Sunteți pe pagina 1din 24

Ministerul Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă

AVIZAT: ________________ APROBAT: __________________


Director adjunct: Silvia Seicaș Director: Aurica Brînza
Data:____________________ Data: _____________________

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ
PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ
Clasa I –a ,,B”
Anul de studii 2019-2020

Educator: Reniță Cristina

Discutat şi propus spre aprobare la ședința Comisiei metodice „Consiliere și dezvoltare personală”
Proces-verbal nr. ______ din ___________, șeful CM ___________Verdeș Natalia
Managementul grupului educațional

Competențe specifice:

1. Cunoașterea, înțelegerea și acceptarea semnificațiilor sociale ale conviețuirii colective.


2. Cunoaștere și dezvoltarea capacităților și posibilităților personale prin raportarea la elementele componente
și normele grupului.
3. Dezvoltarea capacităților de perspectivă socială
4. Identificarea și dezvoltarea sentimentului de nevoie și de apartenență la grup.
5. Acceptarea și aplicarea normelor de organizare a grupului și a mediului ambiant specific.
6. Creșterea potențialului creativ prin cunoașterea de sine raportată la cunoașterea și activitatea grupului.
Nr. Competențe Subcompetențe Subiectul orei Nr. de Data
specifice ore
1 CS1 Cultivarea unui comportament  Elevul și interpretarea 2
manierat comportamentului său
2 CS2 Identificarea comportamentului  Mă port cu ceilalți așa 2
unui om amabil cum mi-aș dori să se
poarte cu mine
3 CS3 Cunoașterea comorilor  Roadele sufletului 2
spirituale, valoarea și
însemnătatea lor
4 CS4 Identificarea calităților unei  Prietenul la nevoie se 2
bune prietenii cunoaște
5 CS5 Formarea comportamentului  Reguli de aur ale unui 2
responsabil pentru un stil de comportament
viață de calitate civilizat
6 CS2 Respectarea valorilor  Învăț să fiu om bun 2
fundamentale și a normelor de
comportare în societate
7 CS3 Deprinderea de a analiza  Fapta bună îl laudă pe 2
propriile comportamente în om
care am dat dovadă de
compasiune
Managementul grupului educațional
Nr. Competențe Subcompetențe Subiectul lecției Nr. de Data
specifice ore
1 CS1 Cultivarea unui comportament  Bine faci-bine găsești 2
manierat  Regului de comportare
în societate
2 CS2 Identificarea comportamentului  Amabilitatea- floarea 2
unui om amabil umanității
 Importanța respectului
reciproc

3 CS3 Cunoașterea comorilor  Curățenia sufletului 2


spirituale, valoarea și
însemnătatea lor
4 CS4 Identificarea calităților unei  Prietenia-o comoară 2
bune prietenii rară
 Cum trebuie să fie un
prieten
5 CS5 Formarea comportamentului  Importanța 2
responsabil pentru un stil de responsabilității in
viață de calitate activitatea de zi cu zi
 Regimul zilei unui elev
6 CS2 Respectarea valorilor  Politețea-cheie de aur
fundamentale și a normelor de  Ascultarea-i lucru sfânt
comportare în societate
7 CS3 Deprinderea de a analiza  Fii un model pentru 2
propriile comportamente în ceilalți
care am dat dovadă de  Sunt demn de laudă?
compasiune
8 CS4 Dezvoltarea sentimentului de  Toți diferiți-toți egali 2
apartenență  Iubește-ți aproapele
Educația pentru sănătate

Competențe specifice:
1. Însușirea unor cunoștințe, norme de comportare specifice asigurării echilibrului dintre sănătatea individului,
sănătatea societății și a mediului
2. Cunoașterea noțiunilor legate de sănătate și boală în vederea asigurării dezvoltării armonioase a
personalității
3. Formarea și cultivarea interesului prin problematica sănătății pentru cunoașterea organismului uman, a
funcțiilor sale vitale
4. Cunoașterea obiceiurilor, tradițiilor locale și internaționale existente în vederea folosirii lor pentru a
înțelege importanța lor
5. Cunoașterea posibilităților de ocrotire și conservare a naturii, a mediului în vederea cultivării atitudinilor
responsabile și implicate în protejarea mediului
6. Optimizarea modelului de cultură fizică și psihică și cultivarea ncesității de practicare a exercițiilor de
menținerea stării de sănătate
7. Formarea și consolidarea deprinderilor de igienă a muncii, de alimentație rațională, de odihnă și recreare
Educația pentru sănătate
Nr. Competențe Subcompetențe Subiectul orei Nr. De Data
specifice ore
1 CS1 Formarea atitudinii pozitive  Modul de viață 2
referitor la modul sănătos de sănătos
viață
2 CS2 Importanța nutriției unui mod  Rolul 2
de viață alimentelor în
viața omului
3 CS3 Formarea unui stil de viață  Respectarea 2
sănătos și sigur regimului zilei îți
dă sănătate
4 CS4 Formarea deprinderilor de  Regului de 2
igienă personală igienă personală
5 CS5 Respectarea deprinderilor de  Curățenia e 2
igienă personală mama sănătății
6 CS2 Necesitatea înțelegerii  Dacă nu poluăm- 2
problemei ce țin de poluare planeta noi o
salvăm
7 CS3 Dezvoltarea capacităților de  Mâini curate- 2
ocrotire a sănătății vieți salvate
8 CS4 Formarea deprinderii de a  Sănătatea 2
contribui la fortificarea propriei elevului
sănătăți
9 CS5 Conștientizarea culturii fizice  Sportul aduce 2
ca factor de menținere a energie
sănătății
Educația pentru sănătate
Nr. Competențe Subcompetențe Subiectul orei Nr. Data
specifice De ore
1 CS1 Formarea atitudinii pozitive  O minte sănătoasă într-un 2
referitor la modul sănătos de corp sănătos
viață
2 CS2 Importanța nutriției unui mod  Regulile alimentației 2
de viață sănătoase
3 CS3 Formarea unui stil de viață  Piramida alimentară 2
sănătos și sigur
4 CS4 Formarea deprinderilor de  De microbi să te ferești- 2
igienă personală ca să nu te-nbolnăvești
 Cum ne îngrijim corpul
5 CS5 Respectarea deprinderilor de  Curățenia-mama sănătății 2
igienă personală  Igiena vestimentației
6 CS2 Necesitatea înțelegerii  Sănătatea pământului- 2
problemei ce țin de poluare sănătatea noastră
 Cauzele poluării
7 CS3 Dezvoltarea capacităților de  Păstrarea și promovarea 2
ocrotire a sănătății sănătății
 Prevenirea îmbolnavirilor
8 CS4 Formarea deprinderii de a  Ce fac eu pentru a 2
contribui la fortificarea menține sănătatea?
propriei sănătăți
9 CS5 Conștientizarea culturii fizice  Sportul este de folos- 2
ca factor de menținere a Crești mare și sănătos
sănătății
Educația pentru viața de familie
Competențe specifice:

1. Cunoașterea aspectelor specifice organizării și trăiri vieții de familie.


2. Asigurare dobândirii informațiilor necesare pentru organizarea și funcționarea vieții de familie.
3. Identificare bugetului și specificul rolurilor în familie.
4.Cunoașterea elementelor componente ale bugetului financiar al familiei și a modalităților optime de
administrare.
5. Identificarea principalelor funcției de familii și importanța ei în viața socială.
6. Determinarea înțelegerii și asumării de roluri în viața de familie.
7. Înțelegerea necesității respectării fiecărui membru al familiei în condițiile conviețuirii în micro grup
Educația pentru viața de familie

Nr. Competențe Subcompetențe Subiectul orei Nr. Data


specifice de
ore
1 CS1 Conștientizarea importanței familiei ca  Familia –icoana sufletului 2
celulă fundamentală a societății
2 CS2 Conștientizarea responsabilității fiecărui  Responsabilitățile fiecărui 2
membru a familiei membru în familie
3 CS3 Cunoașterea principalelor atribuții a  Importanța ascultării părinților 2
copiilor în familie
4 CS4 Conștientizarea rolului copiilor la școală  Familia –izvor al dragostei 2
și în familie
5 CS5 Manifestarea interesului și respectului  Recunoștința față de părinți 2
față de familie
6 CS3 Conștientizarea rolului de educație in  Parteneriatul familiei cu școala 2
familie
Educația pentru viața de familie

Nr. Competențe Subcompetențe Subiectul orei Nr. Data


specifice de
ore
1 CS1 Conștientizarea importanței familiei ca  Arborele genealogic 2
celulă fundamentală a societății  Familia mea
2 CS7 Conștientizarea responsabilității fiecărui  Numai faptele fac să ne cunoaștem 2
membru a familiei
3 CS3 Cunoașterea principalelor atribuții a  Dreptul la familie 2
copiilor în familie  Sentimentele existente între copii și părinți, farți-
surori
4 CS4 Conștientizarea rolului copiilor la școală  Fiind harnici și ascultători veți deveni mîndria 2
și în familie părinților
5 CS5 Manifestarea interesului și respectului  Viaţa şi relaţiile în familie 2
față de familie  Ascultă învățătura tatălui și nu lăsa îndrumările
mamei
6 CS3 Conștientizarea rolului de educație in  Calitățile fumoase ale unui părinte 2
familie  Mama şi tata – mentorii mei
7 CS6 Cultivarea spiritului civic și etic în  Sărbătorile naţionale onorate în familia mea 2
familie și societate  Armonie în familie prin comunicare
8 CS2 Conștientizarea statutului de mamă și  Mama – femeia pe care o iubeşte tata. Tata – 2
tată în familie bărbatul drag al mamei.
 Părinții lauda copiilor- copiii cinstea părinților
Educație pentru cultură și civilizație
Competențe specifice:

1. Descoperirea frumosului, binelui și adevărului.


2. Înțelegerea frumosului, binelui și adevărului.
3. Descoperirea artei ca păstrătoare a celor mai înalte valori morale.
4. Formarea capacităților de a simți și înțelege factorul estetic în natură și societate.
5. Dezvoltarea deprinderii de a percepe obiectele estetice.
Educație pentru cultură și civilizație
Nr. Competențe Subcompetențe Subiectul orei Nr. Data
specifice de
ore
1 CS1 Conștientizarea obiceiurilor și tradițiilor în  Datinile și tradițiile poporului 2
Republica Moldova moldovenesc
2 CS2 Descoperirea frumosului din viață  Portul popular 2
3 CS3 Formarea deprinderilor de ocrotire a  Monumente istorice care ne 2
monumentelor istorice reprezintă țara
4 CS4 Conștientizarea rolului copiilor la școală și  Cultura începe din familie și se 2
în familie cultivă la școală
5 CS5 Conștientizarea rolului muzicii în viața  Noțiunile de cultură și civilizație 2
omului
6 CS3 Conștientizarea rolului în educația copiilor  Cei șapte ani de acasa 2
Educație pentru cultură și civilizație
Nr. Competențe Subcompetențe Subiectul orei Nr. Data
specifice de
ore
1 CS1 Conștientizarea obiceiurilor și tradițiilor în  De la ecoul colindelor până la 2
Republica Moldova sărbătorile pascale
2 CS2 Descoperirea frumosului din viață  Orice zi este o descoperire 2
pentru mine
 Bagajul cultural-moldovenesc
3 CS3 Formarea deprinderilor de ocrotire a  Cu ce monumente ne putem 2
monumentelor istorice mândri noi ?
 Descrierea monumentului istoric
din localitatea mea.
4 CS4 Conștientizarea rolului copiilor la școală și  Copiii - viitorul nostru 2
în familie
5 CS5 Conștientizarea rolului muzicii în viața  Muzica mă defineste 2
omului  Muzica populară
6 CS3 Conștientizarea rolului în educația copiilor  Cucerim lumea prin zâmbet 2
 A fi om de omenie !
7 CS4 Formarea unui model de personalitatea  Noi definim cultura, iar cultura 2
activă la problemele societății ne modelează pe noi
Educația bunului cetățean

Competențe specifice:

1. Cunoașterea și respectarea normelor morale a legilor conviețuirii


2. Identificarea drepturilor și responsabilităților individuale prezente de convențiile și legile societății
umane în vederea aplicării și respectării lor
3. Însușirea normelor de protecție a muncii, a regulilor de circulație, a normelor de prevenire a incendiilor și
formarea obișnuinței de a respecta, în scopul apărării vieții
4. cultivarea respectului și responsabilității față de sine și față de ceilalți
5. Cultivarea respectului față de valorile umane în general și față de muncă în special
6. dezvoltarea atașamentului, dragostei și spiritului de sacrificiu față de ceilalți
7. Pregătirea tinerilor pentru viață și înțelegerea socială cu păstrarea individualității
8. Formarea tinerilor în spiritul respectului față de democrație, libertate în instituțiile sociale și valorile unor
buni cetățeni capabili să-și îndeplinească îndătoririle civile
Educația bunului cetățean

Nr. Competențe Subcompetențe Subiectul orei Nr. De Data


specifice ore
1 CS1 Cunoașterea obiceiurilor și  Simbolurile de stat 2
tradițiilor RM ale RM: stema și
drapelul
2 CS2 Descoperirea frumosului din  Locuri pitorești 2
viață din RM
3 CS3 Formarea deprinderilor de  Cunoașterea 2
ocrotire a monumentelor monumentelor
istorice istorice din
Chișinău
4 CS4 Conștientizarea rolului copiilor  Drepturile și 2
la școală și în familie obligațiunile mele
5 CS5 Conștientizarea rolului muzicii  Muzica-graiul 2
în viața omului sufletului
6 CS3 Conștientizarea rolului în  Reguli de 2
educația copiilor circulație,
securitate
Nr. Competențe Subcompetențe Subiectul orei Nr. Data
specifice De
ore
1 CS1 Cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor  Patria mea- 2
RM Republica
Moldova
 Limba noastră
2 CS2 Descoperirea frumosului din viață  Locuri și obicete 2
deosebite în
localitatea de
baștină
3 CS3 Formarea deprinderilor de ocrotire a  Reguli de 2
monumentelor istorice comportare în
excursie
4 CS4 Conștientizarea rolului copiilor la școală  Cum îți lauzi 2
și în familie localitatea natală?
5 CS5 Conștientizarea rolului muzicii în viața  Imnul Republicii 2
omului Moldova
 Cît traim pe acest
pamânt-Mai există
un lucru sfânt
6 CS3 Conștientizarea rolului în educația  Ce fac eu util 2
copiilor pentru societate?

7 CS6 Dezvoltarea simțului responsabilității și Nu suntem indiferenți 1


ajutorului reciproc

Educația pentru timpul liber


Competențe specifice:

1. Cunoașterea și însușirea modalităților diverse de organizare și petrecere a timpului liber


2. Identificarea și cultivarea corespondenților optime dintre interese, aptitudini, talente și posibilități de
exersare și dezvoltare a lor
3. Inițierea, susținerea și dezvoltarea comportamentului ludic
4. Cunoașterea unor modele și tehnici de planificare a vieții personale în vederea dezvoltarii sentimentului
de ,,satisfacție a trăirii timpului”
5. Formarea unui stil de viață civilizat
6. Cunoașterea specificului național privind petrecerea timpului liber în vederea valorizării tradițiilor și
obiceiurilor naționale
7. Identificarea surselor de stres și a modalităților de evitare a lor și de realizare
8. Cultivarea unei atitudini optimiste față de viață
Educația pentru timpul liber

Nr. Competențe Subcompetențe Subiectul orei Nr. Data


specifice De ore
1 CS1 Manfiestarea interesului față de alte  Noțiunea de timp, 2
persoane oră
2 CS2 Descoperirea frumosului din viață  Ce fac eu în timpul 2
liber?
3 CS3 Formarea deprinderilor de  Regimul zilei unui 2
planificare a timpului liber elev
4 CS4 Conștientizarea rolului copiilor la  Economisirea 2
școală și în familie timpului
5 CS5 Conștientizarea rolului muzicii în  Învățăm să ne 2
viața omului distrăm
6 CS3 Conștientizarea rolului familiei în  Petrecerea timpului 2
educația copiilor în familie

Nr. Competențe Subcompetențe Subiectul orei Nr. Data


specifice De ore
1 CS1 Manfiestarea interesului față de alte  Timpul: trecut, 2
persoane prezent, viitor
 Gestionarea
timpului într-o
manieră corectă
2 CS2 Descoperirea frumosului din viață  Prețuiește clipa 2
 Fa-ți timp pentru
excursii
3 CS3 Formarea deprinderilor de  Ce poți face într-un 2
planificare a timpului liber minut?
 Elaborarea unui plan
de activități
4 CS4 Conștientizarea rolului copiilor la  Lucrurile se fac la 2
școală și în familie timpul lor!
 Cele mai distractive
activități din timpul
liber
5 CS5 Conștientizarea rolului muzicii în  Cui dedicăm timpul 2
viața omului nostru?
 Petrecem timpul
eificient
6 CS3 Conștientizarea rolului familiei în  Cum îți organizezi 2
educația copiilor zilele de odihnă?
 Program pentru
toată familia