Sunteți pe pagina 1din 9

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LA

DISCIPLINA LIMBA ENGLEZĂ L1


ANUL ȘCOLAR 2019–2020
Programa aprobată cu
O.M. nr. 3393/28.02.2017

Unitatea de învățământ:
Scoala Gimnaziala Cirta
Clasa: a v-a
Profesor: Teodora Elena Albean
Manual: Limba Modernă 1 – Limba engleză pentru clasa a V-a,
Ana Magdalena Iordăchescu – Mariana Stoenescu, Editura Litera, 2017

Modulul și Teme și elemente de Competențe specifice Nr. Săptămâna Observații


unitatea de construcție a ore
învățare comunicării
1. Starter Introductions Identificarea sensului global al unor 2 S1
module Demonstrative pronouns mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate
The alphabet and Identificarea semnificației unor
spelling schimburi verbale uzuale și clar
Times articulate, în situația în care
Classroom objects interlocutorul oferă ajutor pentru
Colours a facilita înțelegerea
Prezentarea simplă a unei persoane/a unui
personaj
Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
formule conversaționale simple
(salut, bun rămas, prezentare,
mulțumire, instrucțiuni)
2.4. Manifestarea disponibilității pentru
participarea la dialog
Identificarea sensului global al unor 6 S 2–4
2. Module 1 Vocabulary Countries mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate
My World and nationalities Identificarea semnificației unor
Families schimburi verbale uzuale și clar
Grammar be: present articulate, în situația în care
simple interlocutorul oferă ajutor pentru
Subject pronouns and a facilita înțelegerea
Unit 1a – possesssive adjectives Manifestarea curiozității față de unele
Countries and Possessive ’s elemente specifice spațiului cultural al
nationalities Question words limbii studiate
Speakin Giving Prezentarea simplă a unei persoane/a unui
personal information personaj
Making friends Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
Writing formule conversaționale simple (salut, bun
Unit 1b – A personal profile rămas, prezentare, mulțumire, instrucțiuni)
Families Culture Exprimarea preferințelor
After-school clubs Manifestarea disponibilității pentru
CLIL
Literature
participarea la dialog
3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text
scurt, însoțit de ilustrații
Identificarea sensului global al unor 6 S 5–7
3. Module 2 Vocabulary mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate
Appearance Parts of the body Identificarea semnificației unor
Adjectives of physical schimburi verbale uzuale și clar
Unit 2a – description articulate, în situația în care
Parts of the Grammar have got interlocutorul oferă ajutor pentru
body Singular and plural a facilita înțelegerea
nouns
Unit 2b – Speaking 1.3. Manifestarea curiozității față de unele
Adjectives Looking after pets elemente specifice spațiului cultural al
of physical Giving instructions limbii studiate
description Writing 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a
Describing people unui personaj
Culture Exprimarea preferințelor
Pets Manifestarea disponibilității pentru
CLIL participarea la dialog
Science 3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text
scurt, însoțit de ilustrații
3.3. Identificarea informațiilor din mesaje
scrise simple de la prieteni sau de la
colegi
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieții
cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind propoziții
scurte
4. Class Group Project – 1 S8
portfolio 1 Our favourite singer or
group

5. Progress Revision – Modules 1– 3 S 8-9


check 1 2
Modular assessment
test

Identificarea sensului global al unor 7 S 9-11-S12


6. Module 3 Vocabulary mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate
Places in Places in town Identificarea semnificației unor
town Landscape features schimburi verbale uzuale și clar
Grammar articulate, în situația în care
Unit 3a – there is / there are interlocutorul oferă ajutor pentru
Places in Prepositions of place a facilita înțelegerea
town
Prepositions of 1.3. Manifestarea curiozității față de unele
Unit 3b – movement elemente specifice spațiului cultural al
Landscape a / an, some, any limbii studiate
features Question words Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
Speaking formule conversaționale simple (salut, bun
A day out rămas, prezentare, mulțumire, instrucțiuni)
Giving directions Exprimarea preferințelor
Writing Manifestarea disponibilității pentru
Describing places – participarea la dialog
A city guide Identificarea informațiilor din panouri și semne
Culture aflate în locuri publice pentru
New Year’s Eve facilitarea orientării
CLIL Extragerea informațiilor dintr-un text
History
scurt, însoțit de ilustrații
3.4. Manifestarea curiozității pentru lectura
de orientare
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieții
cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind propoziții
scurte
4.3. Manifestarea disponibilității pentru
schimbul de mesaje scrise simple
7. Class Group Project – 1 S 12
portfolio 2 Nature in our area
9. Progress Revision – Modules 3– 2 S 13-14
check 2 4
End of term revision
Identificarea sensului global al unor 6 S 1–2-3 Semestrul II
8. Module 4 Vocabulary mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate
Healthy Food Identificarea semnificației unor
living Free-time activities schimburi verbale uzuale și clar
Unit 4a – Grammar articulate, în situația în care
Food Countable – interlocutorul oferă ajutor pentru a
Unit 4b Uncountable nouns facilita înțelegerea
Present simple 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a
Free-time Expressing likes and unui personaj
activities dislikes Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
Speaking formule conversaționale simple (salut, bun
At the café rămas, prezentare, mulțumire, instrucțiuni)
Ordering food Exprimarea preferințelor
Writing Manifestarea disponibilității pentru
Writing a blog participarea la dialog
Culture Identificarea informațiilor din panouri și semne
British food aflate în locuri publice pentru
CLIL facilitarea orientării
Physical Education Extragerea informațiilor dintr-un text
scurt, însoțit de ilustrații
4.3. Manifestarea disponibilității pentru
schimbul de mesaje scrise simple

9. Progress Revision – Modules 3– 2 S4 Semestrul II


check 2 4
End of term revision
10. Let’s have Sketch 1 – class 2 S5
fun! performance
Tongue twisters and
jokes
Identificarea sensului global al unor 4 S 6-7
11. Module 5 Vocabulary mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate
School Daily routines Identificarea semnificației unor
life School subjects schimburi verbale uzuale și clar
Grammar articulate, în situația în care
Adverbs of frequency interlocutorul oferă ajutor pentru a
Unit 5a – Word order: questions facilita înțelegerea
Daily routines Expressing ability – can Prezentarea simplă a unei persoane/a unui
Speaking personaj
Buying a ticket Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
Unit 5b – Writing formule conversaționale simple
School A magazine article
subjects Culture (salut, bun rămas, prezentare,
Performing arts mulțumire, instrucțiuni)
CLIL Exprimarea preferințelor
Maths Manifestarea disponibilității pentru
participarea la dialog
Identificarea informațiilor din panouri și semne
aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
Extragerea informațiilor dintr-un text
scurt, însoțit de ilustrații
Descrierea unor aspecte ale vieții
cotidiene (oameni, locuri, școală, familie,
hobby-uri), folosind propoziții scurte
Manifestarea disponibilității pentru
schimbul de mesaje scrise simple

12. Module 6 Vocabulary Identificarea sensului global al unor 4 S 8-9


Sport for Sport mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate
all Adjectives of opinion Identificarea semnificației unor
Grammar schimburi verbale uzuale și clar
Unit 6a – Present continuous articulate, în situația în care
Sport Present simple and interlocutorul oferă ajutor pentru
present continuous a facilita înțelegerea
Unit 6b – Speaking Prezentarea simplă a unei persoane/a unui
Adjectives Going out personaj
of opinion Making arrangements Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
Writing formule conversaționale simple (salut, bun
Writing an e-mail rămas, prezentare, mulțumire, instrucțiuni)
Culture Exprimarea preferințelor
Traditional sports Manifestarea disponibilității pentru
CLIL
Language
participarea la dialog
Identificarea informațiilor din panouri și semne
aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
Extragerea informațiilor dintr-un text
scurt, însoțit de ilustrații
Identificarea informațiilor din mesaje
scrise simple de la prieteni sau de la
colegi
Descrierea unor aspecte ale vieții
cotidiene (oameni, locuri, școală, familie,
hobby-uri), folosind propoziții scurte
Manifestarea disponibilității pentru
schimbul de mesaje scrise simple

13. Class Group Project – 1 S 10


portfolio Sport is fun and
3 Healthy
14. Progress Revision – Modules 5– 5 S 10-11-12
Check 3 6
Modular assessment
test
15. Module 7 Vocabulary Identificarea sensului global al unor 6 S 13-14-15
House Rooms and furniture mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate
and home Gadgets Identificarea semnificației unor
Unit 7a – Grammar schimburi verbale uzuale și clar
Rooms and Defi nite and articulate, în situația în care
furniture indefinite articles interlocutorul oferă ajutor pentru
Unit 7b – Imperative a facilita înțelegerea
Gadgets Speaking 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a
Asking for information unui personaj
Giving instructions and 2.4. Manifestarea disponibilității
performing pentru participarea la dialog
commands
Writing
Telling a story starting Identificarea informațiilor din panouri și semne
from pictures aflate în locuri publice pentru
Culture facilitarea orientării
The White House Extragerea informațiilor dintr-un text
CLIL scurt, însoțit de ilustrații
Art 4.3. Manifestarea disponibilității pentru
schimbul de mesaje scrise simple
16. Module 8 Vocabulary Clothes Identificarea sensului global al unor 6 S 16-17-18
Celebrate! and accessories mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate
Weather and seasons Identificarea semnificației unor
Grammar Asking schimburi verbale uzuale și clar
Unit 8a – for permission – articulate, în situația în care
Clothes and may / may not interlocutorul oferă ajutor pentru a
accessories facilita înțelegerea
Present simple and Manifestarea curiozității față de unele
Unit 8b – present continuous elemente specifice spațiului cultural al
Weather and (extensive practice) limbii studiate
seasons Speaking Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
Going to a party formule conversaționale simple (salut, bun
Making and accepting rămas, prezentare, mulțumire, instrucțiuni)
invitations Exprimarea preferințelor
Writing Manifestarea disponibilității pentru
Writing an e-message participarea la dialog
Culture Identificarea informațiilor din panouri și semne
Festivals around the aflate în locuri publice pentru
world facilitarea orientării
CLIL Extragerea informațiilor dintr-un text
Music

scurt, însoțit de ilustrații


4.2. Descrierea unor aspecte ale vieții
cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind propoziții
scurte
4.3. Manifestarea disponibilității pentru
schimbul de mesaje scrise simple
17. Class Group Project – 1 S19
portfolio 4 Festivals around the
world

18. Progress Revision – Modules 7– 1 S 19


Check 4 8

19. Final Vocabulary and 1 S 20


Revision grammar assessment
1 1

21. Final Vocabulary and 1 S 20


Revision grammar assessment
3 3

Notă: Această planificarea anuală este orientativă și este proiectată conform noii programe şcolare pentru limba engleză L1,
clasa a V-a.
Ea urmărește structura anului şcolar 2019–2020, programul național Școala altfel, zilele libere/sărbătorile legale şi esteîn
concordanță cu ghidurile metodologice de curriculum şi proiectare didactică.