Sunteți pe pagina 1din 10

UNITATEA DE INVATARE:

Calator pe aripile imaginatiei


SAPTAMANA 1: 25.02 - 01.03.2019
Competente
Detalii de
Ziua specifice/ Activităţi integrate/pe discipline Resurse Evaluare
continut
Disciplina
CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei A identifica un Materiale: Observarea
1.2;1.3 impusă de semnele de punctuaţie obiect/un loc/o Manual, caiet de sistematică
1.4;2.12.2;2. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere persoană lucru,
3 - formularea unor răspunsuri la întrebări, Text suport Procedurale:
3.1;3.2 - identificarea titlului, autorului, alineate, Aventurile lui citire explicativă, Analiza şi
4.1;4.2 fragmente Habarnam de conversaţia, aprecierea
- identificarea trăsăturilor unui personaj, Nikolai Nosov explicaţia, răspunsurilor
DP descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori etc. exercitiul
2.6 - formularea unei opinii referitoare la un Organizare:
personaj/o întâmplare/un mod de comportament frontal,
etc. individual
- dramatizări ale unor poveşti cunoscute/texte
citite
CLR - participarea la discuţii în perechi/ în grup Formularea Materiale:fișe Observarea
1.2;1.3 - formularea unor întrebări/răspunsuri pe baza unei idei Procedurale: sistematică
1.4;2.12.2;2. textului Text suport citire explicativă,
3 - identificarea personajelor și Aventurile lui conversaţia,
3.1;3.2 formularea unei opinii referitoare la un personaj/o Habarnam de harta Analiza şi
4.1;4.2 întâmplare/un mod de comportament etc. Nikolai Nosov personajelor, aprecierea
- dramatizări ale unor poveşti cunoscute/texte turnirul răspunsurilor
Luni MM citite întrebărilor
25.02 2.6 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere diagrama T
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un Organizare:
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) frontal,
individual
MEM - efectuarea de împărţiri la 2 și 3, cu rest 0, în Materiale: Observarea
1.5;1.65.1; concentrul 0-100 prin scăderi repetate sau Împărţirea manual , caiet sistematică
5.2 recurgând la înmulţire; la 2 Procedurale:
AVAP - utilizarea corectă a terminologiei matematice explicatia, Analiza şi
2.6 (jumătate, treime, de 2/3 ori mai mic/mare) Împărţirea exercitiul aprecierea
- rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării la 3 problematizare răspunsurilor
operaţiilor; Organizare:
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ Despre Polul frontal,
diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ sfertul/ Nord si Polul individual
dublul”; Sud
- PPT-uri cu imagini de la Polul Nord/Polul Sud
- recunoaşterea în desene / imagini/ machete /
filme documentare / prezentări a unor medii de
viaţă
- realizarea unor albume / colaje / puzzle-uri cu
mediile de viaţă, individual sau la nivelul clasei
LIMBA ENGLEZĂ
CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Cuvinte cu Materiale: Observarea
Marti 1.2;1.3 impusă de semnele de punctuaţie acceaşi formă manual, caiet sistematică
26.02 1.4;2.12.2;2. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere şi înţeles Procedurale:
3 - identificarea titlului, autorului, alineate, diferit citire explicativă,
3.1;3.2 fragmente Text suport conversaţia, Analiza şi
4.1;4.2 - precizarea evenimentelor din textul audiat, Aventurile lui explicaţia,exerciț aprecierea
folosind expresiile: la început, mai întâi, prima Habarnam de iul învăţarea prin răspunsurilor
MM dată, apoi, după aceea, până la urmă Nikolai Nosov descoperirex
1.4 - scrierea unor propoziții în care să utilizeze Organizare:
cuvinte cu aceeași formă, dar înțeles diferit frontal,
- identificarea şi corectarea greşelilor de individual, grupe
exprimare
- exprimarea unor opinii, atitudini, observatii
MEM - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul Materiale: Observarea
1.5; 0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la Împărţirea manual , caiet de sistematică
1.6; înmulţire numerelor lucru
5.1; - rezolvarea de exerciţii de tipul:„Află suma / naturale Procedurale: Analiza şi
5.2 diferenţa / produsul / câtul /jumătatea/sfertul / explicatia, aprecierea
dublul” exercitiul răspunsurilor
AVAP - utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv sfert, Împărţirea la problematizare
2.6 utilizând suport concret sau desene (pizza, tort, 4. Organizare:
măr) Împărţirea la frontal,
- marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă a unei 5 individual
figuri geometrice cu fracţia corespunzătoare: ½,
¼ Despre igiena
- identificarea fracţiilor echivalente: 1/2=2/4 corporala
- recunoaşterea în desene / imagini/ machete /
filme documentare/ prezentări a unor medii de
viaţă
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de acelaşi ordin / de ordine diferite
- crearea unor probleme după imagini/desene /
scheme
- utilizarea corectă a termenilor matematici: de
„n” ori mai mult/ mai puțin, câtul/produsul
numerelor
- stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra
propriei persoane şi a celor din jur
- realizarea unor jocuri de rol de tip ”La doctor”,
”La farmacie” pentru recunoaşterea unor
simptome ale unor boli frecvente
- stabilirea efectelor lipsei de igienă corporală
asupra propriei persoane şi a celor din jur
C.D.Ș.- LIMBA ENGLEZĂ
MM - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – Procedee Materiale: Observarea
2.2; grupuri mici - colectiv armonico- calculator, CD sistematică
2.3; - reproducerea în grup a cântecelor însușite polifonice Procedurale:
3.1; intuitiv, respectând sincronizarea conversaţia, Proba
3.4 - reproducerea unor structuri ritmice din cântece, A. Solist - cor explicaţia,exercit practică
însoţite de dirijat intuitiv iul demonstratia,
CLR - stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare Organizare:
2.1 cântec; -recunoaşterea cântecelor după mişcarea frontal,
caracteristică individual, pe
grupe
CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Povestirea Materiale: Observarea
1.2;1.3 impusă de semnele de punctuaţie orală a Manual, caiet de sistematică
Miercuri 1.4;2.12.2;2. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere fragmentelor lucru fişa
27.02 3 - identificarea titlului, autorului, alineate, textului Procedurale:
3.1;3.2 fragmente Text suport citire explicativă, Analiza şi
4.1;4.2 - formularea de răspunsuri la întrebări Aventurile lui conversaţia, aprecierea
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor Habarnam de explicaţia, răspunsurilor
AVAP - folosirea dicţionarului pentru înţelegerea unor Nikolai Nosov exercitiul
1.4 termeni/ expresii din mesajele orale în care învăţarea prin
contextul nu a oferit sensul noţiunilor descoperire,
2H - identificarea şi corectarea greşelilor de Organizare:
exprimare frontal,
- exprimarea unor opinii, atitudini, observatii individual
MEM - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul Împărţirea Materiale: Observarea
1.5; 0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la numerelor manual , caiet de sistematică
1.6; înmulţire naturale lucru
3.1 - jocuri de extragere repetată a unui anumit număr Procedurale: Analiza şi
5.1; de elemente dintr-o mulţime dată Împărţirea la explicatia, aprecierea
5.2 - rezolvarea de exerciţii de tipul:„Află suma/ 6 exercitiul răspunsurilor
diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ sfertul/ Împărţirea la problematizare
dublul ” 7 Organizare:
- utilizarea corectă a termenilor matematici: de Despre igiena frontal,
„n” ori mai mult/ mai puțin, câtul/produsul danturii individual
numerelor
- realizarea unor jocuri de rol ”La dentist” pentru
recunoaşterea unor simptome ale unor boli
frecvente
- stabilirea efectelor lipsei de igienă a danturii
asupra propriei persoane şi a celor din jur

EDUCAȚIE FIZICĂ
DP - exerciţii de identificare a unor reguli de Dezvoltare Materiale: Observarea
2.1 comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza emoţională şi manual, caiet de sistematică
discutării unor situaţii concrete din experienţa socială.. lucru
CLR elevilor Respectul. Procedurale: Analiza şi
1.2 - exerciţii de identificare a premiselor pentru a Bunele exercitiul, aprecierea
coopera cu ceilalţi (hobby-uri, interese comune, maniere învăţarea prin răspunsurilor
etc.) descoperire,
- exerciţii-joc de diferenţiere a comportamentelor Organizare:
contribuie sau nu la iniţierea şi păstrarea unei frontal,
prietenii: cooperare, competiţie, compromis individual, în
perechi
CLR -participarea la discuţii în perechi/ în grup Povestirea în Materiale: Observarea
1.2;1.3 - realizarea unor dialoguri respectând cerinţele scris a unui Manual, caiet de sistematică
1.4;2.12.2;2. date fragment lucru, fişa de
Joi 3 - gruparea cuvintelor cu înţeles opus/asemănător Text suport lucru
28.02 3.1;3.2 - înlocuirea unui cuvânt din propoziţie cu un Aventurile lui Procedurale: Analiza şi
4.1;4.2 antonim Habarnam de citire explicativă, aprecierea
- precizarea evenimentelor din textul audiat, Nikolai Nosov conversaţia, răspunsurilor
DP folosind expresiile: la început, mai întâi, prima explicaţia,exercit
2.6 dată, apoi, după aceea, până la urmă iul
- identificarea şi corectarea greşelilor de Organizare:
exprimare frontal,
- exprimarea unor opinii, atitudini, observatii individual
MEM - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul Împărţirea Materiale: Observarea
1.5; 0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la numerelor Fişa de lucru sistematică
1.6; înmulţire naturale Procedurale:
3.1; - jocuri de extragere repetată a unui anumit număr Împărţirea la explicatia,
5.1; de elemente dintr-o mulţime dată 8. exercitiul Analiza şi
5.2 - rezolvarea de exerciţii de tipul:„Află suma/ problematizare aprecierea
diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ sfertul/ Împărţirea la Organizare: răspunsurilor
dublul ” 9. frontal,
- utilizarea corectă a termenilor matematici: de individual
„n” ori mai mult/ mai puțin, câtul/produsul Despre igiena
numerelor alimentelor
- realizarea unor jocuri de rol ”La piață”/ „La
magazin” pentru recunoaşterea tipurilor de
alimente (naturale/procesate) și a regulilor de
igenă alimentară
- modificarea unei reţete culinare simple în
vederea realizării unui număr mai mare/mai mic
de porţii

AVAP - observarea formelor din natură Materiale din Materiale:frunze, Observarea


1.2; - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de natură acuarele, lipici sistematică
2.1; scopul propus: frunze, flori, fructe, semințe Procedurale:conv
2.2; - identificarea caracteristicilor materialelor din Mărțișoare ersaţia,explicaţia, Analiza
2.3 natură comparativ cu cele sintetice exercițiul produselor
CLR - realizarea unor mărțișoare cu materiale din Organizare: activităţii
2.2 natură activ. frontală Turul galeriei
- exprimarea propriei păreri în legătură cu individuală
lucrările
MM - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – Procedee Materiale: Observarea
2.2; grupuri mici – colectiv: „Căsuța din pădure” armonico- calculator, CD sistematică
2.3; - reproducerea în grup a cântecelor însușite polifonice Procedurale:
3.1; intuitiv, respectând sincronizarea B. Cântarea în conversaţia, Proba
3.4 - audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un lanț explicaţia, practică
vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv sau cu „Tot ce e pe exercitiul,
CLR acompaniamentul jucăriilor muzicale lume, D.D. demonstratia,
2.1 - reproducerea unor structuri ritmice din cântece, Stancu” Organizare:
însoţite de dirijat intuitiv frontal,
individual, pe
grupe
EDUCAȚIE FIZICĂ

CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Materiale: Observarea


1.2;1.3 impusă de semnele de punctuaţie Text suport manual, caiet de sistematică
Vineri 1.4;2.12.2;2. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere Vrăjitorul din lucru
01.03 3 - identificarea titlului, autorului, alineate, Oz, după Procedurale:
3.1;3.2 fragmente Lyman citire explicativă, Analiza şi
4.1;4.2 - formularea de răspunsuri la întrebări Frank Baum conversaţia, aprecierea
DP - dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii explicaţia, răspunsurilor
2.3 prin adăugarea/ eliminarea unor cuvinte exercitiul
- schimbarea ordinii cuvintelor în propoziţie, fără Organizare:
a schimba mesajul transmis frontal,
individual,pe
grupe
MEM - efectuarea de împărţiri la 1, la 10 sau la același Împărţirea la Materiale: Observarea
1.5; număr, cu rest 0, în concentrul 0-100 1, la 10 sau la manual , caiet de sistematică
1.6; - crearea unor probleme după imagini/desene/ același număr lucru
3.1 scheme/exerciţii/formule Procedurale: Analiza şi
5.1; - rezolvarea de exerciţii de tipul:„Află suma/ explicatia,exercit aprecierea
5.2 diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ sfertul/ iul răspunsurilor
dublul ” problematizare
- utilizarea corectă a termenilor matematici: de Organizare:
„n” ori mai mult/ mai puțin, câtul/produsul frontal,
numerelor individual
AVAP - observarea formelor din natură Materiale:frunze, Observarea
1.2;2.12.2;2. - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de Jurnalul unei flori, sistematică
3 scopul propus: frunze, flori, fructe, semințe plante fructe,semințe
- identificarea caracteristicilor materialelor din Procedurale: Analiza
MEM natură comparativ cu cele sintetice Mărțișoare conversaţia, produselor
2.1 - realizarea unor mărțișoare cu materiale din din materiale explicaţia,exerciț activităţii
MM natură naturale iul
1.4 - exprimarea propriei păreri în legătură cu Organizare: Turul galeriei
lucrările proprii şi ale colegilor Activitate
frontală, pe
grupe
RELIGIE

SAPTAMANA 2: 04.03-08.03
Competente
Detalii de
Ziua specifice/ Activităţi integrate/pe discipline Resurse Evaluare
continut
Disciplina
CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Materiale: Observarea
1.2;1.3 impusă de semnele de punctuaţie Text suport manual, caiet de sistematică
1.4;2.12.2;2. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere Vrăjitorul din lucru
3 - identificarea titlului, autorului, alineate, Oz, după Procedurale:
3.1;3.2 fragmente Lyman citire explicativă, Analiza şi
4.1;4.2 - formularea de răspunsuri la întrebări Frank Baum conversaţia, aprecierea
DP - dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii explicaţia, răspunsurilor
2.3 prin adăugarea/ eliminarea unor cuvinte exercitiul
- schimbarea ordinii cuvintelor în propoziţie, fără Organizare:
a schimba mesajul transmis frontal,
Luni
individual,pe
04.03 grupe
CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Acordul în Materiale:
1.2;1.3 impusă de semnele de punctuaţie număr și gen manual
1.4;2.12.2;2. - realizarea acordului dintre subiect şi predicat, – Procedurale:
3 dintre substantiv şi adjectiv (fără menţionarea fără conversaţia, Proba scrisa
3.1;3.2 terminologiei) - formularea de răspunsuri la terminologie explicaţia,
4.1;4.2 întrebări jurnalul dublu,
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, Text suport exercitiul
DP întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi Vrăjitorul din Organizare:
2.3 imaginare Oz, după L. frontal,
- formularea unei opinii referitoare la un Frank Baum individual
personaj/o întâmplare/un mod de comportament
etc.
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al
textului citit
MEM - aflarea unui termen necunoscut, folosind Materiale: Observarea
1.5; metoda balanţei, proba înmulțirii/împărțirii sau Aflarea Fişa de evaluare sistematică
1.6; prin încercări numărului Procedurale:
3.1; - exerciții de efectuare a unor împărțiri / înmulțiri necunoscut explicatia,
5.1; - exerciții de verificare a rezultatelor înmulțirii/ exercitiul Analiza şi
5.2 împărțirii prin operație inversă problematizare aprecierea
- rezolvarea de exerciţii de tipul:„Află suma/ Organizare: răspunsurilor
diferenţa/produsul/câtul/jumătatea/sfertul/dublul” frontal,
individual
LIMBA ENGLEZĂ
CLR - crearea propriilor, poveşti, poezii, jocuri, Scrierea Materiale: Proba scrisa
Marti 1.2;1.3 cântece şi prezentarea acestora imaginativă Fişa de evaluare
05.03 1.4;2.12.2;2. - prezentarea unor lucrări personale Procedurale:
3 - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor Text suport explicatia,
3.1;3.2 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire exercitiul
4.1;4.2 în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) Vrăjitorul din problematizare
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al Oz, după Organizare:
DP textului citit Lyman frontal,
2.3 - jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, Frank Baum individual
întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi
imaginare
- formularea unei opinii referitoare la un
personaj/o întâmplare/un mod de comportament
etc.
MEM - aflarea unui termen necunoscut, folosind Materiale: Observarea
1.5; metoda balanţei, proba înmulțirii/împărțirii sau Aflarea Fişa de evaluare sistematică
1.6; prin încercări numărului Procedurale:
3.1; - exerciții de efectuare a unor împărțiri / înmulțiri necunoscut explicatia,
5.1; - exerciții de verificare a rezultatelor înmulțirii/ (II) exercitiul Analiza şi
5.2 împărțirii prin operație inversă problematizare aprecierea
- rezolvarea de exerciţii de tipul:„Află suma/ Organizare: răspunsurilor
diferenţa/produsul/câtul/jumătatea/sfertul/dublul” frontal,
individual
C.D.Ș.- LIMBA ENGLEZĂ
MM - interpretarea cântecelor însoţită de dirijarea cu Procedee Materiale: Observarea
2.2; ambele braţe, urmând o mişcare egală jos-sus; armonico- calculator, CD sistematică
2.3; - reproducerea unor structuri ritmice din cântece, polifonice Procedurale:
3.1; însoţite de mişcări şi dirijat intuitiv conversaţia, Proba
3.4 - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – Dialog explicaţia, practică
grupuri mici – colectiv muzical demonstratia,
AVAP - interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu „Mama, doar exercitiul
2.6 refren („Elefantul Cici”, „Cucule, pasăre sură”) mama!” Organizare:
- interpretarea în lanț a unei melodii frontal,
- interpretarea în dialog muzical a unor melodii individual, pe
grupe
CLR - crearea propriilor, poveşti, poezii, jocuri, Personajul Materiale: Observarea
1.2;1.3 cântece şi prezentarea acestora preferat Fişe de lucru sistematică
Miercuri 1.4;2.12.2;2. - prezentarea unor lucrări personale Procedurale:
06.03 3 - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor Text suport citire explicativă,
3.1;3.2 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire conversaţia, Aprecieri
4.1;4.2 în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) Vrăjitorul din explicaţia, globale si
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al Oz, după învăţarea prin individuale
textului citit Lyman descoperire,
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, Frank Baum exercitiul
întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi Organizare:
imaginare frontal,
- formularea unei opinii referitoare la un individual
personaj/o întâmplare/un mod de comportament
etc.

MEM - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării Materiale: Observarea


1.5; operaţiilor Ordinea Fişe de sistematică
1.6; - rezolvarea de probleme în care sunt necesare efectuării recuperare/
3.1; operaţii de acelaşi ordin/ de ordine diferite operaţiilor dezvoltare Analiza şi
5.1; - realizarea unor modalităţi diferite de grupare a (I) Procedurale: aprecierea
5.2 termenilor / factorilor, folosind semne grafice cu Despre igiena explicatia, răspunsurilor
semnificaţia parantezei (săgeți, sulinieri) încălțămintei exercitiul
- compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu problematizare
operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite Organizare:
frontal,
individual
EDUCAȚIE FIZICĂ
DP - exerciţii de identificare a unor reguli de Dezvoltare Materiale:
1.2 comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza emoţională şi auxiliar Analiza şi
1.3 discutării unor situaţii concrete din experienţa socială.. Procedurale: aprecierea
2.1 elevilor Recapitulare conversaţia, răspunsurilor
- exerciţii de identificare a premiselor pentru a explicaţia,exerciț
CLR coopera cu ceilalţi (hobby-uri, interese comune, iul,jocul de rol
1.2 etc.) Organizare:
- exerciţii-joc de diferenţiere a comportamentelor frontal,
contribuie sau nu la iniţierea şi păstrarea unei individual
prietenii: cooperare, competiţie, compromis
CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Materiale: Observarea
1.2;1.3 impusă de semnele de punctuaţie Text suport manual, caiet de sistematică
1.4;2.12.2;2. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere Varjitorul din lucru
Joi 3 - identificarea titlului, autorului, alineate, Oz, după Procedurale:
07.03 3.1;3.2 fragmente Frank Baum citire explicativă, Analiza şi
4.1;4.2 - formularea de răspunsuri la întrebări conversaţia, aprecierea
DP - dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii explicaţia, răspunsurilor
2.3 prin adăugarea/ eliminarea unor cuvinte exercitiul
- schimbarea ordinii cuvintelor în propoziţie, fără Organizare:
a schimba mesajul transmis frontal,
individual,pe
grupe
MEM - rezolvarea de probleme în care sunt necesare Materiale: Observarea
1.5; operaţii de acelaşi ordin/ de ordine diferite Ordinea Fişe de sistematică
1.6; - realizarea unor modalităţi diferite de grupare a efectuării recuperare/
3.1; termenilor / factorilor, folosind semne grafice cu operaţiilor dezvoltare Analiza şi
5.1; semnificaţia parantezei (săgeți, sublinieri) (II) Procedurale: aprecierea
5.2 - compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu explicatia, răspunsurilor
operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite exercitiul
problematizare
Organizare:
frontal,
individual
AVAP - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de Materiale: Observarea
1.2;2.12.2;2. scopul propus; Hartie glasata de sistematică
3 - realizarea unor felicitari prin tehnici variate; Felicitare diverse culori,
- exprimarea propriei păreri în legătură cu pentru mama foarfece,lipici, Analiza
MEM lucrările proprii şi ale colegilor carton produselor
2.1 Procedurale: activităţii
MM conversaţia,
1.4 explicaţia,exerciț Turul galeriei
iul
Organizare:
Activitate
frontală, pe
grupe
MM - interpretarea cântecelor însoţită de dirijarea cu Procedee Materiale: Observarea
2.2; ambele braţe, urmând o mişcare egală jos-sus; armonico- calculator, CD sistematică
2.3; - reproducerea unor structuri ritmice din cântece, polifonice Procedurale:
3.1; însoţite de mişcări şi dirijat intuitiv conversaţia, Proba
3.4 - dans liber, cu obiect portabilînsuşirea cântecelor Solist – cor explicaţia, practică
pe traseul: colectiv – grupuri mici – colectiv demonstratia,
AVAP - interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu exercitiul
2.6 refren („Floricică de pe șes”) Organizare:
- interpretarea în lanț a unei melodii frontal,
- interpretarea în dialog muzical a unor melodii individual, pe
grupe
EDUCAȚIE FIZICĂ

CLR - crearea propriilor, poveşti, poezii, jocuri, Scrierea Materiale: Fisa de lucru
1.2;1.3 cântece şi prezentarea acestora imaginativă Fişa de evaluare
Vineri 1.4;2.12.2;2. - prezentarea unor lucrări personale Procedurale:
08.03 3 - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor Text suport explicatia,
3.1;3.2 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire exercitiul
4.1;4.2 în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) O sperietoare, problematizare
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al dupa Organizare:
DP textului citit Frank Baum frontal,
2.3 - jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, individual
întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi
imaginare
- formularea unei opinii referitoare la un
personaj/o întâmplare/un mod de comportament
etc.
MEM - transformarea unei probleme rezolvate prin Probleme Materiale: Observarea
1.5; schimbarea numerelor sau a întrebării, prin care manual , caiet de sistematică
1.6; înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia, prin se rezolvă lucru
3.1 adăugarea unei întrebări etc. prin mai mult Procedurale: Analiza şi
5.1; - crearea unor probleme după imagini/desene / de două explicatia,exercit aprecierea
5.2 scheme operaţii (I) iul răspunsurilor
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind problematizare
de la o tematică/numere/verbe/expresii date Organizare:
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme frontal,
individual
AVAP - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de Materiale:frunze, Observarea
1.2;2.12.2;2. scopul propus; flori, sistematică
3 - realizarea unor felicitari prin tehnici variate; Vaza cu flori fructe,semințe
- exprimarea propriei păreri în legătură cu Procedurale: Analiza
MEM lucrările proprii şi ale colegilor conversaţia, produselor
2.1 explicaţia,exerciț activităţii
MM iul
1.4 Organizare: Turul galeriei
Activitate
frontală, pe
grupe
RELIGIE

SAPTAMANA 3: 11.03-15.03
Competente
Detalii de
Ziua specifice/ Activităţi integrate/pe discipline Resurse Evaluare
continut
Disciplina
CLR - dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii Exerciţii de Materiale: Observarea
1.2;1.3 prin adăugarea/ eliminarea unor cuvinte vocabular manual, caiet de sistematică
1.4;2.12.2;2. - schimbarea ordinii cuvintelor în propoziţie, fără (sinonime, lucru
3 a schimba mesajul transmis antonime) Procedurale:
3.1;3.2 - gruparea cuvintelor cu înţeles asemănător/opus citire explicativă, Analiza şi
4.1;4.2 - înlocuirea unui cuvânt din propoziţie cu un Hoinărind conversaţia, aprecierea
DP sinonim / antonim prin Ţara explicaţia, răspunsurilor
2.3 - alcătuirea unor enunțuri după cerințe date Minunilor exercitiul
Organizare:
2h frontal,
Luni
individual,pe
11.03 grupe
MEM - transformarea unei probleme rezolvate prin Probleme Materiale: Observarea
1.5; schimbarea numerelor sau a întrebării, prin care Fişa de evaluare sistematică
1.6; înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia, prin se rezolvă Procedurale:
3.1; adăugarea unei întrebări etc. prin mai mult explicatia,
5.1; - crearea unor probleme după imagini / desene / de două exercitiul Analiza şi
5.2 scheme / exerciţii / formule operaţii (II) problematizare aprecierea
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind Organizare: răspunsurilor
de la o tematică/numere/verbe/expresii date frontal,
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme individual
LIMBA ENGLEZĂ
CLR - dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii Exerciţii de Materiale: Observarea
Marti 1.2;1.3 prin adăugarea/ eliminarea unor cuvinte scriere Manual, caiet de sistematică
12.03 1.4;2.12.2;2. - schimbarea ordinii cuvintelor în propoziţie, fără imaginativă lucru, fişa de
3 a schimba mesajul transmis lucru
3.1;3.2 - gruparea cuvintelor cu înţeles asemănător/opus Hoinărind Procedurale: Analiza şi
4.1;4.2 - înlocuirea unui cuvânt din propoziţie cu un prin Ţara citire explicativă, aprecierea
MM sinonim / antonim Minunilor conversaţia, răspunsurilor
1.4 - alcătuirea unor enunțuri după cerințe date explicaţia,
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, învăţarea prin
întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi descoperire,
imaginare exercitiul
- formularea unei opinii referitoare la un Organizare:
personaj/o întâmplare/un mod de comportament frontal,
etc. individual
MEM - exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor Recapitulare Materiale: Observarea
1.5; -rezolvarea de exerciţii de tipul:„Află suma/ Fişa de evaluare sistematică
1.6; diferenţa/produsul/câtul/jumătatea/sfertul/dublul” Procedurale:
3.1; - marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă a unei explicatia,
5.1; figuri geometrice cu fracţia corespunzătoare: ½, exercitiul Analiza şi
5.2 respectiv ¼ problematizare aprecierea
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme Organizare: răspunsurilor
-exerciții de verificare a rezultatelor înmulțirii/ frontal,
împărțirii prin operație inversă individual
C.D.Ș.- LIMBA ENGLEZĂ
MM - enumerarea regulilor privind cântarea corectă Cântare Materiale: Observarea
2.2; - interpretarea cântecelor însoţită de dirijarea cu vocală calculator, CD sistematică
2.3; ambele braţe, urmând o mişcare egală jos-sus; Poziţia, Procedurale:
3.1; - reproducerea unor structuri ritmice din cântece, emisia, tonul, conversaţia, Proba
3.4 însoţite de mişcări şi dirijat intuitiv semnalul de explicaţia,exercit practică
- identificarea poziției corecte de cânt început, dicţia iul demonstratia,
AVAP - însușirea modului de respirație corect Organizare:
2.6 - exerciții-joc de respectare a regulilor în cântarea frontal,
vocală individual,pe
grupe
CLR - completarea unor enunţuri lacunare cu
Materiale:
1.2;1.3 informaţii dintr-un text audiat
Manual, fișe de
Miercuri 1.4;2.12.2;2. - identificarea unor cuvinte date după criterii Evaluare evaluare
13.03 3 precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final Proba scrisa
Procedurale:conv
3.1;3.2 etc. Dumbrava
ersaţia,exercitiul,
4.1;4.2 - crearea unor scurte povestiri orale după o minunată după
jurnalul dublu,
DP imagine/o suită de imagini şi după un şir de Mihail
Organizare:
2.3 întrebări Sadoveanu,
frontal,
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în
individual
legătură cu un scurt text citit
MEM - exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor Recapitulare Materiale: Observarea
1.5; -rezolvarea de exerciţii de tipul:„Află suma/ Fişa de evaluare sistematică
1.6; diferenţa/produsul/câtul/jumătatea/sfertul/dublul” Procedurale:
3.1; - marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă a unei explicatia,
5.1; figuri geometrice cu fracţia corespunzătoare: ½, exercitiul Analiza şi
5.2 respectiv ¼ problematizare aprecierea
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme Organizare: răspunsurilor
-exerciții de verificare a rezultatelor înmulțirii/ frontal,
împărțirii prin operație inversă individual
EDUCAȚIE FIZICĂ
DP - exerciţii de identificare a unor reguli de Dezvoltare Materiale: Evaluare
1.2 comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza emoţională şi auxiliar orala
1.3 discutării unor situaţii concrete din experienţa socială.. Procedurale:
2.1 elevilor Evaluare conversaţia,
- exerciţii de identificare a premiselor pentru a explicaţia,exerciț Analiza şi
CLR coopera cu ceilalţi (hobby-uri, interese comune, iul,jocul de rol aprecierea
1.2 etc.) Organizare: răspunsurilor
- exerciţii-joc de diferenţiere a comportamentelor frontal,
contribuie sau nu la iniţierea şi păstrarea unei individual
prietenii: cooperare, competiţie, compromis
CLR - participarea la discuţii în perechi/ în grup Discutarea Materiale: Observarea
1.2;1.3 - realizarea unor dialoguri respectând cerinţele rezultatelor Fişa de evaluare sistematică
1.4;2.12.2;2. date probei de Procedurale:
Joi 3 - autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor evaluare explicatia,
14.03 3.1;3.2 scrise exercitiul, Analiza şi
4.1;4.2 - precizarea numărului de silabe, de sunete si de Ameliorare/ problematizare, aprecierea
litere dintr-un cuvânt dezvoltare jurnalul dublu, răspunsurilor
DP - dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii R.A.I.
2.3 prin adăugarea/ eliminarea unor cuvinte Organizare:
- schimbarea ordinii cuvintelor în propoziţie, fără frontal,
2H a schimba mesajul transmis individual
- gruparea cuvintelor cu înţeles asemănător/opus
-înlocuirea unui cuvânt din propoziţie cu un
sinonim / antonim
MEM - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul Materiale: Observarea
1.5; 0-100 Probă de Fişe de evaluare sistematică
1.6; - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării evaluare Procedurale:
3.1; operaţiilor; explicatia, Analiza şi
5.1; - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ exercitiul aprecierea
5.2 diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ sfertul/ problematizare răspunsurilor
dublul”; Organizare:
- identificarea regulilor de igienă în imagini date; frontal,
- aflarea factorului necunoscut al înmulțirii, individual
folosind proba prin împărțire
- compunerea și rezolvarea unor probleme după
imagini sau numere date
AVAP - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de Materiale: tub de Observarea
1.1;1.21.3;2. scopul propus: carton, foi colorate, hârtie glace Animale carton, hârtie sistematică
12.3;2.5 2.6 - exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii glace, foarfece,
CLR (motivarea alegerii subiectului, timpul alocat, Fluturașul lipici Analiza
2.1 mijloacele şi tehnicile utilizate, sentimente) Procedurale: produselor
MM - realizarea fluturașului, utilizând materiale conversaţia, activităţii
1.4 sintetice (cutie de plastic, foi colorate, hârtie explicaţia,exerciț
glace) iul Turul galeriei
- exprimarea propriei păreri în legătură cu Organizare:
lucrările proprii şi ale colegilor Activitate
frontală,
individuală
MM - interpretarea cântecelor însoţită de dirijarea cu Cântare Materiale: Observarea
2.2; ambele braţe, urmând o mişcare egală jos-sus; vocală calculator, CD sistematică
2.3; - reproducerea unor structuri ritmice din cântece Procedurale:
3.1; - enumerarea regulilor privind cântarea corectă Cântarea în conversaţia, Proba
3.4 - identificarea poziției corecte de cânt colectiv explicaţia,exercit practică
- însușirea modului de respirație corect iul demonstratia,
AVAP - respectarea regulilor de cântare corectă în Organizare:
2.6 colectiv frontal,
- audiție Samba florilor individual,p
egrupe
EDUCAȚIE FIZICĂ

CLR - participarea la discuţii în perechi/ în grup Materiale: Observarea


1.2;1.3 - realizarea unor dialoguri respectând cerinţele La pas! Un Fişe de sistematică
Vineri 1.4;2.12.2;2. date pas mai sus! recuperare/
15.03 3 - autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor dezvoltare
3.1;3.2 scrise, prin compararea cu un model Exerciții de Procedurale: Aprecieri
4.1;4.2 - precizarea numărului de silabe, de sunete si de ameliorare/ citire explicativă, globale si
litere dintr-un cuvânt dezvoltare conversaţia, individuale
- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii explicaţia,
prin adăugarea/ eliminarea unor cuvinte învăţarea prin
- schimbarea ordinii cuvintelor în propoziţie, fără descoperire,
a schimba mesajul transmis exercitiul
- gruparea cuvintelor cu înţeles asemănător/opus Organizare:
- înlocuirea unui cuvânt din propoziţie cu un frontal,
sinonim / antonim individual
MEM - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul Discutarea Materiale: Observarea
1.5; 0-100 rezultatelor Fişe de sistematică
1.6; - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării probei de recuperare/
3.1; operaţiilor; evaluare dezvoltare Analiza şi
5.1; - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ Ameliorare/d Procedurale: aprecierea
5.2 diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ sfertul/ ezvoltare explicatia, răspunsurilor
dublul”; exercitiul
- identificarea regulilor de igienă în imagini date; problematizare
- aflarea factorului necunoscut al înmulțirii, Organizare:
folosind proba prin împărțire frontal,
- compunerea și rezolvarea unor probleme după individual
imagini sau numere date
AVAP - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de Materiale:culori, Observarea
1.1;1.21.3;2. scopul propus: carton, foi colorate, hârtie glace Animale creioane,fructe sistematică
12.3;2.5 - exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii Procedurale:
CLR (motivarea alegerii subiectului, timpul alocat, Fluturașul conversaţia, Analiza
2.1 mijloacele şi tehnicile utilizate, sentimente) explicaţia,exerciț produselor
MM - realizarea fluturașului, utilizând materiale iul activităţii
1.4 sintetice (cutie de plastic, foi colorate, hârtie Organizare:
glace) Activitate
- exprimarea propriei păreri în legătură cu frontală,
lucrările individuală
RELIGIE