Sunteți pe pagina 1din 112

2 3

Contents Cuprins
Foreword 4 Cuvânt înainte

2021
Index 6 Index

The Daniel Castle 8 Castel Daniel - O reabilitare


A Rehabilitation Succes de succes

Countryside getaway 18 Evadare din oraș

Inner city getaway by 104 Evadare în oraș cu


Eliza Yokina Eliza Yokina

Inner city getaway 110 Evadare în oraș

2021 Luxury Outlook 192 Perspective Luxury în 2021

International Estates 196 Proprietăți internaționale


DTP & Design: Iulian Pleștiu
Sold Properties 220 Proprietăți vândute
Photo credits: Gabriel Ghizdavu, Tudor Prisecaru, Florin Pepene, Alex Bunea, Andreia Cimasiu, Sara Foto Moments - Dan Pazmany

© 2021 sothebysrealty.ro

Sotheby’s International Realty® is a registered trademark licensed to Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Each Office is Independently Owned and Operated. The information set forth on this publication is based upon
information which we consider reliable, but because it has been supplied by third parties to our franchisees (who in turn supplied it to us), we can not represent that it is accurate or complete, and it should not be relied upon as
such. The offerings are subject to errors, omissions, changes, including price, or withdrawal without notice. All dimensions are approximate and have not been verified by the selling party and can not be verified by Sotheby’s
International Realty Affiliates LLC. It is recommended that you hire a professional in the business of determining dimensions, such as an appraiser, architect or civil engineer, to determine such information.

Sotheby’s International Realty® este o marcă înregistrată Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Fiecare Birou este în proprietate privată și operat independent. Informațiile prezentate în acest material se bazează pe
informații pe care le considerăm de încredere, dar pentru că au fost furnizate de terți, nu putem garanta că sunt corecte sau complete și nu trebuie să fie tratate ca atare. Ofertele sunt supuse erorilor, omisiilor, modificărilor,
inclusiv prețul sau retragerea fără notificare prealabilă. Toate dimensiunile sunt aproximative și nu au fost verificate de către vânzător și nu pot fi verificate de către Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Este recomandat
SPRING CATALOGUE
să angajați un profesionist în domeniu pentru a determina dimensiuni, cum ar fi un evaluator, arhitect sau inginer civil, pentru a valida aceste informații.

4
Dear Readers, Dragi cititori,

Together with the adjustment of our lives to the new way of living, Odată cu adaptarea vieților noastre la noul mod de trai, era firesc For those that would like to mix the advantages of the mountain with Pentru cei care doresc să îmbine avantajele muntelui cu cos-

CVÂNT ÎNAINTE
FOREWORD
it was natural that the real estate market will follow closely the new ca și piața imobiliară să urmeze îndeaproape această tendință. the cosmopolitism of an established resort, our selection includes mopolitismul unei stațiuni consacrate, selecția noastră cuprinde
trend. Thus, the attention enjoyed especially by the properties Astfel, atenția de care se bucurau în special proprietățile din few properties from Valea Prahovei amongst which The General câteva proprietăți pe Valea Prahovei printre care Vila Generalului
from the big urban centers, began to be drawn to other types of marile centre urbane, începe să se regăsească și la alte tipuri de Cartianu Villa and the Liliacul Villa, both situated in the best area Cartianu și Vila Liliacul, ambele fiind amplasate în cea mai bună
properties, as well, such as those from the sub-urban areas, those proprietăți, precum cele din apropierea orașelor, cele din zone mai of Predeal, or The Residence in the Natural Setting with the Purest zonă a Predealului, sau Reședința în cadrul natural cu cel mai pur
further away from cities, those from the mountain, seaside resorts, îndepărtate de acestea, cele din zonele montane, de litoral sau Air that combines a contemporary style with the advantages of a aer ce îmbină un stil contemporan cu avantajele unei destinații
or delta areas, including herein even some in very secluded areas. deltă, incluzând aici și zone mai izolate sau mai greu accesibile. historic spa resort. istorice balneo-climaterice .
The holiday homes gained a new status, closer to the one of the Casele de vacanță capătă un nou statut, mai apropiat de cel al Also, in a mountain resort, we have included The Hunting Chalet Tot într-un cadru montan, am inclus Cabana vânătorească Retezat
urban ones. The former holiday places became step by step qua- proprietăților urbane. Destinații de vacanță din trecut devin treptat from the Retezat Mountains that looks like the luxurious chalets ce aduce aminte de cabanele luxoase din Aspen, sau pentru cei
si-permanent residencies. reședințe cvasi-permanente. from Aspen, or for those looking for remote places far from the care caută zone izolate de lumea dezlănțuită, o proprietate inedită,
madding crowd, an unique property, probably the only one of its probabil singura din țară de acest fel disponibilă la vânzare,
In the same time, some long-term living functions , particular to Totodată, anumite funcțiuni de locuit pe termen mai lung, proprii kind from the country and that it is available to sale, Coșava Cabin, Cantonul Coșava într-un decor cu totul pitoresc în Parcul Național
the main residences are being transfered also, to the until-recent- reședințelor principale se transferă și proprietăților până de curând Total seclusion in the Nature, in a pitoresque décor in Semenic Semenic.
ly-vacation destinations. For example, the spaces dedicated to potrivite ca destinații de vacanță. De exemplu, spațiile dedicate Natural Park. Pentru cei mai atrași de aerul brizat al Mării Negre sau al Deltei
children for play and study, the spaces dedicated to remote work, copiilor atât pentru recreere, cât și pentru studiu, spațiile dedicate For those drawn to the breeze air of the Black Sea or of the Dunării decât de aerul ozonat al muntelui, în portofoliul nostru
or even the spaces dedicated the the ordinary storage spaces are muncii de acasă, inclusiv banalele spații de depozitare devin noi Danube Delta, rather than to the mountain ozone, in our portfolio se găsesc Marina Suites Mamaia, respectiv Complexul din inima
becoming new criteria that get the attention of the new potential criterii ce captează atenția potențialilor cumpărători. Pe lângă there are Marina Suites Mamaia, respective The Fully Renovated deltei.
buyers. Besides the intrinsec characteristics of such a property, the caracteristicile intrinseci ale unei astfel de proprietăți, devin impor- Guesthouse in the Heart of the Danube Delta.
facilities provided by an area are gaining importance, as well - the tante și facilitățile pe care le oferă o zonă sau alta – prezența unor În privința celor care doresc să implementeze concepte de busi-
presence of some shopping centers, restaurants or sports facilities. centre comerciale, a unor restaurante sau posibilități de practicare In regards to those that would like to implement business concepts, ness, portofoliul nostru recent include proprietăți spectaculoase
a unor sporturi. our recent portfolio includes spectacular properties such as The precum Băile Simay, parfumul Aradului de secol XIX (cea dintâi baie
Alike, some buyers are interested to implement business concepts Simay Baths, the XIXth century Arad’s Charm (the first public bath publică cu aburi din oraș), Pavilionul Ofițerilor, farmec austro-ungar
either within urban properties, or extra-urban ones, but all of them Deopotrivă, unii cumpărători sunt interesați de implementarea unor of the city), The Officers’ House, the Austro-Hungarian Charm in în Caransebeș, minunatul Palat Gerliczy din Oradea sau Palatul
adapted to the new way of living and working. concepte de business fie în cadrul unor proprietăți urbane, fie a Caransebeș, the great Gerliczy Palace from Oradea or the Paper Monopolului Hârtie din București (excelentă amplasare pentru
celor extra-urbane, dar adaptate noilor condiții de muncă și de trai. Factory Palace from Bucharest (excellent location for a hotel concept hotelier sau pentru convertirea în splendide apartamente).
Should we refer only to the urban areas, the trend imposed by concept or to be converted into splendid apartments).
the new market conditions is to search for larger spaces that will Dacă ne referim doar la zonele urbane, tendința dată de noile De asemenea, albumul nostru cuprinde prezentarea celui mai
allow the daily activities to be completed in a more proper space. condiții de piață este de a căuta spații mai mari care să permită Also, our album encompasses the presentation of the largest golf mare club de golf din România, Theodora Golf Club, amplasat în
Our present selection includes such remarkable properties. For desfășurarea activităților zilnice într-un mediu mai propice. Selecția club in Romania, Theodora Golf Club, situated in the heart of inima Transilvaniei într-un cadru natural deosebit.
example, in Bucharest, the lovers of historic buildings or with noastră de față include astfel de proprietăți remarcabile. De pildă, Transylvania in a great natural setting. Monumentul Funerar al Fam. J.N.Alexandrescu reprezintă o
special architecture – The Costa-Foru House, L’Hotel Particulier in în București pentru iubitorii clădirilor istorice sau cu arhitectură raritate, fiind unul dintre cele mai vechi monumente din Panteonul
Dealul Mitropoliei, Professor Dimitrie Petrescu House, The House deosebită - Casta Costa-Foru din Dealul Mitropoliei, Casa Profe- The J.N. Alexandrescu Funerary Monument in Bellu Cementery României.
with Pomegranats Sophie Steinfeld or The Răchițeanu-Sirianu sorului Dimitrie Petrescu, Casa cu rodii Sophie Steinfeld sau Apar- represents a rarity, being of the oldest monuments from the Ro- Pe lângă proprietățile din România, puteți descoperi și o selecție
Apartment from Malaxa Building, signed by Arch. Horia Creangă, tamentul Răchițeanu-Sirianu din cadrul Blocului Malaxa, semnat manian pantheon. de proprietăți amplasate în diverse colțuri ale lumii, fie că este
for those that enjoy a contemporary style – The Pop-art Penthouse de arh. Horia Creangă; pentru cei care preferă un stil contemporan Besides the properties from Romania, you can discover a selection vorba de locuri sub soarele Mediteranei, în aerul montan al
from Washington Residence, The Penthouse next to Charles de – Penthouse în stil pop-art din cadrul Washington Residence, Pent- of properties situated in various corners of the world, be they under Courchevel-ului, cu atmosfera cosmopolită a Singapore-ului, pline
Gaulle – for those that would like to invest into properties that will house-ul de lângă Piața Charles de Gaulle – pentru cei care doresc the Meditaraneean sun, in the mountain air of Courchevel, in the de opulența Dubai-ului, sau în peisajul boem al Buenos Aires-ului
maintain their attractivity over time – Pure Elegance in a Historic să investească în locuințe ce își vor păstra atractivitatea în timp cosmopolit atmosphere of Singapore, full of the opulance in Dubai, cu acorduri de tango. Fiind parte dintr-o echipă de consultanți în
Prestigious Neighborhood, Aviatorilor Boutique Apartments. Or, in – Eleganță rafinată într-un cartier istoric de prestigiu, Aviatorilor or in the bohemian landscape of Buenos Aires with tango sounds. peste 75 de țări și teritorii, putem oferi expertiză locală pe parcursul
Cluj-Napoca, properties with attention to the interior design such as Boutique Apartments. Sau, în Cluj-Napoca, proprietăți cu atenție Being part of a team of consultants from more than 75 countries întregii experiențe în domeniul imobiliar, și acces la proprietăți în
The Villa with Birch Trees or The Exclusive Villa near the Botanical acordată design-ului interior precum Vila cu mesteceni și ciubăr și and teritories, we can provide local expertize along the entire real orice colț al lumii.
Garden Alexandru Borza. Vila exclusivistă din apropierea Grădinii Botanice Alexandru Borza. estate process and access to properties from any part of the world.
Proprietățile cuprinse în acest album oferă celor interesați posibil-
For those that prefer not to go out too further away from the city, Pentru cei care nu doresc să se depărteze prea mult de oraș, The properties encompassed within this album provide to the itatea unei evadări din mijlocul evenimentelor și aglomerației, un
The Mociorniță Manor, the Tuscan Residence next to Comana Conacul Mociorniță, reședința toscană de lângă Comana oferă interested ones the option of an escape from the events and crowd, refugiu confortabil benefic sănătății fizice și spiritului. Proprietățile
provides the privilege to own his own delta, or to have been de- privilegiul de a avea propria deltă, și de a se fi dezvoltat pornind a comfortable retreat good for the health and state of mind. The istorice permit redarea gloriei de odinioară a unor valori arhitectur-
veloped starting from a end-of-the-XVIIth century kula, and Vlahiia de la o culă de la sfârșitul secolului al XVII-lea, iar Grădina Vlahiia historic properties allow regaining the old times glory for heritage ale de patrimoniu și încărcate de repere ale trecutului, în vreme ce
Garden and The Mediteraneean Villa from the Shore of Snagov și Vila mediteraneeană de pe malul Lacului Snagov reprezintă o architectural values filled with the past references, while the con- proprietățile contemporane atrag și prin atributele artistice incluse.
Lake represent an option for those that enjoy the proximity of the soluție pentru cei care doresc să se bucure de salba de lacuri și temporary properties are attractive by their artistic values, as well.
lane of lakes or forests from the Northern part of the capital city. de zonele împădurite din nordul Capitalei. Iubitorii stilului rustic,
The lovers of the rustic, tradditional or historic places, could enjoy tradițional sau ale locurilor încărcate de istorie, își pot delecta We invite you to discover them. Vă invit să le descoperiți.
properties such as The Salbek Castle, The Traditional House from privirea cu proprietăți precum Castelul Salbek, Casa Tradițională
Lețcani, or The Rustic House close to Cluj-Napoca ( a tribute to the de la Lețcani sau Casa rustică de lângă Cluj-Napoca (un tribut vieții Monica Barbu, MRICS
Transilvanian old times). transilvănene din vremurile de odinioară). CEO Romania Sotheby’s International Realty | monica.barbu@sothebysrealty.ro | 0040 722 408 051
6 7
Index: Index:

Countryside retreat Evadare din oraș 4-Room Apartment in Malaxa Building, arch. Horia Creangă 154 Apartamentul Rachițeanu-Șirianu, arh. H. Creangă
The Villa of Gen. Cartianu 18 Vila Generalului Cartianu Elegant 4-Room Apartment in Downtown Bucharest 156 Apartament elegant cu 4 camere
Liliacul Vila, Predeal’s Neo-Romanian Beauty 20 Vila Liliacul, frumusețea neoromânească a Predealului Urban Living in a Natural Setting 158 Stil de viață urban într-un cadru natural
Blebea Villa 22 Vila Blebea Pure Elegance in a Prestigious Historic Neighbourhood 160 Eleganță rafinată într-un cartier istoric
Coșava Cabin, total seclusion in the nature 24 Cantonul Coșava, izolarea absolută în sânul naturii Exclusive lifestyle on the shores of Floreasca Lake 162 Lifestyle exclusivist pe malul lacului Floreasca
Verdi Park Views 164 Vedere privilegiată asupra Parcului Verdi
Hunting Chalet in the Retezat Mountains 28 Cabana Vânătorească din Munții Retezat Transylvania Transilvania
Vacation Home near the Forest 32 Casa de vacanță de la marginea pădurii Simay Baths, Arad’s 19th Century flavour 166 Băile Simay, parfumul Aradului de secol XIX
Vacation House among the mountains next to Brașov 34 Casa de vacanță în inima munților lângă Brașov Officers House, Austro-Hungarian charm in Caransebeș 168 Pavilionul Ofițerilor, farmec austro-ungar în Caransebeș
Holiday Residence near Golești Manor 36 Reședința de vacanță de lângă Conacul Goleștilor Gerliczy Palace - Oradea 170 Palatul Gerliczy - Oradea
Drahneilor Mansion 40 Conacul Drahneilor La Maison de Caroline - Alba Iulia 172 La Maison de Caroline - Alba Iulia
Alpin Hotel 44 Hotel Alpin
Three Holiday Villas on Lotrului Valley 48 Trei vile de vacanță pe Valea Lotrului Villa with Birch Trees in Cluj-Napoca 174 Vila cu mesteceni din Cluj-Napoca
The House above the Clouds 52 Casa de deasupra norilor Exclusive Villa near the Botanical Garden - Cluj-Napoca 178 Vilă exclusivistă în apropierea Grădinii botanice - Cluj-Napoca
Residence in the natural setting with the purest air 54 Reședință în cadrul natural cu cel mai pur aer The Renner Family Villa - Cluj-Napoca 180 Vila familiei Renner - Cluj-Napoca
The dream Cottage in Bucovina 58 Cabana mult visată în Bucovina
A Mix of Old and New in Downtown Timișoara 182 Vechi și Nou în centrul Timișoarei
Fully renovated Guesthouse in Danube Delta 60 Complex turistic “La cheie” în inima Deltei Dunării Interwar Villa in Timișoara’s City Center, arch. Karoly Fenyves 184 Vila interbelică semnată de arh. Karoly Fenyves - Timișoara
Mamaia Marina Suites 64 Marina Suites Mamaia 4-Room Apartament with a view of Bega River - Timișoara 186 Apartament cu 4 camere pe malul Begăi - Timișoara
Exclusive Villa on the Cornești Plateau - Târgu Mureș 188 Vilă exclusivistă pe platoul Cornești - Târgu Mureș
Mociorniță Manor, the Tuscan Residence near Bucharest 66 Conacul Mociorniță, reședință toscana de lângă București
Vlahiia Garden 68 Grădina Vlahiia J.N. Alexandrescu funerary Monument in Bellu Cemetery 190 Monumentul funerar J. N. Alexandrescu - Cimitirul Bellu
Salbek noble Castle, Neoclassic Style 74 Castelul nobiliar Salbek, stil neoclasic
The Picturesque Holiday Home from Rădești 76 Casa pitorească de vacanță din Rădești International Properties Proprietăți internaționale
Traditional Style House near Iași 78 Casă în stil tradițional în apropierea Iașiului Calista, Mykonos, Greece 196 Calista, Mykonos, Grecia
Traditional House one hour from Bucharest 80 Casă de vacanță maramureșeană la o oră de București Inoe, Aegina, Greece 198 Ineo, Aegina, Grecia
Gorski Domain 82 Conacul Gorski Cannes Villa, Cannes, France 200 Cannes, Franța
Zamfirescu Manor 84 Conacul Zamfirescu Villa in Los Monasterios, Valencia, Spania 202 Vilă în Los Monasterios, Valencia, Spania
Firețeanu Manor 86 Conacul Firețeanu Vilamoura, Algarve, Portugal 203 Vilamoura, Algarve, Portugalia
Sentosa Cove, Singapore 204 Sentosa Cove, Singapore
Theodora Golf Club 88 Theodora Golf Club Paradise Island, Singapore 206 Paradise Island, Singapore
Mediterranean Villa on the shores of the Snagov Lake 94 Vila mediteraneană de pe malul lacului Snagov Al Barari Villa, Dubai 208 Vila Al Barari, Dubai
Rustic House near Cluj-Napoca 98 Casă rustică lângă Cluj-Napoca “Le Dalia”, Courchevel, French Alps 210 “Le Dalia”, Courchevel, Alpii Francezi
Countryside Mansion 100 Conac Haiducesc Or BlancCourchevel, French Alps 211 Or Blanc, Courchevel, Alpii Francezi
Punta Minitas at Casa de Campo, Dominican Republic 212 Punta Minitas în Casa de Campo, Republica Dominicană
Innercity retreat Evadare în oraș Posadas, Buenos Aires, Argentina 216 Posadas, Buenos Aires, Argentina
Bucharest București
The Paper Industry Palace, arch. Paul Smărăndescu 110 Palatul Monopolului Hârtiei, arh. Paul Smărăndescu
Brâncovenesc Style inspired Villa in Dorobanți 112 Vilă cu influențe brâncovenești în Dorobanți
The House of the Merchant Dimitrie Petrescu 114 Casa negustorului Dimitrie Petrescu
Art Deco Villa, arch. Jean Burcuș 118 Vila Art Deco, arh. Jean Burcuș
The Costa-Foru House, “L’Hotel Particulier” in Dealul Mitropoliei 120 Casa Costa-Foru, “L’Hotel Particulier” din Dealul Mitropoliei
The House with Venetian Windows 124 Casa cu ferestre venețiene
The House with Pomegranates 126 “Casa cu rodii” Sophie Steinfeld
Ioan Henri Roban House 130 Casa Ioan Henri Roban
Ramayana Villa from Pipera 132 Vila Ramayana din Pipera
The Interwar Villa with Garden, Arch. Simionescu 136 Vila interbelică cu grădină, arh. Simionescu
The Pop Art Penthouse 138 Penthouse în stilul Pop Art
Extraordinary Penthouse near Herăstrău Park 142 Penthouse extraordinar lângă Parcul Herăstrău
Modern 2 Bedroom Triplex Penthouse near Victoriei Square 146 Penthouse triplex cu 3 camere, lângă Piața Victoriei
Panoramic View Penthouse in Băneasa 148 Penthouse cu vedere panoramică în Băneasa
Apartment with Garden near Victoriei Square 150 Apartament cu grădină lângă Piața Victoriei
Aviatorilor Boutique Apartments 152 Aviatorilor Boutique Apartments

8 9
The Daniel Castle - A Rehabilitation Succes
Castelul Daniel - O reabilitare de succes

The construction of Daniel Castle in Tălișoara began during late Construcția Castelului Daniel din Tălișoara a început în perioada
renaissance time period in Transylvania, a time when Daniel renașterii târzii din Transilvania, când familia Daniel din Vârghiș,
family from Vârghiș, already an important family in the social life of ocupând deja un loc important în viața publică al Transilvaniei, a
Transylvania of that time, took the decision to build the foundation luat decizia întemeierii unei noi rezidențe nobiliare la Tălișoara.
of a new residence in Tălișoara. After the extensions built during Odată cu extinderile efectuate între anii 1669–1680 clădirea a de-
1669-1680, the castle became a truly authentic nobiliar residence, venit o veritabilă reședință nobiliară, demnă de rangul familiei și de
truly worthed for a family of such exigențele epocii. În timpul aces-
prestige and also meeting the tor lucrări, patronate de contele
highest standards of its time. Mihály Daniel și soția lui, Judit
During these construction works, Haller, clădirea a fost îmbogățită
supervised by Count Mihály Dan- cu o serie de elemente sculpta-
iel and his wife Judit Haller, the te din piatră: în 1669 pe fațada
building was decorated with a se- principală a fost plasat blazonul
ries of stone-sculpted elements: sculptat al familiei, care este re-
in 1669 the sculpted family crest cunoscut drept unul dintre cele
was placed on the main facade mai valoroase blazoane sculpta-
and it is until today recognized as te din Transilvania; în același an
one of the most vaulable stone fiind realizat și ancadramentul in-
crests in whole Transylvania; trării principale. În anul 1680 s-a “La renovarea unei clădiri istorice nu se
during the same year the frame finalizat și construcția sălii mari
of the main entrance was also a castelului, care ocupa întregul salvează doar pereții, adică clădirea în
made. In 1680 it was finalized the etaj al aripii lungi, fiind potrivită sine ca și valoare istorică și estetică, ci
big hall of the castle which used pentru organizarea unor eveni- ies la iveală toate poveștile care au definit
to fill the entire floor of the long mente festive de anvergură. S-a
wing of the castle, being regularly pus un accent deosebit pe de-
acea clădire și pe oamenii care au locuit
used for hosting big events and corarea acestei săli, pereții fiind în ea de-a lungul anilor, salvând astfel de
ceremonies. A major focus was pictați cu diferite scene, care în la pieire și rădăcinile, moștenirea noastră
put on decorating this hall: the aspectul lor imitau mai ales tapi-
culturală.”
walls paintings are depicting seriile flamande, o serie de ase-
different scenes which used to menea picturi fiind dezvăluite cu
mimic the appearance of flamand ocazia restaurării clădirii. Aceste
tapisseries. Some of the paintings picturi murale, databile în jurul
were only found during the recent anului 1680, constituie ansam-
renovations of the castle. These blul patrimonial cel mai important
murals, dating back to around al castelului. Subiectul lor este
1680, are considered the most unul special, fiind vorba despre
vaulable heritage artefacts of o istorie de familie pictată, care
the castle. The topic is a special ne povestește despre cele mai
one, it is a painted family story, showing the most important social, importante evenimente sociale, militare sau politice petrecute cu
military or political events in the history of Daniel’s family tree – a strămoșii familiei Daniel – între acestea numărându-se un turnir,
joust , a wedding, even a delegation to the Otoman Porte. From reprezentarea unei nunți, sau chiar o solie la Poarta Otomană. Din
an architectural point of view, the building is more likely a big size punct de vedere arhitectural clădirea este mai degrabă un conac
manor rather than a castle. However, both the public knowledge de dimensiuni mai mari, decât un castel. Însă, atât cunoştinţa pu-
and the National Authorities classified it as a castle as it was used blică cât şi Lista Naţională a Monumentelor Istorice o denumeşte
as a primary residence by a nobles family. During the centuries, the castel, denumirea fiind justificată prin destinaţia acesteia ca şi re-
building went through many transformations, ending-up to be used şedinţă principală a unei familii nobile. În cursul secolelor clădirea
as a collective agricultural space for the village during communist a suferit mai multe intervenții, după naționalizare fiind folosită ca
regime. sediu CAP.

10 11
12 13
Procesul de reabilitare a început cu o cercetare amănunțită a cas-
telului, am efectuat studii de istoria artei, cercetări arheologice, cer-
cetări murale – care au și dezvăluit marea surpriză a castelului, pic-
The renovation process started with a thorough scanning of the turile murale din 1680. Arhitectul proiectant a fost Attila Zakariás,
castle, there were carried out art history studies, archeological iar pentru designul interior și unele elemente decorative, ca poarta
researches, mural researches – which led to the amazing discov- și gardul din fier forjat, am lucrat cu designerul Csaba Damokos,
ery of the 1680’s mural paintings. The architect involved was Attila amândoi din Sfântu Gheorghe, plus mulţi alţi specialişti pe domenii
Zakariás, while the interior design and the cast iron elements of the ce ţin de natura de monument istoric. Față de multe alte castele
gate were developed by designer Csaba Damokos, both of them din Transilvania, putem enunța că situația castelului Daniel a fost
from Sfântu Gheorghe. Additionally there were involved many other una acceptabilă la momentul cumpărării, neavînd probleme struc-
specialists on specific areas of a histprical building. As opposed turale majore. Totuși, reabilitarea a fost una complexă și destul de
to many other castles across Transylvania, we can say that the îndelungată, întrucât am încercat refacerea conform exigențelor
condition of Daniel Castle was acceptable at the time we bought it, cerute la un monument istoric, păstrarea a tot ceea ce era valoros
with no major structural damage. din acest punct de vedere, dar în
However, the rehabilitation was același timp făcându-l adecvat
a long and complex process, pentru noua funcțiune, acela de
as we tried to fully match the castle - hotel.
requirments needed for a Pe lângă problemele şi întrebări-
historical building, to preserve le de natură tehnică care se ivesc
all the valuable features but to inevitabil la orice reabilitare de
also make it suitable for its future clădire veche, provocarea cea
destination, a hotel. mai complexă a fost amenajarea
Apart from the technical chal- spaţiilor interioare, ceea ce a ne-
lenges that arise at any renova- cesitat multă supunere şi respect
tion of such an old building, the faţă de clădire, şi încărcătura
major challenge was the design istorică pe care o poartă. Astfel,
“Once with the renovation of a historic of the interior spaces, which a fost necesară o foarte bună
required a lot of respect and cunoaştere a clădirii, a fiecărui
building, not only the walls are saved, colţişor, a fiecărei porţiuni de
submission to the building and
only the building itself as a historic and its historical legacy. So it was perete şi de găsirea unor soluţii
aesthetic value, but there are regained all needed to learn and to get to personalizate. Nu este o muncă
the stories that defined that building and know in detail every little corner care să poată fi făcută stând în
of the building, every little area of faţa calculatorului, pe baza plan-
all the people that lived there along the the walls, and to find customized şelor desenate; a fost nevoie de
years, this way, saving from oblivion the solutions for everything. It is foarte multă dedicaţie din partea
roots, as well, our cultural legacy.” not the kind of work you can do designerului, şi de foarte multă
sitting in front of a laptop, based implicare şi din partea noastră, a
on drawings and scanned floor proprietarilor. Astfel, am ajuns să
plans, it was required a lot of hard valorificăm la potenţialul maxim
and dedicated work of the entire fiecare element, fiecare colţişor
team. This is how we eventually al castelului. Ca să amintesc doar
managed to make the most out of câteva dintre soluţiile tailor-ma-
every element, out of every little de: am amenajat o baie într-o
corner of the castle. To list just a fostă încăpere înzidită, deasupra
few of the tailor-made solutions boltei pivniţei am pus nişte pode-
we used: we fitted a bathroom in an old formerly enclosed room, le de sticlă, lăsându-i astfel vizibilă structura bolţii, ferestrele vechi
above the cellar we used a glass floor allowing visibility to the înzidite le-am integrat ca şi elemente de design interior, am realizat
arches structure, the old windows were used as interior design iluminatul în încăperile de la parter mascând cu lemn vechi şi spo-
elements, the mosaic bath tub designed in one of the oddly shaped turi integrate grinzile de oțel folosite pentru consolidarea stucturală
bathrooms. As a result, all the interior design elements are cus- a clădirii, sau într-una din băile cu formă atipică am realizat o cadă
tomized solutions to the building’s specific, bringing out all the old construită din mosaic. Astfel, toate elementele de amenajare inte-
and valuable features while bringing as few changes to the initial rioară reprezintă soluţii personalizate la specificul clădirii, scoțând
structure as possible. The result was 11 rooms and 11 bathrooms în evidenţă tot ce era vechi şi valoros, şi aducând cât mai puţine
that are absolutely unique, each of them with a story linked to the modificări structurii iniţiale, rezultând 11 camere şi 11 băi absolut
old times history of the castle. unice, şi fiecare având câte o poveste legată de istoria acestuia.

14 15
The castle was bought in 2009 by today’s owners for 145.000 Intrat în 2009 în posesia actualilor proprietari, investiția a pornit de
euros. The renovation process took 5 years and 450.000 euros la suma inițială de achiziție de 145.000 euro. Proiectul de renovare
to completion, and the result was an amazing 4 stars hotel. The avea să însumeze alți 450.000 de euro și o perioadă de 5 ani până
domain continue to grow with the acquisition and renovation of la finalizarea proiectului și reconvertirea castelului într-un hotel de
the Little Castle in 2018, which raised the total investment in this 4 stele. Domeniul de la Tălișoara se extindea o dată cu achiziția și
project to more than 1.000.000 euros in a 10 years timeframe. The reabilitarea Castelului Mic în 2018, acțiuni ce ridicau întreaga sumă
investments and the quality of the work put in were validated and investită la peste 1.000.000 euro, pe o durată de circa 10 ani. În
recognized numerous times by international accolades and awards cei 7 ani de la punerea în circuitul turistic național și internațional,
(Top Hotel Awards, SME Star Family Award, Bruxelles, 2018) but Castelul Daniel a fost recunoscut în nenumărate rânduri atât prin
mostly by the big number of visitors and their appreciation premii și distincții (Top Hotel Awards, SME Star Family Award,
Bluxelles, 2018) cât mai ales de fluxul și aprecierea turiștilor.

Architect: Arhitect:
Attila Zakariás Attila Zakariás

Interior Design: Design Interior:


Csaba Damokos Csaba Damokos

Owner: Proprietari:
Lilla & Atilla Ratz Lilla & Atilla Ratz

Completed in 2014 Finalizat în 2014

16 17
18 19
Evadare din oraș • La Munte

Vila Generalului Cartianu


6 300 1.280 1937 Predeal

585.000 € The Villa of Gen. Cartianu Predealul este fără îndoială unul dintre cele mai atractive
orașe montane din România, istoria acestuia fiind deseori
Without a doubt, Predeal is one of the most attractive moun- comparată în paralel cu cea a Sinaiei. Localitate de frontieră
tain resort from Romania, its history being usually compared până în 1918 și important traseu feroviar la sfârșitul secolu-
with the one of Sinaia. lui al XIX, Predeal avea să devină din perioada interbelică
Frontier locality by 1918, and major railway route at the end important pol turistic, atrăgând, față de Sinaia, noile pături
of the XIXth century, Predeal was about to become in the sociale - sportivi, avocați, medici, militari de profesie. Multe
interwar period, an important touristic hub, attracting along din vilele ridicate în această perioadă de modernizare
with Sinaia, the new social strata - sportsmen, lawyers, apăreau în celebrul cartier Cioplea, ce devenea încă din
doctors, professional military. During this modernisation anii ’30 un adevărat cartier turistic-sportiv - instalarea unei
period, many of the villas were erected in the famous trambuline (1933), primul teleschi din țară (1934). Vila Gen.
neighbourhood Cioplea that was becoming even from the G. Cartianu era ridicată în 1937, la 4 case mai jos de Vila
30’s a true touristic-sport quarter - the first installation of a “Căprioara“, celebra casă de vacanță a mareșalului Ion
trampoline (1933), the first tele-ski from the country (1934). Antonescu, superiorul lui Cartianu. Reședința a fost proiec-
tată specific cu caracterul de casă de vacanță, înfățișarea
The Gen. Cartianu Villa was built in 1937, four houses down specială fiind caracterizată de materialele folosite - lemnul și
the road from ”Căprioara” Villa, the famous holiday home of marchetăria, piatra de râu și extraordinarul acoperiș.
Marshal Ion Antonescu, the superior of General Cartianu.
The residence has been planned with the character of a hol-
iday house, its distinct appearance being enhanced by the
used materials - the wood and the wooden crafted elements,
river stones and the extraordinary roof.

20 21
Mountain retreat • Historic

Liliacul Vila, Predeal’s


Neo-Romanian Beauty
Probably the most dominant and spectacular historical villa
of Predeal, the building formerly known as „Vila Liliacul” was
erected at the begnning of the century using a Neo-romani-
an architecture. In a very good condition from a structural 983 1.482
point of view, the villa needs a general renovation project
in order to shine again at it previously did. The monumental
stature is given by the imposing tower that reigns over the 550.000 €
city, and is augmented by the two big balconies with thick
columns and beautiful arches that offer a great view towards
the mountains.
Poate cea mai impozantă și spectaculoasă vilă istorică din
Predeal, clădirea cunoscută în trecut sub numele turistic de
“Vila Liliacul” a fost ridicată la începutul secolului în stil ar-
hitectural neo-românesc. În stare bună din punct de vedere
structural, vila este momentan “la roșu” și necesită o reno-
vare generală pentru a i se reda strălucirea de odinioară.
Statura monumentală este dată de turnul care tronează im- Vila Liliacul, frumusețea Neo-românească a Predealului
punător deasupra stațiunii și este accentuată de cele două
balcoane mari, marcate de coloane groase și arce de legă-
tură decorate care de asemenea oferă o vedere frumoasă
către Bucegi.

22 23
Vila Blebea
În centrul stațiunii Bușteni, o clădire cochetă iți atrage de
fiecare dată atenția. Cunsocută în trecut sub numele de
Vila Blebea, clădirea cu arhitectură specifică construcțiilor
ridicate aici la început de secol XX este astăzi renovată și
funcțională.
Arhitectura casei este una armonios echilibrată și marcată
de cele două turnulețe de colt și de decorațiunile în lemn
care acoperă și marchează veranda, de jur împrejurul casei.
Ferestrele sunt de asemenea foarte frumoase, cu tâmplăria
originala bine pusă în valoare de decorațiile care le încon-
joară cu un model aproape identic replicat în bosajele de
colt. Veranda acoperită oferă o vedere superbă și neîngră-
dită asupra Bucegilor și a Crucii de pe Caraiman, făcând din
diminețile însorite petrecute aici cu o ceașcă de cafea modul
perfect de a te bucura de frumusețea Bușteniului.

Blebea Villa
In the city center of Busteni ski resort, a very chic building
14 430 720
is catching the eye of the bypassers. It is the Blebea Villa,
a building with a typical architecture of these places at the
beginning of the 20th century, that is now fully renovated
and functional. The architecture is harmoniously balanced
275.000 €
and symetrical, well marked by the two corner towers and
the wooden decorations that enclose the porch all around
the house. The windows are beautiful, original and very
nicely restored. The porch offers an unrestricted view over
the Bucegi Mountains and over the Cross on Caraiman
Peak, turning the sunny mornings spent here with a cup of
coffee into the perfect way to enjoy the charm of Bușteni.

Bușteni

24 Evadare din oraș • La Munte 25


If you are searching for a truly secluded property, far from
the madness of modern life and completely immersed in the
midst of nature, then you might have just found it. Deep in
the genuine savage forest of the Semenic National Park, 5 293 2.100 1960
we encounter a truly unique property: Coșava Canton,
reachable by driving more than an hour on a forest road
from the nearest settlement. The property is unique in the 229.000 €
true meaning of the word, since at the moment further con-
structions in the National Park are forbidden. The property
can be accessed only with 4x4 vehicles, the nearest village Cantonul Coșava, izolarea
is Văliug located at about an hour drive on the forest road,
Reșița is 40 km away, and Timișoara is at 150 km away. absolută în sânul naturii
Dacă vă doriți o proprietate cu adevărat izolată, ruptă de ne-
bunia vieții moderne și complet scufundată în sânul naturii,
atunci asta trebuie să fie ceea ce căutați. Adânc în sălbă-
70 km to Orșova ticia virgină a Parcului Național Semenic, la mai bine de 1
oră de condus pe drum forestier până la cea mai apropiată
așezare, întâlnim o proprietate cu adevărat unică: Cantonul
Coșava. Proprietatea este unică în adevăratul înțeles al cu-
vântului, întrucât nu se pot ridica alte construcții în interio-
rul Parcului Național. Accesul se poate face doar cu mașini
4x4, cea mai apropiată localitate este Văliug, la aproximativ
o oră de condus pe drum forestier, Reșița se află la 40 km
iar Timișoara la 150 km.

26 Countryside retreat • Mountainside 27


28 29
Cabana vânătorească din Munții Retezat
Amplasată într-o locație remarcabilă, chiar în mijlocul Mun-
ților Retezat, această cabană autentică oferă pasionaților
de munte și de lux 1.200 de metri pătrați de confort la su-
perlativ. Proprietatea, prin detaliile distinse de construcție,
prin calitatea finisajelor și unicitatea mobilierului, dar și prin
trofeele de vânătoare și candelabrele luxuriante din coarne
de cerb care înnobilează interiorul, face cinste arhitecturii
tradiționale de munte. Mobilierul personalizat și adus de
peste Ocean completează fericit personalitatea impunătoa-
re a întregului ansamblu și îi dă acel caracter de cabană din
Aspen.

Hunting Chalet in the Retezat


Mountains
13 1.200 3 ha
Nestled in a remarkable location, right in the middle of
the Retezat Mountains, this authentic chalet offers hiking
enthusiasts 1,200 square meters of superlative comfort. 2.300.000 €
The property, with its distinguished construction details,
but especially with its hunting trophies and lush deer-horn
chandeliers that ennoble the interior, honours the traditional
mountain architecture. The furniture having as inspiration
the American Aspen cabins, and being actually custom
made in the US, rounds the imposing personality of the
whole ensemble.

60 km to Deva

30 Evadare din oraș • La Munte 31


32 33
Evadare din oraș • La Munte

Vacation Home near the Forest


On the road up from Predeal to Pârâul Rece Cabin, right on
the edge forest, with a small river flowing right beside the
house, we find this perfect vacation home in the mountains.
The house is quite newly built, designed and used as a Predeal
vacation residence. The views, the river, the fresh air, the
big terrace , the bbq, the forest, all of them mak it a perfect
place for the weekends but also for the summer and winter Casa de vacanță de la
vacations.
The house has four bedrooms, each of them with its private
marginea pădurii
bathroom and its own balcony, a big living room with a Situată la marginea pădurii, într-o zonă pitorească a drumu-
great view of the forest, a kitchen and a storage space in the lui ce urcă de la Predeal către Pârâul Rece, casa are are
basement. The house is fully furnished and fully functional tot ce se poate cere de la o casă de vacanță. Cu acces facil
with all utilities up and running. din drumul principal dar cu pădurea și râul chiar în spatele
curții, cu un aspect perfect integrat în decorul montan dar cu
toate facilitățile zilelor noastre, casa propune un mix perfect
între bucuria de a fi în mijlocul naturii și nevoia de a avea tot
confortul traiului modern.
Casa are trei niveluri, parter, etaj și mansardă plus un beci
suficient de încăpător și bine amenajat. Toate camerele sunt
mobilate cu bun gust și mobilă de calitate, abundă în lemn și
5 250 637
păstrează foarte bine caracterul unei case la munte. Relativ
recent finalizată, casa a fost gândită și folosită de la bun în-
218.000 € ceput de actualii proprietari ca o casa de vacanță și probabil
asta va fi destinația ei și în viitor. Ea este perfect funcțională,
complet mobilată și utilată și poate fi folosită imediat.

34 35
Countryside retreat • Mountainside

Vacation House among the moun-


tainsnext to Brașov
The house is set on a 1.000 sqm land plot, with a beautifully
landscaped garden, with plants, stone, pine trees and fruit
5 320 1.000
trees. In the garden we also find a winter house with a brick
BBQ. The house has 4 levels, 3 bedrooms, 3 bathrooms, a
big living room with a fireplace and a kitchen, a huge dining
175.000 €
room for parties and gatherings, and a covered terrace
with an amazing view of the mountains. The house is fully
furnished, equipped and connected to utilities and therefore
fully functional.
33 km to Brașov

Casa este așezată pe un teren de 1.000 mp, cu o grădină


atent amenajata peisagistic cu plante ornamentale, piatră,
brazi si pomi fructiferi. Tot în grădină găsim o căbănuță de
iarnă strategic așezată lângă grătarul de cărămida astfel
încât acesta sa poată fi folosit confortabil și în cele mai
friguroase seri de iarnă. Casa este dispusă pe 4 niveluri,
D+P+E+M, are 3 dormitoare, 3 bai, un living mare cu șemi-
neu și bucătărie, o sală de mese pentru petreceri cu o altă
bucătărie proprie, și o terasă acoperită pentru serile fru-
moase de vară de unde se poate admira în voie frumusețea
sălbatică a naturii. Casa este complet mobilată, utilată și
conectată la utilități fiind practic perfect funcțională.

36 37
Evadare din oraș • Contemporane

Holiday Residence near Golești Manor The house is set on a 1.000 sqm land plot, with a beautifully
landscaped garden, with plants, stone, pine trees and fruit
trees. In the garden we also find a winter house with a brick 5 250 2.431
BBQ. The house has 4 levels, 3 bedrooms, 3 bathrooms, a
big living room with a fireplace and a kitchen, a huge dining
room for parties and gatherings, and a covered terrace 210.000 €
with an amazing view of the mountains. The house is fully
furnished, equipped and connected to utilities and therefore
fully functional.

15 km to Pitești

Reședința de vacanță de lângă


Conacul Goleștilor
Reședința de vacanță este compusă din două case care
aduc laolaltă trecutul istoric atât de important al locurilor și
prezentul cu confortul și beneficiile lui, întregul proces de
renovare fiind realizat de meșteri moldoveni de la Agapia.
Proprietatea este compusă dintr-un teren de 2.500 mp și
două case: o fostă casă parohială datând de la sfârșitul
secolului 19 și o casă de vacanță nouă, construită în anul
2014. Arhitectura, finisajele, piatra naturală folosită în deco-
rarea fațadelor și a teraselor, ușile din lemn masiv au fost
concepute cu scopul de a oferi confort maxim dar încercând
să păstreze specificul arhitectural al locurilor.

38 39
40 41
42 43
Drahneilor Mansion The mansion is located on a generous land area of 2.8
hectares, it has 13 rooms and can accommodate up to 32
guests. The restaurant of the mansion, where Maramureș
specialties are served, has a capacity of 50 people and
there are 30 more seats on the terrace.
The beauty of the mansion, the picturesque character of the
place, the traditional dishes served in the restaurant have
made the Drahneilor Mansion an appreciated place, both
nationally and internationally.

13 1.000 2.83 ha
95 km to Maramureș International Airport
1.200.000 €

Conacul Drahneilor
Conacul este asezat pe o suprafață de teren generoasă de
2,8 hectare, are 13 camere si poate găzdui până la 32 de
oaspeți. Restaurantul conacului, unde se servesc specia-
lități maramureșene are o capacitate de 50 persoane în
interior, iar pe terasă o capacitate de 30 de locuri.
Frumusețea conacului, caracterul pitoresc al locului, prepa-
ratele tradiționale servite în restaurant au făcut din Conacul
Drahneilor un loc apreciat, atât pe plan național cât și pe
plan internațional.

44 Rural retreat • Mountainside 45


Evadare din oraș • La Munte

Hotel Alpin

Located at an altitude of 1385 m, in the heart of nature, Alpin


Hotel offers 58 rooms with individual bathrooms and balco-
nies. The hotel has 8 levels B + GF + 6F and has a usable
area of ​​3216sqm. The land has ​​3150 sqm. Alpin Hotel totals 78 3.150 1970
a number of 78 rooms, 62 bathrooms / sanitary facilities,
over 40 parking lots, 2 terraces, 1 fully equipped restaurant,
1 reception, 2 relaxation rooms adequately equipped. Hotel 930.000 €
Alpin Baișorii Mountain is the point of attraction for mountain
lovers, being located only 500 m from the Ski Slope, Zidul
Mare, slope with a length of 1034 m equipped with ski lifts.
During summer, the slope is used in off-road activities. The
Buscat ski slope, located about 2 km from Hotel Alpin, has a 55 km to Cluj-Napoca
length of 1300 m and is equipped with a chairlift.

Situat la o altitudine de 1385m, in inima naturii, Hotelul Alpin


oferă 58 de camere cu băi proprii si balcoane individuale.
Hotelul este dispus pe 8 niveluri D+P+6E si are o suprafață
utilă de 3216mp. Terenul aferent proprietății are o suprafață
totală de 3150mp. Hotelul Alpin totalizează 78 de încăperi,
62 de băi/puncte sanitare, peste 40 de parcări, 2 terase, 1
restaurant dotat și utilat, 1 recepție, 2 săli de relaxare dotate
adecvat. Hotel Alpin Muntele Băișorii este punctul de atrac-
ție al iubitorilor de munte, fiind situat la doar 500m de Pârtia
de schi, Zidul Mare, pârtie cu o lungime de 1034m dotată cu
teleschi. Vara, pârtia este folosită în activități off-road.
Pârtia de schi Buscat, aflată la aproximativ 2km de Hotelul
Alpin, are o lungime de 1300m si este dotată cu telescaun.

46 47
48 49
Evadare din oraș • La Munte

Trei vile de vacanță pe Valea Lotrului

50 51
Three Holiday Villas on Lotrului
Valley
Located at an altitude of 1385 m, in the heart of nature, Alpin
Hotel offers 58 rooms with individual bathrooms and balco-
nies. The hotel has 8 levels B + GF + 6F and has a usable
area of ​​3216sqm. The land has ​​3150 sqm. Alpin Hotel totals
a number of 78 rooms, 62 bathrooms / sanitary facilities,
over 40 parking lots, 2 terraces, 1 fully equipped restaurant,
1 reception, 2 relaxation rooms adequately equipped. Hotel
Alpin Baișorii Mountain is the point of attraction for mountain
lovers, being located only 500 m from the Ski Slope, Zidul
Mare, slope with a length of 1034 m equipped with ski lifts.
During summer, the slope is used in off-road activities. The
Buscat ski slope, located about 2 km from Hotel Alpin, has a
length of 1300 m and is equipped with a chairlift.

12 961 4.000
48 km to Transalpina Ski Resort
580.000 €

Domeniul are o peluză perfect întreținută, presărată cu brazi


argintii și dispune de o parcare privată și de un teren de
sport unde se poate practica tenis, volei și baschet. Capa-
citatea celor trei vile de vacanță este de 24 de persoane ce
pot fi acomodate în 7 camere duble, un apartament și un
duplex, toate cu băi și grup sanitar propriu. Există de ase-
menea un salon restaurant și un bar. Arhitectura și finisajele
clădirilor au fost concepute cu scopul de a oferi confortul
maxim viitorilor proprietari în condițiile unei perfecte armonii
cu natura. Intimitatea acestui colț de rai este garantată de
lipsa vecinilor, a localurilor publice sau altor activități comer-
ciale în apropriere.

52 53
5 325 1.481
Vila, finalizată în 2019, a fost realizată cu finisaje contem-
porane și construită după principiile ideale ale unei case de
vacanță la munte. Cu o vedere de 360 de grade asupra 300.000 €
platoului Poienii Mărului, casa a fost proiectată cu ferestre
generoase către vedutele montane, atracția principală fiind
perspectiva extraordinară către versantul nord-estic al Mun-
ților Piatra Craiului. Aflată la circa 20 de minute de Râșnov
și Bran, reședința beneficiază astfel și de proximitatea cas-
Poiana Mărului
telelor medievale, devenind o locație excelentă pentru inte-
grarea ei în circuitul turistic.

The House above the Clouds


The mansion completed in 2019 has been built with con-
temporary finishes and following the principles of an ideal
holiday home. With a view of 360 degrees over the Poiana
Mărului plateau, the house has been planned with generous
windows towards the mountains, the main attraction being
the view towards the Northern-Eastern slopes of the Piatra
Craiului Mountains. Being situated at approximately 20 min-
utes from Râșnov and Bran, the residence takes advantage
of the easy access to the medieval castles, becoming an
excellent location to be integrated into the touristic circuit,
as well.

54 Evadare din oraș • La Munte 55


Reședință în cadrul natural cu cel mai pur aer

56 57
Residence in the natural setting
with the purest air 7 681 2.900
Close enough to Bucharest to cover the distance in a little
over an hour, and far enough from the capital city so that its
inhabitants can benefit from the purest air or the picturesque
upon request €
nature from Breaza, the resort is versatile and could host Suficient de aproape de București, încât distanța să poa-
multiple lifestyles - from a tranquil lifestyle in the coziness tă fi parcursă în puțin peste o oră, și suficient de departe
of ones home, to the active lifestyle provided by the golf, de capitală, astfel încât locuitorii săi să se poată bucura de
horse-riding facilities, hiking trips, or to the relaxation pro- proprietățile aerului pur și ale cadrului natural deosebit oferit
vided by the wellness centers from the area, or socialising de Breaza, stațiunea este versatilă și poate găzdui multiple
in a peaceful community. stiluri de viață – de la un stil lipsit de griji în intimitatea pro-
In the heart of the resort, few minutes away from Brân- priei locuințe, la petrecerea activă a timpului la golf, călărie,
coveanu Park that includes wonderful secular trees, this plimbări în natură, la relaxarea centrelor de wellness din
residence combines the elements of a dwelling with ones zonă sau socializarea într-o comunitate liniștită.
of a holiday home address. The generous area of almost În inima stațiunii, la câteva minute de Parcul Brâncoveanu
700 sqm laid on basement, ground floor, first floor, and a ce adăpostește minunați arbori seculari, această reședință
second floor on double height, provides the conditions for a îmbină elementele necesare unei locuințe de bază cu cele
comfortable living from the ample living-dining area, to the ale unei adrese de vacanță. Suprafața generoasă de aproa-
coziness of the bedrooms with wonderful views towards the pe 700 mp dispusă pe demisol, parter, etaj și etaj mansar-
mountains, to the relaxation provided by the sauna, or other dat, oferă condițiile unui trai foarte confortabil de la spațiul
practical areas such as the sports one or the wine cellar. amplu al zonei de living-dining, la intimitatea dormitoarelor
cu priveliști minunate spre munți, la răsfățul oferit de sau-
nă, la alte zone practice precum cea destinată sportului sau
crama.
Breaza

58 Rural retreat • Contemporary 59


Cabana mult visată în Bucovina

The dream Cottage in Bucovina


Located in the legendary Bucovina (Northern Romania), in
the village of Mălini, where nature and traditions remained
unchanged, this dream cottage is skillfully built, using the
local craft of joining round logs. Everything from the refined 6 240 1.124
design of the spacious rooms to the arrangements in the
courtyard of the cottage, which bears the signature of sev-
eral landscape gardeners, is designed to bring relaxation upon request €
and day dreaming. The generous space of the cottage,
structured on three levels and covering 220 square meters
of usable area, shows, in every detail, the authentic stylistic Situată în legendara Bucovină, în satul Mălini, unde natura
imprint of the place and the warm beauty of the solid wood. și tradițiile au rămas neschimbate, această cabană mult vi-
The generous land that surrounds the cottage has over sată este construită, cu o fină pricepere, după meșteșugul
1,100 square meters, being guarded by forests and crossed, local al îmbinării buștenilor rotunzi. Totul, de la designul ra-
like in a fairy tale, by a small water stream. There is also a finat al camerelor spațioase până la amenajările din curtea
fully equipped and furnished gazebo, which can host events cabanei, care poartă semnătura unor peisagiști, este gândit
for up to 45 guests. să invite la desfătare, relaxare și visare. Spațiul generos al
cabanei, structurat pe trei nivele și acoperind 220 mp de
suprafață utilă, lasă să se vadă, în fiecare detaliu, amprenta
stilistică inconfundabilă a locului și frumusețea caldă a lem-
nului masiv. Pe terenul amplu care o înconjoară, de peste
1.100 mp, străjuit de păduri și străbătut, ca într-o poveste,
de un mic pârâu, se înalță și un foișor complet utilat și mobi-
200 m to Mălini Ski Resort lat, care poate găzdui evenimente de până la 45 de invitați.

60
Evadarea din oraș • La Munte 61
Fully renovated Guesthouse in Danube Delta
One of the truly authentic and spectacular areas of Romania
is the Danube Delta, always an important touristic attraction
of Europe. In Periprava, very close to the Ukrainian border,
where Chilia branch and Letea Forest join and create one
of the most beautiful places of the Delta, we find a place
where nature gave way to a small resort that blends in just
perfectly. The resort covers 3025 sqm and hosts 18 rooms,
a terrace, 2 dining rooms with a total capacity of 60 people,
a fully functional kitchen, a gazebo, docks and a pier.
Everything that is needed for a complete experience of the
Danube Delta.
The entire resort was fully renovated in 2019 and is as good
as new given that it was mostly used for personal pleasure
by the actual owners. The property is sold turnkey, with
fully furnished rooms that are ready to use and a functional
kitchen that can provide for up to 60 customers.

62 63
Evadare din oraș • În Deltă

Complex Turistic “La cheie“ în


inima Deltei Dunării 18 781 3.025
Unul din locurile cu adevărat spectaculoase și autentice ale
României este Delta Dunării, iar asta o va face întotdeau-
na un important punct de atracție turistică. La Periprava, 1.100.000 €
aproape de granița cu Ucraina, acolo unde Brațul Chilia și
Pădurea Letea s-au hotărât să își dea mâna și să creeze
unul din cele mai frumoase habitate naturale din Delta Du-
nării, găsim un loc unde sălbăticia naturii a făcut loc unui
mic complex turistic perfect integrat cu locul în care se află.
Complexul se află pe un teren de 3025 mp și cuprinde 18 8 km to Letea Forest
camere cu 38 de locuri de cazare, o terasă acoperită, 2 săli
de luat masa cu o capacitate totală de 60 de persoane, o
bucătărie complet mobilată și utilată, un foișor, pontoane și
debarcader. Tot ce este nevoie pentru o experiență comple-
tă în Delta Dunării.
Întregul complex a fost renovat integral în 2019 și este prac-
tic ca și nou, fiind exploatat mai mult pentru uz personal de
către actualii proprietari. Proprietatea se vinde la cheie, cu
camerele complet mobilate, utilate, și gata de a fi folosite și
cu bucătăria funcțională complet utilată pentru funcționare.

64 65
Seaside retreat • Contemporary

Marina Suites Mamaia

Mamaia Marina Suites


Mamaia Marina Suites, the magnificent residential develop- 5 units
ment from the North side of Mamaia, offers a unique lifestyle 90 - 177
to those open to new experiences.
Located on the beach, extremly close to the water, the 9 226.750 - 457.758 € + VAT
floor building comprises 114 apartments with one and two
bedrooms, that are a perfect investment or just a personal,
exclusive vacation home on the shores of The Black Sea.
Marina Suites Mamaia, grandiosul ansamblu rezidențial din
nordul stațiunii Mamaia, oferă unicitate rezidențială special
aleasă pentru cei deschiși către noi experiențe. Poziționată
chiar pe plajă, extrem de aproape de malul Mării Negre, clă-
direa cu 9 etaje oferă 114 apartamente care pot fi o investiție
sau o casă de vacanță exclusivistă.

66 67
Evadare din oraș • Istoric

Conacul Mociorniță, reședința


toscană de lângă București
La 30 km de București, amplasat pe o colină cu o priveliște
13 764 1.17 ha 1920
deosebită către râul Neajlov, se întinde Domeniul Mociorni-
ță. Aici se află conacul construit în anii ‘20 și extins în anii
‘40 de Ministrul Plenipotențiar Renato Bova Scoppa, amba-
620.000 € sador al Italiei în România în perioada 1941-1945, care l-a
transformat în reședința sa de vară. Datorită apropierii de
București, compartimentării, amplasării și cadrului natural,
Conacul Mociorniță din Singureni își poate continua frumoa-
sa poveste ca pensiune, centru de evenimente, reședință de
30 km to Bucharest familie sau de vacanță.

Mociorniță Manor,
the Tuscan Residence near Bucharest
Only 30 km away from Bucharest, located on a hill with
a great view of the shore of Neajlov river, the Mociorniță
domain stretches. Here is the mansion built in the 1920s
and extended in the 1940s by Plenipotentiary Minister
Renato Bova Scoppa, Italy’s ambassador to Romania
between 1941-1945, who transformed it into his summer
residence. Due to the proximity to Bucharest, its partitioning,
location and natural environment, the Mociorniță Mansion
in Singureni can continue its beautiful story as a pension,
event center, family or holiday residence.

68 69
Grădina Vlahiia

70 71
Vlahiia Garden
Created as a garden, cultivable and cared for, Vlahiia is
arranged as a true nature reservation animal farm, vege-
table gardens, a small orchard, greenhouses and even an
artificial lake. In addition to all of these features, 6 unique
30 km to Bucharest
residential units have been built and integrated in the
complex, 5 authentic houses from Maramureș, brought from
Ţinutul Bârsanei, undoubtedly represent the essence of the
entire Garden and the atmosphere recreated on the shores Creată atât ca o grădină, în sensul propriu, cultivabilă și
of Snagov Lake is truly unique.The traditional church from îngrijită ca atare, Grădina Vlahiia este amenajată ca o ade-
Maramureș, together with the archaic museum is getting vărată rezervație naturală: fermă de animale, grădini de le-
you back in time to Ţinutul Bârsanei and is completing the gume și o mică livadă, sere și chiar un lac artifical. Pe lângă
enchanting universe of Vlahiia Garden. toate aceste trăsături ce leagă locul de natură încă și mai
You can also find a Tuscan-style villa, with pool and garden, mult, au fost ridicate și integrate excepțional în complex 6
made through the extraordinary collaboration between unități rezidențiale unice în această zonă din jurul Bucureș-
architects Șerban Sturdza and Luciano Bazzari. tiului. 5 case maramureșene, autentice, aduse din Ținutul
Bârsanei reprezintă fără îndoială esența întregii Grădini,
atmosfera recreată pe malul lacului Snagov fiind cu adevă-
rat inedită. Biserica tradițională maramureșeană, alături de
muzeul arhaic ce te transpune în Ținutul Bârsanei de acum
peste 100 de ani, completeaza universul feeric al Grădinii
28 3.458 2.62 ha Vlahiia.
Pe lângă toate acestea, domeniul este completat de o vilă
în stil toscan, cu piscină, grădină și foișor, realizată prin
6.800.000 € colaborarea extraordinară dintre reputații arhitecți Șerban
Sturdza și Luciano Bazzari.

72 Countryside retreat • By the Lake 73


74 75
Evadare din oraș • Istoric

Salbek noble Castle


Neoclassic Style

The construction works were finished in 1811, when Von


Matei Salbek added a new level. At this point, the castle’s
new appearance was quite different from its initial for-
tress-like look. The castle is built in Neoclassic style, and 19 km to Săvârșin Royal Castle
its most important elements are the facade and back porch,
both featuring Doric hone columns. On the Northen facade
columns, the bas-relief cherubims are still noticeable. The
castle is rectangular-shaped, and features one level and the Castelul nobiliar Salbek,
ground floor. The castle has two entrances, on the north and stil neoclasic
southern sides. The rooms are positioned one after another, Lucrările vor fi finalizate după 1811, când castelul va fi su-
and each one has its own access door. Access to the first praetajat de către Von Matei Salbek. Noul aspect al cas-
floor is ensured by a semicircular staircase. Upon analysis telului este diferit faţă de cel vechi care era sub formă de
of the position of the rooms on the first floor, historians cetate. Este construit în stil neoclasic şi iese în relief prin
presumed they were used by the Count and his family. The faţada şi terasa din spate, ambele străjuite de coloane în
structure is made of burnt bricks, and features diamond-pat- stil doric construite din gresie. Pe coloanele de pe faţada
terned hardwood, and cement floors. nordică se văd şi astăzi heruvimii sculptaţi direct pe ele. Ca
The 16,7 ha park surrounding the castle has many trees, plan, castelul are formă dreptunghiulară având parter şi un
some of which are secular oaks. etaj. Are două intrări maiestuoase situate una spre nord şi
alta spre sud. Încăperile sunt aşezate una lângă alta având
câte o uşă de comunicare între ele. La etaj se ajunge urcând
o scară semicirculară. Aşa cum sunt dispuse camerele la
etaj, se crede că acestea erau folosite ca apartamente de
24 983 16.73 ha 1800-1850 locuit de către stăpânii castelului. Construcţia este din cără-
midă arsă, cu planşee drepte având pardoseli din parchet în
formă romboidală, duşumele de scândură şi ciment.
450.000 € Parcul din jurul castelului, în suprafață de 16,7 ha, are nu-
meroşi arbori printre care şi câţiva stejari seculari.

76 77
Evadare din oraș • Contemporan

The Picturesque Holiday Home from


Rădești
The holiday home from Rădești is erected in harmony with the spirit
of the place, based on a project drawn by Arch. Marius Marcu-Lap-
adat. The space of aproximately 383 sqm is laid out on basement,
ground floor and the attic, and the partitioning has been completed
so that there are 3 main areas, each of them with direct exterior
access, terrace and own facilities.
The property includes a beautiful garden with decorative plants, as
as well as an orchard with fruit trees.
Besides the main house, the summer kitchen with more space un-
derground, the safeguard house with its own bathroom, the storage
annex, the dogs house or the green house have been included in
order to provide to the owners a comfortable and practical stay.

Casa pitorească de vacanță din Rădești

Casa de vacanță din Rădești este realizată în armonie cu spiritul


locului pe baza unui proiect întocmit de arh. Marius Marcu-Lapa-
dat. Spațiul de aproximativ 400 mp este dispus pe subsol, parter
și mansardă, iar partiționarea s-a realizat astfel încât să permită 11 383 4.242
funcționarea a trei zone principale, fiecare cu access direct exteri-
or, terasă și facilități proprii.
Proprietatea include o grădină minunată cu plante decorative, pre- 380.000 €
cum și o livadă cu pomi fructiferi roditori.
Pe lângă casa principală, bucătăria de vară cu beci la nivelul infe-
rior, casa cu baie proprie pentru portar, magazia pentru depozitare,
căsuța câinilor sau sera au fost incluse pentru a oferi proprietarilor
săi o ședere cât mai confortabilă și practică. 14 km to Mioveni, Argeș

78 79
Countryside retreat • Cottage

Traditional Style House near Iași


Lețcani commune, located less than 20 kilometers away
from the charming city of Iași (North-Eastern Romania) is 20 km to Iași
4 176 1.042
a place steeped in history, which houses the archeological
site of Cucuteni culture, the oldest confirmed European
civilization, centuries-old churches and reservations with
secular meadows. This is where we find the traditional style
175.000 €
residence of an artist painter who took care of every detail
of the construction - from the massive wooden beams that
cross the ceiling to the two traditional fireplaces decorated
with floral motifs. The interior space of the home, intimate
and dotted with handcrafted objects caring the patina of
time, is well compartmentalized, keeping the attic as a place
open to inspiration.

Comuna Lețcani, situată la mai puțin de 20 kilometri dis-


tanță de fermecătorul oraș Iași, este un loc impregnat de
istorie, care adăpostește situl arheologic al culturii Cucuteni,
biserici vechi de secole și rezervații cu pajiști seculare. Tot
aici se află și un adevărat colț de poveste, casa unui pictor
artist care s-a îngrijit de fiecare detaliu de construcție – de
la grinzile masive de lemn care traversează tavanul la cele
două șeminee tradiționale decorate cu motive florale. Spa-
țiul interior al căminului, intim și punctat de obiecte artiza-
nale cu patina timpului, este bine compartimentat, păstrând
mansarda ca pe un loc deschis inspirației.

80 81
Evadare din oraș • Istoric

Casă de vacanță maramureșeană la o


oră de București
La mai puțin de o oră distanță de București, într-un sat pi-
toresc așezat în zona un pic mai înaltă a Luncii Ialomiței,
întâlnim o proprietate care iese din tiparul locului. O casă
maramureșeană autentică, cu o istorie și o poveste aparte,
adusă tocmai de la Ieud pentru a deveni o casă de vacanță
fermecătoare mai aproape de București.
Casa a fost restaurată cu multa grijă și atenție la detalii,
s-au păstrat și recondiționat elementele autentice fiind fo-
losite materiale ecologice și specifice zonei și perioadei din
care provine.
Farmecul proprietății este dat și de faptul că este așezată pe
un teren de 2.500 mp și este înconjurată de o livadă cu pomi
fructiferi și viță de vie, devenind astfel o adevărată oază de
verde și de intimitate.

Traditional House with Beautiful Orchard


one hour away from Bucharest
3 120 2.500
Less than an hour away from Bucharest, in a picturesque
village set in the higher grounds of Ialomița Meadows, we
find a property that is totally out of the ordinary for this area. 69.000 €
A traditional house from Maramureș, with its own special
story, brought all the way from Ieud to be transformed in a
beautiful vacation house closer to Bucharest.
The house was restored with great care and attention for the
details, all the authentic elements were reconditioned using
ecologic materials as per the time and the place of origin.
The charm is also given by the 2.500 sqm land plot fully
covered with an orchard of fruit trees that turn this property
in a green private oasis.

59 km to București

82 83
Countryside retreat • Historic

Gorski Domain

Conacul Gorski The Gorski Manor is located in the south of the commune,
on a high plateau, with a beautiful view over the Danube 230 6.85 ha 1916
Conacul Gorski este așezat în zona de sud a comunei Grea- meadows. With a beautiful architecture, of Tuscan influen-
ca, pe un platou înalt, cu o vedere frumoasă asupra Luncii ce, wasbuilt during 1900-1916. Elegant and imposing, the
Dunării. Cu o arhitectură frumoasă, de influență toscană, manor is situated on a 7 ha land plot and has 3 levels plus a 250.000 €
conacul construit în perioada 1900-1916 este o prezență tower that is scouting the horizons well beyond the Danube.
elegantă și impunătoare. Situat pe un domeniu de aproa- It was once a true jewel and it preserves even today some
pe 7 hectare, conacul este construit pe 3 niveluri (subsol, of its most artistic features, hoping for a renovation that will
parter și etaj) plus un turn care privește semeț până dincolo bring out the best in it and the chance of a new beginning.
de Dunăre. Cândva o bijuterie, conacul își păstrează azi o A truly aristocratic residence, an event center or the center- 50 km to Bucharest
mare parte din elementele arhitectonice care îl definesc, și piece of a touristic resort ar just a few examples of future
speră într-un proiect de renovare și reabilitare care să ii dea functionalities the manor can take in the future.
șansa unui nou început. O reședință aristocrată permanentă
sau de vacanță, un centru de evenimente cu istorie și ca-
racter, sau punctul de atracție al unui complex turistic, sunt
doar câteva exemple de destinație viitoare pe care conacul
le poate lua.

84 85
Evadare din oraș • Istoric

Zamfirescu Manor, olt time Stories


among Vrancea’s Hills
Located in Dragosloveni, somewhere between Buzău and
Focșani, with a beautiful view over the valley, hills and 750 5.084
mountains, Zamfirescu Manor wins your heart at first sight.
Having an imposing structure, and a Neoclassical façade,
with a portico marked by four pillars guarding the main 160.000 €
entrance and a monumental staircase, this property tells us
unequivocally that we are dealing with a significant and rich
history. The stone floor of the portico is beautifully decorated
and, if we take into account the exquisite panorama of the
landscape, we can only imagine the enchanting literature 20 km to Focșani
soirées that probably took place on this terrace during the
summer. The façade is completed by the discreet but abso-
lutely gorgeous decorations of the cornice, well preserved
Conacul Zamfirescu, povești de
all around the building. demult printre dealurile Vrancei
Situat în Dragosloveni, undeva între Buzău și Focșani, cu
vedere superbă asupra văii, dealurilor și munților, Conacul
Zamfirescu îți câștigă inima de la prima vedere. Cu o ținu-
tă impunătoare, fațada conacului este una de factura neo-
clasică, cu un portic marcat de patru stâlpi care străjuiesc
intrarea principală și o scară monumentală care ne spune
fără echivoc că avem de-a face cu o proprietate importantă.
Pardoseala de piatră a porticului este frumos decorată și,
dacă luăm în calcul vederea frumoasă pe care o oferă, ne
putem doar închipui serile feerice de literatură care aveau
loc probabil chiar pe această terasă în timpul verii. Fațada
este completată de decorațiile discrete dar absolut superbe
ale cornișei, bine păstrate de jur-împrejurul clădirii.

86 87
Countryside retreat • Historic

Firețeanu Manor

Conacul Firețeanu, farmec


394 4.579 interbelic înconjurat de natură
Situat în apropierea cunoscutei stațiuni balneoclimaterice
250.000 € Pucioasa, cu o istorie de peste trei secole, conacul Firițeanu
domină împrejurimile prin forța construcției sale din piatră
naturală. Banda de cărămidă roșie de sub streașină punc-
tează o rafinată preocupare pentru frumos și autentic. Rare
sunt conacele atât de bine întreținute, amplasate într-o zonă
100 km to Bucharest mirifică a dealurilor subcarpatice din Muntenia, înconjurate
de dealuri împădurite și râuri repezi. Proprietatea, care dis-
Located near the well-known spa resort Pucioasa, whose pune de o suprafață construită de peste 400 de mp, este
history goes back three centuries, the Firețeanu mansion locuită și poate servi drept reședința aleasă a unei familii.
dominates the surroundings by the force of its natural stone Terenul aferent se întinde pe 4.579 metri pătrați. Un rodnic
construction. The red brick strip under the eaves points atuu al proprietății este livada întinsă care, toamna târziu, se
out a refined concern for the beautiful and authentic. The umple de parfumul fructelor coapte.
well-maintained mansions are rare, located in a wonderful
area of the sub-Carpathian hills of Muntenia, surrounded by
forested hills and fast rivers. The property, which has a built
area of over 400 square meters, is inhabited and can serve
as the refined residence of a family. The related land covers
4,579 square meters. A fruitful asset of the property is the
large orchard, which puts on the savoury scent of ripe fruit
in late autumn.

88 89
Countryside getaway • By the Lake

Mediterranean Villa on the shores of


the Snagov Lake, Siliștea Snagovului
Built in 2006, on a plot of 3,000 sqm with 90m opening to
the lake, the villa with Mediterranean architectural style, is
laid on three levels and consists of 10 rooms with generous
areas, out of which, there are 7 bedrooms with ensuite 10 915 3.000
bathrooms, gym with sauna and bathroom, children’s
playground, storage spaces and dressings. Outside, the
property has a swimming pool and jacuzzi with an area of​​ 2.500.000 €
about 150 square meters, boat garage and pontoon for 6
other boats, double stone BBQ, a basketball court, up to
10 parking spaces in the yard, terraces and stage specially
designed for private events for up to 150 people.
Construită în anul 2006, pe un teren de 3.000 mp cu des-
chidere de 90m la lac, vila în stil arhitectural mediteranean,
este dispusă pe trei niveluri și este compusă din 10 camere
cu suprafețe generoase, din care 7 sunt dormitoare cu băi
individuale, sală de fitness cu saună și baie, loc de joacă
pentru copii, spații de depozitare, dresinguri. La exterior,
proprietatea dispune de piscină și jacuzzi în suprafață de
aproximativ 150 mp, garaj barcă și ponton pentru alte 6
bărci, BBQ dublu din piatră, un teren de baschet, până la 10
locuri de parcare în curte, terase și scenă special amenajate
pentru evenimente private de până la 150 de persoane.

300 m from Snagov Lake Club

96 97
98 99
Evadare din oraș • Contemporan

Casă rustică lângă Cluj-Napoca Rustic House near Cluj-Napoca


Located in Sălicea, just 15 minutes away from Cluj-Napoca,
this property pays tribute to the Transylvanian traditional 6 242 1.470
way of living. The thatched roof, the wooden beams that
are over a hundred years old, but especially the care and
dilligence with which the whole complex was built, make this 365.000 €
traditional house a perfect home for city dwellers in search
of fresh air and relaxation. The property has six rooms,
spread over an area of 180 square meters, and a generous
yard of 1,470 square meters, just perfect for family reunions.

Situată în comuna Sălicea, la doar 15 minute distanță de


orașul Cluj-Napoca, această proprietate aduce un tribut vie-
ţii transilvănene din vremurile de odinioară. Acoperișul din
stuf, grinzile de lemn cu o vechime de peste o sută de ani,
dar mai ales tihna cu care a fost construit întreg ansamblu
fac din această casă tradițională un cămin perfect pentru
orășenii în căutare de aer curat și relaxare. Proprietatea
dispune de șase camere, distribuite pe suprafață de 180 mp
și de o curte generoasă de 1.470 mp, numai bună pentru
reuniuni de familie.

12 km to Cluj-Napoca

100 101
Conac Haiducesc

102 103
Evadare din oraș • Contemporan

Conac haiducesc
Countryside Mansion
The „Outlaws Mansion” is located at the bottom of the hill
in Beu village, Mureș county, at 11km away from the center 8 1.100 10.50 ha
of historical Transilvania, Târgu Mureș. The mansion has
over 10 ha of land, 950 sqm living area distribuited in 12
spacious rooms. The large windows offer a grandious 750.000 €
perspective over the beautiful orchard. Outside the mansion
we have a swimming pool with its own filtration system, a
pond, 3 household outbuildings and a huge orchard on fruit
with over 400 plums, 8 old walnuts, cherries and 300 vine
cuttings. Being on the tectonic plate Praid - Sângeorgiu de
Mureș, at a depth of 200 m we can find water with a high
salinity. Conacul Haiducesc de la poalele dealului este situat pe
drumul Sării, în localitatea Beu, la o distanță de 11 km față
de municipiul alfat in centrul Transilvaniei istorice, Târgu
Mureș. Din 2014 datează acest conac cu peste 10 ha de te-
ren, 950 mp utili și 12 camere spațioase. Ferestrele imense
oferă o perspectivă largă asupra livezii de basm a conacu-
lui. În exteriorul conacului avem o piscină cu sistem automat
de filtrare, un iaz, 3 anexe gospodărești și o livadă imensă
pe rod cu peste 400 de pruni, 8 nuci bătrâni, vișini, cireși și
300 de butuci de vie. Fiind pe placa tectonică Praid – Sân-
georgiu de Mureș la o adâncime de 200 m putem găsi apă
cu o salinitate ridicată.
11 km to Târgu Mureș

104 105
Inner city getaway with Eliza Yokina
Evadare în oraș cu Eliza Yokina

A home could have character and identity in many ways, obviously O casă poate avea personalitate și identitate în multe feluri, evi-
there are no recipes, but almost always, inside such homes there dent că nu există rețete, însă aproape totdeauna, în astfel de case
is poetry, there are stories within, such a home let you discover există poezie, povești încorporate care se lasă descoperite în timp
it over time and does not send a și nu se dezvăluie din prima, însă
message from the first sight, but știi că are multe de povestit. O
you know there are many things casă poate dezvolta povești și re-
to be told. lații, precum facem noi înșine cu
A home could develop stories toate lucrurile ce intră în contact
and relationships, such as our cu ea, povești care tind să cred
personal stories with all the things că nu rămân neobservate, neîn-
that get in touch with it. I tend to țelese sau netrăite de noi.
believe those will not remain De cele mai multe ori, o casă
undiscovered, nor understood or construită cu materiale minerale
lived by us. Most of the times, a - var, nisip, cărămidă - va dez-
house built with mineral materials volta un altfel de aer respirabil în
– lime stone, sand, brick – will interiorul camerelor, spre deose-
develop such a breathable air bire de o casă din lemn, în care
Îmi plac casele care dezvoltă relații în
inside the rooms unlike a wooden se va simți întotdeauna o altă timp, am admirat de-a lungul anilor case
house where you will always temperatură și mișcare a parti- construite în natură, precum sunt casele
feel a different temperature and culelor de praf, un alt iz, sunet și
din pădurile braziliene sau cele indiene,
movement of the dust particles, a prezență, ce va învălui mișcările
different smack, sound and pres- noastre zilnice. Caut să desco- cele cocoțate pe un promontoriu sau în vârf
ence, that will wrap up our daily păr mai ales în casele existente de munte, casele ce înconjoară un copac
movements. The homes’ stories acest “feel” dat de materile care sau care își creează propria poveste într-o
are linked tight to the windows, to este dincolo de acel “look” dat de
the light and most of the times, design. Poveștile caselor se lea- grădină, fie ea și minerală.
to the nature. As nature justifies gă strâns de ferestre, de lumină
an openness and breath of the și de foarte multe ori, de natură.
home, a posture that embraces Cum natura justifică o deschidere
her or, on the contraire it, it și o respirație a casei, o postură
stands up to her. As an interior care o îmbrățișează sau dimpo-
feeds itself by a single window trivă îi rezistă. Cum un interior se
that embraces a tree and thus, hrănește de o singură fereastră
it justifies each glimpse towards ce îmbrățișează un copac și ast-
the light, shadows and towards fel justifică fiecare privire către
life – there are stories worth to be experienced. The possibility to lumină, umbre și către viață - sunt toate povești ce merită trăite.
perceive the nature within her perpetuum evolution, it is a story Posibilitatea de a observa natura în continua ei transformare este o
amongst the most serious stories that could fulfill a relationship poveste din cele mai serioase ce pot să umple o relație între lumea
in-between the built world and that not created by man. Almost construită și cea care nu este creată de om. Aproape orice casă
each home could create such stories, either by the context within, poate să creeze astfel de povești, fie prin contextul în care se află,
or by one created specially on this note. fie prin unul care este creat special în acest scop.

106 107
When speaking about courtyards and gardens, the possibilities are
endless, and a garden has the capacity to challenge that relation-
ship with the architecture I was mentioning, that could contain the Când vine vorba de grădini posibilitățile sunt infinite, iar o gradi-
life itself. It is just that, most of the times, we live inside the city and nă are capacitatea să provoace acea relație cu arhitectura despre
the nature is, in fact, a patch of garden, a jardinière or few plants care spuneam că poate cuprinde însăși viața. Numai că, de cele
on the balcony, terrace or even, inside the rooms, providing the mai multe ori, locuim în mijlocul orașelor și natura este de fapt un
opportunity to escape with mind and mind’s eye in nature. From petic de gradină, o jardinieră sau câteva plante în balcon, terasă
the same reason, I preferred each time to use natural materials for sau chiar în camera, oferind prilejul de a evada cu mintea și privi-
the interior design. The surfaces rea în natură.
with mineral finishes from plaster, Cartierul Dorobanți este un loc
putty, stone cladding, all of these bine știut în Bucuresti, aici se află
without or with as less chemical multe vile cu arhitectură deosebi-
additives as possible. The putty tă și curți bine proporționate. Car-
and solid wood furniture or solid tierul are mai multe zone, unele
wood elements as little as possi- mai dense decât altele. Am avut
ble treated, or polished with other prilejul să lucrez la reabilitarea
natural and ecological materials. și reamenajarea unei case pe o
Usually, we try to use materials stradă cu nume de aviator - nu
that breathes and leave the walls de capitală, stradă ce poartă un
to breathe and do not emanate caracter interbelic, cu loturi mici
I enjoy homes that develop this type of toxic particles. Although all of și vile cuplate P+1+M cu curți pe-
these are difficult to notice at first rimetrale foarte înguste.
relationships over time, I have admired sight, they have a positive impact Pe lângă renovarea și reabili-
along time, especially, homes erected in over the wellbeing. tarea completă a finisajelor și a
a natural setting, as there are the houses Dorobanți neighborhood is a instalațiilor, cât și o reorganizare
from the Brazilian forests or from the Indian well-known district of Bucharest. funcțională, o decizie de design
Herein, there are many villas importantă a fost introducerea
forests, the houses perched on a headland with distinct architecture and well unei terase la nivelul mansardei
or on the peak of a mountain, the houses proportioned courtyards. The prin decuparea acoperișului și
that wrap around a tree or create their own neighborhood has several areas, transformarea unei suprafețe,
some more dense than others. I teoretic utilă, într-una exterioară.
story within a garden, be it even mineral. had the opportunity to work on the S-a dovedit o decizie bună pen-
rehabilitation and refurbishment tru că a adus o altă dimensiune și
of a house situated on a street utilitate camerelor de sus (a copi-
with name inspired by an aviator, ilor, deja adolescenți) oferindu-le
not by a capital-city, street that posibilitatea de a petrece timp în
carries an interwar character, exterior, individual sau împreună,
with small land lots and twin -one dar retrași de atenția familiei.
storey -villas with very narrowed O altă transformare ce a ținut
3 sided courtyards. cont de relația interior-exterior
Besides the renovation and full este crearea unei mini terase în
refurbishment of the finishes and plumbing, as well as a functional curtea din spate, la nivelul interiorului, printr-un podium de deck
reorganization, an important design decision was represented by înălțat. Prin prelungirea bucătăriei în exterior, o zonă umbrită a ca-
introducing a terrace at the attic level by cutting the roof and con- sei, cu posibilitatea de a organiza un mic dejun sau o cafea, s-a
verting an area, theoretical usable area, into an exterior one. This extins scenariul de utilizare a ei cu acest mini exterior. Curtea din
proved to be a good decision as it has provided another dimension spate a mai primit o cișmea cu rol decorativ și câteva zone mici
and utility to the rooms upstairs (children’s rooms, already teenag- plantate cu plante cățărătoare, aromatice și copaci ce urmau să
ers) by granting them the option to spend time outside, privately or îmbrace gardurile. Logia matrimonială, cu pardoseala de terraz-
together, but withdrawn from the family’s attention. zo galben original, este deschisă către un corcoduș ce înflorește

108 109
Another transformation that took into consideration the relationship spectaculos primăvara, devenind astfel un loc perfect pentru dimi-
interior-exterior is represented by creating a mini terrace in the neți de orice anotimp.
back side courtyard, at the interior level, by a raised deck podium. Extinzând căutarea relației cu natura am preferat de fiecare dată
By prolonging the kitchen into the exterior, a shaded area of the să folosesc materiale naturale în amenajarea interioarelor. Supra-
house, with the option to set up a breakfast or coffee area, has fețe cu finisaje minerale de la tencuieli, gleturi, placări de piatră,
extended the scenario for its use by having this mini exterior. toate fără sau cu cât mai puțini aditivi chimici. Placări și mobilier
Also, the back courtyard has received a water fountain with décor din lemn masiv sau din elemente de lemn masiv, cât mai puțin tra-
function and few areas with climbing plants, aromatic herbs and tat sau finisat sau alte materiale naturale și ecologice. În general,
trees that will embrace the fences. The matrimonial loggia, with încercăm să folosim materiale care respiră și lasă pereții să respire
original yellow terrazzo flooring, is opened towards a plum tree și care nu emană particule toxice. Toate acestea deși sunt greu
that blossoms in a spectacular way during spring, thus becoming a observabile la prima vedere, au beneficiu asupra stării de bine.
perfect place for any season mornings. De aceleași materiale, copaci și tablouri ale anotimpurilor secven-
I have filled in an interior with trees and paintings of the sequenced țiate de dimineți liniștite este umplut un interior în care am încercat
seasons by relaxed mornings trying to enhance by few design să amplific prin câteva gesturi de design relația de conținere a unui
touches the relationship of containment of a park beyond the parc aflat dincolo de logie. Aici am fost martoră a felului în care un
loggia. Here, I was witnessing the way a whole park could fill in întreg parc poate să umple un interior simplu și mic cu un spațiu
a simple and small interior but with a space developed along its dezvoltat în adâncime și cum el – parcul – domină această relație.
depth, and the way the park dominates this relationship. The entire Tot interiorul a intrat în acest joc silențios, un monolog acompaniat
interior has entered into this silent play, a monologue accompanied de câteva voci printre foșnetul crengilor din parc, povestea unei
by few voices through the rustling of the tree branches in the park, picturi, a unei lămpi sau chiar a locatarilor seara la cină.
the story of a painting, of a lamp or even of the residents in the Finisajele mobilierul și textilele sunt aproape monochrome, în cu-
evenings, at dinner. lori apropiate unei păduri iarna. Pereții sunt tratați cu un finisaj de
The finishes, the furniture and textiles are almost monochrome, in tinci, pentru a absorbi cât mai mult din atmosferă. Parchetul este
colors close to a winter forest. The walls are treated with plaster fin- de o culoare pastelată și estompată, în ton cu pereții și țoață po-
ishes, in order to absorb as much as possible from the atmosphere. vestea este traversată de câteva personaje în negru.
The wooden floor has a pastel dimmed color, on the same note with
the walls and the entire story is crossed by few characters in black.
Credits: Credite:
The M House Casa M
Architecture, interior and garden: Arhitectura, interior și gradină:
Cumulus, Eliza Yokina, Irina Iacob Cumulus, Eliza Yokina, Irina Iacob
Completed in 2018 Finalizat în 2018
Photo: Andrei Mărgulescu Foto: Andrei Mărgulescu

Rachmaninov Interior Interior Rachmaninov


Design: Cumulus, Eliza Yokina, Simina Ignat, Andrada Tărău Design: Cumulus, Eliza Yokina, Simina Ignat, Andrada Tărău
Completed in 2020 Finalizat în 2020
Photo: Radu Matei Foto: Radu Matei

110 111
Evadare în oraș • Istoric

Palatul Monopolului Hârtiei, arh. Paul Smărăndescu


The Paper Industry Palace, arch.
Paul Smărăndescu
Part of the vibrant district of the city since its building in
1923-1924, the palace holds the signature of the Architect
Paul Smărăndescu, one of the most prolific architects of the
XXth century in Romania. In about the same period with
erecting the building at 7 Matei Millo Street, Paul Smărăn-
descu has planned other architectural monuments such as
Palatul Societății Astra Română (Rosetti Square), Palatul
Dacia România (Magheru Boulevard) or Palatul Societății
Creditul Rural (Brătianu Boulevard/Doamnei Street). The
intense activity of the area has lead to the development
of this property as a real business center of those times.
Currently, the former Palace of Letea Factory has a versatile
character so that the 2,700 sqm could be converted into 2.705 517 1923-1924
residential spaces for the urban lifestyle aficionados, into
offices for those that would like to remain connected to the
city life, or could be turned into a hotel. The space layout, 3.500.000 € + VAT
as well as the access allow various partition solutions and
use of the space.

There is already a project prepared that comes along with Parte din zona vibrantă a orașului încă de la construirea
the relevant valid building permit. sa în 1923-1924, palatul poartă semnătura Arhitectului Paul
Smărăndescu, unul dintre cei mai prolifici arhitecți ai Ro-
mâniei secolului XX. În aceeași perioadă cu ridicarea clă-
dirii din Matei Millo 7-9, Paul Smărăndescu mai proiecta
monumente de arhitectură precum Palatul Societății Astra
Română (Piața Rosetti), Palatul Dacia România (Bulevardul
Magheru) sau Palatul Societății Creditul Rural (Bulevardul
Brătianu/Strada Doamnei).
Activitatea intensă a zonei a făcut ca această proprietate
să devină un adevărat centru de afaceri al acelor vremuri.
În prezent, fostul Palat al Fabricii Letea are un caracter ver-
satil astfel încât cei aproximativ 2,700 mp se pot transforma
în spațiu de locuit pentru iubitorii traiului urban, în clădire de
birouri pentru cei care doresc să rămână conectați la viața
orașului, sau pot adăposti un concept hotelier.

Există deja un proiect de conversie într-o clădire de aparta-


mente, proiect ce poate fi pus la dispoziția cumpărătorului
împreună cu autorizația de construcție.

112 113
Inner city getaway • Historic

Brâncovenesc Style inspired Villa


in Dorobanți
Built in 1926, this Brâncovenesc style inspired villa summs
up all the attributes of a good investement: excellent loca-
tion, right in the heart of the city, in Dorobanți, with park view,
perfect surface of the garden and the possibility to transform
the construction into the perfect house, either residential or
commercial.
It’s located 150 square meters away from the Romanian
Television, it’s individually built on a 460 meter land, not
sharing any walls with the surrounding properties and has
an opening towards a park and 2 different streets.
Vilă cu influențe brâncovenești
în Dorobanți
Construită în anul 1926, această vilă cu influențe brâncove-
nești însumează toate atributele unei bune investiții: locali-
zare excelentă, în inima orașului, în Dorobanți, cu vedere
15 402 480 1926
către parc, suprafață optimă a grădinii si posibilitatea trans-
formării construcției în casa perfectă, fie rezidențială, fie
comercială. Aceasta se află la 150 de metri de Televiziunea
upon request € Română, nefiind alipită la calcan cu clădirile adiacente și nu
este clasată ca monument istoric.
Imobilul este construit pe un teren cu o suprafață de 460
metri pătrați, având deschidere către 2 străzi și parc.

114 115
Evadare în oraș • Istoric

The House of the Merchant


Dimitrie Petrescu
This historic monument, built at the end of the 19th century,
bears with nobility the signs of an era when Bucharest flour-
ished and started its urban modernization, being dubbed
“Little Paris”. One of the neoclassical architectural jewels of
the old Grivița neighborhood, The Dimitrie Petrescu House
can be found a little further from the 1900’s Bucharest’s
economical and cultural center. A miniature palace, with
over 2000 bulit sqm, the edifice was inaugurated in 1895 as Acest monument istoric, construit la sfârșitul secolului al
a colonial store, ‘’La Vapor’’. At that time, Dimitrie Petrescu XIX-lea, poartă cu noblețe semnele unei epoci de moderni-
(1853-1929) was the owner, a wealthy merchant, with the zare și înflorire economică a Bucureștiului, când orașul și-a
apprenticeship made at Casa Capșa. Petrescu’s House câștigat renumele de „Micul Paris”. Un pic mai departe de
competed both the architectural and comercial experience centrul economic și cultural al Bucureștiului de la 1900 des-
from the famous building ‘’Casa Capșa’’, situated in Calea coperim una dintre bijuteriile neoclasice ale vechiului cartier
Victoriei. Grivița, Casa Dimitrie Petrescu. Un palat în miniatură, cu
peste 2.000 m2 construiți, edificiului era inaugurat la 1895
drept magazinul de coloniale „La Vapor”. Proprietar era Di-
mitrie Petrescu (1853 - 1929), negustor înstărit, cu ucenicia
făcută la Casa Capșa. Petrescu emula complet experiența
de la celebra casă de pe Calea Victoriei și recrea atât arhi-
tectural (neoclasicism eclectic), cât și comercial o Capșa de
30 2.078 682 1895 Calea Griviței.

1.700.000 € + VAT
116 117
118 119
Art Deco Villa
Arch. Jean Burcuș

Located in the heart of Bucharest, close to Romană Square,


this elegant Art Deco house is the creation of the renowned
architect Jean Burcuș, who signed numerous architectural
works made especially in the interwar period. Jean Burcuș
is the son of the famous architect Ștefan Burcuș, whose
name is related to the former Palace of the Bucharest Stock
Exchange, but also to the first block of flats in Bucharest.
Built in 1932, the property still bears the imprint of the ele-
gant Art Deco style, with a vertically oriented urban design,
with clean lines, and a corner marked by windows. Vila Art Deco, arhitect Jean Burcuș
Situată în inima orașului București, aproape de Piața Ro-
mană, această casă elegantă în stil Art Deco este creația
reputatului arhitect Jean Burcuș, care a semnat numeroase
lucrări de arhitectură realizate în special în perioada interbe-
lică. Jean Burcuș este fiul celebrului arhitect Ștefan Burcuș,
al cărui nume este legat de fostul Palat al Bursei din Bucu-
15 580 379 1932 rești, dar și de primul bloc de apartamente din București.
Construită în 1932, proprietatea poartă încă amprenta ele-
gantului stil Art Deco, cu un design urban orientat vertical,
1.150.000 € cu linii curate, și colțul marcat prin ferestre.

120 Inner city getaway • Villas 121


Evadare în oraș • Istoric

The Costa-Foru House, “L’Hotel


Particulier” in Dealul Mitropoliei 16 1.340 492 1894
The boyar house, now a historical monument, located in a
charming zone of Bucharest, was built in 1894, according to
J.E. D’Alfonce de Saint Omer’s project, a famous French ar- 1.750.000 €
chitect, at the request of the Costa-Foru family, family which,
for several generations, gave prominent personalities to the
Romanian society, in the 19th century and at the beginning
of the 20th century. The noble style of the house fits perfect- Casă boierească, monument istoric de clasă B, amplasa-
ly in the late XX century French genre of “particulier hotel”, tă într-o zonă plină de farmec a Bucureștiului, construită în
defined by the theme of the colossal piano noble windows anul 1894 după proiectul faimosului arhitect francez J.E.
of the living room, accentuated by the decorative wrought D’Alfonce de Saint Omer, la comanda familiei Costa-Fo-
iron elements. The inside of the house dates back in the ru, familie care, timp de mai multe generații, avea să dea
1900’s, with changes in the late 1930’s. The dominant style personalități proeminente societății românești, în secolul al
is eclectic French on the upper floors, and the restructuring XIX-lea și la începutul secolului XX. Stilul nobiliar al casei se
of the lower floors shows Moorish-Florentine influences. încadrează perfect în genul franțuzesc de “hotel particulier”
de la sfârșitul secolului XIX, definit de tema ferestrelor colo-
sale de la piano nobile al salonului, accentuate de lucrătura
decorativă în fier forjat.
Interiorul casei datează din epoca anilor 1900, cu modificări
la sfârșitul anilor 1930. Stilul dominant este eclectic francez
la etajele superioare, iar restructurarea etajelor inferioare
arată influențe maur-florentine.

122 123
124 125
Evadare în oraș • Vile

The House with Venetian Windows


This historic house was built before The First World War,
in Neo-Romanian style, on Leon Vodă Street. The Neo-Ro-
manian style house stands out through its rich ornamented
façade. The decorative elements of its windows, with 8 335 195 1912
pointed accolade arches and sculpted faces, resemble the
Venice palazzos, with their oriental-inspired ornamentation.
From the Western world, these decorative forms influenced 650.000 €
the Brancovenian style at the end of 17th century, to be
integrated two centuries later in the Neo-Romanian register.
The decorative frieze with vegetal motifs belongs to the
same style and was positioned in the original construction Această casă istorică a fost construită în perioada antebe-
under the roof. lică, în stil Neoromânesc, pe strada Leon Vodă. Casa în stil
Neoromânesc se distinge prin fațada bogat ornamentată.
Elementele decorative ale ferestrelor, cu arce în acoladă
frântă și mascaroni, ne duc cu gândul la decorația palatelor
venețiene, ajunsă în Europa pe filieră Orientală, în secolele
XII-XIII. Din spațiul occidental, formele decorative au inspi-
rat la finalul secolului al XVII-lea stilul Brâncovenesc, fiind
integrate două secole mai târziu în registrul Neoromânesc.
Friza decorativă cu motive vegetale aparține și ea stilului
autohton, fiind poziționată, în construcția inițială, sub aco-
periș.

126 127
Located nearby the elegant Carol I Park, in one of the most
distinguished areas of the capital, this restored villa has a
fairy-tale-like name- the house with pomegranates- inspired
by the Art Nouveau paintings embellishing the cornice. The 9 354 212 1880
property, located on a 212 square-meter land, is composed
of two buildings that are connected. The first construction
was built between 1870 and 1880 and was at that time one 780.000 €
of the most stylish buildings in “Little Paris.” This building
was initiated by a certain Sophie Steinfeld, member of the
Steinfeld family, the owner of the property. In 2004 the “Casa cu rodii“ Sophie Steinfeld
property was purchased by an architect, directly from the Situată în apropierea elegantului parc Carol I, în una dintre
heirs of Steinfeld family, and was extensively consolidated cele mai distinse zone ale Capitalei, această vilă restaurată
and restored to become today’s architectural gem. poartă un nume feeric - Casa cu rodii – inspirat de picturile
în stil Art Nouveau ce îi înfrumusețează cornișa. Proprieta-
tea, amplasată pe un teren de 212 metri pătrați, este com-
pusă din două clădiri care comunică între ele. Prima clădire
a fost construită în anii 1870-1880, fiind una dintre cel mai
cochete clădiri din Micul Paris. În anul 2004 a fost achiziți-
onată de către un arhitect, direct de la moștenitorii familiei
Steinfeld, și a intrat într-un amplu proces de consolidare și
restaurare, rezultând bijuteria arhitecturală de astăzi.

128 Inner city getaway • Villas 129


130 131
Evadare în oraș • Vile

Casa Ioan Henri Roban

Ioan Henri Roban House


The historic streets in the downtown were also targeted in
the modernization process of Bucharest in the interwar pe-
riod, areas that, at that time, were opening up to the new
economic and commercial domains. The urban block-villas
would meet the required functionality needs- the building
that can be found on 24-26 Polona Street, built in 1927-
1928, is one of such type. The modern building, individually
11 1.020 287 1928
partitioned on each floor, has undergone a restoration, reha-
bilitation and reconversion process, becoming an ultramo-
dern and multifunctional construction. 2.750.000 €

Modernizarea Bucureștiului în perioada interbelică a vizat și


străzile istorice din centrul capitalei, zone ce se deschideau
noilor domenii economice și comerciale ale timpului. Vile-
le-bloc urbane aveau să răspundă nevoilor de funcționali-
tate cerute, astfel descoperim imobilul din strada Polonă,
ridicat în 1927-1928. Clădirea modernă, compartimentată
individual per etaj, a fost supusă unui proiect de restaurare,
reabilitare și reconvertire, devenind astăzi un imobil ultra-
modern și multifuncțional.

132 133
Inner city getaway • Villas

Ramayana Villa from Pipera

Designed for a luxurious life, a true oasis of peace in


Mediterranean architectural style, located in the north of the
Capital, this impressive villa can offer you all the modern
conditions of long-term living.
Everything is ensured from the point of view of comfort:
large rooms with generous glazed surfaces, premium
finishes and accessories, spacious bathrooms with state-of-
the-art facilities, rectangular land with potential for a pool
and exotic garden, quiet area away from specific noise car
and air traffic. Vila Ramayana din Pipera
Gândită pentru o viață de lux, o adevărată oază de liniște în
stil arhitectural mediteranean, amplasată în nordul Capita-
lei, această vilă impresionantă vă poate oferi toate condițiile
10 777 2.000 moderne de trai pe termen indelungat.
Totul este asigurat din punct de vedere al confortului: came-
rele mari cu suprafețe vitrate generoase, finisaje si accesorii
1.890.000 € premium, băile spațioase cu dotări ultramoderne, terenul de
formă dreptunghiulară cu potențial pentru amplasarea unei
piscine și amenajarea unei grădini exotice, zona liniștită fe-
rită de zgomotul specific traficului auto și aerian.

134 135
136 137
Inner city getaway • Villas

Vila interbelică cu grădină lângă Piața Charles de Gaulle


Arh. Simionescu

The Interwar Villa with Garden in the


Proximity of Charles de Gaulle Square,
Arch. Simionescu 12 484 950
The prestigious neighbourhood in the vicinity of Charles de
Gaulle Square benefit from the proximity of the largest park
in Bucharest - Herăstrău Park, as well as from the easy ac- 2.700.000 €
cess provided to its inhabitants for the main points of inte-
rest in town - office buildings, schools, restaurants, etc.
Cartierele de prestigiu din jurul Pieței Charles de Gaulle be-
Also, besides the convenient location, these districts have
neficiază de proximitatea celui mai mare parc din Bucureșt
the advantage of a relatively low density urban wise. Even
- Parcul Herăstrău, precum și de accesul facil oferit locuito-
so, there are only few properties that have a generous gar-
rilor săi către punctele de interes din oraș - clădiri de birouri,
den. That is why the villa situated on a quiet street in the
școli, restaurante, etc.
vicinity of Charles de Gaulle Square, is to be appreciated
De asemenea, pe lângă amplasarea convenabilă, aceste
for its own garden of about 1,000 sqm. With frontage to two
cartiere au avantajul unei densități relativ mici din punct de
streets, the property allows the set up for few different areas
vedere urbanistic. Cu toate acestea, nu sunt multe proprie-
and access ways. The mature trees in the garden add up to
tățile care dispun de o grădină generoasă. Din acest motiv,
the charm of the property.
proprietatea situată pe o stradă liniștită de lângă Piața Char-
The interwar architecture together with the versatile layout
les de Gaulle este de apreciat pentru grădina de aproape
of the approximately 500 sqm of space, make possible to
1,000 mp, dispunerea pe două străzi permițând realizarea
use the property either as a prestigious residence or as the
unor zone și opțiuni de access diferite. Arborii maturi din
office space of a company.
grădină contribuie la farmecul proprietății.
Arhitectura interbelică, precum și dispunerea spațiului de
aproape 500 mp permit folosința atât pentru o reședință de
prestigiu, cât și ca spațiu de birou.

138 139
The Pop Art Penthouse

140 141
Evadare în oraș • Apartamente

The Pop Art style penthouse is situated within Washington


Residence, one of the most exclusive residential complex
of the capital city. Relatively new development, Washing-
ton Residence has the benefits of a great positioning in
Dorobanti “Capitale” area, one of the most sought-after
districts of Bucharest: low density area with tranquil atmos-
phere although located in the city center, easy access to the
largest and well maintained green areas of the city, to the
main business districts, to the posh restaurants and clubs,
Penthouse în stil Pop Art
to the shopping areas, as well as to the educational centers Penthouse-ul în stil pop-art este situat în Washington Re-
and health facilities. The penthouse is laid over an entire sidence, unul dintre cele mai exclusiviste complexe rezi-
floor and includes a large living & bar area, a generous dențiale din capitală. Dezvoltare relativ nouă, Washington
dining space, large very well equipped kitchen, 2 bedrooms, Residence are avantajele unei poziționări excelente în zona
a huge dressing space, 2 bathrooms, steam room, storage, Dorobanți (unul dintre cele mai căutate cartiere din Bucu-
as well as 2 parking places in the underground parking and rești), precum și o zonă cu densitate redusă, cu atmosferă
a storage unit in the basement. Besides the indoor space, liniștită, deși situată în centrul orașului. De asemenea, are
the apartment benefits from an excellent terrace of approxi- acces facil la cele mai mari și mai verzi zone ale orașului,
mately 100 sqm with views over the entire area. la principalele cartiere de afaceri, la restaurantele și clubu-
rile elegante, la zonele comerciale, precum și la centrele
de învățământ și facilitățile de sănătate. Penthouse-ul este
dispus pe un etaj întreg cu o zonă mare de living cu bar,
un spațiu de luat masa generos, o bucătărie mare foarte
4 215 bine echipată, 2 dormitoare, un spațiu imens dressing, 2 băi,
saună, cameră de depozitare, precum și 2 locuri de parca-
re subterane și o boxa de depozitare la subsol. Pe lângă
upon request € spațiul interior, apartamentul beneficiază si de o terasă ex-
celentă de aproximativ 100 mp, cu vedere la întreaga zonă.

142 143
Extraordinary 4-bedroom penthouse, with breathtaking
views over Herăstrău Park and the Northern side of
Bucharest. Situated on the 10th floor of a new high end
development, this amazing 410 sqm apartment is designed
with ultra modern features. With 30 sqm bedrooms, a 75
sqm living room, dreamy dressing rooms, a private home
cinema room, 3 underground parking spaces and a fully
furnished and equipped kitchen, it’s meant to provide the
highest standard comfort experience.
The building meets the standards of the biggest capitals
in the world and operates as a 5-star hotel, providing
concierge services, valet parking , property management
and exclusive access to an indoor swimming pool, gym and
SPA.

7 410

upon request €

Penthouse extraordinar lângă


parcul Herăstrău
Penthouse extraordinar cu 4 dormitoare si vedere pano-
ramică asupra Parcului Herăstrău si a Nordului Capitalei.
Situat la etajul 10 al unui proiect rezidențial nou, de ultimă
generație, acest apartament cu o suprafață amețitoare de
410 mp are un design interior ultra modern. Cu dormitoare
ce au suprafețe de 30 mp, un living de 75 de mp, dres-
sing-uri de vis, o camera home cinema privată, 3 locuri de
parcare subterane și o bucătărie complet utilată si mobilată,
acest penthouse este menit să asigure un confort la cel mai
înalt nivel. Clădirea se aliniază la standardele marilor capi-
tale ale lumii, operând ca un hotel de 5 stele, oferind servicii
concierge, valet-parking, servicii administrative și acces ex-
clusivist la piscina interioară, gym și SPA.

144 Evadare în oraș • Apartamente 145


146 147
Inner city getaway • Apartments

Modern 2 Bedroom Triplex Penthouse,


near Victoriei Square
This unique triplex penthouse is one of the three apartments
from a boutique residential building, located nearby Victoriei
Square, in a tranquil area. It’s situated on the 3rd and 4th
3 244 floor, the 5th floor hosting a lovely 63 sqm terrace, with
sunbeds and a beautiful rooftop garden. It has a contem-
porary scandinavian interior design, with light-filled rooms
470.000 €
and off-white walls, wooden floors and modern decorations.
The day area is connected to the night area by an interior
staircase and an elevator provides direct access to the
apartment. It’s move-in ready, fully furnished and equipped
and has one parking space at the groundfloor level of the
Penthouse triplex cu 3 camere, building.
lângă Piața Victoriei
Acest penthouse triplex deosebit este unul dintre cele trei
apartamente din clădirea cochetă, construită în 2014 într-o
zonă liniștită de vile de lângă Piața Victoriei. Este situat la
etajele 3 și 4, la etajul 5 fiind o terasă de 63 mp, cu o gradină
frumos amenajată și o zonă cu șezlonguri.
Are un design contemporan, cu influențe scandinave, came-
re luminoase și culori deschise, podele din lemn și decora-
țiuni interioare moderne. Zona de zi este conectată cu zona
de noapte printr-o scară interioară, accesul în apartament
făcându-se direct din lift. Apartamentul se vinde mobilat și
utilat și are un loc de parcare la parter, în interiorul clădirii.

148 149
Evadare în oraș • Apartamente

Penthouse cu vedere panoramică în Băneasa


Localizat în partea de Nord a Capitalei, acest penthouse
extraordinar nu iese în evidență doar prin suprafața sa
spectaculoasă de 600 de metri pătrați, ci și prin vederea
frumoasă oferită de geamurile înalte și de terasa panora-
mică ce-l înconjoară. Accesul se face direct din lift, livingul
generos având dublă deschidere către Nord-Sud. Bucătăria
este complet mobilată si utilată, cu dining inclus. Aparta-
mentul are 4 dormitoare si 2 dressinguri generoase. Cele
2 terase însumând 250 metri pătrați au o vedere panora-
mică asupra împrejurimilor liniștite din zona Băneasa. La
nici 5 minute distanță se află Mall-ul Băneasa și Pădurea
Băneasa. Proprietatea are încălzire în pardoseală în toate
camerele, sistem audio Bose integrat și panouri solare in-
dividuale. Două locuri de parcare pot fi găsite în parcarea
subterană, împreună cu o boxă spațioasă.
Cumpărătorul penthouse-ului va primi în dar de la actualul
proprietar o mașină de colecție, Fiat 600.

Panoramic View Penthouse in


Băneasa
Located on the North side of Bucharest, this penthouse
is extraordinary not only because of its spectacular 600
square meter surface, but also because of its beautiful,
large terrace and panoramic views.
The apartment comprises a generous sized living room, 4
bedrooms and 2 dressing rooms. The kitchen is fully fur-
nished and equipped and there are 2 large dressing rooms.
The access is made directly from the elevator. The 250
square meter terraces offer a tranquil view over Băneasa
Forrest and its surroundings, being only 5 minutes away
from Băneasa Mall. The property has floor heating in all the
rooms, integrated Bose audio system and individual solar
panels. There are 2 underground parking spaces and a
large storage room. The future owner of the penthouse will
receive a vintage Fiat 600 car as a gift from the seller.

5 600

upon request €
150 151
Inner city getaway • Apartments

Penthouse Piața Charles de Gaulle

Apartment with Garden near Victoriei Square


Apartment located in the area of ​​Lascăr Catargiu Boulevard,
which excites with the possibility of redecoration and redefi-
nition, which leaves room for new owners to come up with a 3 172
unique and personal design scheme.
Natural light, springing from large windows, vitalizes the
living space and gives it a special aura. The terrace is ideal 335.000 € + VAT
for arranging a recreation space, whether we are talking
about a garden or a place for barbecue, in autumn.

Apartament cu grădină lângă


Piața Victoriei
Apartament situat în zona bulevardului Lascăr Catargiu,
care entuziasmeaza prin posibilitatea redecorării si redefi-
nirii, ce lasă loc noilor proprietari să vină cu o schemă de
design unică și personală.
Lumina naturală, izvorâtă din ferestrele largi, vitalizează
spațiul de locuire și ii conferă o aură specială. Terasa este
ideală pentru amenajarea unui spațiu de recreere, fie că
vorbim de o gradină sau un loc pentru barbecue, în zilele
de toamnă.

152 153
Inner city getaway • Apartments Evadare în oraș • Apartamente

Aviatorilor Boutique Apartments

Located on one of the best positioned streets in Bucharest,


connected to both Aviatorilor and Kiseleff Boulevards, this
modern boutique residential development comes with 4 high 4 units
living apartments, with 2, 3 or 4 bedrooms. 137 - 264
One can either choose a duplex with private garden, a
spatious 3 bedroom apartment or a penthouse with outdoor 450.000 - 1.100.000 €
pool.

Localizat într-una dintre cele mai bine poziționate străzi


din București, cu conexiuni către Bulevardul Aviatorilor și
Bulevardul Kiseleff, acest proiect rezidențial boutique are 4
apartamente de lux cu 3,4 și 5 camere.
Acestea sunt un duplex cu grădină, 2 apartamente cu 4 ca-
mere și un penthouse cu piscină exterioară.

154 155
4-Room Apartment in Malaxa
Realizat între anii 1935-1937, blocul Malaxa-Burileanu
Building, arch. Horia Creangă 4 150 1937 este una dintre creațiile emblematice ale arhitectului Horia
Creangă și una din clădirile de referință ale Bucureștiului
Built during 1935-1937, the Malaxa-Burileanu building is anilor 30-40. În conceperea acestuia, arhitectul a pornit de
one of the flagship creations of architect Horia Creangă 295.000 € la ideea principală de „simplitate a liniilor pure” iar acest
and one of the major buildings of the Bucharest in the 30’s. concept își pune amprenta asupra esteticii deosebite dar și
The main concept of the architect for this project was “the asupra funcționalității acestui imobil.
simplicity of the pure lines”, and this concept determines Apartamentul pe care îl prezentăm are o serie întreagă de
both the aesthetics and the functionalities of the building. decorațiuni din lemn, foarte aparte, care nu sunt prezente
This apartment is rich in beautiful original woodworks (walls în restul apartamentelor, acest detaliu întărind numeroasele
decorations, doors, etc) that are not present in other apart- mărturii care susțin că acest apartament a fost inițial biroul
ments. This detail could be a hint to many testimonials that personal al domnului Malaxa.
suggest that this apartment used to be the personal office of Ce știm însă cu siguranță este ca apartamentul a aparținut
Mr Malaxa himself. pentru multă vreme marii actrițe Irina Răchițeanu Șirianu
What we know for a fact is that this apartment used to be the (1920-1993). Apartamentul se prezintă astăzi într-o stare
personal residence of Irina Răchițeanu Sirianu (1920-1993) bună, majoritatea elementelor de decor originale fiind păs-
one of the beloved and appreciated actresses of Romania. trate și bine conservate. Unul din punctele forte ale acestui
The apartment is in a good condition, most of the original apartament, pe lângă faptul că are camere mari , spațioase,
decor elements are well kept and very well preserved. The îl reprezintă terasa din spate cu o vedere superbă asupra
big terrace with a spectacular view over Bucharest is one of Bucureștiului, care oferă o poza de album dominată în prin-
the strong assets of this beautiful apartment. cipal de cupola Ateneului.

156 157
Evadare în oraș • Apartamente

4 191

369.000 €

Apartament elegant cu 4 camere


în centrul Bucureștiului
Situat în centru Bucureștiului, pe strada Toamnei, acest
apartament cu 4 camere a fost amenajat, mobilat și decorat
de un cuplu de designeri de interior pentru uzul personal.
A rezultat astfel un spațiu extrem de primitor și funcțional
în același timp, cu elemente calde și pline de viață într-un
cadru clasic.
Apartamentul are 4 camere, adică 3 dormitoare și un living
mare, 2 bai, bucătărie și nu mai puțin de 2 terase. Livingul
este mare și luminos, cu ieșire pe ambele terase. Aparta-
mentul este complet mobilat și utilat, și este perfect funcți-
onal având toate dotările necesare vieții moderne. El vine
la pachet cu 2 locuri de parcare în subteran și cu o vedere
frumoasă asupra împrejurimilor.

158 159
Inner city getaway • Apartments

Neo Floreasca
Stil de viață urban într-un cadru natural
Amplasare urbană dar beneficiind de atmosfera serenă a 13 units
unui loc din afara orașului. Proiectul în curs de dezvoltare
este situat într-una dintre cele mai sofisticate zone ale Bu- 76,5 - 395,2
cureștiului, fiind aproape de cele mai importante zone de
business, precum și pe malul Lacului Floreasca. Astfel, ofe- 199.000 - 1.499.000 € + VAT
ră avantajul unui acces facil la principalele puncte de interes
din oraș, dar în același timp și avantajul unui ambientului
relaxant lângă zona parcului, precum și priveliști panorami-
ce asupra Lacului Floreasca.
Conceptul include 50 de apartamente integrate unui com- Urban Living in a Natural Setting
plex rezidențial de tip boutique, cu suprafețe diverse de la Urban location but with the serene atmosphere of an out-
apartamente cu un dormitor până la penthouse-uri specta- side-the-city location. The development is located in one of
culoase. the most sophisticated area of Bucharest, being close the
the most important business districts of Bucharest, as well
as on the shore of Floreasca Lake. Thus, it takes advantage
on the easy access to the main point of interest in town,
but providing the peaceful ambient of the green and water
surroundings.
The concept includes 50 apartments integrated into a
boutique-type residential complex, with various areas from
apartments with one bedroom to spectacular penthouses.

160 161
Evadare în oraș • Apartamente

Pure Elegance in a Prestigious Historic Neighbourhood

Investing into a property from a landmarked district have


been known to provide higher property values in spite of 28 units
potential economic fluctuations. However, establishing
66,5 - 282,1
the address at such a prominent location, in a property
that blends the contemporary luxury with the prestige of a
historic neighbourhood, represents an investment into the 395.000 - 3.492.000 € + VAT
legacy to be transferred to the next generations.
The luxury provided by this address consists not only in
its ample spacious and top-notch finishings, but being
Eleganță rafinată într-un cartier
integrated in a historic district right in the heart of the capital istoric de prestigiu
city, only one minute walking distance away from a park, Este cunoscut faptul că investiția într-o proprietate din ca-
and surrounded by some of the city’s most eye-catching drul unui cartier emblemă al orașului furnizează atât valori
architecture. That is why such a location doesn’t become mai mari ale unei astfel de proprietăți în ciuda fluctuațiilor
available to many times in a lifetime. economice care ar putea apărea, precum și un refugiu al
averii. Totuși, stabilind adresa într-un loc remarcabil, la o
proprietate care îmbină luxul contemporan cu prestigiul unui
cartier istoric, reprezintă o invetiție în moștenirea de transfe-
rat viitoarelor generații.
Luxul oferit de această proprietate constă nu doar în spații-
le ample și finisajele excepționale, dar în integrarea într-un
cartier istoric chiar din inima orașului capitală, doar la un
minut distanță de mers pe jos de un parc, și împrejurimi
cu unele dintre elementele de arhitectură remarcabile din
București. Din acest motiv, o astfel de amplasare nu devine
disponibilă de prea multe ori pe parcursul unei vieți.

162 163
Inner city getaway • Apartments

Lifestyle exclusivist pe malul lacului Floreasca


Dezvoltat într-o zonă exclusivistă, dar înconjurată de natură
și ferită de forfota orașului, acest proiect a fost gândit ca un
club rezidențial, fiind primul din București care are un sistem
de pompe de căldură geotermale.
Proiectat de către faimoasa firma de arhitectură din Grecia,
Bobotis+Bobotis Architects, ansamblul construit pe terenul
cu suprafața de 25.000 de metri pătrați, este alcătuit din 162
de apartamente si 8 vile-concept cu vedere și acces către
Lacul Floreasca.

12 units
65 - 250

294.000 - 1.990.000 € + VAT

Exclusive lifestyle on the shores of


Floreasca Lake
Developed in an exclusive, nature surrounded area, that’s
protected from the crowded vibe of the city, this development
was designed as the first residential club from Bucharest
with a geothermal heat pump system.
Designed by the famous greek architecture company, Bobo-
tis+Bobotis Architects, the project built on the 25.000 square
meter land comprises 162 apartments and 8 concept villas
with view and access to Floreasca Lake.

164 165
Evadare în oraș • Apartamente

One of the most exclusive residential developments from


the North side of Bucharest, this complex consists of 86 7 units
super premium residential units, with an exceptional design
112- 600
and high-quality finishes. It has a two-sided privileged view,
facing both Floreasca Lake and Verdi Park.
The 8 floor building has 3 entrances, a 600 square meter 490.000 - 3.900.000 € + VAT
luxurious lobby and a very generous parking lot, with 200
parking spaces.

Vedere privilegiată asupra


Parcului Verdi
Fiind unul dintre cele mai exclusiviste proiecte rezidențiale
din Nordul Bucureștiului, acest proiect are însumează 86
Verdi Park Views
de unități rezidențiale, cu un design interior de excepție și
finisaje de calitate. Are o vedere privilegiată către Lacul Flo-
reasca, dar și Parcul Verdi. Clădirea cu 8 etaje are 3 intrări,
o recepție luxoasă de 600 de metri pătrați și 6 metri înălțime,
cu candelabre din sticlă de Murano, pereți din marmură de
Carrara, podele din piatră naturală și mobilă făcută la co-
mandă în Italia, precum și o parcare subterană generoasă,
cu 200 de locuri de parcare.

166 167
Evadare în oraș • Arad • Istoric
Construită în 1884, este cea dintâi baie publică cu aburi din Arad
ce dispunea de cele mai moderne condiții ale vremurilor. Situată pe
Strada Unirii, într-o zonă centrală intens circulată a Aradului sfâr-
șitului de secol XIX, Băile Simay se vor bucura de o popularitate
uriașă și vor lansa un trend ce se va întinde în toată zona centrală
a orașului pana în perioada interbelică. Clădirea este într-o stare
bună, fațada este integral renovată în 2020, iar cea mai mare parte
a clădirii, fiind funcțională, este de asemenea bine întreținută. Cu o
istorie bogată, cu o arhitectură superbă și cu o localizare perfectă
în centrul Aradului, fostele Băi Simay pot fi transformate într-un
hotel de referință al orașului sau pot lua în continuare o funcțiune
mixtă .

40 5.015 2.379 1884

Simay Baths, Arad’s 19th Century


3.200.000 €
flavour
Built in 1884, this are the first public steam baths of Arad
that offered all the modern ammenities of its time. Located
on Unirii Street, in a central and very circulated area of 19th
century Arad, Simay Baths will enjoy a huge popularity and
will also launch a trend that will expand throughout central
Arad until late interwar period. The building is in a good con-
dition, the facade was fully renovated in 2020, while most of
the buiilding is also well maintained and in use. With a rich
history, a stunning architecture and a very good location, the
former Simay Baths can be turned in a very chic hotel or a
mixed function facility.

168 169
6.650 2.120 1865 Pavilionul Ofițerilor, farmec
Austro-ungar în Caransebeș
3.500.000 € Situată în centrul orașului Caransebeș, clădirea cunoscută
sub numele de Pavilionul Ofițerilor domină prin statură și
Located in the city center of Caransebes, the building known prin arhitectura deosebita a fațadelor intreaga zonă a par-
as Officers’ House is dominating its surroundings through its cului Dragalina cu care se învecinează. Construită in 1884,
size and the beautiful architecture of the facades. Built in clădirea a servit ca reședință pentru familiile ofițerilor „Regi-
1884, it served as residence for the families of the officers mentului de Graniță Maria Theresa” , punându-le la dispo-
that were part of the “ Maria Theresa Border Regiment” , ziție atât apartamente pentru locuit cât și spatii comune cu
offering both accomodation and enterrtainment, as it had a funcțiuni sociale: restaurant, casino, sală de bal.
restaurant, casino and a ballroom. Dispusă în formă de trapez, clădirea este cu adevărat monu-
Shaped as a trapese, the truly monumental building has a mentală, are o suprafață construită mai mare de 6.500 mp,
total built area exceeding 6.500 sqm, is opening to 3 streets are deschidere la 3 străzi și o curte interioară mare. În stare
and has a large inner courtyard. With an overall very good foarte bună, clădirea a beneficiat de lucrări de renovare și
condition, the building underwent serious renovation and consolidare în ultimii ani: s-au renovat integral fațadele, s-a
consolidation work during the last few years: facades were recondiționat în întregime tâmplăria exterioara, s-au turnat
fully renovated, the windows and doors were reconditioned, planșee de beton la toate nivelurile, s-a consolidat fundația
new concrete floors were built, the foundation was consoli- și structura de rezistență, s-au făcut reparații punctuale, in-
dated and many other repairs and interventions were made. teriorul clădirii fiind momentan „la rosu” .
Given the large built area and the location, the building can Ținând cont de suprafața construita mare și de poziționare,
be considered for a very wide area of functions: it can be- clădirea ar putea primi în viitor o arie foarte variată de func-
come a hotel, a public building, a museum, a medical clinic, țiuni: ar putea deveni hotel, clădire publică, muzeu, unitate
a university or an office building. medicală sau de învățământ, sau clădire de birouri.

170 Inner city getaway • Caransebeș • Historic 171


Evadare în oraș • Oradea

Palatul Gerliczy

32 2.500 1.000 1908

2.000.000 €
Palatul a fost construit în anul 1908, după planurile arhitec-
tului Sztarill Ferenc, în stil eclectic, de către familia Gerliczy,
de aici a primit și denumirea de Palatul Gerliczy. Arhitec-
tul Sztarill Ferenc a fost unul dintre elevii școlii vieneze de
arhitectură a lui Gustav Klimt și a devenit simbolul stilului Gerliczy Palace
Secesiunii din Oradea. A construit pasajul Vulturul Negru,
considerat de unii ca fiind cel mai frumos din România, clă-
direa Hotelului Astoria, dar și sediul Camerei de Comerț și The palace was built in 1908, according to the plans of
Industrie sau a Casei Darvas - La Roche. Deşi este situat architect Sztarill Ferenc, in eclectic style, from the Gerliczy
în punctul 0 al oraşului, în zona istorică, Palatul Gerliczy nu family, hence the name of Gerliczy Palace. The architect was
este inclus pe lista monumentelor istorice. one of the students of the Viennese school of architecture of
Gustav Klimt and became the symbol of the Secession style
in Oradea. He built the passage Black Eagle, considered by
some as the most beautiful in Romania, the building of the
Hotel Astoria, but also the headquarters of the Chamber of
Oradea Commerce and Industry or the House Darvas - La Roche.
Although is located in point 0 of the city in the historic area,
the Gerliczy Palace is not included on the list of historical
monuments.
172 173
18 1.000 751 1900

980.000 €
Hotel La Maison de Caroline is located in the old town of
Hotelul La Maison de Caroline este situat în centrul vechi
Alba Iulia, on a sunny alley in a quiet area of houses. Alba
al orașului Alba Iulia, pe o străduță luminoasă într-o zonă
Iulia is located in central-western Romania and used to be
liniștită de case. Construită acum mai bine de 120 de ani,
the capital of Transylvania. Built more than 120 years ago, Alba-Iulia
clădirea ce găzduiește hotelul a fost martoră la scrierea cele
the building was witness at the writing of the most sublime
mai sublime pagini din istoria României, Marea Unire din
pages in the history of Romania, the Great Union from 1918
1918. Arhitectura clădirii este specifică sfârșitului de secol
when Transylvania united with the Romanian Principalities
XIX, fiind realizată în stil unguresc, iar încăperile sale pli-
of Moldavia and Wallachia. The architecture of the building
ne de istorie au aerul select al marilor idealuri. Proprietatea
is specific to the end of the 19th century, in Hungarian style,
unei cunoscute familii de avocați până în anul 1950, La Mai-
and its rooms full of history have the select air of great
son de Caroline reușește să conserve autenticitatea caselor
ideals. Owned by a well-known family of lawyers until 1950,
de odinioară pe care o îmbină cu serviciile și facilitățile unui
La Maison de Caroline manages to preserve the authenticity
hotel modern. Proprietatea este monument istoric, are o su-
of the old houses that it combines with the services and
prafață construită desfășurată de aproximativ 1.000 mp, și
facilities of a modern hotel. The property is a historic mon-
este dotată cu un restaurant cu capacitatea de 40 persoane,
ument and has a built area about 1,000 square meters, it is
saună, jacuzzi și cu o generoasă curte interioară.
equipped with a restaurant with the capacity of 40 people,
sauna, jacuzzi and boasts with a generous inner courtyard.

174 Inner city getaway • Alba-Iulia 175


Vila cu mesteceni din Cluj-Napoca

176 177
Evadare în oraș • Cluj-Napoca • Vile

Vila cu mesteceni din Cluj-Napoca este situată in mijlocul


naturii la doar 7 km de centrul Clujului în zona Colonia
Sopor, și oferă o suprafață locuibilă generoasă de 386 mp
utili. Terenul are o suprafață de 2.521 mp și include o livadă
cu peste 100 pomi fructiferi în rod și 120 mesteceni. Vila
este dispusă pe 2 niveluri, demisol și parter. La demisol gă-
sim crama , sala de audiție izolată fonic, 2 camere tehnice și
un grup sanitar. Parterul oferă o bucătărie complet mobilată
și echipată, un living cu șemineu si ieșire directă pe terasă,
3 dormitoare si 2 băi. Vila și curtea sunt conectate la sisteme
smart, controlul realizându-se direct de pe telefonul mobil.
Designul interior a fost conceput de o echipă consacrată de
arhitecți, iar finisajele au fost realizate cu materiale de înaltă
calitate. Spațiul exterior perfect pentru relaxare și primirea
oaspeților include un foișor cu bucătărie de vară echipată cu
plită, cuptor, grătar, afumătoare pe lemne, saună sau ciubăr
încălzit cu lemne.

Villa with Birch Trees in Cluj-Napoca


The villa with birch trees from Cluj-Napoca provides a
generous area of 386 usable square meters. It is located in
the middle of nature, only 7 km away from the Cluj-Napoca 8 505 2.521
downtown. The land plot has 2,521 sqm and has a private
orchard with over 100 fruit trees and 120 birch trees. The
villa is laid over two levels - the basement and the ground 985.000 €
floor. The basement includes a wine cellar, a soundproof
audition room, 2 technical rooms and a bathroom. On
the ground floor there are a fully furnished and equipped
kitchen, a living room with fireplace and direct access to the
terrace, 3 bedrooms and 2 bathrooms. Both, the building
and the courtyard area are connected to smart systems, the
control being performed directly from the mobile phone. The
special interior design is the result of the talent of a dedicat-
ed team of architects. The high quality finishings add up to
the luxury concept. The coziness and comfort of the interior
space are complemented by the outside space. A wonderful
area for relaxation and welcoming guests, the exterior
space includes a gazebo, a summer kitchen equipped with
hob, oven, grill, wood-fired smoker, as well as a sauna and
a wood-fired tub.

178 179
Inner city getaway • Cluj-Napoca • Villas

Not further than 1 km away from the most important city in


Transylvania, Cluj-Napoca, in the middle of the most exclu-
sive villa areas in the city, is this special property fenced by
the fresh air of nature.
The villa has an basement+ground-floor+attic structure with
923 sqm of land, 170 sqm of footprint, 405 sqm of devel-
oped built area and 320 sqm of usable area. The residence
offers 6 spacious rooms, 6 bathrooms, numerous technical
spaces in the basement and a generous open space attic
where extra rooms can be arranged. The living room offers
a beautifully decorated fireplace, surrounded by solid wood
Vilă exclusivistă în apropierea
beams. The heating is made with CT gas. The property Grădinii Botanice
comes fully equipped and furnished.
La nu mai puțin de 1 km de centrul orașului cel mai de inte-
res din Transilvania, Cluj-Napoca, în mijlocul celei mai ex-
clusiviste zone de vile din oraș, se află această proprietate
specială îngrădită de aerul proaspăt al naturii.
Vila prezintă o structură S+P+M cu 923 mp de teren, 170 mp
6 405 923 amprentă la sol, 405 mp suprafață construită desfășurată și
320 mp suprafață utilă. Aceasta oferă 6 camere spațioase,
6 băi, numeroase spații tehnice la demisol și o mansardă
1.500.000 € generoasă, open space, unde se mai pot amenaja camere
în plus. Living-ul oferă un șemineu frumos decorat, încon-
jurat de grinzi din lemn masiv, iar încălzirea se realizează
prin centrală termică proprie alimentată cu gaz. Proprietatea
vine complet utilată și mobilată.
Cluj-Napoca

180 181
Evadare în oraș • Cluj-Napoca • Vile

Vila Familiei Renner

The Renner Family Villa


The Renner Family Villa, the founders of the Clujana shoe
factory, is located in the central area of the city, close to
Mihai Viteazu Square. Built in the 1930s, the property ben-
efits from a generous 1540 sqm yard with easy access from
the street. The construction is arranged on 2 basement and
ground floor levels with 1526 sqm built and approximately
1400 usable sqm. The villa has 28 rooms of different sizes
suitable for several commercial activities.

28 1.526 1.540 1930 Vila Familiei Renner, fondatoare a fabricii de incălțăminte


Clujana, este situată în zona centrală a orașului, aproape
de Piața Mihai Viteazu. Construită în anii ‘30 proprietatea
1.200.000 € beneficiază de o curte generoasă de 1540 mp, cu acces fa-
cil din stradă. Construcția este dispusă pe 2 nivele, demisol
si parter, având 1526 mp construiți și aproximativ 1400 mp
utili. Cu cele 28 de încăperi ale sale, vila este versatilă în a fi
adaptată unor funcțiuni comerciale precum clinică medicală,
Cluj-Napoca pensiune, grădiniță sau sediul de companie.

182 183
Inner city getaway • Timișoara • Villas

A Mix of Old and New in Downtown Timișoara

Vechi și Nou în centrul Timișoarei Located very close to the Metropolitan Cathedral, this
house in downtown Timișoara has a privileged position and
Situată foarte aproape de Catedrala Mitropolitană, aceas- comes with many facilities for the future owner. The house
10 950 862
tă casa din centrul Timișoarei are o poziție privilegiată și is a mixture between historical and contemporary aspects,
vine cu multe facilități pentru viitorul proprietar. Casa este between the classic sobriety of its façade in the front and the
un amestec intre istoric și contemporan, intre sobrietatea
clasică a fațadei casei istorice din fata și facilitățile moderne
990.000 € modern facilities offered by the contemporary wing built in
the back. The house is therefore composed of two parts: the
pe care le oferă aripa modernă construită în spate. Casa historic one, facing the street, with a spectacular façade and
este compusă așadar din două părți : cea istorică, de la stra- beautifully preserved architectural elements and the new
dă , cu o fațadă spectaculoasă și elemente de arhitectură one, in the back, which integrates necessary elements for
frumos conservate și cea nouă, din spate, care integrează the daily life of the modern man. Inside, we find the same al-
elemente necesare vieții de zi cu zi ale omului modern. În ternation between history and modernity, from the decorated
interior găsim aceeași alternanță dintre istoric și modern , de or coffered ceilings, the marble, to the pool located upstairs,
la tavane decorate sau casetate și marmură pană la piscina with a 270-degree view of the surroundings. The house is
amplasată la etaj , cu o vedere de 270 de grade asupra îm- fully furnished and equipped and can be used immediately.
prejurimilor. Casa dispune de utilități, este mobilată și utilată It comprises also 3 garages which are the most welcome
și poate fi folosita imediat. Cele 3 garaje sunt binevenite for a large family for whom all cars will be permanently
pentru o familie mare pentru care care toate mașinile vor fi sheltered and weatherproof.
permanent în siguranță și ferite de intemperii.

184 185
Evadare în oraș • Timișoara • Vile

Vila interbelică semnată de arh. Karoly


Fenyves în centrul Timișoarei
Karoly Fenyves este fără îndoială unul dintre numele care
și-au pus în mod vizibil amprenta asupra arhitecturii Aradului
și a Timișoarei începutului de secol XX și până în perioada
interbelică. Născut la 1880, Fenyves face parte dintr-un grup
select de arhitecți de origine maghiară care au schimbat din
temelii arhitectura orașelor din Vestul țării, alături de Lajos
Szantay, Szekely Laszlo sau Kalman Rimanoczy tatăl și fiul,
ca să numim doar pe cei mai cunoscuți dintre ei.
Clădirea a trecut printr-un proces laborios de recondițion-
are intre 2006 și 2012, sub coordonarea unor importanți
arhitecți și designeri de interior: întreaga structura a clădirii
a fost consolidată conform normelor actuale de protecție
la seism, s-au refăcut hidroizolațiile, șarpanta și toate
sistemele interne de utilități, iar tâmplăria exterioară a fost
recondiționată păstrând integral piesele originale ale clădirii.

20 800 448

1.500.000 €

Interwar Villa in Timișoara’s City


Center, arch. Karoly Fenyves
Karoly Fenyves is without a doubt one of the names that
visibly marked the architecture of Arad and Timisoara at the
beginning of the 20th century. Fenyves is part of an elite
group of hungarian ethnic architects that changed the face
of the cities in the western part of Romania, with the likes of
Lajos Szantay, Szekely Laszlo or Kalman Rimanoczy father
and son, to name just a few. The house was fully renovated
and consolidated during 2006-2012: the structure was en-
forced to comply with today’s regulations, the water sealings
were changed, the roof and all installations were replaced,
the windows woodworks was reconditioned conserving all
original pieces.

186 187
Evadare în oraș • Timișoara • Apartamente

4 191 1912

4-Room Apartment with a view of Bega River


339.000 €

Timișoara

Apartament cu 4 camere pe malul Begăi


Situat chiar pe malul Begăi, la mai putin de 1 km de plimba-
Situated on the banks of Bega, less than 1km away from re de Parcul Central și de Catedrala Mitropolitană, Palatul
Central Park, Martin Gemeinhardt Palace is home to one of Martin Gemeinhardt este cel care găzduiește unul din cele
the most beautiful apartments of Timisoara. Built in 1912 in mai frumoase apartamente ale Timișoarei. Construit la 1912
a Seccession architecture specific to the beginning of 20th în stilul Secession specific începutului de secol, palatul păs-
century, the palace still has plenty of spectacular features trează elementele spectaculoase care îl fac și azi una din
that make it even today one of the architectural marvels of atracțiile arhitecturale ale orașului.
the city. The top floor of the palace was fully redesigned and Etajul 3, cel mai înalt etaj al palatului, a fost transformat în
transformed into a big apartment where the style, functional- întregime într-un apartament în care bunul gust, funcționa-
ity and confort perfectly blend to turn it into one of the most litatea și confortul se îmbină perfect pentru a-l face una din
attractive residential real estate offers in Timisoara. cele mai atractive oferte rezidențiale din Timișoara.

188 189
Near city getaway • Târgu Mureș • Villas

Vilă exclusivistă pe platoul Cornești

Exclusive Villa on the Cornești Plateau


Far from the noise of the city, but still connected to the urban
beauty with an amazing view, on the N-V Cornești plateau, 6 480 1.867
at the edge of the forest is located this exclusive villa, right
in the center of the premium area of Târgu Mureș. The prop-
erty is located in the zoo area, which is the main attraction 790.000 €
of the area. The Cornești Plateau (Hungarian: Somostető) is
located in the eastern part of Târgu Mureș, 488 m above the
Black Sea and 197 m above the city, being covered by oak
and hornbeam forest. 2 km to Târgu Mureș City Center

Departe de zgomotul orașului, dar totuși conectată la fru-


musețea urbană cu o priveliște uimitoare, pe platoul N-V
Cornești, la liziera pădurii se află această vilă exclusivistă,
chiar in centrul zonei premium a localității Târgu Mureș. Pro-
prietatea este amplasată în zona grădinii zoologice, aceasta
fiind principalul punct de atracție a zonei. Platoul Cornești
(în maghiară Somostető) se află în partea estică a munici-
piului Târgu Mureș, la 488 m deasupra Mării Negre și la 197
m deasupra orașului fiind acoperit de pădurea de stejar și
carpen.

190 191
Near city getaway • Brașov • Villas

Hotel istoric renovat, în centrul Brașovului

30 1.324 460

2.750.000 €

Brașov City Center

Cu primele consemnări datând încă din sec XIII, Brașovul


este cu siguranță unul din orașele cu cea mai bogată și
tumultoasă istorie, iar clădirile din zona centrului istoric au
cu siguranță multe povești de spus. Pe strada Bălcescu, la
Fully renovated hotel in Brașov city center doar 2 minute de Piata Sfatului, întâlnim o clădire cu un
Documented as early as 13th century, Brasov is for sure one with a rich and aspect clasic, cu o fațadă renovată și cu niște decorațiuni
valuable heritage, while the buildings inside the old city sure have a lot of din fier forjat care ne anunță că funcționează ca hotel.
fairy tales to tell. On Balcescu Street, only a short two minutes walk awat Dacă mânați de curiozitate veți păși în pasajul care duce
from Piata Sfatului, we find this classicist building, with a nice renovated spre curtea interioare, atunci veți fi recompensați cu
façade and cast iron decorations. decorațiunile spectaculoase, pictate, ale tavanului, ce
If curiosity encourage you to step through the passage that leads to the contrastează cu sobrietatea clasicistă a fațadei. Pasajul ne
inner yard, then your curiosity will be rewarded with the spectacular view of duce în curtea interioară de unde se face accesul spre
the painted ceiling whose colors and exuberance make a nice contrast with interior și spre scările exterioare care deservesc accesul în
the sobriety of the façade. The passage takes us to the inner yard which camere. Curtea este simplă, mărginită pe una din laturi cu
provide access to the main lobby, the restaurant downstairs or directly to zidul marcat de vreme al clădirii învecinate, care ii oferă un
the rooms. The yard is bordered on one side by an old wall of the farmec specific Brașovului de demult.
neighbouring house which gives an extra flavor of the old days Brasov. Clădirea, ridicata în anul 1902 și complet renovata în 2020,
The building was raised in 1902 and fully renovated in 2020, has 4 levels este construita pe 4 niveluri (D+P+E+M) și adăpostește un
(DB+GF+1F+A) and provides 25 rooms with private bathroom and a nice bar / restaurant la demisol și 25 de camere de hotel pe
restaurant at the demi-basement. It is fully renovated, furbished, ready-to- nivelurile superioare. Este complet renovat, finisat și utilat,
use and it actually runs as touristic business today. iar momentan este un hotel în funcțiune.
The investment can be a fruitful one due to the touristic potential of Brasov, Investiția este una interesanta datorită potențialului turistic
due to the ideal location inside old city, with a great view over Tampa al Brașovului, datorită localizării favorabile în centrul istoric
Mountain, but also due to the fact that it will be bought “ready to use” . al orașului cu o vedere frumoasa asupra Tâmpei, dar și
datorita faptului ca se livrează “la cheie” complet finisat,
utilat și cu un business funcțional.
Monumentul funerar J. N. Alexandrescu
din Cimitirul Bellu

J.N. Alexandrescu funerary


Monument in Bellu Cemetery 64 ~1864
From an artistic point of view, ‘’Baron Bellu’s Garden of
Souls” comprises the largest number of historical monu-
ments and sculptures- over 300. Bellu Cemetery carries a 170.000 €
major significance for our national heritage.
The cemetery was opened in 1859, on Bellu family’s land.
În ,,Grădina cu Suflete a Baronului Bellu” se regăsește cel
Over the years, significant figures that shaped the creation
mai mare număr de monumente istorice și sculpturi, peste
of Modern Romania were buried in the Romanian Pan-
300, având o importanță majoră în cadrul patrimoniului cul-
theon: boyars and their descendants, foreign aristocrats
tural național. Cimitirul a fost deschis în anul 1859 pe moșia
and members of royal families. Even if the architect is not
familiei Bellu, aici fiind înmormântate, de-a lungul timpului,
always indentified, the old architects being rarely mentioned
personalități marcante ale panteonului românesc: boieri și
on the facades, J.N Alexandrescu Funerary Monument is
urmașii lor, feciori de domni, nobili străini și naturalizați, pre-
easily distinguished by its neoclassical style and beautifully
cum și marile nume ale culturii românești. Deși arhitectul
decorated door. It was built in 1864, up to 6 years after
nu este întotdeauna identificat, vechii arhitecți fiind rareori
the Bellu Cemetery was opened, being one of the oldest
menționați pe fațade, monumentul funerar al familiei J.N.
funerary monuments in the Romanian Pantheon. Placed
Alexandrescu se remarcă cu ușurință prin stilul neoclasic și
on the main alley which leads to the cemetery’s chapel, the
ușa frumos ornamentată. A fost construit la cel târziu 6 ani
imposing builing dominates the place, telling the life story of
după deschiderea Cimitirului Bellu, în 1864 și este unul din-
those who fell into an eternal sleep.
tre cele mai vechi monumente funerare din Panteonul Ro-
mâniei. Amplasat chiar pe aleea principală ce duce spre Ca-
pela cimitirului, construcția domină prin impozanță, relatând
parcă istoria vieții celor ce și-au găsit acolo odihna veșnică.

192 193
Excerpt from Luxury Outlook 2021 Extras din Luxury Outlook 2021

Amid an uneven recovery, În mijlocul unei reveniri ne-


global wealth forecasted uniforme, este previzionată
to grow, and Pandemic creșterea averii globale, iar
tendințele din perioada pan-
trends will dominate year
demiei vor domina anul în
ahead curs
The housing market has been, broadly speaking, an undeniable
and unexpected bastion of economic strength in a year of unprec- Piața rezidențială a fost, aproape în totalitate, un bastion de forță anului, iar două treimi din cei chestionați consideră că prețurile vor
edented uncertainty, global recession, and now looming recovery. economică de necontestat într-un an de incertitudine nemaiîntâlni- crește pe parcursul următorilor trei ani.
As we look ahead, the recent boom in luxury-home sales offers a tă, de recesiune globală, iar în prezent, de revenire ce se contu- Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OCED) a
reason for optimism. The trauma and fear wrought by the Covid-19 rează. previzionat un produs intern brut global în creștere cu aproximativ
pandemic sparked a near-global reassesment of lifestyle and eco- Privind înainte, explozia recentă a vânzărilor din cadrul segmentu- 4,2% în 2021 și 3,7% în 2022, recuperând pentru declinul de 4,2%
nomic positioning that played out in housing markets in dramatic lui de lux oferă motive de optimism. Trauma și neliniștea generate din 2020. Mai mult decât atât, raportul Credit Suisse Global Wealth
fashion - from the Rocky Mountains to Tuscan wine country and de pandemia Covid-19 au determinat o aproape globală reașezare menționează că averea pierdută pe parcursul perioadei ianuarie –
across East Asian financial capitals. din punct de vedere economic și al stilului de viață, și care a stimu- martie 2020, a fost deja recuperată până în iunie.
City dwellers are moving in droves to once sleepy sub-urban towns. lat piața rezidențială într-o manieră impresionantă – de la Rocky Înregistrările care au definit piețele financiare în 2020 sunt aștep-
Baby boomers are retiring to sunnier locales, while remote work Mountains în Toscana și traversând capitalul financiar al Asiei de tate să se stabilizeze, un grup de strategi Wall-Street previzionând
has allowed millenials to ascend the housing ladder in smaller, East. recent indexul S&P 500 ca ajungând la aproximativ 3,800 sau
more affordable cities. The affluent have invested in second or Locuitorii orașelor se mută în zonele sub-urbane cunoscute ante- 3,850 în 2021, o creștere de 15% față de nivelul actual. Probabil
third homes and large compounds to welcome back adult children, rior ca fiind denumite ca zonele ”dormitor”. Generațiile baby bo- nu va fi un process lin, și mulți vor începe să își regândească stra-
and even fulfilled long-held dreams to own a private island - or omers se retrag spre destinații mai însorite, în timp ce munca la tegiile cu privire la alocarea resurselor, căutând valoarea în mijlocul
conversely, have sought investment opportunities in high-cost distanță a permis categoriei milenialilor să evolueze pe scara pieței poticnirilor și repornirii refacerii economice, incluzând un val con-
financial capitals where deals were suddenly available. rezidențiale către orașe mai mici și mai accesibile. Clienții prosperi tinuu de cumpărători care profit de condițiile de creditare aflate la
People who’d only ever considered condos were drawn to the au- au investit în a doua sau a treia reședință, precum și complexuri un nivel scăzut.
tonomy and privacy of townhouses, and amenities once considered care să permită găzduirea și a copiilor adulți, și chiar și-au îndepli- ”Milenialii vor intra pe piața imobiliară într-un ritm alert”, spune Da-
niche became must-haves, from pools to tennis courts. nit visurile de a deține o insulă privată – sau, în schimb, au căutat niel de la Vega, președinte al One Sotheby’s International Realty
“despite the crisis, the luxury market is very much alive and soluții de investiții în cadrul marilor centre financiare acolo unde au în Miami. ”Ei nu doar intră pe piață într-un ritm rapid, dar cumpără
thriving”, says Philip A. White, Jr., presinf and CEO of Sotheby’s apărut oportunitățile. proprietăți mai scumpe ca niciodată în istorie. Cei mai mulți mileni-
International Realty. “Buyers are still moving forward with purchas- Persoanele care anterior doreau doar complexuri de apartamente ali au o gândire antreprenorială, iar venitul mediu pentru respectiva
es in the high-end, and while luxury has always meant different forecasting the S&P 500 index to end at about 3.800 or 3.850 in sau case, au fost atrase de autonomia și intimitatea caselor, iar do- grupă de vârstă a crescut înzecit.”
things to different people, we’re seeing that it is often defined by 2021, a 15% increase from its current levels. tările considerate odată de nișă cum sunt piscinele sau terenurile
convenience and comfort. And, unlike other investments, such as It probably won’t be a smooth ride, and many will start revisiting de tenis, au devenit ”must -have”.
stocks or bonds, you can enjoy real estate while you hold it.“ their asset-allocation strategies, hunting for value amid the stops ”În ciuda crizei, segmentul pieței de lux este foarte dinamică și în-
There’s little reason to believe this mass rethink of housing pref- and starts of the economic recovery, including a continued wave of floritoare” spune Philip A.White, Jr., președinte și CEO al Sotheby’s
erenceswill end with the health crisis; the pandemic suddenly and home buyers looking to take advantage of rock-bottom mortgage International Realty.”Cumpărătorii continuă achizițiile pe segmen-
fundamentally shifted people’s definition of home. A solid majority rates. tul celor mai scumpe proprietăți, și, în timp ce luxul întotdeauna a
of Sotheby’s International Realty agents surveyed as part of this “Millennials are entering the real estate market at a rapid pace,“ avut un înțeles diferit pentru diferite persoane, observăm că este
report hold an optimistic view of their respective housing markets says Daniel de la Vega, president of ONE Sotheby’s International deseori definit de conveniență și confort. Și, spre deosebire de alte
in the near term. More than half except prices to rise in the first half Realty in Miami. “They are not only entering the market quickly, investiții, precum acțiunile sau obligațiunile, te poți bucura de o pro-
of this year, and two-thirds predict prices to rise over the next three but they are buying more expensive real estate that ever in history. prietate în timp ce o deții.”
years. The Organization for Economic Co-operation and Develop- Most millennials have a very entrepreneurial mind-set, and the av- Sunt puține motive să credem că această regândire majoră a pre-
ment (OECD) has forecast global gross domestic product to rise erage income for their respective age group has gone up tenfold.” ferințelor de locuire se va încheia odată cu criza sănătății; pan-
by approximately 4.2% in 2021 and another 3.7% in 2022, making And while the rollout of COvid-19 vaccines offers a boost to demia schimbat brusc și fundamental definiția oamenilor despre
up for a 4.2% decline in 2020. Moreover, the 2020 Credit Suisse confidence, any return to prepandemic normalcy will be slow, propriul cămin. Majoritatea covârșitoare a consultanților Sotheby’s
Global Wealth Report finds that wealth losses sustained between and real estate trends that dominated 2020 are likely to continue International Realty ce au luat parte la realizarea acestui studiu are
January and March of 2020 had already been recovered by June. through much of the coming year, with many major companies o opinie optimistă cu privire la perioada imediat următoare asupra
The record swings that defined financial markets in 2020 are already commited to letting employees work from home through respectivei piețe rezidențiale în cadrul căreia lucrează. Mai mult
expected to settle, with a group of Wall Street strategists recently the summer, or indefinitely. de jumătate consideră că prețurile vor crește în prima jumătatea a

194 195
Excerpt from Luxury Outlook 2021 Extras din Luxury Outlook 2021

“Even with the vaccine and things hopefully getting better, I don’t Și în timp ce derularea campaniilor de vaccinare Covid-19 oferă Los Angeles. ”Chiar și persoanele care își au reședința în cadrul
think people will be willing to take the risk to all of a sudden flip un stimul de încredere, orice întoarcere la normalitatea de dinain- unor apartamente sau case din complexuri de locuințe, vor spațiu
the switch and say, ‘Everyone back to the office, everyone back te de pandemie va fi înceată, iar tendințele pieței imobiliare care mai mare acum, nu mai puțin.”
on these trading floors,‘“ says Leslie McElwreath of Sotheby’s au dominat anul 2020 vor continua, cel mai probabil, și în mare În ceea ce privește atât dotările, cât și suprafața proprietăților, mai
International Realty - Greenwich Brokerage, in Connecticut. “ We’ll parte din anul început, cu multe companii deja convinse să permi- mult / mai mare va continua să fie mai bine.
have a shift going back to some semblance of what we once knew, tă angajaților să lucreze de acasă pe parcusul verii sau pe termen ”Oamenii doresc locuințe mai mari cu mai multe camere pri-
but I don’t see us going back fully.” indefinit. vate în cadrul unor proprietăți mai mari”, spune Deidre O’Con-
In the near term, that means savvy buyers will likely continue to ”Chiar și cu vaccinul și situația devenind mai bună, nu cred că nell, CEO al Daniel Gale Sotheby’s International Realty. ”Ei doresc
strike deals in big cities, particularly for condos; and even in dense oamenii vor fi dispuși să își asume riscul și deodată să se schimbe camere pentru conferințele pe Zoom, bucătării gourmet, săli de
urban cores, general tastes will continue to gravitate toward larger, și să spună ‘Toată lumea înapoi la birou, cu toții în ringul bursei’”, fitness, piscine, și alte facilități de recreere. Locuințele la cheie,
quarantine-friendly homes. Smaller units will probably struggle spune Leslie McElwreath de la Sotheby’s International Realty pregătite de mutare se vând mai rapid și pentru un preț mai mare
to sell, and developers may readjust plans for studios and one – Greenwich Brokerage din Connecticut. ”Vom avea parte de o deoarece oamenii își doresc o îmbunătățire rapidă a calității vieții”.
bedrooms in favor of more-spacious offerings. schimbare în a ne întoarce la ceva ce aduce a ce știam cândva,
“I had a developer come to me with a project that was going to be dar nu cred că ne vom întoarce complet la ce a fost înainte. ”
micro units, and I just didn’t see that being viable,“ says Joe Cilic În perioada imediat următoare, aceasta înseamnă că investitorii
of Sotheby’s International Realty - Pacific Palisades Brokerage, in pricepuți vor continua achizițiile în orașele mari, în special apar-
Los Angeles. “Even the people who are in condos, they want more tament și case în cadrul complexurilor; și chiar în cadrul zonelor
space right now, not less.” urbane dense, interesul general va continua să graviteze spre lo-
For both amenities and the physical size of properties, bigger will cuințe mai mari, potrivite pet imp de canatină. Cel mai probabil,
continue to be better. locuințele mici vor fi mai dificil de vândut, iar dezvoltatorii îți pot
“People want larger homes with more private rooms on regândi planurile pentru studio-uri și apartamente cu un dormitory,
bigger properties,” says Deirdre O’Connell, CEO of Daniel Gale în favoarea unităților cu spații mai mari.
Sotheby’s International Realty. “They want Zoom rooms, gourmet ”Un dezvoltator a venit la mine cu un proiect care cuprindea unități
kitchens, gyms, pools, and other recreational amenities. Updated mici, și chiar nu l-am considerat a fi fiabil”, spune joe Cilic de la
homes in move-in conditions sell faster and for a premium because Sotheby’s International Realty – Pacific Palisades Brokerage, în
buyers want to immediately improve the quality of their lives.”

196 197
International • Greece

Calista

In a very quiet spot, in a plot of 2000 sq.m.,


overlooking the sunset and the Aegean blue, just
a few minutes walk from the lighthouse, Calista,
offers a magical open-air scenery to enjoy the
unlimited views.

5 270 2,000

upon request €

Mykonos, Cyclades,
Southern Aegean,
Greece

198 199
International • Greece

Inoe

Inoe nestles onto the edge of one of the most captivating


coastlines of Aegina island, with direct access to the sea via
a private path. Each room of the villa offers panoramic views
of the blue waters and the property is only 7 minutes walking
distance from the beautiful sandy beach of Klima.
The architectural design, peaceful and sophisticated, prom-
ises privacy and dedicated luxury and comfort, which will
unveil moments of a premium relaxing stay.

4 465 10,250

upon request €

Aegina, Saronic Gulf,


Greece

200 201
International • Côte d’Azur

Cannes Villa

5 515 2.600

4.950.000 €

Croix-des-Gardes,
Cannes, France

Californian-style villa with panoramic views over the sea and


the Estérel mountains, in the heart of the Croix-des-Gardes.
The villa offers a large living-room of 110 sq.m, 5 bedrooms
including a master bedroom of 60 sq.m and a sublime terrace
with heated swimming pool, dining area and fully equipped
summer kitchen. Each bedroom has its own bathroom.
The villa also benefits from a fitness area with jacuzzi and
an independent studio, completely renovated and equipped.

202 203
International • Spain International • Portugal

Villa in Los Monasterios Vilamoura

6 650 1.192 5 813 4.000

3.900.000 € 3.990.000 €

Los Monasterios Loule, Algarve,


Puzol, Valencia, Portugal
Spain

Splendid luxurious villa, single story, located in one of the


most exclusive condominiums in Vilamoura. In a modern/
traditional style and set in an excellent plot of about 4000
square meters, this magnificent villa has remarkable
Located on top of a hillside, within one of the most estab- interior areas, five bedrooms, modern bathrooms and prop-
lished urbanizations in Valencia, Casa de la Cantera was erly equipped kitchen. This villa is equipped with underfloor
born from the extreme conditions of the terrain with the heating in all rooms. It is also possible to enjoy an excellent
intention of climbing the slope to gain views of the land- fully equipped cinema room and an amazing bar with private
scape. This is how Ramón Esteve, creator of this design basement and other leisure spaces. Several outdoor terrac-
work, presents us this magnificent house, an architectural es allow the creation in the property of relaxation areas with
landmark of Los Monasterios. full privacy.

204 205
International • Singapore

One of Asia’s most prestigious oceanfront residential


communities live on this island called Sentosa. Marketed
as the “world’s most desired address”, Sentosa Cove is a
playground for the rich and famous. 5 836 652
The exclusive residential enclave is a result of the Southern
Islands development guide plan by Singapore’s Urban

Sentosa Cove
Redevelopment Authority (URA). Secluded from the more 11.143.000 €
touristy recreation areas, the integrated residential-cum-ma-
rina resort development sits on the east side of Sentosa
and houses a yacht club, a marina, a hotel, connected by a
waterfront promenade lined with upscale restaurants, bars Singapore
and shops.

206 207
International • Singapore

A prestigious Villa lined with picturesque waterways and


breath-taking views complete with private pool & berthing.
An island within Sentosa Island flanked by 2 world-class golf
courses, arrive at Singapore’s only waterfront community of 5 752 652
luxury residences and a marina/yacht club.
Come explore and experience the best place you called

Paradise Island
HOME. 8.450.000 €

Singapore

208 209
International • Dubai

It is hard to imagine a property more likely to evoke images


of extraordinary charm and luxury style than this captivating
six bedroom villa. Lavish in every possible way, it boasts
truly remarkable interiors, illustrious design and stunning
lake views. Every detail has been curated to the finest
possible standards throughout the entire plot, which is sized
at over 19,000 sq. ft. This is a one-of-a-kind villa, a dream
home with absolutely fantastic features. One of our favourite
aspects is the brand new full exterior makeover which has
transformed the enormous garden into an extravagant
display of splendour with its own swim-up bar, plunge pool,
fire pit, BBQ area and tranquil river flowing along at the edge
of the property. Inside, the grand entrance hall offers a com-
manding first impression and opens into the elegant living
and dining areas with their designer furnishings. No culinary
aficionado could be disappointed with the kitchen and its

Al Barari Villa
professional-grade appliances and there is plenty of space
of entertaining as well as a private study on the ground floor
and two basements. All of the spacious bedrooms have their
own en-suite bathrooms, as well as additional bathrooms
and powder rooms for guests and staff. There is also a large
roof terrace and garden so you can always host a soiree
with a view.
6 1.770
Al Barari is one of the most sought-after communities in
Dubai thanks to its exclusive environment, secluded atmos-
phere, lush surroundings and luxury amenities. This dream
luxury property is one of the most inviting villas within the Al
upon request €
Barari development. Residents can always feel as though
they have escaped the stresses of the city while still being
able to enjoy quick highway access, fine dining, convenient
shopping and a tranquil fitness and wellness centre. Dubai

210 211
International • French Alps International • French Alps

„Le Dalia” Or Blanc

This high-end chalet offers a new luxurious and sophisticated


lifestyle in the mountains, in the heart of Courchevel 1850.
“Le Dalia” is the perfect example of a new architectural style.
Chalet Le Dalia has been expertly designed to seamlessly
5 305
blend refined finishes and exciting new materials with state-
of the-art equipment. 9.000.000 €

Courchevel,
France

6 580
Elegant chalet in Courchevel of 305 sqm, it composed of
from 49.000 €/ week
3 double bedrooms en-suites including a master bedroom,
a dormitory for 3 kids en-suite, large living room, pool and
cinema.
Decorated in a modern style, this exceptional property offers
nice volumes and a magnificent view over the Alps.
Courchevel, It also has an apartment for staff members and a covered
France basement.

212 213
International • Dominican Republic

Punta Minitas at
Casa de Campo,
Dominican Republic

214 215
Simply put, this villa is the Best of the Best. Six spacious
bedrooms each with large en-suite bathrooms. Custom mar-
ble floors throughout combined with aluminum doors and
6 1.385 3.804
windows. Ultra-exclusive Italian designed kitchen with mod-
ern countertops and the finest appliances. A separate dining
room that joins the exterior terraces for large gatherings.
An extraordinary swimming pool, jacuzzi and pool deck are
upon request €
simply a pleasure to use or admire. The gazebo is perfect
for relaxing and taking in the views. Light up the sunken out-
door fireplace as the cool Caribbean breezes surround you
in the cool evenings. The perfect location for mesmerizing Casa de Campo, La
sunsets. Extremely private and refined. Romana, Dominican
Rep.

216 217
International • Argentina

Posadas

Stunning 489 sqm apartment on Posadas Street, overlook-


ing Plaza San Martin de Tours. It was completely renovated
with exquisite taste and excelent quality, keeping its original
4 489 style and details.
The building was built in 1926 by Sanchez Lagos and de la
5.700.000 € Torre, a well-known architecture firm at the time.
The reception area, facing the beautiful Plaza San Martin de
Tours, has a double living room, a dining room for over 12
people -both with fireplaces- and an office. Powder room.
Its impeccable Slavonia oak floors, double height ceilings,
Buenos Aires, its ironwork and original espagnolette bolts in every French
Argentina window -and in perfect state of conservation- are some of
the details that stand out and give this property a unique and
special character.

218 219
The Team International Coverage
Constantin Prisecaru Monica Barbu RICS
Owner CEO

0040 757 026 450 0040 722 40 80 51


constantin.prisecaru@sothebysrealty.ro monica.barbu@sothebysrealty.ro

Diana Dragostin Alin Stavarache


Fine Living Properties Manager Senior Adviser

0040 723 583 239 0040 769 639 419


diana.dragostin@sothebysrealty.ro alin.stavarache@sothebysrealty.ro

Cristian Șoaită Daniel Lengyel


Business Development Director Senior Adviser - Transylvania Area

0040 730 240 432 0040 722 220 851


cristian.soaita@sothebysrealty.ro daniel.lengyel@sothebysrealty.ro

Iulia Antochi Ioana Gavril


Administrative Officer Marketing Coordinator

0040 722 235 083 0040 732 373 415


iulia.antochi@sothebysrealty.ro ioana.gavril@sothebysrealty.ro

Romania Sotheby’s International Realty


Cesianu-Racoviță Palace, 5 C.A. Rosetti St.
Sector 1, Bucharest
Phone: 0040 722 235 083
Email: office@sothebysrealty.ro

220 221
Sold properties

The House of arch. Dimitrie Maimarolu Neoclassical Villa, arch. Dimitrie Herjeu
Casa arhitectului Dimitrie Maimarolu Vila neoclasică, arh. Dimitrie Herjeu
SOLD € SOLD €

The Castle in Zlatna The House of the banker Nicolae Iarca


Castelul de la Slatna Casa bancherului Nicolae Iarca
SOLD € SOLD €

Proprietăți vândute
The House of Dr. Ștefan N. Popescu
Traditional House in Harghita in the Armenian Quarter
Casa tradițională din Harghita Casa doctorului Ștefan N. Popescu
SOLD € din cartierul Armenesc
SOLD €

222 223
0040 722 235 083
228 office@sothebysrealty.ro | www.sothebysrealty.ro

S-ar putea să vă placă și