Sunteți pe pagina 1din 13

MATEMATICA

132 ore anual


4 ore săptămînal
COMPETENȚE
SPECIFICE

1. Identificarea şi utilizarea conceptelor matematice şi a limbajului matematic în situaţii


diverse.
2. Aplicarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în contexte variate.
3. Rezolvarea şi formularea de probleme, utilizînd achiziţiile matematice.
4. Explorarea/investigarea unor situaţii-problemă reale sau modelate, integrînd achiziţiile
matematice şi cele din alte domenii.
Indicatorul Competențelor și a Nr. Subiectul de conținut Nr. Data Resurse Note
Subcompetențelor selectate din crt. de didactice
Curriculum ore
Modulul I:
Repetăm cu sîrguinţă, învăţăm cu uşurinţă
Recapitularea şi sistematizarea conţinuturilor
învăţate în clasa a II-a. Evocare. Restructurare.
Recapitularea și sistematizarea 1. Numere naturale de la 0-100. Consolidăm şi dezvoltăm. 1 Pag.4
conținuturilor învățate în clasa a II-
a vor demonstra posedarea
subcompetenţelor: 2. Adunarea şi scăderea pînă la 100. Consolidăm şi dezvoltăm. 1 Pag.6-7
 Identificarea, citirea, scrierea, Rezolvarea problemelor cu plan.
compararea, ordonarea numerelor
naturale 0 - 100. 3. Legătura dintre adunare şi scădere. Adunarea şi scăderea 1 Pag.8-9
dedusă din descompunerea zecimală, comentînd modul de calcul.
 Utilizarea elementelor de
4. Legătura dintre adunare şi scădere. Consolidăm şi dezvoltăm. 1 Pag.8-9
limbaj matematic aferent conceptului
de număr natural.
5. Înmulţirea şi împărţirea tabelară. 1 Pag.10-11
 Efectuarea operaţiilor aritmetice
în concentrul 0 - 100: adunarea şi
scăderea fără şi cu treceri peste ordin; 6. Legătura dintre înmulţire şi împărţire. Rezolvarea problemelor 1 Pag.12-13
înmulţirea şi împărţirea tabelară. de reducere la unitate.
*Explicarea modului de calcul şi a
ordinii efectuării operaţiilor în
exerciţii cu 2 operaţii, fără şi cu 7. Ordinea efectuării operaţiilor. Numerotarea operaţiilor în 1 Pag.14-15
paranteze. ordinea efectuării. Prezenţa sau lipsa parantezelor.
 Aplicarea operaţiilor aritmetice
şi a proprietăţilor acestora pentru 8. Cine seamănă, culege. 1 Pag.16
aflarea unor numere necunoscute în Rezolvarea, formularea problemelor cu 1-2 operaţii
exerciţii. Ordinea efectuării operaţiilor.
 Completarea unor succesiuni de
forme geometrice, numere naturale
asociate după reguli simple, indicate
sau identificate prin observare.
 Identificarea figurilor şi
corpurilor geometrice în modele date
şi în mediul înconjurător (punct, linie
dreaptă, segment de dreaptă, linie
curbă, linie frîntă, cerc, triunghi, 9. Evaluare iniţială 1 Test
pătrat; sferă, cub).
 Exprimarea şi compararea
rezultatelor unor măsurători, utilizînd
unităţile de măsură standard: pentru
lungime (cm, m); pentru masă (kg);
pentru capacitate (l); pentru timp
(min, ora, ziua, săptămîna, luna);
monetare (ban, leu).
 Rezolvarea problemelor cu 1-2
operaţii: cu plan sau cu justificări; 10. Analiza probei de evaluare. Exerciţii de ameliorare şi dezvoltare. 1 Fişe
prin exerciţiu.
 Formularea problemelor cu 1-2 Pag.17
operaţii, pornind de la: enunţ
incomplet, schemă, operaţii
aritmetice, exerciţiu, tematică.

Modului II:
Socotim necontenit, spre o mie am pornit.
Numere naturale 0-1000.

11. Numere formate din sute întregi. Numărarea cu startul, finalul și 1 Pag.18-19
1.1. Identificarea, citirea şi scrierea, pasul dat, ordinea precizată.
numerelor naturale 0-1000.
12. Numere formate din sute întregi. Consolidăm și dezvoltăm. 1 Pag.18-19
13. Numere formate din sute, zeci şi unităţi. Compunerea numerelor 1 Pag.20-21
1.2. Compararea şi ordonarea şi descompunerea lor, cu sprijin în obiecte, scheme, tabele, schimb
numerelor naturale 0-1000. de bani.
14. Numere formate din sute, zeci şi unităţi .Descompunem 1 Pag.21
numerele din trei cifre în: sute, zeci, unităţi. Consolidăm și
dezvoltăm.
1.3.Utilizarea elementelor de limbaj
matematic aferent conceptului de 15. Monede şi bancnote. Schimb de bani. Observăm şi facem 1 Pag.22-23
număr natural. schimb de bani.
16. Monede şi bancnote. Consolidăm şi dezvoltăm cunoştinţele. 1 Pag.23
17. Compararea numerelor pînă la 1000. Relaţii de comparare a 1 Pag.24
1.4.Explorarea modalităţilor de numerelor naturale.
compunere a numerelor şi de
descompunere zecimală a lor, folosind
adunarea şi scăderea. 18. Compararea numerelor pînă la 1000.Consolidăm şi dezvoltăm. 1 Pag.25
Rezolvarea problemelor de comparare prin justificări.
1.5.Completarea unor succesiuni de 19. Ordonarea numerelor pînă la 1000. Completarea unor 1 Pag.26
numere naturale asociate după reguli succesiuni de numere asociate după o regulă simplă, legată de
indicate sau identificate prin descompunerea numerelor.
observare. 20. Ordonarea numerelor pînă la 1000.Consolidăm şi dezvoltăm. 1 Pag.26-27
21. Cine seamănă, culege. Rezolvarea, formularea de probleme, 1 Pag.28
pornind de la: obiecte, imagini enunţuri incomplete, numere date,
operaţii aritmetice, exerciţii.

22. Evaluare sumativă. 1 Test 1


Numere naturale 0-1000.
23. Analiza probei de evaluare. Exerciţii de ameliorare şi 1 Pag.29
dezvoltare.

Modulul III:
Adunăm şi scădem împrumutînd.
Adunarea şi scăderea în concentrul 0-1000.
24. Adunarea şi scăderea fără trecere peste ordin. Adunarea şi 1 Pag.30
2.1. Efectuarea adunării şi scăderii în scăderea orală şi scrisă, comentarea etapelor de calcul.
concentrul 0-1000, fără şi cu
treceri peste ordin. 25. Adunarea şi scăderea fără trecere peste ordin .Consolidăm şl 1 Pag.31
dezvoltăm. Rezolvarea problemelor cu justificări şi prin exerciţiu.
26. Adunarea cu trecere peste ordinul unităţilor. 1 Pag.32
27. Adunarea cu trecere peste ordinul unităţilor. Consolidăm şi 1 Pag.33
2.2. Explicarea modului de calcul şi a dezvoltăm. Aflarea numerelor necunoscute de adunare cu trecere
ordinii efectuării operaţiilor în peste ordinul unităţilor.
exerciţii cu, cel mult, trei operaţii. 28. Scăderea cu împrumut la ordinul zecilor. Compararea 1 Pag.34-35
numerelor.
29. Scăderea cu împrumut la ordinul zecilor. Consolidăm şi 1 Pag.35
dezvoltăm. Aflarea numerelor necunoscute.
30. Adunarea şi scăderea cu trecere peste ordinul unităţilor. 1 pag.36
2.3. Aplicarea adunării, scăderii şi a Adunarea şi scăderea orală şi scrisă, comentarea etapelor de calcul.
proprietăţilor acestora pentru:
compunerea şi descompunerea 31. Adunarea şi scăderea cu trecere peste ordinul unităţilor. 1 pag.36-37
numerelor; aflarea unor numere Consolidăm şi dezvoltăm. Evaluare formativă.
necunoscute în exerciţii. 32. Rezolvarea, formularea de probleme, pornind de la: obiecte, 1 pag.37
imagini, enunţuri incomplete, numere date, scheme, tabele,
operaţii aritmetice, exerciţii, tematică.
33. Adunarea cu trecere peste ordinul zecilor. Proprietăţile adunării: 1 Pag.38-39
2.4. Completarea unor succesiuni de comutativitatea, asociativitatea, elementul neutru 0 (fără utilizarea
numere asociate după reguli terminologiei specifice).
simple, indicate sau identificate 34. Consolidăm şi dezvoltăm. Rezolvarea problemelor de adunare cu 1 Pag.39
prin observare. trecere peste ordinul zecilor cu justificări şi prin exerciţiu.
35. Scăderea cu împrumut la ordinul sutelor. Efectuarea probei prin 1 Pag.40-41
operaţia inversă.
36. Scăderea cu împrumut la ordinul sutelor. Consolidăm şi 1 Pag.41
2.5. Rezolvarea problemelor cu plan dezvoltăm. Rezolvarea problemelor prin două metode.
sau cu justificări, prin exerciţiu. 37. Legătura dintre adunare şi scădere. Scrierea adunărilor şi 1 Pag.42-43
scăderilor posibile după trei numere date.
38. Adunarea şi scăderea cu o trecere peste ordin. Creăm şi 1 Pag.44
2.6. Formularea de probleme, pornind rezolvăm probleme de adunare şi scădere cu o trecere peste ordin.
de la: enunţ incomplet; schemă; 39. Consolidăm şi dezvoltăm. Asocierea termenilor în mod 1 Pag.45
operaţii aritmetice; exerciţiu; convenabil.
tematică. 40. Cine seamănă, culege. Probleme de adunare şi scădere, 1 Pag.46
rezolvabile prin 1-3 operaţii.
2.7. Completarea unor tabele sau 41. Rezolvarea, formularea, modificarea problemelor rezolvabile 1 Pag.
scheme în care se organizează prin adunări, scăderi. Rezolvarea prin plan şi prin exerciţiu a
probleme, exerciţii. problemelor de aflare a restului.
42. Evaluare sumativă. Adunarea şi scăderea în concentrul 0-1000. 1 Test 2
2.1. Efectuarea adunării şi scăderii 43. Analiza probei de evaluare. Exerciţii de ameliorare şi dezvoltare. 1 Fişe
în concentrul 0-1000, fără şi cu pag.47
treceri peste ordin.
44. Adunarea cu trecere peste ordinul unităţilor şi al zecilor. 1 Pag.48-49
Explicarea exerciţiilor de calcul cu trecere peste ordinul unităţilor
2.2. Explicarea modului de calcul şi a
şi al zecilor.
ordinii efectuării operaţiilor în
45. Adunarea cu trecere peste ordinul unităţilor şi al zecilor. 1 Pag.49
exerciţii cu, cel mult, trei operaţii.
Consolidăm şi dezvoltăm.
46. Scăderea cu împrumut la ordinul zecilor şi al sutelor. 1 Pag.50-51
Explicarea efectuării scăderii cu împrumut.
2.3. Aplicarea adunării, scăderii şi a
proprietăţilor acestora pentru: 47. Scăderea cu împrumut la ordinul zecilor şi al sutelor. 1 Pag.51
compunerea şi descompunerea Consolidăm şi dezvoltăm. Evaluare formativă.
numerelor; aflarea unor numere 48. Probleme cu adunări şi scăderi. Observăm şi explicăm 1 Pag.52
necunoscute în exerciţii. rezolvarea problemelor.
49. Probleme cu adunări şi scăderi. Consolidăm şi dezvoltăm. 1 Pag.53
2.4. Completarea unor succesiuni de Rezolvarea problemelor şi efectuarea verificării.
numere asociate după reguli 50. Adunarea şi scăderea cu trecere peste ordin. Asocierea 1 Pag.54
simple, indicate sau identificate convenabilă a termenilor.
prin observare. 51. Consolidăm şi dezvoltăm. Rezolvarea problemelor după 1 Pag.55
schemele propuse, în baza exerciţiului.
2.5. Rezolvarea problemelor cu plan
sau cu justificări, prin exerciţiu. 52. Cine seamănă, culege. 1 Pag.56

2.6. Formularea de probleme, pornind 53. Recapitulare. 1 Pag.56


de la: enunţ incomplet; schemă; Numere naturale 0-1000. Adunarea şi scăderea numerelor naturale Fişe
operaţii aritmetice; exerciţiu; 0-1000.
tematică. 54. Evaluare sumativă. (sem. I) 1 Test 3
Numere naturale 0-1000. Adunarea şi scăderea numerelor naturale
2.7. Completarea unor tabele sau 0-1000.
scheme în care se organizează 55. Analiza probei de evaluare. Exerciţii de ameliorare şi 1 Fişe
probleme, exerciţii. dezvoltare. Pag.57

Modulul IV: Înmulţim cu hărnicie, împărţim cu dărnicie.


Înmulţirea şi împărţirea în concentrul 0-1000.
56. Înmulţirea unui număr cu o sumă. Înmulţirea orală şi scrisă, 1 Pag.58
comentarea etapelor de calcul.
3.1. Efectuarea operaţiilor de 57. Înmulţirea unui număr cu o sumă. Consolidăm şi dezvoltăm. 1 Pag59.
înmulţire şi împărţire în concentrul Rezolvarea prin două metode a problemelor.
0-1000, fără şi cu treceri peste 58. Înmulţirea cu 10, 100. Înmulţirea exactă cu: 10,100; numere 1 Pag.60
ordin. formate din zeci sau sute întregi.
59. Înmulţirea cu 10, 100. Consolidăm şi dezvoltăm. Rezolvarea 1 Pag.61
problemelor prin plan şi exerciţiu.
3.2. Explicarea modului de calcul şi 60. Împărţirea cu numere formate din zeci sau sute întregi. 1 Pag.62
a ordinii efectuării operaţiilor în Observăm şi explicăm.
exerciţii cu, cel mult, trei operaţii, 61. Împărţirea cu numere formate din zeci sau sute întregi. 1 Pag.63
cu şi fără paranteze. Consolidăm şi dezvoltăm. Evaluare formativă.

62. Înmulţirea fără trecere peste ordin a unui număr de două sau 1 Pag.64-65
de trei cifre cu un număr de o cifră.
3.3. Aplicarea înmulţirii, împărţirii şi 63. Înmulţirea fără trecere peste ordin a unui număr de două sau 1 Pag.65
a proprietăţilor acestora pentru de trei cifre cu un număr de o cifră. Consolidăm şi dezvoltăm.
aflarea unor numere necunoscute 64. Înmulţirea cu trecere peste ordin a unui număr de două cifre 1 Pag.66-67
în exerciţii. cu un număr de o cifră. Observăm explicăm, calculăm şi
rezolvăm.
3.4. Completarea unor succesiuni de 65. Consolidăm şi dezvoltăm. Rezolvarea problemelor cu justificări 1 Pag.67
numere asociate după reguli şi prin exerciţiu.
indicate sau identificate prin 66. Înmulţirea cu trecere peste ordin a unui număr de trei cifre cu 1 Pag.68-69
observare. un număr de o cifră. Observăm şi explicăm exerciţiile aplicînd
proprietatea corespunzătoare a înmulţirii.
67. Consolidăm şi dezvoltăm. Rezolvarea exerciţiilor după o regulă 1 Pag.69
3.5. Rezolvarea problemelor cu plan anumită. Crearea problemelor pornind de la o sumă.
sau cu justificări, prin exerciţiu. 68. Cine seamănă, culege. Scrierea expresiei printr-un exerciţiu. 1 Pag.70
Formularea de întrebări şi rezolvarea problemelor.
3.6. Formularea de probleme pornind 69. Consolidăm şi dezvoltăm. Rezolvarea de probleme în baza 1 Pag.71
de la: enunţ incomplet; schemă; enunţului. Dublul şi triplul numerelor. Rezolvarea problemelor
operaţii aritmetice; exerciţiu; prin plan şi exerciţiu.
tematică. 70. Consolidăm şi dezvoltăm. Rezolvarea problemelor cu justificări 1 Pag.72
şi prin exerciţiu.
3.7. Explorarea unor modalităţi 71. Evaluare sumativă. 1 Test 4
elementare de organizare şi Înmulțirea numerelor în concentrul 0-1000.
clasificare a datelor în scheme, 72. Analiza probei de evaluare. Exerciţii de ameliorare şi 1 Fişe
tabele. dezvoltare. Pag.73
3.8. Investigarea unor situaţii- 73. Împărţirea exactă a unui număr format din zeci sau sute la un 1 Pag.74
problemă din cotidian, care număr de o cifră.
solicită aplicarea operaţiilor şi 74. Consolidăm şi dezvoltăm. Rezolvarea exerciţiilor după o regulă 1 Pag.75
metodelor învăţate. anumită. Rezolvarea problemelor de reducere la unitate.
75. Împărţirea exactă la 10,100. Observăm şi descoperim. 1 Pag.76
76. Împărţirea exactă la 10,100. Consolidăm şi dezvoltăm. 1 Pag.77
77. Împărţirea exactă la numere formate din zeci sau sute întregi. 1 Pag.78
3.1. Efectuarea operaţiilor de
Aplicăm şi explicăm.
înmulţire şi împărţire în concentrul
78. Împărţirea exactă la numere formate din zeci sau sute întregi. 1 Pag.79
0-1000, fără şi cu treceri peste
Consolidăm şi dezvoltăm. Evaluare formativă.
ordin.
79. Împărţirea cu rest. 1 Pag.80-81
80. Împărţirea cu rest. Consolidăm și dezvoltăm. 1 Pag.81
81. Exerciţii şi probleme cu împărţiri exacte şi împărţiri cu restul 1 Pag.82
diferit de zero.
3.2. Explicarea modului de calcul şi 82. Consolidăm şi dezvoltăm. Rezolvarea problemelor prin exerciţiu. 1 Pag.82
a ordinii efectuării operaţiilor în 83. Consolidăm şi dezvoltăm. Calcularea exerciţiilor de împărţire cu 1 Pag.83
exerciţii cu, cel mult, trei operaţii, rest şi efectuarea probelor.
cu şi fără paranteze. 84. Împărţirea unei sume la un număr. Determinarea ordinii 1 Pag.84
efectuării operaţiilor. Calcularea şi compararea rezultatelor.
85. Împărţirea unei sume la un număr. Consolidăm şi dezvoltăm. 1 Pag.85
3.3. Aplicarea înmulţirii, împărţirii şi 86. Împărţirea unui număr de două cifre la un număr de o cifră, 1 Pag.86
a proprietăţilor acestora pentru cînd zecile deîmpărţitului se împart exact la împărţitor.
aflarea unor numere necunoscute 87. Consolidăm şi dezvoltăm. Rezolvarea problemelor după tabel. 1 Pag.87
în exerciţii. Determinarea ordinii efectuării problemelor.
88. Împărţirea unui număr de trei cifre la un număr de o cifră, 1 Pag.88
cînd sutele şi zecile deîmpărţitului se împart exact la
3.4. Completarea unor succesiuni de împărţitor. Calculăm şi rezolvăm.
numere asociate după reguli 89. Consolidăm şi dezvoltăm. Aflarea cîtului şi a restului împărţirilor. 1 Pag.89
indicate sau identificate prin 90. Exerciţii şi probleme cu împărţiri. 1 Pag.90
observare. 91. Consolidăm şi dezvoltăm. Determinarea ordinii operaţiilor. 1 Pag.91
Rezolvarea problemelor din lecturi.
92. Consolidăm şi dezvoltăm. Rezolvarea ecuaţiilor. Crearea 1 Pag.91
problemelor după expresii.
3.5. Rezolvarea problemelor cu plan 93. Cercetăm în echipe şi descoperim. Propunerea de reguli pentru 1 Pag.92
sau cu justificări, prin exerciţiu. formarea unor succesiuni de numere.

94. Evaluare sumativă. 1 Test 5


Împărţirea în concentrul 0-1000.
3.6. Formularea de probleme pornind
de la: enunţ incomplet; schemă; 95. Analiza probei de evaluare.Exerciţii de ameliorare şi 1 Fişe
operaţii aritmetice; exerciţiu; dezvoltare.
tematică.
96. Împărțirea unui număr de două cifre la un număr de o cifră, 1 Pag.93
cînd zecile deîmpărțitului nu se împart exact la împărțitor.
97. Consolidăm şi dezvoltăm. Rezolvarea şi crearea de exerciţii şi 1 Pag.94
3.7. Explorarea unor modalităţi probleme.
elementare de organizare şi 98. Împărțirea unui număr de trei cifre la un număr de o cifră, 1 Pag.95
clasificare a datelor în scheme, cînd zecile deîmpărțitului nu se împart exact la împărțitor.
tabele.
99. Consolidăm şi dezvoltăm. Ecuaţii. Rezolvarea problemelor cu 1 Pag.96
justificări.
100. Rezolvare și creare de exerciții și probleme. 1 Pag.97
3.8. Investigarea unor situaţii- 101. Observăm şi explicăm. Probleme, rezolvabile prin 1-3 operaţii 1 Pag.98
problemă din cotidian, care învăţate. Metoda reducerii la unitate.
solicită aplicarea operaţiilor şi 102. Cercetăm în echipe şi comentăm. înmulţirea unui număr cu o 1 Pag.99
metodelor învăţate. sumă. Probele împărţirii cu rest.
103. Împărţirea unui număr de trei cifre la un număr de o cifră, 1 Pag.100
cînd sutele deîmpărţitului nu se împart exact la împărţitor, iar
cîtul este scris cu trei cifre.
104. Consolidăm şi dezvoltăm. Împărţirea unui număr de trei cifre la 1 Pag.101
3.1. Efectuarea operaţiilor de
un număr de o cifră.
înmulţire şi împărţire în concentrul
105. Împărţirea unui număr de trei cifre la un număr de o cifră, 1 Pag.102
0-1000, fără şi cu treceri peste
cînd cîtul este un număr format din zeci şi unităţi. Observăm şi
ordin.
descoperim.
3.2. Explicarea modului de calcul şi 106. Consolidăm şi dezvoltăm. Rezolvarea problemelor prin exerciţiu. 1 Pag.103
a ordinii efectuării operaţiilor în 107. Cine seamănă, culege. Aflarea numerelor de mărire cu cîteva 1 Pag.104
exerciţii cu, cel mult, trei operaţii, unităţi.
cu şi fără paranteze. 108. Consolidăm şi dezvoltăm. Rezolvarea de probleme cu plan şi prin 1 Pag.105
3.3. Aplicarea înmulţirii, împărţirii şi exerciţiu. Rezolvarea problemelor prin cea mai raţională metodă.
a proprietăţilor acestora pentru 109. Rezolvarea problemelor prin două metode. Probleme de reducere 1 Pag.106
aflarea unor numere necunoscute la unitate.
în exerciţii. 110. Evaluare sumativă. 1 Test 6
3.4. Completarea unor succesiuni de Împărţirea în concentrul 0-1000.
numere asociate după reguli 111. Analiza probei de evaluare.Exerciţii de ameliorare şi 1 Fişe
indicate sau identificate prin dezvoltare.
observare.

3.5. Rezolvarea problemelor cu plan


sau cu justificări, prin exerciţiu.

Modulul V:
Modelăm creativ, măsurăm inventiv.
Elemente intuitive de geometrie şi măsurări.
4.1. Identificarea şi descrierea în 112. Figuri geometrice. Observăm şi descriem figurile geometrice. 1 Pag.108-109
limbaj matematic a formelor Punct, linie dreaptă, segment de dreaptă, linie frîntă deschisă
geometrice, indicate în /închisă, linie curbă închisă / deschisă, cerc, triunghi, pătrat,
conţinuturi. dreptunghi.
113. Corpuri geometrice. Observăm şi explicăm. Sferă, cub, cuboid. 1 Pag.110

4.2. Exprimarea, compararea, 114. Consolidăm şi dezvoltăm. Forme geometrice spaţiale (corpuri 1 Pag.111
estimarea rezultatelor unor geometrice) și plane (figuri geometrice).
măsurători, folosind unităţi 115. Măsurarea lungimii. Decimetrul. Aplicăm şi explicăm. 1 Pag.112
potrivite de măsură şi Descompunerea unităţilor de lungime după model.
transformări ale lor. 116. Consolidăm şi dezvoltăm. Transformări. Compararea unităţilor 1 Pag.113
de lungime. Rezolvarea problemelor şi exprimarea răspunsurilor în
diferite unităţi de măsură.
4.3. Explorarea unor modalităţi
elemen-tare de organizare a 117. Măsurarea lungimii. Transformări ale unităţilor de măsură. 1 Pag.114
rezultatelor unor observări şi Aplicaţie.
măsurători: tabele, desene. 118. Consolidăm şi dezvoltăm. Transformări ale unităţilor de lungime. 1 Pag.115
Crearea şi rezolvarea problemelor după schemă.
4.4. Investigarea unor situaţii- 119. Măsurarea masei. Observăm şi estimăm, aplicăm şi transformăm. 1 Pag.116
problemă din cotidian, care Rezolvarea problemelor cu justificări şi prin exerciţiu.
presupun efectuarea a 1-3 operaţii 120. Consolidăm şi dezvoltăm. Măsurarea masei. 1 Pag.117
aritmetice învăţate asupra 121. Măsurarea capacităţii. Turnir de probleme. 1 Pag.118
rezultatelor unor măsurători. Măsurarea cantităţii. Rezolvăm şi comentăm. Transformări ale
unităţilor de lungime, masă în baza operaţiilor aritmetice învăţate.
4.1. Identificarea şi descrierea în 122. Măsurarea cantității. Rezolvăm și comentăm. Transformări ale 1 Pag.119
limbaj matematic a formelor unităților de lungime, masă în baza operațiilor aritmetice învățate.
geometrice, indicate în conţinuturi. 123. Măsurarea timpului. Ceasul. Ne amintim, aplicăm şi explicăm. 1 Pag.120-121
Mişcarea fiecărui ac (orar, minutar) pe porţiunea marcată a
4.2. Exprimarea, compararea, cadranului.
estimarea rezultatelor unor măsurători,
124. Măsurarea timpului. Calendarul. Transformări ale unităţilor de 1 Pag.122-123
folosind unităţi potrivite de măsură şi
timp în baza operaţiilor aritmetice învăţate.
transformări ale lor. 125. Unităţi monetare. Observăm şi explicăm. Formele de circulaţie a 1 Pag.124
unităţilor monetare în RM.
4.3. Explorarea unor modalităţi 126. Consolidăm şi dezvoltăm. Rezolvarea, formularea, modificarea 1 Pag.125
elemen-tare de organizare a
de probleme,referitoare la mărimi şi măsuri.
rezultatelor unor observări şi 127. Cine seamănă, culege. Exerciţii şi probleme de recapitulare a 1 Pag.126
măsurători: tabele, desene.
materialului studiat.
128. Evaluare sumativă (finală). 1 Test 7
4.4. Investigarea unor situaţii- 129. Analiza probei de evaluare.Exerciţii de ameliorare şi 1 Fişe
problemă din cotidian, care dezvoltare. Pag.127
presupun efectuarea a 1-3 operaţii
aritmetice învăţate asupra
rezultatelor unor măsurători.

Modulul VI: Culegem roadele învăţării.

. 130. Cum înţelegem numerele naturale? 1 Pag.128-129


Cum ştim să folosim operaţiile aritmetice?

131. Cum ne pricepem să rezolvăm şi să creăm probleme? 1 Pag.130-132


2
Cum ne pricepem să recunoaştem formele geometrice?
132 Lecţie de sinteză. Planuri de vacanţă. 1 Pag.133-134
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT TINERET ŞI SPORT CĂLĂRAŞI

GIMNAZIUL HÎRJAUCA

ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR

APROBAT VERIFICAT
Directorul Gimnaziului Hîrjauca Directorul adjunct instructiv
Doamna: (Fominîh G.L.) Doamna: (Preteca T.V.)

PROIECT
DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ LA
MATEMATICĂ
CLASA a II -a
Învăţător: Movileanu Liuba , grad didactic II
2017-2018

Discutat şi aprobat la şedinţa catedrei


Proces verbal Nr. din
Şeful catedrei: (Steţco A.V.)

S-ar putea să vă placă și