Sunteți pe pagina 1din 4

Data : 24.11.

2015
Unitatea : Şcoala Gimnazială „ Ion MAREŞ”
Propunător : Prof. înv. primar Ana Maria BOGDAN
Clasa : a III-a
Aria curriculară : Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Disciplina : Științe ale naturii - Activitate integrată
Unitatea tematică : Lumea vie – alegerea prietenilor, caracteristici ale lumii vii
Subiectul lecţiei : Caracteristici ale viețuitoarelor. Nevoi de bază
Tipul activităţii : Activitate de dobândire de cunoștințe noi
Competenţe generale :

 1. Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene și procese;


 2. Investigarea mediului înconjurător folosind instrumente și procedee specifice;

Competenţe specifice :
ȘTIINȚE ALE NATURII
 1.1 Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii;
 2.3 Reprezentarea grafică a unor observații realizate în cadrul investigației realizate după un plan dat, utilizând
tabele , diagrame, formule simple;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
1.1.1 să perceapă nevoi ale animalelor în urma selecției informației prezentate în textul propus;
1.1.2 să rețină diferențierea animalelor în funcție de tipul de hrană consumată;
2.3.1 să grupeze animalele date în funcție de cerințe;

4
PSIHO-MOTORII:
 OM1- să-şi coordoneze mişcările pentru a participa activ la activitate ;
 OM2- să-şi dirijeze efortul către centrul de interes sugerat de profesor ;

AFECTIVE:
 OA1: vor manifesta interes pentru înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor învăţate;

STRATEGII DIDACTICE
1. Resurse procedurale
 Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul , activitatea practică, jocul didactic.
 Forme de organizare : individual, pe grupe, perechi, frontal.
2. Resurse materiale : fişe de lucru, manual, computer, videoproiector, PPT, ghivece
3. Resurse temporale : 45 minute activitatea+5 minute activitate în completare
4. Resurse umane : 12 elevi
5. Resurse spaţiale : sala de clasă
6. Forme şi tehnici de evaluare : obesrvarea sistematică, aprecieri verbale, evaluare reciprocă,

Bibliografie : Programa şcolară pentru disciplinele Științe ale naturii, Limba și literature română, Arte vizuale și abilități
practice;
Cursul de formare “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor
cheie la şcolarii mici 2012”.

4
Evenimentul Conţinutul știinţific Metode Mijloace Forme de Evaluare
didactic organizare
1.Moment Creez climatul optim desfaşurării activităţilor propuse.
organizatoric Conversaţia Frontală Aprecieri
verbale
2.Actualizarea Elevii vor prezenta tema pentru acasă, care a constat în plantarea grâului. Exercițiul Ghivece Individual Interevaluare
cunoștințelor Ce au făcut?
anterioare Cum au făcut? Etape de lucru
Ce au observat?-primele observații
Solicit elevilor să-și așeze ghivecele la lumină, pentru că vor fi folosite ca
materia didactic în cadrul altor ore de științe
Discuție condusă pentru a evidenția ” De ce au nevoie plantele pentru a
trăi?”- Plantele au nevoie de lumină, căldură, apă și sol pentru a se
dezvolta.
3.Captarea Solicit elevilor să urmărească PPT Animale, pentru a ne aminti Conversația PPT Frontal Observarea
atenţiei cunoștințele anterioare despre animale: focalizării şi
-Din ce este format corpul? Animale, păsări- asemănări și deosebiri menţinerii
-Animale sălbatice, animale domestice, animale din alte zone ale lumii și atenţiei
ajungem la...
- De ce au nevoie animalele pentru a trăi?
3.Anunţarea Anunţ elevii că vom descoperi De ce au nevoie animalele pentru a trăi? Și
temei și a vom diferenția animalele în funcție de tipul de hrană pe care îl consumă. Explicaţia
obiectivelor Vom : Frontal
 percepe nevoi ale animalelor în urma selecției informației
prezentate în textul propus;
 reține diferențierea animalelor în funcție de tipul de hrană
consumată;
 grupa animalele date în funcție de cerințe;
4.Dirijarea Solicit elevii să urmărească textul prezentat. Manual , pag 65 Lectura Manual Frontal Observarea
învăţării explicativă focalizării şi
În urma lecturii textlui , a extragerii informațiilor necesare și a discuțiilor menţinerii

4
notăm noțiunile de teorie: atenţiei
24.11.2015 Conversaţia Caiete
Explicaţia
De ce au nevoie animalele pentru a trăi?

Animalele sunt ființe care au nevoie de apă, aer, hrană și adăpost


pentru a trăi și a se dezvolta.
Solicit elevilor să colaboreze în cadrul grupelor pentru a putea rezolva Exercițiul Fișe de Grupe Completarea
cerințele de pe fișele date. Anexa1 lucru corectă a
fișelor
În urma citirii răspunsurilor și a discuției dirijate vom obține următoare
noțiuni de teorie, pe care le vom nota
Unele animale se hrănesc cu plante ( animale erbivore), altele Caiete Individual Completarea
vânează animale pentru a se hrăni cu carnea lor ( animale carnivore), dar noțiunilor de
există și animale care se hrănesc atât cu plante, cât și cu animale ( animale teorie pe caiet
omnivore)
4 . Obţinerea Anexa 2 – gruparea animalelor în funcție de hrana pe care o consumă. Exercițiul Fișe Perechi Completarea
performanţei corectă a
fișelor
5.Asigurarea Conversația Individual
feed-backului Discuție dirijată pentru a înțelege nevoile animalelor și guparea lor în
funcție de hrană.
6.Încheierea Tema pag 21 primul exercițiu Frontal Aprecierea
activităţii invitaților