Sunteți pe pagina 1din 2
‘Acord pentru detasare in interesul invltmantulul fn anul scolar 2019-2020 Nr. Verifcat exactitatea datelor Director, Lust in evidenta 1.5.1/1.5.M.B. (pentru cadrele didactce titulare solicitate pentru éetasare in interesul invtdméntului in alte judete) Inspector Scolar General/Domnule Director, Subsemnatul(a) (intial tatSlul) nscut(a) la data de (COD NUMERIC PERSONAL: cu domicilul in localtates, ‘srada ; tr, bl, scare ap. Tudetul (sect.) “TELEFON ) posesor al BI. / carte de identtate seria i, , eliberat(8) de Poltia la data de prin prezenta vva comunic acordul meu privind incadrarea cu statut de cadru didactic detasat in interesul invStamantulul pentru anul gcolar 2019- 2020, pe/la postulfcatedra de. de la (unitatea/unitagie de Tnvajamant) Tocalitatea 1. Sunt titular(®) pella postul/catedra de de la (unitetea/unitatile de invatamant) locaitatea eee Judetul (sect) in anul 2. Sunt absolvent(@) al (@) (Univ., Tnstitutulul, Academiel, IP. 3 ani, Colegiulul, $c. postiiceale, $c. de mast, Lic. Ped. ete.) Fecultates nivel studlior (medi, posticeale, universitare de scurta durata, cul Ide studi universitare de licen, ciclul If de studil universtare de masterat, universtare de lung’ durati) cu durata Sudilor de ani @ieau iF, eel Er, Fh, 6), promote 7 eu apecialzarea pringpal ‘secundard ‘media de absolve @ Suir 7 bsohent@) al) cnraurior postuniversare wu urate Suailor de ari, spadelites > promotia ‘cu media de absolvire | Am obtinut_definitivatul i anul cu media gradul In anul cu media a ‘radu Tin anul , cu media 7 doctoratul in anul , in specialitatea “4. La 1 septembrie 2018 am avut ‘ani intregi vechime in invajamant. 5. Sunt/nu sunt cSsStorit(8); sotul (Sob) este/nu este in prezent incadrat(8) permanent in functia de a la localitatea Judetul (sect) amfavem copii Tatrefinere, 100 6, in perioada 01.09.2009 ~ 31.08.2019 am fost detagat(2) astfel(*): ~ An sc. 2009-2010 detasat(a) la cerere/in interesul invétéméntului la postul/catedra “ge DOTOTOTT GSR Ta Crean hres BERT Ta pose 9 TT PTE aR) Ge/n re TTT pom Sage BOLE TOTS ease cere ral RT pos TOTS Be TS OTR GRATE) Gn eo TT Ts ORT eA DTA TOTS elas ceelin wires TEBE To POAT we is - An sc, 2015-2016 detagat(&) la cerere/in interesul invatéméntului la postul/catedra a5 R16 717 dep) oct ntresl HABE Te posuere ge TOL7 TOUS Uclaglay carerein risrealiWBiaTa 1 posted