Sunteți pe pagina 1din 2

ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII

Anexa 16

GRAFICUL DE RAMBURSARE A CHELTUIELILOR

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii
teritoriale
Măsura Nr. III.2: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunității
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII
Măsura nr. 1 Diversificarea activitatii de pescuit si crearea de locuri de munca in zona Flag
Delta Dunarii
Titlul proiectului : Dezvoltare si diversificarea in domeniul transportului de agrement catre zone
turistice in Delta Dunarii prin achizitionarea unor modele moderne de ambarcatiuni de agrement
si ecoturistice
COD SMIS
Nr. Inregistrare FLAG Delta
Dunarii
Durata de implementare 12 (luni); Valoarea eligibilă (lei); Fonduri publice 50 (%)

Solicitant Responsabil legal


Denumire Nume
Tel/fax: Prenume
Email Funcţie
Suma estimată a fi TVA estimată a fi
Data depunerii cererii de
Cerere de solicitată în cererea solicitată în cererea
rambursare la DGP-
rambursare de rambursare de rambursare ***
AMPOPAM
(fără TVA)
Număr* Luna / An
1
2
3
4
5
Cerere finală de
rambursare
TOTAL **)
* numărul maxim al cererilor de rambursare este de 5.
** totalul cererilor de rambursare/plată trebuie să fie egal cu valoarea totală eligibilă a proiectului
finanţare.
*** Se completează numai de către beneficiarii pentru care TVA este cheltuială eligibilă, conform
HG nr.347/2016.
[semnătura]
[ştampila]
[nume şi prenume]
Pagina 1
ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII

[funcţia]