Sunteți pe pagina 1din 2

Bibliografia pentru concurs:

ORDIN nr. 35 din 30 martie 2016 privind aprobarea <LLNK 12016 0110FB21 0 21>Normelor
metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a
bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia
mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor,
precum şi a <LLNK 12016 0110FB31 0 21>Normelor metodologice de aplicare a Programului de
supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, cu modificările șiu completările
ulterioare.

HOTĂRÂRE nr. 1.214 din 7 octombrie 2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor.

ORDIN nr. 16 din 16 martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de
înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine
şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în
depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului
uman şi a produselor procesate.

ORDIN nr. 55 din 14 iunie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor privind condiţiile sanitar-veterinare în care se poate efectua vânzarea directă a laptelui
crud prin intermediul automatelor.

ORDIN nr. 61 din 13 martie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de
sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine.

6. ORDIN nr. 57 din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de
autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau
distribuie produse de origine animală.

ORDIN nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa
alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor
alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare,
depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală .

ORDIN nr. 20 din 5 martie 2018 pentru aprobarea <LLNK 12018 0110FB11 0 26>Normei sanitare
veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine .

REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 21


octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și
produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală).

Decizia de punere în aplicare nr. 709/2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei
porcine africane în anumite state membre .

REGULAMENTUL (CE) NR. 852/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 29 aprilie


2004 privind igiena produselor alimentare .
REGULAMENTUL (CE) NR. 853/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 29 aprilie
2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală.

REGULAMENTUL (CE) nr. 1/2005 AL CONSILIULUI din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor
în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi
93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1255/97

Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
49/04.05.2018 pentru aprobarea structurii organizatorice cadru și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene, respectiv
municipiului București, cu modificările și completările ulterioare,

LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*).

16. LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici .

CONSTITUȚIA ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991 (*republicată*) .