Sunteți pe pagina 1din 17

Limba română

Produse de P1 Informații prezentate P2 Situația de comunicare P3 Lectura imaginilor P4 Compoziția (oral).


evaluare succint (prezentarea orală) Textul compoziției

Criterii de 1. Prezint în 3-4 enunțuri 1. Respect tema propusă. 1. Numesc obiectele și acţiunile din 1. Potrivesc titlul compoziției.
succes informațiile importante la 2. Expun coerent și clar fiecare imagine. 2. Întocmesc ghidat planul
tema propusă. gând. 2. Alcătuiesc propoziţii dezvoltate, compoziției.*
2. Utilizez cuvintele și 3. Respect ordinea ideilor. pe baza celor observate în imagine. 3. Dezvolt fiecare idee a
expresiile potrivite. 4. Utilizez cuvintele și expresiile 3. Expun coerent și clar fiecare planului propus.
3. Expun coerent și clar potrivite. gând. 4. Alcătuiesc propoziţii
gândurile. 5. În timpul prezentării privesc 4. Intitulez potrivit imaginea. dezvoltate, folosind expresii
colegii mei.*2 plastice.
5. Respect părțile textului:
introducere, cuprins, încheiere.
6. Evit repetările de cuvinte.
7. Respect ordinea ideilor.

Produse de P5 Compoziția (oral). P6 Partea de vorbire P7 Partea de propoziţie P8 Mesajul argumentativ


evaluare Expunerea orală a textului

Criterii de 1. Expun coerent și clar 1. Formulez întrebarea potrivită 1. Formulez întrebarea potrivită 1. Alcătuiesc un enunț care
succes fiecare gând. cuvântului selectat. cuvântului selectat. exprimă clar opinia mea.
2. Respect ordinea ideilor. 2. Identific partea de vorbire. 2. Precizez ce exprimă (arată, 2. Expun coerent și clar fiecare
3. Expun cursiv textul alcătuit 3. Precizez ce exprimă (arată, denumește). gând.
oral. denumește). 3. Explic ce cuvânt determină. 3. Respect ordinea ideilor.
4. Numesc tipul ei. 4. Identific partea de propoziţie.* 4. Folosesc cuvinte adecvate
5. Determin funcția sintactică a 5. Subliniez potrivit partea de subiectului în discuție.
părții de vorbire, după caz.* propoziție identificată.

Produse de P9 Mini-proiectul în grup P10 Mini-proiectul în grup P11 Mini-proiectul în grup P12 Mini-proiectul în grup
evaluare (contribuția mea) (cooperarea) (produsul) (prezentarea produsului)

Criterii de 1. Contribui activ la discuțiile 1. Stabilesc împreună cu colegii 1. Conţinutul produsului de grup 1. Respect cerințele de
succes de grup. tematica, volumul proiectului și este potrivit cerințelor. prezentare.
2. Accept și îndeplinesc toate timpul în care îl vom realiza. 2. Produsul de grup arată deosebit. 2. Prezint pe scurt mini-
sarcinile. 2. Pun în discuție idei și contribui cu 3. Produsul este clar, uşor de înţeles. proiectul.
3. Ajut direct grupul cu idei informații relevante 3. Argumentez clar și pe scurt.
bune. 3. Îi încurajez pe ceilalți membri ai 4. Formulez concluzii.
4. Urmăresc respectarea grupului să pună în discuție ideile 5. Utilizez limbajul
cerințelor și a timpului propus. lor. adecvat/specific.
5. Pot să spun clar cu ce am 4. Permit tuturor membrilor 6. Prezint clar și convingător.
contribuit. grupului să pună în discuție ideile
lor.
5. Iau în considerare sentimentele și
ideile celorlalți.
6. Îi ascult pe ceilalți și completez
atunci când cred că ideea mea este
deosebită și valoroasă.

Produse de P13 Colaborarea în echipă P14 Compoziţia (scris) P15 Scrisul P16 Propoziția alcătuită și
evaluare scrisă

Criterii de 1. Mă implic. 1. Întocmesc ghidat planul 1. Iau poziţia corpului, mâinii, 1. Respect tema/cerinţa
succes 2. Sunt receptiv(ă) la ideile compoziției.* caietului. propusă.
colegilor. 2. Alcătuiesc propoziţii dezvoltate, 2. Respect forma şi mărimea 2. Ordonez corect cuvintele în
3. Argumentez cu calmitate folosind expresii plastice sau după literelor. propoziție.
propriile idei. caz, reperele date. 3. Respect spaţiul şi înclinaţia 3. Respect regulile de scriere şi
3. Respect părțile textului: uniformă. de punctuație
introducere, cuprins, încheiere. 4. Urmăresc aranjarea în pagină.
4. Expun coerent și clar fiecare 5. Scriu cu acurateţe.
gând.
5. Evit repetările de cuvinte.
6. Respect ordinea ideilor.
7. Respect numărul propus de
enunțuri.
8. Respect regulile de scriere şi de
punctuație.
9. Potrivesc titlul compoziției.
10. Urmăresc aranjarea în pagină a
unui text scris (titlul, alineate).
11. Respect tematica/cerința
propusă.
Produse de P17 Dialogul scris P18 Bilețelul P19 Anunțul P20 Invitația
evaluare

Criterii de 1. Respect tema/cerinţa 1. Respect părțile componente ale 1. Respect părțile componente ale 1. Respect părțile componente
succes propusă. bilețelului. anunțului (Ce? Cât? Cum? Unde? ale invitației:
2. Utilizez formulele de 2. Utilizez formula de adresare. Când? ). 2. Scriu: cuvântul Invitație;
inițiere, de menținere și de 3. Scriu data. 2. Scriu cuvântul Anunț. persoana care este invitată;
încheiere a unui dialog. 4. Alcătuiesc conținutul conform 3. Alcătuiesc conținutul conform persoana care invită; formula de
3. Ordonez corect cuvintele în temei propuse. temei propuse. adresare; formula de invitare;
propoziții. 5. Utilizez formula de încheiere. 4. Respect ordinea ideilor. evenimentul la care este invitată
4. Respect numărul propus de 6. Respect ordinea ideilor. 5. Respect regulile de scriere şi de persoana; locul, data şi ora
replici. 7. Respect regulile de scriere şi de punctuație. manifestării
5. Respect regulile de scriere punctuație. 6. Urmăresc aranjarea în pagină. evenimentului;scopul întâlnirii;
şi de punctuație. 8. Urmăresc aranjarea în pagină. formula de încheiere;
6. Respect aranjarea în pagină semnătura.
specifică dialogului (linia de 3. Alcătuiesc conținutul
dialog). conform temei propuse.
4. Respect ordinea ideilor.
5. Urmăresc aranjarea în
pagină.
6. Respect regulile de scriere şi
de punctuație.

Produse de P21 Felicitarea P22 Caietul meu P23 Citirea cu voce a unui text P24 Textul (literar/
evaluare cunoscut nonliterar) citit la prima
vedere

Criterii de 1. Respect părțile componente 1. Caietul meu are aspect plăcut. 1. Citesc cursiv, fluent, conștient 4. Citesc cursiv, fluid textul.
succes ale felicitării: textul propriu- 2. Scrierea este lizibilă. textul. 5. Articulez corect toate
zis;formula folosită cu ocazia 3. Caietul este completat îngrijit. 2. Pronunț corect fiecare cuvânt. cuvintele.
sărbătorii respective; 4. Respect aşezarea în pagină, 3. Articulez corect toate cuvintele. 6. Respect intonația impusă de
semnătura. spaţiul între litere, cuvinte, teme. 4. Citesc expresiv, cu intonaţia conținut și de semnele de
2. Alcătuiesc textul propriu-zis potrivită. punctuație.
conform temei propuse. 5. Identific și explic cuvintele
3. Respect ordinea ideilor. necunoscute.*
4. Urmăresc aranjarea în
pagină.
5. Respect regulile de scriere
şi de punctuație.
Produse de P25 Textul analizat (în P26 Povestirea despre textul P27 Poezia recitată P28 Mijloacele artistice
evaluare limita standardelor)* literar (identificare)
(Receptarea mesajului scris
(citirea/lectura) )
Criterii de 1. Citesc conştient şi corect. 1. Anunț titlul și autorul textului. 1. Anunț titlul şi autorul poeziei. 1. Stabilesc criteriul/cerinţa.
succes 2. Identific secvenţele 2. Explic (determin) modurile de 2. Recit toate versurile. 2. Identific comparaţia/
narative, descriptive şi expunere ale textului: narațiune, 3. Rostesc corect şi clar cuvintele. personificarea.
dialogate. dialog, descriere. 4. Recit expresiv. 3. Explic sensul expresiei
3. Delimitez timpul și locul 3. Explic vocabularul nou al 5. Folosesc mimica și gesturile. identificate.
acțiunii. textului. /Explic cuvintele textului. 4. Utilizez expresia în alt
4. Desprind trăsăturile fizice şi 4. Citesc enunțuri ce arată părțile context (la solicitare).
morale ale personajelor. textului: introducere, cuprins,
5. Formulez ideile principale. încheiere.
6. Folosesc cuvintele şi 5. Prezint întâmplările în
expresiile nou-învăţate. succesiunea logică.
7. Expun coerent și clar 6. Descriu succint personajele
gândurile. textului: pozitive/negative.*
7. Exprim printr-un enunț atitudinea
față de faptele personajelor (valori
morale și estetice).*
8. Explic printr-un enunț
învățătura/ideea textului.*

Produse de P29 Textul literar povestit P30 Personajul literar P31 Planul de idei (elaborare) P32 Transcriere de text
evaluare caracterizat

Criterii de 1. Anunț titlul și autorul 1. Identific personajul literar. 1. Delimitez părțile componente ale 1. Transcriu corect cuvintele.
succes textului. 2. Utilizez algoritmul propus pentru textului. 2. Respect regulile ortografice
2. Redau conținutul textului. descriere. 2. Formulez ideile principale pentru și de punctuație.
3. Respect cele 3 părți ale 3. Exprim atitudinea / opinia proprie fiecare fragment. 3. Respect cerințele organizării
textului: introducere, faţă de comportamentul personajului 3. Ordonez logic ideile textului. estetice a scrisului în pagină.
cuprins,încheiere. descris. 4. Scriu lizibil și cu acuratețe.
4. Utilizez cuvinte cheie. 4. Expun coerent și clar gândurile.
5. Folosesc cuvinte noi, 5. Utilizez limbajul corespunzător.
expresii potrivite din text.
6. Expun coerent și clar
fiecare gând.
Produse de P33 Dictarea (scrierea după P34 Cuvinte cu ortograme P35 Prezentarea unui text literar P36 Prezentarea unei cărți
evaluare dictare) cunoscut citite

Criterii de 1. Scriu corect cuvintele. 1. Identific ortograma/cuvântul ce 1. Numesc titlul, autorul textului. 1. Numesc titlul, autorul,
succes 2. Respect regulile ortografice conţine grupuri de litere. 2. Determin modul de expunere: editura, anul ediției.
și de punctuație. 2. Stabilesc regula de scriere corectă narațiune, dialog, descriere. 2. Relatez succint despre autor.
3. Respect cerințele a cuvântului/ortogramei 3. Redau succint conținutul. 3. Redau succint conținutul.
organizării estetice a scrisului 3. Propun exemple similare. 4. Exprim atitudinea proprie față de 4. Exprim gândurile şi
în pagină. faptele personajelor (valori morale sentimentele proprii faţă de
4. Scriu lizibil și cu acuratețe. și estetice). carte.
5. Formulez învățătura/ideea 5. Susţin unele afirmaţii prin
textului. citate din carte.*
6. Expun clar şi coerent gândurile. 6. Formulez concluzii.*
7. Expun coerent și clar
gândurile.*

Produse de P37Agenda de lectură


evaluare
Criterii de 1. Completez
succes grila/componentele agendei.
2. Exprim impresiile proprii
despre carte.
3. Formulez clar şi corect
ideile.
4. Respect regulile ortografice
și de punctuație.
Matematica
Produse de P1 Citirea/scrierea nume P2 Compunerea/descom punerea P3 Compararea numerelor P4 Ordonarea numerelor
evaluare relor naturale 0-1000 zecimală a numerelor 0-1000 naturale 0-1000 naturale 0-1000

Criterii de 1. Precizez cu câte cifre se 1. Precizez din câte sute, câte zeci și 1. Observ numerele (cu câte cifre 1. Stabilesc sensul ordonării (de
succes scrie numărul și ce indică câte unități se formează numărul sunt scrise; din ce termeni zecimali la numărul cel mai mic până la
fiecare cifră. (termenii zecimali). sunt formate). cel mai mare sau invers).
2. Citesc numărul scris cu 2. Reprezint: schematic, prin 2. Determin numărul mai mare / mai 2. Compar numerele și determin
cifre / scriu numărul folosind adunare sau ca sumă de produse. mic. numărul cu care încep
cifre. 3. Scriu semnul de comparație ordonarea.
corespunzător. 3. Compar numerele rămase și
determin numărul următor.
4. Continui în mod analog.

Produse de P5 Descrierea numerelor P6 Efectuarea calculelor orale P7 Efectuarea calculelor scrise P8 Determinarea ordinii
evaluare naturale în limbaj operațiilor într-un exercițiu
matematic cu 2-3 operații, fără/cu
paranteze

Criterii de 1. Îmi amintesc terminologia 1. Observ / scriu ca exercițiu 1. Aranjez corect numerele în 1. Observ exercițiul: Conține
succes matematică referitoare la operația aritmetică de efectuat. coloniță. paranteze? Ce operații
numerele naturale. (Cu 2. Calculez în minte, într-un mod 2. Efectuez calcule și scriu fiecare aritmetice sunt?
ajutorul căror cuvinte poate fi convenabil. cifră a rezultatului. 2. Formulez regula
caracterizat un număr?) 3. Scriu răspunsul. 3. Efectuez proba (la necesitate). corespunzătoare.
2. Caracterizez numărul 4. Efectuez proba (la necesitate). 3. Aplic regula și indic ordinea
folosind cuvintele efectuării operațiilor deasupra
corespunzătoare. semnelor operațiilor în
exercițiu.

Produse de P9 Rezolvarea unui exerci P10 Completarea exercițiilor P11 Rezolvarea ecuațiilor simple P12 Completarea unui șir de
evaluare țiu cu 2-3 operații, fără/cu lacunare (cu un număr-lipsă) numere/forme geometrice
paranteze
Criterii de 1. Determin ordinea efectuării 1. Citesc exercițiul printr-o 1. Identific componenta 1. Observ / descopăr regula de
succes operaţiilor. întrebare, folosind cuvintele „ce necunoscută a operației. formare a șirului.
2. Efectuez calculele. număr”/ „cât”. 2. Formulez regula aflării 2. Aplic regula și completez
3. Scriu răspunsul. 2. Răspund la întrebare. componentei necunoscute. șirul.
3. Completez exercițiul cu numărul 3. Aplic regula și scriu exercițiul de
aflat. rezolvare.
4. Verific mental. 4. Calculez.
5. Efectuez proba.
6. Scriu răspunsul.

Produse de P13 Recunoaşterea formelor P14 Efectuarea măsurărilor P15 Transformări simple ale P16 Compararea rezultatelor
evaluare geometrice unităților de măsură unor măsurători

Criterii de 1. Numesc forma geometrică. 1. Aleg instrumentul de măsurare 1. Îmi amintesc relația între unitățile 1. Observ unitățile de măsură,
succes 2. Precizez dacă este o formă potrivit. de măsură respective. valorile numerice.
plană (figură geometrică) sau 2. Aleg unitatea de măsură potrivită. 2. Judec într-un mod convenabil și 2. Determin rezultatul mai mic /
spațială (corp geometric). 3. Efectuez măsurarea. efectuez mental transformarea. mai mare (dacă este necesar,
3. Descriu forma geometrică 4. Scriu rezultatul obținut. 3. Scriu răspunsul. efectuez transformări ale
în limbaj matematic. unităților de măsură).
3. Scriu semnul corespunzător
de comparație.

Produse de P17 Rezolvarea problemelor P18 Rezolvarea problemelor P19 Formularea de probleme P20 Organizarea datelor în
evaluare simple compuse tabel

Criterii de 1. Citesc problema. 1. Citesc problema. 1. Lecturez suportul de la care 1. Observ / aleg poziția
succes 2. Precizez care este condiția 2. Precizez care este condiția și care pornesc în formularea problemei. tabelului: cu rubricile pe
și care este întrebarea este întrebarea problemei. 2. Îmi imaginez o situație potrivită orizontală (pe linie) sau pe
problemei. 3. Scriu schema problemei. pentru a formula problema. verticală (în coloană).
3. Scriu schema problemei. 4. Elaborez planul de rezolvare a 3. Aleg date potrivite (valori 2. Lecturez / formulez rubricile
4. Scriu rezolvarea prin problemei. numerice și relații dintre acestea). tabelului.
exercițiu. 5. Scriu rezolvarea cu plan/ cu 4. Formulez condiţia problemei. 3. Precizez relația între acestea
5. Scriu răspunsul problemei. justificări/ prin exercițiu. 5. Formulez întrebarea problemei. în limbaj matematic.
6. Scriu răspunsul problemei. 6. Redactez textul problemei. 4. Desenez tabelul.
5. Trec datele în tabel.
6. Calculez în mod
corespunzător și completez
tabelul.
Produse de P21 Rezolvarea de situații P22 Colaborarea în echipă
evaluare de problemă din cotidian,
care solicită calcule

Criterii de 1. Lecturez descrierea situației 1. Mă implic.


succes de problemă. 2. Sunt receptiv(ă) la ideile
2. Reformulez descrierea ca o colegilor.
problemă de matematică. 3. Argumentez cu calmitate
3. Organizez datele într-o propriile idei.
formă potrivită.
4. Elaborez un plan de
rezolvare.
5. Efectuez rezolvarea mental
sau scris.
6. Scriu răspunsul.
Educaţia tehnologică

Produse evaluate Criterii de succes

P1 Elaborarea unui proiect 1. Comentez aspectul estetic şi funcțiile utilitare ale articolelor;
de confecţionare 2. Prezint schiţa grafică şi modelul decorativ proiectat;
3. Descriu etapele tehnologice de confecţionare

P2 Conceperea şi 1. Selectez pânza/materialul necesar în vederea confecţionării produsului planificat;


organizarea mijloacelor 2. Păstrez în condiţii adecvate materialele şi ustensilele necesare activităţilor practice;
de confecţionarea a 3. Respect normele de igienă şi protecţie a muncii la păstrarea şi utilizarea materialelor şi
unor articole ustensilelor necesare
tradiţionale
P3 Realizarea procesului 1. Selectez și păstrez in condiții adecvate materialele si ustensilele necesare.
tehnologic conform 2. Respect etapele tehnologice.
proiectului elaborat 3. Utilizez schițe, scheme si diferite tehnici de lucru.
(Confecționare de 4. Realizez lucrarea cu acuratețe.
lucrări) 5. Respect normele de igiena si protecție a muncii.
6. Finisez articolul.

P4 Evaluarea lucrărilor 1. Argumentez valoarea artistică şi estetică a articolelor confecţionate;


confecţionate conform 2. Evaluez critic articolele confecţionate, conform indicatorilor:(valoarea estetică,
cerinţelor estetice, respectarea tradiţiei populare, calitatea lucrării în aspect tehnologic).
tehnologice şi funcţiilor 3. Respect terminologia specifică.
utilitare.

1
Ştiinţe

Produse de P1 Comunicarea P2 Descrierea unor P3 Clasificarea elementelor P4 Realizarea unor


evaluare orală/scrisă a informației corpuri/locuri geografice/stări/ naturii investigații simple
științifice fenomene din natură
Criterii de 1. Expun informația. 1. Observ obiectul descrierii. 1. Stabilesc criteriul pentru 1. Formulez întrebări și
succes 2. Respect succesiunea 2. Respect algoritmul pentru clasificare. identific problema.
ideilor. descriere. 2. Triez/ordonez/grupez 2. Stabilesc etapele de
3. Utilizez limbajul 3. Identific asemănări şi elementele propuse. lucru.
științific. deosebiri . 3. Denumesc clasa obținută. 3. Stabilesc mijloacele.
4. Expun informația coerent și 4. Colectez informații.
clar. 5. Parcurg etapele de lucru.
5. Utilizez limbajul ştiinţific. 6. Efectuez măsurări.
7. Reprezint rezultatele în
tabele, grafice, desene.
8. Formulez concluzia.

Produse de P5 Ordonarea, gruparea P6 Comunicarea P7 Realizarea unor P8 Înregistrarea grafică


evaluare unor obiecte, fenomene, observaţiilor efectuate, experimente simple (tabel, schemă, fisă de
evenimente informaţiilor selectate/citite observare) a observaţiilor
effectuate.
Criterii de 1. Stabilesc criteriul 1. Expun coerent și clar fiecare 1. Respect regulile de 1. Identific modalitatea de
succes pentru ordonare/grupare. gând. securitate. completare.
2. Ordonez/grupez. 2. Respect succesiunea logică. 2. Respect algoritmul propus. 2. Stabilesc informaţia
3. Formulez concluzii. 3. Prezint informaţii referitoare 3. Prezint/descriu etapele obţinută în urma
la subiect. experimentului. observării/lecturii/analizei.
4. Utilizez limbajul ştiinţific. 4. Formulez concluzii. 3. Înregistrez datele
5. Manifest interes şi propuse în tabel.
disponibilitate. 4. Concluzionez/prezint
cele scrise.

1
Produse de P1 Comunicarea P2 Descrierea unor P3 Clasificarea elementelor P4 Realizarea unor
evaluare orală/scrisă a corpuri/locuri naturii investigații simple
informației științifice geografice/stări/
fenomene din natură
Criterii de 1. Expun informația. 1. Observ obiectul descrierii. 1. Stabilesc criteriul pentru 1. Formulez întrebări și
succes 2. Respect succesiunea 2. Respect algoritmul pentru clasificare. identific problema.
ideilor. descriere. 2. Triez/ordonez/grupez 2. Stabilesc etapele de
3. Utilizez limbajul 3. Identific asemănări şi elementele propuse. lucru.
științific. deosebiri . 3. Denumesc clasa obținută. 3. Stabilesc mijloacele.
4. Expun informația coerent și 4. Colectez informații.
clar. 5. Parcurg etapele de lucru.
5. Utilizez limbajul ştiinţific. 6. Efectuez măsurări.
7. Reprezint rezultatele în
tabele, grafice, desene.
8. Formulez concluzia.

Produse de P5 Ordonarea, gruparea P6 Comunicarea P7 Realizarea unor P8 Înregistrarea grafică


evaluare unor obiecte, fenomene, observaţiilor efectuate, experimente simple (tabel, schemă, fisă de
evenimente informaţiilor selectate/citite observare) a observaţiilor
effectuate.
Criterii de 1. Stabilesc criteriul 1. Expun coerent și clar fiecare 1. Respect regulile de 1. Identific modalitatea de
succes pentru ordonare/grupare. gând. securitate. completare.
2. Ordonez/grupez. 2. Respect succesiunea logică. 2. Respect algoritmul propus. 2. Stabilesc informaţia
3. Formulez concluzii. 3. Prezint informaţii referitoare 3. Prezint/descriu etapele obţinută în urma
la subiect. experimentului. observării/lecturii/analizei.
4. Utilizez limbajul ştiinţific. 4. Formulez concluzii. 3. Înregistrez datele
5. Manifest interes şi propuse în tabel.
disponibilitate. 4. Concluzionez/prezint
cele scrise.

2
Produse de P9 Analiza unor P10 Instrumente de P11 Colaborarea în echipă
evaluare acţiuni, schimbări, măsurare (citirea
consecinţe, efecte termometrului, calendarului,
ceasului).
Criterii de 1. Identific 1. Identific instrumentul 1. Mă implic.
succes acţiunile/schimbările/ potrivit. 2. Sunt receptiv(ă) la ideile
consecinţele/efectele. 2. Efectuez măsurarea. colegilor.
2. Formulez clar 3. Înregistrez rezultatele 3. Argumentez cu calmitate
opinia/poziţia proprie. măsurării cu indicarea unităţii propriile idei.
3. Argumentez coerent. de măsură.
4. Respect succesiunea 4. Prezint rezultatele măsurării.
logică.
5. Utilizez limbajul
ştiinţific.

Produse de
evaluare

Criterii de
succes
Educaţia muzicală

Produse de P1 Interpretarea cântecului P2 Audiția creației muzicale P3 Caracterizarea P4 Improvizarea melodiilor


evaluare creației muzicale

Criterii de 1. Cunosc cuvintele și melodia 1. Respect regulile de audiere. 1. Audiez/vizionez creația 1. Aleg un instrument muzical (tobiţă,
succes cântecului. 2. Cunosc/recunosc titlul și muzicală în varianta de tamburină, clopoţei, xilofon, trianglu
2. Cunosc/redau corect compozitorul. interpretare propusă. etc.).
elementele limbajului muzical. 2. Numesc titlul 2. Creez un ritm/ un acompaniament
3. Interpretez expresiv 3. Determin evenimentele sonore. (denumirea) creaţiei ritmic după melodie/ după model/
cântecul: 4.Determin/descopăr/stabilesc (lucrării). după criteriul propus.
a) Redau cu gestul mâinii linia caracterul muzicii în fiecare 3. Numesc compozitorul, 3. Interpretez ritmul/acompaniamentul
melodică. eveniment sonor. autorul versurilor, cine ritmico-timbral.
b) Improvizez/execut mișcări 5. Îmi exprim impresiile despre interpretează. 4. Transmit emoții prin această
de dans potrivite ritmului creație. 4. Determin caracterul improvizare.
melodiei. melodiei (cantabil, dansant,
c) Acompaniez ritmic melodia de marș).
la tobă, tamburină, clopoţei, 5. Determin instrumentele
trianglu etc. muzicale care se
4. Respect poziţia corpului în evidențiază.
timpul interpretării. 6. Caracterizez emoțiile,
sentimentele, exprimate de
melodie.
7. Argumentez în ce
momente din viaţă poate să
sune această creaţie
muzicală.

Produse de P5 Colaborarea în echipă


evaluare

Criterii de 1. Mă implic.
succes 2. Sunt receptiv(ă) la ideile
colegilor.
3. Argumentez cu calmitate
propriile idei.
Educaţia plastică

Produse de P1 Lucrări şi compoziţii P2 Lucrare plastică utilizând P3 Lucrare plastică utilizând P4 Lucrare plastică utilizând
evaluare plastice realizate prin creioanele colorate acuarela/guașul culoarea ca element de limbaj
utilizarea diverselor plastic
materiale, instrumente şi
tehnici de artă
Criterii de 1. Respect tema plastică şi 1. Respect tema plastică şi subiectul. 1. Respect tema plastică şi subiectul. 1. Respect tema plastică şi
succes subiectul. 2. Utilizez corespunzător/adecvat 2. Execut lucrarea cu acurateţe subiectul.
2. Utilizez materialele / creioanele de diferite culori. (aspectul estetic). 2. Obțin prin amestecuri
ustensilele corespunzătoare. 3. Execut lucrarea cu acurateţe 3. Realizez subiectul într-un mod cromatice culori
3. Realizez subiectul plastic (aspectul estetic). individual și creativ. binare/nuanțe/tonuri.
prin tehnica studiată, obținând 4. Realizez subiectul într-un mod 3. Combin
expresivitatea plastică în individual și creativ. reușit/corespunzător/adecvat
pictură. culorile în lucrare.
4. Execut lucrarea cu acurateţe 4. Execut lucrarea cu acurateţe
(aspectul estetic). (aspectul estetic).
5. Realizez subiectul într-un mod
individual și creativ.

Produse de P5 Lucrare plastică P6 Lucrare plastică utilizând P7 Compoziție plastică P8 Compoziție în materiale
evaluare utilizând punctul/liniile forma ca element de limbaj plastic naturale

Criterii de 1. Respect tema plastică şi 1. Respect tema plastică şi subiectul. 1. Respect tema plastică şi subiectul. 1. Respect tema plastică şi
succes subiectul. 2. Obțin forme spontane prin diferite subiectul.
2. Utilizez punctul/liniile ca tehnici și procedee. 2. Utilizez materialele / ustensilele 2. Combin/utilizez reușit
elemente decorative. 3. Utilizez diferite forme corespunzătoare. materiale naturale.
3. Construiesc motive plastice/spațiale îmbinate într-o 3. Combin reușit tehnicile de 3. Accentuez centrul compoziției
decorative. compoziție. realizarea compoziției. prin tehnicile/materialele alese.
4. Realizez subiectul într-un 4. Execut lucrarea cu acurateţe. 4. Execut lucrarea cu acurateţe 4. Execut lucrarea cu acurateţe.
mod individual și creativ. 5. Realizez subiectul într-un mod (aspectul estetic). 5. Realizez subiectul într-un mod
individual și creativ. 5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
individual și creativ.

1
Produse de P9 Lucrări practice: semn P10 Colaborarea în echipă
evaluare pentru carte/
felicitare/ambalaj
Criterii de 1. Respect etapele de lucru. 1. Mă implic.
succes 2. Respect regulile de 2. Sunt receptiv(ă) la ideile
securitate. colegilor.
3. Execut lucrarea cu 3. Argumentez cu calmitate
acuratețe. propriile idei.
4. Realizez lucrarea într-un
mod creativ.

Produse de
evaluare

Criterii de
succes

2
Educaţia moral-spirituală

Produse de P1 Prezentarea mesajul oral P2 Realizarea portretul moral al P3 Realizarea unui studiu de caz P4 Descrierea sărbătorilor
evaluare unui personaj /Analiza situațiilor descrise calendaristice
(cauze, consecinţe,
comportamente).

Criterii de
succes 1. Formulez clar mesajul. 1. Identific virtuţile şi viciile 1. Identific ghidat situația 1. Identific sărbătoarea
2. Respect ordinea ideilor. personajului. descrisă/studiul de caz (cauze, calendaristică.
3. Argumentez/dezvolt ideea 2. Descriu virtuțile și viciile consecinţe, comportamente). 2. Descriu tradiţiile legate de
principală. identificate. 2. Formulez clar opinia/poziţia această sărbătoare.
4. Utilizez vocabularul 3. Argumentez opinia/atitudinea față proprie. 3. Respect succesiunea ideilor.
corespunzător. de acest personaj. 3. Argumentez opinia formulată. 4. Exprim clar şi concis fiecare
gând.

Produse de P5 Comunicarea P6 Implicarea în acţiuni P7 Mini-proiectul în grup P8 Mini-proiectul în grup


evaluare comunitare (contribuția mea) (cooperarea)

Criterii de 1 Respect subiectul/tematica. 1. Identific probleme în care aș 1. Contribui activ la discuțiile de 1. Stabilesc împreună cu colegii
succes 2. Expun coerent și clar putea să mă implic. grup. tematica, volumul proiectului și
fiecare gând. 2. Caut ghidat modalităţi de 2. Accept și îndeplinesc toate timpul în care îl vom realiza.
3. Respect succesiunea logică. implicare. sarcinile. 2. Pun în discuție idei și
4. Utilizez limbajul 3. Stabilesc împreună cu colegii un 3. Ajut direct grupul cu idei bune. contribui cu informații
corespunzător. plan de acțiuni și reguli concrete. 4. Urmăresc respectarea cerințelor și relevante
4. Manifest interes. a timpului propus. 3. Îi încurajez pe ceilalți
5. Respect planul de acțiuni și 5. Pot să spun clar cu ce am membri ai grupului, să-și pună
regulile propuse. contribuit. în discuție ideile.
4. Permit tuturor membrilor
grupului să-și pună în discuție
ideile.
5. Iau în considerare
sentimentele și ideile celorlalți.
6. Îi ascult pe ceilalți și
completez atunci când cred că
ideea mea este deosebită și
valoroasă.

1
Produse de P9 P10 P11 Adoptarea de reguli şi P12 Colaborarea în echipă
evaluare Mini-proiectul în grup Mini-proiectul în grup respectarea lor
(produsul) (prezentarea produsului)

Criterii de
succes 1. Conţinutul produsului de 1. Respect cerințele de prezentare. 1. Identific situaţia/problema. 1. Mă implic.
grup este potrivit cerințelor. 2. Prezint pe scurt mini-proiectul. 2. Formulez reguli. 2. Sunt receptiv(ă) la ideile
2. Produsul de grup arată 3. Argumentez clar și pe scurt. 3. Argumentez necesitatea colegilor.
deosebit. 4. Formulez concluzii. respectării regulilor. 3. Argumentez cu calmitate
3. Produsul este clar, uşor de 5. Utilizez limbajul adecvat/specific. 4. Manifest interes şi disponibilitate. propriile idei.
înţeles. 6. Prezint clar și convingător.

Produse de
evaluare

Criterii de
succes