Sunteți pe pagina 1din 17

UNITATEA TEMATICĂ 3: CĂLĂTORIE PE UN NOR

NR. SĂPTĂMANI: 3 săptămâni


Perioada: 07.10.2019 -25.10.2019

SĂPTĂMÂNA I

Ziua Comp. Detalii de Activități integrate/ Resurse/ Forme de Evaluare


spec conținut organizare
 exerciţii de citire la prima vedere a textului Resurse materiale manual Observare
LLR Textul literar  exerciţii de citire în lanţ pag. 24-25, sistemati
1.2. 1.5.  exerciţii de identificare a cuvintelor necunoscute Cd., videoproiector, fișe de că
3.1. 3.4. Furtuna  exerciţii de formulare de răspunsuri la întrebările propuse lucru
4.1. 4.5. de R.S.Gannett pentru înţelegerea mesajului textului Resurse procedural Aprecieri
 identificarea în text a aspectelor inspirate din realitate și a conversaţia, explicaţia, verbale.
aspectelor care nu sunt reale exerciţiul
 discuţie pentru clarificarea termenului ,,text literar” Forme de organizare
 exprimarea acordului/dezacordului faţă de acţiunile, frontal, individual, pe grupe,
atitudinile unor personaje și argumentarea opiniei personale
 efectuarea de adunări de numere naturale, fără trecere și cu Resurse materiale:
MATEMATICĂ Adunarea trecere peste ordin, în concentrul 0 – 1 000; manualul pg.22-23, fișe de Observare
07. X 2.4 numerelor naturale  descompunerea numerelor în concentrul 0 – 1 000, utilizând lucru; sistemati
5.1 0 – 1000, cu trecere adunarea , fără trecere și cu trecere peste ordin; Resurse procedurale: că
peste ordin.  utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (comutativitate, conversaţia,explicaţia,
asociativitate, element neutru); exerciţiul Aprecieri
Proprietățile  rezolvarea de exerciţii de tipul: Află suma numerelor ....; Forme de organizare verbale.
adunării exemplu: joc: Baltă, lac, râu sau mare? (efectuarea de calcule frontal, individual, pe
și asocierea rezultatului cu adâncimea bălții, lacului, râului, grupe,
mării)

☺ realizarea, în grupuri mici, a unor liste de lucruri utile, Resurse materiale manual, , observarea
ED.CIVICĂ Nevoia de lucruri. într-o situaţie dată şi discutarea atitudinilor posibile faţă de ilustraţii sistemati
1.1 lucrurile menţionate; colecţii dicţionare, Resurse că
1.2 ☺ exerciţii de numire a lucrurilor personale şi a lucrurilor procedurale
1.3 exerciţiul,conversaţia, jocul proba orală
1
2.1 comune, a lucrurilor care ne reprezintă; de rol, masa
2.3 rotundă,simularea; portofoliu de
Forme de organizare grup
frontal, individual, pe
grupe,
Limba engleză
 efectuarea de adunări/scăderi de numere naturale, fără trecere Resurse materiale: Observare
MATEMATICĂ Scăderea numerelor și cu trecere peste ordin, în concentrul 0 – 1 000 manualul pg.24-25, fișe de sistemati
2.4 naturale 0 – 1000,  efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de scădere lucru; că
5.1 cu trecere peste  utilizarea unor procedee de calcul rapid pentru efectuarea Resurse procedurale
ordin. adunărilor și scăderilor în concentrul 0-1000 conversaţia, exerciţiul Aprecieri
 exemplu: joc: Pătratul magic ; explicaţia, jocul didactic. verbale.
 utilizarea unor jetoane cu legume pentru a compune/rezolva Forme de organizare
probleme frontal, individual, pe
 identificarea rolului legumelor în menținerea stării de sănătate grupe,
și a rolului apei în dezvoltarea legumelor.

citirea selectivă a textului pe baza unor repere date Resurse materiale manual Observare
LLR Textul literar ordonarea paragrafelor scrise pe fâșii de hârtie și reconstituirea pag. 24-25, sistemati
08.X 2.5 textului audiat Cd., videoproiector, fișe de că
3.1 Furtuna  formularea de întrebări/răspunsuri ce vizează informaţiile lucru
de R.S.Gannett esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit Resurse procedural Aprecieri
identificarea în text a aspectelor inspirate din realitate și a citirea explicativă, verbale.
aspectelor care nu sunt reale conversaţia, explicaţia,
 discutarea rolului unor cuvinte din text de a crea/sugera exerciţiul
anumite imagini vizuale/ auditive/olfactive, de a induce emoții și Forme de organizare
de a provoca reacții cititorului frontal, individual, pe grupe,
EDUCAȚIE
FIZICĂ
♣ exerciţii de observare a punctului ca element de limbaj plastic Resurse materiale: observare
AV/AP Punctul – element pe planşe model, imagini, reproduceri de artă; manualul pg.16-17 planşe sistematică
1.1. de limbaj plastic ♣ observarea punctului ca element constitutiv al universului model, reproduceri de artă,
1.2. vizual (dimensiuni, fragmentări, contraste) imagini Aprecieri
2.1. ♣ exerciţii de organizare a suprafeţei sau a spaţiului plastic cu Resurse procedurale verbale.
2.3. ajutorul punctului conversaţia, exerciţiul
2.5 ♣ identificarea punctului ca element de limbaj plastic (ce poate explicaţia, jocul didactic.

2
exprima el) Forme de organizare
♣ Aplicație: Brad punctat frontal, individual, pe
grupe,
 formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o Resurse materiale: observare
tematică dată; manualul pg.26-27, fișe de sistemati
MATEMATICĂ Probleme care se  identificarea expesiilor/cuvintelor care presupun efectuarea lucru; că
2.4 rezolvă prin unei operații; Resurse procedurale:
5.1 operații de adunare  asocierea unor probleme date cu rezolvarea potrivită; conversaţia, explicaţia, evaluare
și scădere  utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor demonstraţia, jocul didactic, orală
adunărilor şi/sau scăderilor; exerciţiul,
 formularea de probleme având ca temă apa, pornind de la Forme de organizare evaluare
situaţii concrete, imagini, desene frontal, individual, pe scrisă
 utilizarea unor simboluri pentru numere sau cifre grupe,
necunoscute pentru rezolvarea unor probleme

 citirea individuală, în gând, a textului suport Resurse materiale: Observare


 stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin raportare la manualul pg.26-27, sistemati
09.X LLR Textul literar contextul în care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de dicționar,fise, cd, leptop că
2.2 Tara lui Vreau-si- dicţionar Resurse procedurale:
3.1 primesc  utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii conversaţia, explicaţia, Aprecieri
4.4 de Andre Maurois  citirea în forme variate a unor enunţuri din text exercițiul verbale.
 Discuţie pentru clarificarea termenului ,,text narativ” Forme de organizare
 precizarea, pe baza întrebărilor investigatorului perfect, a frontal, individual, pe grupe,
aspectelor esențiale din textul lecturat (Cine? Ce a făcut?
Unde?Când? Cum? De ce?)
 scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul:
mai întâi,apoi, în cele din urmă, pentru a relata întâmplări din
text, în ordinea derulării lor
 confruntarea propriilor predicții cu aspectele relatate în text și
stabilirea punctelor comune
● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei Resurse materiale: observare
MM Percuţie corporală corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior manualul de muzică, CD, sistemati
1.1 și instrumentală ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între calculator, caiet muzică ca
2.1 grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor Resurse procedurale:
3.1 (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) exerciţiul, conversaţia,
● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, demonstraţia, explicaţi Aprecieri
3
percuţie corporală observaţia, jocul muzical verbale.
● executarea unor mișcări adecvate versurilor/ritmului cântecului
interpretat
●însoțirea cântecelor interpretate de diferite mișcări de percuție
corporală
● audiție
Cântec: Dacă vesel se trăieşte!
Limba engleză
Opțional
Ed.pt.sănătate
 joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului pe baza unor Resurse materiale: Observare
LLR Textul narativ –
repere date de învățător (enunțuri din text în care se regăsesc manualul , dicționar, sistemati
3.1 cuvinte cu același sens celor date) fise că
3.2 Tara lui Vreau-si-  poziționarea pe axa timpului a unor enunțuri care prezintă Resurse procedurale:
4.4 primesc întâmplări petrecute în text, în ordinea derulării acțiunilor conversaţia, explicaţia, Aprecieri
de Andre Maurois  realizarea unui simbol/desen în dreptul fiecărui enunț de pe exercițiul verbale.
axa timpului pentru a evidenția emoția/reacția provocată de Forme de organizare
întâmplările din text frontal, individual, pe grupe,
 transformarea unui paragraf din text care transmite o anumită
emoție, pozitivă sau negativă, prin înlocuirea unor cuvinte astfel
încât, la final, fragmentul să transmită o emoție diferită față
decea inițială –utilizarea cuvintelor cu sens opus
 identificarea în textul suport a cuvintelor cu aceeași formă, dar
înțeles diferit și descifrarea sensurilor acestora prin raportare la
context
 alcătuirea de enunțuri cu diferite expresii ce conțin un anumit
cuvânt din textul suport
10.X  alcătuirea, în grup, a unui scurt text în care să se utilizeze
sensurile diferite ale cuvântului mare, cuvinte cu înțeles
asemănător acestuia, cuvinte cu înțeles opus precum și expresii
diferite ce conțin cuvântul dat
 descompunerea numerelor în concentrul 0 – 10 000, utilizând Resurse materiale: Observare
MATEMATICĂ Adunarea fără adunarea, fără trecere peste ordin; manualul pg.28 fișe de sistemati
2.4 trecere peste ordin a  efectuarea de adunări fără trecere peste ordin, cu numere în lucru; că
5.1 numerelor naturale concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de calcul, Resurse procedurale
mai mici decât descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor; conversaţia,explicaţia, Aprecieri
10 000  utilizarea proprietăţilor adunării în calcule; demonstraţia, jocul verbale.
4
 folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile operaţiilor, didactic ,exerciţiul
descompuneri de numere Forme de organizare
 ientificarea cifrelor ascunse sub picăturile de ploaie pentru a frontal, individual, pe
reface calcule date; grupe,
 exemplu: joc Traseul alergătorului – alegerea traseului pe
care sunt scrise operații care îndeplinesc condiții date;
rezolvarea de exerciţii de tipul: Află numărul cu....mai mare
decât ...
Educație fizică
♣ exerciţii de observare a liniei ca element de limbaj plastic pe Resurse materiale: observare
AV/AP Ritmul liniilor planşe model, imagini, reproduceri de artă manualul pg.16-17 planşe sistemati
1.1. Linia – element de ♣ exerciţii de clasificare a liniilor: verticale, orizontale, oblice, model, reproduceri de artă, că
1.2. limbaj plastic. curbe, frânte, subţiri, groase, alăturate, juxtapuse etc. imagini
2.1. ♣ observarea formelor naturale (elemente de morfologie vizuală) Resurse procedurale Aprecieri
2.3. ♣ exerciţii de modulare a liniei (trecerea de la subţire la gros) conversaţia, exerciţiul verbale.
2.5. pentru sugerarea ideii de formă, de spaţiu şi de volum explicaţia, jocul didactic.
Modele de linii: Brazi Forme de organizare
frontal, individual, pe
grupe,
 citirea individuală a unui scurt text informativ referitor la Resurse materiale: Observare
conceptul de personaj manualul pg.28 cărți de la sistemati
LLR Personajele textului  definirea, pe baza textului a conceptului de personaj biblioteca, că
1.1  identificarea personajelor din textul suport studiat la ora flip-chart, timbre
1.4 anterioară Resurse procedurale: Aprecieri
2.4  exprimarea unor păreri personale despre personajele conversaţia, explicaţia, verbale.
3.1 identificate exerciţiul,demonstraţia,
3.3  realizarea de corespondențe între personajele textului și brainstorming-ul,
4.4 anumite acțiuni ale acestora Forme de organizare
 exprimarea acordului/dezacordului față de anumite acțiuni, frontal, individual, pe grupe,
atitudini ale personajelor din textul suport
 identificarea de personaje din lecturile cunoscute de elevi și
completarea unui tabel cu numele acestora pentru cât mai multe
11.X dintre literele alfabetului (Alfabetul personajelor)
 realizarea unor desene pentru a ilustra personajele alese
(timbre cu personaje)
 joc Lantul personajelor comunicarea unor enunțuri prin care

5
se furnizează informații despre personajele alese
 efectuarea unor experimente pentru evidențierea Resurse materiale:
ȘTIINȚE Schimbări ale stării schimbării stării de agregare a apei apă potabilă, sursă de Observare
1.1 de agregare a apei.  completarea unor fișe de observații în urma efectuării căldură, cuburi de gheață, sistemati
2.2 Circuitul apei în farfurie de plastic că
experimentelor
2.3 natură Resurse procedurale:
 completarea, într-un tabel, a stărilor de agregare a unor conversaţia,explicaţia, Aprecieri
corpuri date Știu/Vreau să știu/Am verbale.
 observarea dirijată a unor scheme simple, desene învățat, exerciţiul, jocul de
pentru identificarea circuitului apei în natură rol, experimentul,
 realizarea unui desen care să ilustreze circuitul apei în problematizarea.
natură Forme de organizare
 joc de rol: De vorbă cu o picătură de apă frontal, individual, pe
grupe,
Religie
JM Tehnici de  Gestionarea relațiilor intra-grup și inter-grup în Resurse materiale obiecte , observare
1.1 2.1 comunicare activitățile de joc și mișcare mingi, ștafete, corzi sistemati
2.2 eficientă în jocuri de  realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea Resurse procedurale că
mișcare activităților de joc și mișcare conversaţia, explicaţia,
 implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în demonstraţia, exerciţiul, Aprecieri
activitățile de joc și mișcare jocul verbale
Forme de organizare
frontal, individual, pe grupe,

SAPTAMANA II
Ziua Comp. Detalii de Activități integrate/ Resurse/ Forme de Evaluare
spec conținut organizare
 citirea individuală, în gând, a textului suport Resurse materiale Observare
LLR Textul literar  stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin raportare la manualul pg.20-30, sistemati
2.2 contextul în care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de cd, leptop,fise că
3.1 O vizita la Cumuleta dicţionar Resurse procedural
4.4 De George Ricus  utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii demonstratia, explicatia, Aprecieri
 citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în lanţ, exercitiul verbale.
ştafetă conversatia

6
 precizarea, pe baza întrebărilor investigatorului perfect, a Forme de organizare
aspectelor esențiale din textul lecturat (Cine? Ce a făcut? frontal, individual, pe grupe,
Unde?Când? Cum? De ce?)
 ordonarea unor enunțuri care prezintă întâmplări petrecute în
text
 scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul:
mai întâi,apoi, în cele din urmă, pentru a relata întâmplări din
text, în ordinea derulării lor
14.X  descompunerea numerelor în concentrul 0 – 10 000, utilizând Resurse materiale:
MATEMATICĂ Scăderea fără adunarea şi scăderea, fără trecere peste ordin; manualul pg.29,fișe de Observare
2.4 trecere peste ordin a  efectuarea de scăderi fără trecere peste ordin, cu numere în lucru; sistemati
5.1 numerelor naturale concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de calcul, Resurse procedurale: că
5.2 mai mici decât 10 descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor; conversaţia,explicaţia,
000  folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile demonstraţia, jocul didactic, Aprecieri
operaţiilor, descompuneri de numere etc.); exerciţiul, verbale.
 utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor Forme de organizare
adunărilor şi scăderilor; frontal, individual, pe
 extragerea unor informații din tabele și rezolvarea de grupe,
probleme pe tema alimentației sănătoase;
 rezolvarea de exerciţii de tipul: Află suma/diferența numerelor

☺ realizarea, în perechi, la alegerea elevilor, a unor scurte Resurse materiale observarea


ED.CIVICĂ Nevoia de plante şi compuneri, dialoguri, scheme, desene, referitoare la cum manual, ilustraţii sistemati
1.2 animale cred elevii că le-ar plăcea animalelor şi plantelor să se colecţii dicţionare, exerciţiul că
1.3 2.1 comporte cu acestea; Resurse procedurale
☺ exerciţii de argumentare, de susţinere personală a nevoii conversaţia, jocul de rol, portofoliu de
simularea; grup
de plante şi animale; Forme de organizare:
☺ exerciții de imaginare a pericolului generat de tăierea
frontal, individual, pe grupe
copacilor;
☺ identificarea atitudinii oamenilor față de plante, reprezentate
in imagini; inițierea unor exemple concrete din viața cotidiană

Limba engleză
 efectuarea de adunări cu trecere peste ordin, cu numere în Resurse materiale: Observare
MATEMATICĂ concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de calcul, manualul pg30-31, fișe de sistemati
2.4 Adunarea descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor; lucru; că
7
5.1 numerelor naturale  utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (comutativitate, Resurse procedurale:
0 – 10 000, cu asociativitate, element neutru); conversaţia, explicaţia, Aprecieri
trecere peste ordin  estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 10 000, demonstraţia, jocul didactic, verbale.
fără efectuarea lui; exerciţiul,
 utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor Forme de organizare
adunărilor; frontal, individual, pe
 folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile operaţiilor, grupe,
descompuneri de numere etc.)

15.X
 joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului pe baza Resurse materiale Observare
LLR Textul literar unor repere date de învățător (enunțuri din text în care se manualul pg.20-30, sistemati
3.1 regăsesc cuvinte cu același sens celor date) cd, leptop,fise că
3.3 O vizita la Cumuleta  identificarea în text a aspectelor inspirate din realitate și a Resurse procedural
4.4 De George Ricus aspectelor care nu sunt reale demonstratia, explicatia, Aprecieri
 identificarea în textul suport a cuvintelor cu aceeași formă, exercitiul verbale.
dar înțeles diferit și descifrarea sensurilor acestora prin raportare conversatia
la context Forme de organizare
 alcătuirea de enunțuri cu diferite expresii ce conțin un anumit frontal, individual, pe grupe,
cuvânt din textul suport
 exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din text
;
 exprimarea acordului/dezacordului faţă de acţiunile,
atitudinile unorpersonaje și argumentarea opiniei personale ;
 joc Recunoașteți personajul! – recunoașterea de către colegi
a personajelor interpretate de câțiva elevi prin mimarea unor
acțiuni ale acestora sau reproducerea unor gesturi precizate în
text
Educație fizică
♣ exerciţii de observare a liniei de orizont pe planşe model, Resurse materiale: observare
AV/AP Perspectiva imagini, reproduceri de artă manualul pg.16-17 planşe sistemati
1.1. ♣ exerciţii de clasificare a elementelor unui peisaj (înălţime, model, reproduceri de artă, că
1.2. lăţime şi adâncime) imagini
2.1. ♣ realizarea unui peisaj respectând regulile perspectivei Resurse procedurale Aprecieri
2.3. ♣ Aplicație: Drum pierdut conversaţia, exerciţiul verbale.
2.5. explicaţia, jocul didactic.
Forme de organizare
8
frontal, individual, pe
grupe,
 efectuarea de adunări cu trecere peste ordin, cu numere în Resurse materiale: Observare
concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de calcul, manualul pg30-31, fișe de sistemati
MATEMATICĂ Adunarea descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor; lucru; că
2.4 numerelor naturale  utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (comutativitate, Resurse procedurale:
5.1 0 – 10 000, cu asociativitate, element neutru); conversaţia, explicaţia, Aprecieri
trecere peste ordin  estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 10 000, demonstraţia, jocul didactic, verbale.
fără efectuarea lui; exerciţiul,
 utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor Forme de organizare
adunărilor; frontal, individual, pe
 folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile operaţiilor, grupe,
descompuneri de numere etc.)

 joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului, pe baza Resurse materiale Observare
LLR Semnele de unor repere date de învățător (enunțuri din text care exprimă o manualul pg.31, sistemati
1.4 punctuatie mirare/un îndemn/un sfat, prin care se adresează o întrebare sau cd, leptop,fise că
2.5 se comunică o informație) Resurse procedural
3.1  completarea semnelor de punctuație adecvate într-un text demonstratia, explicatia, Aprecieri
4.1 fără punctuație și discutarea rezultatelor exercitiul verbale.
16.X
 citirea pe roluri a textului, cu intonația impusă de semnele de conversatia
punctuație Forme de organizare
 vizionarea unui scurt clip în care mediul de viață prezentat în frontal, individual, pe grupe,
text este afectat de poluare
 joc de rol: discuție imaginată între personajele din text, în
situația în care mediul lor de viață ar fi afectat de poluare
 scrierea unui mesaj adresat oamenilor în care se comunică
informații legate de poluarea planetei, în care se adresează
întrebări și se formulează sfaturi/îndemnuri pentru protejarea
naturii

● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei Resurse materiale: observare


MM Jucării muzicale corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior Manualul, surse audio sistemati
1.1 ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, Resurse procedurale: că
2.1 percuţie corporală conversaţia, explicaţia,
3.1 ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare exerciţiul, munca
9
expresivităţii fragmentului muzical audiat independentă, jocul inter-
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, didactic evaluare
sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de Forme de organizare:
exemplu, desene animate adecvate vârstei) frontal, individual, pe grupe
● realizarea unor jucării muzicale și acompanierea cântecelor
interpretate cu aceste jucării
● audiție
Cântec suport:
Bate toba-după auz- Mihaela Rizea Marinescu

Limba engleză
Opțional
Ed.pt.sănătate
 audierea unei povești folosind leptopul Resurse materiale: manual, Observare
LLR Ascultam si  identificarea, pe baza ilustrațiilor date, a personajelor din Cd ,imagini, leptop,fise sistemati
1.1 comunicam textul audiat Resurse procedurale că
1.4  realizarea unei scheme (Rețeaua personajelor) pentru a exercițiul, conversaţia
2.2 evidenția relațiile dintre personajele textului audiat euristică, explicaţia, Aprecieri
2.5  povestirea orală a textului, pe baza unor enunțuri date Forme de organizare: verbale
 scrierea unui mesaj adresat personajului ales, în care să se frontal, individual, pe grupe
utilizeze semnele de punctuație învățate
 joc Ridică semnul corespunzător! –un elev rostește un enunț,
ceilalți elevi ridică jetonul cu semnul de punctuație adecvat
intonației
 reluarea audierii textului studiat ora trecută pentru a
completa un organizator grafic (Harta textului) cu informații
17.X
corespunzătoare (titlul, autorul, locul și timpul întâmplărilor,
personajele, întâmplările)
 realizarea unui desen pentru a ilustra ceea cea înţeles din
textul audiat

 efectuarea de scăderi cu trecere peste ordin, cu numere în Resurse materiale: Observare


concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de calcul, manualul pg.32-33, fișe de sistemati
MATEMATICĂ Scăderea numerelor descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor; lucru că
2.4 naturale  estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 10 000, Resurse procedurale:
5.1 0 – 10 000, cu fără efectuarea lui; conversaţia, , jocul didactic Aprecieri
trecere peste ordin  utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor ,explicaţia, verbale.
10
scăderilor; demonstraţia,exerciţiul
 folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile Forme de organizare:
operaţiilor, descompuneri de numere etc.); frontal, individual, pe grupe
 identificarea expresiilor care presupun efectuarea unor
operații de scădere;
 exemplu: joc: Picături de apă pentru flori (asocierea
rezultelor operațiilor cu litere date; descoperirea unui mesaj
ascuns)

Educație fizică
AV/AP Cum desenezi un ☺ exerciţii de observare a părţilor corpului uman pe planşe Resurse materiale: observare
1.1. personaj? model, imagini, reproduceri de artă manualul pg.20-21 planşe sistemati
1.2. Portretul. ☺ exerciţii de redare a unor valori de gri-deschis sau de gri- model, reproduceri de artă, că
2.1. închis prin valorare (hașurare) imagini
2.3. ☺ compunerea unui spaţiu plastic în care să se evidenţieze Resurse procedurale Aprecieri
2.5. corpul uman conversaţia, exerciţiul verbale.
☺ Aplicație: Desenează-l pe Andrei! explicaţia, jocul didactic.
Forme de organizare
frontal, individual, pe
grupe,
 povestirea orală a unor întâmplări imaginate, pornind de la Resurse materiale: Observare
LLR Scrierea textului un enunț dat (în grupuri de elevi aşezaţi în cerc, fiecare membru manualul pg.33, Cd imagini, sistemati
1.4 dupa o intamplare al grupului povestește continuând ideea spusă de elevul aflat leptop,fise că
2.2 imaginara înaintea sa) Resurse procedurale
4.4  observarea și discutarea necesității realizării unui plan în exercițiul, conversaţia Aprecieri
vederea redactării unui text în care se prezintă întâmplări euristică, explicaţia, verbale
imaginate Forme de organizare:
 realizarea unui plan sub formă de întrebări, corespunzătoare frontal, individual, pe grupe
celor trei părți ale unui text (introducere, cuprins și încheiere) în
vederea organizării și ordonării ideilor
18.X  formularea de răspunsuri la întrebările stabilite anterior
 discutarea, pe baza răspunsurilor date la ora anterioarăla
întrebările din planul de lucru, a necesității legării ideilor între
ele prin conectori de tipul mai întâi, apoi, în cele din urmă

♣ identificarea unor caracteristici ale fenomenelor naturii Resurse materiale:


ȘTIINȚE Fenomene ale imagini, manual, Observare
11
1.1 naturii: ploaie, ♣ evidențierea mișcării aerului și a influenței vântului videoproiector, laptop, filme sistemati
2.3 ninsoare, vânt, asupra norilor educaționale. că
2.4 fulger, tunet ♣ motivarea cauzelor schimbărilor temporare ale unor Resurse procedurale:
fenomene din natură conversaţia,explicaţia, Aprecieri
♣ vizionarea unor secvențe video care prezintă buletine Știu/Vreau să știu/Am verbale.
învățat, exerciţiul,
meteo; observarea dirijată, joc de
♣ compararea temperaturilor din diverse părți ale țării în rol
funcție de fenomenele meteo înregistrate ; Forme de organizare
♣ realizarea unor desene care să ilustreze diverse frontal, individual, pe
fenomene ale naturii; grupe,
♣ joc de rol: Știrile meteo.
RELIGIE
JM Reguli de  Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul Resurse materiale obiecte , observare
1.1 2.1 interacțiune inter- jocurilor de mișcare mingi, ștafete, corzi sistemati
2.2 grup  participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă Resurse procedurale că
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) conversaţia, explicaţia,
 participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor demonstraţia, exerciţiul, Aprecieri
 felicitarea coechipierilor/adversarilor jocul verbale
 autoanaliza randamentului propriu Forme de organizare
frontal, individual, pe grupe,
 analiza randamentului echipelor
Exemple de jocuri:
- Remorcarea
- Ancorăm corabia la mal
Între două focuri

SAPTAMANA III
Ziua Comp. Detalii de Activități integrate/ Resurse/ Forme de Evaluare
spec conținut organizare
 relatarea orală, pe scurt, a unor întâmplări imaginate, pornind Resurse materiale: manual, Observare
LLR Scrierea textului de la enunțuri date, cu accent pe utilizarea conectorilor pentru a Cd ,imagini, leptop,fise sistemati
2.2 dupa o intamplare lega ideile între ele Resurse procedurale că
4.1 imaginara  dezvoltarea, în scris, a ideilor anterioare prin alegerea și exercițiul, conversaţia
12
4.4 utilizarea unor cuvinte și expresii care euristică, explicaţia, Aprecieri
impresionează/emoționează ; Forme de organizare: verbale
 interevaluarea textelor scrise ; frontal, individual, pe grupe
 revizuirea propriului text pe baza sugestiilor primite de la
colegi ;
 transcrierea, pe o coală de hârtie, a textului revizuit, avându-se
în vedere respectarea regulilor de așezare a textului în pagină, a
regulilor de ortografie și punctuație .
21.X  efectuarea de scăderi cu trecere peste ordin, cu numere în Resurse materiale: Observare
concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de calcul, manualul pg.32-33, fișe de sistemati
MATEMATICĂ Scăderea numerelor descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor; lucru că
2.4 naturale  estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 10 000, Resurse procedurale:
5.1 0 – 10 000, cu fără efectuarea lui; conversaţia, , jocul didactic Aprecieri
trecere peste ordin  utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor ,explicaţia, verbale.
scăderilor; demonstraţia,exerciţiul
 folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile Forme de organizare:
operaţiilor, descompuneri de numere etc.); frontal, individual, pe grupe
 identificarea expresiilor care presupun efectuarea unor
operații de scădere;
 exemplu: joc: Picături de apă pentru flori (asocierea
rezultelor operațiilor cu litere date; descoperirea unui mesaj
ascuns)
ED. CIVICĂ Recapitulare: Noi şi ♣ recunoaşterea unor atitudini faţă de lucruri în situaţii Resurse materiale manual, Observare
1.2 lucrurile reale sau imaginare; ilustraţii sistemati
1.3 2.1 ♣ exerciţii de completare a unor enunţuri referitoare la colecţii dicţionare, exerciţiul că
preferinţe şi comportamente faţă de lucruri; Resurse procedurale
♣ imaginarea unor povestiri privind raporturile persoanei conversaţia, jocul de rol, Aprecieri
masa rotundă verbale
cu lucrurile, care valorizează atitudini pozitive faţă de simularea;
acestea; Forme de organizare:
♣ punerea elevilor în situaţia de a-şi exprima gânduri, frontal, individual, pe grupe
sentimente, atitudini faţă de lucruri, pornind de la imagini,
texte, desene animate, filme adecvate vârstei, situaţii din
viaţa reală, specifice universului referenţial al copilului;
♣ exercitii-joc de prezentare a unui muzeu cu lucruri
inventate de copii.

13
LIMBA
ENGLEZĂ
efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de scădere Resurse materiale: Observare
utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor manualul pg.34, fișe de sistemati
MATEMATICĂ Aflarea numărului adunărilor şi scăderilor lucru; că
1.2 necunoscut utilizarea unei formule de calcul determinarea unui număr Resurse procedurale:
2.4 necunoscut dintr-o relaţie numerică conversaţia, explicaţia, Aprecieri
5.1 aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei sau demonstraţia, , jocul verbale.
prin efectuarea probei adunării/scăderii didactic, exerciţiul
utilizarea unor simboluri pentru numere sau cifre Forme de organizare:
necunoscute, în diverse contexte frontal, individual, pe grupe
 exemplu: joc: Șirul picăturilor de ploaie (continuarea
22.X unor șiruri după regula identificată)

 vizionarea unui clip/desen animat în care este pusă în discuție Resurse materiale: manual, Observare
LLR Scrierea textului problema poluării naturii Cd ,imagini, leptop,fise sistemati
1.4 dupa o intamplare  formulare de răspunsuri orale la întrebarea Cum vă imaginați Resurse procedurale că
2.2 imaginara că ar arăta Pământul dacă nu ar mai exista nici un factor care exercițiul, conversaţia
4.1 să îl polueze? euristică, explicaţia, Aprecieri
4.4  redactarea unui text, pe baza pașilor stabiliți în orele Forme de organizare: verbale
anterioare, în care se prezintă o întâmplare imaginară petrecută frontal, individual, pe grupe
pe tărâmul stelelor
 revizuirea propriului text pe baza sugestiilor primite de la
colegi
 transcrierea, pe o coală de hârtie, a textului revizuit, avându-se
în vedere respectarea regulilor de așezare a textului în pagină, a
regulilor de ortografie și punctuație
 realizarea unei ilustrații corespunzătoare mesajului transmis în
textul redactat
 realizarea unei cărți - Povești cu stele- din toate lucrările
elevilor .
 joc Propozitii cu...haz

ED.FIZICĂ
♣ realizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor şi analiza Resurse materiale: observare

14
AV/AP Recapitulare acestora în funcţie de criterii stabilite manualul pg.22, planşe sistemati
2.3. Evaluare ♣ notarea compoziţiilor realizate de către elevi model, reproduceri de artă, că
2.5. ♣ Proiect: Carte de colorat imagini
Resurse procedurale Aprecieri
conversaţia, exerciţiul verbale.
explicaţia, jocul didactic.
Forme de organizare
frontal, individual, pe
grupe,
 efectuarea de adunări/scăderi cu trecere și fără trecere peste Resurse materiale: observare
MATEMATICĂ Recapitulare ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 000; manualul pg.36,fișe de sistemati
2.4  efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de scădere; lucru; că
5.1  utilizarea proprietăţilor adunării în calcule; Resurse procedurale
 exemplu: joc: Fructul preferat – aflarea, după efectuarea conversaţia, jocul didactic, evaluare
calculelor, a fructului preferat de un personaj; discuții despre explicaţia, demonstraţia, orală
beneficiile consumului de fructe; exerciţiul,
 rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/difernța ....”; Forme de organizare: evaluare
 aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei sau frontal, individual, pe grupe scrisă
prin efectuarea probei adunării/scăderii;
utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru compararea unor
numere sau a rezultatelor unor operaţii aritmetice
 stabilirea succesiunii firești a unor paragrafe dintr-un text Resurse materiale: Observare
LLR Recapitulare pentru a reconstitui textul inițial manualul pg.36, Cd, sistemati
3.1  formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile imagini, leptop,fise că
23.X
3.2 esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit Resurse procedurale
4.1  stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin raportare la exercițiul, conversaţia Aprecieri
4.4 contextul în care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de euristică, explicaţia, verbale
dicţionar Forme de organizare:
 identificarea în text a aspectelor inspirate din realitate și a frontal, individual, pe grupe
aspectelor care nu sunt reale
 utilizarea corectă a semnelor de punctuație în enunțuri proprii
 citirea pe roluri a textului, cu adaptarea intonaţiei impuse de
semnele de punctuaţie și de sentimentele trăite de personaje
MM Orchestra ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei Resurse materiale: ● observare
1.1 jucăriilor corporale și a jucăriilor muzicale Manualul, surse audio sistematică
2.1 ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între Resurse procedurale: ● evaluare
3.1 grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor conversaţia,explicaţia, orală
15
(cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) exerciţiul, munca ● temă de
● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, independentă, jocul lucru în
percuţie corporală didactic clasă
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, Forme de organizare: ● inter-
sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de frontal, individual, pe grupe evaluare
exemplu, desene animate adecvate vârstei) ●auto-
● acompanierea cântecelor interpretate evaluare
● audiție
Cântec suport:Muzicanții- după auz-
LIMBA
ENGLEZĂ
Opțional
Ed.pt.sănătate
 utilizarea corectă a semnelor de punctuație într-un text Resurse materiale: Observare
 identificarea explicațiilor care definesc anumite cuvinte date, manualul pg.37, Cd, sistemati
LLR Exersare, joc si într-un mod care impresionează cititorul imagini, leptop,fise că
3.1 invatare  precizarea succesiunii acțiunilor unui personaj, prin utilizarea Resurse procedurale
3.2 conectorilor de tipul mai întâi, apoi, în final exercițiul, conversaţia Aprecieri
4.1  ordonarea unor enunțuri date într-o ordine aleatorie și euristică, explicaţia, verbale
4.4 scrierea, pe baza acestora, a unui text în care se prezintă o Forme de organizare:
întâmplare imaginară Scrierea textului în care se prezintă o frontal, individual, pe grupe
24.X întâmplare imaginată
MATEMATICĂ Evaluare Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare Resurse materiale: fișe de Proba scrisă
2.4 Formularea scrisa de întrebări și răspunsuri după cerințe date lucru;
5.1 Exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, recompense Resurse procedurale:
explicatia , exerciţiul

Ed.fizică 
♣ realizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor şi analiza Resurse materiale: observare
AV/ Recapitulare acestora în funcţie de criterii stabilite manualul pg.22, planşe sistemati
AP Evaluare ♣ notarea compoziţiilor realizate de către elevi model, , că
2.3. ♣ Proiect: Carte de colorat imagini
2.5. Resurse procedurale Aprecieri
conversaţia, exerciţiul verbale.
explicaţia, jocul didactic.
Forme de organizare
16
frontal, individual, pe
grupe,

LLR Evaluare  Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare Resurse materiale: observare
 Formularea scrisa de întrebări și răspunsuri după cerințe date Fisa de evaluare, sistemati
 Exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, recompense Resurse procedurale că
explicația, exercițiul
Forme de organizare: evaluare
individual scrisă
 recunoașterea unor forme de poluare prin observații Resurse materiale:
ȘTIINȚE Poluarea apei, a realizate în natură, prin realizarea unor experiențe imagini, manual, Observare
3.2 solului, a aerului videoproiector, laptop, filme sistemati
demonstrative
25.X educaționale. Că
 observarea efectului poluării asupra unor organisme Resurse procedurale:
prin experiențe demonstrative (exemplu: udarea periodică conversaţia, explicaţia, Aprecieri
a unei plante cu suc de lămâie simulând ploile acide) exerciţiul, observarea dirijată, verbale.
 identificarea comportamentelor distructive ale omului Forme de organizare:
față de mediu prin jocuri de rol, simulări, chestionare frontal, individual, pe grupe
 - realizarea unui afiș care să îndemne la protejarea
mediului înconjurător (
Religie
JM Reguli de  Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul Resurse materiale obiecte , observare
1.1 2.1 interacțiune inter- jocurilor de mișcare mingi, ștafete, corzi sistemati
2.2 grup  participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă Resurse procedurale că
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) conversaţia, explicaţia,
 participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor demonstraţia, exerciţiul, Aprecieri
 felicitarea coechipierilor/adversarilor jocul verbale
 autoanaliza randamentului propriu Forme de organizare
frontal, individual, pe grupe,
 analiza randamentului echipelor
Exemple de jocuri:
- Remorcarea
- Ancorăm corabia la mal
Între două focuri

17

S-ar putea să vă placă și