Sunteți pe pagina 1din 13

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IA~I


infiintata prin Legea nr. 408/20.06.2002
SENAT
CIF: 26596943
Sediul didactic si administrativ: Strada Balu~escu nr. 2. IA$1
Web: www.uoa.ro; www.fapa.ro; E-mail: oHice@upa.ro

REGULAMENT
de organizare ~i desfa~urare a examenului de admitere in ciclul de studii
universitare de licenta ~i masterat
Anul universitar 2019/2020

CAPITOLUL 1: NOTIUNI INTRODUCTIVE

In conformitate cu Legea nr. 288/2004 privind reorganizarea studiilor universitare, cu modifidirile


~i completarile ulterioare, cu Legea Invatamantului nr. 1/2011, In temeiul Hotararii Guvernului nr.
404/2006 privind organizarea ~i desfli~urarea studiilor universitare de masterat, a H.G. nr. 692/2018
din 5 septembrie 2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor ~i a!
specializarilor/programelor de studii universitare ~i a structurii institutiilor de invatamant superior
pentru anul universitar 2018-2019 ~i prin Hotararea de Guvern nr. 691/2018 din 5 septembrie 2018
privind domeniile ~i programele de studii universitare de masterat acreditate ~i numarul maxim de
studenti ce pot fi ~colarizati In anul universitar 2018/2019, avand In vedere prevederile Ordinului
Ministerului Educatiei Nationale ~i Cercetarii ~tiin!ifice nr. 6102115.12.2016 privind aprobarea
Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii In ciclurile de studii universitare de Iicenta, de
master ~i de doctorat pentru anul universitar 2017/2018, ~i a Ordinului de ministru nr.
3062/16.01.2018 privind modificarea anexei Ia Ordinul6102/2016,

Senatul UniversiHitii "Petre Andrei" din Ia~i aproba prezentul regulament:

Art. 1. Admiterea In anul universitar 2019/2020 se organizeaza prin concurs, pe baza


metodologiei proprii de admitere aprobata de Senatul Universitatii ,Petre Andrei" din Ia~i Ia data de
13.02.2019.

Art. 2. Universitatea "Petre Andrei" din Ia~i organizeaza admitere, pe locuri cu taxa, Ia
nivel de studii universitare de licenta, pentru formele de lnvatamant cu frecvenja ~i cu frecvenja
redusa, ~i Ia nivel de studii universitare de masterat, pentru formele de lnvatamant cufrecvenja.

Art. 3. Admiterea In ciclul de studii universitare de licenta se organizeaza pe domenii de


licenta, Ia programe de studii acreditate din cadrul institutiei (conform Hotararii de Guvern In
vigoare).

Art. 4. La admiterea In ciclul universitar de licenta pot candida:


I
./ absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta acesteia;
./ absolventii unei institutii de lnvatamant superior cu diploma de licenta, respectiv
diploma de absolvire (In cazulln care doresc sa studieze o alta specializare);
./ cetatenii romani ~i cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
apartinand Spatiului Economic European ~i ai Confederatiei Elvetiene care au
obtinut diploma de bacalaureat In statele respective (In acest caz diplomele vor fi
recunoscute de institutie In conformitate cu lista ~i metodologia elaborata ~i aprobata
de Ministerul Educatiei Nationale);
./ absolventii studii lor efectuate In strainatate (altii decat cei inclu~i In categoriile de
mai sus) care detin o diploma de bacalaureat recunoscuta de catre institutia de
lnvatamant superior, In baza prevederilor metodologiilor elaborate de catre directiile
de specialitate din cadrul MEN;
./ cetateni straini din state te11e UE care detin o diploma de bacalaureat recunoscuta in
conformitate cu prevederile legislative In vigoare (cu conditia respectarii
prevederilor Ordinului 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire Ia
studii ~i ~colarizare a cetatenilor straini In anul universitar 2017-2018.

Art. 5. La admiterea in cicluluniversitar de masterat pot participa absolventii cu diploma de


Iicenta (sau echivalenta) ai studiilor universitare de lunga durata, absolventii cu diploma de licenta
ai ciclului de studii universitare de licenta organizate conform Legii nr. 288/2004, precum ~i
absolventii studiilor efectuate In strainatate, daca acestea au fost recunoscute de directia de
specialitate ca fiind echivalente studiilor universitare de licenta.

Art. 6. Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor din cadrul Spatiului
Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care vor candida Ia admitere vor beneficia de
acelea~i conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv In ceea ce prive~te taxele de
~colarizare. in vederea echivalarii studiilor, universitatea va trimjte dosarele candidatilor lmpreuna
cu o scrisoare de inaintare directiei de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale,
respectiv Centrului National de Recunoa~tere ~i Echivalare a Diplomelor (CNRED). Dosarele
pentru recunoa~terea studiilor efectuate In strainatate In vederea admiterii In anul universitar
2018/2019 vor fi depuse Ia CNRED pana Ia data limita publicata pe site-ul CNRED. La lnscrierea Ia
concursul de admitere candidatii cetateni membri ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai
statelor din cadrul Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene vor prezenta
atestatul de recunoa~tere a studiilor.

Art. 7. Cetatenii straini din state terte UE pot candida Ia admiterea Ia studii universitare de
licenta!masterat daca lndeplinesc urmatoarele conditii:
./ au documente care atesta cetatenia statului de provenienta;
./ au acte de studii eliberate de institutii de lnvatamant recunoscute In tara de provenienta.

Art. 8. Cetatenii straini pot fi lnscri~i Ia anul pregatitor de limba romana In cadrul
institutiilor de invatamant superior, conform prevederilor legale privind organizarea ~i desfa~urarea
anului pregatitor de limba romana.
Sunt exceptate de Ia obligatia de a prezenta atestatul de absolvire a cursului de initiere,
respectiv a anului pregatitor, Ia lnscrierea Ia programe de studii cu predare In limba romana,
urmatoarele categorii de persoane:
a) care prezinta acte de studii romane~ti (diplome ~i certificate) sau a~J0 p_ ·· situatii
~colare atestand eel putin 4 ani de studii consecutivi urmati, In limba romani}( ,
1
d. . I . I d. R
m s1stemu natwna m omama;
A •

2
~
~
'

l~!
~~
.,.
u · e.. olara
~b ~
'H
~ "l"
.., ,, pETR~ ..,._<:)
~......
'\
~

!:oucP..\\y;.
b) care, In vederea lnscrierii In lnvatamantul preuniversitar, participa Ia sesiunea de evaluare
a competentelor lingvistice conform reglementarilor legale In vigoare;
c) care, In vederea lnscrierii In lnvatamantul universitar, prezinta certificate sau atestate de
competenta lingvistica de nivel minim B 1, conform cadrului european comun de referinta pentru
limbi straine, eliberate de institutiile de lnvatamant superior acreditate din Romania care
organizeaza anul pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini, de lectoratele de limba,
literatura, cultura ~i civilizatie romaneasca In universitati din strainatate/Institutul Limbii Romane
sau de Institutul Cultural Roman .

Art. 9. Universitatea "Petre Andrei " din Ia~i va face publice, pana eel tarziu cu ~ase luni
lnainte de sustinerea concursului de admitere, urmatoarele date:
a) regulamentul de admitere;
b) oferta anuala de ~colarizare (numaml total de locuri oferit de fiecare facultate, pe
specializari ~i forme de lnvatamant);
c) criteriile de admitere Ia nivel de studii de licenta, de masterat ~i studii postuniversitare;
d) documentele necesare pentru dosarul de lnscriere;
e) modalitatea de desra~urare ~i probele concursului de admitere;
f) calendarul sesiunilor de admitere;
g) data limita pentru depunerea documentelor In original;
h) cuantumul taxelor de admitere.
Toate aceste informatii vor fi afi~ate atat Ia sediul facultatii organizatoare, cat ~i pe pagina
web a institutiei .

Art. 10. Candidatii au dreptul de a se lnscrie Ia mai multe domenii ~i specializari In cadrul
aceleia~i institutii sau Ia institutii de lnvatamant superior diferite. Documentele aferente dosamlui
de lnscriere vor fi depuse In original Ia sediul Universitatii "Petre Andrei" din Ia~i pana eel tarziu pe
data de 30.09.2019. Candidatii care au sustinut examenul de bacalaureat/licenta In anul 2019 vor
depune Ia dosar diplomele In original In termen de un an de Ia lnmatriculare.
Un candidat poate fi admis ~i lnmatriculat Ia eel mult doua programe de studii concomitent,
indiferent de institutia de lnvatamant care le ofera sau de ciclul de studii.

CAPITOLUL II: ORGANIZAREA SI DESF ASURAREA ADMITERII

Art. 11. in cadrul Universitatii ,Petre Andrei" din Ia~i, organizarea ~i desfa~urarea
concursului de admitere intra In atributiile Comisiei Centrale de Admitere a Universitatii ~i
Comisiilor de Admitere pe facultati lnfiintate In acest sens.

Art. 12. Facultatile din cadrul Universitatii "Petre Andrei" din Ia~i vor proceda Ia numirea
Comisiilor de Admitere pana Ia data de 13 februarie 2019. Comisiile vor fi formate din 4 membri
(un pre~edinte, doi membri ~i un secretar) ~i avizate de Consiliul fiecarei facultatii.

Art. 13. Membrii comisiilor de admitere vor fi responsabili de:


a) organizarea ~i desfa~urarea corecta a procesului de adrnitere Ia nivelul facultatii;
b) informarea candidatilor cu privire Ia criteriile de admitere ~i documentele necesare

c)
d)
e) afi~area listelor centralizate cu candidatii admi~i;
f) verificarea dosarelor de inscriere;
g) informarea Comisiei Centrale de Admitere.

Art. 14. Activitatea comisiilor numite de facultati va fi monitorizata de Comisia CentraHi de


Admitere a universitatii. Aceasta va fi formata din decanii facultatilor, sau reprezentantii acestora,
~i alte cadre didactice.

Art. 15. In cadrul Universitatii "Petre Andrei" din Ia~i, lnscrierea Ia concursul pentru
admitere, Ia toate specializarile ~i formele de lnvatamant (cu frecventa!cu frecventa redusa) ale
studiilor universitare de licenta ~i Ia programele de masterat, se va desra~ura In doua sesiuni, dupa
cum urmeaza:
a) Sesiunea I: 6 mai- 26 iulie 20 19;
b) Sesiunea a 11-a: 27 iulie- 30 septembrie 2019.

Art. 16. Dupa lncheierea primei sesiuni de admitere, Comisiile de Admitere vor afi~a listele
centralizate ale candidatilor admi~i ~i numarul de locuri ramase In concurs pentru fiecare
specializare/program de studii ~i forma de invatamant In parte.

CAPITOLUL III: iNSCRIREA CANDIDATILOR

Art. 17. Inscrierea candidati lor se va face Ia sedi ul central al institutiei ~i Ia Centrele de
Promovare ~i Recrutare ale Universitatii ,Petre Andrei" din Ia~i, In salile destinate acestui scop.

Art. 18. a) Inscrierea Ia concursul de admitere In ciclul de studii universitare de licenta se va


face In baza urmatoarelor documente:
diploma de bacalaureat ~i foaia matricola In original (absolventii care au sustinut
examenul de bacalaureat in anul 2019 vor prezenta in locul diplomei adeverinta
eliberata de liceu, In care se va preciza media generala obtinuta Ia bacalaureat,
mediile obtinute In anii de studii, termenul de valabilitate ~i faptul ca diploma nu a
fast Inca eliberata);
certificatul de na~tere, In original ~i copie;
certificatul de casatorie, In original ~i copie (In cazul schimbarii numelui) sau alte
documente care atesta schimbarea numelui;
copie buletin sau C.l.;
chitanta de achitare a taxei de lnscriere;
adeverinta medicala tip eliberata de cabinetele medicale sau medicul de familie;
3 fotografii tip pa~aportlbuletin;
fi~a de lnscriere (Anexa I);
dosar plic.
b) Candidatii care au absolvit o institutie de lnvatamant superior ~i vor sa urmeze o alta
specializare vor include In dosarul de lnscriere urmatoarele documente, In copie Jegalizata:
diploma de licenta!absolvire sau diploma echivalenta cu aceasta ~i foaia matricola.

Art. 19. a) Candidatii care s-au lnscris Ia mai multe facultati din cad~ .
Andrei" din Ia~i sau Ia alte institutii de lnvatamant superior vor depune d9;,·~..__--::=-._,
4 "I ~-=--~
. ;,:;l; ,;;
' .<:! Jl
original Ia prima specializare aleasa pana eel tarziu Ia data de 30 septembrie 2019. Inscrierea Ia
celelalte specializari se va face In baza copiilor legalizate ale documentelor enumerate mai sus,
precum ~i a unei adeverinte de lnscriere eli berate de facultatea Ia care s-a depus dosarul cu actele In
original.

Art. 20. Dosarul de lnscriere al candidatilor care urmeaza studii Ia o alta institutie de
lnvatamant superior va contine copii conforme cu orginalul ale diplomei de bacalaureat (sau
diplomei echivalenta cu aceasta) ~i foii matricole, precum ~i o adeverinta de student eliberata de
facultate.

Art. 21. Dosarul de lnscriere Ia admitere In ciclul de studii universitare de masterat va


contine urmatoarele documente:
diploma de bacalaureat, diploma de licenta In original ~i foaia matricolalsuplimentul Ia
diploma In original ~i copie (absolventii promotiei 2019 pot prezenta In Jocul diplomei
de licenta o adeverinta de licenta eliberata de institutia absolvita);
certificatul de na~tere, In original ~i copie;
certificatul de casatorie, In original ~i copie (In cazul schimbarii numelui) sau alte
documente care atesta schimbarea numelui;
copie dupa buletin sau C.I.;
chitanta de achitare a taxei de lnscriere;
adeverinta medicala tip eliberata de cabinetele medicale sau medicul de familie;
3 fotografii tip pa~aport/buletin;
fi~a de lnscriere (Anexa 2);
I dosar plic.

Art. 22. Candidatul va completa fi~a de lnscriere Ia studiile universitare de licentalmasterat


cu datele personale ~i optiunile sale, In ordinea preferintelor, privind specializarea ~i forma de
lnvatamant. Dupa verificarea corectitudinii datelor, candidatul va semna fi~a de lnscriere ~i o va
include In dosar.

Art. 23. Dosarele de lnscriere Ia toate specializarile ~i formele de lnvatamant vor sta Ia
secretariatul facultatilor pe toata perioada admiterii. Nu se admite modificarea datelor de pe fi~a de
lnscriere dupa lncheierea perioadei de lnscriere.

IV. INSCRIEREA CANDIDA TILOR STMINI

Art. 24. Cetatenii straini care provin din statele membre ale Uniunii Europene, statele din
cadrul Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene sau din state terte UE ~i care
candideaza Ia admitere In ciclul de studii universitare de licenta sau de masterat cu predare In limba
romana trebuie sa prezinte Ia lnscriere un certificat de competenta lingvistica pentru limba romana
eliberat de institutii abilitate de Ministerul Educatiei Nationale. Aceea~i conditie se aplica ~i In
cazul transferurilor cetatenilor straini lntre institutiile de lnvatamant superior acreditate care au
dreptul sa ~colarizeze studenti straini. UE/non UE!

5
Cetatenii straini membri ai statelor Uniunii Europene, ai statelor din cadrul Spatiului
Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene

Art. 25. Dosarele candidatilor membri ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
din cadrul Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene vor fi depuse Ia sediul
institutiei ~i trimjse Ia CNRED In vederea obtinerii atestatului de recunoa~tere a studiilor efectuate
In strainatate pana data Iimita stabilita pe site-ul CNRED.
Candidatii Ia studii universitare de licenta!masterat vor respecta urmatoarele cerinte ale
Centrului National de Echivalare ~i Recunoa~tere a Diplomelor referitoare Ia documentele incluse Ia
dosarele mentionate mai sus:
documentele redactate In alte limbi decat limbile engleza ~i franceza vor fi traduse In
limba romana sau In limba engleza ~i legalizate;
diplomele din ltalia, Grecia, Spania, Portugalia ~i Cipru vor fi vizate cu Apostila
Conventiei de Ia Haga;
diplomele emjse In statele care nu sunt parti ale Conventiei privind Apostila de Ia Haga
vor fi supralegalizate de catre Ministerul Invatamantului ~i Ministerul Afacerilor Externe
din tara emitenta ~i Ambasada/Oficiul Consular al Romaniej In tara respectiva ~i
Ministerul Afacerilor Externe din Romania.

Art. 26. Dosarele de candidatura vor contine urmatoarele documente In dublu exemplar:
A) Pentru admiterea Ia studii universitare de licenta (ciclul I de studii):

~ cerere pentru recunoa~terea studijJor In vederea admjterii Ia studii universitare de licenta


(formularul poate fi descarcat de Ia adresa
https://new.cnred.edu.ro/cnred/doc/formular/lla cerere-recunoastere-studii-cetateni-
europeni-admitere-licenta 2017.doc;
~ diploma de bacalaureat - copie, daca actul de studii este In limba romanaJ englezaJ franceza/
spaniola/ italiana; copie ~i traducere legalizata In limba romana pentru celelalte Umbi
straine;
~ foaia matricola sau orice alt document de studiu rezultat pe parcursul ~colar: copie, daca
actul de studii este In limba romanaJ englezaJ francezaJ spaniola/ italiana; copie ~j traducere
autorizata In limba romana pentru celelalte limbi straine;
~ diploma de studii superioare: copie, daca actul de studii este In limba romanaJ englezaJ
francezaJ spaniola/ italiana; copie ~i traducere autorizata In limba romana pentru celelalte
limbi straine ~i foaia matricola!suplimentulla diploma- copie, daca este cazul;
~ documentul personal de identificare In copie (pa~aport- copie dupa paginile 1, 2, 3, 4, sau
alt act de identitate care sa dovedeasca calitatea de cetatean al unui stat membru al UE, al
Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene);
~ copie de pe actul care atesta domiciliul stabilln strainatate;
~
poate achita prin Ordin de plata sau Mandat Po~tal - datele necesare pentru acest demers se
gasesc pe site-ul CNRED, link http://www.cnred.edu.ro/;
~ dovada achitarii taxei de lnscriere Ia programul de studii universitare de licenta stabilita de
Consiliul de Administratie ~i aprobata de Senatul UPA din Ia~i;
~ certificatul de competenta lingvistica pentru limba romana eliberat de institutii abilitate de
MEN;
~ certificatul de na~tere, copie, daca actul de studii este In limba romana/ engleza/ franceza/
spaniola/ italiana; copie ~i traducere legalizata In limba romana pentru celelalte limbi
straine;
~ certificatul de casatorie, copie, daca actul de studii este 1n limba romana/ engleza/ franceza/
spaniola/ italiana; copie ~i traducere legalizata In limba romana pentru celelalte limbi straine
(In cazul schimbarii numelui) sau alte documente care atesta schimbarea numelui;
~ certificatul medical (lntr-o limba de circulatie internationala) care sa ateste faptul ca
persoana care urmeaza sa se lnscrie Ia studii nu sufera de boli contagioase ori de alte
afectiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
~ 3 fotografii tip pa~aport/buletin;
J;> fi~a de lnscriere (Anexa I);
J;> dosar plic.

B) Pentru admiterea Ia studii universitare de masterat (ciclul II de studii):

~ cerere pentru recunoa~terea studiilor In vederea admiterii Ia studii universitare de masterat


(formularul poate fi descarcat de Ia adresa http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-recunoastere-studii-
cetateni-europeni-master doctorat 2017.pdf);
~ diploma de studii superioare: copie, daca actul de studii este In limba romana/ engleza/
franceza/ spaniola/ italiana; copie ~i traducere autorizata 1n limba romana pentru celelalte
limbi straine ~i foaia matricola/suplimentulla diploma- copie, daca este cazul;
~ foaia matricola sau orice alt document de studiu rezultat din parcursul ~colar: copie, daca
actul de studii este In limba romana/ engleza/ franceza/ spaniola/ italiana; copie ~i traducere
autorizata In limba romana pentru celelalte limbi straine;
~ documentul personal de identificare In copie (pa~aport- copie dupa paginile 1, 2, 3, 4, sau
alt act de identitate care sa dovedeasca calitatea de cetatean al unui stat membru al UE, al
Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene);
~ copie de pe actul care atesta domiciliul stabilln strainatate;
~ atestatul de echivalare sau recuno~tere obtinut anterior In copie (daca este cazul);
~ copie simplii dupa dovada platii taxei evaluarea dosarului de catre directia de specialitate din
cadrul Ministerului Educatiei (taxa se poate achita prin Ordin de plata sau Mandat Po~tal -
datele necesare pentru acest demers se gasesc pe site-ul CNRED, link
http://www .cnred.edu .ro/ );
~ formularul "Authorization for verification" completat (formular tipizat diponibil Ia link-ul
http://cnred.edu.ro/pdf/Authorization for verification.pdf );
~ dovada achitarii taxei de lnscriere Ia programul de studii universitare de masterat stabilita de
Consiliul de Administratie ~i aprobata de Senatul UPA din Ia~i; \'J\ANJ.q
~ diploma de bacalaureat ~i foaia matricola/suplimentul Ja diploma In origi · opieisp. • ~
* ~<::- / >
7 ~~~
i '" ri;
~0 A"t,.
·· ~ ~ 0
' .; ~;:,
l~
'.,~4~o.~- "'
:..:,.·. - :.,... ,v
~ certificatul de competenta lingvistica pentru limba romana eliberat de institutii abilitate de
MEN;
~ certificatul de na~tere, copie, daca actul de studii este In limba romanaJ englezal francezal
spaniolal italiana; copie ~i traducere legalizata In limba romana pentru celelalte limbi
straine;
~ certificatul de casatorie, copie, daca actul de studii este In limba romanal englezal francezal
spaniolal italiana; copie ~i traducere legalizata In limba romana pentru celelalte limbi straine
(In cazul schimbarii numelui) sau alte documente care atesta schimbarea numelui;
~ adeverinta medicala tip eliberata de cabinetele medicale sau medicul de familie;
~ 3 fotografii tip pa~aport/buletin;
~ fi~a de lnscriere (Anexa 2);
~ 1 dosar plic.

Art. 27. In momentul lnmatricularii candidatii admi~i Ia studii universitare de licental


masterat vor prezenta actele de studii necesare lnscrierii (diploma de bacalaureat ~i foaia matricola,
diploma de studii superioare ~i foaia matricola!suplimentul Ia diploma) In original, vizate spre
autentificare de ambasada Romaniei din tara emitenta sau apostilate Haga, daca studiile precedente
nu au fost efectuate In Romania, lntr-o tara a Uniunii Europene ori In conformitate cu acordurile de
asistenta juridica lncheiate de Romania cu state terte.

Cetatenii straini din state terte UE

Art. 28. Conform Metodologiei pentru primirea Ia studii ~i ~colarizarea cetatenilor straini
din state terte UE aprobata prin OMEN 3473/2017, In vederea lnscrierii Ia concursul de admitere Ia
studii universitare de licenta!masterat, candidatii vor depune dosarele de lnscriere Ia sediul
institutiei de lnvatamant superior.
Cetatenii straini din state terte UE se pot lnscrie doar Ia institutii de lnvatamant superior
acreditate, Ia specializari/programe de studii acreditate ~i cu acceptul institutiei de lnvatamant unde
doresc sa studieze.

Art. 29. Dosarele de lnscriere vor fi evaluate de catre Secretarul Sef a! universitatii,
Secretarul Sef a! facultatii Ia care candidatul ~i-a depus dosarul ~i de catre juristul/avocatul
institutiei. Dupa verificarea dosarelor ~i obtinerea avizului juridic, Secretarul Sef al universitatii va
lntocmi ~i comunica Directiei Generale Relatii Internationale din cadrul Ministerului Educatiei
Nationale lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare, lnsotita de cererile de
eliberare a Scrisorii de acceptare Ia studii ~i de copii ale documentelor de studii ~i a pa~aportului
(conform Anexei nr. 2 a Metodologiei pentru primirea Ia studii ~i ~colarizarea cetatenilor straini din
state terte UE) completate de solicitanti.

Art. 30. Dosarele candidatilor Ia concursul de admitere Ia studii universitare de licenta vor
contine urmatoarele documente:
cererea pentru eliberarea Scrisorii de acceptare Ia studii (conform Anexei nr. 2 a
Metodologiei pentru primirea Ia studii ~i ~colarizarea cetatenilor straini din state terte
UE), completata Ia toate rubricile, In doua exemplare;
diploma de bacalaureat - copie, daca actul de studii este In limba romanal englezal
francezal spaniolaJ italiana; copie ~i traducere
celelalte limbi straine;

8
foaia matricola sau orice alt document de studiu rezultat din parcursul ~colar: copie,
daca actul de studii este In Jimba romana/ engleza/ franceza/ spaniola/ italiana; copie
~i traducere autorizata In limba romana pentru celelalte limbi straine;
diploma de studii superioare: copie, daca actul de studii este In limba romana/
engleza/ franceza/ spaniola/ italiana; copie ~i traducere autorizata In limba romana
pentru celelalte Jimbi straine ~i foaia matricola/suplimentul Ia diploma - copie, daca
este cazul;
documentul personal de identificare In copie (pa~aport - copie dupa paginile 1, 2, 3,
4, sau alt act de identitate care sa dovedeasca calitatea de cetatean al unui stat
membru al UE, a! Spatiului Economic European sau a! Confederatiei Elvetiene);
certificatul de na~tere: copie, daca actul de studii este In limba romana/ engleza/
franceza/ spaniola/ italiana; copie ~i traducere legalizata In limba romana pentru
celelalte limbi straine;
certificatul de casatorie: copie, daca actul de studii este In limba romana/ engleza/
franceza/ spaniola/ italiana; copie ~i traducere Jegalizata In limba romana pentru
celelalte limbi straine (In cazul schimbarii numelui) sau alte documente care atesta
schimbarea numelui;
copie pa~aport (valabil eel putin 6 luni dupa data Ia care este eliberata scrisoarea de
acceptare Ia studii);
adeverinta medicala tip eliberata de cabinetele medicate sau medicul de familie,
lntr-o limba de circulatie internationala, care sa ateste faptul ca persoana ce urmeaza
a se lnscrie Ia studii nu sufera de boli contagioase ori alte afectiuni incompatibile cu
viitoarea profesie;
dovada parcurgerii anului pregatitor sau detinerea certificatului de competenta
lingvistica (cu respectarea prevederilor art. 6);
chitanta de achitare a taxei de lnscriere;
3 fotografii tip pa~aport/buletin;
fi~a de lnscriere (Anexa I);
dosar plic.

Art. 31. Dosarele candidatilor Ia concursul de admitere Ia studii universitare de masterat vor
contine urmatoarele documente:
cererea pentru eliberarea Scrisorii de acceptare Ia studii (conform Anexei nr. 2 a
Metodologiei pentru primirea Ia studii ~i ~colarizarea cetatenilor straini din state terte
UE), completata Ia toate rubricile, In doua exemplare;
diploma de studii superioare: copie, daca actul de studii este In Iimba romana/
engleza/ franceza/ spaniola/ italiana; copie ~i traducere autorizata In Iimba romana
pentru celelalte limbi straine ~i foaia matricola/suplimentul Ia diploma- copie, daca
este cazul;
suplimentul Ia diploma sau foaia matricola sau orice alt document de studiu ~colar:
copie, daca actul de studii este In limba romana/ engleza/ franceza/ spaniola/ italiana;
copie ~i traducere autorizata In limba romana pentru celelalte limbi straine;
documentul personal de identificare In copie (pa~aport- copie dupa paginile 1, 2, 3,
stat
certificatul de na~tere: copie, dadl. actul de studii este In limba romana/ engleza/
franceza/ spaniola/ italiana; copie ~i traducere legalizata In limba romana pentru
celelalte limbi straine;
certificatul de casatorie: copie, daca actul de studii este In limba romana/ engleza/
franceza/ spaniola/ italiana; copie ~i traducere legalizata In limba romana pentru
celelalte limbi straine (In cazul schimbarii numelui) sau alte documente care atesta
schimbarea numelui;
copie pa~aport (valabil eel putin 6 luni dupa data Ia care este eliberata scrisoarea de
acceptare Ia studii);
adeverinta medicala tip eliberata de cabinetele medicale sau medicul de familie,
lntr-o limba de circulatie internationala, care sa ateste faptul ca persoana ce urmeaza
a se lnscrie Ia studii nu sufera de boli contagioase ori alte afectiuni incompatibile cu
viitoarea profesie;
dovada parcurgerii anului pregatitor sau detinerea certificatului de competenta
lingvistica (cu respectarea prevederilor art. 6);
chitanta de achitare a taxei de lnscriere;
3 fotografii tip pa~aport/buletin;
fi~a de lnscriere (Anexa 1);
dosar plic.

Art. 32. Pentru a asigura cumularea celor minimum 300 de credite aferente studiilor la
ciclul I ~i ciclul II In Romania, comisia lnfiintata Ia nivelul universitatii pentru evaluarea dosarelor
candidatilor straini din state terte UE va verifica daca durata specializarii de licenta sau echivalenta
urmata de ace~tia este simi lara cu cea din Romania.

Art. 33. Candidatii straini din state te11e UE declarati admi~i vor achita taxa de ~colarizare
stabilita anual de catre Senat pentru aceasta categorie de studenti, In conformitate cu prevederile
OUG 22/2009 ~i Legea nr. 1/2010. Taxele se vor percepe In EURO ~i se vor lncasa pe lntreaga
durata a anului universitar, inclusiv pentru perioada de practica.

CeHitenii de origine etnica romana din Republica Moldova, din alte state invecinate ~i a
etnicilor romani cu domiciliul stabil in strainatate

Art. 34. Conform Metodologiei de ~colarizare a cetatenilor de origine etnica romana din
Republica Moldova, din alte state lnvecinate ~i a etnicilor romani cu domiciliul stabilln strainatate
In lnvatamantul din Romania, candidatii de origine etnica romana vor depune dosarul de lnscriere Ia
sediul institutiei. Acesta va cuprinde urmatoarele documente:
Cerere de lnscriere (formular tip - Anexa nr. 2 a Metodologiei de ~colarizare a tinerilor
de origine etnica romana ~i a cetatenilor romani cu domiciliul In strainatate, In
lnvatamantul din Romania);
diploma de bacalaureat ~i foaia matricola In original ~i copie (absolventii care au sustinut
~i promovat examenul de bacalaureat In anul 2019 vor prezenta In locul diplomei
diploma de licenta ~i foaia matricola/suplimentul Ia diploma In original ~i copie
(absolventii promotiei 2019 pot prezenta In locul diplomei de licenta adeverinta de
licentii eliberata de institutia absolvita cu media anilor de studii ~i a examenului de
licenta) - doar candidatii Ia studii universitare de ciclul II, masterat;
certificatul de na~tere, In original ~i copie;
certificatul de casatorie, In original ~ i copie (In cazul schimbarii numelui) sau alte
documente care atesta schimbarea numelui ;
xerocopie buletin/C.I.;
xerocopie a anexei Ia cartea de identitate cu indicarea domiciliului stabil;
xerocopie pa~aport;
chitanta de achitare a taxei de lnscriere;
copie legalizata a adeverintei medicale tip care sa permita accesulln colectivitate;
3 fotografii tip pa~aport/buletin ~i o fotografie% (care va fi aplicata pe cerere) ;
declaratie pe proprie raspundere, pe baza vointei liber exprimate, de asumare a identitatii
culturale romane, potrivit legislatiei In vigoare;
dosar plic.

Art. 35. Dupa finalizarea concursului de admitere, Universitatea "Petre Andrei" din Ia~i va
lnainta dosarele candidatilor admi~i directiei de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei
Nationale In vederea recunoa~terii actelor de studii ~i emiterii avizului de lnmatriculare.
Inmatricul area se face In baza avizului emi s de MEN ~i numai dupa depunerea Ia dosar a
actelor de studii In original.

Art. 36. Conform legislatiei In vigoare, cetatenii care provin din statele terte UE, precum ~i
cetatenii de origine etnica rom ana ~i cetatenii romani cu domiciliul In strainatate se pot ln scrie
numai Ia specializarile ~i formele de lnvatam ant acreditate din structura institutiei .

CAPITOLUL IV: CRITERII DE ADMITERE

Art. 37. La Universitatea "Petre Andrei" din la~i admiterea In ciclul de studii universitare de
licenta se face In baza urmatoarelor criterii :
• 8(JCI() media obtinuta Ia examenul de bacalaureat;
• 20% nota obtinu ta Ia proba sc risa de limba ~i lite ratura romana din caclrul exarnenului de
bacalaureat.

Art. 38. C riteri ile pentru admiterea In ciclul de studi i un iversitare de masterat s unt
urmatoarele:
• 80 9(j media obtinu ta !a exarnenul de licenta;
• 20% media generala ponderata a anilor de st uclii .
Art. 40. Pentru candidatii de origine straina admiterea Ia studii universitare se va face in
baza unui concurs de dosare ~i a unui interviu . Data ~i locul desfa~urarii vor fi stabilite de catre
Consiliul facultatii, cu respectarea celor doua sesiuni de admitere organizate Ia nivelul Universitatii
,Petre Andrei" din la~i.

Art. 41. Media generala minima pentm admiterea Ia nivel de studii universitare de licenta
sau masterat nu poate fi mai midi de cinci, respectiv ~ase, sau decat numarul minim de puncte
echivalent.

Art. 42. Candidatii care opteaza pentru ~colarizarea Ia forma de lnvatamat fara frecventa vor
fi informati de faptul ca organizarea unor astfel de grupe este posibila numai daca numarul total de
candidati admj~i Ia aceste forme permjte formarea a eel putin unei grupe de studenti.

Art. 43. La depunerea dosamlui de lnscriere, candidatii vor achita taxa de lnscriere pentru
organizarea ~i desfa~urarea admiterii Ia nivel de licenta sau masterat. Senatul Universitatii va
aproba cuantumul taxei de lnsciiere, respectiv eventualele derogari de Ia plata taxei, pentm fiecare
an universitar. Candidatii care se lnscriu Ia mai multe facultati din cadrul institutiei vor acruta taxa
de lnscriere pentru fiecare specializare aleasa.

Art. 44. Sunt scutiti de Ia plata taxei de lnscriere pentru o singura specializare, o singura
data, urmatoarele categorii de candidati:
copiii personalului didactic aflat In activitate;
angajatii Universitatii ,Petre Andrei " din la~i ~i copiii personalului, didactic sau auxiliar,
In activitate, pensionat sau decedat;
candidatii orfani de ambii parinti;
candidatii asistati social (care provin din casele de copii sau din plasament famjJial).
Scutirea de Ia plata taxei se va face In baza unor documente doveditoare ~i a unei cereri
adresate conducerii institutiei. In cazuri speciale, Senatul poate decide derogari de Ia plata taxei de
admitere ~i pentru alte categorii de candidati.

Art. 45. In cazul retragerii nu se va restitui candidatului suma aferenta taxei de lnscriere.

Art. 46. Dupa lncheierea fiecareia dintre cele doua sesiuni de admjtere, Comjsia Centrala de
Admitere va dispune afi~area listelor centralizate cu candidatii admi~i Ia sediul institutiei ~i pe
pagina web a universitatii .

Art. 47. Taxele de ~colarizare aferente anului universitar 2019/2020 sunt stabilite prin
decizie a Consiliului de Administratie. Termenul limita pana Ia care candidatii vor achita piima rata
a taxei de ~colarizare este stabilit piin Hotarare a Consiliului de Administratie ~i este stipulat In
contractu! de studii cu taxa. Persoanele declarate admjse Ia doua specializari vor plati echivalentul
primei rate a taxei de ~colarizare pentru fiecare specializare In parte. Neachitarea Ia timp a taxei
atrage pierderea locului.
Art. 48. Inmatricularea candidatilor declarati admi~i se va face In baza listelor centralizate
cu rezultatele admjterii, prin decizie de Rector. Dupa lnmatriculare studentii vor fi lnscii~i In
Registrul matrical sub un numar unic valabil pentru lntreaga perioada a ~colarizarii Ia specializareal
programul de studii respectiv.

12
Art. 49. Candidatii vor fi lnmatriculati ~i vor lncheia contracte de studii cu facultatea/
facultatile pentru care a optat pana eel tarziu Ia data de 30 septembrie 2019.

Art. 50. Persoanele lnmatriculate Ia programele de licenta sau master din cadrul universitatii
1~1 pastreaza calitatea de student pe lntreaga perioada a ~colarizarii Ia programul respectiv, din
momentul lnmatricularii pana In momentul sustinerii examenului de finalizare a studiilor cu
exceptia perioadelor de lntrerupere a studiilor sau exmatriculare.

CAPITOLUL V: DISPOZITII FINALE

Art. 51. Comisiile de Admitere vor depune listele centralizate cu candidatii admi~i In ciclul
universitar de licenta sau masterat Ia Biroul Prorectorului cu activitatea didactica ~i de cercetare
pan a Ia data de 30 septembrie 2019.

Art. 52. Prezentul Regulament a fost adoptat cu unanimitate de voturi In ~edinta Senatului
din 13 februarie 2019 ~i abroga toate hotararile ~i regulamentele privind organizarea ~i desfa~urarea
admiterii anterioare. Orice modificare a regulamentului se va face cu aprobarea Senatului, In baza
prevederilor legislative In vigoare.

Prorector cu activitatea didactica ~i de cercetare, Pre~edintele


Senatului,
Conf. univ. dr. Teodora-Lili a PRELIPCEAN Conf. univ. dr. Ancuta-Daniela TOMPEA

A viz juridic,
Av. Dana·; ;?UGA

13