Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

TEST DE EVALUARE INIłIALĂ


Anul şcolar 2011-2012
Disciplina ŞtiinŃe ale naturii
Clasa a IV-a
BAREM DE EVALUARE
MODEL
PARTEA I
Descriptori de performanŃă:

CALIFICATIVE
ITEMUL
FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
- Răspuns corect şi - Răspuns parŃial - Răspuns parŃial - Răspuns incorect:
complet: alege toate corect: alege două corect: alege o nu alege nici una
1 a)
cele trei reguli reguli potrivite singură regulă dintre regulile
potrivite imaginii date. imaginii date. potrivită imaginii date. potrivite imaginii date.
- Răspuns corect şi
1 b) complet: alege - - -
varianta corectă.
- Răspuns corect şi - Răspuns parŃial - Răspuns parŃial - Răspuns incorect:
complet: scrie corect: scrie corect: scrie scrie o singură
denumirea corectă a denumirea corectă a denumirea corectă a denumire/ nu scrie
2
celor patru trei dintre două dintre nicio denumire/ le
anotimpuri din anotimpurile din anotimpurile din greşeşte pe toate.
imaginile date. imaginile date. imaginile date.
- Răspuns corect şi - Răspuns parŃial - Răspuns parŃial - Răspuns incorect:
complet: scrie corect: scrie corect: scrie scrie denumirea
denumirea denumirea denumirea anotimpului preferat
anotimpului preferat anotimpului preferat anotimpului preferat şi nu scrie nicio
şi enumeră trei şi enumeră două şi enumeră o modificare care se
modificări care se modificări care se singură modificare petrece în acest
3 petrec în acest petrec în acest care se petrece în anotimp/ nu scrie
anotimp. anotimp. acest anotimp. denumirea
anotimpului preferat
şi nu scrie nicio
modificare care se
petrece în acest
anotimp.

PARTEA a II-a
Descriptori de performanŃă:
CALIFICATIVE
ITEMUL
FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
- Răspuns corect şi - Răspuns parŃial - Răspuns parŃial - Răspuns incorect:
4 a)
complet: uneşte corect: uneşte corect corect: uneşte corect nu uneşte niciuna
Barem de evaluare şi de notare
Disciplina ŞtiinŃe ale naturii
Clasa a IV-a
Pagina 1 din 2
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

corect toate cele trei părŃi ale plantei o parte/ două părŃi dintre părŃile plantei
patru părŃi ale din imagine cu ale plantei din din imagine cu
plantei din imagine denumirile lor. imagine cu denumirile lor/ le
cu denumirile lor. denumirile lor. greşeşte pe toate.
- Răspuns corect şi
4 b) complet: alege - - -
varianta corectă.
- Răspuns corect şi - Răspuns parŃial - Răspuns parŃial - Răspuns incorect:
complet: scrie corect corect: scrie corect corect: scrie două/ scrie o singură
cele şase denumiri patru/ cinci denumiri. trei denumiri. denumire/ nu scrie
5 (trei denumiri ale nicio denumire/ le
animalelor domestice greşeşte pe toate.
şi trei denumiri ale
animalelor sălbatice).
- Răspuns corect şi - Răspuns parŃial - Răspuns parŃial - Răspuns incorect:
complet: evaluează corect: evaluează corect: evaluează evaluează o singură
corect toate cele corect patru/ cinci corect două/ trei propoziŃie/ nu
6
şase propoziŃii date. propoziŃii. propoziŃii. evaluează nicio
propoziŃie/ greşeşte
toate evaluările.
- Răspuns corect şi - Răspuns parŃial - Răspuns parŃial - Răspuns incorect:
complet: numeşte corect: numeşte corect: numeşte nu numeşte nici una
corect trei dintre corect două dintre corect o singură dintre utilizările apei
7 a)
utilizările apei de utilizările apei de utilizare a apei de de către om în
către om în către om în către om în gospodărie.
gospodărie. gospodărie. gospodărie.
- Răspuns corect şi - Răspuns parŃial - Răspuns parŃial - Răspuns incorect:
complet: indică trei corect: indică două corect: indică o nu indică nici una
7 b) activităŃi prin care activităŃi prin care singură activitate dintre activităŃile prin
omul poluează apa. omul poluează apa. prin care omul care omul poluează
poluează apa. apa.

EVALUARE FINALĂ

CALIFICATIVUL
ITEMI
FINAL

Rezolvă 5-7 itemi cu FB, restul itemilor cu B/ orice altă combinaŃie


apropiată acesteia, stabilită de învăŃător, după analiza holistică a FOARTE BINE
testului şi evidenŃiind etosul clasei.
Rezolvă 2-4 itemi cu FB, 1-3 itemi cu B, restul cu S/ orice altă
combinaŃie apropiată acesteia, stabilită de învăŃător, după analiza BINE
holistică a testului şi evidenŃiind etosul clasei.
Rezolvă 1-2 itemi cu FB, 1-3 itemi cu B, restul cu S/ orice altă
combinaŃie apropiată acesteia, stabilită de învăŃător, după analiza SUFICIENT
holistică a testului şi evidenŃiind etosul clasei.
Rezolvă 1 item cu FB, 1-2 itemi cu B, 1-2 itemi cu S, restul cu I/ orice
altă combinaŃie apropiată acesteia, stabilită de învăŃător, după INSUFICIENT
analiza holistică a testului şi evidenŃiind etosul clasei.

Barem de evaluare şi de notare


Disciplina ŞtiinŃe ale naturii
Clasa a IV-a
Pagina 2 din 2