Sunteți pe pagina 1din 7

Anul şcolar: 2018-2019 Vizat Responsabil comisie metodică, Vizat Director,

Disciplina: Educatie Tehnologică și Aplicații Practice prof. Masgras Mariana prof. Masgras Adriana
Profesor: Masgras Mariana
Clasa: a V-a
Curriculum aplicat: 1… ora/săp
Programa aprobată OMEN NR.3393, din 28.02.2017

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A MATERIEI


LA DISCIPLINA EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE
clasa a V-a
Unitatea de Competențe specifice Domenii de conținut și Număr Săptămâna Produsul/lucrarea de
învățare conținuturi de ore realizat/aplicația practică
alocat (exemple)

 Norme de sănătate şi
securitate în muncă la orele
1.2 Identificarea unor date, de ET, prevenirea şi stingerea 1 S1:1-14sept.2018 – Aplicațiile practice 1 și 2 de la
mărimi, relații, procese și incendiilor. pagina 13
fenomene specifice matematicii Prezentarea disciplinei – Proiectul „Colectarea uleiului
și științelor în realizarea unui disciplinei. uzat” de la pagina 14
produs Test inițial – Aplicațiile practice 1 și 2 de la
1.3 Analizarea produselor pe pagina 18
baza unor criterii stabilite de – Studiul de caz de la pagina 19
comun acord 1. Alimentația omului și – Aplicația practică 3 de la pagina
I. Alimente 2.2 Selectarea produselor și a satisfacerea nevoii de hrană 25
și produse tehnologiilor din perspectiva Dezvoltare durabilă 1 S2:17-21 sept. – Fișa de autoevaluare de la
alimentare păstrării calității mediului și a – Nevoia de hrană 1 S3:24-29 sept. pagina 20
sănătății – Alimente de origine minerală
3.2 Manifestarea abilității de a – Alimente de origine vegetală
lucra individual și în echipe – Alimente de origine animală
pentru rezolvarea unor
probleme 2. Calitatea produselor – Studiile de caz de la pagina 23
alimentare – Analizarea produselor
Calitate, economie, 1 S4:1-5 oct. alimentare în funcție de
antreprenoriat 1 S5:8-12 oct. proprietățile organoleptice –
– Proprietăți organoleptice aplicațiile practice de la pagina 24
– Valoarea nutritivă și – Calcularea valorii nutritive și a
energetică valorii energetice a alimentelor
pe bază de pe tabele si etichete
ale ambalajelor – exercițiile 1și 2
de la pagina 25; exercițiul 3 de la
2 S6:15-19 oct. pagina 31
S7:22-26 oct. – Proiectul „Ambalaj pentru
Design produs alimentar” de la pagina 28
Elemente de desen geometric – Portofoliul „Edu Teh” –
aplicate la realizarea aplicațiile practice de la pagina 30
ambalajelor produselor
alimentare
 Recapitulare 1 S8: 29oct-2nov – Aplicații recapitulative de la
 Evaluare pagina 31
– Testul de evaluare de la pagina
32
II. 1.1 Executarea unor 1. Cultivarea plantelor
Tehnologii produse/lucrări creative simple Dezvoltare durabilă – Proiectul „Ghiveciul cu plante
de cultivare pe baza unei fișe tehnologice Factori de mediu care 1 S9:5-9nov. aromatice” de la pagina 39
a plantelor date, selectând materiile prime, influențează cultivarea
și de materialele, plantelor – Determinarea necesarului de
creștere a unelte/ustensile/dispozitive/ap Tehnologii semințe, de răsaduri/puieți la
animalelor arate adecvate Procese tehnologice simple de 1 S10: 12-16nov. înființarea unei culturi – exercițiul
1.2 Identificarea unor date, cultivare a plantelor 1 de la pagina 39
mărimi, relații, procese și – Activități de colectare selectivă
fenomene specifice matematicii Design și reciclare a deșeurilor menajere
și științelor în realizarea unui Elemente de desen geometric 2 S11:19-23nov. pentru stabilirea soluțiilor de
produs aplicate la elemente de S12:26-30nov. protejare a mediului la nivel
1.3 Analizarea produselor pe peisagistică și aranjamente individual și local –proiectul
baza unor criterii stabilite de florale „Școala Eco. Implică-te și tu!” de
comun acord la pagina 41
2.1 Argumentarea utilizării Calitate, economie, 1 S13:3-7dec. – Aplicațiile practice 2 și 3 de la
normelor de igienă, a măsurilor antreprenoriat pagina 42
de sănătate și securitate în Norme specifice de securitate
muncă, de prevenire și stingere și sănătate în muncă la
a incendiilor, specifice cultivarea plantelor 1 S14:10-14dec. – Vizite de explorare la agenți
condițiilor reale de muncă economici de profil (fermă de
2.2 Selectarea produselor și a Activități/ocupații/meserii legume, seră de legume sau flori,
tehnologiilor din perspectiva Activități și ocupații specifice livadă) în scopul identificării
păstrării calității mediului și a din domeniul cultivării echipamentului, activităților,
sănătății plantelor condițiilor de lucru, urmate de
3.1 Identificarea unor modele dezbateri și argumentări privind
de profesioniști în domeniile necesitatea respectării măsurilor
explorate de securitate și sănătate în muncă
3.2 Manifestarea abilității de a – studiul de caz de la pagina 41
lucra individual și în echipe 1 S15:17-21dec.
pentru rezolvarea unor
probleme
Săptămâna altfel
Vacanță de iarnă

Vacanță de iarnă
2. Creșterea animalelor
domestice
Dezvoltare durabilă – Asocierea factorilor de mediu
Factori de mediu care 1 S16:14-18ian. cu animalele specifice zonelor
influențează creșterea 2019 geografice
animalelor 1 – exercițiul „Lucrați în perechi” de
Tehnologii S17:20-25ian la pagina 46
Elemente de tehnologia
creșterii animalelor domestice – Stabilirea rației de hrană pentru
(hrănirea și îngrijirea lor) 1 diferite specii de animale
Calitate, economie, S18:28ian-1fev. domestice – exercițiul 1 de la
antreprenoriat pagina 46
Norme de igienă în creșterea
animalelor domestice
Activități/ocupații/meserii
Activități și ocupații din – Fișa de autoevaluare dela
domeniul creșterii animalelor pagina 47
 Autoevaluare
3. Producția agricolă
Dezvoltare durabilă
– Producția și etichetarea
produselor ecologice și rolul 1 S19:11-15fev. – Vizite de explorare la agenți
acestora în asigurarea sănătății economici de profil (ferme de
– Factori de mediu care creștere a animalelor
influențează depozitarea și convențional și ecologic) în scopul
transportul produselor comparării, prin dezbatere, a
alimentare calității produselor alimentare
Calitate, economie, 1 S20:18-22fev. obținute – studiile de caz 1 și 2 de
antreprenoriat la pagina 51
– Valorificarea producției
vegetale și animaliere – Studiul de caz de la pagina 51
– Promovarea producției
vegetale și animaliere
4. Creșterea animalelor de
companie
Tehnologii
Elemente de tehnologia 1 S21:22fev.-1mar. – Proiectul „Îngrijirea animalului
creșterii animalelor de de companie” de la pagina 54
companie (hrănirea și îngrijirea
lor)
Calitate, economie,
antreprenoriat
Norme de igienă în creșterea
animalelor de companie
 Recapitulare / Evaluare 1 S22:4-8mar.
III. 1.1 Executarea unor 1. Tehnologii de preparare a
Prepararea produse/lucrări creative simple hranei
și servirea pe baza unei fișe tehnologice Tehnologii 1 S23:11-15mar. – Proiectul „Salată din castraveți
alimentelor date, selectând materiile prime, – Bucătăria și dotarea acesteia cu roșii” de la pagina 63
materialele, 1 S24:18-22mar. – Proiectul „Salată de căpșuni!”
unelte/ustensile/dispozitive/ap – Factori de confort în de la pagina 63
arate adecvate bucătărie 1 S25:25-29mar. – Proiectul „Sendvișuri hazlii”
de la pagina 64
1.2 Identificarea unor date, – Prepararea hranei – Proiectul „Tartine asortate”
mărimi, relații, procese și de la pagina 64
fenomene specifice matematicii 1 S26:1-5apr. – Proiectul „Compot de vișine” de
și științelor în realizarea unui la pagina 71
produs – Conservarea alimentelor
1 S27:8-12apr – Componente ale portofoliului
1.3 Analizarea produselor pe Calitate, economie, „Edu Teh” de la paginile 70, 76,
baza unor criterii stabilite de antreprenoriat 86
comun acord – Norme de igienă la
prepararea hranei 1 S28:15-19apr.
2.1 Argumentarea utilizării – Norme specifice de – Vizită la un târg de produse
normelor de igienă, a măsurilor securitate și sănătate în muncă alimentare sau la o miniexpoziție
de sănătate și securitate în Dezvoltare durabilă cu produse și analizarea lor prin
muncă, de prevenire și stingere Factori de mediu care 1 S29:6-10mai degustare pentru a aprecia
a incendiilor, specifice influențează prelucrarea calitatea acestora – pagina 70
condițiilor reale de muncă produselor alimentare
– Realizarea unui pliant de
2.2 Selectarea produselor și a Tehnologii promovare a produselor
tehnologiilor din perspectiva Tehnologii tradiționale și 1 S30:13-17mai tradiționale preparate în echipe –
păstrării calității mediului și a moderne de preparare a activitatea practică 1 de la pagina
sănătății alimentelor 70
– Fișa de autoevaluare de la
3.1 Identificarea unor modele • Autoevaluare pagina 70
de profesioniști în domeniile 2. Alimentația echilibrată
explorate Dezvoltare durabilă – Realizarea activității practice
– Alcătuirea meniurilor. Criterii 1 S31:20-24mai „Legea clasei înseamnă sănătatea
3.2 Manifestarea abilității de a de întocmire a meniurilor noastră” de la pagina 76
lucra individual și în echipe – Obiceiuri alimentare ale
pentru rezolvarea unor elevilor
probleme 3. Produse alimentare și – Întocmirea unui meniu pentru
servicii din alimentație diferite evenimente, respectând
Calitate, economie, principiile unei alimentații
antreprenoriat sănătoase și echilibrate –
– Calitatea produselor și a 1 S32:27-31mai exercițiile 2 și 3 „Lucrează singur”
serviciilor din alimentație de la pagina 76, exercițiul „Lucrați
– Protecția consumatorului în perechi” de la pagina 77,
– Valorificarea și promovarea exercițiile 1 și 2 de la pagina 78
produselor alimentare – Activitățile practice 1 și 2 de la
paginile 85, respectiv 86
Design 1 S33:3-7iun. – Exerciții de aranjare și decorare
Elemente de desen geometric a mesei și a platourilor pentru un
aplicate la aranjarea și mic dejun – elemente de desen
decorarea mesei geometric – exercițiile 1 și 3
Tehnologii („Lucrează singur”) de la pagina
Servirea mesei 86
Activități/ocupații/meserii – Vizită la o patiserie din
Activități și ocupații din localitate sau din orașul apropiat
domeniul preparării și servirii pentru identificarea activităților
alimentelor desfășurate, a condițiilor de
muncă, a atribuțiilor angajaților
din domeniu – exercițiul 3 de la
pagina 86
 Recapitulare / Evaluare 1 S34:10-14iun.