Sunteți pe pagina 1din 3

AMENZI SSM

Amenzi prevazute de Legea Securitatii Si Sanatatii in Munca(Legea 319-2006)


NECONFORMITATEA Valoare amenda
(lei noi)
1. Neintocmirea planului de prevenire Si protectie compus din masuri tehnice, sanitare,
organizatorice Si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor - art. 13 lit b) 5.000 -
10.000
2. Nesolicitarea autorizatiei de functionare din punctul de vedere al securitatii Lucratorul
desemnat in domeniul securitatii muncii Si sanatatii in munca, inainte de inceperea
oricarei activitati - art. 13 lit c)
5.000 - 10.000
3. Modificarea starii de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv,
in afara de cazurile in care mentinerea acestei start ar genera alte accidente ori ar
periclita viata accidentatilor Si a altor persoane - art 13 lit. p)
5.000 - 10.000
4. Neasigurarea echipamentelor individuale de protectie - art 13 lit r) 5.000 - 10.000
5. Nerealizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control
Si al cercetarii evenimentelor - art. 13 lit. n) 3.000 - 10.000
6. Nerealizarea evaluarii riscurilor pentru securitatea Si sanatatea in munca, inclusiv
pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice - art. 12 alin. (1) lit a) 4.000 - 8.000
7. Neadoptarea de solutii conforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea SAi
sanatatea in munca, inca din faza de cercetare, proiectare Si executie a constructiilor, a
echipamentelor de munca, precum Si de elaborare a tehnologiilor de fabricatie - art 13
lit a)
4.000 - 8.000
8. Neconsemnarea pentru lucratori, in fiSAa postului, a atributiilor Si raspunderilor ce
le revin in domeniul securitatii Si sanatatii in munca, corespunzator functiilor
exercitate - art 13 lit d)
4.000 - 8.000
9. Neelaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea
reglementarilor
de securitate Si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor Si ale
locurilor de munca - art. 13 lit. e)
4.000 - 8.000
10. Neinformarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la
care aceasta este expusa la locul de munca, precum Si asupra masurilor de
prevenire Si de protectie necesare - art 13 lit h)
4.000 - 8.000
11. Neluarea masurilor pentru autorizarea exercitarii meseriilor Si a profesiilor
prevazute de legislatia specifics - art. 13 lit. i) 4.000 - 8.000
12. Angajarea persoanelor care, in urma examenului medical s,i, dupa caz, a
testarii psihologice a aptitudinilor, nu corespund sarcinii de munca pe care
urmeaza sa o execute Si neasigurarea controlului medical periodic/controlului
psihologic periodic, ulterior angajArii - art. 13 lit. j)
4.000 - 8.000
13. Netinerea evidentei zonelor cu rise ridicat si specific - art 13 lit k) 4.000 - 8.000
14. Neasigurarea functionarii permanente a sistemelor Si dispozitivelor de protectie, a
aparaturii de masura Si control, precum Si a instalatiilor de captare, retinere Si
neutralizare a substantelor nocive degajate in desfASAurarea proceselor tehnologice
- art. 13 lit 1)
4.000 - 8.000
15. Refuzul de a prezenta documentele Si de a oferi relaţiile solicitate de inspectorii de
munca
in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor - art. 13 lit. m) 4.000 -
8.000
16. Refuzul de a desemna, la solicitarea inspectorului de munca, lucratorii care sa
participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor - art. 13 lit. o) 4.000 -
8.000
17. Nerespectarea obligatiei de instruire a angajatilor (la angajare, la schimbarea
locului de munca, la executarea unor lucrari speciale etc.) - art .20 4.000 - 8.000
18. Necercetarea evenimentelor care au produs incapacitate temporara de
munca - art 29 alin. (1) lit. a) 4.000 - 8.000
19. Necomunicarea la ITM Si asiguratorului a accidentului de munca inregistrat -
art 32 alin. (2). 4.000 - 8.000
20. Neevaluarea riscurilor pentru securitatea Si sanatatea lucratorilor, inclusiv la
alegerea
echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate Si la
amenajarea locurilor de munca - art. 7 alin. (4)
3.500 - 7.000
21. Nerespectarea prevederilor privind securitatea, sanatatea Si igiena in munca,
luand in considerare natura activitAtilor - art. 7 alin. (5) 3.500 - 7.000
22. Nedesemnarea unuia sau a mai multor lucratori pentru a se ocupa de activitAtile de
protectie Si de activitatile de prevenire a riscurilor profesionale din intreprindere -
art 8 alin. (1)
3.500 - 7.000
23. Nefolosirea serviciilor externe, in cazul in care in intreprindere nu se pot organiza
activitatile de prevenire Si cele de protectie din lipsa personalului competent - art.
8 alin. (4)
3.500 - 7.000
24. Neluarea masurilor privind securitatea Si sanatatea lucratorilor in caz de pericol
grav SA i iminent - art 11 3.500 - 7.000
25. Neasigurarea de echipamente de munca fara pericol pentru securitatea Si sanatatea
lucratorilor - art. 13 lit. q) 3.500 - 7.000
26. Neacordarea de echipament individual de protectie nou, in cazul degradarii sau al
pierderii calitatilor de protectie - art. 13 lit. s) 3.500 - 7.000
27. Necomunicarea la ITM a evenimentelor inregistrate - art. 27 alin. (1) lit a) 3.500 -
7.000
28. Necomunicarea evenimentelor urmate de incapacitate temporara de munca,
invaliditate sau deces, la confirmarea acestora, asiguratorului - art 27 alin. (1) lit b)
3.500 - 7.000
29. Neluarea masurilor necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor
Si evacuarea lucratorilor - art 10 3.000 - 6.000
30. Neinformarea lucratorilor cu privire la riscurile pentru securitate Si sanatate in
munca,
precum Si cu privire la masurile Si activitatile de prevenire Si protectie atat la nivelul
intreprinderii, cat Si la nivelul fiecarui post de lucru §i/sau fiecarei functii - art 16
3.000 - 6.000
31. Nedeclararea bolilor profesionale - art 34 alin. (1) 3.000 - 6.000
32. Inexistenta comitetelor de securitate Si sanatate in munca - art. 19 2.500 - 5.000
33. Nerespectarea obligatiilor privind evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o
incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor us,oare, a bolilor
profesionale, a incidentelor periculoase, precum Si a accidentelor de munca - art 12
alin. (1) lit c)
2.000 - 4.000
34. Neintocmirea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratori
- art 12 alin. (1) lit c) 2.000 - 4.000
35. Nerespectarea obligatiei de a amenaja locurile de munca tinand seama de prezenta
grupurilor sensibile la riscuri specifice - art 36 2.000 - 4.000
36. Nerespectarea reglementarilor de securitate Si sanatate in munca privind fabricarea,
transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substantelor ori a preparatelor
chimice periculoase Si deSAeurilor rezultate - art. 39 alin. (9) lit a)
5.000 - 10.000
37. Neluarea masurilor care sa previna prezenta peste limitele maxime admise a
agentilor
chimici, fizici sau biologici, precum Si suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme
ale organismului uman - art. 39 alin. (9) lit b)
5.000 - 10.000
38. Nerespectarea reglementarilor de securitate Si sanatate in munca privind darea in
exploatare sau repunerea in functiune, partiala ori totala, a constructiilor,
echipamentelor de munca noi sau reparate, precum Si pentru aplicarea proceselor
tehnologice - art 39 alin. (9) lit. c)
5.000 - 10.000
39. Neintocmirea Si nerespectarea documentatiilor tehnice pentru executarea lucrarilor
care necesita masuri speciale de siguranta - art. 39 alin. (9) lit d) 5.000 - 10.000
40. Neluarea masurilor care sa previna accidentele prin electrocutare la executarea,
exploatarea, intretinerea Si repararea instalatiilor Si a echipamentelor electrice -
art 39 alin. (9) lit f)
5.000 - 10.000
41. Nedelimitarea Si nesemnalizarea zonelor periculoase - art 39 alin. (9) lit j) 5.000 -
10.000
42. Nerespectarea reglementarilor de securitate Si sanatate in munca privind utilizarea,
intretinerea, revizia Si repararea periodica a echipamentelor de munca - art 39 alin.
(9) lit m)
5.000 - 10.000 lei
43. Neintocmirea documentelor de urmarire a parametrilor functionali ai echipamentelor
de munca Si a rapoartelor de serviciu pentru instalatiile cu regim special de exploatare -
art 39 alin. (9) lit q)
5.000 - 10.000
44.
Nerespectarea reglementarilor SSM privind amenajarea locurilor de munca pentru lucrul
la inaltime, in spatii inchise Si in conditii de izolare - art. 39 alin. (9) lit. s) 5.000 -
10.000
45. Neprezentarea de catre serviciile externe a raportului semestrial de activitate - art 40
5.000 - 10.000