Sunteți pe pagina 1din 42

Claudian Dumitriu

GRADUL III

Nr. TITLUL LECTIEI Pag.


I Compatibilităţi IE 2
II Stările specifice ale sistemelor vii 8
Manual III Punerea în stare de vindecare - FSV 9
de IV Amprente SE 11
V Stări de urgenţă IE 13
Inforenergetică (Tehnici si proceduri)
(gr.3) VI Entităţi de tip noesic - EN 15
VII Entităţi noesice benefice false - ENHF 23
VIII Spaţii i.e. simple - Sp 25
Ediţia nr.1 IX Tehnici şi proceduri IE 29
X Optimizarea IE 33
XI Fişa PSl, descriere, utilizare 36
XII Faze de lucru IE 37
XIII Terapii complementare IE (Aromo, 37
Reflexo, Fito, Api, Homeo,
Preso,Helio-punctura)
XIV Telepatia 38
XV Sacralizarea vieţii terapeutului IE 39

Editura Fundaţiei de Inforenergetică


„Sfântul Apostol Andrei”
2009

1
I. COMPATIBILITĂŢI - C Dacă motivaţiile, cauzele spirituale ale incompatibilităţii sunt
anihilate în mod voliţional sau inconştient, prin manifestările hristice,
Compatibilitatea - C reprezintă capacitatea sau proprietatea potrivite, atunci toate structurile (SF, SB, SN) celor implicaţi se schimbă,
categoriilor existenţiale de a comunica şi influenţa d.p.d.v. energetic, iar în final, doi oameni care s-au antipatizat unilateral sau reciproc, pot
informaţional, conceptual sau supraconceptual alte categorii ajunge cu eforturi continui voliţionale reciproce să-şi transforme relaţia,
existenţiale - determinându-le o anumită stare de receptivitate şi să o facă plăcută în mod firesc, cum este normal să fie între doi buni
punerea în rezonanţă, favorizând sau defavorizând desfăşurarea creştini.
proceselor fundamentale ale vieţii şi activităţilor sistemelor vii Când acest tip de efort nu este făcut de unul dintre parteneri sau de
implicate, ceea ce are ca urmare anumite variabilităţi (creşteri sau amândoi, apare incompatibilitatea, neiertarea - sursa conflictelor
descreşteri) ale parametrilor lor IE. ulterioare - apar dorinţele de răzbunare, de a provoca celuilalt cel puţin
Categoriile existenţiale implicate în compatibiltăţi pot fi: suferinţe de tipul acelora de odinioară.
sisteme vii, concepte, profesii, produse, activităţi sociale, locuri, Aceste situaţii nefericite însă frecvente, acutizează problemele de
afecte, funcţii, fenomene şi variabilităţile acestora. kharmă dintre sistemele vii implicate, adică se vor amplifica suferinţele,
Compatibilitatea - C are un caracter social, ea este determinată de problemele între parteneri şi în primul rând cu persoanele care acceptă
caracteristicile programelor IE ale categoriilor existenţiale implicate şi iubirea acestora. Perpetuarea acestor situaţii timp de mai multe vieţi,
este influenţată de condiţiile interne şi externe ale acestora. produce incompatibilităţi atât de ridicate, încât la reîntâlnirea partenerilor
Compatibilitatea sistemelor vii - sv este determinată în principal de apare tendinţa de a face rău celuilalt, astfel că cel mai puţin elevat
structurile nemuritoare, de sufletele sistemelor vii în contact fizic, optic, întreprinde o agresiune împotriva celuilalt, aparent fară justificare,
olfactiv, sau IE care creează, induc în structurile altui sv caracteristici si motivaţie raţională (vezi duşmăniile nejustifîcate, violurile, crimele fară
particularităţi plăcute, favorabile, benefice sau neplăcute, nefavorabile, mobil, etc).
malefice. In momentul în care două sisteme vii intră în contact IE, ele se
influenţează reciproc prin intermediul BCF (BCF-E şi BCF-R) care se
Cauzele compatibilităţii - C se află întotdeauna în structurile interferează, producând variabilităţi de parametri IE una alteia, însă
configurate ale implicaţilor (10), în memoria astrală si temporară a reciprocitatea nu este obligatorie. In raport cu variabilitatea determinată
acestora, determinismul acestora fiind: de acest tip de influenţă IE, C poate fi benefică, favorabilă vieţii şi
1- De tip astral - din vieţile anterioare, păstrate, memorate în evoluţiei categoriilor existenţiale sau nefavorabilă vieţii, malefică.
structurile nemuritoare ale sistemelor vii (ENBP), când interrelaţiile Incompatibilitatea = influenţa negativă d.p.d.v. IE a unui sistem
dintre aceleaşi ENBP întrupate le-au adus acestora bucurii, beneficii de viu sau a altei categorii existenţiale asupra altora, datorită unor diferenţe
viaţă sau au adus necazuri, suferinţe; mai mari de 5 între parametrii IE benefici ai sistemelor vii în contact IE,
2. Din viaţa prezentă - existente în această viaţă, păstrate în soldată cu micşorarea spaţială a BCF-urilor şi a parametrilor IE benefici
memoria structurii biosice (SB), raţionale. caracteristici vieţii sistemului viu mai elevat (SS, SV, etc). Aşadar,
incompatibilitatea determină întotdeauna decăderea, regresul sau
involuţia unuia sau a mai multor sisteme vii, marcată prin sentimente de

2
neplăcere, disconfort, antipatie, repulsie, aversiune, sau chiar prin stare de  Fermitatea în menţinerea calităţilor şi parametrilor IE
rău fizic - stăpânite, autocontrolate din partea celor mai elevaţi şi benefici în timp;
nestăpânite, necontrolate şi manifestate chiar violent din partea celor mai  Potenţele reciproce;
puţin elevaţi.
Când variabilităţile parametrilor IE ale unor sisteme vii datorate Compatibilitatea determinată poate fi:
prezenţei unui alt sistem viu apărut sunt egale cu zero, când nu se produc  potenţială;
influenţe B sau M, relaţia este de indiferenţă biologică.  conştientizată mai mult sau mai puţin;
Compatibilitatea, incompatibilitatea şi indiferenţa sunt resimţite  manifestă, mai mult sau mai puţin.
numai de sistemele vii implicate, în interrelaţie, ele sunt proprii Atât valoarea potenţială a unui parametru IE, aceea conştientizată cât
fiecărei categorii existenţiale, fiecărei tip de sistem viu în parte. şi valoarea manifestă, au fiecare un maxim şi un minim.
Compatibilitatea poate fi schimbată cu greu, dar niciodată nu poate
fi forţată, violentată sau impusă. Orice tentative în aceste direcţii, de C se clasifică după numărul de sisteme vii implicate:
forţare sau impunere cu autoritate, sau de frică a compatibilităţii, C. univocă - când un singur sistem viu are influenţă benefică,
determină refularea manifestărilor normale şi fac ca ulterior, după un favorabilă, pozitivă, iar influenţele celuilalt sau celorlalte sisteme vii sunt
anume timp mai scurt sau mai lung, incompatibilităţile împotriva cărora de altă natură;
s-a luptat, să se manifeste pe căi mult mai agresive, proporţionale cu C bivocă sau reciprocă (de prietenie, de mariaj, etc.) - când ambele
amploarea refulărilor şi invers proporţional cu elevarea implicaţilor. sisteme vii exercită influenţe de acelaşi fel;
C plurivocă - când mai multe sisteme vii au influenţe favorabile
Un sistem viu sau categorie existenţială compatibilă altui diferite ca mărime unele asupra altora (de echipă, de colectivitate).
sistem viu sau categorii existenţiale, îi amplifică acesteia parametrii
IE şi invers, iar un sistem viu sau categorie existenţială, Caracteristici:
incompatibilă alteia îi diminuează acesteia din urmă parametrii IE. 1. C se măsoară pe fiecare structură şi pe total - T, aceasta fiind
rezultanta C pe toate structurile;
C reprezintă rezultanta interacţiunii a numeroase caracteristici 2. 2. C < 30% înseamnă incompatibilitate accentuată, iar
exprimate prim diferiţi parametri IE, proprii sistemelor vii sau valorile mai mici de 0 au semnificaţia repulsiei,
categoriilor existenţiale implicate. insuportabilităţii, cu atât mai mari cu cât valoarea absolută
este mai mare;
Parametrii IE implicaţi în compatibilitate: 3. Pe scala valorică unică, valorile C < 81 pozitive şi/sau
 EBF; negative- indică incompatibilitate şi repulsia au semnificaţia
 Credinţa în Dumnezeu; influenţelor negative multiple şi complexe asupra structurilor
 Păcatele şi greşelile făcute faţă de cei implicaţi în C, până în sistemului viu;
momentul măsurătorii; 4. Valoarea + 81 are semnificaţia indiferenţei;
 Cât de mult şi-au iertat păcatele şi greşelile reciproce;

3
5. Intre 81 - 90 se manifestă compatibilitatea acceptabilă, In Legile Divine, regula de bază care funcţionează numai la
bună; aceia ce evoluează inconştient este: „ceea ce ai dăruit (cu o structură,
6. Peste 90 arată o comunicare foarte bună, deosebită, sunt sau pe total) tot aceea vei primi, pe aceeaşi structură, de la foştii
prieteniile adevărate, marile iubiri (la valori mai mari de 97), primitori".
etc. Numai cei care evoluează voliţional, conştient, se ghidează
7. C = 100 sunt cuplurile perfecte; valoarea +100 are după regula: "întotdeauna să dăruieşti numai iubire prin faptele,
semnificaţia influenţei pozitive maxime posibile, exercitate vorbele şi gândurile proprii, cu toate structurile proprii, indiferent de
asupra unui sistem viu de o existenţă exterioară (cu sau fără beneficitatea celor primite, în special când cele primite sunt malefice,
SF). rele".
Sunt benefice numai IE, factorii, condiţiile, substanţele şi
In general şi numai la oameni C se poate ameliora voliţional prin activităţile favorabile vieţii (care amplifică întotdeauna BCF şi
eforturi potrivite, cu un maxim de 5%. parametrii IE benefici) sistemelor vii, care au ajutat la
Incompatibilitatea se manifestă prin stări conflictuale, neacceptări, îndumnezeirea fiinţei, la evoluţia ei pe toate planurile şi sunt malefice
respingeri şi agresiuni reciproce ale categoriilor existenţiale implicate, toate acelea dăunătoare vieţii şi proceselor ei fundamentale, acelea
etc. care au frânat, blocat, sau inversat îndumnezeirea provocând
In substratul incompatibilităţilor se găsesc deosebiri esenţiale, demonizarea, micşorând parametrii IE.
fundamentale între sistemele vii în cauză ale căror structuri implicate sunt
afectate şi anume: C bivocă se măsoară pe fiecare structură şi pe total sistem viu,
 Nepotriviri fizice mai mult sau mai puţin pronunţate, determinate de având semnificaţiile:
deosebiri ale SN şi SB; Pe SF (minimă 81, iar la oamenii normali şi elevaţi - cu pondere
 Ingăduinţă sau severitate în analiză, criterii educaţionale şi raţionale 90-100): măreşte la fiecare din cei în cauză parametrii IE benefici fizici,
diferite; longevitatea, capacitatea de efort fizic, BCF, atracţia sexuală, acceptarea
 Capacitate de iubire diferită, deosebiri nete de credinţă, afectivitate şi comportamentului, fizionomiei, gesturilor, timbrului vocii, etc.;
sensibilitate, determinate de grade diferite de elevare spirituală. (incompatibilitatea — respingere, disconfort, repulsie);
 Suferinţe, probleme şi dileme mai mici sau mai mari aduse de unul Pe SB (minimă mai mare ca pe SF numai la oamenii normali şi
sau ambii parteneri, în trecut sau în această viaţă, cauzatoare de elevaţi): acceptarea punctelor de vedere, a conceptelor, a raţionamentelor,
incompatibilităţi mai mici sau mai mari. logicii, analizelor şi sintezelor celor în cauză; (incompatibilitatea - păreri
Obs.: Compatibilitatea şi incompatibilitatea sunt întotdeauna contrare, divergenţe raţionale, controverse, certuri);
determinate de nr. de întâlniri de iubire sau de probleme kharmice Pe SN (la oamenii normali si elevaţi mai mare ca pe SB cu cca. 4%):
din această viaţă sau astrale (şi/sau din alte vieţi) existente între comunicarea spirituală, sufletească, realizarea împlinirii spirituale prin
fiinţele implicate, sau de ură (agresiuni) - benefice sau malefice, în partener sau .parteneră, accelerează şi amplifică angelizarea şi
funcţie de ce a dăruit în trecut fiecare dintre ele. îndumnezeirea, măreşte numărul de îngeri şi determină configurarea
accelerată a structurilor veşnice; (incompatibilitatea - lipsa de comunicare

4
între sv şi chiar repulsie - când un sistem viu este cu SN şi SB de tip C variază în timp, în funcţie de vârstă, sex, de condiţiile sociale şi
angelic şi unul cu SN şi SB de tip demonic); de condiţiile astronomice, de variabilităţile IE ale celorlalte sisteme vii
Pe T: are semnificaţia determinării structurii cu rol (influienţă) principal din nişa proprie. Dacă pe o singură structură există incompatibilitate, ea
în cadrul sistemului viu, corespunzător gradului de elevare al acestuia, va influenţa în acelaşi sens, negativ şi celelalte structuri.
având mărimea apropiată cu a structurii dominante a sistemului viu uman.
Compatibilitatea are ca efecte mărirea longevităţii implicaţilor, Măsurători plurivoce:
elevarea spirituală, ridicarea randamentului de muncă, favorizează creaţia, A B C D
în cadrul unei echipe, C duce la micşorarea numărului accidentelor de A F,B,N,T
muncă, a insucceselor şi la mărirea eficienţei, a ordinii şi armoniei în B F,B,N,T
colectivul de muncă, în familie. C F,B,N,T
Maximul de C=100 are semnificaţia sentimentului Iubirii depline, a D F,B,N,T
afinităţii şi atracţiei maxim posibile între sistemele vii implicate cu toate
structurile configurate ale lor.
Cu cât C este mai ridicată între două sisteme vii, cu atât parametrii
Ex. 1: un cuplu
lor IE au valori mai ridicate şi mai apropiate. Când există o asemenea C,
numărul de reîntâlniri ale sistemelor vii implicate, anterioare vieţii
SHAPE \* MERGEFORMAT
prezente este mai mare.

Pentru ca un cuplu să fie viabil, armonios, trebuie ca diferenţele de


C între structuri şi pe T, să fie mai mici de 4%, iar C să fie mai mare de
90%. Incompatibilitatea micşorează BCF-urile şi funcţiile IE ale
partenerilor cuplului.

Persoanele ce prezintă incompatibilităţi cu mai multe categorii


existenţiale, se remarcă prin micşorarea BCFv, a BCFc.s., a longevităţii şi
a parametrilor IE. fiind caracterizate prin lipsa de sensibilitate şi de aici
anumite caracteristici:
- agresivitate;
- nevoia de cineva pe care să-1 paraziteze; Semnificaţia valorilor măsurate:
- nevoia de a fi mereu în centrul atenţiei, sunt exhibiţionişti (isteria 26 pe F = din cauza incompatibilităţii fizice, el se va simţi frustrat,
din punct de vedere psihic). partenera îi va găsi multe defecte pe fizic, ea se va simţi agresată şi
- ateismul este prezent întotdeauna. partenerii conştientizează că iubirea lor iniţială s-a stins.

5
67 pe B = el este agresiv verbal, mereu în contradicţie, dificil ca In acest exemplu, datorită şi influenţelor exterioare negative, C pe
om, pe când ea îi tolerează tot, deşi se va simţi nedreptăţită, N scăzută puternic încă de la început, în special a lui pentru ea, are
refulând acestea. influenţe negative într-un timp mult mai scurt, decât dacă s-ar fi
N = Intre ei este un sentiment de iubire de nivel mediu. Această manifestat fără aceste influenţe exterioare. De aceea, ea va fi cea care
relaţie se dovedeşte a fi fragilă, deoarece oricât de mare este C fie îşi va căuta un amant când este neelevată dar depinde material de
noesică, nu este deajuns, întrucât pe fizic şi biosic el pentru ea este el, fie va părăsi prima cuplul, când este mai elevată, chiar dacă
puternic incompatibil, ceea ce la tinereţe are importanţă majoră. depinde de el.
Este un cuplu fără viitor încă din tinereţe (după un timp se vor Când valoarea C pe T este mai mică decât pe oricare dintre
despărţi violent, ca urmare a unor aventuri ale partenerului cu C structuri, înseamnă că există influenţe negative din exterior (parazitarea
mai mic pe SF - EA, iar la vârsta a III-a îşi vor face "zile negre'' IE) şi invers. _
unul altuia). REZULTATELE MĂSURĂTORILOR DE COMPATIBILITAŢI
IE SE COMUNICĂ NUMAI PERSONAL.
Ex. 2: un cuplu tânăr: NEMANIFESTAREA UNEI COMPATIBILITĂŢI, NU
 SHAPE  \* MERGEFORMAT ÎNSEAMNĂ INEXISTENŢA EI, dar înseamnă că cel sau cei în
cauză, refulează de un timp. Dacă C există însă, ea va fi întotdeauna
manifestă în mai mare măsură după un timp. In cazul oamenilor mai
neelevaţi, străini de Calea Mântuitorului Iisus Hristos, ori în cazul
oamenilor mai elevaţi, când ambii au intrat pe Calea Mântuitorului
Isus Hristos, C se va corecta cu eforturi reciproce şi cei implicaţi vor
manifesta iubirea reciprocă, aceea «care poate totul». In primă fază,
va avea loc diminuarea incompatibilităţii iniţiale, iar, în ultimă fază,
naşterea unui compatibilităţi crescânde.
Compatibilitatea este rezultanta interacţiunii tuturor caracteris-
ticilor sistemului viu, reprezentate prin diverşi parametrii IE. Pe fiecare
structură şi pe T, ea mai este influenţată de antagonismul sau similaritatea
mărimii credinţei, de idealurile urmate, de hobby-urile personale, de
După un timp, C lui arată ca în faza 2, iar după alt timp, ca în faza
educaţia şi instruirea primite-posedate, de concepţiile de viaţă şi muncă,
3. In această fază, situaţia este chiar dramatică. Incompatibilităţile pe SN,
de vârstă, de experienţa personală, de specializările fizice, biosice şi
deşi scad uşor, în special a lui pentru ea, rămân totuşi foarte mari, iar
noesice, ca urmare a activităţilor preponderent prestate, de fermitatea pe
compatibilităţile de pe SF influenţate de acestea scad, în timp ce
propriile calităţi, etc..
incompatibilităţile de pe SB (interfaţă) cresc. Partenerii nu se mai suportă
C pozitivă, are ca efect creşterea longevităţii, a randamentului de
reciproc, se ceartă, se ciocnesc continuu, se despart urât când sunt
muncă, creşterea potenţelor creative, reducerea pericolelor de accidente,
neelevaţi şi rece când sunt mai elevaţi, instruiţi spiritual.

6
desfăşurarea activităţilor într-o stare de armonie, bucurie, pace, linişte decăzute. Odată cu elevarea spirituală, mirosurile personale neplăcute ale
sufletească şi invers când C este mică sau negativă. fiinţei sau ale ENPu (destrupate) dispar, fiind înlocuite de acelea plăcute.
Datorită conştientizării şi aplicării mai mici a potenţelor lor, multe De exemplu, corpul partenerei regelui Solomon (regina Sara) mirosea a
sisteme vii de acelaşi tip nu ajung să fie compatibile între ele, în special trandafiri, fiind o ENBPu întrupată foarte elevată. La fel se întâmplă cu
când unele sunt pe limita maximă, şi altele pe limita minimă. Aceasta se moaştele sfinţilor, corpul unora dintre ei emanând încă din timpul vieţii
întâmplă la fiinţele cu credinţa mică sau foarte mică, la atei. mirosuri plăcute. Atunci când iubirea dispare, micile defecte, carenţele
Aceasta este o incompatibilitate aparentă, temporară, care se poate fiinţelor care au fost iubite devin insuportabile, ceea ce constituie
remedia, dacă nu diferă mai mult de 5%. prin eforturile voliţionale, argumente care arată că iubirea s-a sfârşit, s-a stins şi nu neapărat că fiinţa
conştiente, corespunzătoare ale sistemului viu care se află pe limitele s-a schimbat (şi aceasta este posibil cu o anumită pondere). C sau
minime ale parametrilor IE ai săi, dar are cunoaşterea hristică, de a se incompatibilitatea se manifestă şi la sistemele vii cu acelaşi EBF, sau cu
ridica la nivelul partenerului. In cazul când ∆C ≥ 5%, oamenii mai elevaţi parametri i.e. ridicaţi, tot din motivele de mai sus.
prin eforturi potrivite pot micşora incompatibilităţile, numai dacă au
autocontrolul propriilor manifestări şi se străduiesc să-şi sacralizeze viaţa Sistemele vii care din dorinţa de a fi compatibile, acceptă să-şi coboare
personală şi de familie - întrucât cei care merg pe aceeaşi Cale şi parametrii i.e. în mod voliţional sau inconştient, vor decade datorită
urmăresc cu perseverenţă realizarea aceluiaşi ideal, devin de regulă partenerului, în special când acesta refuză sau respinge efortul de ridicare
compatibili, după un timp mai lung. Incompatibilităţile (∆C ≥ 5%) se pot a parametrilor i.e. proprii.
autocontrola. dar nu se pot anihila.
Cei elevaţi care fac iniţial compromisuri „mici" (aparente) cu Partenerii care fac aceste eforturi trebuie sprijiniţi, stimulaţi,
încălcarea unor reguli de viaţă creştine, ulterior vor face compromisuri ajutaţi cu iubire, pentru a nu mai recădea pe limitele minime ale
mai mari şi în final aceştia vor deveni şi ei decăzuţi spiritual ca şi cei care parametrilor lor IE, aceste eforturi fiind greşite, contrare Legilor Divine,
le-au determinat compromisurile. cu urmări demonice.
Laicii şi ateii sunt impotenţi în a-şi rezolva problemele de Iubirea adevărată determină eforturi de angelizare si
kharmă, chiar dacă ei cunosc învăţăturile hristice (dogmaticii). Cât timp îndumnezeire a ambilor parteneri iar «iubirile» false determină
într-o colectivitate ateismul este practicat şi legiferat, acesta este o frână întotdeauna îndrăcirea partenerilor si suferinţe reciproce tot mai
în rezolvarea problemelor de kharmă ale membrilor colectivităţii. mari.
Laicii şi ateii şi în principal aceia care le acceptă iubirea, trăiesc Recomandările individuale făcute partenerilor pentru ameliorarea C
cele mai mari şi grave probleme kharmice, care de multe ori se se fac întotdeauna pentru a salva un cuplu format, şi/sau pentru a
transferă în viaţa următoare, în special dacă partenerii s-au împiedica formarea unui cuplu necorespunzător, care într-un viitor mai
despărţit, au divorţat, mai înainte de a şi le rezolva. Numai bunii apropiat sau mai îndepărtat se va dezagrega.
trăitori creştini, cu viaţa personală sacralizată îşi pot rezolva C are şi un caracter premonitiv, în sensul că în funcţie de valorile
problemele de kharmă în Legile Divine. prezente se pot trage concluzii despre viitorul relaţiei.
Mirosul neplăcut al corpului - semnalizează existenţa unor carenţe, C mai poate fi de colectiv, pentru o profesie, pentru o funcţie,
neelevări în personalitatea unei fiinţe, sau prezenţa unei ENPu neelevate responsabilitate, pentru o anumită cunoaştere, etc. De fiecare dată când

7
măsurăm, de exemplu, C unei persoane pentru o profesie, măsurăm şi C a II. STĂRILE SPECIFICE IE ALE SISTEMELOR VII
profesiei pentru persoana respectivă. O relaţie este bună dacă duce la
elevarea, îndumnezeirea tuturor celor implicaţi în acea relaţie. Un colectiv Qi,E,aig — cantitatea de IE, algoritmi fundamentali ai sistemului viu.
de muncă este corect format, dacă duce la variaţia parametrilor i.e. în sens
benefic pentru toate persoanele care fac parte din el.
O profesie bine aleasă, duce la ridicarea calităţii i.e. a persoanelor
care o prestează, măreşte necesitatea unei persoane în colectivul din care
face parte şi amplifică armonia şi eficienţa colectivului.

Observaţii:
 30%< QI,E,alg <60% => stări patogene foarte grave;
 60 %< QI,E, alg <81 % => stări patogene grave;
 81%<QI,E, alg <100% => stări normale;
 timpul cronologic = timpul solar, legal; există un decalaj
între timpul cronologic şi cel biologic.

Fiecare tip de timp şi raportul între aceşti timpi au caracteristici unice


pentru fiecare om: la cei mai elevaţi flecare timp şi raportul dintre timpi
sunt mai limpezi - la cei mai puţin elevaţi sunt vagi sau chiar inexistente -
cei fericiţi în propria prostie neconştientizată.
Datorită acestui decalaj, tinerii conştientizează mai greu realitatea.

8
III. PUNEREA lN STAREA DE VINDECARE - PSV
Variabilitatea Qi.e.alg. la terapiile i.e.
PSV este acea stare superioară I.E., în care trebuie să ajungă o
fiinţă umană suferindă, urmarea acestui fapt fiind revenirea la o SS
permanentă şi stabilă, cu valoare de peste 90.
SHAPE \* MERGEFORMAT Aceasta este superioară stării normale de vitalitate, având
suplimentar în fiecare structură şi pe total, IE necesare vindecării, SV
corespunzătoare PSV pe SF caracterizând o anumită stare
momentană supraeneregerică mai mare de "n" ori decât 100, unde în
mod normal n≤15.
PSV este caracterizată prin cantităţi de energii şi informaţii mult
mai mari decât cele corespunzătoare stării obişnuite de sănătate, pentru ca
sistemul viu afectat să poată consuma mult mai multe i.e., în principal
pentru vindecare şi refacere, dar în aşa fel încât nivelul IE al SV să fie
continuu mult mai mare decât al SS în mod continuu - adică să fie
mereu 100% corespunzător PSV, care asigură vindecarea în timpul
minim.
La preluare persoana are QI,E,alg = Qo Ea nu are o mărime fixă, ci este "atât de mare cât este necesar"
Se determină panta de cădere (a). pentru ca suferindul să se vindece în timpul minim posibil - întotdeauna
După începerea terapiei i.e., panta se micşorează (b), apoi curba este este determinată de SV = n x 100% pe toate structurile.
staţionară (c) (constatarea începerii staţionării ss indică începutul PSV este imposibilă oricărei fiinţe umane fără ajutorul Luminii
vindecării - când PSV este continuă) iar revenirea este accentuată (d). Necreate a Sfântului Duh şi al entităţilor de lumină, căci în lipsa acestora,
Dacă persoana este/devine credincioasă, panta este mare spre SV. atât operatorul i.e. cât şi suferindul benefic sucombă într-un timp
oarecare!
Inforenergiile superioare de la Sf. Duh, necesare SV de acest
Ecuaţia punerii în stare de vindecare (PSV): tip pentru PSV, trec din structură în structură, se condensează din ce
în ce mai mult mărindu-şi eficienţa de foarte multe ori, până când
Ql,E.alg = QI,E,alg min. viab. + ∆ QI,E,alg patogen + ∆Ql,E,alg normal + ∆Ql,E,alg vindecare ajung să acţioneze pe SF. Cu cât gradul de elevare a terapeutului IE
este mai ridicat ca urmare a unui număr mai mare de concentrări IE,
a aplicării tehnicilor IE şi a rugăciunilor, cu atât acesta va reuşi o
PSV mai mare pe scara valorică unică, cu semnificaţiile
corespunzătoare.

9
2) Anihilarea tuturor amprentelor IE malefice şi redresarea
La terminarea fiecărei şedinţe, terapeutul IE este dator să verifice capacităţilor insuficiente de coordonare de la toate nivelurile
suferindul, să vadă dacă PSV=100 şi la constatarea unor valori <100, să sistemului nervos;
reia tehnicile de redresare IE necesare, sau să trimită suferindul, fie 3) Stabilizarea IE pe stările SV şi SS aferente PSV (proporţional cu
la colegi mai compatibili cu acesta şi mai experimentaţi, fie la grupul menţinerea şi ameliorarea calităţii pacientului, a credinţei lui);
de vindecare-rugăciune cu fişa PSI completată, cu o recomandare şi căci "Dacă vei mai greşi îţi va fi mai rău!"
cu o fotografie recentă în picioare, color, a acestuia.

La fiecare revenire a suferindului pentru o nouă şedinţă, se


verifică întotdeauna PSV Ia sosire, pentru a constata:
1. rata variabilităţii acesteia în intervalul de timp dintre
şedinţe.
2. dacă PSV ≥ 100 - aceasta indică corectitudinea mărimii
_intervalului dintre şedinţe.

Pentru ca un suferind să se vindece în timpul minim cu viteza


maximă, este necesar ca în intervalul de timp dintre şedinţe să nu
apară PSV<100.____

Ca urmare, în cazurile grave şi foarte grave, se ajunge la o


frecvenţă a şedinţelor de trei ori pe zi, chiar cu implicarea a trei
terapeuţi IE, pentru ca fiecare din ei să nu depăşească posibilităţile
pe care le are, de a face o şedinţă pe zi. Aşa se determină frecvenţa
şedinţelor, iar cu rata ameliorării SS/zi se determină durata
tratamentului IE şi a procesului de vindecare.

Pentru punerea în starea de vindecare-PSV, sunt


necesare următoarele:
1) Asigurarea IE specifice şi necesare PSV pentru intrarea tuturor
organelor şi zonelor în SV aferentă PSV, pentru refacerea
integrităţii structurale şi asigurarea funcţionalităţii 100% pentru
PSV;

10
IV. AMPRENTE IE
Dintr-o amprentă IE se pot obţine:
Atunci când se află într-o stare IE specială (excedentară sau - toate caracteristicile F, B şi spirituale ale posesorului, inclusiv
deficitară), orice sistem viu creează în structurile fizice pe care le portretul robot;
atinge, prin implementare, amprente ale noilor IE corespunzătoare - toate datele informaţionale legate de evenimentele la care sistemul
propriei sale stări şi personalităţi. viu a participat.
Aceste stări de regulă sunt determinate de emoţiile şi sentimentele Amprenta IE este infinit mai exactă decât orice amprentă
realizatorului şi sunt prezente în special la sistemele vii umane şi la cele dactiloscopică.
superioare acestora.
Amprentele IE sunt constituite din implementări de IE specifice şi Clasificarea amprentelor IE:
unice ale unui sistem viu într-o structură fizică oarecare (roci, plăci 1. După beneficitate:
tectonice, cristale, trupuri, obiecte, etc.), atunci când acest sistem viu  malefice (EBF<81%);
realizator se află într-o stare IE deosebită. Mărimea diferenţei IE dintre  benefice (EBF≥81%).
nivelul normal al existenţelor fizice din nişa i.e. şi starea IE momentană a Sistemele vii umane nu pot crea amprente cu EBF>100.
sistemului viu, constituie cei doi factori ce determină caracteristicile 2. După intensitate:
amprentei i.e. create de sistemul viu respectiv.  slabe;
Amprentele IE constituie cartea de vizită a creatorului şi a posesorului  medii;
lor, deoarece cu ajutorul codului IE personal al unui sistem viu ce se  puternice;
regăseşte şi în amprenta lui i.e., se poate accesa "fişa lui informaţională"  foarte puternice.
din banca de date a Divinităţii - BDD. 3. După mărimea suprafeţei (arată ca o pată având culori specifice
Codul IE personal este unic, caracteristic şi propriu oricărui sistem EBF şi parametrilor IE ai ei):
viu, în el fiind concentrate toate caracteristicile IE ale fiecărei structuri,  pe suprafeţe mici (φ <10cm);
atât a celor muritoare cât şi a celor nemuritoare, pe care sistemul viu cu sv  pe suprafeţe medii (10cm< φ<30cm);
ale sale le posedă. După acest cod, sistemul viu cu sau fară SF este  pe suprafeţe mari (30cm< φ <80cm);
recunoscut şi poate fi apărat împotriva altor existenţe agresoare. De  pe suprafeţe foarte mari (φ >80cm, până la câţiva zeci de metri)
asemenea, codul IE personal este conţinut parţial în prenumele aferent 4. După vârstă (corespunzător perioadelor istorice în care au trăit
vieţii respective şi este conţinut în totalitate în numele veşnic ce însoţeşte creatorii acestor amprente):
ENPu. In fiecare viaţă succesivă, numele cel mai corect este acela care  recente (realizate de o perioadă de timp <1 an);
este cel mai apropiat de numele veşnic.  vechi (realizate de o perioadă de timp >1 an).
Cunoaşterea în întregime a acestui cod şi influienţarea voliţională a lui
nu sunt accesibile, posibile oamenilor decăzuţi sau elevaţi.

11
S-a observat că în timp amprentele radiază continuu conţinutul lor 2. obiectele de "artă neagră" (statuete, diferite tapiţerii) conţin de
IE, influenţând corespunzător sistemele vii ale căror BCF-uri le regulă IE malefice;
interferează. 3. diferite publicaţii, cu un conţinut necorespunzător;
După un timp, amprentele IE slabe îşi disipă conţinutul şi nu mai 4. amprente B sau în majoritate M, gen "talismane".
pot fi decelate spaţial corect, intensitatea lor slăbind sub limita
sensibilităţii extrasensibilităţilor medii umane. Observaţii:
5. După durata existenţei: Realizarea intenţionată de amprente IE malefice constituie un
 amprente temporare; păcat, chiar dacă este făcută fără cunoaştere;
 amprente permanente.  Decodificarea amprentelor IE malefice după determinarea EBF, se
Orice amprente M au o durată lungă de viaţă pe obiecte vechi, recomandă a fî făcute corect, a nu fi exagerate, cu bun simţ,
bijuterii, deoarece sunt obiecte de dispută şi persoanele care le ating, ponderat, pentru a putea fi anihilate eficient;
le amprentează, determină cumulul algebric în timp al IE conţinute.  Amprentele i.e. malefice se anihilează întotdeauna. Anihilarea lor
6. După modul de realizare a lor: este obligatorie şi face parte din tehnicile i.e. „de curăţare".
 spontane (neconştientizate, realizate fără concentrare);
 cu cunoaştere (conştientizate, realizate pe concentrare, cu un
scop precis). PROCEDURA DE ANIHILARE A AMPRENTELOR IE MALEFICE
7. In funcţie de realizator:
 realizate de oameni; 1. Se biodetectează amprenta IE, pe concentrarea: „Caut numai
 realizate de sisteme vii vegetale sau animale; amprentele IE malefice!”
 realizate de alte existenţe, diferite de cele de mai sus. 2. Se măsoară EBF-ul acesteia şi în cazul când este mai mic de 81%:
8. In funcţie de originea realizatorilor: 3. In starea "ready", se pun ambele palme deasupra amprentei IE
 tereştri; biodetectate la o distanţă de ≈ 30 - 40 cm de aceasta, sau de o
 astrali: parte şi de alta a obiectului, în cazul obiectelor verticale.
=> de tip solar (care provin din sistemul nostru sofar); 4. Rotindu-se levogir, ambele palme se apropie încet de suprafaţa
=> de tip extrasolar. obiectului amprentat, pe concentrarea:
”In Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, se anihilează în
Exemple de amprente IE: totalitate, definitiv, cu lumina Necreată a Sf Duh, orice energii,
1. obiectele vechi, din antichitate, de obicei sunt malefice, ele conţin informaţii, concepte şi supraconcepte malefice conţinute în această
amprentele IE cu suferinţele, necazurile, păcatele şi problemele amprentă i.e. şi în fiinţa realizatorului ei, pentru totdeauna! Amin!"
celor cărora le-au aparţinut sau care în timp, au fost "martorele" Se verifică cu ansa eventuala remanenţă a IE malefice. Dacă a mai
unor evenimente neplăcute; rămas ceva, se reia procedura. Pe concentrare i.e., palmele aflate
în rotaţie levogiră lentă, se apropie până la cca. 2cm de suprafaţa
amprentată.

12
5. După anihilare, ne facem semnul Sfintei Cruci şi mulţumim V. TEHNICI SI PROCEDURI IE
Sfintei Treimi pentru ajutorul primit.
Tehnicile IE se împart în două mari categorii:
Nu este permisă utilizarea tehnicilor IE asupra Liberului 1.Tehnicile de „curăţare" IE.
Arbitru - LA al unul om benefic şi aplicarea acestora pentru 2.Tehnicile de redresare IE.
obţinerea de avantaje personale._
Intotdeauna asupra unui sistem viu se aplică obligatoriu, mai
Tehnicile IE vizează întotdeauna numai ameliorarea parametrilor întâi tehnicile i.e. de „curăţare" şi numai după aceea, dacă anumite
IE ai unui sistem viu şi înlăturarea efectelor malefice asupra altor sisteme condiţii sunt întrunite, se aplică tehnicile i.e. de redresare.
vii si a existenţelor malefice din nişa i.e. a acestora.
Tehnicile i.e. de „curăţare" au drept scop înlăturarea factorilor IE
malefici prin anihilare sau alungare. Ele se aplică obligatoriu de către
inforenergetician ori de câte ori întâlneşte un sistem viu parazitat sau
agresat. "Curăţarea" IE este obligatorie întotdeauna, deoarece un
sistem viu parazitat, sau agresat nu mai are întreg liberul arbitru - LA al
lui.
Inforenergetica şi tehnicile IE se predau numai de lectorii
atestaţi anual de preşedintele Fundaţiei de Inforenergetică „Sfântul
Apostol Andrei" - FIESA în timpul cursurilor IE organizate legal
numai de aceştia.

Terapia IE cu toate tehnicile ei, are drept scop final punerea


sistemului viu în starea de vindecare - PSV normală unui sistem viu
sănătos. Fac excepţie la regula de mai sus (EBF ≥ 90 şi C ≥ 90)
pacienţii neelevaţi, cu parametrii I.E. mai mici, care se află în situaţia de
„urgenţă IE”, care pot şi trebuie ajutaţi şi ei cu tehnicile de „curăţare"
I.E. şi acelea de „redresare" I.E. posibile. Stările de urgenţă I.E. sunt mai
numeroase decât stările de urgenţă medicale.

13
Starea de urgenţă i.e. este caracterizată de existenţa riscului de deces - şocul anafilactic;
clinic într-un timp mai mic de 30 min., (în cazul infarctului miocardic - abdomenul acut (pericol de septicemie);
explozia vaselor de sânge care determină ireversibilitatea decesului - stopurile respiratorii;
este (de cca 2 min.; la şocul anafilactic stopul cardiac se instalează - înnecul;
sub 1 min. de la apariţia prezenţei unei anumite substanţe puternic - sufocarea;
alergene pentru cord, etc.) fiind marcată de micşorarea SS cu o ∆SS > - tulburările psihice evidente (starea de şoc).
1,7 min. (de la min. SS = 81% la SS = 30%). In cazurile de mai sus,
prevenirea i.e. a decesului prin tehnici i.e. poate fi realizată practic In toate aceste situaţii, succesiunea operaţiunilor IE rămâne
numai de persoane elevate spiritual şi având, Cunoaştere şi ajutor aceeaşi, dar limita minimă a EBF şi a C este de la 81%, adică şi acestor
Hristice corespunzătoare pentru o eficienţă mai mare de 81%, care persoane li se pot aplica procedurile de redresare i.e., dacă după curăţare
au extrasensibilităţi, experienţă, şi clarvedere înainte - imposibilă EBF şi C sunt ≥81, numai pentru primul ajutor şi scoaterea din
celorlalţi oameni puţin elevaţi, laici sau-atei. criză, din starea de urgenţă. După aceea, se aplică regula normală.
Procedurile de „curăţare" i.e. se aplică oricărui sistem viu
Urgenţele IE stau la baza tuturor urgenţelor medicale pe care aflat în suferinţă, indiferent de parametrii săi i.e., acest fapt fiind o
le include, fiind în fapt rezultatul unor agresiuni fizice, energetice şi obligaţie deontologică (a inforenergeticianului), deoarece un sistem viu
informaţionale deosebit de puternice, ele fiind determinate întotdeauna de parazitat sau agresat de orice tip de ENM, ECM sau demoni nu mai are
accidente, de comandourile de ENM şi/sau de prezenţa ECM şi/sau a liberul arbitru (LA) propriu întreg.
demonilor.

Urgenţele medicale sunt următoarele:


- infarctele de toate tipurile;
- hemoragiile grave;
- crizele de astm;
- accidentele vasculare (ruperea vaselor de sânge medii şi mari);
- fracturile închise/deschise;
- colicile de toate felurile;
- intoxicaţiile acute;
- otrăvirile;
- arsurile grave pe mai mult de ½ din suprafaţa pielii şi acelea
profunde;

14
VI. ENTITĂŢI DE TIP NOES1C - EN 2. După mărime:
 mici (Ø ≤ 20cm);
EN sunt existenţe de sine stătătoare, ce provin din fostele  medii (20cm ≤ Ø ≤ 80cm);
structuri de tip noesic, ce au aparţinut unui sistem viu vegetal,  mari (80cm≤ Ø ≤2m);
animal, astral sau uman, ca urmare a pierderii structurilor  foarte mari (2m ≤ Ø ≤ 400-500m).
temporare fizice şi biosice ale acestora, existente numai pe perioada 3. După importanţa lor pentru sistemele vii:
întrupării în Univers (cer 1). • Entităţi Noesice Principale - ENP - acelea care dau viaţă
Acestea, au purtat numele de structură noesică - SN, atât timp cât sistemului viu coordonându-1 şi care conţin programele i.e.
au fost implementate într-o structură fizică - SF, decesul unui sistem viu principale de viaţă întrupată şi destrupată ale acestuia. Ele
determinând rămânerea numai a structurii N, numită şi "structură însufleţesc materia (SF) sistemului viu şi pot fi la rândul lor:
nemuritoare", formată din mai multe structuri, întocmai ca o "ceapă a) Benefice - ENBP;
nemuritoare", care determină apariţia unei entităţi de tip noesic. Aceste b) Malefice - ENMP.
entităţi (E), au o existenţă veşnică. • Entităţi Noesice Secundare - ENS, conţinute de ENP sau libere
Atunci când în viaţa cu trup (SF) unele EN şi-au manifestat cu temporar - acelea care conţin programele i.e. şi funcţiile
liberul lor arbitru caracteristicile IE proprii, dar necorespunzătoare, s-au interconectate ale structurilor i.e. şi organelor în cadrul sistemului
autocondamnat la o "cădere din ceruri" şi ca urmare, după deces, aceste viu, pentru ca acesta să fie sănătos, longeviv şi bine integrat în
entităţi au reajuns în ceruri mai joase, iar când vor veni din nou la Univers. Acestea pot fi:
întrupare în universul terestru, vor căpăta un trup şi o raţiune cu care vor a) Benefice - ENBS;
intra şi mai mult sub incidenţa legii kharmei, dacă nu vor respecta din nou b) Malefice - ENMS.
Legile Hristice. 4. După tipul specific al sistemelor vii în care se pot întrupa, pot fi:
In timpul vieţii cu SF şi SB a EN (acum SN), fiinţa umană nu A. ENP umanoide, vegetale, animale şi a 4 tipuri de sisteme
poate avea EBF mai mici de (-73) sau mai mari de (+100). Numai în astrale diferite.
viaţa fără SF şi SB, ENM pot avea EBF cel mai scăzut (-42894), în B. ENS idem; acestea la rândul lor, pot fi după specific:
cazul acelora benefice mai mai mari de 100, EBF poate ajunge până a) Proprii numai specificului tipului de sistem viu:
la câteva milioane, iar în cazul ED, EBF poate fi chiar infinită. ENSvegetale, ENSanimale, ENSumane, ENSastrale - benefice
şi malefice la fiecare tip;
Clasificare: b) Comune tipurilor de sisteme cu oamenii având aceleaşi funcţii
1. După beneficitate: în aceleaşi structuri - care se pot găsi atât la oameni cât şi la
 benefice - ENB, ECB şi îngerii au în timpul vieţii cu trup 81 ≤ animale, sau la sistemele vii vegetale, sau la acelea astrale.
EBF ≤ 100, iar după decesul biologic 100 ≤ EBF ≤ + infinit; Entităţile noesice puternice şi elevate mari şi foarte mari au
 malefice - ENM, ECM şi demonii au (-73) ≤ EBF <81 în timpul capacitatea de a-şi concentra conţinutul i.e şi de a se automodela, ceea ce
vieţii cu SF şi SB, iar după decesul biologic (- 26000) ≤ EBF ≤ 80 determină unele fenomene fizice de multe ori de natură mecanică.
(în 1997) şi (-42894) ≤ EBF ≤ (-30000) în 2001, cf. tab. în 2009.

15
Variabilitatea particulelor solide şi lichide în suspensie (din b) Duhuri ale locurilor benefice sau malefice (ale munţilor,
atmosferă) ca urmare a variabilităţilor electrostatice (produse de lacurilor, pădurilor sau ale altor locuri de pe planetă: peşteri,
variabilitatea i.e. a ENP) determină modificarea coeficientului de avene). Sunt entităţi cu EBF diferite, de ±(5501-7300), bune sau
refracţie a luminii, în special entităţile respective, şi de aici modificarea rele, aparţinând cerurilor ± (2,6-3,5) cu misiuni în curs de
luminozităţii ENP (efect vizual). executare.
c) Entităţi bune sau rele, de tip paznic ale unor locuri din natură, în
Oamenii prezenţi în apropierea ENM sau ENB primesc de care se găsesc diferite obiecte de interes material sau spiritual:
la acestea informaţii, concepte sau supraconcepte si le furnizează lăcaşuri de cult, tezaure, rămăşiţe ale unor structuri fizice
acestora energii (prin aceasta le împuternicesc, le activează, pentru aparţinând unor personalităţi spirituale, ruine de biserici, altare,
a avea influenţe malefice sau benefice asupra SF proprii si ale celor şcoli de spiritualitate, biblioteci de spiritualitate, temple sau locuri
care le acceptă iubirea - cu intenţie ateii sau fără intenţie, în care deocamdată nu se găseşte nimic, dar care, conform
dezorientaţii şi proştii) mai subtile sau mai grosiere - diferite, care planurilor Sfintei Treimi .vor constitui în viitor obiective benefice
de multe ori fac EN(M sau B) vizibile pe pelicula fotografică._ importante.
ENP (Entităţi Noesice Principale) de tip paznic au o
5. In raport cu fostele sisteme vii cărora le-au aparţinut şi după caracteristică: iniţial, în marea majoritate a cazurilor, ele au fost
gradul lor de inteligenţă, ENP se clasifică astfel: ENBP în timpul vieţii şi au îndeplinit această funcţie de paznic în
a) Stihii sau duhuri ale naturii (pot fi benefice sau malefice) - ultima lor existenţă terestră cu trup şi raţiune. La măsurarea EBF a
provin de la sistemele vii vegetale şi animale, sau chiar din acestora se constată că uneori poate fi foarte scăzută, aceasta
sisteme vii de tip uman, aflate însă într-un stadiu primar de datorându-se misiunii "de pază" primite. Ele sunt entităţi benefice, cu
evoluţie. Capacitatea lor de a forma algoritmi inteligenţi este EBF originară pozitivă ± (7301-12900), dar din cauza misiunii pe
foarte scăzută. Aceste ENP sunt caracterizate de instabilitate care o au, au căpătat EBF pe timpul executării misiunii de până la (-
comportamentală, irascibilitate, pot produce fenomene luminoase, 12900), însă cu mai multe i.e. grosiere decât ENP obişnuite, cu
sau uneori chiar materializări parţiale ale ultimei structuri fizice aceeaşi elevare. EBF originară a acestora ajunge până la +12900 ca
avute (partea superioara a SF avute), pot produce efecte sonore ENP, având în viaţa cu trup EBFN = 81, dar pe total EBF fiind ≥ 95,
sau chiar mişcări de obiecte. Ele staţionează în diferite locuri din adică sufletul acestora este întotdeauna coordonator asupra SF şi SB
natură, având în general (-5500) ≤ EBF ≤ (+5500), corespunzător antrenate malefic dar autocontrolate de SN continuu. (Aceste
cerurilor (± 2,5). caracteristici I.E. le au parţial ofiţerii superiori din poliţie, jandarmerie
Pot fi vizionate de obicei ca fiind de culoare cenuşie, dar şi luptătorii profesionişti diferiţi.)
prezintă şi diferite nuanţe între portocaliu şi negru, în funcţie de La ieşirea din misiune, entitatea revine la EBF iniţială, apoi
EBF. Pot crea uneori manifestări contradictorii, (ex: spiriduşi, capătă una mai mare, ca răsplată a îndeplinirii misiunii date. Entităţile
salamandre, ondine). Acestea ENP evită oamenii, însă preferă de tip paznic pot declanşa catastrofe fizice, stricarea vremii,
copii, deoarece sunt mai mult jucăuşe şi mai puţin înţelepte şi accidentarea intruşilor neelevaţi, desprinderi de pietre, avalanşe, etc.
inteligente. Ele pot apărea pe fotografii. Dacă se pătrunde în aceste locuri cu gânduri bune, facându-se

16
rugăciunile potrivite către ED ale Sf. Treimi, entităţile paznic ajută el începe să comită fapte rele, IE ale lui au EBF ce se micşorează
persoanele în cauză, le susţin, le apără şi le protejează ca să-şi poată continuu, el intrând din ce în ce mai greu în rezonanţă IE cu
face faptele bune pe care le au de făcut. Aceste ENP au renunţat cu propriul înger păzitor benefic. Acesta se îndepărtează şi locul lui
propriul LA la evoluţia normală prin intermediul întrupărilor este luat de un înger păzitor al Kharmei individului, malefic
succesive, pentru a-şi îndeplini misiunea din Iubire şi Credinţă (demon, ENMS, ECMS, duhuri rele). In anumite situaţii, faptele
primită. Acest lucru, poate dura uneori mii de ani. De obicei, rele repetate produc i.e. atât de joase, încât îngeraşul păzitor
obiectivele păzite de aceste ENP nu pot fi aflate, cercetate şi devenit incompatibil este obligat să părăsească acea fiinţă. Prin i.e.
exploatate decât numai atunci când "intrusul" îndeplineşte anumite coborâte şi faptele rele săvârşite, omul respectiv cheamă practic
condiţii benefice I.E. ENMS-urile şi demonii în structurile sale de la nr. 1 la nr. 6,
d) Ingerii, păzitori, ajutători, sfătuitori, luptători, ghizi, devenind gazdă pentru acestea.
protectori, destrupători, întrupători, etc. încă de la naştere, e) Unicitatea proprie ENBP uman, se reface în perioada dintre
fiecare om are cel puţin o ENBS (Entitate Noesică Benefică decesul clinic şi cel biologie, care la om durează un timp variabil,
Secundară) cu misiune de la Dumnezeu să-1 ajute să-şi facă partea între 1,5 şi aproximativ 7 ani. ENBS umane comune ale
de fapte bune - FB din planul lui Dumnezeu, să-1 apere de rele şi oamenilor cu alte sisteme vii care frânează angelizarea si
să-i conducă paşii, astfel încât să poată realiza cât mai multe din îndumnezeirea acestora. In perioada de timp dintre decesul clinic
Voia Domnului, sau ENMS cu misiuni demonice pentru ca aceşti şi acela biologic, se reîntorc ca ENBS u.e. libere în cerurile mai
oameni să facă cât mai multe rele (inclusiv infracţiuni) din planul joase de +7,3 cărora le aparţin.
demonilor. Cu cât sistemul viu este mai elevat si are ENBS umane comune
Primele sunt entităţi de tip divin pe care le avem în mod mai puţine, cu atât această perioadă de tranziţie este mai scurtă si
normal fiecare, care ne păzesc, ne ajută şi ne sfătuiesc în privinţa omul are EBF si ceilalţi parametri IE mai ridicaţi şi invers. In
faptelor bune pe care le avem de făcut. Doar cine îşi ascultă îngerii această perioadă de tranziţie, nu este voie să se ia legătura cu
din propriul suflet, le aude, le înţelege şi le face. Ca ENBS aceste ENBPu şi ENBS ale acestuia, prin spiritism, etc., acesta
destrupate, ele au EBF mai mare de +54900, aparţinând producându-le suferinţă, nelăsându-le să evolueze în linişte, în
întotdeauna cerurilor mai ridicate de +7,4. La întruparea ENBPu special pe acelea mai puţin elevate, care se despart greu de cele
elevate din cerurile mai mari de +7,4 ca oameni, aceştia au EBF materiale şi familial-sociale. In primele 9 zile de la decesul clinic
mai mare de 89, făcând parte dintre liderii activităţilor umane, se degajă între 40 şi 60% din SN (ENBP uman întrupat), până la
înţelepţi, eroi sau sfinţi. Aceştia au fost, sunt şi vor fi mereu cei 40 de zile 80% şi într-un ritm descrescător, până la 7 ani, se degaja
mai buni oameni, care determină progresul, angelizarea şi de regulă 100%. Atitudinile fireşti faţă de cei decedaţi sunt de
îndumnezeirea societăţii umane, antagonici oamenilor demonici. iubire, de iertare, de împăcare cu această situaţie şi nu de
In mod normal, îngerii păzitori stau în apropierea deznădejde, care provoacă multă suferinţă ENBP umană abia
oamenilor de care au grijă, pe umărul lor stâng, inducându-le reformate. In primele 3 zile se degajă numai ENBSu cu misiunea
acestora informaţii cu caracter benefic. In situaţia în care omul îndeplinită ≥ 90% care refac unicitatea ENBPu pentru a putea fi
respectiv respinge cu LA alternativele benefice ale ENBS umane,

17
evaluată de Mântuitorul lisus Hristos la Dreapta Judecată. SHAPE \* MERGEFORMAT
Celelalte ENBS se degajă ulterior.
f) Entităţile, de tip decăzut (ENM, ECM şi demoni de diferite
tipuri, principale sau secundare, cu diferite specializări), care
în timpul vieţii cu trup sunt proprii oamenilor răi. Aceste entităţi
sunt incapabile să iubească şi să ierte, incapabile să facă fapte
bune în Numele şi pentru Slava Sfintei Treimi, să mobilizeze alte
entităţi benefice pentru a face fapte bune (FB), ele pot mobiliza şi
atrage numai demoni. Ele au EBF a ENMP destrupate cu valori
mai mici de (-12901), până la (-42894), aparţinând anticerurilor
mai joase de (-4,6).
La baza stărilor patogene umane grave sau foarte grave, stau
întotdeauna ENM şi ECM cu ENMS ale lor. Ele parazitează şi
agresează sistemul viu şi determină formarea ABEP. De
asemenea, acestea coordonează agenţii fizici malefici, de tip
microbi, viruşi, spori, păianjeni, etc.
Insănătoşirea oricărui sistem viu nu poate avea loc atât
timp cât ENMS, ECMS si demonii există în BCF si în structurile COMANDO DE 7 ENMS
acestuia. In funcţie de EBF propriu, ENMS, ECMS şi demonii
determină apariţia ABEP în perioade mai lungi sau mai scurte de Cel din centru este întotdeauna ENMP (sau chiar demonul)
timp. Aglomerarea concentrică a ENM în timp, reprezintă coordonator, cel mai puternic, stăpânul comandoului de ENM.
rezultatul unei specializări în rău a acestora, pentru a mări ENMP, ENMS, ECMS şl demonii de diferite tipuri sunt atraşi
eficienţa acţiunii lor malefice, patogene. Această aglomerare de IE subtile malefice ale celor care săvârşesc păcate, iar anihilarea sau
organizată de ENMS poartă numele de «Comando de ENM», el alungarea lor, reprezintă în Inforenergetică o tehnică de „curăţare” IE care
fiind descoperit în anul 1991. se poate repeta de mai multe ori în timp, pentru a-i da persoanei suferinde
Comandoul de maximum 7 ENM este unul dintre cele mai răgazul de timp - RT necesar vindecării stării patogene, în primul rând a
agresive existenţe malefice, acestea determinând (proporţional cu nr. structurii N.
lor şi cu EBF propriu), toate stările de urgenţă medicală şi i.e ., acestea Gândind, vorbind şi făcând ceea ce contravine Voii Sfintei Treimi,
descoperind şi ele că unirea şi în duh măreşte puterea şi eficienţa ei. chemăm, atragem aceste existenţe malefice, kharmice, ceea ce are
întotdeauna efecte malefice, patogene. Acestea apar pe fotografii, sub
forma unor sfere roşii până la maro şi negre, însă numai în prezenţa
oamenilor malefici, care le dau din energiile proprii subtile specifice şi
necesare impresionării peliculei fotografice sau ale fotografiilor digitale.

18
Cu cât culoarea este mai apropiată de negru, ENMP sau Mântuitorul cu ierarhiile de lumină necreată specializate
ENMS este mai malefică. Demonii au întotdeauna culoarea neagră. (îngeri) este cel care "urmăreşte evidenţa" oricărui sistem viu
Aceste existenţe şi-au pierdut dreptul la o formă fixă, ele iau diferite şi suflet (ENBP) uman, ţinută în fiecare cer benefic aflat sub
forme înşelătoare benefice pentru a-şi ascunde adevărata urâciune şi supervizarea coordonatorului de cer. Pe fotografii, aceste
misiune pe care le au. ENBP umane, angelice şi divine apar sub forma unor sfere
strălucitoare, aurii, cu diferite nuanţe, cu suprafaţa exterioară
parcă fumegândă - însă numai în prezenţa oamenilor
IERARHIZAREA ENTITĂŢILOR DESTRUPATE ÎN benefici, care le atrag şi le dau din energiile proprii
FUNCŢIE DE EBF similare; aceste sfere nu apar în prezenta oamenilor
malefici.
1. 100 ≤EBF ≤ 35000 - caracteristic ENBPu fără toate ENBSu 5. Arhistrategi de tip curier astral - sunt mesageri ai Voii Sfintei
componente, cu unicitatea în curs de refacere cu ENBSu lipsă Treimi pentru Universul nostru. Au 124001 ≤ EBF ≤ 131500,
in perioada de tranzit în Univers - în medie de cca 4 ani şi 3 aparţinând cerurilor +9,4 la +9,5. Când au fost la întrupare, au
luni după decesul clinic (după 2007), perioadă care se încheie fost întotdeauna mari lideri, înţelepţi, mari sfinţi, mari creatori.
cu decesul biologic, când ENBPu şi-a însuşit toate ENBSus 6. 131501 ≤ EBF ≤ 145000 - EN aparţinând cerurilor de la +9,6
proprii şi îşi încheie perioada de staţionare şi refacere pe la +9,7 - Arhistrategi de tip cosmic, astral, coordonatori de
Pământ, în Univers; corpuri cereşti, care au în subordine toţi strategii şi
2. 42900 ≤EBF ≤ 54900 - Eroi, lideri, Sfinţii Martiri, marii arhistrategii de pe corpul ceresc respectiv, cu activitate în
creatori şi interpreţi, etc; Universul nostru. Sunt mesageri ai altor Arhistrategi mai mari,
3. 54901 ≤ EBF ≤117500 - îngerii păzitori, ajutători, sfătuitori, care aduc Voia lui Dumnezeu către nivelul terestru;
luptători, etc; 7. 145001 ≤ EBF ≤ 152000 - Entităţi Arhistrategi astrali - Entităţi
4. Entităţi Strategice Terestre - +117501 ≤ EBF ≤ 124000 - Sfinte specializate arhistratege - se găsesc în cerul +9,8 şi sunt
coordonează activităţile benefice sau malefice în funcţie de specialişti coordonatori ai tuturor variabilităţilor
încadrarea EBF-urilor lor, pe planeta Terra. Aceste valori ale corespunzătoare tuturor cerurilor inferioare cerului 8.
EBF corespund cerurilor +9,3 la +9,4 - acestea întrupându-se Arhistrategii astrali de Lumină au în general EBF > 145000 şi
ca Arhistrategi tereştri - care coordonează toate Planurile sunt specializaţi pe diferite domenii de activitate.
Sfintei Treimi, toate acţiunile şi variabilităţile de pe pământ 8. Sfinţii Arhangheli - 152001 ≤ EBF ≤ 156000, aparţinând
sau de pe alte corpuri cereşti, pe grupuri de sisteme vii şi pe cerului +9,85 - ei au EB cu responsabilităţi în realizarea
domenii, pozitive sau negative. Entitatea coordonatoare a Planurilor Sfintei Treimi. Printre aceştia, sunt şi cei care
Arhistrategilor tereştri este Entitatea benefică a lui Moise, pe intervin în momente grele, pentru a restabili Ordinea;
alte corpuri cereşti sunt coordonatori alti arhistrategi benefici 9. Sfinţii Serafimi şi Sfinţii Heruvimi - 156001 ≤ EBFpot.min. ≤
sau malefici. 164000 - (îşi feresc ochii cu aripile de Lumina lui Dumnezeu)

19
- ei au un EBFpot.min. variabil, când au sarcini deosebite de să vină, să intre în BCF şi structurile pacienţilor cu EBF > 90, pentru a-i
la Dumnezeu pot atinge +180000; ajuta să se vindece mai repede şi pentru a li se mări longevitatea, astfel
EBFpot.min. > 177000 - Entităţi din preajma Domnului încât să poată face toate faptele bune hărăzite lor de Dumnezeu.
Dumnezeu care se deplasează numai cu misiuni cu totul şi cu ENBS umane specifice asigură rezistenţa şi caracteristicile
totul speciale a căror EBF nu se poate măsura. sistemului viu uman la întrupare. Atragerea a cât mai multor ENBS
10. Cetatea de Opal - este cerul 10, unde locuiesc Sfânta Treime, umane specifice se realizează prin strădaniile proprii de a face Voia
Ceilalţi 32 de Fii de Dumnezeu, Sfânta Fecioară Măria. Au Sfintei Treimi, de a comunica corect şi continuu cu Ea şi de a ne alimenta
EBFpot.min. cuprins în domeniul +163501 —> + ∞. numai cu vegetale, pentru a nu atrage ENBS animale comune cu oamenii,
11. Entităţile care se găsesc în cerurile superioare acelora cu energiile porcine, bovine, ovine sau de vânat ingerate - acestea
kharmice pot avea EBF variabilă în timpul executării constituind adevărata protecţie a persoanei în cauză. Orice alt tip de
misiunilor lor, în funcţie de necesităţile acestora, ele primind protecţie constituie un procedeu de importanţă secundară şi este
IE corespunzătoare de la ierarhii lor. temporară.
Zamolxe, Decebal, Ştefan cel Mare şi Sfânt, Budha Gautama, Sf. In tabelul nr. 1 de la pag. 22, se arată ce se întâmplă cu ENBP
Ioan Botezătorul, etc, aparţin cerurilor mai mari de +9,8. ED umane la întrupare, în funcţie de EBF propriu fiecăreia. Sunt prezentate
aparţin cerului 10, iar la întrupare au EBF mai mare de 92 valorile EBF pentru ENP destrupate şi ENP întrupate, cu manifestările,
întotdeauna. ocupaţiile, profesiile şi responsabilităţile sociale pentru care sunt dotate şi
Din aceste ceruri ridicate mai mari de 9 fac parte si cele 9 le pot face în condiţii bune.
ierarhii cereşti (după prof. Scarlat Demetrescu): Acest tabel este bun pentru ca părinţii să ştie încă din momentul
Intre cerul 9 şi cerul 10 există un număr foarte mare de entităţi sosirii la trup a ENP, după concepţie, de ce a venit un copil şi să se
sfinte, aflate în ultima fază a evoluţiei oricărei ENBP, aceea de pregătească pentru a oferi celor sosiţi condiţiile materiale, raţionale,
reunificare cu Tatăl Ceresc. Cele din cerul 10 au EBF cuprins între sociale şi spirituale optim posibile pentru ca fiinţa umană nou apărută să-
+163501 şi + ∞ . şi îndeplinească misiunea pentru care a venit. In cazul sosirii unei ENMP
necorespunzătoare, dăunătoare viitorului familiei şi societăţii, viitorii
Observaţii: părinţi pot solicita imforenergeticienii de grad egal sau mai mare de 8,
 In prezenţa ECBP destrupate din cerurile 9 şi 10, se simte miros pentru a le schimba ENMP cu o ENBP umană mai vrednică - meritată de
de smirnă, tămâie, mir, busuioc, miros de zăpadă proaspătă, etc. ei, întrucât societatea şi viitorul ei merită întotdeauna o asemenea ENBP
 In prezenţa ECBP-urilor acestora, oamenii lăcrămează, le vine să umană.
plângă. Acest tabel este util şi pentru personalul medical care ajută la
Numărul ENBP umane este foarte mare astfel încât, pentru un aducerea pe lume a copiilor şi care asistă atât nou născuţii şi pe părinţii
sistem viu uman se pot concentra şi pot lucra un număr foarte mare de acestora, pentru ca ei să ştie ce fel de copii au asistat la naştere şi pentru a
ENBPu sau ENMP. nu-i pune alături, în acelaşi salon pe copiii care diferă între ei cu mai mult
La sfârşitul tuturor tehnicilor IE, înainte de optimizarea alimentară 4%.
şi medicamentoasă, se cheamă întotdeauna ENB care trebuie, pot şi vor

20
S-ar evita astfel supunerea la influenţe negative a celor mai buni
copii născuţi. Se recomandă deci, a nu se pune alături copiii şi părinţii
demonizaţi împreună cu cei sănătoşi şi elevaţi, care în mod sigur vor fi Destinul şi ierarhizarea ENBP întrupate şi destrupate în funcţie de
influenţaţi malefic. EBF în ianuarie 2007-Tabel 1
Punându-se de exemplu în acelaşi salon de spital părinţii copiilor
aparţinând cerului 7 cu EBFN între 79 şi 81, cu cei aparţinând cerului 6,
având EBFN între 72 - 75, cei din cerul 7 vor avea în mod sigur probleme
kharmice datorită celor din cerul nr. 6, între ei manifestându-se
incompatibilităţi puternice, de netrecut, care se .vor manifesta prin
comportamente viitoare necorespunzătoare, conflicte, dăunătoare
ameliorării SS si SV proprii necesare vindecării în timpul minim.
Este bine ca personalul medical să cunoască faptul că atunci când
constată după parametrii i.e. că o femeie este însărcinată şi urmează să
nască un demon întrupat, acesta nu are dreptul la viată într-o societate
umană elevată şi de aceea este recomandat într-un astfel de caz, fie
făcut avortul medical până în luna a IX-a, fie solicitarea unui terapeut
i.e. de gr. minim VII pentu aplicarea unei tehnici i.e. specifice de
îndepărtare de la naştere a demonului dăunător viitorului şi de înlocuire a
lui cu o ENBP umană potrivită şi corespunzătoare societăţii viitorului -
numai când părinţii vor să. aibă copii.

21
SHAPE \* MERGEFORMAT Se recomandă să se respecte regulile de toleranţă reciproce.
Acestea nu trebuie însă să frizeze nişte limite umane maxim posibile, ale
epocii şi locului, care sunt cunoscute în Inforenergetică.

PROCEDURA DE CHEMARE A ENB

Se aplică la finalul şedinţei de terapie, înainte de optimizarea


alimentară şi doar pentru persoanele cu EBFPOT, MOM. N,T≥ 90.
1. Mâinile se ţin cu palmele în sus, la nivelul pieptului,
concentrându-ne pe algoritmul:
"Te rog fierbinte Doamne Dumnezeule, Iisuse Hristoase, Sfinte Duh,
trimite acum în palmele mele toate ENB care trebuie, vor şi pot să
vină, să o ajute pe fiinţa din faţa mea să se vindece rapid, total,
permanent, pentru a-şi putea face faptele bune hotărâte de Sfânta
Treime! Amin!"
2. Se întorc palmele spre fiinţa din faţă, care se parcurge din creştet
până la degetele picioarelor, rotind mâinile levogir şi configurând
semnul Sfintei Cruci, concentrându-ne pe algoritmul:
"In Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, intraţi acum în
fiinţa aceasta pentru a o păzi, iubi, ajuta, a-i da putere şi a o sfătui ca
să se vindece şi să-şi poată face toate faptele bune hotărâte ei de
Sfânta Treime! Amin!"
3. Se suflă Duhul Sfânt în formă de Cruce peste fiinţă, rostindu-se în
gând Numele Sfintei Treimi, şi spunem în gând, această
rugăciune:
"Las grija acestei fiinţe, a vindecării şi sănătăţii ei în Mâna Ta Tată
ceresc, aşa cum ne-a invăţat Fiul Tău. Amin!"
4. Ne facem semnul Sfintei Cruci, mulţumim Sfintei Treimi pentru
ajutor, mulţumim tuturor ENB care au venit, le dăruim tot ce
avem mai bun şi mai frumos în noi, toată iubirea noastră şi rugăm
Sfânta Treime să le răsplătească, după cum îşi vor realiza şi
această misiune.

22
VII. ENTITĂŢI NOESICE BENEFICE FALSE - ENBF
Observaţii:
 In timpul aplicării acestei proceduri simple, unele persoane ENBF sunt entităţi noesice de tip malefic, care prezintă un
benefice lăcrimează, chiar plâng, îşi simt sufletul plin de înveliş benefic necesar pentru a putea agresa cu mai multă uşurinţă
iubire. Copiii, mai ales cei mici, văd entităţile benefice. sistemele vii prin păcălirea viitoarelor victime, fără ca acestea să fie
 Este recomandabil să solicităm mereu Sfintei Treimi să ne alertate de apropierea unei entităţi de tip malefic.
trimită toate ENB care trebuie, vor şi pot să ne ajute în O ENBF este rezultatul captării unei ENB slabă (cerul +4) care va
diferite activităţi pe care le desfăşurăm şi apoi să le deveni sclavă, de către o ECM puternică (cerul -7,3 - -6), care va deveni
mulţumim şi să mulţumim Sfintei Treimi, rugând-o să le entitatea stăpână. Captarea se produce la decesul ambelor şi are la baza o
răsplătească. legătură afectiva foarte veche, acceptată încă dintr-o viaţa cu trup şi
 Este recomandabil să facem acest lucru şi pentru alte raţiune de altădată, când s-a confundat atracţia fizică cu iubirea şi când
persoane benefice. sexul, etc, a fost mai important decât iubirea, datorită căreia ENB a fost
ABEP are efect de antenă pentru, ENM, IE malefice ale acestora, aservită ECM.
atrăgându-le pe acestea din urmă. ENM de toate tipurile din Invelişul benefic poate să aibă o EBF destul de mare (+10400 - cf.
exterior creează ABEP. In timp, ENM se apropie încet de victimă Tab. Nr. 1) şi se manifestă numai în timpul zilei, între orele 6 00 - 2400.
şi intră în final într-un organ care va fi afectat malefic. Iniţial, Entitatea interioară principală malefică poate să aibă o EBF foarte
organul respectiv va prezenta disfuncţii, apoi şi vor apărea coborâtă, de până la -22200 cf. Tab. şi chiar mai jos, fiind întotdeauna
modificări structurale, care vor mări disfuncţia creând impotente un arhistrateg malefic, care se manifestă în timpul nopţii, între orele 0 00-
la eforturi specifice. 600, atunci când sistemele vii diurne benefice se odihnesc şi sunt mai
vulnerabile la agresiuni.
ENBF este o entitate specializată, inteligentă. Invelişul benefic
fals este utilizat pentru a putea perturba BCF-urile, fără ca sistemul viu să
fie alertat de apropierea unui factor malefic (prin intemediul BCF-P),
pentru a culege informaţii referitoare la sistemul viu agresat (păcate,
vulnerabilităţi, etc), astfel încât acesta să poată fi mai uşor agresat.
ENBF foloseşte slăbiciunile umane existente, datorate
greşelilor şi păcatelor omului, făcute în special pe cale sexuală, prin
acceptarea iubirii ENMP întrupate, a laicilor şi ateilor!
ENBF atacă alţi oameni, folosind slăbiciunile, carenţele,
defectele şi viciile celor în cauză!

23
Simptomele agresiunii eficiente a ENBF asupra altor oameni:

1. Coşmar în timpul nopţii, cu subiecte la care victima este SHAPE \* MERGEFORMAT


sensibilă. care urmăresc dezorientarea;
2. Inducerea fricii în victimă, a neîncrederii în potenţele
proprii, în ceea ce priveşte fiinţele pe care le iubeşte sau
care o iubesc;
3. Inducerea stării de nemulţumire, de nerealizare personală,
teamă difuză - fară obiect sau cauză, irascibilitate crescută;
4. Sădeşte suspiciuni şi bănuieli între pacient şi fiinţele iubite
de acesta;
5. Incapacitate de decizie şi inconsecvenţă, nehotărâre,
nesiguranţă în decizia luată;
6. Apare o irascibilitate crescută în manifestările faţă de
ceilalţi.

ENBF se plasează de obicei în exteriorul victimei, constituind un


blocaj pentru ENB, pentru ca aceasta să nu mai ajute sistemul viu.
ENBF se poziţionează de regulă în zona pieptului, ea poate fi
vizualizată de către cei cu extrasensibilităţi şi arată ca zăpada murdară,
are culoarea închisă sau neagră.

Piramida biconică IE existentă în palmele oricărui om, care se


amplifică voliţional la terapeuţii IE, arată astfel:
Toţi bolnavii psihici au Str. Add., ENM şi ENBF. Aceaşti
factori agresori, determină agresiunea cea mai frecventă în societatea
modernă, întâlnită în majoritatea stărilor patogene, pe lăngă alţi
factori agresori. Tehnicile i.e. „de curăţare" se predau numai la cursurile
I.E. de către lectorii calificaţi.

24
In prezenţa oamenilor neelevaţi, care le dau din energiile VIII. SPAŢII IE SIMPLE
grosiere necorespunzătoare proprii, aceste entităţi malefice apar pe
fotografii sub forma a două sfere alăturate sau concentrice, aceea din Spaţiile i.e. sunt existenţe spaţiale i.e. de sine stătătoare,
exterior, de culoare albicioasă, fiind ENBS sclavă mai benefică ocupând un volum spaţial diferit, pentru un timp determinat, cu un
(aparţinând cerului +4), pentru a masca ENMP interioară de culoare anumit conţinut IE BENEFIC, sau malefic, în care sunt implementaţi
roşie sau neagră stăpână, întotdeauna malefică, aparţinând cerului algoritmii specifici, compuşi de realizatorul lor. In timp, obişnuit
(-6). scade intensitatea de câmp a i.e. conţinute de spaţiul i.e., acesta îşi
măreşte treptat volumul şi apoi se disipă în spaţiu, benefîcitatea
rămânându-i însă constantă, pe toată perioada existenţei (100%).
Când ENBF apar în fotografii, se determină: Spaţiile i.e. sunt staţionare sau se mişcă conform algoritmului
implementat, au o cinematică proprie, dată de autor.
1. Cine este acela care le-a dat i.e. malefice, dubioase, Vorbele rele aruncate la întâmplare, sau blestemele, descântecele
datorită cărora au apărut în fotografia digitală sau malefice realizate întotdeauna pe concentrare i.e., creează spaţii i.e.
obişnuită; malefice!!! Conţinutul IE al spaţiului i.e. (M sau B) creeat leagă
2. Care sunt parametrii i.e. ai ENBF, întotdeauna agresoare. destinatarul spaţiului şi realizatorul lui în Legea Kharmei sau în Legea
3. Cine este victima vizată, întrucât ENBS de culoare albă Iubirii!!!
este întotdeauna plasată între ENMP şi victimă, ele fiind Spaţiile i.e, de acest fel, pot fi făcute în mod conştient, cu intenţie,
întotdeauna colineare. sau inconştient, neintenţionat, fără cunoaştere. Ambele pot avea aceleaşi
efecte malefice.

Scopul realizării spaţiului IE benefic:

1. Inlocuieşte inforenergeticianul, atunci când prezenţa


acestuia este imposibilă (în cazul persoanelor suferinde cu
psihoze deosebit de grave, atunci când inforenergeticianul
nu este agreat de persoană, sau de aceia din jur, etc);
2. Inlocuieşte inforenergeticianul în perioada dintre două
şedinţe de terapie;
3. Pentru curăţarea unui sistem viu sau a unei structuri fizice
de la distanţă;
4. Pentru redresarea unui sistem viu de la distanţă;
5. Pentru antrenamente;

25
6. Pentru obţinerea unor rezultate benefice asupra unor 7. Culorile lor diferă în funcţie de EBF-ul pe care îl au - cele
sisteme vii vegetale, animale, umane, a unor zone benefice au culori de la roz deschis, foarte luminos până la nuanţe
cultivate, a unor lăcaşuri de odihnă, a unor produse de alb argintiu, auriu, opalin, sunt calde, determină senzaţii
alimentare, etc.; plăcute, sentimente de bucurie; cele malefice sunt maronii, sau
7. Spaţii i.e. benefice de tip paznic (de protecţie a altor gri-negru intens, întunecate, iar la pipăit înţeapă, pişcă, produc
sisteme vii sau locuri deosebit de importante din punct de furnicături, sau dureri, etc;
vedere spiritual). 8. Spaţiile I.E. pot fi determinate cu ansa, ca orice sursa de semnal
i.e., li se măsoară EBF-ul şi orice alţi parametri i.e. şi
Se interzice realizarea şi lansarea de spaţii i.e. cu EBF < 100. Ele caracteristici;
vor folosi numai Iubirea şi Lumina Sfintei Treimi. 9. Spaţiile M conţin informaţii şi algoritmi cu scopuri malefice; nu
Spaţiul i.e. simplu benefic - Sp.B. simplu, este un mijloc foarte sunt suportate de sistemele vii benefice, în special de plante şi
puternic de acţiune la distanţă sau direct, asupra beneficiarului. unele animale benefice, perturbă funcţiile fundamentale ale vieţii
şi structurile sistemelor vii;
ESTE INTERZIS CA PRIN SPAŢIILE I.E. SĂ SE - dacă Sp.M. este foarte puternic, induce prin rezonanţă
ACŢIONEZE ASUPRA L.A. UMAN BENEFIC, PENTRU A LE variabilităţi i.e. negative asupra sist. viu interferat;
SCĂDEA BENEFICITATEA. - Sp.M. se pot face şi spontan, inconştient, de regulă de către
demonii întrupaţi sau de demonizaţi;
In scopul punerii în starea de vindecare - PSV, se face iniţial un - Sp.M. se „curăţă" i.e. obligatoriu.
spaţiu de "curăţare i.e." cu algoritmi benefici specifici şi i se trimite - este interzisă realizarea de spaţii i.e. cu EBF < 81
beneficiarului (sau se pune pe el), obligatoriu înaintea spaţiului de 10. Spaţiul, pe lângă programul conţinut, constituie cartea de
"redresare i.e.". Pentru fiecare scop în parte, se realizează Sp.B. simplu, vizită IE a realizatorului lui. Prin el, prin "citirea" lui, se pot afla
cu discernământ, în mod benefic maxim, corespunzător numai intereselor toate caracteristicile IE ale autorului.
benefice ale beneficiarului şi ale celor din nişa I.E. a acestuia. 11. Persoanelor cu EBF < 81 pe F şi B şi < 90 pe N şi T, nu li se
fac decât spatii de „curăţare" i.e.
Caracteristici aie spaţiilor IE simple:
1. Au de obicei volum şi formă sferică (ϕ≈30cm şi mai mari); Observaţii:
2. De regulă sunt staţionare;  Este interzisă realizarea de spaţii IE malefice. Spaţiile IE malefice
3. Au mod de acţiune, timp de acţiune, viteză de acţiune, proprii; afectează sistemele vii benefice. Ele pot perturba puternic
4. Au program propriu de existenţă, stabilit de către realizator; semnalele IE fundamentale ale sistemului viu.
5. Sunt existenţe de sine stătătoare în anumite locuri, în aer, sau  Câinii sunt foarte sensibili la aceste spaţii IE, le ocolesc, îşi
sunt plasate pe/în anumite obiecte sau sisteme vii; zburlesc părul de-a-lungul şirei spinării, latră, sunt iritaţi de
6. Spaţiile IE pot fi vizualizate prin extrasensibilităţi optice; efectul agresor al SpM. Plantele sunt cele mai sensibile. In

26
prezenţa Sp.M. se veştejesc şi mor, fără a avea o cauză fizică 2. După modul de realizare:
determinată. - realizate cu intenţie, cu cunoaştere;
 Dacă spaţiile IE sunt puternice, induc prin rezonanţă i.e. - realizate fără intenţie, spontane.
variabilităţi corespunzătoare în BCF sistemelor vii din apropierea 3. După permanenţa lor în spaţiu şi timp:
lor, iar acestea la rândul lor le induc centrilor IE, şi în acest fel - temporare, cu existenţă limitată în timp, putând acţiona de la
sistemul viu este influenţat corespunzător spaţiului (+ sau -). o anumită perioadă de câteva ore la ani de zile;
 Gândurile de suspiciune, generează spaţii malefice cu IE malefice - permanente;
specifice, determinate de generator. Datorită stărilor lor afective şi 4. După complexitatea lor:
gândurilor lor, persoanele cu EBF < 81 pot produce pe o - Simple - gr. 3;
concentrare oarecare Sp.M, la adresa destinatarului (deochi, - Complexe - gr. 4, etc.
blestem, etc). Protecţia împotriva lor se realizează prin iluminarea 5. După cinematica lor:
cu lumina necreată a tuturor structurilor IE, prin eforturi proprii de - spaţii i.e. statice;
credinţa în Dumnezeu, corespunzătoare acelor structuri. - spaţii i.e.cu cinematica proprie (aşa cum a fost programat).
 Substanţele malefice, toxice, otrăvitoare, conţin i.e. malefice mai 6. In funcţie de destinatar:
puţine când au toxicitatea mai mică, sau i.e. mai multe când au - spaţii i.e. cu un anumit destinatar;
toxicitatea mai mare. - spaţii i.e. cu mai mulţi destinatari.
7. In funcţie de numărul celor care l-au realizat:
Clasificarea spatiilor i.e.: - spaţii i.e. individuale, realizate de o singură persoană;
1. In funcţie de beneficitate: - spaţii i.e. colective, realizate de două sau mai multe persoane.
- benefice (EBF≥81); 8. In funcţie de poziţie:
- malefice (EBF<81). - spaţii i.e. interioare;
Exista SP cu EBF variabil. Acestea sunt făcute având cunoaştere, - spaţii i.e. exterioare.
pot fi detectate (cu ansa), însă numai de către aceia care cunosc 9. După mărimea lor, pot fi:
posibilitatea existentei acestora, codifîcându-se corespunzător şi conţin • Mici - cu diametrul până în 50 cm
anumite programe cu o M foarte ridicată, care acţionează la anumite • Medii- " " " " 1,5 m.
intervale de timp, sau în anumite conjuncturi, corespunzător programării • Mari- " " " " 10m )
conţinute. Din punctul nostru de vedere, acestea sunt întotdeauna M şi • Foarte mari " peste 10 m.
trebuie să fie anihilate. Persoanele cu EBF < 81, datorită stărilor emoţionale şi gândurilor
La SpB este imposibil ca la EBF> 87, să mai existe SpB lor, pot produce numai Sp.M.. Forma Sp.M. este diferită de a celor B. Ele
aparente, înşelătoare (care în realitate să conţină i.e. malefice si care sunt conice, aciculare, cilindrice, stelate, cârlige, bastoane, de buzdugan,
să acţioneze temporar). de plăci, etc. Culoarea lor este întotdeauna întunecată, maronie, vişinie
sau neagră.

27
PROCEDURA DE REALIZARE A SPATIILOR BENEFICE - Sp.B. cât era necesar din toate acestea, au fost implementate, având în vedere
1. Se examinează destinatarul din p.d.v. IE şi după analiza de caz misiunea spaţiului. La valori <100 se reia procedura de la punctul 3.
efectuată, se stabileşte algoritmul optim necesar pentru persoana 7. Se suflă Duhul Sfânt în formă de Cruce peste spaţiu, de 3 ori,
respectivă. rostindu-se Numele Sfintei Treimi.
2. In starea Ready, se aşează ambele palme faţă în faţă, la o distanţă 8. Se lansează spaţiul i.e. pe concentrarea;
de ≈30 cm una de alta. "In Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh acest spaţiu să plece să-
3. Rotind o palma levogir, sau ambele palme într-o mişcare dublu şi îndeplinească misiunea! Amin! " - şi se face gestul aruncării în sus.
levogiră, se delimitează suprafaţa unei sfere, cu o raza de 15-20 9. Mulţumim Sfintei Treimi pentru ajutor şi ne facem Semnul
cm, concentrându-ne pe algoritmul: Crucii.
"In Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, rog Sfânta Treime
să pună în palmele mele toate IE benefice, specifice şi necesare, Observaţie:
pentru realizarea şi energizarea foarte puternică, intens, pozitiv, Pentru a avea mai multă eficienţă, noi trebuie să fim în stare de armonie şi
benefică, a acestui spaţiu i.e. cu Lumina şi Iubirea Sfintei Treimi, la linişte, odihniţi. Trebuie să avem toate structurile în ordine. Celor în
care adaug toată iubirea mea, tot ce este mai bun şi mai frumos în dezordine, laicilor şi ateilor, decăzuţilor, drogaţilor, homosexualilor, le
mine. Acest Sp.B. va ....(se introduc algoritmii determinaţi la pct. 1) " este interzisă facerea de Sp.B. Intrucât îşi vor face rău lor, celor care le
4. Se stabileşte cinematica. De exemplu, dacă este un spaţiu i.e. acceptă iubirea şi destinatarilor.
benefic pentru o persoană, rostim:
"Acest spaţiu va parcurge persoana din creştet şi până la vârful Observaţie:
degetelor, de la picioare şi invers, în spirale continui, in sens levogir şi o Pentru persoane care vor să se lase de fumat şi de băutură, pe
va însoţi oriunde aceasta va merge, realizând algoritmul implementat în lângă algoritmii de „curăţare" IE mai introducem şi algoritmi de anihilare
el!" a tuturor IE de plăcere, satisfacţie, dorinţă, de a fuma (bea), precum şi
5. Se stabileşte timpul de acţiune optim al spaţiului i.e. şi ce să se acela de a le crea o stare intensă de greaţă, la semnalarea mirosului
întâmple cu el după îndeplinirea misiunii date (ex.: acest spaţiu îşi acestora, a gustului sau vederii lor, de anihilare a algoritmilor malefici IE
va îndeplini misiunea în mod continuu până când Eficienţa lui din toate structurile, care le alimentează şi le susţin dependenţa de aceste
scade sub 90, după care se va autodisipa). Spaţiul - în perioada vicii (Anihilarea răului eu alt rău mai mic.) Se pot face Sp.B. pentru
de existenţă cu Ef ≥ 90% - mai poate fi rechemat şi reenergizat. casă, pentru curăţarea acesteia şi a tuturor persoanelor care intră în ea.
Se rămâne pe această concentrare IE de energizare puternică, până
la apariţia sentimentului de linişte, siguranţă, satisfacţie a realizării, de Observaţii:
inutilitate a continuării. In palme simţim o tensiune puternică şi o senzaţie  Tehnicile de redresare IE se fac doar pentru persoane cu
de căldură, proporţionale cu intensitatea concentrării i.e. EBFPOT.MIN.PENŞIT ≥ 90. Pentru cele cu 81 < EBF POT.MIN.PENŞIT <
6. Se determină dacă spaţiul i.e. conţine toate IE, algoritmii şi 90 , se fac doar dacă se află în stare de urgentă.
programele benefice specifice şi necesare pentru realizarea obiectivului  In cazul persoanelor cu ABEP-uri multe şi mari, pentru o eficienţă
propus, determinându-se EBF-ul spaţiului i.e. Se măsoară cât la sută din mai mare, este recomandabil a li se trimite şi un spaţiu i.e.

28
dinamic de redresare i.e., pentru întregul S.V. cu toate organele reciprocă a locului din bucătărie unde a fost descoperit Sp.B. de către
lui. receptor, cunoscut numai de emiţător; 4 - Stabilirea de către fiecare
participant pentru faza de emisie, a locului unde va fi trimis Sp.B. către
receptor (pe masa din bucătărie, pe dulap, în dulap, în colţul din dreapta
SPAŢIILE. MALEFICE CU EBF VARIABIL sus, sub masă, etc; 5 - Seara când A transmite către B şi seara când B
transmite către A.
Toate spaţiile ie, care în programul lor au înscrise IE cu Programarea şi rezultatele experimentului se notează de către A şi
ajutorul cărora în anumite perioade ale zilei au EBF benefic, însă în de către B, ulterior confruntându-se programarea cu rezultatele obţinute,
anumite circumstanţe capătă un EBF malefic (< 81%) acţionând ca pentru evaluarea reciprocă lui A şi B, precum şi pentru concluzii. Aceste
un Sp.M., SE ANIHILEAZĂ, coniderându-se întotdeauna ca Sp.M.. experienţe pot constitui un joc foarte distractiv, cu diferite variaţiuni.
Sp.M. cu EBF variabil se biodetectează ca orice alt Sp.M., incluzând în
algoritm: "... cu EBF variabil in timp". Se anihilează» apoi ca orice alt
Sp.M.

Exerciţii de antrenament cu spaţii IE


Se pot face în scopurile:
1. Biodetecţiei:
- Simple;
- Complexe.
2. Realizării a diferite efecte ie benefice la distanţă pentru:
a) Terenuri agricole
b) Semănături, culturi.
c) Grajduri, staule, pentru vite, animale.
d) Oameni,
Pentru realizarea acestor SpB simple, se procedează în felul
următor. Atunci când realizatorul se găseşte de ex. într-un alt oraş decât Recepţia Sp.B. s-a notat cu REC. iar emisia Sp.B. s-a notat cu
ţinta vizată, beneficiară (în acest fel s-a procedat în cazul experienţelor EM.
efectuate de Claudian Dumitriu în 1980 ca emiţător - receptor în Cu ajutorul Sp.B. simple se pot realiza diferite experimente şi
Bucureşti şi un cursant receptor - emiţător plasat în municipiul Tulcea). jocuri cu premii:
In experimentul recomandat a se repeta si de alţi cursanţi i.e. 1. Decodificări de mesaje (cuvinte, imagini, stări de spirit,
compatibili, s-au stabilit de către participanţi: 1 - Camera pentru sentimente, afecte);
experiment (recomandată bucătăria); 2 - Intervalul de timp de desfăşurare 2. Biodetecţii şi decodificări de mesaje.
a experimentului (recomandat între 22.00 - 23.00); 3 - comunicarea

29
IX. TEHNICI DE REDRESARE I.E. Fiecare zonă, organ, sistem, funcţionează cu un anumit fel de IE subtile
specifice numai lui.
Acestea sunt tehnici ce urmăresc ameliorarea stării de vitalitate şi
a stării de sănătate a organului sau zonei afectate şi a întregului sistem Observaţie: algoritmul se rosteşte pe tot timpul acţiunii, repetându-se
viu, atunci cand acesta se găseşte într-o stare patogenă. Aplicarea acestor dacă este nevoie.
tehnici se realizează după cele de curăţare, inversarea acestei ordini, Procedura se încheie atunci când palmele noastre au ajuns la 1-
determinând în unele cazuri apariţia unor dureri în locul respectiv, stări de 2cm de sistemul viu respectiv. Palmele noastre nu se ating între ele.
rău, tensiuni, etc.
Pe tot parcursul acţiunii, inforenergeticianul are sentimentul de
1) TEHNICA REDUCERII DE ABEP siguranţă şi realizare a obiectivului. Dacă cumva apare un sentiment de
nesiguranţă, nelinişte, nerealizare, acesta poate fi determinat de:
Tehnica reducerii de ABEP are drept scop refacerea matricii • viteza prea mare sau prea mică cu care lucrăm;
IE a unui organ sau sistem al SF aflat într-o stare patogenă, care fiind • concentrare i.e. insuficientă;
astfel afectat malefic, nu mai este capabil să funcţioneze corect în • conştientizarea incompletă a ceea ce face şi a ceea ce trebuie să
sistemul viu, producându-i disfuncţii şi diferite simptome malefice se întâmple;
care-i amplifică starea patogenă în timp. • intrarea incompletă în starea "Ready".
Reducerea unui ABEP este procedura prin care o perturbare IE Toate acestea sunt cauzate de gânduri perturbatoare, de incapacitatea
patogenă este anihilată (dispare) în vederea punerii sistemului viu în temporară de concentrare a atenţiei determinate de diverse bruiaje din
stare de vindecare. jurul nostru, de oboseală, etc.
Viteza de lucru i.e. trebuie să fie potrivită (este o stare tensională
Procedura de realizare maximă, cu mobilizarea maximă a tuturor i.e. disponibile existente în
1. In primul rând, se determină spaţial şi valoric ABEP respectivă. toate structurile, cu atenţia concentrată asupra obţinerii efectelor din
2. In starea Ready, se pun ambele palme în formă de cruce pe algoritmii rostiţi mental, cu respiraţia în apnee şi ochii semiînchişi,
vârful ABEP, cu faţa spre sistemul viu, fară să atingem palmele intre ele. ignorând în totalitate toţi stimulii exteriori şi interiori perturbatori).
Se rotesc palmele levogir şi se apropie încet de sistemul viu, pe
concentrarea: 3. La terminarea procedurii, se verifică spaţial şi valoric cu ansa şi
"In numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, rog Sfânta Treime să raportorul, dacă ABEP este "0". Dacă mai exista ABEP, se reia
pună în palmele mele, toate informaţiile şi energiile B specifice şi procedura, ori de câte ori este nevoie.
necesare, Luminii Necreate a Sf. Duh, pentru reducerea în totalitate a 4. Mulţumim Sfintei Treimi pentru ajutor şi ne facem Semnul
acestei ABEP de jur împrejurul organului (denumim organul), pentru Crucii.
punerea acestuia în SV 100%! Amin!" Vindecarea se realizează mai încet sau mai repede în timp, în
funcţie de mobilizarea, dăruirea de care este capabil operatorul i.e., pentru
că SF afectată patogen necesită o anumită perioadă de timp pentru a-şi

30
reveni. Organul respectiv, pus să-şi îndeplinească funcţiile în cadrul revine. Obligaţia noastră este să reducem ABEP până se reface 100%
sistemului viu este restabilit din punct de vedere IE, dar SF a organului integritatea fizică a organului şi dispare disfuncţia acestuia.
respectiv este încă afectată. ABEP poate reveni dacă:
a) Beneficiarul tehnicilor i.e. reintră în rezonanţe malefice datorită Observaţii:
unor persoane apropiate;  Sensul de rotaţie levogir al palmelor, este invers mişcării acelor
b) Beneficiarul tehnicilor i.e. încalcă unele sau altele din de ceasornic pe pieptul beneficiarului tehnicii IE şi se foloseşte
recomandările date numai de operatorul i.e. care conduce cu când aplicăm proceduri IE pe partea din faţă a pacientului; când
responsabilitate 100% procesul de vindecare (acest proces nu este aplicăm proceduri pe partea din spate a pacientului mâinile se
condus de către medicul neinforenergetician, care în acest caz rotesc dextrogir — întrucât virtual ceasul suferindului este
colaborează numai şi constată vindecarea prin toate mijloacele de întotdeauna pe pieptul lui în partea din faţă.
constatare şi confirmare sau infirmare ale medicinei moderne").  Câteodată, după o reducere de ABEP făcută pe mare concentrare
i.e., la verificarea remanenţei ABEP, se constată că pe algoritmul
De aceea inforenergeticienii recomandaţi ca lectori trebuie să căutării ABEP pot apărea valori < 0. Aceasta înseamnă că odată
aibă studii superioare şi minim gradul 8, 9 sau 10 de pregătire i.e. cu reducerea ABEP, s-a produs şi o mică energizare locală a
Absolvit. Se recomandă tuturor cursanţilor IE să lucreze cât mai zonei/organului respectiv.
frecvent tehnicile IE învăţate la cursurile IE - adică zilnic.  In timpul executării procedurii i.e., se vizionează organul sau zona
Colaborarea cu un medic compatibil de preferinţă respectivă, puternic luminat(ă) de Lumina Sfintei Treimi, se
inforenergetician, este optimă în toate cazurile pentru terapeuţii IE respiră profund şi rar, menţinându-se respiraţia în apnee atât cât
nemedici. este posibil, ochii se ţin semiînchişi, mâinile se rotesc cu viteza
Optim, pentru coordonarea vindecării umane sunt potrivită, încet, reglată de sentimentul de linişte, siguranţă, de
recomandaţi medicii de diferite specialităţi care au făcut minim gr. realizare 100%.
8, 9 sau cei cu gr. 10 de pregătire inforenergetică.  In cazul ABEP proprii, când vârful ABEP nu este accesibil sau
când spaţiul nu ne permite, tehnica se aplică introducând mâinile
Orice ABEP la nivelul unui organ sau sistem are un corespondent în ABEP.
şi la nivelul emisferelor cerebrale, pe cortex, în SNC - sistemul nervos In cazul anumitor afecţiuni, pentru a avea eficienţă mai mare, este
central coordonator, care se găseşte pe concentrarea: "Unde este recomandabil a se utiliza şi algoritmi specifici (ex: înmuierea,
reprezentarea pe cortex a acestei ABEP a acestui organ? " dizolvarea, resorbţia şi eliminarea calculilor, a tumorilor (benigne
Avem în vedere ca până la viitoarea şedinţă de terapie ABEP sau maligne), anihilarea tuturor IE malefice ale viruşilor prin
respectivă, în cazul în care revine, să nu depăşească valoarea de 30. reducerea în totalitate a CV malefic al lor şi eliminarea rapidă şi
Reducerea unei ABEP aferente unui organ, are ca urmare totală a acestora din organism, etc).
creşterea SV a organului destul de repede şi a SS ceva mai încet.
Modificarea structurală rămâne un timp deşi se micşorează iar după o
perioadă de timp în care nu s-a mai beneficiat de terapia IE, ABEP

31
2) TEHNICA ENERGIZĂRII LOCALE 4. Se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutorul primit şi se face
Semnul Crucii.
Aceasta este tehnica i.e. prin care se creează la nivelul organului Nu se energizează .zone/organe care au infecţii, tumori, celule
sau zonei respective un depozit de energii şi informaţii benefice, specifice cancerigene, decât după "curăţarea i.e.”
şi necesare:
a) reducerii 100% continui a oricăror i.e. malefice, perturbatoare 3) TEHNICA IE DE ENERGIZARE GENERALĂ
ale proceselor naturale şi fundamentale ale vieţii;
b) suplimentar depozitului de i.e. specific şi necesar funcţionării Această tehnica, urmăreşte „realizarea unui depozit IE la
100% a organului conform necesităţilor PSV (după reducerea nivelul întregului sistem viu, pentru ca toate organele şi zonele sale să
de ABEP). fie puse în starea de vindecare (PSV)" - urmată în mod firesc de starea
Acest depozit se va consuma ulterior, într-un timp mai lung sau de sănătate (SS) normală.
mai scurt, dependent de:
a) operatorul i.e Procedură de realizare:
b) beneficiar, 1. In starea Ready, se pun ambele palme deasupra capului
după care daca nu se repetă terapia IE, ABEP va reapare cu o persoanei, la 20-30 cm., coborându-le într-o mişcare levogira, parcurgând
valoare întotdeauna mai mică, în funcţie de cum s-au respectat regulile astfel întreaga fiinţă, până la degetele picioarelor, vizualizând cum
tehnicilor i.e. aplicate şi de cum şi în ce măsură a respectat persoana energizăm întregul sistem viu, cu tot ceea ce conţine el. Se lucrează
recomandările făcute, după care ABEP va reîncepe din nou să crească. numai în faţa suferindului, pe algoritmul:
"In Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, rog Sfânta Treime să
Procedura de realizare (este inversă tehnicii de reducere de pună în palmele mele toate IE specifice şi necesare pentru energizarea in
ABEP): totalitate a (numele persoanei), pentru ca acest sistem viu şi toate
1. In starea Ready, se pun ambele palme în dreptul organului sau organele lui să fie PSV în mod continuu! Amin!"
zonei, unde este necesară energizarea; 2. Se verifică cu ansa şi raportorul dacă sistemul s-a energizat
2. Rotind palmele levogir, le depărtăm de suprafaţa corpului 100% din cât trebuia energizat pentru PSV. La valori <100, se reia
persoanei, astfel încât să descriem o suprafaţă semisferică, al cărei centru procedura.
este zona bolnavă, concentrându-ne pe algoritmul: 3. Mulţumim Sfintei Treimi pentru ajutor şi ne facem Semnul
"In Numele Tatălui, al Fiului si al Sfântului Duh, se energizează foarte Crucii, atenţionând beneficiarul să facă acelaşi lucru, dacă vrea să se
puternic acest organ/zonă cu toate IE ale Sfântului Duh, specifice şi vindece. In caz că refuză nu i se mai acordă ajutorul i.e. fiind trimis la
necesare, atât de mult cât trebuie pentru PSV rapidă, totală şi medicul de familie.
permanentă! Amin!"
3. Se măsoară cu ansa şi raportorul cât la sută s-a energizat 4) Tehnica de Amplificare a Biocâmpului i.e., Vital - BCFv
organul/zona respectiv(ă), din suta necesară. La valori <100 se reia
procedura.

32
Prin această procedură se realizează o rezervă In timpul rostirii algoritmului, ne concentrăm pe ideea că dorim
suplimentară importantă de IE, necesară aducerii sistemului viu în PSV a tuturor organe lor/zonelor beneficiarului, astfel încât acesta să
starea de vindecare. ajungă ulterior, în timpul minim la o SS normală, continuă şi firească ≤
Depozitul va fi utilizat în intervalul dintre două şedinţe, asigurând 90.
astfel o revenire mai rapidă a sistemului viu la starea de sănătate normală. Pe tot timpul aplicării acestei tehnici i.e., se vizualizează
BCFv al unui om obişnuit este de 1,5 - 1,7 m (2 m = puternic). configuraţia BCFv din jurul sistemului viu respectiv, care trebuie să fie
Sistemele vii bolnave au un BCFv redus. Pentru vindecare, trebuie să alb strălucitor - pentru cei ce văd nuanţele culorilor, antrenaţi.
amplificăm acest BCFv. Urmărim ca în timpul procedurii, BCFv să fie amplificat
Atunci când prin determinări i.e. vom descoperi la un suferind un proporţional de jur împrejurul sistemului viu respectiv. Mişcarea levogiră
CV diminuat (60 - 70%; 40%...) vom recurge şi la amplificarea BCFv se continuă până la sfârşitul procedurii, când se dobândeşte acel sentiment
atât de mult cât îî este necesar, ca să ajungă corespunzător de satisfacţie, de datorie împlinită.
necesităţilor PSV. 4. Se verifică cu ansa şi raportorul dacă BCFv al persoanei s-a
Mărirea BCFv va atrage după sine şi amplificarea celorlalte BCF, amplificat 100%, din cât trebuia amplificat, adică dacă
conform rapoartelor R1 şi R2, ceea ce de fapt înseamnă şi elevare corespunde cu intrarea pacientului în starea aferentă PSV. La
spirituală, raţională şi fizică, atunci când suferindul beneficiar are BCFv valori <100 se reia procedura.
majorat peste mărimea normală, firească a acestora. 5. Mulţumim Sfintei Treimi pentru ajutor şi ne facem Semnul Crucii.

Procedura de realizare: Observaţie


1. Se determină cu ansa şi raportorul, conturul BCFv al pacientului. Atunci când poziţia pacientului sau spaţiul avut la dispoziţie nu
2. In starea Ready, se pun ambele palme pe suprafaţa exterioară a permit aplicarea procedurii în acest fel, amplificarea BCFv se poate
BCFv (la nivelul sau locul posibil pentru amplificare). realiza şi în dreptul altor zone ale corpului, de exemplu deasupra capului,
3. Se rotesc levogir ambele palme, concomitent cu o îndepărtare a sau în tălpi, vizionând însă şi concentrându-ne pe amplificarea BCFv
lor de suprafaţa BCFv, pe concentrarea: proporţional, de jur împrejurul sistemului viu, pentru a nu-i schimba
"In numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, se amplifică BCFv al caracteristicile IE.
acestui sistem viu, în mod proporţional de jur împrejurul corpului lui,
atât de mult cât este necesar pentru PSV a tuturor zonelor şi organelor Tehnicile de redresare IE, se aplică întotdeauna după tehnicile de
acestei fiinţe şi pentru revenirea ei la SS normală! Amin!". “curăţare” ie

In mod normal, procedeul durează cca. 26 secunde


pentru nota 5, 20 secunde pentru nota 8 şi 15 secunde pentru
nota 10.

X. OPTIMIZAREA LE.

33
4) Optimizarea interioarelor camerelor în care locuim, birourilor
Prin optimizarea i.e, se înţelege găsirea categoriei existenţiale în care lucrăm, etc;
(profesie, SV, medicament, aliment, soluţie, terapie, procedură IE, 5) Optimizarea anturajelor, a relaţiilor de prietenie;
loc, alternativă etc.) cu suma parametrilor IE proprii - cea mai 6) Optimizarea diferitelor tipuri de activităţi prestate conform
ridicată, necesară pentru realizarea unui anumit scop, pentru specializărilor personale;
anumiţi beneficiari, într-un anumit timp. 7) Optimizarea temperaturii de îmbăiere a nou născuţilor;
Este operaţia, tehnică i.e. prin care se determină şi se ierarhizează 8) Optimizarea reţetelor culinare;
soluţiile şi căile optime, posibil de realizat, având în vedere scopul 9) Optimizarea aliajelor;
benefic urmărit, eliminându-se astfel soluţiile şi experimentările inutile, 10) Optimizarea combinării terapiilor;
costisitoare, cu pierdere de timp câte o dată mare şi acelea dăunătoare. 11) Optimizarea medicaţiei - implică neapărat consultarea unui
Tehnica IE are la bază măsurarea parametrilor IE aferenţi fiecărui medic specialist inforenergetician pentru:
grad de pregătire (la'gradul 3 numai.cu EBF şi C) ale fiecărei soluţii, sau - stabilirea tipurilor de medicamente, pentru a le înlătura pe acelea
căi posibile, fiecărei categorii, pentru un anumit beneficiar, având în cu EBF< 90 înlocuindu-le cu acelea similare pentru a acţiona
vedere un anumit scop (de vindecare, de odihnă, consulting, profil împotriva unor anumite stări patogene, cărora le fuseseră destinate
economic, pentru alegerea unei profesii sau a unui anumit loc de muncă, acelea iniţiale cu EBF < 90.
etc.), o anume perioadă minimă de timp, cu anumiţi oameni implicaţi, cu - a dozelor din fiecare, pentru un anumit bolnav, după ce s-au
o anumită specializare şi experienţă în domeniu. realizat toate tehnicile IE necesare.
Pentru optimizare, sunt necesare un beneficiar al măsurătorilor, o 12) Optimizarea meseriei (profesiei). în special la tineri, la
categorie de fenomene ce trebuie investigate şi intervalul de timp pentru alegerea studiilor potrivite;
care se face aceasta. In cazul în care o persoană solicită îndrumare pentru alegerea unei
meserii, se poartă în primul rând o discuţie din care vor reieşi preferinţele
Tipuri de optimizări i.e.: persoanei respective.
1) Optimizarea perioadelor de concediu - alegerea staţiunilor In paralel, se notează meseriile asupra cărora aceasta se opreşte în
(benefice pentru toată familia); mod deosebit, precum şi pe cele care ne vin nouă în minte în momentul
2) Optimizarea timpului de lucru - urmăreşte stabilirea activităţilor discuţiei. După terminarea discuţiei, se fac câte două măsurători pentru
ce trebuie făcute neapărat în cadrul programului de lucru de a doua zi (se fiecare meserie:
măsoară EBF "să facem" şi "să nu facem" pentru fiecare activitate şi se a) EBF şi C pentru implicarea persoanei respective într-o anume
fac investigaţii, până găsim 100. meserie;
3) Optimizarea somnului, a duratei timpului de odihnă - se b) EBF şi C pentru influenţa acelei meserii asupra persoanei.
determină numărul de ore de somn pentru PSV şi intervalul de timp între
care este cel mai bine să se doarmă. Se determină activităţile care trebuie Ex 1:
făcute în timpul de odihnă, precum şi durata lui; EBF om → meserie = 95 Com-meserie = 92
EBF meserie → om = 75 Cmeserie-om = 73

34
Optimizarea alimentaţiei se face la finalul şedinţelor de terapie i.e.
Se face media celor patru măsurători astfel: şi este obligatorie pentru PSV a beneficiarului şi ajungerea şi menţinerea
95 + 93= 188 : 2 = 94 lui în SS normală:
75 + 73 - 148 : 2 = 74 şi apoi se adună cele două raedii  se alcătuieşte o listă care să cuprindă alimentele pe care
realizându-se media finală: persoana obişnuieşte să ie consume, pe care le preferă,
94 + 74= 168 : 2 =84 apoi alimente pe care le consumă mai rar şi apoi alte
întrucât suma - Σ medie = 84, meseria nu este recomandată celui în alimente;
cauză.  se măsoară EBF a consumului unei cantităţi obişnuite din
alimentul respectiv (din lista) de către persoana aflată în
Ex 2, un caz special: această stare;
Atunci când persoana care solicită sfatul, are în grijă o persoană  se alcătuieşte o listă cu alimentele aşezate în ordinea
handicapată; se fac aceleaşi măsurători, atât pentru ea, cât şi pentru descrescătoare a EBF, facându-se persoanei recomandările
persoana handicapată, adică: potrivite, având în vedere că:
"Care este EBF din punct de vedere, al persoanei cu dizabilităţi, a) alimentele, ca şi medicamentele cu EBF ≥90 sunt
ca persoana ceaalită să lucreze în cutare meserie?’” vindecătoare;
"Care este EBF din punct de vedere al persoanei cu dizabilităţi b) alimentele cu 81 ≥ EBF ≤ 90 nu-i fac rău persoanei, dar nici
pentru meseria respectivă, ca persoana cealaltă să se implice? " nu o . vindecă;
Se face media mediilor acestor măsurători i.e. şi se recomandă c) alimentele cu EBF< 81 sunt toxice, fac rău, fiind interzise;
meseria cu media cea mai mare. O medie > 81 trebuie să fie alcătuită din d) alimentele cu EBF< 0 sunt letale, otrăvitoare, diferind doar
EBF şi C > 81 (nu un EBF >90 si un altul < 81). timpul până la deces.
Se recomandă ca optimizările să se facă de 2-4 inforenergeticieni • măsurăm i.e. cum îi distribuim aceste alimente pe mese.
simultan, pentru a avea mai multe percepţii. Eventual, se pot face medii • următoarea măsurătoare i.e. se face după algoritmul:
după aceea. In general trebuie să se ţină cont de toate aspectele familiale "Ce cantitate din fiecare aliment din această listă de alimente poate
care pot influenţa muncă sau care pot fi influenţate de aceasta. consuma bolnavul zilnic, astfel încât să nu-i facă rău (EBF ≥ 81) şi care
sunt acelea care au rolul vindecător maxim? " (EBF>90)
13) Optimizarea alimentaţiei  următoarea măsurătoare i.e. este legată de ora optimă din zi de
Nu măsurăm EBF a alimentului, ci EBF a consumului acestui administrare a fiecărui aliment în parte şi dacă se distribuie pe mai
aliment de către persoana în cauză, în starea respectivă (de bolnav). Se multe mese.
măsoară EBF a consumului produsului respectiv ca şi cum acesta ar fi  măsurătoarea i.e. următoare se referă la preparare, sortimente, cum
consumat în cantităţi obişnuite (normale). le combinăm şi alte observaţii de genul acesta, precum şi la
Se face de obicei pentru ≈30 zile pentru persoane sănătoase şi recomandările speciale.
pentru cca 7 zile pentru acelea suferinde grav, după care se reia.  după aceste măsurători i.e., se întocmeşte o listă de favorabilităţi,
după EBF a fiecărui aliment în parte.

35
 se mai face o listă cu alimentele interzise şi care sunt cele cu EBF XI. FIŞA PSI
< 0, ele fiind toxice, dăunătoare, de-a dreptul malefice pentru
persoana respectivă. Se completează toate rubricile pentru fiecare persoană şi pentru
fiecare şedinţă de terapie, imediat după aplicarea tehnicilor i.e. de
Pentru alimentele cu EBF<81 dar pozitiv, se fac măsurători curăţare şi înaintea celor de redresare i.e. Pe fişă se găseşte prevederea
suplimentare, pentru a se constata dacă anumite mici cantităţi la anumite legală, cu opţiunea beneficiarului de a urma terapiile i.e.:
intervale de timp pot fi consumate de către bolnav fără a-i face rău. Accept şi doresc a urma terapia I.E., şi sunt conştient că dacă nu
voi respecta recomandările făcute, terapia i.e. îşi pierde eficienţa şi
Caracteristicile optimizării i.e. sunt personale. Ele diferă de la terapeutul IE nu va mai avea responsabilitatea stării mele de sănătate.
individ la individ, şi la acelaşi individ de la un moment la altul, în funcţie
de starea sănătăţii lui. Semnătura
Proporţional cu ameliorarea parametrilor i.e. ai suferindului, la
fiecare 10% ameliorare se reface mizarea i.e. alimentară.
Pe fişă se notează parametrii i.e. ai pacientului la fiecare
Observaţii: medicamentelor, ca şi alimentelor li se poate aplica prezentare la şedinţa de terapie i.e., se notează optimizările şi
următoarea tehnică i.e.: recomandările făcute, datele la care persoana a avut modificări
1. Se anihilează cu Lumina Sfintei Treimi toate IE, algoritmii şi semnificative în structurile ei, respectându-se cerinţele rubricilor
programele malefice, toate toxinele şi I.E.. malefice pentru toate organele cpnţinute.
şi sistemele suferindului din acel medicament. Fişele PSI trebuie să se folosească de terapeutul IE după gradul
2. Se energizează medicamentul cu toate IE şi algoritmii benefici său de pregătire, astfel: pentru gr. 3 şi 4; pentru gr. 5, 6 şi 7; pentru gr. 8, 9
specifici şi necesari pentru intrarea şi PSV, a tuturor organelor şi şi 10; pentru Aspirant IO şi Candidat IO; pentru IO şi IO sunt - fiind
sistemelor suferindului. interzisă utilizarea şi completarea unor rubrici aferente unei cunoaşteri
superioare gradului de pregătire i.e. a terapeutului i.e. având un conţinut
necunoscut de către acesta.

La fiecare şedinţă:
• se încercuiesc valorile parametrilor i.e. necorespunzători.
• se notează în Fişa PSI numai valorile parametrilor ie care se
referă la SS, SV, la organele care sunt cel mai afectate şi ce factori
agresori s-au găsit prezenţi la începutul şedinţei, pentru a putea urmări
variabilităţile SS şi SV, a se observa particularităţile suferindului, etc;
• se estimează rata de creştere i.e. a SS (dacă este
corespunzătoare - de cca 1-2% la fiecare 3 zile), pentru a se putea aprecia

36
timpul de vindecare, dacă suferindul respectă recomandările terapeutului XII. FAZELE DE LUCRU I.E. CE TREBUIE SĂ FIE PARCURSE
i.e., etc. IN ABORDAREA INFORENERGETICĂ A UNEI PERSOANE
• se notează în Fişa PSI prescurtat, tehnicile i.e. folosite şi se
marchează cu o săgeată organul pe care s-a lucrat, pentru ca să se Rugăm persoana să ia loc, să se relaxeze, să stea cu picioarele
cunoască şi de către terapeutul i.e. ce va prelua suferindul la necesitate. apropiate, cu mâinile pe genunchi, aşezate comod. O rugam să inspire
• se notează numele terapeutului i.e. care lucrează asupra profund şi rar în timpul procedurilor, să-şi facă Semnul Crucii şi să spună
suferindului, etc. "Tatăl nostru" şi/sau alte rugăciuni cunoscute.
• A se vedea şi prezenta Fişa PSI numai pentru gradele 3 şi 4 Rugăm Sfânta Treime să ne trimită Lumina Sa pentru a putea face
anexă la curs; | această faptă bună numai în Numele şi pentru Slava Sfintei Treimi şi să
trimită toate ENBS care trebuie, vor şi pot să vină, să ajute suferindul să
se vindece definitiv în timpul minim.
Se aplică tehnicile de curăţare i.e.

Observaţie:
Este recomandabil ca, atunci când persoana deschide ochii după
aplicarea unei tehnici IE terminate, să ne uităm în ochii ei cu foarte multă
căldură şi să rostim pe concentrare: "Facă-se Voia Ta, Doamne, cu fiinţa
din faţa mea!" Amin!
1) Se realizează optimizarea i.e. alimentară şi medicamentoasă.
2) Se fac recomandările i.e. potrivite.
3) Se stabileşte data următoarei şedinţe i.e., până când P.S.V. ≥ 100.
4) Se realizează trei spaţii i.e.:
- de curăţare i.e. pentru pacient;
- de redresare IE pentru pacient;
- de curăţare i.e. pentru casa persoanei respective;

Dacă după completarea fişei FSI (pct.4) se constată că


EBFPOT.MOM.N,T < 90, CPOT.MOM.N,T < 90 , atunci se aplică în continuare
cele necesare IE pentru asigurarea PSV maxime în timp.

37
XIII. ALTE TERAPII I.E. COMPLEMENTARE COMPATIBILE acelea din războiul dintre germani şi francezi din primul război mondial,
când s-au întrebuinţat prima dată clorul, yperita, etc.; biologia fără
Sunt compatibile cu Inforenergetica, însă sunt de sine stătătoare, Dumnezeu a dus la fabricarea armelor biologice împotriva tuturor
următoarele ştiinţe, ce nu trebuie să fie amestecate în Inforenergetica: sistemelor vii, întrebuinţate în primul şi al doilea război mondial -
fitoterapia, aromoterapia, cromoterapia corectă, acupunctura, interzise în prezent prin Tratatul de la Geneva, etc.
heliopunctura, iridologia, prana-yama, astrologia, argiloterapia, osteologia In Inforenergetică, pentru prevenirea întrebuinţării unor ştiinţe fără
şi alte ştiinţe benefice. Dacă este potrivit, în timpul aplicării acestor ştiinţe Dumnezeu cu asemenea rezultate, se realizează „SACRALIZAREA
se pot aplica concentrările i.e. pe algoritmii tehnicilor de curăţare şi TUTUROR ŞTIINŢELOR MODERNE" în urma căreia ştiinţele moderne
redresare i.e., prin aceasta aceste ştiinţe căpătând un caracter spiritual pot fi întrebuinţate numai în folosul vieţii - întrucât numai Iisus Hristos
creştin. este viaţa; cine nu-l respectă, nu-l iubeşte pe Hristos şi nu crede în El,
Pot fi mai benefice, însă numai dacă se introduc concentrările pe înseamnă că nu respectă, nu iubeşte şi nu crede în CALE, ÎN ADEVĂR
algoritmii potriviţi de curăţare şi redresare i.e. şi următoarele ştiinţe, ale (Acela la care se ajunge prin CUNOAŞTERE) ŞI ÎN VIATĂ ŞI DACĂ
căror terapii sunt realizate prin contact între terapeut şi suferind: Rhei-qi, ESTE BOLNAV NU SE VA VINDECA.
masajele, presopunctura, Qi-gong, reflexologia Su-jok, reflexologia
Yumeiho, etc.
Inforenergcticianul va stabili prin determinări i.e., care sunt cele
mai compatibile ştiinţe pentru a se obţine vindecarea mai rapidă, totală,
permanentă. Aceasta se poate face pentru că unele tehnici, ştiinţe, sunt
mai compatibile unor oameni cu alte specificităţi umane decât ale
creştinilor ortodocşi, aparţinând altor religii, cu alte caracteristici umane.
Aşadar, Inforenergetica este compatibilă cu alte ştiinţe
complementare, însă din acestea foarte puţine pot fi utilizate în
Inforenergetica - datorită faptului că majoritatea ştiinţelor moderne
sunt fără Dumnezeu - adică sataniste. Tot ceea ce nu este compatibil cu
Sf. Scriptură şi cu ştiinţele moderne, nu este compatibil nici cu
Inforenergetica - sau tot ceea ce este compatibil cu Inforenergetica, este
compatibil şi cu prevederile Sf. Scripturi şi ale ştiinţelor moderne.
Prin aceasta se introduce Dumnezeu în toate ştiinţele moderne,
deoarece fiinţa, ştiinţa, artele sau activităţile, etc. din care lipseşte
Dumnezeu sunt satanice, conform definiţiei din Inforenergetica.
De ex. fizica nucleară modernă fără Dumnezeu a dus la genocidul
de la Hiroşima şi Nagasaki din 1945 din Japonia; chimia fără Dumnezeu
a dus la armele chimice şi la catastrofele de la Ypres, din Iran sau la

38
XIV. TELEPATIA Exemplu:
Nr. încercare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Telepatia, este fenomenul prin care se transmit informaţia Emisie * O ≈ □ ∆ ∆ ≈ O □ ∆
între doua sisteme vii, altfel decât pe căi convenţionale, de transmitere Recepţie ∆ O ≈ ∆ ≈ ∆ * O □ □
la o distanţă oarecare (în afara mijloacelor de comunicare uzuale) a unor
gânduri, imagini, sentimente, etc. Emiţătorul notează ce a emis, receptorul ce a recepţionat. Emisia
In cadrul fenomenului telepatic, sunt necesari cel puţin un durează ≈ 5 - 10'.
emiţător "E" şi un receptor "R", care eventual se schimbă alternativ. Ulterior se pot face exerciţii la distanţă, stabilndu-se iniţial o
Emisia-recepţia sunt fără contact excluzându-se capacităţile celor 5 anumită oră pentru emisie-recepţie, ulterior nemaifîind nevoie.
organe de simţ. 2. Se alege un set de 5 cifre apoi de culori. Se emite imaginea
Rapoartele R1 şi R2 trebuie să fie maxime in timpul desfăşurării culorii sau cuvântul care o desemnează sau şi una şi alta.
contactului telepatic. 3. Se emit diferite imagini statice, apoi imagini dinamice. Pentru
In funcţie de distanţa la care are loc, avem cazurile: încercările de început este bine ca primele imagini să fie transmise din
1. Telepatie la vedere - subiecţii se pot vedea între ei; locuri prin care a fost receptorul, sau pe care receptorul le cunoaşte,
2. Telepatie ia distanţe mici — până la 1-2 km.; ulterior acest lucru nemaifiind necesar.
3. Telepatie la distanţe mari— până la 1.000 km.; 4. Se pot transmite sentimente, afecte specifice sau mesaje.
4. Telepatie la distanţe foarte mari - peste 1.000 km. Pentru telepatie este necesară nu numai o anumită mărime a
Telepatia se produce prin apariţia unui string IE care se formează biocâmpurilor, ci şi o anumită calitate a lor, care sunt caracterizate printr-
de la E la R, sau invers, după caz. Pentru realizarea telepatiei trebuie ca R o anumită mărime a parametrilor i.e.
să intre în rezonanţă cu E, iar între R şi E trebuie să existe compatibilităţi Biocâmpurile de emisie şi recepţie ale celor compatibili implicaţi
pe N > 90; SV pe N şi B ale R şi E trebuie să fie > 90 în momentul trebuie să fie de aceeaşi calitate, să rezoneze. Intre persoanele implicate
contactului. trebuie să existe o mare compatibilitate. Recepţionarea mesajului, a
Trebuie evitaţi factorii perturbatori acustici, mecanici, subtili. conţinutul său se poate afla şi cu ansa şi raportorul.
J. Zenner, un fizician german, a pus la punct în 1939 un sistem de
antrenament, astfel:
Exerciţii de antrenament:
1) Se alege un set de 5 semne: *, □, ∆, O, ≈. Se emite un anumit
semn folosind imaginea lui sau cuvântul care îl desemnează sau şi
una şi alta. Pentru încercările de început este bine ca emiţătorul şi
receptorul să stea în aceeaşi încăpere. Se vor face seturi de câte 10
încercări.

39
XV. SACRALIZAREA ACTIVITĂŢILOR PERSONALE demonilor pe care i-am împuternicit prin aceste sentimente malefice
ALE TERAPEUTULUI IE necontrolate;
Sacralizarea faptelor bune se realizează prin conştientizarea
Sacralizarea reprezintă implicarea Sfintei Treimi în toate faptului că orice faptă bună se face numai în Numele şi pentru Slava
activităţile noastre, aceasta însemnând: Sfintei Treimi implicate în orice FB;
Menţinerea contactului permanent de tip multivoc cu ED ale
Sfintei Treimi şi cu celelalte ED, prin comunicare permanentă cu Acestea, Sacralizarea iubirii terestre se realizează prin:
prin facerea tuturor acelora prevăzute în ştiinţele moderne şi în 1) Dăruirea iubirii terestre Sfintei Treimi şi existenţelor Ei de
Inforenergetică, pentru ameliorarea S.S. şi S.V. ale sistemelor vii. Prin Lumină, care au ajutat, ajută şi susţin această iubire;
rugăciune către El şi prin aplicarea răspunsurilor primite, se fac apoi 2) Facerea rugăciunilor de mulţumire către Sfânta Treime pentru
faptele bune hotărâte cu sufletul - ceea ce conduce întotdeauna la iubirea pe care ne-o dăruieşte prin partener sau parteneră;
soluţionarea acestor probleme, dileme şi suferinţe; 3) Facerea rugăciunilor de cerere pentru implicarea ED ale Sfintei
Acordarea rolului conducător structurii noesice în sistemul Treimi în orice activitate umană, în iubirile trăite, în prieteniile
propriu, prin stăpânirea trupului (posturi, iar pentru cei cu vulnerabilităţi resimţite, în misiunile executate, etc.
mai mari pe SF posturi prelungite; eforturi fizice tot mai mari în acţiuni 4) Facerea rugăciunilor de mulţumire adresate partenerului sau
benefice) şi prin înfrânarea pornirilor raţiunii de a ignora deciziile partenerei pentru strădaniile pe care le-a făcut de a exprima
sufletului care trebuie să fie hotărâtoare şi nu secundare; Iubirea Sfintei Treimi care ne-a adus multe bucurii şi care s-a
Conştientizarea permanentă a vieţuirii cu ED ale Sfintei Treimi, manifestat prin aceştia pentru noi, etc.;
prin strădaniile depuse pentru menţinerea stării de armonie, pace, linişte, 5) Facerea rugăciunilor de iertare adresate partenerului sau partenerei
în interiorul nostru, prin facerea eforturilor potrivite necesare menţinerii pentru modul nevrednic şi păcătos în care am fost în stare să
contactului permanent cu ED ale Sfintei Treimi; conştientizarea faptului primim Iubirea Sfintei Treimi manifestată prin el/ea.
că avem întotdeauna numai ceea ce merităm din ceea ce dorim, prin 6) Conştientizarea de către fiecare partener implicat că îl
menţinerea păcii în interiorul nostru; manifestă numai pe Dumnezeu faţă de celălalt, astfel ca iubirea
Autoînsuşirea calităţii de slujitor al Sfintei Treimi se realizează proprie să-i determine celuilalt îndumnezeirea.
prin dezvoltarea dorinţei şi apoi a voinţei sincere de a face continuu doar Când implicaţii sunt demonizaţi, legătura dintre ei nu poate fi
Voia Sfintei Treimi cu toate structurile, de a ne abandona structurile, cât decât satanică, iar manifestările şi urmările sunt întotdeauna malefice,
mai deplin conştienţi numai Sfintei Treimi, hotărând aceasta cu liberul catastrofale şi deseori ireparabile intr-o viaţă pentru toţi implicaţii,
arbitru şi depunând toate eforturile potrivite, prin rugăciune şi inclusiv pentru cei care le acceptă iubirea.
manifestări, pentru ca acest lucru să se realizeze; Sacralizarea totală, 100% a iubirii terestre, determină
Conştientizarea faptului că tot ceea ce este lumină, bucurie, iubire, implicaţilor contactul continuu cu ED a Mântuitorului lisus Hristos şi
vine numai de la Dumnezeu, iar necazurile, ura, bănuielile, furia, mânia, numai astfel acest tip de iubire foarte rară determină angelizarea şi
invidia, gelozia, enervarea, supărarea, indignarea se datorează influenţei îndumnezeirea maxime a partenerilor, mărirea longevităţii lor, iar iubirea

40
lor numai atunci se înregistrează în memoria astrală a partenerilor şi A iubi (a dărui)., înseamnă cu totul altceva decât a accepta
devine nemuritoare. iubirea.
6) Dezvoltarea capacităţii de iertare, prin facerea cu regularitate a
Sacralizarea iubirii terestre se realizează prin: FB şi a rugăciunilor complete şi corecte de iertare. Atât de mult
1) Conştientizarea faptului că pe primul loc este întotdeauna iubirea putem iubi, cât de mult putem ierta.
pentru Sfânta Treime, Sfânta Fecioară Maria şi numai pe locul 7) Slujirea oamenilor, prin dezvoltarea capacităţii de jertfă a
secund este iubirea pentru fiinţa care ne este dragă şi apoi este propriilor structuri, pentru ajutarea acestora, numai în Numele şi
iubirea pentru toate celelalte creaţii ale Tatălui Ceresc; pentru Slava Sfintei Treimi.
2) Conştientizarea faptului că iubirea primită şi bucuriile trăite sunt Il slujim pe Dumnezeu, slujindu-i pe oameni, fără să aşteptăm sau
datorită eforturilor depuse de partener cu toate structurile şi în să acceptăm laude. Faptele bune trebuie ştiute doar de cel care le-a făcut,
principal cu structurile nemuritoare (sufletul) - este de la de beneficiarul lor şi de Sfânta Treime.
Mântuitorul iisus Hristos - trezorierul Iubirii; Laudele sunt hrana orgolioşilor. Lauda este cea mai modernă
3) Aducerea, de mulţumiri Mântuitorului Iisus Hristos pentru formă de agresiune, ea rupe contactul dintre lăudat şi Sfânta Treime,
bucuriile trăite datorită iubirii primite prin partener şi împiedicând lăudatul să conştientizeze de unde a primit ajutorul pentru,
eforturilor lui, fapta bună făcută.
4) A-l ruga pe Mântuitorul Iisus Hristos să-l răsplătească pe Când suntem lăudaţi, trebuie să ne smerim mai mult si să dăruim
partener - atât de mult cât merită - pentru marile eforturi rezultatele pe care le avem Sfintei Treimi şi armatei Ei de lumină, care ne-
depuse de acesta cu toate structurile lui de a manifesta iubirea au ajutat şi susţinut şi sâ le mulţumim pentru aceasta.
primită de la El cu particularităţile benefice proprii unicităţii
acestuia; ACTIVITĂŢI SACRALIZATE
5) Neacceptarea sub nici o formă a iubirii ateilor, a demonizaţilor, a Acestea sunt:
demonilor întrupaţi, a persoanelor cu parametri IE 1) Alimentaţia noastră si a altora
necorespunzători, persoanelor depărtate de Sfânta Treime. Trebuie să facem Semnul Crucii pe concentrare maximă,
Pe aceste persoane trebuie numai să le iubim, ajutându-le să explozivă asupra alimentelor, apei, etc, după aplicarea tehnicilor de
eleveze. Ajutăm aceste persoane să reintre pe Calea Mântuitorului curăţare şi energizare, astfel încât acestea să rămână pe parametrii IE
Iisus Hristos cu liberul lor arbitru, numai dacă vor şi ne solicită maxim benefici.
ajutorul şi numai dacă ascultă sfaturile pe care le dăm. In caz Se recomandă facerea rugăciunilor potrivite înainte de masă:
contrar, evităm să ne pierdem vremea cu ele. Intreţinerea relaţiilor "Te rog pe Tine Doamne Dumnezeule, pe Tine Iisuse Hristoase, pe Tine
sexuale fără iubire = prostituţie. In Sfânta Scriptură, suntem sfătuiţi Sfinte Duh binecuvântează această mâncare, pe bunii şi drepţii care au
"să ne iubim între noi precum ne-a iubit Mântuitorul Iisus Hristos", pregătit-o, servit-o şi pe păcătoşii care o mănâncă. Iţi mulţumesc
nicăieri nu există sfatul de a accepta iubirea ateilor, demonilor, Doamne, că mă mai ajuţi odată pe mine nevrednicul, că mă mai asculţi şi
demonizaţilor, etc. mă mai saturi odată. Amin!"
Se recomandă facerea şi a altor rugăciuni potrivite, de mulţumire.

41
2) Somnul nostru si al altora implicaţi îmbunătăţindu-le parametrii IE, duce Ia micşorarea orgoliului
Se recomandă facerea rugăciunilor de mulţumire către Sfânta personal şi constituie adevărata noastră protecţie.
Treime pentru ziua care a trecut, apoi e bine să rostim: Se recomandă sacralizarea activităţilor proprii, tuturor
"Te rog pe Tine Doamne primeşte-mi şi în această noapte sufletul, persoanelor, indiferent de parametrii lor i.e. Pentru cei care nu o pot
raţiunea şi trupul, la Şcoala Iubirii Tale, sub Mâna Ta, pentru ca mâine face, li se recomandă celor din familie care îi iubesc, să facă ei tot ceea ce
să fiu mai vrednic în slujba Ta decât am fost in ziua care a trecut. Amin!" trebuie făcut.
Se recomandă ca dimineaţa să mulţumim ED ale Sfintei Treimi Sacralizarea activităţilor personale impune implicarea ED ale
pentru noaptea care a trecut Sfintei Treimi în toate activităţile umane, timp dc 24 de ore din 24 şi
3) Pregătirea mâncărurilor şi a băuturilor; respectarea regulilor hristice de viaţă aferente fiecărei structuri, în
4) Pregătirea igienei zilnice şi săptămânale; viaţa zilnică intimă si socială.
5) Spălatul rufelor; Sacralizarea activităţilor, determină sfinţirea lor.
6) Curăţenia în locuinţă;
7) Muncile agricole şi gospodăreşti, a fiecăreia în parte în mod
corespunzător (curăţatul grajdurilor, cuştilor, furajarea
animalelor, udatul, însămânţatul, plivitul, prăşitul, văruitul, mulsul
animalelor, etc.).
8) Viaţa proprie, iubirile şi prieteniile precum si toate activităţile
proprii;
9) Incepând cu învăţământul, toate celelalte activităţi sociale în
care suntem implicaţi în viaţa zilnică.
Executarea diferitelor activităţi în mod laic, ateu, în lipsa Sfintei
Treimi şi a concentrării noastre spirituale, determină scăderea
randamentului şi a eficienţei personale, scăderea rezistenţei la agresiuni a
sistemelor vii implicate, precum şi agresarea acestora de către diferite
existenţe întunecate care pot agresa sistemele vii doar când acestea se pun
în inferioritate faţă de ele, gândind, vorbind şi făcând lucruri cu EBF<81.
Aplicarea şi trăirea sacralizării şi a activităţilor sacralizate,
accelerează structurarea şi restructurarea structurilor superioare, cu
urmări deosebit de benefice.
Sacralizarea activităţilor şi vieţii personale determină menţinerea
contactului permanent cu Entităţile Divine ale Sfintei Treimi, pentru a le
putea manifesta mai mult în toate evenimentele şi activităţile vieţii
proprii, accelerează formarea extrasensibilităţilor personale ale celor

42