Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

DATA: 05.12.2014
ŞCOALA: Colegiul Național ,,Costache Negri”
PROPUNĂTOARE: Lungu Nicoleta
CLASA: a III-a
ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate
DISCIPLINA: Educaţie civică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Trăsături morale ale persoanei
TEMA: Despre bunătate şi răutate
TIPUL LECŢIEI: transmitere / însuşire de noi cunoştinţe
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
1.1. Să recunoască şi să descrie înţelesul unor termeni specifici limbajului civic
1.2. Să exprime oral şi în scris enunţuri simple cu referire la situaţii diferite de viaţă cu
conţinut civic
4.1. Să formuleze enunţuri simple pro şi contra în soluţionarea unor dileme
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 - să identifice într-un material-suport dat cel puţin patru cuvinte sau sintagme
referitoare la noţiunile-nucleu ale temei lecţiei: bunătate / răutate
O2 - să asocieze corect noţiunilor “bunătate” / “răutate” cel puţin câte o acţiune
specifică dintr-o listă dată
O3 - să grupeze corect cel puţin trei personaje dintr-o listă dată având drept criteriu de
clasificare bunătatea / răutatea
O4 - să recunoască cel puţin un comportament, faptă sau atitudine care demonstrează
bunătatea într-un material suport dat
O5 - să exemplifice cel puţin o situaţie de manifestare a bunătăţii / răutăţii faţă de
persoane, lucruri, animale, plante, raportându-se la experienţa proprie
O6 - să exprime în scris, timp de 5-10 minute, cel puţin o idee reţinută în urma celor
discutate în clasă
O7 - să manifeste un comportament adecvat muncii în echipă bazat pe cooperare,
implicare, toleranţă, responsabilitate

RESURSE:
a). procedurale: conversaţia euristică, explicaţia, expunere, observaţia, eseul de 5-10
minute, ciorchinele, exerciţiul, munca în echipă
b). materiale: fişă de lucru individuală, fişă de lucru în echipă, film educaţional: “O zi
obişnuită”, text-suport
c). temporale: 1 oră (50 minute)

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, activitate în echipă


BIBLIOGRAFIE:
1. Curriculum Naţional – Programe şcolare pentru învăţământul primar, 1998
2. FORCE – Programul Phare 2001 Societate Civilă
Evenimentele Ob. Conţinut ştiinţific Resurse
lecţiei oper. Evaluare

Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Procedurale Materiale Forma de


organizare
1. Moment - Se asigură climatul de - Se pregătesc pentru lecţie. -conversaţia frontal observare directă
organizatoric ordine şi disciplină necesar -explicaţia
desfăţurării lecţiei în bune
condiţii.
2. Captarea - Cere elevilor să deseneze o - Realizează desenul şi fişă de individual, observarea com-
atenţiei persoană pe care ei o prezintă argumente pentru lucru frontal portamentului
consideră bună şi să alegerea făcută. aprecieri
motiveze alegerea făcută.
3. Anunţarea - Comunică subiectul şi - Ascultă şi se mobilizează. -expunerea frontal observarea com-
obiectivelor obiectivele lecţiei. portamentului
lecţiei - Prezintă elevilor o floare
având în mijloc cuvântul
“bunătate” (pe petale
urmând a completa pe
parcursul lecţiei) şi un nor
având înscris cuvântul
“răutate”.
4. Dirijarea O1 - Prezintă elevilor câteva -Elevii ascultă textul şi -conversaţia text- frontal
învăţării versuri conţinând mesajul identifică cuvintele care euristică suport
greierelui către furnică şi le sugerează bunătatea -exerciţiul planşă
cere să identifice acele (omenos, binevoitor, săritor) -ciorchinele
cuvinte (comportamente) şi răutatea (zgârcenia) şi le
care sugerează bunătatea / notează pe petale, respectiv
răutatea. pe picăturile de ploaie
O2 - Cere elevilor să pună în -Rezolvă sarcina de lucru în -exerciţiul fişă de activitate în
O7 corespondenţă cuvintele echipă, prezintă rezultatele, lucru echipă, apoi
“bunătate” şi “răutate” cu o completând pe fişa de lucru frontal
serie de acţiuni date şi să şi la tablă noi conotaţii ale
completeze petalele florii, noţiunilor-nucleu.
respectiv picăturile de
ploaie cu cuvinte referitoare
la cele două trăsături activitate în
morale. echipă, apoi
- Prezintă elevilor o listă cu - Rezolvă sarcina de lucru în -exerciţiul -fişă de frontal
O3 personaje cunoscute din echipă şi prezintă frontal lucru
O7 poveşti şi le cere să le rezultatele, argumentând
grupeze având drept criteriu încadrarea personajelor într-o
bunătatea / răutatea. anumită categorie prin
faptele săvârşite de acestea.

5. Consolida- O4 -Prezintă elevilor un film - Urmăresc filmul şi pe baza -observaţia film: “O frontal observarea com-
rea şi fixarea educaţional şi cere să acestuia identifică faptele, -conversaţia zi obişnu- portamentului
cunoştinţelor, identifice acele fapte, comportamentele, atitudinile euristică. ită” analiza răspunsu
deprinderilor, comportamente, atitudini care demonstrează omenia, rilor
competenţelor care demonstrează bunătatea ajutorul, bunăvoinţa.
având în vedere cele
discutate anterior.
O5 - Cere elevilor să - Dau exemple de situaţii de
demonstreze înţelegerea manifestare a bunătăţii,
celor două noţiuni prin respectiv a răutăţii faţă de o
raportarea lor la experienţa persoană sau o plantă, un
proprie. animal.
6. Asigurarea O6 Cere elevilor să noteze ideea - Elevii scriu eseul, apoi îl -eseul de 5- fişă de indivi-dual, evaluare
feed-back-ului care li s-a părut cea mai citesc clasei şi discută pe 10 minute lucru apoi frontal formativă
şi obţinerea importantă în discuţiile marginea lui. -dezbaterea (probă scrisă)
performanţe- legate de tema lecţiei şi să
lor. îşi argumenteze părerea.

7. Încheiere Face aprecieri referitoare la Ascultă şi se auoevaluează. conversaţia frontal aprecieri


activității comportamentul şi autoevaluare
participarea elevilor la
desfăşurarea lecţiei şi cere
acestora să-şi autoevalueze
comportamentul în grup în
baza celor discutate pe
parcursul lecţiei.