Sunteți pe pagina 1din 6

Subcompetenţe Nr. Conţinuturi Nr.

Data Resurse Activităţi de învăţare Observaţii


ore didactice şi evaluare

1.1.Stimularea capacităţii 1 Deschide cartea comunicării. Normele 1 Nina Mînru  exerciții de


de a citi şi a audia mesaje comunicării eficiente. Poezia Îndemn, Tainele identificare a propozițiilor
Nina Mîndru. comunicării care afirmă, demonstrează,
specifice activităţii şcolare pag.4-6
şi vieţii cotidiene. aprobă anumite stări emotive
2 Cultura comunicării. Culege ale vorbitorului;
1
înţelepciune. Textul Castelul pag.7-9
înțelepciunii, Andrei Mîndru.  exerciții de transformare a
1.2.Comentarea propozițiilor simple în
informaţiilor noi, 3 Publicitatea. Cartea – prietena mea. pag.10-11 propoziții dezvoltate;
1
interesante şi utile. Poezia Cum se face o carte, Grigore  idei de buzunar;
Vieru.
pag.12-13  reporterii și jurnaliștii;
4 Concurs: Recital de poezie. 1
1.3.Memorarea şi utilizarea Cartea – prietena mea.  plimbarea cu geamantanul;
cuvintelor, îmbinărilor de  exerciţii de reformulare a
cuvinte, expresiilor în 5 Lecţii – lecţii... Tălmăcirea unui mesaj;
1 pag.14-17
diverse situaţii de proverbelor.
 activități de construcție a
comunicare.
6 Comunicarea eficientă. Caruselul 1 pag.18-21 dialogurilor orale și scrise;
toamnei. Textul Cad frunzele, Marcela
Peneș.
1.4.Expunerea propriilor  exerciţii de reglare a
opinii vizavi de cele audiate 7 Concurs: Recital de poezie. pag.22-23 intonaţiei, a tonului şi a
1
şi citite. Poezii despre toamnă. vitezei proprii de a vorbi;

8 Reproducerea şi producerea mesajului. 1 pag.24-26  exerciţii de realizare orală a


Fauna ţării. Textul Ciocănitoarea, unui plan simplu de idei;
Eugen Jianu.  activităţi de comunicare pe
baza unui plan de idei
9 Descrierea naturii. Flora. Textul 1 pag.27-29 realizat anterior;
1.5.Construirea corectă şi Fagul, Simion Mehedinți.
logică a enunţurilor în  exerciţii de trecere de la
cadrul unui mesaj.
10 Dialogul. Povestea timpului. Textul O 1 vorbirea directă la vorbirea
întâmplare deosebită, Călin Gruia. pag.31-33 indirectă;

11 Întrebăm și răspundem. Minunile 1


1.6.Formularea întrebărilor tehnicii. Textul Creierul-minune. pag.34-35  povestirea unor texte citite;
şi răspunsurilor, respectând  jocuri de cuvinte: ex. de
etica comunicării. 12 Ascultăm interlocutorul. Misterele 1 rostire corectă a cuvintelor
legendei. Textul Haina ariciului, pag.36-38 cu probleme de accentuare;
legendă.
2.1.Utilizarea deprinderilor  activități de organizare a
13 Comunicarea orală şi scrisă. Clopoţeii 1 pag .39-40 concursurilor-recital de
de normare a dialogului în iernii. Poezia Iarna, Gheorghe poezie cu aprecieri verbale
relaţii interpersonale. Dimitriu. reciproce;
14 Concurs: Recital de poezie. 1 pag.41-42  exerciţii de ascultare a unor
Iarna. mesaje ;
2.2.Identificarea şi  exerciţii de observare,
15 Salutul. La Mulţi Ani! Textul Vals 1 interpretare a unor imagini,
selectarea unităţilor lexicale stelar, Tamara Artiemeva. pag.43-46 semne, semnale auditive şi
din diverse contexte.
vizuale;
16 Luceafărul poeziei. Textul Cântecul 1 pag.50-51
străinătății, Mihai Eminescu.  exerciții de alcătuire a
2.3.Redactarea textelor planului simplu de idei și
17 Concurs: Recital de poezie pag.52-53
proprii cu şi fără repere, 1 redactare a unor compuneri
aplicând regulile învăţate. eminesciană.. pe baza acestuia;
18 Receptarea mesajului. În relaţie cu 1 pag54-56
natura. Poezia Omul și pasărea, Ion
2.4.Manifestarea interesului  interviuri, dialoguri;
Creangă.
 exerciții de recitare
pentru o comunicare
expresivă a versurilor;
eficientă în cadrul
dialogului şi a discuţiilor în 19 Ordonarea logică a enunțurilor 1 pag.57-59  exerciţii de reproducere a
grup. Plecăciune graiului şi pâinii, Ada mesajelor ascultate, citite
Zaporojanu. sau vizionate;
 exerciţii de dialog elev-
3.1.Respectarea 20 Întrebăm, răspundem, povestim. Avem 1 pag.60-62 elev, elev-învăţător;
corectitudinii de scriere în
o ţară sfântă. Poezia Țara florilor,
procesul emiterii mesajelor. Mihail Roman.  simulări ale unor situaţii de
pag.63-66 comunicare;
21 Naraţiunea. Textul Ţara mea privită 1  exerciţii de stabilire a
3.2.Utilizarea adecvată a din stele, Iurie Miron. acordurilor gramaticale;
cuvintelor cu ortograme noi
în redactarea propoziţiilor, a
22 Creare de texte scurte. Ascultă sfatul 1 pag.67-70  exerciţii de fixare a
bătrânesc. Textul Pinul singuratic, Al. accentului în cuvânt;
enunţurilor proprii.
Mitru.

23 Sfătosul bunic din Humuleşti. Textul 1 pag.71-73  exerciții practice de


3.3. Scrierea din memorie a La Humulești, Nicolae Nasta. stabilire a acordului
unor cuvinte ce arată gramatical;
acţiuni, însuşiri şi denumesc 24 Scrisoarea. Şcoala copilului e inima 1 pag.74-76
obiecte. mamei. Textul Mama, Ion Crengă  identificarea cuvintelor
cheie într-un enunț;
25 Părţile textului. Amintiri plăcute. 1 pag.77-80
Textul Primele impresii, Ion Iachim.

26 1 pag.81-84  exerciții de completare a


Comunicarea nonverbală. Vestitorii
propozițiilor lacunare cu
primăverii. Textul Buburuza, Eugen
structurile morfologice
3.4. Utilizarea conştientă a Jianu.
învățate.
semnelor de punctuaţie în 27 1 pag.85-86
Concurs: Recital de poezie.
scrierea sau transcrierea Primăvara.  exersări de completare și de
mesajelor. organizare corectă a
agendei de lectură după
28 Zorii dimineţii se revarsă. Textul 1 pag.87-89 modelul propus de către
3.5. Scrierea unor propoziţii Dimineața, Filip Mironov. învățător, în cooperare cu
și mici texte alcătuite pe părinții.
baza ilustraţiilor. 29 Glasul pădurii. Textul Pădurea, 1 pag.90-92
Nicolae Dabija.  exerciții de redactare a
paginii de jurnal;
30 Întrebări şi răspunsuri. Ploiţa cuminte. 1 pag.93-94
Textul Stăpâna ploii.
 exerciții de orientare a
31 Reproducerea şi producerea mesajului. 1 pag.95-98 preferințelor de lectură prin
Ţara florilor. Textul Vioreaua, ceea ce le a atras atenția sau
F. Ionescu. pentru scopul urmărit.
32 Vara. Comunicare orală și scrisă. 1 pag.99-105

33 Excursie la biblioteca sătească. 1


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CĂLĂRAȘI
GIMNAZIUL HÎRJAUCA

Aprobat la consiliul profesoral nr.______ Coordonat_________


din________ _______________________
Director:________
Director adj.instr._______

Proiectare de lungă durată la ora opţională


,,Tainele comunicării”
pentru anul de studii

Învăţător:
Clasa a III-a

Discutat și aprobat la ședința comisiei metodice


Procesul verbal nr.____din__________
Şeful catedrei: .................................
Competențe generale ale disciplinei:
1. Comprehensiunea, reproducerea şi producerea mesajului oral şi scris.

2. Optimizarea exprimării orale în contextul situațiilor de viață.

3. Exprimarea scrisă în mod corect, logic, coerent şi concis a observaţiilor, gândurilor, ideilor,
sentimentelor.

S-ar putea să vă placă și