Sunteți pe pagina 1din 14

SEMESTRUL I

Științe ale naturii


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Pământul – mediu de viață

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data Observații
crt. conținut procedurale
1. 1.1. Identificarea unor  Resurse -observarea unor corpuri și clasificarea  Resurse materiale:  Tema de lucru în
caracteristici ale corpurilor naturale - acestora în funcție de diverse criterii imagini, filme care clasă: realizarea unor
vii și nevii tipuri, folosire (1.1); prezintă resurse afișe care să ilustreze
3.2.Observarea responsabilă - stabilirea valorii de adevăr a unor naturale, măsuri de
consecințelor propriului propoziții referitoare la caracterisiticile videoproiector, laptop, economisire a
comportament asupra unor corpuri (1.1); coli A3, creioane resurselor naturale
mediului înconjurător - identificarea comportamentelor colorate.
distructive ale omului față de mediu  Resurse procedurale:
prin jocuri de rol, simulări, chestionare conversaţia, explicaţia,
(3.2); exerciţiul
- citirea unor grafice care ilustrează
exploatarea resurselor naturale (1.1);
- stabilirea unor măsuri de economisire
a resurselor naturale (3.2).
2. 1.1. Identificarea unor  Apa, aerul, - utilizarea unor hărți pentru  Resurse materiale:  Portofoliul:
caracteristici ale corpurilor solul. Surse de observarea suprafețelor de apă și uscat apă potabilă, pahare realizarea unei pagini
vii și nevii apă – tipuri, (1.1); de unică folosință, de portofoliu care să
2.2. Aplicarea planului dat utilizări - efectuarea unor experimente pentru linguriță, zahăr, sare, cuprindă activități de
pentru efectuarea unei evidențierea proprietăților apei (2.2); mostre de sol, lupă, protejare a solului,
investigații a mediului - efectuarea unor experimente pentru fișe de experiment apei, aerului și
înconjurător evidențierea însușirilor solului (2.2);  Resurse procedurale: imagini/desene
- identificarea surselor de apă prin conversaţia, explicaţia, reprezentative
valorificarea experienței personale a exerciţiul, experimentul,  Autoevaluarea:
elevilor (1.1). demonstrația autoevaluarea
paginii de portofoliu
prin raportare la
criterii date.

3. 1.1. Identificarea unor  Mișcarea - observarea dirijată a unor desene  Resurse materiale:  Portofoliul:
caracteristici ale corpurilor apei pe pentru identificarea tipurilor de ape vase de sticlă, apă realizarea unei pagini
vii și nevii suprafața curgătoare de pe suprafața Pământului potabilă, cerneală, de portofoliu care să
2.2. Aplicarea planului dat Pământului (1.1); plante cu flori albe, cuprindă a
pentru efectuarea unei - efectuarea unor experimente pentru imagini prezentarea unei ape
investigații a mediului evidențierea mișcării apei (2.2);  Resurse procedurale: curgătoare din țara
înconjurător - descrierea unei ape curgătoare din conversaţia, explicaţia, noastră: izvor,
3.2. Observarea țara noastră (1.1) exerciţiul, experimentul, lungimea cursului,
consecințelor propriului - identificarea cauzelor inundațiilor și a demonstrația importanța,
comportament asupra posibilelor măsuri de protejare fotografii.
mediului înconjurător împotriva inundațiilor (3.2).
4. 1.1. Identificarea unor  Schimbări - efectuarea unor experimente pentru  Resurse materiale:  Proiectul –
caracteristici ale corpurilor ale stării de evidențierea schimbării stării de apă potabilă, sursă de Călătoria unei
vii și nevii agregare a agregare a apei (2.2); căldură, cuburi de picături de apă:
2.2. Aplicarea planului dat apei. Circuitul - completarea unor fișe de observații în gheață, farfurie de realizarea în grup și
pentru efectuarea unei apei în natură urma efectuării experimentelor (2.2); plastic prezentarea unor
investigații a mediului - completarea, într-un tabel, a stărilor  Resurse procedurale: proiecte care să
înconjurător de agregare a unor corpuri date (1.1); conversaţia, explicaţia, ilustreze circuitul
2.3. Reprezentarea grafică a - observarea dirijată a unor scheme Știu/Vreau să știu/Am apei în natură:
unor observații realizate în simple, desene pentru identificarea învățat, SINELG, desene, fotografii,
cadrul investigației realizate circuitului apei în natură (1.1.); exerciţiul, jocul de rol, texte compuse, texte
după un plan dat, utilizând - realizarea unui desen care să ilustreze experimentul, citite, rebusuri, jocuri
tabele, diagrame, formule circuitul apei în natură (2.3); problematizarea. didactice.
simple - joc de rol: De vorbă cu o picătură de
apă (1.1).
5. 1.1. Identificarea unor  Fenomene - identificarea unor caracteristici ale  Resurse materiale:  Evaluarea după
caracteristici ale corpurilor ale naturii: fenomenelor naturii (1.1); imagini, manual, rezolvarea sarcinilor
vii și nevii ploaie, - evidențierea mișcării aerului și a videoproiector, laptop, de învățare:
2.3. Reprezentarea grafică a ninsoare, vânt, influenței vântului asupra norilor (1.1); filme educaționale. Tehnica „Fără mâini
unor observații realizate în fulger, tunet - motivarea cauzelor schimbărilor  Resurse procedurale: ridicate” - se
cadrul investigației realizate temporare ale unor fenomene din conversaţia, explicaţia, aşteaptă răspunsuri
după un plan dat, utilizând natură (2.4); Știu/Vreau să știu/Am la anumite solicitări
tabele, diagrame, formule - vizionarea unor secvențe video care învățat, SINELG, ale cadrului didactic;
simple prezintă buletine meteo (1.1); exerciţiul, observarea se lasă elevilor timp
2.4. Formularea de - compararea temperaturilor din dirijată, joc de rol de gândire, apoi pot
concluzii pe baza diverse părți ale țării în funcție de discuta în perechi sau
rezultatelor investigației fenomenele meteo înregistrate (1.1.); în grupuri mici;
- realizarea unor desene care să atenţia învățătorului
ilustreze diverse fenomene ale naturii se poate muta către
(2.3); anumiţi elevi,
- joc de rol: Știrile meteo (2.4). oferindu-se şi celor
timizi sau tăcuţi
posibilitatea de a se
exprima.
6. 3.2. Observarea  Poluarea - recunoașterea unor forme de poluare  Resurse materiale:  Observarea
consecințelor propriului apei, a solului, a prin observații realizate în natură, prin imagini, manual, sistematică:implicar
comportament asupra aerului realizarea unor experiențe videoproiector, laptop, ea elevilor în
mediului înconjurător demonstrative (3.2); filme educaționale. efectuarea unei
- observarea efectului poluării asupra  Resurse procedurale: activități practice
unor organisme prin experiențe conversaţia, explicaţia,  Scara de
demonstrative (exemplu: udarea exerciţiul, observarea clasificare (în
periodică a unei plante cu suc de dirijată, alegerea totalitate, parțial,
lămâie simulând ploile acide) (3.2); forțată. deloc):
- identificarea comportamentelor  respectarea
distructive ale omului față de mediu etapelor de lucru;
prin jocuri de rol, simulări, chestionare  colaborarea cu
(3.2); colegii pentru
- realizarea unui afiș care să îndemne la realizarea sarcinii;
protejarea mediului înconjurător (3.2).  calitatea
prezentării
produsului realizat;
 interevaluarea
prezentărilor
colegilor.
7. 1.1. Identificarea unor  Recapitulare - identificarea resurselor naturale  Resurse materiale:  Observarea
caracteristici ale corpurilor - Apa, aerul, epuizabile și inepuizabie (1.1); imagini, manuale, film sistematică a
vii și nevii solul - prezentarea, sub formă de documentar, atitudinii elevilor faţă
2.4. Formularea de - Mișcarea desen/text/ colaj, a proprietăților apei, videoproiector, laptop de sarcina dată:
concluzii pe baza apei pe solului, aerului (2.4);  Resurse procedurale:  Lista de
rezultatelor investigației suprafața - recunoașterea unor forme de conversaţia, exerciţiul, verificare(da, nu):
3.2. Observarea Pământului poluare (3.2); problematizarea,  concentrarea
consecințelor propriului - Schimbări - stabilirea unor măsuri de economisire Gândiți, lucrați în asupra sarcinii
comportament asupra ale stării de a resurselor naturale (3.2); perechi, comunicați de rezolvat;
mediului înconjurător agregare a apei  implicarea activă
- Fenomene în rezolvarea
ale naturii sarcinii.
 Poluarea
apei, a solului,
a aerului
8.  Evaluarea - evaluarea pieselor de portofoliu  Portofoliul
portofoliului elaborate pe parcursul unității pe baza
criteriilor stabilite.
Științe ale naturii
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Caracteristici ale lumii vii

Nr. Detalieri de Resurse materiale și Observații


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 1.1. Identificarea unor  Caracteristici ale - observarea dirijată a unor imagini  Resurse materiale:  Tema de lucru în
caracteristici ale corpurilor viețuitoarelor. Nevoi pentru identificarea influenței factorilor imagini, semințe de clasă:
vii și nevii de bază (apă, aer, de mediu (apă, aer, temperatură) gazon/grâu, ciorap de - identificarea
2.1. Utilizarea unui plan ca hrană) asupra vieții plantelor și animalelor nylon, rumeguș, deșeuri comportamentului
instrument de realizare a (1.1); textile, lipici, elastic, unor plante/animale
unei investigații a mediului - formularea unor întrebări ce duc la vată date în diferite
înconjurător necesitatea unei investigații pentru medicinală, vas cu apă. anotimpuri
2.4. Formularea de aflarea răspunsului (2.1);  Resurse
concluzii pe baza - realizarea unor estimări, predicții procedurale:
rezultatelor investigației asupra aspectului supus investigației conversaţia, explicaţia,
(2.1); exerciţiul, observarea
- identificarea unor caracteristici ale dirijată, experimentul
corpurilor, prin efectuarea unor
experiențe simple (realizarea unei
marionete - cap cu iarbă/grâu și
urmărirea evoluției salesub influența
factorilor de mediu) (1.1);
- compararea estimărilor și a predicțiilor
inițiale cu rezultatele obținute (2.4);
- formularea de concluzii (exemplu:
planta are nevoie de lumină, în lipsa ei
aceasta se îngălbenește, creșterea
încetinește) (2.4).
2. 1.1. Identificarea unor  Caracteristici ale - ordonarea cronologică a etapelor de  Resurse materiale:  Tema de lucru
caracteristici ale corpurilor viețuitoarelor. Nevoi viață ale plantelor și animalelor (1.1); imagini, atlas zoologic, pentru acasă:
vii și nevii de bază (creștere, - observarea unor imagini care texte nonliterare, - completarea unui
2.3. Reprezentarea grafică înmulțire) ilustrează etapele de viață ale plantelor jetoane cu animale, jurnal de observații în
a unor observații realizate și animalelor (1.1);  Resurse urma studierii
în cadrul investigației - clasificarea unor animale date în procedurale: comportamentului
realizate după un plan dat, funcție de hrana/înmulțire; efectuarea conversaţia, explicaţia, unui animal pe
utilizând tabele, diagrame, de înmulțiri pentru a calcula numărul de exerciţiul, experimentul, parcursul mai multor
formule simple pui pentru animale date (1.1); demonstrația zile
- realizarea unor grafice care să ilustreze
diferite categorii de animale (2.3);
- citirea unor texte nonliterare și
extragerea unor informații referitoare la
caracteristicile viețuitoarelor (1.1).
3. 1.1. Identificarea unor  Reacția unei - realizarea corespondenței dintre  Resurse materiale:  Observarea
caracteristici ale corpurilor plante la diferite diverse plante și reacțiile lor la mediu ghivece cu flori, fișe de sistematică a
vii și nevii schimbări ale (ex.: floarea-soarelui – se orientează experiment, manual, atitudinii elevilor faţă
2.1. Utilizarea unui plan ca mediului (lumina, după soare) (1.1); texte științifice, fișe de de sarcina dată:
instrument de realizare a temperatură, apă) - stabilirea valorii de adevăr a unor lucru  Listă de
unei investigații a mediului afirmații referitoare la caracteristicile  Resurse verificare(da, nu):
înconjurător viețuitoarelor (1.1); procedurale:  concentrarea
2.4. Formularea de - recunoașterea unor caracteristici ale conversaţia, explicaţia, asupra sarcinii de
concluzii pe baza corpurilor pornind de la prezentarea exerciţiul, experimentul, rezolvat;
rezultatelor investigației unor texte științifice adaptate vârstei demonstrația  respectarea
elevilor (1.1); regulilor stabilite;
- formularea unor întrebări ce duc la  implicarea activă în
necesitatea unei investigații pentru rezolvarea sarcinii.
aflarea răspunsului (exemplu: „Planta
are nevoie de lumină pentru a trăi?”)
(2.1);
- identificarea etapelor unei investigații
(2.1);
- identificarea metodelor de lucru
(exemplu: observarea a două plante de
același tip, crescute în condiții identice,
dar cu iluminare diferită)
- stabilirea resurselor necesare
investigației (2.1);
- realizarea unor estimări, predicții
asupra aspectului supus investigației
(2.1);
- formularea de concluzii (2.4).

4. 1.1. Identificarea unor  Reacții ale - observarea unor imagini care  Resurse materiale:  Tema de lucru în
caracteristici ale corpurilor corpului animal la ilustrează animale din diverse medii de imagini, manual, clasă: stabilirea valorii
vii și nevii schimbări ale viață și identificarea caracteristicilor lor dicționar, filme de adevăr a unor
2.3. Reprezentarea grafică mediului (1.1); educaționale, afirmații referitoare la
a unor observații realizate (temperatura) - utilizarea dicționarului pentru videoproiector, laptop reacțiile animalelor la
în cadrul investigației explicarea și utilizarea unor termeni  Resurse schimbări ale mediului
realizate după un plan dat, (exemplu: acomodare, adaptare) (1.1); procedurale:
utilizând tabele, diagrame, - realizarea corespondenței între conversaţia, explicaţia,
formule simple animale și reacțiile lor de apărare sau Știu/ Vreau să știu/ Am
adaptare la mediu (exemplu: pinguinii învățat, SINELG,
se strâng în grupuri compacte) (1.1); exerciţiul, experimentul,
- realizarea unor desene, colaje care să problematizarea, jocul
ilustreze animale care se adaptează la
condiții de mediu (2.3). de rol
5. 1.1. Identificarea unor  Reacții ale - observarea unor imagini care  Resurse materiale:  Portofoliul:
caracteristici ale corpurilor corpului animal la ilustrează animale din diverse medii de imagini, manual, realizarea unei pagini
vii și nevii schimbări ale viață și identificarea caracteristicilor lor dicționar, filme de portofoliu care să
2.3. Reprezentarea grafică mediului (pericol, (1.1); educaționale, cuprindă informații/
a unor observații realizate mișcare) - realizarea corespondenței între videoproiector, laptop imagini despre un
în cadrul investigației animale și reacțiile lor de apărare sau  Resurse animal care trăiește
realizate după un plan dat, adaptare la mediu (exemplu: arici – are procedurale: într-o zonă dată (Polul
utilizând tabele, diagrame, blănița cu țepi) (1.1); conversaţia, explicaţia, Nord, deșert etc.)
formule simple - realizarea unor desene, colaje care să Știu/ Vreau să știu/ Am  Autoevaluarea:
ilustreze animale care se adaptează la învățat, SINELG, autoevaluarea paginii
condiții de mediu (2.3). exerciţiul, experimentul, de portofoliu prin
problematizarea, jocul raportare la criterii
de rol date.
6. 1.1. Identificarea unor  Principalele - gruparea unor jetoane cu animale în  Resurse materiale:  Evaluarea după
caracteristici ale corpurilor grupe de animale. funcție de categoria din care acestea fac imagini, manual, rezolvarea sarcinilor
vii și nevii Caracteristici parte (1.1); videoproiector, laptop, de învățare:
generale - completarea unor liste cu animale din filme educaționale.  Tehnica „Fără
diverse categorii: insecte, pești, păsări,  Resurse mâini ridicate” - se
mamifere (1.1); procedurale: aşteaptă răspunsuri la
- completarea unor texte lacunare cu conversaţia, explicaţia, anumite întrebări/
cuvinte potrivite pentru identificarea Știu/ Vreau să știu/ Am solicitări ale cadrului
caracteristicilor animalelor (1.1) învățat, SINELG, didactic ; se lasă
- ex. – joc Recunoaște animalul! – exerciţiul, observarea elevilor timp de
prezentarea caracteristicilor unui animal dirijată, joc didactic gândire, apoi pot
fără a-i spune numele; recunoașterea discuta în perechi sau
animalului de către colegi (1.1); în grupuri mici ;
- joc de rol – Unde este locul meu? – atenţia învățătorului
extragerea unui post-it pe care este se poate muta către
scris numele unui animal; descrierea anumiţi elevi,
animalului în 3 propoziții, fără a-i oferindu-se şi celor
preciza numele; gruparea elevilor în timizi, tăcuţi sau
funcție de mediul de viață al animalelor neîncrezători în
(1.1). forţele proprii
posibilitatea de a se
exprima.
7. 1.1. Identificarea unor  Recapitulare – - - asocierea unor animale date cu mediul  Resurse materiale:  Observarea
caracteristici ale corpurilor Caracteristici ale lor de viață (1.1); imagini, manual, film sistematică a
vii și nevii lumii vii -identificarea și prezentarea documentar, atitudinii elevilor faţă
2.4. Formularea de concluzii caracteristicilor unor plante / animale videoproiector, laptop de sarcina dată:
- Omul –
pe baza rezultatelor
menținerea stării
date (1.1);  Resurse procedurale:  Listă de
investigației -identificarea condițiilor pentru conversaţia, exerciţiul, verificare(da, nu):
de sănătate
3.2. Observarea creșterea și dezvoltrea plantelor / problematizarea, Gândiți,  concentrarea
consecințelor propriului animalelor (1.1); lucrați în perechi, asupra sarcinii de
comportament asupra -prezentarea rezultatelor unor comunicați rezolvat;
mediului înconjurător investigații/experimente realizate/  implicarea activă în
vizualizate (2.4). rezolvarea sarcinii.
8. 1.1. Identificarea unor  Evaluare – Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
caracteristici ale corpurilor - Caracteristici ale - identificarea nevoilor de bază ale fișa de evaluare pentru
vii și nevii lumii vii viețuitoarelor; fiecare elev
2.4. Formularea de concluzii - Omul – - identificarea reacțiilor unor plante și  Resurse procedurale:
pe baza rezultatelor menținerea stării animale la diferite schimbări ale conversaţia, explicaţia
investigației de sănătate mediului;
3.2. Observarea - precizarea reacțiilor de apărare sau
consecințelor propriului adaptare la mediu a unor plante date;
comportament asupra - precizarea reacțiilor de apărare sau
mediului înconjurător adaptare la mediu a unor animale date;
- realizarea unui program personal
pentru o zi de școală/o zi de odihnă.
SEMESTRUL II
Științe ale naturii
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: CORPURI – PROPRIETĂȚI
PERIOADA: 7 săptămâni

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data Observații
crt. conținut procedurale
1. 1.1. Identificarea unor  Proprietățile -observarea unor corpuri și clasificarea  Resurse materiale:  Activitate
caracteristici ale corpurilor corpurilor – acestora în funcție de diverse criterii (1.1); balanță, cântar, metru practică: ordonarea
vii și nevii lungime, volum, - utilizarea unor instrumente de măsură de croitorie, ruletă, unor corpuri date în
1.2.Utilizarea unor criterii masă adecvate pentru a compara diverse corpuri riglă, manualul digital, funcție de lungimea
pentru compararea unor în funcție de lungimea sau masa lor (1.2); imagini sau masa lor.
corpuri, fenomene și - selectarea unor corpuri date în funcție de  Resurse procedurale:
procese anumite criterii și ordonarea lor (1.2); conversaţia, explicaţia,
- ordonarea unor imagini reprezentând exerciţiul
corpuri diverse în funcție de masa acestora
(1.2).
2. 1.1. Identificarea unor  Stări de - utilizarea unor imagini/filme pentru  Resurse materiale:  Observarea
caracteristici ale corpurilor agregare (solid, observarea obiectelor în diverse stări de apă potabilă, pahare sistematică a
vii și nevii lichid, gaz) agregare (1.1); de unică folosință, bile, atitudinii elevilor faţă
1.2.Utilizarea unor criterii - observarea unor fenomene și procese gumă de șters, cretă, de sarcina dată:
pentru compararea unor prin efectuarea unor experiențe simple zahăr cubic, dop de  Listă de
corpuri, fenomene și (1.1); plută pâlnie, baloane, verificare(da, nu):
procese - efectuarea unor experimente pentru recipient din plastic  concentrarea
2.2. Aplicarea planului dat evidențierea proprietăților corpurilor  Resurse procedurale: asupra sarcinii de
pentru efectuarea unei solide/lichide/gazoase (2.2); conversaţia, explicaţia, rezolvat;
investigații a mediului - realizarea unor estimări, predicții privind exerciţiul, experimentul,  implicarea activă în
înconjurător rezultatele investigației proprii – ex.: Crezi demonstrația rezolvarea sarcinii.
că ai putea să introduci un dop de plută în
sticla plină cu apă la nivelul maxim? (2.2);
- clasificarea unor corpuri în funcție de
starea lor de agregare (1.2).
3. 1.1. Identificarea unor  Proprietățile - observarea dirijată a unor desene pentru  Resurse materiale:  Tema de lucru în
caracteristici ale corpurilor unor metale. identificarea obiectelor din metal (1.1); Bare metalice, ceară, clasă:
vii și nevii Utilizări - efectuarea unor experimente pentru surse de căldură, selectarea, dintre
1.2.Utilizarea unor criterii evidențierea transmiterii căldurii prin piuneze, monede, mai multe obiecte, a
pentru compararea unor metale(2.2); obiecte din metal celor confecționate
corpuri, fenomene și - selectarea, dintr-o serie de cuvinte, a  Resurse procedurale: din metal.
procese acelora care denumesc obiecte conversaţia, explicaţia,
2.2. Aplicarea planului dat confecționate din metal (1.2); exerciţiul, experimentul,
pentru efectuarea unei - completarea unor texte lacunare folosind demonstrația, diagrama
investigații a mediului denumirile unor metale (1.2). Venn
înconjurător
4. 1.1. Identificarea unor  Magneți. - identificarea unor situații cotidiene în  Resurse materiale:  Observarea
caracteristici ale corpurilor Utilizări ale care se utilizează magneții (2.2); magneți, ac magnetic, sistematică a
vii și nevii magneților. Busola - identificarea materialelor necesare vas cu apă, polistiren, atitudinii elevilor faţă
2.1.Identificarea etapelor magnetică pentru realizarea unui experiment/ a unei imagini, manual digital, de sarcina dată:
unui demers investigativ activități practice (2.1); busolă, jucării cu  Listă de
vizând mediul înconjurător - efectuarea de activități practice/ magnet verificare(da, nu):
pe baza unui plan dat experimente pentru a evidenția mișcarea  Resurse procedurale:  concentrarea
2.2. Aplicarea planului dat unor corpuri sub acțiunea forței magnetice conversaţia, explicaţia, asupra sarcinii de
pentru efectuarea unei (2.2); exerciţiul, jocul de rol, rezolvat;
investigații a mediului - completarea unor fișe de observații în experimentul,  implicarea activă
înconjurător urma efectuării experimentelor (2.2); problematizarea în rezolvarea sarcinii.
2.4.Formularea de concluzii - construirea unor jucării ( ex.: busola) în
pe baza demersului urma analizei modului de funcționare a
investigativ magneților (2.4).
5. 1.1. Identificarea unor  Interacțiuni - vizionarea unor secvențe video care  Resurse materiale:  Evaluarea după
caracteristici ale corpurilor între corpuri. prezintă forța gravitațională (1.1); baloane, bucățele de rezolvarea sarcinilor
vii și nevii Interacțiunea - stabilirea etapelor unui experiment hârtie, hârtii cu grosimi de învățare:
2.1.Identificarea etapelor gravitațională/ pentru evidențierea interacțiunii diferite, cărți de joc Tehnica „Fără mâini
unui demers investigativ magnetică/ gravitaționale/magnetice (2.1);  Resurse procedurale: ridicate” - se
vizând mediul înconjurător Electrică/prin - stabilirea materialelor necesare derulării conversaţia, explicaţia, aşteaptă răspunsuri
pe baza unui plan dat frecare experimentului (2.1); Știu/Vreau să știu/Am la anumite solicitări
2.2. Aplicarea planului dat - identificarea unor jocuri care presupun învățat, SINELG, ale cadrului didactic;
pentru efectuarea unei utilizarea interacțiunii prin frecare (2.4); exerciţiul, observarea se lasă elevilor timp
investigații a mediului - stabilirea de asemănări și deosebiri între dirijată, joc de rol de gândire, apoi pot
înconjurător diferite tipuri de interacțiuni (2.4); discuta în perechi sau
2.4. Formularea de - joc de rol: Recunoaște interacțiunea (2.4). în grupuri mici;
concluzii pe baza atenţia învățătorului
demersului investigativ se poate muta către
anumiţi elevi,
oferindu-se şi celor
timizi sau tăcuţi
posibilitatea de a se
exprima.
6. 1.1. Identificarea unor  Recapitulare – -observarea unor imagini și clasificarea  Resurse materiale:  Observarea
caracteristici ale corpurilor Corpuri – corpurilor ilustrate în funcție de criterii imagini, manual, film sistematică a
vii și nevii proprietăți date (1.1); documentar, atitudinii elevilor faţă
1.2.Utilizarea unor criterii - ordonarea unor vase în funcție de videoproiector, laptop de sarcina dată:
pentru compararea unor volumul de lichid pe care îl conțin (1.2);  Resurse  Listă de
corpuri, fenomene și - asocierea unor corpuri în funcție de procedurale: verificare(da, nu):
procese dimensiunile lor (1.2); conversaţia, exerciţiul,  concentrarea
2.4. Formularea de - identificarea unor corpuri aflate în problematizarea, asupra sarcinii de
concluzii pe baza diverse stări de agregare (1.2); Gândiți, lucrați în rezolvat;
demersului investigativ - formularea unor concluzi referitoare la perechi, comunicați  implicarea activă în
funcționarea busolei (2.4); rezolvarea sarcinii.
- identificarea utilității magneților (2.4).
7. 1.1. Identificarea unor  Evaluare – Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
caracteristici ale corpurilor - Corpuri – -identificarea cracteristicilor unor corpuri fișa de evaluare pentru
vii și nevii proprietăți ilustrate (1.1); fiecare elev
1.2.Utilizarea unor criterii - completarea unor texte lacunare folosind  Resurse
pentru compararea unor cuvinte care denumesc proprietăți și procedurale:
corpuri, fenomene și caracteristici ale corpurilor (1.1); conversaţia, explicaţia
procese - realizarea de corespondențe între
2.4. Formularea de metale, caracteristicile metalelor și
concluzii pe baza utilizările acestora (1.2);
demersului investigativ - stabilirea valorii de adevăr a unor
enunțuri referitoare la proprietățile
corpurilor (2.4);
- explicarea unor fenomene (2.4).
Științe ale naturii
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Forțe și efecte

Nr. Detalieri de Resurse materiale și Observații


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.2Aplicarea planului dat  Efectele - observarea unor imagini și  Resurse materiale:  Tema de lucru
pentru efectuarea unei diferitelor identificarea efectelor interacțiunilor Manual tipar/digital, în
investigații a mediului interacțiuni dintre corpuri (2.2); burete, bile din metal și clasă:
înconjurător dintre - parcurgerea etapelor unor activități din plastic, plastilină, - identificarea
2.3. Reprezentarea corpuri.Deform practice pentru a pune în evidență lumânări, monede reacției unor
grafică a rezultatelor unor area corpurilor revenirea/nerevenirea la forma  Resurse procedurale: corpuri la
observații realizate în inițială a unor corpuri după conversaţia, explicaţia, interacțiunea cu
cadrul diferitelor etape deformarea în contact cu alte corpuri exerciţiul, observarea alte corpuri
ale demersului (2.2); dirijată, experimentul
investigativ utilizând - realizarea unor fișe de observații
tabele, diagrame, despre fenomenele și procesele
formule simple mediului înconjurător (2.3).
- realizarea reprezentărilor grafice
pentru evidențierea corpurilor aflate
în stare de mișcare sau repaus (2.3).
2. 2.2Aplicarea planului dat  Efectele - observarea efectelor interacțiunilor  Resurse materiale:  Tema de lucru
pentru efectuarea unei diferitelor dintre corpuri în imagini și în mediul imagini, enciclopedii, pentru acasă:
investigații a mediului interacțiuni înconjurător (2.2); filme, videoproiector, - completarea unui
înconjurător dintre corpuri. - parcurgerea etapelor unor activități laptop, manual digital, jurnal de observații
2.3. Reprezentarea Mișcarea practice pentru a evidenția texte nonliterare, în urma studierii
grafică a rezultatelor unor corpurilor. schimbarea poziției unui corp (2.2); jetoane cu imagini efectelor
observații realizate în Mișcare și - identificarea, în jurul lor și în filme, a  Resurse procedurale: interacțiunii dintre
cadrul diferitelor etape repaus unor corpuri aflate în repaus/în conversaţia, explicaţia, corpuri
ale demersului mișcare (2.2); exerciţiul, experimentul,
investigativ utilizând - realizarea unor fișe de observații demonstrația,
tabele, diagrame, despre fenomenele și procesele Știu/Vreau să știu/Am
formule simple mediului înconjurător (2.3); învățat.
- identificarea forțelor care determină
mișcarea unor corpuri (2.3).

3. 2.2Aplicarea planului dat  Caracteristici - observarea unor scheme și  Resurse materiale:  Observarea
pentru efectuarea unei ale mișcării. calcularea unor distanțe (2.2); manual tipar/digital, sistematică a
investigații a mediului Distanță. - calcularea unor durate pentru imagini, hărți, grafice atitudinii elevilor
înconjurător Durată. efectuarea unor acțiuni date (2.2);  Resurse procedurale: faţă de sarcina
2.3. Reprezentarea Rapiditate - selectarea unor trasee în funcție de conversaţia, explicaţia, dată:
grafică a rezultatelor unor criterii date (mai lungi/mai scurte exerciţiul, experimentul,  Listă de
observații realizate în (2.2); demonstrația verificare(da, nu):
cadrul diferitelor etape identificarea, în jurul lor și în filme, a  concentrarea
ale demersului unor corpuri aflate în repaus/în asupra sarcinii de
investigativ utilizând mișcare (2.2); rezolvat;
tabele, diagrame, - realizarea unor desene care să  respectarea
formule simple ilustreze trasee între diferite regulilor stabilite;
obiective (2.3);  implicarea activă
- alegerea unor trasee analizând în rezolvarea
anumite ipoteze (plouă/ este soare) sarcinii.
(2.3).
4. 2.2Aplicarea planului dat Recapitulare – - observarea efectelor interacțiunilor  Resurse materiale:  Observarea
pentru efectuarea unei Forțe și efecte dintre corpuri (2.2); imagini, manual, film sistematică a
investigații a mediului - identificarea unor corpuri care își documentar, atitudinii elevilor
înconjurător schimbă forma și revin/nu revin la videoproiector, laptop faţă de sarcina
2.3. Reprezentarea forma inițială după interacțiunea cu  Resurse procedurale: dată:
grafică a rezultatelor unor alte corpuri (2.2); conversaţia, exerciţiul,  Listă de
observații realizate în - realizarea unor fișe de observații problematizarea, Gândiți, verificare(da, nu):
cadrul diferitelor etape despre fenomenele și procesele lucrați în perechi,  concentrarea
ale demersului mediului înconjurător (2.2); comunicați asupra sarcinii de
investigativ utilizând - identificarea forțelor sub acțiunea rezolvat;
tabele, diagrame, cărora anumite corpuri își schimbă  implicarea activă în
formule simple forma (2.3); rezolvarea sarcinii.
2.2Aplicarea planului dat - calcularea duratelor unor activități
pentru efectuarea unei (2.3).
investigații a mediului Itemii probei de evaluare vizează:
înconjurător  Evaluare – - stabilirea valorii de adevăr a unor
2.3. Reprezentarea Forțe și efecte enunțuri analizând efectele  Resurse materiale:
grafică a rezultatelor unor interacțiunii altor corpuri asupra lor; fișa de evaluare pentru
observații realizate în - identificarea forțelor care determină fiecare elev  Proba scrisă
cadrul diferitelor etape mișcarea unor corpuri;  Resurse procedurale:
ale demersului - observare reprezentării grafice a conversaţia, explicaţia
investigativ utilizând unor trasee și stabilirea unor valori în
tabele, diagrame, funcție de criterii date.
formule simple
Științe ale naturii

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Transformări ale materiei

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.4. Formularea de  Tipuri de - observarea unor imagini și selectarea informațiilor  Resurse materiale:  Tema de lucru în
concluzii pe baza transformări ale esențiale pentru descrierea proceselor de transformare manual tipar/digital, imagini, clasă:
rezultatelor demersului materiei: ale materiei (2.4); enciclopedii, film - identificarea
investigativ topirea, - formularea unor concluzii referitoare la timpul de topire documentar, videoproiector, diferitelor tipuri de
2.5. Prezentarea solidificarea al unor corpuri solide în urma efecturăii unor experimente laptop, ceară, ciocolată, unt, transformări ale
concluziilor demersului (2.5); eprubete, spirtieră materiei
investigativ realizat pe - formularea unor concluzii referitoare la transformarea  Resurse procedurale:
baza unui plan dat apei în corp solid (2.5); conversaţia, explicaţia,
- elaborarea unei scurte prezentări a efectelor încălzirii exerciţiul, observarea
globale și a topirii ghețarilor din Oceanul Atlantic (2.5). dirijată, experimentul
2. 2.4. Formularea de  Tipuri de - observarea unor imagini și selectarea informațiilor  Resurse materiale:  Tema de lucru
concluzii pe baza transformări esențiale pentru descrierea proceselor de transformare imagini, enciclopedii, filme, pentru acasă:
rezultatelor demersului ale materiei: ale materiei (2.4); videoproiector, laptop, - completarea unui
investigativ vaporizarea, - formularea unor concluzii referitoare la procesele de manual digital, vase cu apă, jurnal de observații în
2.5. Prezentarea condensarea vaporizare și condensare (2.5); sursă de căldură urma studierii
concluziilor demersului  Recapitulare - selectarea denumirii corecte a procesului de  Resurse procedurale: diferitelor tipuri de
investigativ realizat pe transformare a materiei, în funcție de indicații date (2.5); conversaţia, explicaţia, transformări ale
baza unui plan dat - stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri referitoare la exerciţiul, experimentul, materiei
transformările materiei (2.4); demonstrația, Știu/Vreau să
- explicarea unor fenomene date, formularea unor știu/Am învățat.
concluzii (2.5).
3. 2.4. Formularea de  Evaluare – Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
concluzii pe baza Transformări - completarea unor enunțuri lacunare cu informații fișa de evaluare pentru
rezultatelor demersului ale materiei referitoare la transformări ale materiei; fiecare elev
investigativ - selectarea enunțurilor corecte referitoare la condițiile de  Resurse procedurale:
2.5. Prezentarea transformare ale materiei; conversaţia, explicaţia
concluziilor demersului - identificarea asemănărilor și deosebirilor între cele două
investigativ realizat pe forme ale vaporizării;
baza unui plan dat - prezentarea concluziilor unui experiment;
- prezentarea etapelor de desfășurare a unui experiment.
Științe ale naturii

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Recapitulare finală


PERIOADA: 2 săptămâni (S 16 – 17)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 1.1. Identificarea unor  Recapitulare - identificarea unor corpuri aflate în diferite  Resurse materiale: Observarea
caracteristici ale corpurilor finală stări de agregare (1.1); manual tipar/digital, sistematică a
vii și nevii - observarea dirijată a unor imagini pentru imagini, corpuri aflate în atitudinii elevilor faţă
2.4. Formularea de identificarea influenței factorilor de mediu diverse stări de agregre de sarcina dată
concluzii pe baza (apă, aer, temperatură) asupra vieții plantelor  Resurse procedurale:  Listă de
rezultatelor investigației și animalelor (1.1); conversaţia, explicaţia, verificare(da, nu):
2.5. Prezentarea - formularea de concluzii desprinse în urma exerciţiul, jocul didactic,  concentrarea
concluziilor demersului investigaiilor efectuate (ex.: planta are nevoie diagrama Venn asupra sarcinii de
investigativ realizat pe baza de lumină, în lipsa ei aceasta se îngălbenește, rezolvat,
unui plan dat creșterea încetinește) (2.4);  implicarea activă
- elaborarea unor materiale informative în rezolvarea
pentru ilustrarea unor rezultate din demersul sarcinii
investigativ (ex.: afișe, desene) (2.5).
2. 2.5. Prezentarea  Evaluare finală Prezentarea portofoliului  Resurse materiale:  Portofoliul
concluziilor demersului - prezentarea, în grupuri mici, a portofoliului fișa de evaluare a  Interevaluare
investigativ realizat pe baza realizat în cursul anului la disciplina Științe ale portofoliului  Autoevaluare
unui plan dat naturii;  Resurse procedurale:
- selectarea, la nivelul grupului, a celor mai conversaţia, explicaţia,
reprezentative piese (câte una din portofoliul expunerea
fiecărui elev) și prezentarea în fața clasei;
- aprecierea de către colegi a
pieselor/portofoliilor celorlalți.

S-ar putea să vă placă și