Sunteți pe pagina 1din 5

RODICA: Erasm, îîtţi sţ ifonezi caă masţ a. (Erasm nu aude.

) Erasm,
Insomnie de Dumitru Solomon eu n-am saă stau mîîine saă -tţi calc pantalonii. (Erasm tace.)
Erasm, am sţ i eu o inimaă . (Erasm tace.) Erasm, am sţ i eu un
Apartamentul sotţilor Vasiliu. Seara tîîrziu. îîntuneric. Se aud salariu. (Erasm tace. Rodica strigaă .) Erasm! Ascultaă -maă , ori te
sforaă ituri convinse, de baă rbat care îîsţi meritaă somnul. Pasţ i voi dispretţui toataă viatţa.
fermi îîn vestibul, apoi usţ a se deschide, laă sîînd saă paă trundaă o
luminaă difuzaă . Intraă Rodica. Aprinde lumina. Rodica e in rochie ERASM (calm, faă raă saă se ridice): Ascult.
de searaă . Are o figuraă dîîrzaă . Nici lumina, nici prezentţa Rodicaă i
nu tulburaă sforaă itul dodecafonic al lui Erasm Vasiliu, culcat cu RODICA: Ridicaă -te! Ridicaă -te, îîtţi spun! O problemaă
fatţa îîn sus pe patul conjugal fundamentalaă nu se discutaă in mod culcat. Te poftesc saă fii la
îînaă ltţimea problemei !
RODICA: Erasm! (Sforaă itul devine mai timid.) Erasm, n-auzi?
Sforaă itul aă sta e de prost-gust, îînceteazaă ! (Sforaă itul îînceteazaă , ERASM (îîn capul oaselor, dar, constatîînd caă Rodica asţ teaptaă
dar Erasm continuaă saă doarmaă .) Trezesţ te-te, Erasm! mai mult decîît o conformare aproximativaă , se ridicaă greoi îîn
picioare, se uitaă la ceas): Hai, daă -i drumul, dar mai repede, saă
ERASM (nu s-a trezit decîît pe un sfert): Dorm, Rodica. (Se mai sţ i dormim.
culcaă linisţ tit.)
RODICA (solemn): Erasm, tu esţ ti un om cu totul lipsit de
RODICA (poruncitor): Erasm, nu dormi! (Erasm tresare.) Te personalitate.
rog saă te trezesţ ti de-a binelea.
ERASM: Rodica.
ERASM: M-am trezit de-a binelea. A, tu erai? (Se îîntoarce
satisfaă cut pe partea cealaltaă sţ i vrea saă -sţ i reia somnul.) RODICA: Sţ ters. (Silabisesţ te.) In-si-ni-fiant.

RODICA : Nu, n-ai saă dormi! ERASM: Cum???

ERASM (buimac, plîîngaă retţ): Ce vrei? Mi-e somn. (Se culcaă .) RODICA: Mediocru.

RODICA (tţipaă , baă tîînd îîn podea cu piciorul): Trezesţ te-te! ERASM(usţ or enervat): Iar tu nu esţ ti îîn aproximativ toate
Acum... sau niciodataă ! (Erasm sare din pat, face cîîteva misţ caă ri mintţile. Maă trezesţ ti la miezul noptţii, ca saă -mi spui nisţ te... Iartaă -
clasice de îînviorare, îîsţi scoate pijamaua sţ i îîncepe saă se mi expresia.
îîmbrace. Rodica se ia cu mîîinile de cap.) Ce faci, Erasm? !
RODICA: Abia acum mi-am dat seama. Dar nu e totul pierdut.
ERASM (imbraă cîîndu-se): Am îîntîîrziat?
ERASM: Dupaă 16 luni de la caă saă torie!...
RODICA : Cum saă îîntîîrzii?
RODICA: Da.
ERASM : La serviciu.
ERASM: La orele 24 noaptea.
RODICA : Esţ ti nebun! Acum, la miezul noptţii, la serviciu?
(Erasm îîsţi privesţ te atent ceasul.) RODICA: Da.

ERASM : Nemaipomenit! Maă trimite la ora 23 sţ i 48 de minute ERASM: Atunci, culcaă -te.
la serviciu, sţ i tot ea se miraă . (Imitaă .) „Acum, la miezul noptţii? !“
RODICA: Vorbesc foarte serios, Erasm. Simt caă am saă mor de
RODICA: Nu te-am trimis nicaă ieri, Erasm. Mi-e martor rusţ ine.
Dumnezeu.
ERASM: Din cauza mea?
ERASM : Atunci de ce m-ai trezit brusc? (Lamentîîndu-se.) La
mijlocul noptţii, cîînd pîînaă sţ i paă saă relele dorm îîn cuibul lor, lîîngaă RODICA: IÎhîî. (Plîînge.)
puii lor, lîîngaă (o privesţ te urîît) nevestele lor. Somnul (cascaă ) re-
face celulele organismului... ERASM: Dar ce-am faă cut, Rodica?

RODICA : De cîîte ori, te trezesţ ti, te gîîndesţ ti numai la somn. RODICA: Nimic, Erasm, nimic. Tocmai de aceea. N-ai faă cut
Poate caă sotţia ta, Erasm, vrea saă discute cu tine o problemaă nimic deosebit. Te complaci.
fundamentalaă .
ERASM: Maă complac? Cum adicaă ?
ERASM : La orele 24 noaptea?
RODICA: IÎntreabaă -maă îîn ce.
RODICA : Dacaă e fundamentalaă ...
ERASM (docil): IÎn ce?
ERASM : De unde vii?
RODICA: IÎn mediocritate.
RODICA: De la teatru. Doar tţi-am spus caă maă duc saă vaă d un
spectacol artistic. ERASM: Dar ce tţi-a venit ?

ERASM: Foarte bine; atunci, culcaă -te! (Se îîntinde îîmbraă cat îîn RODICA: Tu m-ai îîntrebat.
pat.)
ERASM (simte caă e la limita rezistentţei): Da, sigur, eu te-am RODICA: Ai saă ai. Sţ i la urmaă , ai saă plîîngi pe umaă rul meu, sţ i eu
îîntrebat. (Usţ urel.) Acum dormim? am saă te îîntţeleg, sţ i ai saă -ncepi o viatţaă nouaă .

RODICA : Am traă it 16 luni sţ i patru zile alaă turi de o fantosţ aă. ERASM (moare de somn): Rodica, n-ai prefera saă fac toate
astea, bilantţul, insomnia sţ i celelalte, dupaă ce dormim nitţel? Ca
ERASM: Alaă turi de ce? saă fiu odihnit, cu capul limpede.

RODICA: De o fantomaă . RODICA : Ispraă vesţ te! Eu nu glumesc nici cîît negru sub unghie.
Trebuie saă faci ceva deosebit. IÎncepîînd de acum, trebuie saă fii
ERASM: Fantosţ aă sau fantomaă ? Hotaă raă sţ te-te. alt om. Vreau saă fii un nou-naă scut. Eu am saă te legaă n, am saă -tţi
insuflu curaj, sentimente, naă zuintţe, idealuri...
RODICA: Nu sţ tiu precis. N-am retţinut. Mi-ai îînsţ elat toate
sperantţele. ERASM: Da. dar...

ERASM: Toate? RODICA (mai fermaă ca oricîînd): Nimic. Dacaă nu, te paă raă sesc.

RODICA: Majoritatea zdrobitoare. Am crezut îîn tine. ERASM: Maă paă raă sesţ ti?

ERASM: IÎn mine? RODICA: Pentru totdeauna sţ i definitiv.

RODICA: Ca îîn Dumnezeu. ERASM: Dupaă 16 luni de caă snicie fericitaă ?!

ERASM: Te rog, faă raă comparatţii de-astea. RODICA: Fericitaă ai spus? Sţ tii tu oare ce-i fericirea?

RODICA: Sţ i tu... tu... Iataă cine esţ ti tu! ERASM: Fericirea este (cascaă )... cîînd e bine, sţ i ne iubim... sţ i nu
ne certaă m... sţ i dormim...
ERASM: Cine?
RODICA (amar): Asta e fericirea, Erasm? Cîînd e bine, sţ i ne
RODICA: Asta-i, caă nu esţ ti. iubim, sţ i (dispretţ) dormim? (vibrant.) Dar ce sîîntem noi?
Obiecte neîînsufletţite? Numai obiectele neîînsufletţite pot fi feri-
ERASM: Ca sţ i Dumnezeu. cite cîînd se iubesc sţ i dorm. Noi sîîntem oameni, avem alte
idealuri umane decîît obiectele neîînsufletţite.
RODICA: E ca sţ i cum n-ai fi. (Iar plIÎnge.) Ah, Doamne, de ce n-
am sţ tiut de la-nceput?! ERASM (murmuraă ): Da, sigur...

ERASM: Am uitat saă -tţi spun. RODICA (nu se poate opri): Mai îînalte, mai complexe, mai
omenesţ ti. Fii om, Erasm! Privesţ te îîn sufletul taă u. Nu, nu asţ a
RODICA: Ce? superficial. Mai adîînc. Nu ai nimic saă -tţi reprosţ ezi?

ERASM: Caă nu sîînt. ERASM (concentrat asupra sufletului propriu): La ora asta?
Cred caă ...
RODICA (izbucnesţ te in hohote): Nu mai pot! Nu mai pot! Sîînt
o femeie nenorocitaă . Viatţa mea se va irosi îîn zadar lîîngaă un RODICA: Ei vezi? Iataă caă ai. Luciditatea e îînceputul
baă rbat care nu s-a remarcat prin nimic îîn viatţa contemporalaă ... personalitaă tţii, personalitatea e îînceputul geniului. Continuaă .

ERASM: Rodica, de unde vii tu acum? ERASM: Geniul e îînceputul...

RODICA: De la un spectacol artistic, tţi-am mai spus. RODICA: Nu asţ a. Continuaă saă te analizezi. Dar suferaă mai mult,
mai convingaă tor.
ERASM: Sţ i ce-ai vaă zut acolo ?
ERASM (sincer): Sufaă r, Rodica, nici n-ai idee cîît sufaă r...
RODICA (plîîngîînd): O piesaă de teatru, cu probleme, cu idei, cu
dialog... (Pauzaă .) Erasm, raă spunde-mi îîn aceastaă clipaă RODICA (sperantţaă): Cîînd te gîîndesţ ti la trecutul apropiat?
cruciadaă : ce ai de gîînd?
ERASM: Cîînd maă gîîndesc la trecutul apropiat... cîînd maă
ERASM: Saă maă culc. gîîndesc la somn...

RODICA: Nu, n-ai saă te culci! N-ai saă te culci pe laurii RODlCA: IÎn clipa asta eu procedez la paă raă sirea caă minului
mediocritaă tţii! conjugal. Te rog saă -mi aduci geamantanul din debara.

ERASM: Dar ce-am saă fac? ERASM: Rodica. n-ai saă procedezi, te implor. Unde saă te duci îîn
toiul noptţii?
RODICA: Ai saă stai toataă noaptea sţ i ai saă te gîîndesţ ti, Erasm, ai
saă te fraă mîîntţi, ai saă -tţi faci un proces de consţ tiintţaă, un bilantţ al RODICA (ca îîn piese): Nu sţ tiu. dar nu are importantţaă. O saă maă -
îîntregii tale vietţi, ai saă ai insomnie. nvaă luie noaptea cu tainele sţ i misterele ei de nepaă truns. IÎmi iau
lumea îîn cap!
ERASM: N-am...
ERASM: Itţi iei lumea îîn caă pusţ orul aă sta mic sţ i draă gaă lasţ ? (Urlaă .)
E prea mult pentru el! (Cade îîn genunchi.) Nu pleca, Rodica, te RODICA (ucenicul vraă jitor care nu mai poate opri fortţele
rog. Maă nenorocesţ ti. Sţ i geamantanul are îîncuietorile stricate... dezlaă ntţuite): Nu. nu. Te rog. Dupaă 16 luni?! Nu. Acuma, dragaă
Erasm, potţi dormi.
RODICA: Eram siguraă . De douaă saă ptaă mîîni n-ai putut saă le
repari. Raă mîîn numai dacaă -mi faă gaă duiesţ ti. ERASM (teribil): Ce-ai spus?!

ERASM: IÎtţi faă gaă duiesc. RODICA (profund intimidataă ): Ziceam caă potţi dormi. Somnul
aduce satisfactţii sufletesţ ti. Sţ i fizice.
RODICA: Bine. te cred. Ridicaă -te sţ i nu te mai umili îîn fatţa unei
femei. (El se ridicaă .) Asţ a. (Brusc.) Dar ce ai faă gaă duit? ERASM: Saă dorm? Niciodataă ! Am faă gaă duit saă am insomnie.
Adio, somn al ratţiunii care nasţ ti pui vii! S-a sfîîrsţ it cu tine. IÎn
ERASM: Nu sţ tiu. clipa asta, maă transform radical. (Mediteazaă cîîteva clipe, îîn
care timp îîsţi corecteazaă tţinuta, apoi brusc se repede la telefon,
RODICA: Te mai gîîndesţ ti la somn? formeazaă un numaă r sţ i asţ teaptaă ca la capaă tul celaă lalt al firului
saă se ridice receptorul.) Alo, tovaraă sţ ul Gherasim? Aici, Vasiliu.
ERASM (elev silitor): Nu maă mai gîîndesc la somn. Cum care? Erasm. Nu s-a îîntîîmplat nimic. Sţ i ce-i dacaă
dormeai? Uite caă eu nu dorm. Nu sîînt nebun, tovaraă sţ e
RODICA: Am citit îîntr-o carte grena, nu spun care, caă somnul Gherasim! Cum ai zis?! Raă smutţaă? Regret profund caă nu te pot
ratţiunii nasţ te... nasţ te pui vii. paă lmui prin telefon. Maă numesc Erasm Vasiliu, nu Raă smutţaă. Ai
raă bdare. Te rog saă maă îînscrii in echipa de fotbal a
ERASM: Nasţ te monsţ tri. îîntreprinderii. De mîîine. Faă raă discutţii. Te salut. (îînchide
telefonul.)
RODICA: Monsţ tri, pui vii... ce importantţaă are?!
RODICA (îînmaă rmuritaă ): IÎn echipa de fotbal? Dar tu îîn viatţa
ERASM (la un prag de nebunie): Asţ a e. Sţ i eu am citit cartea ta...
aia...
ERASM (categoric): IÎtţi interzic saă maă sfaă tuiesţ ti. (Sţ i-a adus
RODICA: Ah, Erasm, ce incult esţ ti! Cartea aia grena este „Goya“ aminte, formeazaă un numaă r.) Extremaă dreaptaă ! (îînchide.) Vaă
de... de... de... de ce nu-tţi sţ tergi lacrimile? (Desţ i el nu are nici araă t eu personalitate.
urmaă de lacrimi, ea i le sţ terge cu o batistaă parfumataă .)
RODICA: Vrei saă devii fotbalist? Vai, Erasm, cîît de gresţ it m-ai
ERASM (saă rutaă batista): IÎtţi multţumesc, draga mea. De mîîine îîntţeles!
devin...
ERASM (taă ios): Saă nu vorbim totţi deodataă , caă ne stingherim
RODICA: Nu, din clipa aceasta cruciadaă . reciproc. (Formeazaă un numaă r de telefon.) Alo, Udrisţ te?
IÎnscrie-maă la cursul de limba francezaă . Vreau saă -l citesc pe
ERASM: Bine. Din clipa aceasta (ochi mari) cruciadaă ? Dante îîn original. Da, la ora asta. Cum cine-i? "Eu“. (îînchide
telefonul.)
RODICA: Cruciadaă .
RODICA (speriataă ): Pe Dante îîn original? Erasm. mi-e fricaă ...
ERASM: Fie. (S-a hotaă rîît.) Am saă araă t eu lumii îîntregi cine este
Erasm Vasiliu ! (Se îîntristeazaă .) Ei, dacaă aveam alt nume!... ERASM: Tţ i-e fricaă de culturaă , doamnaă ?! Sîînt dezamaă git. Dar
Auzi Erasm!... Vasiliu! Dar Erasm, nici maă car nu se sţ tie de unde am saă merg mai departe. (Brusc.) Unde se tţine conferintţa
vine. Parcaă -i nume de medicament. Seamaă naă cu cataplasmaă , pentru dezarmare?
cu leucoplast, cu pleonasm... Ce soartaă vitregaă !
RODICA (cu nisţ te ochi imensţ i): Cred... Cred caă la Geneva. Nu
RODICA: Nu te descuraja, dragul meu. Nu numele face pe om, cumva vrei saă te duci acolo...
ci invers. Totul e saă ai îîn tine fortţaă cîît o mie de Erasţ mi. O fortţaă
de uragan dezlaă ntţuit! ERASM (visaă tor): Sţ i de ce nu? (Pune mîîna pe telefon, face un
numaă r.) Udrisţ te, adaugaă -maă la cursul dc limba elvetţianaă . Nu
ERASM: Uragan ai spus? IÎl sţ i simt cum îîmi clocotesţ te îîn oase. existaă ? Infiintţeazaă -1. Ce, tţi se pare nepotrivitaă ora? (Urlaă in
(Se umflaă , devine puternic, respiraă maă retţie sţ i virilitate.) receptor.) Vreau saă îînvaă tţ limba elvetţianaă ! (Trîîntesţ te
receptorul.) Idiotul, nici n-a auzit de limba elvetţianaă ...
RODICA: Asţ a, Erasm, manifestaă -te ca om, transformaă -te
radical, cum se transformaă eroii din piese sţ i filme. RODICA (neconvinsaă ): Nici eu...

ERASM: Radical? Asţ teaptaă . Vrei fortţaă, personalitate? (Se suie ERASM: Nici tu?! Sţ i mai îîndraă znesţ ti saă compari îînaintea mea!
cu picioarele îîn pat.) Poftim! (Cu o lovituraă de picior raă stoarnaă Cc-ai faă cut tu îîn atîîtţia ani de sţ coalaă , plus bacalaureatul? Nu,
noptiera.) asţ a nu mai merge! Saă te îînscrii sţ i tu ca saă am cu cine conversa.
(Din nou la telefon, formeazaă un numaă r.) Alo, tovaraă sţ a
RODICA: Nu strica mobilierul familiei. Fii un cerebral. Minodora? Mîîine dimineatţaă saă nu mai gaă sesc un fir de praf pe
biroul meu. Pe biroul meu! Esţ ti surdaă ? Al meu! (îînchide.) S-au
ERASM: Cerebral? (Ia nisţ te caă rtţi de pe o etajeraă sţ i le aruncaă .) prostit cu totţii. Auzi ce maă -ntreabaă : "Pe biroul cui?“ Nu, am saă
lichidez eu cu starea asta de indiferentţaă totalaă fatţaă de
RODICA: Vai, Erasm, ce ai cu literatura?! persoana mea.

ERASM: Am eu ce am. Acum, stimataă doamnaă , voi comite un RODICA (timidaă ): Poate caă nu sţ tie cine e la telefon...
viol. (Se naă pustesţ te asupra ei.)
ERASM (uluire totalaă ): Cum saă nu sţ tie? Cîînd vorbesc eu, saă nu
sţ tie ? Maă faci saă rîîd. (Telefoneazaă .) Alo, chiar nu sţ tiai cu cine RODICA (cu disperare): Sţ i ce-ai saă faci?
vorbesţ ti? Nuuu? E culmea! (îînchide telefonul.) Nu sţ tia, ne-
norocita. Mîîine îîi cer directorului s-o dea afaraă ... ERASM: Avem salariul taă u, ne-ajunge. Decîît saă fac referate
mediocre, mai bine îîmi cultiv personalitatea proprie...
RODICA (vrea saă -l tempereze): Ai trezit-o din somn, Erasm. O (Formeazaă un numaă r la telefon.) Alo, Viorica? Bonsoar. Aici,
fi fost buimaă citaă ... Erasm. Poftim? Erasm Vasiliu, dragaă , colegul taă u. Ei, se-
îîntîîmplaă . Da, e ora cam îînaintataă , dar maă gîîndeam caă n-ar
ERASM: Buimaă citaă ... Dacaă am saă trec cu vederea toate strica saă te invit mîîine la un film. Iau eu bilete. Nu, nu sîînt beat.
buimaă celile... O dau afaraă . Saă se-nvetţe minte saă nu mai doarmaă Nici n-am divortţat. Dar am hotaă rîît saă nu mai fiu sţ ters. Sţ ters!
cîînd vorbesc cu ea. Da. Adicaă mediocru. Hai, culcaă -te, caă mîîine vedem un film de
superproductţie sau de coproductţie. Depinde unde gaă sesc
RODICA: Erasm, nu te mai îînfierbîînta, fii calm... bilete. Saă rut mîîinile. (IÎnchide)

ERASM: Mi-ajunge cîît am fost calm. Toataă viatţa am fost calm, RODICA (a ascultat cu sufletul la guraă ): Erasm, tu vrei saă maă
sţ ters, insinifiant. Gata! Saă tremure îîn fatţa personalitaă tţii mele! traă dezi! Vrei saă maă -nsţ eli, Erasm. Cu Viorica!

RODICA: Poate caă vrei saă dormi. Somnul reface... ERASM (calm): De ce te impacientezi, dragaă ? E vorba de un
film, atîîta tot. Pentru îînceput. Nu cumva ai vrea saă raă mîîn o
ERASM: Ha, ha, ha ! O personalitate saă doarmaă ! Napoleon, îîn fantomaă sau o fantosţ aă? Saă profitaă m de tineretţe. Madame de
timpul luptelor de la Acapulco, nu dormea decîît trei secunde Pompadour la vîîrsta mea avea paisprezece amantţi. Ce, parcaă
pe noapte. Asţ a a obtţinut victoria... tu nu sţ tii?! Doar ai îînfulecat îîn cinci noptţi toataă colectţia de
„Femei celebre“...
RODICA: Ce saă caute Napoleon la Acapulco?
RODICA (strigaă ): Nu, asţ a nu mai merge! Eu dau divortţ . Plec. Te
ERASM: IÎncepi saă maă contrazici? Interesant... (Furie.) Paă zesţ te- paă raă sesc, Erasm. (Plinge.) Chiar acuma plec! Adio pentru
te, cucoanaă , te avertizez! (Pumni strîînsţ i.) totdeauna! (Dar nu se misţ caă .) Tţ i-am spus adio pentru tot-
deauna, Erasm.
RODICA (se refugiazaă îîn pat): Erasm, te rog... N-am vrut...
ERASM (de un calm îîngeresc): Sţ i ce vrei saă fac? Nu maă pricep
ERASM: Te iert pentru ultima oaraă . (Pune mîîna pe telefon.) saă repar îîncuietorile de la geamantan. Sţ i chiar dacaă m-asţ
Alo, tovaraă sţ ul director? Vaă salut. S-o datţi afaraă pe Minodora. Sţ i pricepe, nu m-asţ coborîî pîînaă acolo îîncîît saă repar nisţ te îîncuie-
saă -l sanctţionatţi pe Udrisţ te, caă n-a auzit de limba elvetţianaă . V- tori de la geamantan.
am trezit din somn ? Nu-i nimic.
RODICA (paroxism): Dar eu plec, Erasm, te paă raă sesc definitiv.
RODICA (inspaă imîîntataă ): Erasm, ce faci?! Dau divortţ . N-ai saă maă mai vezi niciodataă . Ai saă regretţi. Ai saă -tţi
musţ ti degetele! Te paă raă sesc. Plec. Eu îîmi paă raă sesc domiciliul
ERASM: Taci din guraă ! Nu dumneavoastraă , nevastaă -mea. Aici, conjugal, Erasm... (Dar nu se misţ caă .)
Erasm Vasiliu. De ce telefonez la ora asta ? (Mirat.) Dar cîît e
ceasul? Unu? Multţumesc. Al meu e faă raă douaă minute. Sţ titţi, m- ERASM (deloc îînduiosţ at): Dacaă te-ntorci la maicaă -ta, saă nu uitţi
am hotaă rîît saă nu mai fac referatele acelea. De ce? Asţ a. E paă re- saă ... Adicaă , lasaă caă -i spun eu. (Formeazaă un numaă r.) Alo, mamaă -
rea mea, sţ i nu trec peste ea. soacraă . Eu, Erasm. Nu, nimic grav. Voiam saă -tţi aduc aminte saă -
mi dai aă ia douaă mii de lei pe care tţi i-am îîmprumutat acum trei
RODICA (se repede la el, îîl trage de mîînecaă ): Erasm, nu fi ani sţ i pe care ziceai caă mi-i îînapoiezi îîntr-o saă ptaă mîînaă . Ce m-a
nebun!... apucat? Nimic. Dar ce, la ora asta banii nu-s tot ai mei? Suferi
de inimaă ? La vîîrsta dumitale? Paă i, parcaă spuneai caă esţ ti
ERASM (o îîndepaă rteazaă ): Alo. nu cumva nu vaă convine? Eu tinaă raă ... Rodica? Vrea saă divortţeze. Poftim? De ce nu? Dacaă
trebuie saă execut orbesţ te dispozitţiile dumneavoastraă ? Uite caă vrea... Eu respect personalitatea altora, asţ a cum cer saă se
nu mai vreau. Cum? Mîîine? Nu. Acuma. Am tot timpul saă discut respecte sţ i personalitatea mea. Hai, lasaă morala, sţ i pregaă tesţ te
aceastaă problemaă . A, dumneata n-ai timp. Maă rog, esţ ti director, banii aă ia. La revedere sţ i vezi caă nu se mai poartaă toc cui.
îîtţi potţi permite, dar eu nu mai îînghit. Am zis. Est rebus in (îînchide.)
modus. Nu maă corecta tu pe mine. Rebus in modus, modus in
rebus, nu conteazaă . Esentţa, tovaraă sţ e! Mai citesţ te! Mai cultivaă - RODICA (zdrobitaă ): Cu mama mea! Ai jignit-o! Ticaă losule!
te, caă esţ ti cosţ cogea director. Saă nu fiu obraznic? Te cam îîntreci Patricidule! Mi-ai caă lcat îîn picioare sufletul de nevastaă sţ i de
cu gluma, butoiasţ ule! Am spus „butoiasţ ule“. Da. Asţ a-tţi zic totţi fiicaă !
subalternii. Dacaă te deranjeazaă , mai slaă besţ te cincizeci-sţ aizeci
de kile. Degeaba te raă tţoiesţ ti la mine, caă mîîine tot îîtţi prezint ERASM (ca sţ i cum ar fi vorba de un „caă lcat pe picior“ îîn
demisia. Pa! (IÎnchide.) tramvai): Pardon. Faă raă saă vreau... (Formeazaă din nou
numaă rul.) Mamaă -soacraă , tocmai maă -ntrebam caă dacaă
RODICA (îînnebunitaă ): Ce-ai faă cut, Erasm? Te-ai nenorocit! O divortţeazaă fiica dumitale, unde ai saă -tţi mai exersezi talentul de
saă raă mîînem pe drumuri... a baă ga intrigi... Ai saă raă mîîi sţ omeraă ! Somn usţ or! (îînchide.)

ERASM: Taă cere! O personalitate nu se poate umili îîn fatţa RODICA: Erasm, te implor, terminaă cu telefoanele astea! Eu
unui... unui... (Formeazaă din nou numaă rul.) Sţ i saă -tţi pui dintţii, mor aici, pe loc.
butoiasţ ule, caă semeni cu tţeasta din filmul „Hamlet". (IÎnchide.)
ERASM (imperturbabil): Parcaă spuneai caă pleci...
RODICA (palidaă , pierdutaă ): Chiar vrei saă -tţi dai demisia?
RODICA (plîîngîînd): Ca saă mor îîn straă ini, faă raă familie, faă raă
ERASM: De douaă ori nu repet, desţ i repetitţia este maternitate nimeni lîîngaă mine, faă raă un suflet cald? Ca cele douaă orfeline?
studiorum. Cîît de crud esţ ti!
ERASM: Crud? Dimpotrivaă . M-am copt. Mi-a venit mintea la ERASM: Saă maă -ntorc la stadiul de obiect neîînsufletţit?
cap. Mens sana, cum spune poetul. Ce mai asţ teptţi? Valiza?
RODICA: Orisţ icum ai fi, Erasme, am saă te iubesc ca-n basme.
RODICA: Dar eu nu vreau saă plec, Erasm. Nu maă alunga! (Cade
îîn genunchi îîn fatţa lui.) Te rog, Erasm, nu goni o biataă femeie ERASM: Ce-i cu tine, Rodica? Vorbesţ ti îîn rime? (O scuturaă .)
îîn plinaă noapte sţ i îîn necunoscut... Fie-tţi milaă !
RODICA (se trezesţ te ca din transaă ): Ah, ce obositaă sîînt! Era saă
ERASM: Ridicaă -te sţ i nu te mai umili îîn fatţa unui baă rbat. adorm aici... Erasm, nu mai vreau saă ai personalitate,
originalitate, nu vreau saă mai fii cineva, vreau saă fii tu îînsutţi,
RODICA (se ridicaă plîîngîînd): Iartaă -maă , Erasm! Fac tot ce-mi asţ a cum ai fost îîntotdeauna, nu vreau saă mai ai insomnie,
poruncesţ ti tu. Tu esţ ti paă rintele meu. vreau saă dormi sţ i tu, sţ i (cascaă ) eu...

ERASM: Nu-mi convine functţia. ERASM: Bine, dar somnul ratţiunii?...

RODICA: Atunci, sotţul meu drag sţ i bun. RODICA: Sţ tiu. Nasţ te pui vii...

ERASM: Bun?! Buni sîînt numai oamenii mediocri, lipsitţi de ERASM (tare): Nu, Rodica. (Cu un fel de raă gusţ ealaă a epuizaă rii.)
personalitate, fantosţ ele. (Grav.) Eu nu pot fi bun! NASţ TE MONSţ TRI!

RODICA: Te iubesc asţ a cum esţ ti. Cortina

ERASM: Ca îîntr-o melodie de muzicaă usţ oaraă ? Pentru nimic îîn


lume. Pîînaă acum de ce nu m-ai iubit asţ a cum am fost?

RODICA: Am gresţ it, Erasm, iartaă -maă . Credeam caă ...

ERASM (jocul pisicii cu sţ oarecele): Acum maă iubesţ ti mai mult,


nu-i asţ a?

RODICA: Asţ fi preferat...

ERASM (urlaă ): Ce?

RODICA (micaă ): Saă fi raă mas cum ai fost...

ERASM (clocotind): Mediocru?

RODICA (din ce in ce mai micaă ): Da... Adicaă ...

ERASM (din ce in ce mai mare): Sţ ters?

RODICA: Da. De fapt...

ERASM: Faă raă pic de personalitate?

RODICA: Da. IÎn definitiv...

ERASM: Fantomaă ?

RODICA: Ei, sţ i tu...

ERASM: Dar sţ tii care-i situatţia? Tristaă , cum spune poetul. Nu


mai pot saă fiu ca îînainte... Am gustat din fructul oprit sţ i simt caă
nu pot saă fiu decîît mare, iesţ it din comun, genial! Ce maă fac?

RODICA : IÎncearcaă , Erasm, straă duiesţ te-te...

ERASM: Imposibil. Strigaă personalitatea îîn mine. Am alunecat


pe panta originalitaă tţii sţ i nu maă mai pot frîîna.

RODICA: Poate dacaă dormi putţin... ai saă te refaci.

ERASM (sare ca musţ cat): Cuum? Doar am faă gaă duit! Eu îîmi tţin
cuvîîntul. Am faă gaă duit saă maă transform radical, saă am
insomnie, saă devin cineva...

RODICA: Te dezleg de faă gaă duialaă , numai redaă -mi linisţ tea
conjugalaă .