Sunteți pe pagina 1din 9
CAIET DE SARCINI - ARMAREA BETONULUL |. GENERALITATI Aces capitol cuprinde specifica pentra urate de confectona armaturilor. 2, STANDARDE DE REFERINTA ‘NE01299- Normati pentru exeeutare lueraior din beton si beton 56-89 - Normal penu veriicaeacalitat sireceptia lucrarilor de east €.28-83- Instretiun tehnice pent sudareaarmaturilor de ote beton 'STAS 438/1-80 - Otel beton lamina a eald 'P130-99 - Normaiv privind urmarirea comportari th timp a constructor 3, MATERIALE SI PRODUSE ‘Otel beton rotund, neted OB.37 -STAS 437/1-80 (Otel beton cu profil periodic PC.52 -STAS 438/1-80; ‘Sirma moale - STAS 880-80; ‘Sinma trasa pentru beton armat- STAS 4382-80; hase sudate pentru beton anmat- STAS 438/380; 4, LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE Livrareaofeuluibeton se face numa conform preveerilr in vigoare si insotita de cetitcate de calitate care vor cuprinde: ‘lorie proprietor mecanice rezultate din incercar = reaultatee indoiri a rece; * rezulateleanalze chimice Livrare oll beton se face in legatur de bare sa cola, masa minima @ unt colac este de dO, iar masa maxima este de 600ke. coli orf legatistrns in tei sau mai multe lout marcara s va fae prin vopsire; * depocitare otelurlor pentru armature va face atl inet sa se evite: 8) conditile care favorizeaza corodareaotlull 'b)murdarirea aestuia eu pad sa alte materiale, 5 EXECUTIA LUCRARITOR DE ARMARE A BETONULUL 5:1, Curate s indreptareabarelr sun operat care trebuieefectuateinainta ae si fsonari [ea curate se va indeparta 1 pamintl, urmele de uei,vopsea saw alte impuritati 2. ruginareaderenta care se desprinde prin lovire cu ciocanul; 3. ragina adeenta, prin fecare cu peria de sérma in zona de sudae a bareor eave urmeaza st fie rin sur, ups indepavtarearygine!neaderente sav arugine!aderent,reducerea dimensiunilor sectuni baei ru trebuie sa depaseasca abacrile imia la diametru prevazate in anexa IL] din Normativul NEOI2-99 si anume: = pentru bare cu D 2Smm abatere limita de 0.5mm; + pent bare cu D 25mm abatere limita de -0,75mm (fetal bet livratin coals bare indote,tebuie safe ndrepat inant de ase proceda la iere si fasonare, fara a se deteriora insa profil La itinderea cu trou, alungrea maxima nu va depasi 2mmim. ‘use admiteruperea nervurilor sau a proeminentlor in cusul operate de Indepare, 5,2, Pasonareabarelor,confetionaea si montareacarcaselor de armaturase va ‘ace in stricta ‘ontormitate cu prevederle prolecull.Barele alate i fasonate vor 1 depot in plete stichetate, in as fel ned sae eviteconftuntarea loess asigure patrareafarmetsicurtenel In ‘moment mont. ‘Armaturilesevor termina cu sau fra ciocuri conform prevederilor in poicet. ln eazul amatuilor rneted, ciocul se indoae la 180 cu raza interioara de min.2,5 di portiunea dreapta de la capa de 3d Incazul armatrior cu profil pero, ciocul se tndaie la 90, cu raza interoare de minimum 2,5 si portiunea dreapa dela capt de 7 d completate cu preveder suplimentare din STAS 101071090, eap.64,65,6.2, 63. Indoire barelorinclnat,aeelor de tecere din stip in grinzi sau a eelor de tere peste coltul unt cadru se va face dupa un ae de cere eu raza de cel putin 10 Capetele barelor neinae trebue sa aibao portiune dreapta cu ngimea de eel putin 20 dfn once Intine eu ce putin 10d in zone comprimate. In cazul etter eate se Indoaie dupa un unghi drept, cercul de indore va i deminimam 24 (1 diametal etter. Fasonareacioeurilorsindoirea armaturilr se executa cu o miseare lent, fra seu Lamasinile de indo cu dous vteze, nu se admit eurbarea barlor din otlur ex rofl periodic la vitezn mare a masini, Fasonarea baelor cu diametre mai mar de 5mm se fel cal Se recomanda sa nu se execute fasonatenarmatrior la temperaturi sub -10 C. 5.3, Legarea armaturilortrebuieefecuat la incrucisare barelor, prin legaturi cu sma neagra sau prin sodura electric prin puncte. Clin legrea se face eu sma, se vor utiliza 2 fire de sirma de L.1,Smm dams, Retelele de armaturi din pci si din pereti vor avea legate in mod obligatoriu douarnduri de csi marginale, pe Tnteg conturul Restulincracisarlo, din mijlocl reeetor, vor f legate din 2in2 in amb sensu (sh). La ering si stp, vor legate toate incrucisarlebarelor armaturi cu clturileeisior, sau cu ciocurile agrafeor. Restl ineruisarilor acesor bare, cu portinile drepte ale eterilor pot fi legate ‘una in sah eel putin din 27 2). Bateleinlinate vor f legate, in mod obligatoiu, de primi tir cu care se incmciseaza rei si agafele montate inclna fata de armatrile longitudinale vor leg de regula de tote barcle longitudinale eu care se inruciseaza 54, Pasele sudate se vor folos ea armaturi pentru elemente din beton arma, monolite sau refbricate(placi penta plansee si acoperisur ete sliitate de regula numai dz incarcari static. UtilizareaplaselorSudate Seva face fn conformitate cu prevederile Normativul 1NBO12-99 (pet, 25.330) a InstrctiuniloeP 59-80 si Catalogul MIM ISPS Buzau 1978, Plagele sudate se vor depozita in locur acoperite fara contact direct cu pamntl pe Totr de sccleasi tiput si notte corespunzator, Tncarerea,descarcarea si ranspotu plasslor sudate se vor face cu grij,evitndu-se izbrile si sdeformarea lor sau desfacerea su Calitatea sudurlor sau a plaselorsudate se veriica prin ioercari pe epruvete,precum si prin Inceear pe plase conform prescripilor mentonate In anexa I. la Normativl NEOI2-99, In eazul tn ‘care platle sunt acoperite cu nagina se va proceda la inlaturare prin peiere in eel ptin 5 zone de ‘lite minimum 20em, ptr fecare armatura care intra in aleatuiea pas 5.5. lnnadireabarelor se face in conformitte cu prevederile proiectului. fn cazile tn ‘are prin proiect nue indica lea si madul de ianadie a brelr, se vor respects urmatoaele regu pot nadir se va stabil de etre conduceatorul de lot eae conduce direct exectia eral respective, in zone cu cele mai reduse solicit; “innadirea se efetueazatindndseama de prevederie din cap. material 5.6 Montarea armaturilor se poate face bara la ara (bare flotante) sau sub forma de subansambluri {areae sau pve sudate) realizat in atelirecentalizate sau oreaniate in apeopieteaobieetivuli Ualizarea subnsnblurlor elite incom insta, igure cestere « noduetivitalt La temninarea montariarmaturilor, datorita importante deosebite a calitai execute acestora et si ‘faptului ca dupa turnarea betonui ele nu mai pot fi verificate eu mijloace simple, acestea vor fi ‘obligatoria receptionate, incheindu-se proce verbale de lucrai ascunse Pentre ase putea face 0 compaatic eu cantiatea de armaturaprevazuta in devin, este nocesae sa se tina o evidenta a consumurlor pe obieet sau parti de obiecte. 53.6.1. Montara baelo lotante desi nu consiuie un procedeu recomandabil se tlzeaza la funda, ‘nz (in special la cele continue), pereti si plac Executaealucrariorse va face eu gia pena a nu introduce tn cofta) pamdnt, mada sau alte corpuri care ar daunacaltati betomuui [Laxecutarea fundatlor, pe statul de beton de egalizare se aseaza baele fasoate conform proictuli, legindu-se ine ele si montid distanieri pentru asiguareastratuli de acoperire cu breton, Se introduc de atemenea mstaile petra stp su peret si se fixeaza de armatura fundatii, Radierle se realizeaza pin inroducerea Inti a bareorplaseiinferiare(drepe sau ridicae) pe locurile insernate anterior. este ele se aseaza baele pe dtetie perpendicular si se leap, ‘Se ascaza caprele de rezemare a pase suprioare si se fxeaza, pa care se intr barele plas ‘superioae, mai Inti pe odiectc si apo pe ceaalta, legindu-seintersetlle conform prevedeilor ‘Urmeaza introducereadistantrilor pentru realizar stratuli de acoperite eu bton. ‘tipi se ealizeaza prin rmatoarel operat: = inttodueetea barelor veriale si legarea lor de mustati; * ridicareaetierlrsilegarea lor de sus in jos la dstante conform proiectul it de sri in prezentl = vetficares verticalitati carcasl relizate si ancorarea ei pin la realizarea cof Grinzile se montesza dupa execu stipilor, espectandu-seordinea operator Je mal jos: ‘insemnarea pe marginea cofajui a pozitiel etierilor + introduoereaetierilr in cof} ex partes deschisa in ss; + introducereabarelr drepte dela paren interioaraa grin i legarea lor, * asezaea si logrea result barclr (rdicte drepte dela parea superioara ee) *Inchidereaetierilrsilegareabarelo eu ss, Pereti, Armatura se monteaza de regula dupa ce coajul une! fete a peetlui este gata exeeutal, + se realizaza prima reea de bare (orizontl) si vertical, = se fixeaza de cof) prin simple edge sau dispoztive, + se realizeaza a doua retea de bare; * se fxeaza prin distanier de prima retea si se leaga toate arele; ~ se monteaza al doileapanow al coftauli Placle Se armeaza in urmatoareaondine a operator: ~ insemnare pe cof a pote bareor “aaezarea barelor drepte i legarea lor cu srma de armaturagrizilor sau centullo, = se monteaza api baele ridicate (care pot fi aduse fasonate de la bane sau po fasonate cu Aispozitivl replabil special) se aseaza deasupr armatura de reparitesi se laga cu sirma. In azul placilorarmate pe doua direct care nu au bare de reparttie, se monteaa mai inti barele rept si ridicate din ndul de os pe drectia indicat in proiet, pe care se aseaza al doilea end si se leaga, Se montcaza de asemencabarele de mona si calreti Meatinereadistanei fata de cof se face eu distanter (pentru primul rnd) sx eapra pentru al ile rn). CCirculatia pe portunea montata se fae peo podina speciala sau pe dulapi, sprite de asemenca, pe capre. 5.62. Montara carcaselor se fice de regula cu ator mijloacelor mecanicederidiat, date cu