Sunteți pe pagina 1din 1

Lector univ. dr.

Traian Moldovan
S-a născut în anul 1969, este licențiat și doctor în Psihologie, cadru didactic titular la
Universitatea de Arte din Targu Mureș și cadru didactic asociat la Universitatea de Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie din același oraș. Este membru în Colegiul Psihologilor din
România și Asociația Psihologilor Americani și coordonator al Centrului de Consiliere și Orientare
în Carieră din cadrul Universității de Arte. Interesul privind fotografia debutează în anii 1990
acestea devenind consistente odată cu apariția erei digitale și achiziționarea primului dSLR.
Puternic influențat de psihologie își propune ca în fotografie prin îmbinarea formelor, culorilor și
texturilor să declanșeze consistente răspunsuri emoționale indiferent de tematica abordată. Convins
de faptul că fotografia, ca demers artistic, este un puternic proces dinamic și nu static, unul de
explorare și nu de confirmare, încearcă eliberarea de orice constrangere și concentrarea pe aspectele
creative, inovative. A realizat două expoziții personale și a participat la numeroase expoziții
colective. Din anul 2015 este membru al Fotoclubului Marx Jozsef din Tîrgu Mureș.
Born in 1969, he is a graduate and doctor in Psychology, a senior lecturer at the University
of Arts in Targu Mures and an associate professor at the University of Medicine, Pharmacy,
Science and Technology from the same city. He is a member of the College of Psychologists from
Romania and the Association of American Psychologists and coordinator of the Center for Career
Counseling and Guidance from the University of Arts. The interest about photography begin in the
1990s, becoming consistent with the advent of the digital era and the acquisition of the first dSLR.
Strongly influenced by psychology, he intends that in photography, by combining forms, colors and
textures, he will trigger consistent emotional responses regardless of the subject matter addressed.
Convinced that photography, as an artistic endeavor, is a powerful dynamic process and not static,
one of exploration and not necessarily confirmation, it tries to release any constraint and focus on
the creative, innovative aspects. He has made two personal exhibitions and has participated in
numerous collective exhibitions. Since 2015 he has been a member of the Marx Jozsef Photoclub
from Tîrgu Mureș.

Arhitectul Haosului (Chaos Architect)


Forma aparține luminii sau întunericului? Este o structura conștientă sau inconștientă? Este
cel mai probabil un paradox, proiecții ale unor conținuturi ce sunt simultan și conștiente și
inconștiente, perceptibile și imperceptibile. Așa cum instinctul ”nu poate fi niciodată obiect al
inconștientului, ci numai reprezentarea care îi corespunde”, în același timp nici ”nu poate să apară
în inconștient decât sub forma unei reprezentări”.1 Păstrate cu grijă în umbră, în structuri arhaice de
tip impersonal, colectiv, instinctele filtrate, modelate la nivel personal, devin în zona conștientului o
încărcătură cu sens ce modelează atitudini, comportamente. Întunericul este eliberat și în lumină se
modelează pentru a primii formă în conținuturi cu semnificații bogate și variate. O ordine intr-un
haos aparent, însă sursa tuturor posibilităților de exprimare ce se așteaptă a fi descătușate.
Does the form belong to light or darkness? Is it a conscious or unconscious structure? It is
most likely a paradox, projections of contents that are simultaneously conscious and unconscious,
perceptible and imperceptible. As the instinct "can never be an object of the unconscious, but only
the representation that corresponds to it", at the same time neither "can appear in the unconscious
only in the form of a representation".1 Carefully kept in the shade, in archaic structures, impersonal
and collective, filtered instincts, modeled on a personal level, become in the area of the
consciousness a load with meaning that models attitudes, behaviors. The darkness is released and in
the light it is modeled to receive form in contents with rich and varied meanings. An order in an
apparent chaos, but the source of all the possibilities of expression that are expected to be
unleashed.

1. S. Freud - Zur Technik der Psychoanalyse und sur Metapsychologie, 1924, p. 23