Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - MDRAP

Ordinul nr. 364/2015 pentru aprobarea reglementării


tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a
construcţiilor, Partea a III-a - Instalaţii de detectare,
semnalizare şi avertizare", indicativ P118/3-2015

În vigoare de la 09.04.2015

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 243 din 09.04.2015.

Tipărit de Adina Cioclei

Tiparit de Adina Cioclei la 10.04.2015.


Document Lege5 - Copyright © 2015 Indaco Systems.
În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,
cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi
de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii
Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în
domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii
informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu
modificările şi completările ulterioare,
având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 1 din 18 martie 2014 al Comitetului tehnic de specialitate
CTS 10 - Instalaţii şi echipamente pentru construcţii, Procesul-verbal de avizare nr. 1 din 25 aprilie 2014 al
Comitetului tehnic de coordonare generală din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice şi Avizul nr. 2 din 26 martie 2013 al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,
în temeiul art. 4 pct. II lit. e) şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările
ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite prezentul ordin.

Art. 1. Se aprobă reglementarea tehnică "Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a
III-a - Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare", indicativ P118/3-2015, prevăzută în anexa*) care
face parte integrantă din prezentul ordin.
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 243 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii
cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

Art. 2. Prezentul ordin1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


1) Ordinul şi anexa se publică şi în Buletinul Construcţiilor editat de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în

Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC".

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi
turismului nr. 2.014/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea şi executarea
instalaţiilor electrice de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri",
indicativ I18/2-20022), precum şi orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.
2) Reglementarea tehnică "Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice de semnalizare a incendiilor şi a

sistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri", indicativ I18/2-2002, a fost publicată în Buletinul Construcţiilor nr. 6/2004,
editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-
INCERC".

Reglementarea tehnică aprobată prin prezentul ordin a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare
nr. RO/0193/2013 din 12 apr i l ie 2013, prevăzută de Hotărârea Guvernulu i nr. 1.016/2004 privind măsurile
pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice,
precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale
Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
664 din 23 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 98/34/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de
informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor
Europene, seria L, nr. 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi
a Consiliului din 20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 217 din 5

Tiparit de Adina Cioclei la 10.04.2015. 1/2


Document Lege5 - Copyright © 2015 Indaco Systems.
august 1998, precum şi de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi
93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE,
2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a
Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 316 din 14 noiembrie 2012.
p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei
publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
Bucureşti, 9 martie 2015.
Nr. 364.

Tiparit de Adina Cioclei la 10.04.2015. 2/2


Document Lege5 - Copyright © 2015 Indaco Systems.