Sunteți pe pagina 1din 25

UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Tehnologic„ Traian Grozăvescu”Nădrag

MAPA
DIRIGINTELUI

CLASA a IX-a

DIRIGINTE: prof. Bărbulescu Bianca

Mapa dirigintelui
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Tehnologic„ Traian Grozăvescu”Nădrag

I. PROIECTAREA ORELOR DE DIRIGENŢIE

STRUCTURA ANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT


200.. – 200..

Anul şcolar 2019 – 2020 va avea 35 de săptămâni de şcoală, însumând


de zile lucrătoare şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I

Cursuri –
Vacanţa –.

Semestrul al II- lea

Cursuri – .
Vacanţa –
Cursuri –
Vacanţa de vară –

Mapa dirigintelui
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Tehnologic„ Traian Grozăvescu”Nădrag

PROIECTAREA ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN CADRUL OREI


DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE

1. Planificare anuală
a) analiza stării educaţionale a colectivului de elevi din anul şcolar anterior
b) identificarea nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pentru anul şcolar
în curs
c) repartizarea orelor pe module şi submodule

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. Colaborări/ Observaţii


competenţă individuale tematice ore Parteneriate

2. Structura planificării pe semestrul I

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Tema Data Observaţii


competenţă individuale tematice

3. Structura planificării pe semestrul II


a) analiza stării educaţionale a colectivului de elevi din semestrul I
b) identificarea nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pentru semestrul al
II- lea

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Tema Data Observaţii


competenţă individuale tematice
Mapa dirigintelui
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Tehnologic„ Traian Grozăvescu”Nădrag

PROIECT DE ACTIVITATE
Numele şi prenumele profesorului diriginte………………………………
Clasa…………………………
Data…………………………

Structura proiectului de activitate


Modulul………………………..

Submodulul (conţinutul) :……………………………

Tema :…………………………………………………

Obiective operaţionale :
1.
2.
3.
4.

Strategii de realizare
 metode :
 mijloace :

Colaborări/parteneriate :…………………………..

Desfăşurare (scenariu) :
a) organizarea clasei
b) anunţarea temei
c) sarcinile de lucru
d) evaluarea/feed-backul-ul
Mapa dirigintelui
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Tehnologic„ Traian Grozăvescu”Nădrag

e) anunţarea activităţii următoare (temă, sarcini de lucru)

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE
Nr Denumirea Data Locul Participanţi
crt activităţii desfăşurării

II. ORGANIZAREA CLASEI


ORARUL CLASEI
Ora Luni Marţi Miercuri Joi Vineri

Mapa dirigintelui
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Tehnologic„ Traian Grozăvescu”Nădrag

CATALOGUL CLASEI
Nr. Numele şi prenumele Data şi locul Adresa Telefon
c elevului naşterii
r
t

Mapa dirigintelui
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Tehnologic„ Traian Grozăvescu”Nădrag

DATE DESPRE FAMILIA ELEVULUI


Nr. Părinţi (mama, tata) Fraţi Timpul Sănătatea
crt Nume Vârstă Studii Profesia Venit Sănătate familiei elevului

Mapa dirigintelui
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Tehnologic„ Traian Grozăvescu”Nădrag

PLANIFICAREA LUCRĂRILOR SCRISE


Nr OBIECTUL SEMESTRUL DATA OBSERVAŢII
crt

GRAFICUL PREGATIRII SUPLIMENTARE A ELEVILOR

Nr. Obiectul Profesorul Obiectivul Ziua Ora Sala


crt

Mapa dirigintelui
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Tehnologic„ Traian Grozăvescu”Nădrag

RESPONSABILITĂTI IN CADRUL GRUPULUI DE ELEVI

 Preşedinte : Alin Moruzi (şeful/şefa clasei ; răspunde de disciplina clasei


în timpul orelor şi în pauze, mediază conflictele între elevii clasei, sau
dacă nu găseşte soluţii viabile le aduce la cunoştinţa dirigintei).
 Casier: Sîrbu Daria (se ocupă cu stângerea fondurilor solicitate de
şcoală, sau cele necesare clasei ; are obligaţia să menţină un caiet în care
să fie trecute toate aceste fonduri cu semnătura fiecărui elev şi cu suma
dată , deasemeni în caiet se vor regăsi toate bonurile justificative
cheltuilelilor făcute).

Mapa dirigintelui
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Tehnologic„ Traian Grozăvescu”Nădrag

III. PARTENERI DE COLABORARE ÎN


ACTIVITATEA EDUCATIVĂ

DIRIGINTELE CLASEI
Numele şi prenumele Specialitatea Vechimea
În învăţământ Ca diriginte
Bărbulescu Bianca Limba engleză 3 2

COLABORAREA CU FAMILIA

COMITETUL DE PĂRINŢI AL CLASEI

Nr. Functia Nume si prenume Telefon Adresa


crt
1 Presedinte Minea Vasile
2 Casier Lazea Alina
3 Membru Suciu
4 Membru Nicolau Rosita
5 Membru

Mapa dirigintelui
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Tehnologic„ Traian Grozăvescu”Nădrag

PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII

Nr Tema Şedinţei Data Număr De Observaţii


crt Părinţi Prezenţi Eficienţa
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

COLABORAREA CU CONDUCEREA ŞCOLII

a) Solicitarea pentru susţinerea unor activităţi la nivelul şcolii, al


oraşului…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………
b) Dotarea clasei
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
c) Acordarea unor recompense elevilor cu rezultate
deosebite………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
d) Colaborarea în luarea deciziilor privind sancţiuni
speciale…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Mapa dirigintelui
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Tehnologic„ Traian Grozăvescu”Nădrag

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
e) Intervenţia în cazul apariţiei unor situaţii conflictuale între diriginte şi elev
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

COLABORAREA CU PROFESORII CLASEI

Prezentarea profesorilor clasei

Nr. Disciplina PROFESOR Nr Disciplina PROFESOR


Crt Nume Vechime Crt Nume Vechime
1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 19

Mapa dirigintelui
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Tehnologic„ Traian Grozăvescu”Nădrag

10 20

Graficul asistenţelor susţinute de către diriginte la orele clasei

Nr Disciplina Data Profesorul Observaţii


crt legate de
ora

ACTIVITĂŢI ÎN COLABORARE CU ALŢI PROFESORI DIN ŞCOALĂ

Mapa dirigintelui
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Tehnologic„ Traian Grozăvescu”Nădrag

IV.SITUAŢII STATISTICE
Situaţia generală asupra mişcării elevilor

INDICATORI SEMESTRIAL INDICATORI ANUAL


promovaţi

Înscrişi la începutul
anului şcolar
I II În iunie
Veniţi în timpul
semestrului
Plecaţi în timpul
semestrului
În august
Existenţi la sfârşitul
semestrului
Promovaţi
O disciplină
O disciplină

Mapa dirigintelui
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Tehnologic„ Traian Grozăvescu”Nădrag

N U M Ă R U L E L E V I LO R
NUMĂRUL ELEVILOR

corigenţi
cu situaţia neîncheiată corigenţi
Mai multe
discipline
Total Două discipline
O disciplină

repetenţi
Mai multe Din cauza
discipline situaţiei la
învăţătură
Total, din care: Din cauza
- amânat absenţelor pe
medical motiv de:
- boală
- abandon şcolar
- abandon
şcolar
- alte situaţii
- alte situaţii
TOTAL TOTAL
Absenţe Absenţe
Din care, Din care, motivate
motivate

Situaţia mediilor

Promovaţi cu medii Media Corigenţi


Total
generală a mai multe
elevi 5- 6,99 7- 8,99 9 – 10 1 obiect 2 obiecte
clasei obiecte
Sem. I
Sem. II
An şcolar
Tabel cu elevii cu situaţia neîncheiată

Nr Numele şi prenumele Perioada


Obiectele Motivul
crt. elevului Sem.I Sem. II An şcolar

Mapa dirigintelui
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Tehnologic„ Traian Grozăvescu”Nădrag

Clasament la sfârşitul fiecărei etape

Semestrul I Semestrul II
Nr. Numele şi Nr Numele şi
Media Locul Media Locul
crt prenumele elevului .crt prenumele elevului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Clasament final cu premiile şi menţiunile acordate

Nota la purtare
Nr. Numele şi prenumele
Media Sem. Sem. An Locul Premiul
crt. elevului
I II şcolar

Mapa dirigintelui
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Tehnologic„ Traian Grozăvescu”Nădrag

Tabel cu elevii cu nota scăzută la purtare

Nr. Numele şi prenumele Nota Măsuri luate


crt. elevului Sem. Sem. An Motive pentru a
I II şcolar remedia situaţia

Mapa dirigintelui
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Tehnologic„ Traian Grozăvescu”Nădrag

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI TIMIȘ

FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ

Unitatea de învăţământ…………………………………………………………………………
Localitatea…………………Clasa……………………………………………………….....
Numele şi prenumele elevului ………………………………………………………………….
Data şi locul naşterii:……………………………………………………………………………
Adresa:…………………………………………………….telefon……………………………..
Ruta şcolară………………………………………………………………………………………

I. DATE FAMILIALE:

1. Numele şi prenumele părinţilor / studii / ocupaţia şi locul de muncă:


Tatăl……………………………………… ……Studii…………………………………
Ocupaţia…………………………….Locul de muncă…………………………………..
Mama…………………………………………….Studii……………………………….
Ocupaţia……………………………Locul de muncă……………………………………

2. Structura şi componenţa familiei :

g) părinţi ( biologici legal căsătoriţi, tatăl natural, divorţaţi, recăsătoriţi, concubinaj,


decedaţi, tutelă, adopţie, asistenţă maternală etc.)…………………………………………..

h) fraţi / surori ( nume, prenume, vârsta, statut socio – profesional – în ordinea


cronologică a naşterii )……………………………………………………………………….

i) condiţii de locuit ( cu familia, cu alte rude, gazdă etc.)……………………………….

3. Atmosfera şi climatul educativ:


Mapa dirigintelui
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Tehnologic„ Traian Grozăvescu”Nădrag

e) Cine s-a ocupat efectiv de copil ?...................................................................................

f) Relaţii în familie: armonioase tensionate conflictuale

4. Condiţii de viaţă:

a) de locuit………………………………………………………………………………..

b) venituri………………………………………………………………………………...

5. Influenţe extrafamiliale ( vecinătatea, cercul de prieteni):………………………………

II. DATE MEDICALE

1. Antecedente..........................................................................................................................

2. Dezvoltarea fizică şi starea sănătăţii……………………………………………………..

III. REZULTATE ÎN ACTIVITATEA ELEVULUI:

1. Rezultate la învăţătură

a. Medii generale

Clasa

Media

b. Date selective

Clasa

Materii cu
rezultatele cele
mai bune

Materii cu
rezultatele cele
mai slabe

2. Cercuri pe obiecte frecventate de elevi / Rezultate……………………………………...

3. Concursuri şcolare şi extraşcolare / Rezultate…………………………………………..

IV: INTELIGENŢA ŞI STILUL DE MUNCĂ

Mapa dirigintelui
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Tehnologic„ Traian Grozăvescu”Nădrag

1. Nivelul de inteligenţă ( puterea de judecată, capacitatea de înţelegere )

Foarte inteligent

Inteligent

Mediocru

Slab

2. Stilul de muncă al elevului

a. Cum lucrează:

sistematic, temeinic, cu preocupări de adâncime ( depăşind manualul sau programa)

organizat, ritmic, rămânând în limitele manualului

inegal, prezintă fluctuaţii în note, alternează pregătirea conştiincioasă cu perioade


de delăsare

neglijent, improvizează răspunsurile, copiază temele, speculează nota

învaţă în salturi, numai pentru a obţine nota de trecere ( cu lacune mari în cunoştinţe)

……………………………………………………………………………………………

b. Independenţă, creativitate

inventiv, cu manifestări de creativitate

ocazional are iniţiativă, manifestă independenţă

lucrează mai mult şablonat, stereotip

nu manifestă deloc iniţiativă şi independenţă

……………………………………………………………………………………………

V. CONDUITA LA LECŢII ŞI ÎN COLECTIVUL ŞCOLAR

1. Conduita elevului la lecţii

a. Cum se pregăteşte:

vine pregătit la ore, cu temele de casă cu regularitate

alternează pregătirea conştiincioasă cu perioade de delăsare


Mapa dirigintelui
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Tehnologic„ Traian Grozăvescu”Nădrag

b. Participarea:

intervine cu completări, participă activ, este spontan

manifestă interes inegal, fluctuant

se lasă greu antrenat, participă numai când este direct solicitat

inactiv, absent, numai observaţiile repetate îl aduc la ordine

…………………………………………………………………………………………….

c. Disciplina la lecţii:

se încadrează în disciplina lecţiilor, este receptiv la observaţii şi îndrumări

disciplinat numai în condiţii de supraveghere sau constrângere

nedisciplinat, chiar turbulent,atrage şi pe alţii în abateri

fuge de la ore, are atitudine de bravare, preocupări laterale

………………………………………………………………………………………….

2. Activitatea şi conduita elevului în colectiv:

a. Cum participă la viaţa colectivului

mai mult retras, izolat, nu se interesează de problemele colectivului

se sustrage de la activităţi sociale, lucrează numai din obligaţii

face strictul necesar, dar fără vreo iniţiativă

se integrează în colectiv, este bun executant, dar fără opinie proprie

autoritar, bun organizator şi animator al colectivului

…………………………………………………………………………………..

b. Cum este apreciat de colegi

bun coleg, sensibil la greutăţile, problemele celorlalţi

preocupat mai mult de sine, individualist, egoist

preţuit pentru rezultatele la învăţătură

Mapa dirigintelui
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Tehnologic„ Traian Grozăvescu”Nădrag

apreciat pentru poziţia în colectivul clasei

preţuit pentru performanţe extraşcolare

…………………………………………………………………………………….

3. Comportarea generală a elevului, nota la purtare:

cu abateri disciplinare grave

cu abateri disciplinare minore, dar mai frecvente

comportare corectă, cuviincioasă

este un exemplu de purtare

VI. TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE

1. Firea / temperamentul elevului

a. Introvertit – extravertit

deschis, comunicativ, sociabil

închis, rezervat, puţin sociabil

…………………………………………………………( tip combinat)

b. Temperament

impulsiv, nestăpânit, uneori brutal ( coleric )

energic, vioi, uşor adaptabil ( sanguinic)

liniştit, domol, reţinut chiar lent ( flegmatic )

rezistenţă redusă la efort, extrem de sensibil ( melancolic)

……………………………………………………………( tip combinat)

c. Dispoziţia afectivă generală

realist, cu înclinaţii practice, utilitariste

vesel, optimist

visător, cu tendinţe romantice

Mapa dirigintelui
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Tehnologic„ Traian Grozăvescu”Nădrag

înclinat spre meditaţie, „interiorizare”, singurătate

mai mult trist, deprimat

2. Echilibrul emotiv

hiperemotiv, excesiv de timid, emoţiile îi dezorganizează performanţele


emotiv, dar fără reacţii dezadaptate
controlat, stăpânit ( cu preţul unui efort)
calm, echilibrat ( fără efort)

3. Trăsături dominante de caracter


a. pozitive…………………………………………………………………………………
b. negative…………………………………………………………………………………

4. Interese 5. Aptitudini
de cunoaştere ştiinţifică generale
tehnice verbale
practico – agricole numerice
umane spaţiale
administrative motorii
economice ……………….
estetice
sportive
mondene
casnic- gospodăreşti
………………………….
VII. MĂSURI, ACŢIUNI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SITUAŢIEI

Mapa dirigintelui
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Tehnologic„ Traian Grozăvescu”Nădrag

1. Cu
părinţii…………………………………………………………………....................
2. Cu ceilalţi
profesori……………………………………………………………………..
3. Cu
elevul………………………………………………………………………………….
VIII: ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ
a. Opţiunile elevului………………………………………………………………………….
b. Dorinţele părinţilor………………………………………………………………………..
c. Recomandarea profesorului psihopedagog ( după caz)………………………………...
d. Recomandarea medicului (containdicaţii medicale)……………………………………
e. Sfatul de orientare al profesorului- diriginte……………………………………………
IX. CONCLUZII
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Profesor diriginte,

FIŞĂ DE OBSERVAŢII CURENTE PRIVIND CONDUITA ELEVULUI


( model)
Data / Date factuale Interpretarea Măsuri Evaluare / Obs.
perioada (situaţia/ faptul psihopedagogică psihopedagogice feed -back

Mapa dirigintelui
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Tehnologic„ Traian Grozăvescu”Nădrag

observat/ (identificarea
informaţia) cauzelor)

Mapa dirigintelui