Sunteți pe pagina 1din 104

UploadSign inJoin

1
of 59

INFOR
ENER
GETIC
Ă
CURS GR.
IV
INFORENER
GETICĂ2001
1
CUPRINS
A.PARAMET
RII
INFORENER
GETICI
INFLUENŢAŢ
I DE
CD:1.CREDI
NŢA ÎN
DUMNEZEU
-
CD2.PUTERE
A
INFORENER
GETICĂ -
PIE3.IUBIRE
A LUI
DUMNEZEU
(omului) -
IO4.REZISTE
NŢA LA
AGRESIUNE
-
RA5.CAMELI
ONISMUL
SPIRITUAL -
CAM6.DUHU
L SFÂNT -
DH7.ORGOL
IUL –
OB.PARAME
TRII
INFORENER
GETICI
INFLUENŢAŢ
I DIRECT DE
CD:8.ACCEP
TUL SFINTEI
TREIMI -
ACC9.MISIU
NEA
PERSONALĂ
-
MP10.INTEG
RITATEA
STRUCTURA
LĂ - IS11.IS A
STRUCTURII
NOESICE
ORIGINALĂ –
SNOC.INFOR
ENERGETIC
A DE
GRADUL
IV:12.STRUC
TURI
ADĂUGATE -
Str.
Add.13.STRIN
GURI -
Strg.14.ENTIT
ĂŢI NOESICE
BENEFICE
FALSE -
ENBF15.PRO
CEDURA
TOTALĂ -
PT16.CENTRI
I IE
(CHAKRE) -
C ie17.SPAŢII
BENEFICE
SPECIALE -
Sp.B.Spec.18.C
AUZELE
INFORENERG
ETICE ALE
SUFERINŢEL
OR -
CS19.PIRAMI
DOLOGIA
EXTERNĂ
INFORENEGE
TICĂ20.CRIS
TALOGRAFI
A
INFORENERG
ETICĂ21.ETA
LOANE
INFORENER
GETICE22.OP
TIMIZARE
INFORENER
GETICĂ
Este interzis:
-a se discuta
subiecte de la
un anumit grad
cu persoane de
grad inferior
saudin afara
Fundaţiei;-a se
discuta de
parametrii
inforenergetici
;-a se discuta
de tehnicile de
lucru;-a se
comunica altor
persoane
metode şi
procedee de
cercetare.
Se poate
discuta:
-despre elevare
spirituală,
sacralizarea
tuturor
activităţilor ale
vieţii.FBCm =
coeficient de
manifestare;
Cm = -----------
x 100FB + FR
Bibliografie:

BIBLIA
CREŞTIN
ORTODOXĂ

VIEŢILE
SFINŢILOR

PATERICUL
ROMÂNESC

ÎNVĂŢĂTUR
Ă DE
CREDINŢĂ
ORTODOXĂ

SCARA
RAIULUI
(SCARA – SF.
IOAN
SCĂRARU)2

FILOCALIILE
( ) - iubire, Sf.
Maxim
Mărturisitorul,
dialog călugăr
ucenic(cum se
instalează
păcatul în om)

„DIN
TAINELE
VIEŢII ŞI ALE
UNIVERSUL
UI” –
SCARLATDE
METRESCU
A:
PARAMET
RII
INFORENE
RGETICI
INFLUENŢ
AŢI DE CD

1.
CREDINŢA
ÎN
DUMNEZE
U - CD
Semnificaţii:
1.Iubirea
Entităţilor
Divine ale
Sfintei
Treimi;2.Încre
derea deplină
în calităţile
Entităţilor
Divine ale
Sfintei
Treimi:-
omniprezenţa
-
omniscienţa
-
omnipotenţa
lor inclusiv
capacitatea de
creaţie pe care
numai
Dumnezeu o
are.3.Comunic
area firească,
permanentă,
continuă cu
acestea;4.Mări
mea eforturilor
specifice cu
fiecare
structură
pentru
aplicarea
Învăţăturilor M
ântuitorului
Iisus Hristos în
viaţa
personală;5.Cu
noaşterea şi
aplicarea
învăţăturilor
textelor Sfintei
Scripturi şi a
vieţilor Sfinţilo
r;
CD poate fi:
1.
Potenţială
– CD pot. (se
măsoară)2.
Conştientizată
– CD con. (se
măsoară)3.
Aplicată
– CD apl. (se
măsoară)4.
Utilă
(manifestă)
– CD ut. (se
calculează şi
reprezintă cât
la % din CD
pot.
seutilizează)
În funcţie de
credinţa
manifestă
depind ceilalţi
parametrii.
Diferenţa
dintre fiecare
tip deCD şi
100 % a acelui
CD reprezintă
rezerve de
credinţă, astfel:

1.
Δ CD pot. =
100 – CD pot.
- are
semnificaţia
unor potenţiale
de CD
posibiledar
nedezvoltate;2.
Δ CD con. =
100 – CD con.
– are
semnificaţia
potenţelor de
credinţă
existente,neco
nştientizate
într-un anumit
moment la o
persoanăspiritu
ală Δ CD con.
= 03.Δ CD
apl. = 100 –
CD apl. – şi
reprezintă
ceea ce nu se
aplică dinCD
conştientizat
cu diferite
pretexte: lipsă
detimp, bani,
mijloace
materiale,
invocarea
unor treburi
mai
importante.

4.

Δ CD ut. =
100 – CD ut. –
arată potenţe
de credinţă
neutilizate de
sistemul
viupână într-un
anumit
moment.
În total
rezervele de
credinţă într-o
anumită
perioadă de
timp până într-
un
anumitmoment
vor fi:
3
ΔCD
T
= ΔCD pot. +
Δ CD con. + Δ
CD apl. = Δ
CD pot. + Δ
CD ut.
Această
diferentă arată
calea rămasă
până la
Îndumnezeirea
fiinţei, adică
treptele de pe
ScaraSfântului
Ioan Scăraru,
rămase de urcat
până la treapta
a XXX –a
(ultima -
credinţă,
nădejde,dragost
e, - Voroneţ,
Suceviţa)Cu cât
o fiinţă este
elevată spiritual
are Δ CD
T
mai mic. La
oamenii
obişnuiţi este
utilizat
doar între 5 –
25 % din CD.
Cei elevaţi
folosesc 11 –
60 % şi pe
concentrare
încă 40 %.
Societateamode
rnă nu-şi
sacralizează
viaţa, nu-L
implică pe
Dumnezeu în
acţiunile şi
viaţa ei.
Parametrii
inforenergetici
influenţaţi
direct de CD
au aceleaşi
tipuri: pot.,
con., apl.,
ut.,cei utili
calculându-se

cu formula:
Se poate
afirma că
manifestarea
fiecărui
parametru
energetic e
influenţat de
credinţa utilă
afiinţei, că
ateismul
blochează
calităţile fiinţei
umane care
sunt de la
Dumnezeu şi
favorizeazăman
ifestarea
defectelor.
Parametrii IE
influenţaţi
direct de CD
sunt :
PIE, PIEC, IO,
O, DH, CAM,
RA, EBF, C.
Alţii indirect :
MP, ACC, IS.
În fiecare viaţă
şi veşnicie este
normal ca CD
total să
scadăcorespunz
ător evoluţiei
fiinţei umane.
Caracteristici:1
.
Se măsoară şi
pentru alte
religii,
Divinitatea
fiind aceeaşi;
2.
Se măsoară pe
scara valorică
unică pe fiecare
structură şi pe
total, putând
avea valori
între – 100 şi +
100 cu
semnificaţii
adaptate;
3.
Fiecare tip de
CD pe fiecare
structură şi pe
total într-o
anumită
perioadă de
timp
variazăîntre o
valoare minimă
şi maximă (noi
măsurăm o
valoare medie);
4.
Determină
mărimea
celorlalţi
parametrii IE
ut. pe care-i
influenţează;
5.
Valorile
negative ale lui
CD indică
ateismul activ,
respingerea şi
contracararea
IubiriiDivine şi
sunt proprii
fiintelor
demonice,
adică arată ura
proprii fiinţei
demoniceraport
ată de
specificul
structurii
respective;
6.
Valori cuprinse
între 0 şi + 81
%, indică
ateism
pasiv;Ateism
activ =
combate
credinţa, neagă
existenţa lui
Dumnezeu;Atei
sm pasiv =
fiinţele L-au
pierdut, uitat pe
Dumnezeu, au
puţină credinţă.
7.
Valori între 0 şi
+ 30 – ateism
pasiv foarte
vachi, au
anumite
suferinţe foarte
mari trăitedeja
sau care se află
în curs de
desfăşurare;
8.
Valorile între +
30 şi + 60 –
ateism pasiv
vechi care
atrage şi
determină
necazuri
şisuferinţe
foarte mari
pentru cei care
le acceptă
iubirea, dar şi
pentru cei în
cauză;
9.
Persoanele care
au CD mai
mare de + 60 şi
sunt sănătoase
se vor
îmbolnăvi într-
un timpfoarte
scurt sau se vor
accidenta, dacă
nu vor lua o
hotărâre
potrivită în
Legile Divine
cuLA, vor
deceda rapid,
iar suferinţele
lor vor avea un
caracter
exploziv;
10.
Valorile între +
60 şi + 80 au
semnificaţia
atragerii de
necazuri şi
suferinţe mici
şi medii pentru
cei care acceptă
iubirea
posesorului
acestor valori şi
apoi pentru el
însuşi –
suferinţele
sunt specifice
şi sunt în
special pe
structura la
care s-au
constatat aceste
valori;
11.
Valori între +
81 şi + 90 arată
o credinţă
slabă, medie;
12.
Toate valorile
lui CD ut. mai
mari de + 81 %
indică fiinţe
umane care
trăiesc în
LegeaKarmei;
13.
Valorile între +
90 şi 100 indică
o credinţă
foarte puternică
în Sfânta
Treime.70 %
dintre bolnavi
sunt atei activi
sau pasivi şi
aceasta este
motivaţia
suferinţei lor,4
Par. IE
pot.
x CD
ut.
Par.IE
ut
. = -------------
-------------100
Similar To Curs 4

Gra 3 Inforenergetica

CURATAREA


Inforenergetica Curs

60_TERAPIA_PRIN_RADIESTEZIE.pdf


Gradul IV

Gr.1

Inforenergetica


Radiestezie

Radiestezie


RADIESTEZIE

In for Energetic A

radiestezie


carte

62706853-radiestezie


Radiestezie Www.inforadiestezie

Radiestezie - Curs apocrif

Radiestezie 1-5


Manual de Radiestezie

Spatiu de Curatare


Radiestezie - Curs

Aliodor Manolea - Manual de Radiestezie

Karuna Rusu Risvan Vlad


Starea Ready

Info-Reiki


MEDITAŢIA DE INVOCARE A PROTECŢIEI IERARHIEI

radiestezie 2

Info Reiki Baza


Arta Terapiei PSI (1)

Dragos Argesanu Curs Gendai Gr I II


Reiki Gr III

More From This User


Manual Reiki Maestru

Cele Sapte Plansuri

55431233 Acordajul La Cheia Arhanghelului Raziel

21555288 Marc de Smedt Tehnici de Meditatie Si Practici a Trezirii Spirituale


Proiect David Eng

Michael Newton - 1- Calatoria Sufletelor

Acatistul Sfantului Ciprian

visul maicii domnului

Rugaciune Catre Maica Domnului

Curs 4
by Alice Leiber
10
2.2K views
5/5 score
Embed
More information

Related

Gra 3 Inforenergetica

by Doina Papageorgiu

CURATAREA

by edyy2008


Inforenergetica Curs

by Anca Demeter

60_TERAPIA_PRIN_RADIESTEZIE.pdf

by Faith Hearth

About

 Browse books
 Site directory
 About Scribd
 Meet the team
 Our blog
 Join our team!
 Contact Us

Partners

 Publishers
 Developers / API
Memberships

 Join today
 Invite Friends
 Gifts

Support

 Help
 FAQ
 Accessibility
 Press
 Purchase help
 AdChoices

Legal

 Terms
 Privacy
 Copyright

Copyright © 2017 Scribd Inc. Terms of serviceAccessibilityPrivacyMobile SiteSite Language:


English

S-ar putea să vă placă și