Sunteți pe pagina 1din 116

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


Anul 179 (XXIII) Nr. 504 bis Vineri, 15 iulie 2011
S U MA R
Pagina
Anexa la Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i turismului
nr. 1.659/2011 privind aprobarea reglementrii tehnice
Normativ pentru proiectarea, executarea i
exploatarea instalaiilor de ventilare i climatizare,
indicativ I52010 ...................................................... 3114
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
A L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE I TURISMULUI
O R D I N
privind aprobarea reglementrii tehnice Normativ pentru proiectarea,
executarea i exploatarea instalaiilor de ventilare i climatizare, indicativ I52010*)
n conformitate cu prevederile art. 10 i art. 38 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile
ulterioare, ale art. 2 din Regulamentul privind tipurile de reglementri tehnice i de cheltuieli aferente activitii de reglementare n
construcii, urbanism, amenajarea teritoriului i habitat, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 203/2003, cu modificrile i
completrile ulterioare, i ale Hotrrii Guvernului nr. 1.016/2004 privind msurile pentru organizarea i realizarea schimbului de
informaii n domeniul standardelor i reglementrilor tehnice, precum i al regulilor referitoare la serviciile societii informaionale
ntre Romnia i statele membre ale Uniunii Europene, precum i Comisia European, cu modificrile ulterioare,
avnd n vedere Procesul-verbal de avizare nr. 4 din 7 septembrie 2010 al Comitetului Tehnic de Coordonare General
din cadrul Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului i Avizul nr. 3 din 4 noiembrie 2010 al Inspectoratului General pentru
Situaii de Urgen,
n temeiul art. 5 pct. II lit. e) i al art. 13 alin. (6) din Hotrrea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul dezvoltrii regionale i turismului emite prezentul ordin.
Art. 1. Se aprob reglementarea tehnic Normativ pentru
proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor de ventilare i
climatizare, indicativ I52010, prevzut n anexa care face
parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin,
Normativul privind proiectarea i executarea instalaiilor de
ventilare i climatizare, indicativ I51998, i Normativul privind
exploatarea instalaiilor de ventilare i climatizare, indicativ
I5/21998, aprobate prin Ordinul ministrului lucrrilor publice i
amenajrii teritoriului nr. 55/N/1998, publicat n Buletinul
Construciilor nr. 6/1999, editat de Institutul Naional de
Cercetare-Dezvoltare n Construcii i Economia Construciilor,
Instruciunile tehnice de proiectare pentru ventilarea sau
nclzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale, indicativ
I5/11994, aprobate prin Ordinul ministrului lucrrilor publice i
amenajrii teritoriului nr. 15/N/1994, publicat n Buletinul
Construciilor nr. 9/1994, precum i orice alte dispoziii contrare
i nceteaz aplicabilitatea.
Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, i intr n vigoare la 30 de zile de la data
publicrii.
*
Reglementarea tehnic aprobat prin prezentul ordin
a fost adoptat cu respectarea procedurii de notificare
nr. RO/741/2010 din 26 noiembrie 2010, prevzut de Directiva
98/34/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 22 iunie
1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaii
n domeniul standardelor i reglementrilor tehnice, publicat n
Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene nr. L 204 din 21 iulie
1998, modificat prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului
European i a Consiliului din 20 iulie 1998, publicat n Jurnalul
Oficial al Comunitilor Europene nr. L 217 din 5 august 1998.
*) Ordinul nr. 1.659/2011 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 504 din 15 iulie 2011 i este reprodus i n acest numr bis.
p. Ministrul dezvoltrii regionale i turismului,
Gheorghe Nastasia,
secretar general
Bucureti, 22 iunie 2011.
Nr. 1.659.
2
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011
Anexa
la Ordinul MDRT nr................../ 2011

NORMATIV
pentru
proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor de ventilare i climatizare

Indicativ I 5 2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 31
CUPRINS

1.Obiect,domeniudeaplicare,cerinegenerale
2.Terminologie
3.Ventilareacldirilor
4.Climatizareacldirilor
5.Elementegeneraledecalcul
6.Componentegeneralealesistemelordeventilare/climatizare
7.Prevederigeneralepentruechipamenteleinstalaiilordeventilare/climatizare
8.Soluiideventilare/climatizarepentrudiferitedestinaiidecldiri
9.Msuriisoluiipentrucretereaeficieneienergeticeainstalaiilorde
ventilare/climatizare
10.Executareainstalaiilordeventilare/climatizare
11.Punereanfunciuneirecepiainstalaiilordeventilare/climatizare
12.Exploatarea,ntreinerea,reviziileireparaiileinstalaiilordeventilare/climatizare
13.Anexele18
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

2
1.Obiect,domeniudeaplicare,cerinegenerale

1.1. Reglementarea tehnic are ca obiect proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor


deventilareideclimatizare.

1.2. Prevederile reglementrii tehnice se aplic urmtoarelor tipuri de cldiri, indiferent de


formadeproprietate:
a) cldiricivileiindustrialenoi,
b) cldiri civile i industriale existente, supuse unor lucrri de modernizare, modificare,
transformare, consolidare, extindere, schimbare de destinaie, reparaii capitale i
reabilitaretermoenergetic.

1.3. Fac excepie de la aplicarea acestei reglementri tehnice: instalaiile de ventilare,


climatizare i aer condiionat destinate asigurrii condiiilor tehnologice de tip special (instalaii din
camere curate, instalaii de dezodorizare, instalaii de transport pneumatic, instalaii din mine,
tuneluriidinconstruciiagrozootehnice)precumiinstalaiiledercireprinradiaie.

1.4. Prezenta reglementare tehnic nu trateaz proiectarea i executarea instalaiilor pentru


evacuarea fumului i a gazelor fierbini n caz de incendiu (desfumare) sau a echipamentelor i
sistemelor protectoare, la care pericolul de explozie rezult exclusiv din prezena substanelor
explozive sau a substanelor chimice instabile; sunt ns incluse prevederi care reglemententeaz
posibilitatea utilizrii pariale sau totale a instalaiilor de ventilare ale cldirii pentru evacuarea
fumuluiigazelorfierbini.

1.5.Laproiectarea,executareaiexploatareainstalaiilordeventilareideclimatizaretrebuie
ndeplinitecondiiiledecalitateideperforman,referitoarelaurmtoarelecerineeseniale:
a) rezistenmecanicistabilitate,
b) securitatelaincendiu,
c) igien,sntateimediu,
d) sigurannexploatare,
e) proteciempotrivazgomotului,
f) economiedeenergieiizolaretermic.

1.6. Prevederile acestei reglementri tehnice urmresc aplicarea n domeniul instalaiilor de


ventilareiclimatizareaurmtoarelorprevederialeurmtoareloractenormative:Legeanr.10/1995
privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare, denumit Legea nr. 10/1995 i Legea nr.
372/2005 privind performana energetic a cldirilor, cu modificrile ulterioare, denumit n
continuare Legea nr. 372/2005 i au un caracter obligatoriu pentru toate tipurile de construcii
menionatelapct.1.2.

1.7.Facexcepie,aceleprevederincareesteinclusexplicitexpresiaserecomand.

1.8.Laproiectarea,executareaiexploatareainstalaiilordeventilareiclimatizaredincldiri
seaunvedereiprevederilecorespunztoaredindocumentelecuprinsenanexa1.

1.9. Cerinele generale referitoare la proiectarea i executarea lucrrilor de instalaii de


ventilareiclimatizaredincldirisunturmtoarele:
a) instalaiile de ventilare i climatizare se execut numai pe baza proiectului tehnic i a
detaliilor de execuie. Proiectul se elaboreaz de ctre proiectani de specialitate, conform
prevederilorlegalenvigoareladataelaborriiproiectului;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 5

3
b) proiectul se verific, n condiiile legii, de ctre verificatori de proiecte, atestai, pe baza
reglementrilor tehnice n vigoare la data elaborrii proiectului, pentru respectarea cerinelor
eseniale stabilite de proiectant. Referatele de verificare ale proiectului fac parte integrant din
proiect;
c) proiectul de instalaii de ventilare i/sau climatizare se realizeaz pentru instalaiile
aferentecategoriilordecldirinscriselapct.1.2.;
d) proiectul tehnic furnizeaz informaiile tehnice complete, sub form de piese scrise i
desenate, privind dimensionarea, executarea lucrrilor, montajul echipamentelor/utilajelor,
asigurareacerineloresenialedecalitate,teste,etc.;
e) detaliile de execuie se elaboreaz pe baza proiectului tehnic avizat de
investitor/beneficiar, dup alegerea echipamentelor/utilajelor i materialelor de instalaii de
ventilareiclimatizare,pebazacaracteristicilortehnicealeacestora.Detaliiledeexecuietrebuies
cuprind toate elementele necesare pentru execuia instalaiei, detaliind i particulariznd
informaiilefurnizatenproiectultehnic;
f)proiectultehnic,detaliiledeexecuieidupcaz,dispoziiiledeantier,emisepeparcursul
executrii lucrrilor, trebuie s furnizeze toate datele necesare certificrii energetice a cldirilor noi
sau a celor existente la care sau realizat lucrri de modernizare, modificare, transformare,
consolidare,extindere,schimbarededestinaie,reparaiicapitaleireabilitaretermoenergetic;
g) proiectul tehnic, detaliile de execuie, instruciunile de exploatare i dup caz, dispoziiile
deantier,emisepeparcursulexecutriilucrrilor,secuprindncarteatehnicaconstruciei,carese
predinvestitorului/proprietaruluinaintederecepiafinalalucrrilor;
h) pentru obiectivele de investiii noi, precum i pentru realizarea lucrrilor specifice de
interveniilaconstruciileexistente,finanatetotalsauparialdinfonduripublice,fazeleproiectului
vorficonformeprevederilorlegalenvigoareladataelaborriiproiectului.
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

4
2.Terminologie

2.1.Terminologiainotaiileutilizatenaceastreglementaretehnicsuntnconcordancu
termeniiidefiniiilefolositennormeleromnetidindomeniuldeactivitate:
a) Legea nr. 10/1995, cu modificrile ulterioare i Legea nr. 372/2005, cu modificrile
ulterioare;
b) Metodologiadecalculalperformaneienergeticeacldirilor,MC001/2006;
c) SREN12792:2004,Ventilareancldiri.Simboluri,terminologieisimbolurigrafice;
d) SR CEN/TR 121015:2007, Sisteme de control al fumului i gazelor fierbini. Partea a 5a:
Ghid de recomandri funcionale i metode de calcul pentru sisteme de ventilare pentru
evacuareafumuluiigazelorfierbini;
e) SR EN ISO 7730:2006, Ambiane termice moderate Determinarea analitic i
interpretareaconfortuluitermicprincalcululindicilorPMViPPDispecificareacriteriilor
deconforttermiclocal;
f) SR CR 1752:2002, Instalaii de ventilare n cldiri. Criterii de proiectare pentru realizarea
confortuluitermicinterior;
g) SR EN 121016:2005, Sisteme pentru controlul fumului i gazelor fierbini. Partea a 6a:
SpecificaiipentrusistemecupresiunediferenialKituri;
h) O serie de termeni i definiii sunt reluai i explicai cu scopul de a clarifica mrimile,
conceptele, etc., la care se face referin n diferitele pri ale acestei reglementri
tehnice.

2.2.Calitateaaeruluiinteriorestecaracteristica(nsuirea)acestuiadeaaveaunconinutde
poluani care nu depete concentraiile sau dozele admise (asimilate de persoane n perioada de
ocupare),asigurndastfeligienaisntateapersoanelor.

2.3. Clapet antifoc dispozitiv de nchidere (obturare) rezistent la foc, montat pe conducta
(canalul)deventilarecarestrpungeunelementdeconstrucieantifocsaurezistentlafoc,careeste
npoziienormaldeschisicareesteprevzutcuacionareautomatimanualncazdeincendiu.

2.4.(1)Climatizareaesteprocesulprincareninteriorulncperilorseasigurotemperatur
controlat a aerului, indiferent de procesele termice din interiorul sau din exteriorul cldirii.
Climatizarea presupune nclzirea i rcirea controlat a spaiilor. Prin climatizare se urmrete
realizareaconfortuluitermicalocupanilordinncperi.
(2) Prin climatizare se poate realiza i controlul umiditii aerului interior, dar nu este o
situaieimplicit.
(3) n procesul de climatizare se poate trata i aerul proaspt necesar ventilrii; n acest caz,
climatizareaestecuplatcuventilarea.

2.5. Cldire foarte puin poluant o cldire realizat din materiale cu emisii foarte mici de
poluani(cadeexemplupiatra,sticla,metalul)incarenusedesfoaractiviticuemisiipoluante
inuexist sursepoluante(cadeexemplufumdeigar).Informativ,emisiile(TCOV,formaldehid,
amoniac,etc.)suntdatenanexaCdinstandardulSREN15251:2007.

2.6. Cldire puin poluant o cldire realizat din materiale cu emisii mici de poluani i n
care activitile cu emisii poluante sunt limitate sau interzise. Informativ, emisiile (TCOV,
formaldehid,amoniac,etc.)suntdatenanexaClastandardulSREN15251:2007.

2.7.Cldirepoluantocldirecarenucorespundetipurilordecldirefoartepuinsaupuin
poluant.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 75
2.8. Confortul termic este senzaia de bun stare fizic rezultat din faptul c schimbul de
cldur dintre corpul uman i mediul nconjurtor se realizeaz fr suprasolicitarea sistemului
termoregulator.

2.9. Condiionarea aerului este procesul prin care se realizeaz controlul temperaturii,
umiditii,vitezeiidecelemaimulteoriiapuritiiaeruluiinterior.Termenulesteutilizatnspecial
pentruncpericucondiiitehnologicespeciale.

2.10. Eficiena ventilrii este o mrime adimensional care exprim n ce msur aerul de
ventilare se amestec cu aerul interior din ncpere; se exprim ca raport ntre diferena de
concentraie de poluant (cldur, umiditate, gaze) dintre aerul evacuat c
EHA
i aerul introdus c
SUP
i
diferenadeconcentraiedintreaerulinterior(dinzonaocupat)c
IDA
iaerulintrodusc
SUP
:

V
=(c
EHA
c
SUP
)/(c
IDA
c
SUP
)

2.11. Indicele de curent (DR) este o estimare a procentului de persoane nemulumite din
cauza curentului produs de viteza i intensitatea turbulenei aerului care produce inconfort, n
anumitecondiiidetemperatur.

2.12. Procentul de persoane nemulumite (PPD) este o estimare a procentului de persoane


dintrun grup care are o anumit activitate i un anumit grad de izolare a mbrcmintei, care
considercniveluldeconforttermicdintroncperecuanumiiparametri,estenesatisfctor.

2.13. Sarcina termic de calcul a ncperii (sensibil, latent, total) reprezint fluxul de
cldur sensibil/latent/total, necesar a fi introdus sau extras din ncpere pentru a realiza starea
interioardecalcul;sedetermincorespunztorcondiiilorclimaticedecalculicondiiilorinterioare
deexploataredecalcul(surseinterioarecaredegajcldur).

2.14. Sarcina termic de calcul a sistemului reprezint fluxul de cldur


sensibil/latent/total, necesar a fi introdus sau extras de sistemul de instalaii de
ventilare/climatizare, pentru a realiza starea interioar de calcul; se determin corespunztor
condiiilor climatice de calcul i condiiilor interioare de exploatare de calcul (surse interioare care
degajcldur).Sarcinasistemuluinureprezintsumasarciniidecalculancperilor.

2.15. Sarcina termic (a ncperii/sistemului) reprezint fluxul de cldur


sensibil/latent/total, necesar a fi introdus sau extras din ncpere la un moment dat, pentru a
realiza starea interioar de calcul; se determin corespunztor condiiilor climatice i condiiilor
interioaredeexploatare,corespunztoaremomentuluidecalcul.

2.16.Temperaturaoperativauneincperidate,estetemperaturauniformauneincperi
echivalentencareschimbuldecldurprinconvecieiprinradiaiealuneipersoane,esteacelaicu
celdinncpereadat;pentruvitezealeaeruluimaimicide0,4m/sitemperaturimediideradiaie
mai mici de 50
0
C; temperatura operativ se poate calcula ca media aritmetic dintre temperatura
aeruluiitemperaturamediederadiaie.

2.17.Tipuriledeaersuntdenumiteinotateduprolulpecarelareaerul,caagentdelucru
din instalaiile de ventilare/climatizare; acestea sunt definite conform tabelului 2 din SR EN
13779:2007.

2.18. Ventilarea este procesul prin care intr (natural sau forat) aer proaspt n ncperi i
princare,dinncperiseelimin(naturalsauforat)aerulpoluat.
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

6
Astfelserealizeazdiluarea/eliminareapoluanilorinteriori:umiditate,gaze,vapori,praf,fapt
ce constituie funcia (obiectivul) ventilrii. Prin ventilare se asigur calitatea aerului interior
(limitareaconcentraieipoluaniloriadozeloradmisedepoluani).
ntotdeauna, pentru a realiza condiia fizic de echilibru a debitelor de aer (suma debitelor
introduseievacuatesfienul),existundebitdeaercareintrnncpere,egalcudebituldeaer
careiesedinncpere.

2.19. Valoare Limit de Expunere (VLE), este valoarea limit instantanee sau pe o perioad
de15min.aconcentraiiloruneisubstanecarenutrebuiedepit,pentruanuafectasntatea.

2.20.ValoareaMediedeExpunere(VME),estevaloarelimitmedientimpaconcentraiilor
uneisubstane,carenutrebuiedepitntrunintervalde8ore,pentruanuafectasntatea.

2.21.Volet(clapetdedesfumare),dispozitivdenchidere(obturare)rezistentlafoc,montat
pe conductele (canalele) deevacuare a fumuluin caz de incendiu, deschis n poziie de ateptare i
prevzutcuacionareautomatimanualncazdeincendiu.

2.22. Votul mediu previzibil PMV reprezint un indice care exprim senzaia previzibil de
confort termic a unui grup de persoane dintro ncpere cu parametri dai, n anumite condiii de
activitateicuungraddeizolaretermicambrcminteicunoscut.

2.23. Zona termic a cldirii reprezint o parte dintro cldire care este caracterizat prin
anumii parametri ai ambianei termice interioare i printrun anumit profil de variaie a sarciniii
termice, rezultat din orientarea cldirii, din modul de utilizare a spaiului ocupat, a distribuiei
surselorinterioaredecldur,etc.

2.24. Zona ocupat a unei ncperi este acea parte a ncperii n care se desfoar
activitatea n care trebuie s se asigure parametrii de calcul pentru calitatea aerului i confortul
termic; distanele fa de elementele de construcie perimetrale care se respect la constituirea
zoneiocupatesuntstabiliteconformparagraf6.2dinstandardulSREN13779:2007.

2.25.Conductedeaeransambluformatdinpiesecudiferiteseciuniprincarecirculaerul
de ventilare/climatizare ntre diferite pri ale unui sistem (instalaii). n literatura romn de
specialitate se folosesc i termenii de canale de aer i tubulatur de ventilare. n prezenta
reglementaretehnic,elaboratpebazastandardeloreuropenedindomeniu,seutilizeaztermenul
de conduct de aer pentru sistemul n care circul aerul de ventilare/climatizare. Se recomand
utilizarea termenului de canal de aer n cazul n care circulaia aerului se realizeaz prin elemente
confecionatedinbetonsauzidrie.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 97
3.Ventilareacldirilor

3.1.Cerinepentrurealizareaventilrii

Calitateaaeruluiinterior
3.1.1.(1)ntoatencperileuneicldiritrebuiesseasigurecalitateaaeruluiinterior.
(2)Calitateaaeruluiinteriorseasigurprinventilare,nfunciededestinaiancperii,detipul
surselor de poluare i de activitatea care se desfoar n ncpere. n cazuri particulare, calitatea
aerului se poate asigura prin mijloace (echipamente) speciale (filtre cu crbune activ, aparate de
dezodorizare,etc.);acestesituaiinufacobiectulprezenteireglementritehnice.

3.1.2. Pentru zona ocupat din ncperile civile, se stabilesc patru categorii de calitate a
aeruluiinterior(IDA1IDA4),menionatentabelul3.1.

Tabelul3.1.Categoriidecalitateaaeruluiinterior
(dinSREN13779:2007)
Clasadecalitateaaeruluiinterior Descriere
IDA1 Calitateridicataaeruluiinterior
IDA2 Calitatemedieaaeruluiinterior
IDA3 Calitatemoderataaeruluiinterior
IDA4 Calitatesczutaaeruluiinterior

ncadrareancategoriileIDAmenionate,sefacenfunciededestinaiacldirii,deactivitatea
dinncperi,detipulsurselordepoluare,astfel,:
a) pentrucldirilecivilencareprincipalasursdepoluareoreprezintbioeflueniiemiide
oameni,calitateaaeruluinncperilencarenusefumeaz,seclasific,dupconcentraiadebioxid
decarbonacceptatlainterior,pesteconcentraiaexterioar,conformtabelului3.2.

Tabelul3.2.Categoriidecalitateaaeruluiinteriornfunciede
concentraiadeCO
2
pestenivelulexterior
(dinSREN13779:2007)
Categorie NiveluldeCO
2
pesteniveluldinaerulexterior,nppm
Domeniutipic Valoareprinlips
IDA1 400 350
IDA2 400600 500
IDA3 6001000 800
IDA4 1000 1200
ncazulinstalaiilordeventilarereglatenfunciedeconcentraiadeCO
2
naerulinteriorsau
n aerul evacuat, nivelul de CO
2
va sta la baza reglrii instalaiilor de ventilare funcie de prezena
uman,nvedereamenineriicategorieidecalitateaaerului.

b) n funcie de degajrile de poluani din ncperile civile, cldirile se clasific (definite la


punctele.2.5,2.6,2.7)n:cldirifoartepuinpoluante,cldiripuinpoluanteicldiripoluante.
c) pentru ncperi civile n carecriteriile de ambian sunt determinate de prezena uman,
calitateaaeruluiinteriorsevaasiguraprindebituldeventilare(deaerproaspt)caresestabileten
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

8
funcie de destinaia ncperilor, de numrul i de activitatea ocupanilor precum i de emisiile
poluante ale cldirii (emisii de la elementele de construcie, finisaje, mobilier i sistemele de
instalaii),conformprevederilordelapct.5.4.3.
d) pentru ncperi fr o destinaie precis (de exemplu spaii de depozitare), clasificarea
calitii aerului i respectiv debitul de aer de ventilare introdus, care poate fi exterior sau transferat
din alte ncperi, se stabilete n funcie de aria util a pardoselii, conform prevederilor de la pct.
5.4.8.
e) pentru ncperile civile i industriale n care exist emisii de poluani altele dect
bioeflueniiiemisiilecldirii,calitateaaeruluiinteriortrebuieasiguratprinrespectareavalorilorde
concentraieadmisnzonaocupat.nacestscop,concentraiapoluanilorinterioriidebituldeaer
introdussecalculeazconformprevederilordelapct.5.4.4.
f) seconsidercechipamenteledebirou(computere,imprimante,copiatoare,monitoare),
se caracterizeaz printrun grad de emisie neglijabil pentru substane ca de exemplu: TCOV, HCHO,
NH
3
iprodusecancerigene.
g) pentru concentraiile admise n zona ocupat din spaiile industriale se respect valorile
indicatedeNormelespecificereferitoarelaproteciamuncii.
h) pentrucldirilecivile,nanexaCdinSRCR1752:2002,suntdateoseriedevaloriindicative
privindexpunereairisculunorpoluaniinteriori.
i) n ncperile n care este permis fumatul, se vor respecta debitele de aer proaspt
majorateconformprevederilordelapct.5.4.3.

3.1.3. n funcie de nivelul de poluare din ncperi, calitatea aerului extras din ncperi se
clasificnpatrucategorii(ETA1ETA4),conformtabelului3.3.
n cazul n care aerul extras provine din amestec de aer de categorii diferite, tot debitul de aer se va
consideracaavndcategoriaceamaimare.

3.1.4.Categoriilepentruaerulevacuat(EHA1EHA4)corespundcategoriiloraeruluiextrasiseaplic
aeruluiduprealizareaunoreventualeepurri.ncazulaplicriiuneitratrinscopulepurriiaeruluievacuat,
metodadetratareieficienaprocesuluitrebuiespecificatenproiect.
AerulevacuatdeclasEHA1nupoatefiniciodatrealizatprintratare.

3.1.5. Calitatea aerului evacuat din cldiri se clasific n patru categorii (EHA1 EHA4),
conformtabelului4dinSREN13779:2007.

3.1.6. Calitatea aerului exterior se clasific n cinci categorii (ODA 1 ODA 5), conform
tabelului 3.4, lund n considerare recomandrile din paragraful 5.2.3 din SR EN 13779:2007. Date
indicative referitoare la nivelul de poluare a aerului exterior, se gsesc n anexa 6 din SR CR
1752:2002; de asemenea, valori anuale ale nivelului de poluare sunt indicate n tabelul 6 din SR EN
13779:2007.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 119
Tabelul3.3.Categoriidecalitateaaeruluiextrasdinncperi
(dinSREN13779:2007)
Categorie Descriere Exemple(informative)
ETA1 Aerextrascunivelsczutdepoluare
Aerprovenitdinncperincaresursele
principaledeemisiesuntmaterialelede
construcieistructuriaerdinncperi
ocupatencaresurseleprincipalede
emisiesuntmetabolismulumani
materialeledeconstrucieistructur.
ncperincarenuestepermisfumatul

Birouri,spaiipentruservicii
publice,slideclas,slide
ntruniri,spaiicomercialefr
sursedeemisieparticulare

ETA2
Aerextrascunivelmoderatdepoluare
Aerprovenitdinncperiocupate,care
coninmaimulteimpuritidect
categoria1dinaceleaisursei/saudin
activitiumane.ncpericareintrn
modnormalncategoriaETA1darncare
estepermisfumatul.
Slidemese,spaiidepreparare
abuturilorcalde,spaiide
depozitarencldiridebirouri,
cameredehotel,garderobe.
ETA3
Aerextrascunivelridicatdepoluare
Aerprovenitdinncperincare
degajriledeumiditate,procesele
tehnologice,substanelechimice,etc.reduc
substanialcalitateaaerului.
Grupurisanitare,saune,buctrii,
unele
laboratoaredechimie,centrede
copiere,ncperidestinate
fumtorilor
ETA4
Aerextrascunivelfoarteridicatdepoluare
Aercareconinemirosuriiimpuriti
duntoaresntiintroconcentraiemai
maredectvalorileadmisepentruaerul
interiordinzoneleocupate.
Hotepentruuzprofesional,grtare
idispozitivelocaledeevacuarea
aeruluidinbuctrii,garaje,tuneluri
iparcripentrumaini,ncperide
vopsit,ncperipentrurufemurdare,
ncperipentrugunoimenajer,
instalaiidincurtorii,ncperi
utilizateintenspentrufumati
anumitelaboratoaredechimie.

3.1.7.Aerulintrodusnncperileocupate,trebuiesasigure,princalitateasaiprindebitul
de aer, calitatea aerului interior din zona ocupat (sunt considerate dou categorii pentru aerul
introdus:SUP1SUP2,conformtabelului3.5).
Tabelul3.4.Categoriidecalitateaaeruluiexterior
(dinSREN13779:2007)
Categorie
Descriere
ODA1 Aerpurcareconinedoartemporarparticuledepraf(deexemplupolen)
ODA2 Aerexteriorcuconcentraieridicat departiculedepraf
ODA3 Aerexteriorcuconcentraieridicatdepoluanigazoi
ODA4 Aerexteriorcuconcentraieridicatdeparticuledeprafidepoluanigazoi
ODA5
Aerexteriorcuconcentraiefoarteridicatdeparticuledeprafidepoluanigazoi

12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.201110
Tabelul3.5.Categoriidecalitateaaeruluiintrodusnncperi
(dinSREN13779:2005)
Categorie
Descriere
SUP1
Aerintroduscareconinenumaiaerexterior
SUP2
Aerintroduscareconineaerexterioriaerrecirculat

Prevederipentruconformareacldirilorventilate

3.1.8. Conformarea cldirii contribuie la creterea confortului i la economie de energie.


Economia de energie trebuie realizat pe baza concepiei de proiectare integrat, n funcie de
destinaiacldirii,compactitateasa,condiiileclimatice,amplasament.

3.1.9.(1)Pentrurealizareauneiventilaiieconomice,princonformareacldiriiseurmrete:
a) reducereasarciniitermiceacldirii,
b) realizareaventilriinaturale,
c) ventilareaircireacontrolatacldiriintimpulnopii,vara,
d) realizareauneicirculaiiechilibrateaaeruluininteriorulcldirii.
(2)nscopulreduceriisarciniitermiceacldirilor,sevoraveanvedere:
a) realizareaunuiraportconvenabilntreamprentalasolivolumulcldirii;
b) proiectareaanvelopeicldiriicareslimitezesarcinatermicdenclzire/rcire,prin:
1. izolaretermicapriiopaceivitrateaanvelopei,
2. anvelopdubl,ventilat(integratnstrategiadeventilareacldirii),
3. ferestrecuproteciesolareficientireglabil,
4. ferestre cu transmitan solar variabil, pentru controlul iluminrii i limitarea
sarciniitermicedevar.
c) includerea n anvelop a unor elemente pasive sau active care s foloseasc energia
solar;
d) compartimentarea cldirii, urmrind repartizarea surselor interioare care degaj
cldur, umiditate i poluani gazoi sau praf, astfel nct s nu se depeasc
posibilitateatehnicasistemelordeapreluaacestedegajri.
(3)Pentrurealizareaventilriinaturale,nfunciedecondiiileclimatice,sevaaciona,dup
caz, pentru utilizarea energiei vntului n scopul activrii ventilrii, sau pentru limitarea aciunii
vntuluipentruanuperturbaventilarea.Astfel:
a) se va urmri ca, n jurul cldirii, curenii de aer sau vntul s fie blocai sau deviai,
permindconstruireaunuiscenariueficientdeventilare;
b) pentru utilizarea confortului adaptativ n cldirile ventilate natural, se va crea
posibilitateacaocupaniispoatacionadeschidereaferestreloriumbrireasuprafeeloracestora;
c) dac direcia vntului dominant este paralel cu latura lung a cldirii, este posibil
realizarea ventilrii utiliznd vntul, prin mijloace arhitecturale sau prin tipul de deschidere a
tmplriei;
d) se vor putea crea goluri n faade, dispuse corespunztor, pentru introducerea i
evacuarea aerului din cldiri, proiectate pentru a asigura debitele necesare de ventilare. n aceste
goluri se vor prevedea elemente de ventilare autoreglabile sau higroreglabile; este important s se
eviteoricefeldeobstrucionareaacestorgoluri;
e) se vor putea crea goluri n elementele de compartimentare interioar pentru a
echilibra circulaia aerului n interiorul cldirilor, n funcie de schema de ventilare (traversant, cu
expuneresimpl);
f) esteimportantsseevitecompartimentrilentrunspaiudezvoltatperpendicularpe
direciavntului.Pedealtaparte,prinproiectpotfiprevzutencpericudublorientare,realizate
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 13

11
pe pereii opui i nu adiaceni, care conduc la mbuntirea sistemului de ventilare natural; se
poateoptapentruunplandeschis,flexibil,pentruafacilitamicareaaerului;
g) se vor putea prevedea, n funcie de soluia de ventilare, couri verticale, cu seciune
caresasiguredebiteledeaernecesare;
h) sevorproiecta,dupcaz,soluiicuactivareatirajului,integratenarhitecturacldirii:
1. extractoarestatice(deflectoare);
2. turnurisolare;
3. turnuridevnt;
4. atriumuri;
5. noduridecirculaieverticalrezolvateprincasascrii;
6. couricutirajasistatprinnclzire/umidificareaaerului,folosindenergiesolar.
(4)Pentrurealizareaventilriinaturale,sepotpromovasoluiicaresutilizezecapacitateade
stocare/destocareaclduriinstructuracldirii,cadeexemplu:
a) supraventilareaircireacontrolatacldiriintimpulnopii,vara;
b) proiectareaunorpardoseliprincarescirculeaeruldeventilare.
3.2.Sistemedeventilare

Tipuridesistemedeventilare

3.2.1.(1)Sistemeledeventilareauroluldeaintroduce/extrageaeruln/dinncperi,pentrua
asiguracalitateanecesaraaeruluiinterior.
(2)Aerulintroduspoatefiaerproasptsauaertransferat.

3.2.2.Dupdiferitecriterii,ventilareaseclasificnmaimultetipuri(figura3.1).
a) n funcie de energia care asigur deplasarea aerului, ventilarea poate fi natural,
mecanic,sauhibrid.
Ventilarea natural se realizeaz datorit diferenelor de presiune dintre interiorul i
exteriorulcldirii,createdefactorinaturali:diferenedetemperaturivnt.
Ventilarea natural poate fi organizat sau neorganizat. n cazul ventilrii organizate,
sistemul de ventilare (deschideri, conducte) este conceput pentru a realiza cerinele de calitate a
aerului interior. Ventilarea neorganizat, numit i aerisire, se face ca urmare a neetaneitilor
cldiriisauprindeschidereaferestrelor.
Ventilarea mecanic se realizeaz prin mijloace mecanice (ventilatoare). n cazul ventilrii
hibride, pe circuitul de evacuare, mijloacele mecanice sunt puse automat n funciune atunci cnd
factoriinaturalinupotasiguratirajul.
b) nfunciedenumruldecircuite,instalaiiledeventilareseclasificninstalaiicuun
circuit(monoflux)saucudoucircuite(dubluflux).
La instalaiile cu un circuit, se asigur vehicularea mecanic a aerului pe circuitul de
introducere sau de evacuare a aerului. La instalaiile cu dou circuite att introducerea ct i
evacuareaaeruluiserealizeazmecanic.
Ventilarea hibrid este o ventilare natural la care au fost introduse i mijloace mecanice de
vehiculareaaerului,careintrnsnfunciunenumaiatuncicnddifereneledepresiunecreatede
factoriinaturalisuntinsuficientepentrurealizareadebituluideaernecesar.
c) n funcie de presiunea aerului din interiorul ncperilor, n raport cu presiunea
exterioaraacestora,instalaiilesuntnsuprapresiune,ndepresiunesauechilibrate.
Instalaiile de ventilare mecanic cu un circuit sunt sau n depresiune (cu circuit
mecanicdeaspiraie)saunsuprapresiune(cuuncircuitmecanicdeintroducere).
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

12
Instalaiile cu dou circuite pot fi n depresiune, dac debitul introdus mecanic este mai mic
dectcelevacuat,nsuprapresiune,dacdebitulintrodusmecanicestemaimaredectcelevacuat,
sauechilibrate,dacceledoudebitesuntegale.
d) Dup volumul spaiului ventilat de instalaie, se poate realiza o ventilare local (de
exempluprinaspiraielocal)saugeneral.
Prinfolosireaventilriilocalempreuncuventilareageneral,seobineventilareacombinat.
e) Dup modul de tratare a aerului, ventilarea poate fi simpl (fr tratare) sau cu
tratare;tratareaaeruluipoatefisimplsaucomplex.

Figura3.1.Clasificareainstalaiilordeventilare

Criteriigeneraledealegereasistemelordeventilare
3.2.3. Alegerea sistemului de ventilare depinde de destinaia cldirii, de activitatea
desfurat n interior, de climatul exterior, de categoria de cldire din punct de vedere al polurii
interioare, de categoria de calitate a ambianei stabilit prin tema de proiectare. Prevederi n acest
senssuntintroduselapct.3.1dinprezentareglementaretehnic.

criteriu tratareaaerului
criteriusursadeenergiepentrucirculaiaaerului
VENTILAREMECANICCUUN
CIRCUIT(MONOFLUX)
CUDOUCIRCUITE(DUBLUFLUX)
VENTILARE
NATURAL
VENTILARE
HIBRID
CU
TRATARE
criteriu volumulspaiuluiventilat
VENTILARE
LOCAL
VENTILARE
COMBINAT
VENTILARE
GENERAL
NDEPRESIUNE NSUPRAPRESIUNE ECHILIBRAT
criteriupresiuneainterioardinncpere
FAR
TRATARE
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 15

13
3.2.4. n toate situaiile, alegerea sistemului trebuie fcutastfel ncts se obin condiiile
cerutedeconforttermicidecalitateaaeruluiinterior,cuunconsumminimdeenergie.

3.2.5. Sistemele de ventilare cu dou circuite (dublu flux) trebuie s fie prevzute cu
echipamentederecuperareacldurii.

3.2.6. n funcie de presiunea interioar realizat de instalaia de ventilare din ncpere, se


definesc 5 categorii pentru condiiile de presiune: PC1 PC5. Aceste categorii, stabilite n absena
vntuluiiatirajuluitermic,suntdetaliatentabelul15dinSREN13779:2007.

3.2.7.Depresiuneaisuprapresiuneacreatedesistemeledeventilaresestabilescastfelnct
aerul s circule dinspre spaiile cu cerine mai mari de calitate a aerului ctre spaiile cu cerine de
calitate mai sczute. Pentru ansamblul zonei ventilate, trebuie s se realizeze echilibrarea debitelor
deaer.

3.2.8.nsituaiaunordegajriconcentratedepoluaniestenecesarrealizareaunorsisteme
localedeaspiraie.Aeruldecompensaresevaintroducedupcaz,naturalsauprinsistemgeneralde
ventilare,asigurndnclzireasanperioadareceaanului.
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

14
4.Climatizareacldirilor

4.1.Cerinepentrurealizareaclimatizrii

Confortultermic

4.1.1. Climatizarea are drept scop realizarea unei ambiane interioare care s rspund
condiiilordecalitateaaeruluiinteriorideconforttermic.

4.1.2. Pentru caracterizarea ambianei interioare se stabilesc patru categorii, I IV, conform
tabelului4.1.
Din punct de vedere al calitii aerului interior, categoriile I IV corespund claselor IDA1
IDA4definitelapct.3.1.2.
Categoria I este recomandat pentru ncperi n care se afl, majoritar, persoane cu
metabolismsczuticudificultideadaptaretermic(deexemplu:persoanenvrst).

4.1.3.Confortultermicestedeterminatdeurmtoriiparametrii:
a) temperaturaaeruluiinterior,
b) temperatura medie de radiaie a suprafeelor cu care corpul uman schimb cldur
prinradiaie,
c) umiditatearelativaaerului,
d) vitezaaeruluiinterior,
e) izolareatermicambrcminii,
f) activitateaocupanilor,caredeterminclduradegajat(metabolismul).

Tabelul4.1.Categoriideambianinterioar
(dinSREN15251:2007).
Categoria
ambianei
Caracteristiciidomeniudeaplicarerecomandat
I Nivel ridicat recomandat pentru spaiile ocupate de persoane foarte sensibile i
fragile, care au exigene specifice, ca de exemplu bolnavi, persoane cu handicap,
copiimici,persoanenvrst
II Nivelnormalrecomandatcldirilornoisaurenovate
III Nivelmoderatacceptabil,recomandatncldiriexistente
IV Nivelnafaracelordemaisus;recomandatafiacceptatpentruperioadelimitate
detimp

4.1.4. Confortul termic dintro ncpere se exprim prin valoarea Votului Mediu Previzibil,
PMV, care, pentru fiecare categorie de ambian, trebuie s fie cuprins n plaja de valori din tabelul
4.2.CorespunztorvalorilorPMV,rezultprocentuldepersoanenemulumite,PPD.ValoareaPMVi,
respectiv, categoria de ambian dorite, se stabilesc prin tema de proiect i trebuie menionate n
documentaiatehnic.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 1715
Tabelul4.2.ValoriPMViPPDcorespunztoarecategorieideambianinterioar
(dinSREN15251:2007)
Categoriade
ambian
Stareadeconforttermicglobal
Procentuldepersoane
nemulumite
PPD
%
Votulmediuprevizibil

PMV
I <6 0,2<PMV<0,2
II <10 0,5<PMV<0,5
III <15 0,7<PMV<0,7
IV >15 PMV<0,7sauPMV>0,7

4.1.5.PentrucalcululvaloriiPMVialprocentuluiPPDseaplicmetodadinparagraful4i5
din standardul SR EN ISO 7730:2006; mrimile de intrare necesare se determin n funcie de
ncperea de calcul (suprafee, izolare termic), parametrii de calcul ai aerului interior, folosind
dateleurmtoare:
rezistenatermicambrcminii,dinanexaCastandarduluiSRENISO7730:2006;
cldura degajat de persoane (metabolismul), din anexa B a standardului SR EN ISO
7730:2006saudintabelul25alstandarduluiSREN13779:2007;
n ncperile climatizate n care nu se regleaz umiditatea, se va considera o valoare a
umiditiirelativeaaeruluide50%.
Calculul se face pentru ncperile reprezentative ale cldirii climatizate, care se specific n
noteledecalcul,mpreuncuipotezelecareaufostadoptate.

4.1.6. n anumite condiii de activitate i mbrcminte, tipice unor destinaii de ncperi,


considernd umiditatea relativ a aerului de 50% i viteze sczute ale aerului din ncperi, calculul
valorilorPMVpoatefinlocuitprincalculultemperaturiioperative.Valoriledetemperaturoperativ
pentrudiferitedestinaiiicategoriideambiansuntdatentabelul4.3.Cuexcepiacazurilorcnd
se impune altfel, temperatura operativ specificat seconsider ncentrul ncperii la o nlime de
0,6mdeasuprapardoselii.
Acestevaloridetemperaturoperativpotficonsiderateicavaloridecalcul,nlocultemperaturii
interioare de calcul, dac se utilizeaz metode de stabilire a sarcinii termice bazate pe temperatura
operativ.
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

16
Tabelul4.3.Temperaturioperativedeconfort
(dupSREN15251:2007)
Tipuldecldiresauncpere Categoria temperaturaoperativ[
0
C]
minimpentru
nclzire
mbrcminte1,0clo
maximpentrurcire

mbrcminte0,5clo
Cldiri de locuit (camere de zi,
dormitoare)
activitatesedentar1,2met
I 21,0 25,5
II 20,0 26,0
III 18,0 27,0
Cldiridelocuit(altencperi)

stndnpicioare,mers1,5met
I 18,0
II 16,0
III 14,0
Birouri individuale sau tip peisaj,
sli de reuniune, auditorii,
cofetrii, cafenele, restaurante,
slideclas
activitatesedentar1,2met
I 21,0 25,5
II 20,0 26,0
III 19,0 27,0
Cree,grdinie

stndnpicioare,mers1,4met
I 19,0 24,5
II 17,5 25,5
III 16,5 26,0
Magazinemari

stndnpicioare,mers1,6met
I 17,5 24,0
II 16,0 25,0
III 15,0 26,0

4.1.7. n situaiile n care exist exigene deosebite referitoare la confort, se vor lua n
considerarecriteriisuplimentaredeevaluareaconfortuluitermic:asimetriaderadiaie,gradientulde
temperaturpevertical,cureniideaer,temperaturapardoselii.Pentruevaluareainflueneiacestor
condiii interioare asupra confortului, se vor aplica metodele de calcul de la paragraful 6 din
standardulSRENISO7730:2006.

4.1.8. n afara condiiilor de confort care constituie date de proiectare, proiectantul i


beneficiarul pot conveni i asupra perioadelor de timp n care valorile de proiectare pot fi depite
(deexempluorepezisauzilepean).

4.1.9.Pentruncperidestinateunoractivitisedentare(cumetabolismcuprinsntre1i1,3
met:birouri,coli,etc.),ventilatedarneclimatizate,temperaturaoperativacceptabilnncperise
poateverificanfunciedecondiiileclimatice,dupproceduraindicatnparagrafulA2,anexaA,a
standardului SR EN 15251:2007. Limitele de temperatur care rezult din aceast procedur sunt
valabilenumaidacocupaniiauaccesladeschidereaferestrelor.

4.1.10. n domeniul de temperaturi prescrise pentru aerul interior (20


0
27
0
C), umiditatea
relativpoatevariantre30i70%.EfectulacesteiumiditiseevalueazprincalcululvaloriiPMV.
Nutrebuiecaumiditatearelativsscadsub30%;acestriscpoateaparensituaiideiarn
i,nacestesituaii,serealizeazumidificareaaerului.
Limita superioar de umiditate este stabilit la un coninut de umiditate de 12 g/kg, care nu
trebuiedepit.Dacexistacestrisc,serealizeazuscareaaerului.

4.1.11.(1)Controlulumiditiiserealizeaznumaincldirilencaretipulactivitiinecesit
acest fapt (exemplu: muzee, laboratoare speciale, anumite sli din spitale, hale cu diferite procese
tehnologice).
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 19

17
(2)Controlulumiditiisemaipoaterealiza,lacerereascrisabeneficiarului,ncaretrebuie
smenionezecafostntiinatasupraconsumuluideenergiesuplimentarcareaparenacestcaz.
n tema de proiectare se va specifica n mod distinct care sunt ncperile n care se realizeaz
controlulumiditii;acestencperivorconstituiozontermicseparat,alimentatdintrocentral
detratareaaeruluidedicatzonei.
(3)ncldirilecivilencareseadoptcontrolulumiditii,umiditatearelativrecomandata
aeruluiinteriorestedatntabelul4.4.Verificareastriideconfortsevafacetotprincalcululvalorii
PMV,conformpct.4.1.4.

Tabelul4.4.Valorideumiditaterecomandatepentrucldiricucontrolulumiditii
Tipulcldirilor/ncperilor Categoria
umiditatedecalcul
pentrudezumidificare
[%]
umiditatedecalcul
pentruumidificare
[%]
Spaii n care umiditatea este
legatdeprezenauman
Spaii cu destinaii speciale
(muzee,biserici,laboratoare)
potnecesitaaltelimite
I 50 30
II 60 25
III 70 25
IV >70 20

4.1.12. Viteza medie a aerului (n sensul mediei temporale pentru mrimi turbulente) este
recomandat n tabelul 4.5, pentru un indice de curent DR cuprins ntre 10 i 20% i o intensitate a
turbuleneide40%.Criteriuldeverificarealstriideconfortvafipentruoricesituaie,valoareaPMV
calculatconformpct.4.1.4.

Tabelul4.5.Vitezemediirecomandatepentrumicareaaeruluidinncperi
(dinSREN13779:2007)
Temperaturalocalaaerului
T
a
(
0
C)
Domeniutipic Valoareprinlips(DR=15%)
T
a
=20 dela0,1la0,16 v0,13
T
a
=21 dela0,1la0,17 v0,14
T
a
=22 dela0,11la0,18 v0,15
T
a
=24 dela0,13la0,21 v0,17
T
a
=26 dela0,15la0,25 v0,20

4.1.13. n anexele standardului SR EN ISO 7730:2006 sunt tabele cu valori calculate ale PMV
pentru foarte multe combinaii de date de intrare; de asemenea este dat un program de calcul n
limbajBASIC,pentrucalculnumericalVotuluiMediuPrevizibilPMV.

Nivelulsonor(dezgomot)

4.1.14.Pentruconcepiainstalaiilordeventilareiclimatizarezgomotuldinspaiileinterioare
vafievaluatprinniveluldepresiuneacusticponderat,A.

4.1.15.Zgomotuldininstalaiilenfunciuneestelimitatlavaloriledintabelul4.6.
Dac se poate controla funcionarea echipamentelor (exemplu: treapta de turaie a
ventiloconvectoarelor), nivelul de presiune acustic cu acest echipament (ventiloconvector) n
funciune,poatedepivaloriledintabelcumaxim5dB(A).

20 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.201118
Tabelul4.6.Niveldepresiuneacusticadmispentruinstalaiiledeventilareiclimatizare
(dupSREN15251:2007)
Destinaiacldirii Destinaiancperii
Niveluldepresiuneacustic[dB(A)]
Domeniu
valoareprin
lips
Locuine Camerdezi
Dormitor
2540
2035
32
26
Cree,grdinie 3045 40
Spaiicupublic Auditorii,cinematografe
Biblioteci,muzee
Tribunale
3035
2835
3040
33
30
35
Spaiicomerciale Magazinemici
Magazinemari,
supermarketuri
Slimaridecalculatoare
Slimicidecalculatoare
3550
4050

4060
4050
40
45

50
45
Spitale Coridoare
Slideoperaie
Cabinetedeconsultaii
Cameredezi
Saloane
3540
3048
2535
2035
2540
40
40
30
30
30
Hoteluri Recepie
Saloane
Camere(noaptea)
Camere(ziua)
3545
3545
2535
3040
40
40
30
35
Birouri Birourimici
Birouritippeisaj
Slideconferine
Birouricompatimentate
3040
3545
3040
3545
35
40
35
40
Restaurante Cafenea
Restaurant
Buctrie
3550
3550
4060
40
45
55
Scoli Slideclas
Culoare
Slipentruprofesori
3040
3550
3040
35
40
35
Sport Stadioaneacoperite
Piscine
3550
4050
45
45
General Toalete,vestiare 4050 45

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 2119
4.2.Sistemedeclimatizare

Tipuridesistemedeclimatizare

4.2.1.Climatizareacldirilorasigurconfortultermicnncperi,pentrutoatperioadaanului.
Climatizarea se poate realiza cu aparate sau agregate locale de climatizare sau prin sisteme
centralizate.

4.2.2.(1)Sistemelecentralizatedeclimatizarepotfi:sistemenumaiaer,sistemeaerap,
sausistemeaeragentfrigorific(cudetentdirect).
Acesteapotfimonozonale(deservescosingurzontermic,devolummaresauformatdin
maimultevolumemici)saumultizonale.
(2)Sistemeledeclimatizarenumaiaersepotrealizanregimdejoaspresiunesaudenalt
presiuneipotfuncionacudebitdeaerconstantsauvariabil(sistemeVAV).
La sistemele de climatizare numai aer cu debit variabil trebuie introduse dispozitive de
variaie a debitului de aer care sunt: guri cu debit variabil sau diverse tipuri de variatoare i
ventilatoarecudebitvariabil.Elecontroleaztemperaturaaeruluiinteriorprinmodificareadebitului
deaercareesterefulatcutemperaturconstant.
Sistemele de climatizare numai aer pot fi cu o conduct sau cu dou conducte de aer de
introducere.
Sisteme de climatizare cu o conduct de introducere sunt realizate n urmtoarele variante:
frtratarezonalsuplimentar,cubateriidenclzirei/saubateriidercirezonalesaucubateriide
nclzire,rcireiclapetedeamesteczonaleicuventilatoarezonale.
Sistemele cu dou conducte de introducere sunt prevzute cu aparate de amestec; aceste
aparatepotfilocale(pentrufiecarencpere)sauzonale(sdeserveascozontermic)ipotficu
unulsaucudouventilatoaredeintroducere.
(3) Sistemele de climatizare aer ap pot funciona numai cu aer recirculat (decuplate de
ventilare) sau cu aer proaspt i recirculat. Dup numrul conductelor de ap, sistemele de
climatizareaerappotficudou,treisaupatruconducte.
Dup tipul aparatelor terminale, sistemele pot fi cu ventiloconvectoare sau cu aparate care
folosescprincipiulejeciei(ejectoaresaugrinzidercire).Reglareaaparatelorterminalesepoateface
peparteadeaersaudeap.

Clasificareasistemelornumaiaeriaerapsepoateurmrinfigura4.1.

22 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.201120

Figura4.1.Clasificareasistemelordeclimatizareaerapinumaiaer.

Criteriidealegereiprescripiiprivindconcepiasistemelordeclimatizare
4.2.3.Alegereasistemelordeclimatizaresefacefunciede:
a. parametriiaeruluiinteriorcetrebuierealizainncperileclimatizate,
b. numruldezoneceurmeazaficlimatizate;
c. sarcinatermicacestora;
d. posibilitateadealimentareacuenergietermic,electric,gazenaturale,etc;
e. dimensiunile ncperilor tehnice i posibilitatea amplasrii echipamentului de
climatizare;
f. niveluldezgomotacceptatnncperileclimatizate;
g. consumuldeenergiealsistemului;
h. caracteristicilearhitecturalealecldirilorincperilorceurmeazaficlimatizate.

4.2.4. Sistemele de climatizare numai aer se vor alege de preferin pentru zone ale
cldirilor unde debitul de aer de ventilare (aerproaspt) este mare i este comparabil cu debitul de
aernecesarpentrupreluareacldurii.Sistemulseutilizeazpentruvolumemonozonundesecere
unniveldezgomotredus.

4.2.5. n situaia n care sarcina termic are variaii mici n timpul orarului de funcionare
zilnic,sevafolosiunsistemdeclimatizarenumaiaercudebitconstant.Acelaisistemsevaalegei
n cazul ncperilor cu sarcina termic variabil, dac din ncperi trebuie realizat o evacuare de
debitconstant.

sistemecudebitdeaer
constantsauvariabil
AERAP
cusaufraer
primar(proaspt)
cureglarepe
parteadeap
saudeaer
NUMAIAER
cu1ventilatorde
refulare
cu2ventilatoare
derefulare
cu1conductdeaerde
introducere(caldsaurece)
cu2conductede
introducere:cald+rece
cuventilo
convectoare
cuejectoare
(inclusivgrinzide
rcire)
sistemecupresiune
joassaunalt
cu2,3sau4
conductedeap
caldsau/irece
frtratarezonal
cubateriidencalzirezonale
cubateriidencalzireircire
zonale
cuventilatoarezonale
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 23

21
4.2.6. Se va evita utilizarea sistemului de climatizare numai aer cu o conduct, cu baterii
zonalesaucuventilatoarezonale,carenupotrealizaparametriiinteriorinperioadeledetranziie.

4.2.7. n ncperile cu variaii mari ale sarcinilor termice se poate alege un sistem de
climatizare numai aer cu debit variabil, cu condiia s se realizeze n orice moment al orarului de
funcionare,ventilareacorectaspaiilor.

4.2.8.Sistemeledeclimatizarenumaiaercudebitvariabilnusuntindicateafifolosite:
a. nncperiundevariaiadebituluideaeriimplicitavitezeidinncperearcreazone
neventilatecearputeaprovocadereglrialeproceselorcesedesfoarnncperile
climatizate;
b. nncperiundeinstalaiaestevizibiliechipamenteleVAVnupotfiamplasate;
c. n cldiri unde conductele de aer, chiar i n varianta de nalt presiune, nu pot fi
amplasate;
d. pentruncperiundedistribuiaaeruluisefacecuconductedeaerdinmaterialtextil;
e. sistemeledeclimatizareaerapiaeragentfrigorificsevorfolosincldiricu
ncpericunlimemic,undedebituldeventilareestemultmaimicdectcelpentru
acoperireasarciniitermice.

4.2.9.ncazulutilizriisistemelordeclimatizareaerapiaeragentfrigorific,cldirea
vaaveaunsistemdeintroducereiunsistemdeevacuareaaeruluideventilare.

4.2.10. Datorit disponibilului redus de presiune al aparatelor terminale de tip


ejectoconvector,sevaevitautilizareaacestorsistemenncpericunlimimariundesuntnecesare
jeturicubtaielung.

Sistemuldeclimatizarenumaiaer
4.2.11. Pentru utilizarea corect a sistemului numai aer se va realiza o zonare termic a
cldirii care const n gruparea ncperilor care au: aceeai orientare, acelai orar de funcionare i
suntapropiatentreele.Ozontermicpoateaveaiosingurncpere.

4.2.12.Lacldiricusuprafaafoartemaresevorcreazonedesepararecusuprafaademaxim
2300m
2
,carevorficlimatizatecusistemecepotfinchiseindependentdealtezone.ntrozonde
separarepotexistamaimultezonetermice.

4.2.13. Agregatul central de tratare va realiza amestecul dintre aerul proaspt i aerul
recirculat i l va trata pn la o anumit temperatur; aerul va fi tratat pn la parametrii necesari
zonei, cu echipamentul zonal; agregatul se va amplasa astfel ca traseele conductelor de aer ctre
zonelecldiriisfieaproximativegale.

4.2.14. Agregatul va avea posibilitatea de acces pentru curarea bateriilor de rcire i


nclzire.

4.2.15. Agregatul va avea un sistem de reglare al raportului dintre aerul proaspt i aerul
recirculat care poate fi de tipul: tot sau nimic, funcie de calitatea aerului interior, sau cu reglaj
progresiv,funciedetemperaturaaeruluiexterior.

4.2.16.Reglajultotsaunimicsefacepentruncperiocupateintermitentiundenumrulde
persoaneestetottimpulacelai.

24 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.201122
4.2.17. Reglajul debitului de aer proaspt funcie de calitatea aerului interior se face n
ncperileundenumruldepersoaneestevariabiliundeesteindicatcadebituldeaerproaspts
fievariabil,funciedenumruldepersoanedinncpere.

4.2.18. Reglajul debitului de aer proaspt prin compararea temperaturii aerului exterior i
interior se face n cazul n care se urmrete o economie de energie maxim i o calitate a aerului
interiorridicat.

4.2.19. Toate echipamentele utilizate vor avea marcaj CE sau Agrement Tehnic, sau care au
performaneechivalenteisuntcomercializatelegalntrunStatMembrualUniuniiEuropenesaun
Turcia, ori sunt fabricate legal ntrun stat EFTA, parte la codul privind Spaiul Economic European,
tipulcertificatuluideconformitateurmndaseindicandocumentaiainstalaiei,cuprinsnCartea
tehnicaconstruciei.

Sistemuldeclimatizarenumaiaercudebitconstant
4.2.20. Sistemele de climatizare cu o conduct vor fi utilizate pentru cldiri care nu necesit
controlul umiditii relative i unde se permit variaii ale temperaturii ntre ncperile aceleai zone
termice. Ele controleaz temperatura interioar din ncperile climatizate prin introducerea unui
debitdeaerconstantcuotemperaturvariabil.

4.2.21. Se va evita utilizarea sistemului cu o conduct de aer la cldiri unde se dorete


reglarea temperaturii aerului interior n limite relativ strnse n toate ncperile climatizate i la
ncperiundeprofiluldevariaieasarciniitermiceestemarentimpulzilei,ncpericareauntimpul
zilei,nevoiedecldursaudefrig.

4.2.22. Conductele de aer la sistemele de climatizare cu o conduct vor fi dimensionate de


preferinnregimdejoaspresiunecareconducelaunconsummairedusdeenergieiareunnivel
redusdezgomot.

4.2.23.Legturiledintreconducteiguriledeaersepotfacecuracorduririgidesauflexibile.
nacestcazulracordurilorflexibile,lungimeaacestoranuvadepi2m.

4.2.24. Echipamentele de tratare zonal la sisteme de climatizare cu o conduct , baterii de


nclzire i/sau rcire zonale i centralele cu ventilator zonal, se vor amplasa la intrarea n zona
termicsauncentruldegreutatealacesteia.

4.2.25. n cazul sistemului cu baterii de nclzire, rcire i clapete de amestec, echipamentul


zonalsepoateamplasachiarnagregatuldetratare,dacnumruldezoneesteredus.nacestcazse
vafolosiunagregatdetrataremultizonal.

4.2.26. Echipamentele de tratare zonal (baterii de nclzire i rcire) se vor dimensiona


pentruaseobinetemperaturaderefulareaaeruluinecesarnzonatermicpecareodeservesc.

4.2.27. (1) Amplasarea traductorului de temperatur se va face ntro camer reprezentativ


dinzonaclimatizat,saunconductaderecirculareaaerului.
(2)Amplasareatraductoruluincamerareprezentativsevafaceatuncicndtoatencperile
auovariaiesimilarasarciniitermice.
(3) Pentru zonele unde ncperile au variaii diferite ale sarcinii termice, traductorul de
temperatursevamontanconductaderecirculare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 2523
4.2.28.Dacsedoreteuncontrolaltemperaturiintoatencperileclimatizatealecldiriise
vautilizaunsistemdeclimatizarenumaiaercudouconducte.

4.2.29. La sistemul numai aer cu dou conducte, cele dou conducte de aer vor fi
dimensionatelantregdebituldeaeralcldirii.

4.2.30.Pentruasereducevolumulocupatdeacesteconductencldire,lasistemelenumai
aer cu dou conducte, se recomand utilizarea sistemelor de climatizare de medie sau de nalt
presiune.

4.2.31. Aparatele de amestec utilizate la sistemele numai aer cu dou conducte pot fi cu
reglajdirectsauindirect.

4.2.32. Aparatele de amestec vor fi izolate termic i fonic astfel nct nivelul de zgomot n
ncperileclimatizatesnufiedepit.

4.2.33.Alegereaaparatelordeamestecsevafaceastfelnctsseasiguredebituldeaerpe
fiecarencperenparte.Pentruncperimarisepotalegemaimulteaparatedeamestecdeacelai
tipcaresrealizezedebituldorit.

4.2.34. Legturile dintre conductele de aer i aparatele de amestec se vor face cu conducte
flexibile,izolatetermic,cuolungimedemaxim2m.

4.2.35. Pentru reglarea temperaturii aerului interior la sistemele numai aer cu dou
conducte,sepotutilizacametodedereglare:
a) metoda temperaturii aerului rece constant tot timpul anului i a temperaturii aerului cald
variabil,funciedetemperaturaaeruluiexterior,
b) sau metoda celor dou temperaturi variabile, funcie de temperatura aerului exterior, tot
timpulanului.

Sistemuldeclimatizarenumaiaercudebitvariabil
4.2.36.Dispozitiveleterminaledeintroducereaaeruluinncperitrebuiesasigurevariaia
debituluiintrodusisuntdetipul:gurideaercudebitvariabil,variatoaredeaersimple,variatoarecu
inducieivariatoarecuventilatoreauxiliareiseutilizeazastfel:
a) Guriledeaercudebitvariabilsevorutilizanncperiundevariaiavitezeiderefulare
nuinflueneaznmoddeosebitproceseleceaulocnacelencperi.
b) n ncperile unde se dorete o distribuie uniform a aerului se vor utiliza variatoare
deaercuinducieivariatoarecuventilatorauxiliar.
c) n ncperile unde se vor folosi variatoare simple pentru distribuia aerului, vor fi
utilizategurirecomandatepentrudebitvariabil.
d) La zonele perimetrale ale cldirii unde este nevoie n situaia de iarn de nclzire, se
vorfolosivariatoarededebitcubateriidenclzire.

4.2.37.Alegereadispozitivelordevariaieadebituluideaernncperileclimatizatesevaface
astfelnct:
a) sasigureundebitdeaeradecvatncperiirespective;
b) sacoperentreagasarcintermicancperii;
c) s utilizeze acelai sistem de automatizare pentru toate variatoarele utilizate n
cldire.

26 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.201124
4.2.38. Dac se utilizeaz guri de aer cu debit variabil acestea trebuie s evite riscul de
scurtcircuitare a aerului ntre gurile de introducere i cele de evacuare (extragere) a aerului din
ncperi.

4.2.39. Toate dispozitivele de variaie a debitului trebuie s poat realiza debitul minim care
sasigurecirculaiaaeruluinncperileclimatizate.

4.2.40. Se va evita utilizarea variatoarelor de debit cu ventilator auxiliar n ncperi unde


niveluldezgomottrebuiesfieredus.

4.2.41.Agregatuldetratareasistemelorcudebitvariabilvaaveaaceeaiconfiguraiecacele
dedebitconstant.Ventilatorulagregatuluivaaveaunsistemdevariaieadebituluideaerfolosind:o
clapetadebypass,oramacujaluzelereglabilesimultanpeaspiraiaventilatorului,sauunventilator
cuturaievariabil.

4.2.42.Variaiadebituluinsistemsevarealizantredebitulminimcaretrebuiesfieegalcu
debitul minim de aer proaspt i debitul nominal. Debitul de aer nominal al agregatului va fi
determinat pentru ntreaga cldire lund n considerare sarcina termic a cldirii calculat conform
subcapitolului 5.3 din prezenta reglementare tehnic. Debitele de aer ale ncperilor, necesare
pentru alegerea variatoarelor de debit, se vor calcula pentru fiecare ncpere n parte lund n
consideraresarciniletermicealeacestora.

4.2.43. Variaia debitului de aer va fi comandat de sistemul de reglare, n funcie de


semnaleleprimitedelasenzoriidepresiunestaticamplasainsistem.

4.2.44.Amplasareasenzorilordepresiunestaticsevafaceastfelncteconomiadeenergie
nsistemsfiemaxim.

4.2.45.Sevaevitautilizareasistemelordeclimatizarecuoconductdeaercarenupotrealiza
rcireasaunclzireantimpuluneizile,nncperileundevariaiasarciniitermiceestemare.

4.2.46. Alimentarea cu aer a gurilor de aer cu debit variabil se poate face cu racorduri rigide
sauflexibileizolate.Racordurileflexibilevoraveaolungimemaximde2m.

Climatizareaaerap
4.2.47.Sistemeledeclimatizareaerappotfuncionanumaicuaerrecirculat(decuplate
de sistemul de ventilare) sau cu aer proaspt i recirculat. Dup numrul conductelor de ap,
sistemeledeclimatizareaerappotficudou,treisaupatruconducte.

4.2.48.Duptipulaparatelorterminale,sistemelepotficuventiloconvectoaresaucuaparate
carefolosescprincipiulejeciei(ejectoaresaugrinzidercire).

Climatizareacuventiloconvectoare
4.2.49.Sistemuldeclimatizarecuventiloconvectoaresepoateutilizalancpericunlimea
de 2,5 5 m cu destinaia de: blocuri de locuine, vile, hoteluri, spitale, restaurante, cofetrii,
braserii, bnci, sli de edine, discoteci, amfiteatre, laboratoare, cldiri administrative, industria de
mecanicfin,aeronautic,electronic.

4.2.50. Trebuie evitat utilizarea ventiloconvectoarelor n ncperi cu sarcini termice mari


(peste 23 W/m
3
), umiditate de peste 80 %, praf sau noxe precum i n sli cu cerine acustice
deosebite(teatre,cinematografe,opere,filarmonici,slidenregistrareaudiovideo,etc.).
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 27

25

4.2.51.Laamplasareaventiloconvectoarelorvainecontde:arhitecturacldirii;posibilitile
de alimentare cu agent termic, nivelul de zgomot admis n ncperile climatizate, posibilitile de
evacuareacondensului.

4.2.52. Ventiloconvectoarele carcasate se pot amplasa n ncperi unde nu exist spaiu


suficient n tavanul fals i unde exist parapet cu o nlime suficient pentru a masca
ventiloconvectoarele.

4.2.53. Se va evita utilizarea ventiloconvectoarelor carcasate n spaiile cu deschideri mari,


montate pe pereii exteriori ai cldirii, unde acestea nu pot realiza o distribuie uniform a aerului
tratat.

4.2.54. Pentru aceste spaii se vor utiliza ventiloconvectoare necarcasate, cu disponibil de


presiunesuficientpentrucadistribuiaaeruluissefacprintroreeacugurideaer.Sepoateutiliza
orice tip de gur de refulare cu respectarea prevederilor de la pct. 6.1.8 6.1.9 din prezenta
reglementaretehnic.

4.2.55.Recirculareaaeruluisevafacepringuriracordatelaaspiraiaventiloconvectorului;nu
esteadmisaspiraiadirectdintavanulfals.

4.2.56. Alegerea gurilor de aer i a conductelor de recirculare trebuie fcut astfel nct
pierdereadesarcinsnudepeascdisponibiluldepresiunealventilatorului,deobiceimaximum
40Pa.

4.2.57.Debituldeaerdintroncpere,sestabiletecorespunztortrepteideturaiemediea
ventiloconvectoarelor,conformpct.5.4.19dinprezentareglementaretehnic.

4.2.58.Evacuareacondensuluisevafaceprinconductepropriideevacuare;laracordarealor
trebuiesnuexisteposibilitateaptrunderiigazelordinsistemuldecanalizare,nncperi.Diametrul
minimfolositvafide32mm.Conducteledeevacuareacondensuluinuvorfiizolatetermic.

4.2.59.Alimentareacuagenttermicsevafacensistemulcudousaupatruconducte.

4.2.60.Alegereaventiloconvectoarelorsevafaceastfelnctsseasigureintegralnecesarul
declduridefrigalncperiisauazoneiclimatizatedincldire.

4.2.61.Sarcinatermicdealegereaventiloconvectoarelorsestabiletedupcumurmeaz:
a) sarcina sensibil se determin pe baza bilanului termic al ncperii (sau al zonei
climatizate),
b) sarcinatotalincludesarcinasensibiliclduradegajatlacondensareavaporilorde
appesuprafaabaterieidercire.

4.2.62. Sarcina termic a ventiloconvectoarelor va fi mrit dup caz cu sarcina necesar


pentrurcireasaunclzireaaeruluiproaspt.

4.2.63. Se recomand ca ventiloconvectoarele alese s realizeze sarcina termic i frigorific


necesarepentruncperearespectiv,petreaptadeturaiemedie.

28 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.201126
4.2.64.Ventiloconvectoareleutilizatevortrebui:
a) s asigure debitul de aer exterior necesar pentru ncperile care nu au un sistem de
introducereindependentdeaerproaspt;
b) sasigurereglareatemperaturiiaeruluiinteriorpentrufiecarencperenparte;
c) sasigureunniveldezgomotcorespunztordestinaieincperii.

4.2.65.Numruldeventiloconvectoareiamplasareaacestorasevastabiliastfelcajeturilede
aersasigureuniformitateadistribuieiaeruluinncpere,evitndcreareaunorzonededisconfort
datoritcurenilordeaer.

4.2.66. La alegerea ventiloconvectoarelor va ine cont, cnd este posibil, de eventualitatea


recompartimentriispaiuluiclimatizat.

4.2.67.Alimentareacuaerexteriorsepoatefaceprin:
a. kituri de aer proaspt, n cazul n care ventiloconvectoarele sunt amplasate pe un
pereteexteriorncaresepotpracticaorificii;acesteavoraveaprotecieantinghe;
b) instalaii individuale de aer proaspt, care pot folosi pentru tratarea aerului
ventiloconvectoare sau agregate locale de tratare, dimensionate pentru a trata aerul
pnlatemperaturainterioar;acesteinstalaiivoraveaprotecieantinghe;
c) instalaii centralizate de aer proaspt care vor fi dimensionate pentru a trata aerul
pnlatemperaturainterioar;
d) ventilarenaturalorganizat.

4.2.68.ncazulutilizriiuneiinstalaiicentralizatedeaerproaspt,introducereaaeruluise
faceprinracordurilaplenumuldeaspiraiealventiloconvectoarelorsauladispozitivelecareintroduc
aeruldirectnncpere.

4.2.69.Conducteledeagenttermicsevorizolatermic.Izolaiaconductelordeaprcitseva
faceastfelnctpesuprafaaexterioaraizolaieisnuseproduccondens.Izolaiatermictrebuie
s fie impermeabil la vaporii de ap pentru a nu se produce condens pe suprafaa exterioar a
conductelor.Conductelevorfiprotejateanticorosiv.

Climatizareacuaparatedeinducie(ejectoconvectoare,grinzidercire)
4.2.70. La utilizarea acestui tip de sistem, prepararea aerului proaspt se va face n instalaii
centralizate. Debitul de aer proaspt se va calcula conform pct. 3.1.1 3.1.2. din prezenta
reglementaretehnic;dacdebituldeaerprimarnecesarpentrufuncionareaejectoconvectoarelor
dinsistemestemaimaredectdebitulnecesardeaerproaspt,acestavafiasiguratprinamesteccu
aerulinterior.

4.2.71. Debitul de aer primar va fi distribuit ctre ejectocovectoare/grinzi de rcire prin


conducteizolatetermicifonic.

4.2.72.Avndnvederecaracteristicileejectoconvectoarelor,sistemulsevafolosi:
a) nncpericudegajriredusedepraf,
b) lacldiriundeexistparapetpentrumontajulejectoconvectoarelor.

4.2.73. Dac ncperile au spaii interioare mari, sistemul cu ejectoconvectoare se poate


combinacugrinzidercire.

4.2.74.Grinziledercirepotfiamplasateninteriorulncperilor,aparentsauntavanulfals
alacestora.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 29

27

4.2.75. Sistemul de climatizare va avea o conduct de evacuare a condensului realizat


conformpct.4.2.58dinprezentareglementaretehnic.

Climatizareacupompedecldurpebucldeap
4.2.76.Sistemulserecomandlacldirimari,cuncperidistribuitepezonetermicecareau
simultancerinedenclzireircire.

4.2.77.Agentultermicfolositlaacestsistemdeclimatizareesteapacaresevehiculeazntr
uncircuitnchiscareconstituieobucldeap.

4.2.78.nsituaiadeiarn,pompadecldurutilizeazapcuotemperaturdecca.20Cde
labucladeapiorcetepnlaotemperaturdecca.16C.

4.2.79. n situaia de var sistemul funcioneaz n regim de rcire, cnd utilizeaz ap cu o


temperaturdecca.30C,dinbucladeapionclzetepnlatemperaturade36C.

4.2.80. n situaia de iarn apa este meninut pe conducta de ducere la o temperatur mai
marede16Ccuajutoruluneisursedecldur.Temperaturapeconductadentoarcereestelimitat
inferiordinmotivedecondensareavaporilordeapdinaerulinterioriprinurmareconductelenu
sevorizola.

4.2.81. n situaia de var un turn de rcire n circuit nchis sau deschis va menine
temperaturaapeidinbuclmaimicde35C.

4.2.82. Pentru climatizarea unor ncperi mari, se utilizeaz una sau mai multe pompe de
cldur.Elerecirculaeruldinncpereiladuclaparametriinecesaripentruaasiguratemperatura
aeruluiinteriornlimiteleprescrise.

4.2.83. Pompele de cldur pot fi carcasate, care se monteaz aparent, similar


ventiloconvectoarelor, sau necarcasate, care se monteaz n tavane false sau spaii tehnice special
amenajate(ladebitemari).

4.2.84. La montajul pompelor de cldur se va avea n vedere posibilitatea de acces pentru


operaiiledentreinere.

4.2.85. Sistemul va avea o instalaie de aer proaspt dimensionat conform pct. 5.4.3 din
prezentareglementaretehnic.

4.2.86.Aerulproasptvafiintrodusconformpct.4.2.67dinprezentareglementaretehnic.

4.2.87. Pentru fiecare pomp de cldur se monteaz vane de reglare i de echilibrare cu


posibilitateademsurareadebituluideagenttermic.

4.2.88.Bucladeapsevarealizacaoreeadedistribuiedetipinelar.

4.2.89.Bucladeapsepoateproiectandouvariante:
a) fracumulare;nacestcazdebituldeapvehiculatnbucliprinsursadecldursau
printurnuldercireesteconstant;
b) cuacumulareacldurii;acumulareasepoatefacentrunrezervorsauntrunboiler.

30 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.201128
Climatizareaaeragentfrigorific

Climatizarealocalaeragentfrigorific
4.2.90. Climatizarea local cu agent frigorific se realizeaz cu sisteme de tip split i se poate
utilizalacldiridelocuit,ncldiridebirouricunumrredusdencperi.

4.2.91. Este recomandabil utilizarea aparatelor ce pot funciona i n regim de pomp de


cldurpetimpdeiarn.

4.2.92.Unitileinterioaresevoramplasaastfelcajetuldeaersnuderanjezeocupanii.

4.2.93.Cldirileceseclimatizeazcuaparatelocaletrebuiesaibposibilitateadeamplasare
aunitilorexterioare.

4.2.94. Unitile exterioare se vor amplasa pe ct posibil pe faade puin nsorite i unde
aspectulesteticnuesteimportant.

4.2.95. Pentru reducerea numrului de uniti exterioare se pot utiliza aparate de tip
multisplit.

4.2.96. Pentru ncperi mari se pot utiliza aparate de tip SPLIT cu disponibil de presiune
importantpeparteadeaerilacaresepotmontaconductedeaerigurideintroducere/extracie.

4.2.97.Amplasareagurilordeaervarespectacondiiiledelapct.6.1.

Climatizareacentralizataeragentfrigorific,cudebitdeagentfrigorificvariabil(VRV)
4.2.98.Sistemulcentralizatdeclimatizareaeragentfrigorificcudebitvariabilesteindicat
ncldiricuunnumrmaredencperi,cudiferenemaridesarcintermiciundenuexistsurs
de energie termic sau unde nu se dorete amplasarea unei reele de conducte de ap cald sau
rcitnecesareunuisistemaerap.

4.2.99.Alegereaunitilorinterioaresevafacesimilarcuaventiloconvectoarelor.(asevedea
pct.4.2.524.2.53dinprezentareglementaretehnic).

4.2.100. Sistemul VRV va fi cuplat obligatoriu cu un sistem de alimentare cu aer proaspt.


Alimentarea cu aer proaspt se va face similar sistemului de climatizare cu ventiloconvectoare (a se
vedeapct.4.2.67dinprezentareglementaretehnic).

4.2.101. Unitile exterioare se pot amplasa pe acoperiul cldirii climatizate sau la sol, n
zonespecialamenajate.Sevaaveanvederecaniveluldezgomotsnudepeascvalorileadmise
nzon.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 31

29
5.Elementegeneraledecalcul

5.1.Parametriiinterioridecalculpentrucldirileventilateclimatizate
5.1.1. Dimensionarea instalaiilor de ventilare i climatizare se face n condiii de calcul,
definiteprin:
a) parametriiinterioridecalcul,
b) parametriiexterioridecalcul,
c) condiiile interioare de funcionare (surse interioare de degajare de cldur, umiditate,
poluani,procesetehnologiceetc).

5.1.2. Parametrii de calcul stabilii pentru proiectare vor fi luai n calcul i pentru evaluarea
consumurilorenergeticealecldirii,precumipentrucertificareaenergeticaacesteia.

5.1.3.Parametriiinterioridecalculsestabilescnfunciededestinaiacldiriiiancperilor
ventilate/climatizate, de categoria de ambian dorit, (categoria de calitate a aerului interior i
confortulurmrit),detipulinstalaieicareserealizeaz,desezon(nclzirei/saurcire).

5.1.4. Parametrii interiori de calcul, stabilii de comun acord cu beneficiarul cldirii, se vor
meniona n mod clar n tema de proiectare, precum i n memoriul de specialitate i n notele de
calculaleproiectului.

Instalaiideclimatizare
5.1.5. (1) Pentru instalaiile de climatizare realizate pentru confortul termic al ocupanilor,
parametrii interiori de calcul se stabilesc n funcie de sezon, de categoria de ambian i de
destinaiancperii.
Celmaifrecvent,parametriiinterioridecalculsunt:
a) temperaturainterioardecalcul,
b) umiditateaaeruluiinterior.
(2)Pentrudestinaiicurente,temperaturainterioardecalculsealegedintabelul5.1.Pentru
alte destinaii, sunt indicate valorile tipice precizate la subcapitolele 8.1 8.8 din prezenta
reglementare tehnic, sau se pot alege prin asimilare, n funcie de activitate, metabolism i
mbrcminte.

Tabelul5.1Temperaturainterioardecalculpentruclimatizaredeconfort
(dinSREN15251:2007)
Tipuldecldiresauncpere Categoria temperaturadecalculaaerului[
0
C]
temperatur pentru
nclzire;
Imbrcminte1,0clo
temperatur pentru
rcire*
)
;
Imbrcminte0,5clo
Cldiri de locuit (camere de zi,
dormitoare)
activitatesedentar1,2met
I 21,025,0 23,525,5
II 20,025,0 23,026,0
III 18,025,0 22,027,0
Cldiridelocuit(altencperi)

stndnpicioare,mers1,5met
I 18,025,0
II 16,025,0
III 14,025,0
Birouri individuale sau tip peisaj,
sli de reuniune, cofetrii,
cafenele,restaurante,slideclas
activitatesedentar1,2met

I 21,023,0 23,525,5
II 20,024,0 23,026,0
III 19,025,0 22,027,0
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

30
Cree,grdinie

stndnpicioare,mers1,4met

I 19,021,0 22,524,5
II 17,522,5 21,525,5
III 16,523,5 21,026,0
Magazinemari

stndnpicioare,mers1,6met
I 17,520,5 22,024,0
II 16,022,0 21,025,0
III 15,023,0 20,026,0
*
)
Pentru rcire, temperatura aerului se va alege din plaja de valori din tabel, astfel nct diferena
dintretemperaturaexterioariinterioardecalculsnudepeasc10
0
C;ncazulncarerezulto
diferenmaimarede10
0
C,seadoptvaloareamaxim,corespunztoaredintabel.

(3)Umiditatearelativdecalculsefixeaznumaipentruinstalaiiledeclimatizarecureglarea
umiditii;nacestcazsealegvaloriledintabelul4.4saucelealesepentrudestinaiispeciale.Pentru
instalaiilecarenunecesitreglareaumiditii,valoriledintabelul4.4potfiadoptatenumaicareper
pentrucalcululdebituluideaeripentrutrasareaproceselordetratarecomplexndiagramadeaer
umedhx.
(4) n locul temperaturii i umiditii interioare se poate adopta ca baz de calcul pentru
dimensionarea instalaiei, temperatura operativ sau indicele de confort PMV (conform subcap. 4.1
dinprezentareglementaretehnic).

5.1.6. Pentru cldirile climatizate n scop tehnologic, parametrii interiori de calcul sunt fixai
dincondiiileproceselordinncpere.nafaratemperaturiiiumiditii,potapareialtecondiiide
calcul,deobiceireferitoarelapuritateaaeruluiilavitezacurenilordeaer.

5.1.7. Pentru cldirile ventilate natural sau mecanic fr tratarea aerului, temperatura
interioar se limiteaz n raport cu cea exterioar de calcul, prin adoptarea unei creteri de
temperaturdemaxim5
0
C.

5.2.Parametriiexterioridecalculpentrucldirileventilate/climatizate.
5.2.1.Parametriiexterioridecalculsestabilescnfunciedelocaiacldirii,detipulinstalaiei
careserealizeaz,desezon(denclzireircire).

5.2.2. Parametrii exteriori de calcul se vor meniona n mod clar n tema de proiectare,
precuminmemoriuldespecialitateinnoteledecalculaleproiectului.

5.2.3. Pentru instalaii de climatizare, de confort sau tehnologice, parametrii exteriori de


calculsunt:
a)pentrusezonuldercire
1. temperaturaexterioardecalcul,
2. variaiadiurnatemperaturiiexterioarepentruozitip,
3. umiditateaaeruluiexterior,
4. radiaiasolar.
a.1) Pentru temperatura exterioar de calcul pentru var se alege valoarea maxim de
temperatur orar a anului climatic mediu, pentru localitatea de calcul. Dac pentru localitatea n
careesteamplasatcldirea,nuexistdateclimaticeprelucrate,sealegevaloareapentrulocalitatea
capital de jude, cea mai apropiat i cu clim asemntoare (pentru capitalele de jude, valorile
suntdatenAnexa2aprezenteireglementritehnice);
a.2) Umiditatea relativ de calcul pentru var este cea care corespunde valorii maxime de
temperatur orar stabilit n condiiile de mai sus (pentru capitalele de jude, valorile sunt date n
Anexa2aprezenteireglementritehnice);
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 33

31
a.3)Variaiadiurnatemperaturiiexterioarepentruozitipsevacalculapentrufiecareora
zilei, ca o funcie cosinusoidal, avnd ca maxim valoarea temperaturii exterioare de calcul i ca
amplitudine fa de valoarea medie a zilei, 7
0
C. Face excepie zona de coast a Mrii Negre, pentru
careamplitudineasevaconsiderade4
0
C;
a.4)Radiaiasolar(directidifuz),nfunciedeoriorientare,sevaconsideraindiferent
delocalitate,cuvalorilecarecorespundmeridianuluicaretreceprinBucuretiipentru45
0
latitudine
N, cu corecii de altitudine i claritate a atmosferei (valorile sunt date n Anexa 3 a prezentei
reglementritehnice).

b)pentrusezonuldenclzire
1. temperaturaexterioardecalcul,
2. umiditateaaeruluiexterior.
b.1) Temperatura exterioar de calcul pentru iarn este prevzut n standardul SR 1907
1:1997isealegenfunciedezonaclimaticncareestelocalitatea;
b.2)Umiditatearelativdecalculpentruiarnsevaconsiderade80%;
b.3)Radiaiasolarnusevaluancalculpentrudimensionareainstalaieincondiiideiarn.

5.2.4.Pentruinstalaiideventilaremecanic,temperaturaexterioariumiditatearelativde
calculpentruiarnipentruvarsealegnaceleaicondiiicaipentruinstalaiiledeclimatizare(a
sevedeapct.5.2.3).

5.2.5. n anumite situaii particulare, specificate n prezenta reglementare tehnic, poate


aparenecesitateaunorcalculeiverificrinaltecondiiiexterioaredecalcul.

5.3.Sarcinatermicdenclzire/rcireacldirilorclimatizate
5.3.1. Calculul sarcinii termice de nclzire/rcire se va efectua pentru fiecare din zonele
termiceclimatizatedintrocldire.

5.3.2. Limitele unei zone termice sunt date de toate elementele de construcii care separ
zona respectiv de mediul exterior (aer, sol sau ap), de spaii adiacente climatizate, de spaii
adiacenteneclimatizatesaudecldirinvecinate.Suntsituaiincarezoneletermicesuntdesprite
prin suprafee fictive (de exemplu zone din supermarketuri necompartimentate, dar cu temperaturi
diferite). n toate situaiile, zonele pentru care se efectueaz calculul de sarcin termic, trebuie
definitndocumentaiatehnicaproiectului.

5.3.3. n ncperile n care se degaj umiditate (oameni i alte surse), se calculeaz separat
sarcina termic pentru cldura sensibil (sarcina sensibil) i sarcina de cldur latent sau sarcina
termictotal(sensibilpluslatent)icealatent.

5.3.4.Sarcinatermicdenclziresestabileteprintrunbilantermicalncperiisauzonei,ca
fiinddiferenadintredegajriledecldurdininteriorulzoneiclimatizate(inclusivceledelainstalaii
denclzirecucorpuristaticedacestecazul)inecesaruldecldurpentrunclzirealacesteia.

5.3.5.Seconsidercadegajridecldurlainteriorulzoneiclimatizatepedurataperioadeide
nclzire,urmtoarele:
a)ocupanidacprezenaacestoraestepermanent,certiconstant;ncazcontrarseia
n considerare un grad de ocupare mai redus (2550%) fa de situaia nominal. Valorile de
proiectarereferitoarelagraduldeocuparenominaltrebuiessebazezeoriundeesteposibilpedate
realespecificeproiectuluirespectiv;ncazulncarenuestedisponibilniciovaloare,seaplicvalorile
prinlipsindicatenAnexa4aprezenteireglementritehnice.Degajareadecldurauneipersoane
34 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

32
sedeterminpebazavalorilordinAnexa5aprezenteireglementritehnice.Degajareadecldurde
laocupanisecalculeaznformade:
1. cldursensibil,
2. cldurlatent,
3. cldurtotal;
b) iluminat electric valorile de proiectare referitoare la puterea instalat a surselor de
iluminat trebuie s se bazeze, oriunde este posibil, pe date reale specifice proiectului respectiv; n
cazul n care nu este disponibil nicio valoare, se aplic valorile prin lips indicate n Anexa 6 a
prezenteireglementritehnice;
c)maini,utilaje,dispozitiveacionateelectricvaloriledeproiectaretrebuiessebazezepe
date reale specifice proiectului respectiv, innduse cont de raportul dintre puterea maxim
necesar i puterea nominal a motorului electric, de simultaneitatea n funcionare, de modul de
preluareaclduriidectreaer;
d)echipamenteelectronicedebirouvaloriledeproiectaretrebuiessebazeze,oriundeeste
posibil,pedaterealespecificeproiectuluirespectiv;ncazulncarenuestedisponibilniciovaloare,
se poate aplica pentru cldirile de birouri o valoare prin lips, de 100 W/persoan n perioada de
activitate;
e) corpuri de nclzire dac zona climatizat este prevzut i cu instalaie de nclzire cu
corpuri statice, puterea termic disipat de acestea se consider ca fiind o degajare de cldur la
interiorulzoneiclimatizate;
f) alte surse n funcie de destinaia spaiului respectiv se pot lua n considerare i alte
degajri de cldur (exemple: mncare zone n care se servete o mare cantitate de porii ntrun
timpscurt,materialespaiincareseaducmaterialecaldesautopite,etc.);
Degajrile de cldur n interiorul zonei climatizate se vor nsuma considernd un anumit
scenariuplauzibildeocupareiactivitatepropriuperioadeideiarn.

5.3.6. Necesarul de cldur pentru nclzire al zonei climatizate se stabilete n conformitate


cu metodologia indicat n SR 19071:1997. Pentru zonele climatizate n regim de suprapresiune,
necesaruldecldurpentruaerulinfiltratnuseianconsiderare;deasemeneanuseincludencalcul
necesaruldecldurpentruaeruldeventilare,dacacestaestetratatcentralizat.

5.3.7.Sarcinatermicderciresestabileteprinbilanuldeclduralncperii,cafiindsuma
dintre fluxurile de cldur transmise ntre interiorul i exteriorul zonei climatizate i degajrile
(eventualpierderile)decldurdininteriorulacesteia.

5.3.8.Seconsiderurmtoarelefluxuridecldurtransmisentreexteriorizonaclimatizat:
a) fluxuri de cldur prin elementele de construcie opace ale anvelopei zonei climatizate;
calcululacestorfluxuridecldurvaluanconsiderareparametriiaeruluiinterioriaeruluiexterior,
stabilii conform celor indicate la pct. 5.1., respectiv 5.2. Calculul trebuie s in seama de
amortizareaidefazareafluxuluitransmislainteriorfadefluxullaexterior;
b) fluxuri de cldur prin elementele de construcie vitrate ale anvelopei zonei climatizate;
calcululacestorfluxuridecldurvaluanconsiderareparametriiaeruluiinterioriaeruluiexterior,
stabiliiconformcelorindicatelapct.5.1.,respectiv5.2.Deasemenea,calculultrebuiesinseama
de proprietile termofizice i optice ale materialelor i de umbrirea creat de elementele de
construcieidecldirilevecine;
c)fluxuridecldurdelaspaiiadiacenteneclimatizate;calcululacestorfluxuridecldurva
lua n considerare proprietile termofizice ale materialelor din componena elementelor de
construciecareseparzonaclimatizatdespaiileadiacenteneclimatizate;temperaturaaeruluidin
spaiileneclimatizatesevadeterminanurmaunuibilantermicalacestora.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 3533
5.3.9.Degajriledecldurninteriorulzoneiclimatizatepedurataperioadeidercire,sunt
deaceeainaturcucelestabilitelapct.5.3.4,cuobservaiacvalorilecaredepinddetemperatura
interioartrebuierecalculate.

5.3.10. Sarcina termic de calcul pentru rcire rezult n urma calculului orar de sarcin
termic, efectuat pentru ziua tip, cu variaia diurn a temperaturii exterioare conform pct. 5.2.3. i
considerndunanumitscenariudeocupareiactivitate,propriuperioadeidevarpentruevaluarea
degajrilordecldurninteriorulzoneiclimatizate.Dinprofiluldesarcinrezultatsealegevaloarea
maxim,casarcintermicdecalcul.

5.3.11. Pentru sistemele de climatizare care folosesc introducerea aerului n zona ocupat
(sisteme prin deplasare i altele), sarcina termic de calcul pentru rcire se determin prin bilan
termic,attpentruntreagancperectinumaipentruzonaocupat.

5.3.12. Sarcina de calcul pentru dimensionarea sursei de nclzire/rcire, se determin ca


valoaremaximcerezultdinsuprapunereaprofiluluidesarcinaltuturorzonelortermiceracordate
lasurs.

5.4.Debiteledeaernspaiileventilateiclimatizate
5.4.1. Debitele de calcul vor fi folosite pentru dimensionarea sistemului de conducte i
dispozitive de introducere/extragere a aerului din ncperi i pentru alegerea echipamentului de
ventilare/climatizare.

5.4.2.Debiteledecalculvorfiutilizateipentruevaluareaconsumurilorenergeticealecldirii
ipentrucertificareaenergeticaacesteia.

Debituldecalculpentruventilare
5.4.3.(1)nncperilecupersoane,debituldeaerpentruventilaretrebuiesasigurecalitatea
aerului interior, pentru igiena, sntatea i confortul ocupanilor. Debitul se va stabili n funcie de
ocupareaumanideemisiiledesubstanepoluante.
(2) Pentru ncperile civile nerezideniale cu prezena uman, debitul de ventilare (aer
proaspt)sedeterminnfunciedecategoriadeambian,denumrulideactivitateaocupanilor
precumideemisiilepoluantealecldiriiisistemelor.
Astfel,pentruoncpererezultdebitulq[l/ssaum
3
/h]:
q=Nq
p
+Aq
B
(5.4.1)
unde:Nnumruldepersoane,
q
p
debituldeaerproasptpentruopersoan,[l/s/perssaum
3
/h/pers],dintabelul5.4.1,
Aariasuprafeeipardoselii[m
2
],
q
B
debituldeaerproaspt,pentru1m
2
desuprafa,[l/s/m
2
saum
3
/h/m
2
],dintabelul5.4.2.

Tabelul5.4.1.Debituldeaerproasptpentruopersoan,ntrunmediuncarenusefumeaz
(dinSREN15251:2007).
Categoriade
ambian
Procentul ateptat de
nemulumiiPPD[%]
Debit pentru o
persoan[l/s/pers]
Debit pentru o
persoan[m
3
/h/pers]
I 15 10 36
II 20 7 25
III 30 4 15
IV >30 <4 <15

36 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.201134

Tabelul5.4.2.Debituldeaerproasptpentru1m
2
desuprafa
(dinSREN15251:2007).
Categoria
de
ambian
Debitpem
2
desuprafa[l/(s.m
2
)]

Debitpem
2
desuprafa[m
3
/(h.m
2
)]
cldiri
foarte puin
poluante
cldiri
puin
poluante
Altele cldiri
foarte puin
poluante
cldiri
puin
poluante
Altele
I 0,5 1 2,0 1,8 3,6 7,2
II 0,35 0,7 1,4 1,26 2,52 5,0
III 0,3 0,4 0,8 1,1 1,44 2,9
IV maimicidectvalorilepentrucategoriaIII
(3) n zonele de fumtori, debitele de aer proaspt se dubleaz fa de valorile din tabel.
Acestedebiteasigurcondiiideconfortpentruocupani,nuicondiiidesntate.

5.4.4. (1) Pentru ncperile din cldirile civile i industriale n care exist emisii de poluani
alteledectbioeflueniiiemisiilecldirii,calitateaaeruluiinteriortrebuieasiguratprinrespectarea
valorilordeconcentraieadmisnzonaocupat.
nacestscop,pentruregimstaionar,debituldeaerproasptq[m
3
/s]secalculeazcurelaia:
q=G/(CiCe) (5.4.2)
unde:Gdebituldepoluant(mg/s)
Ciconcentraiaadmisnaerulinterior[mg/m
3
],
Ceconcentraianaerulexterior[mg/m
3
],
(2) Dac n ncpere se degaj mai muli poluani, calculul se face pentru fiecare poluant n
parte i dac poluanii nu au aciune sinergic asupra organismului, se alege valoarea cea mai mare
dedebitrezultat;dacpoluaniiauoaciunesinergicinusuntrecomandrispecificereferitoare
la acei poluani, debitul de aer rezult ca sum a debitelor calculate cu relaia 5.4.2, pentru fiecare
poluantnparte.

5.4.5. Pentru cldirile civile i industriale, dac nu se atinge regimul permanent de ventilare,
concentraia de poluant n ncpere se stabilete conform metodei indicate la paragraful 6.4.2.3 din
standardulSREN13779:2007.

5.4.6. Considernd norme specifice de ocupare a ncperilor i utiliznd relaia 5.4.1 sau
determinat debitele de aer de ventilare tipice pentru diferite destinaii de ncperi i clase de
ambian. Aceste valori sunt date cu titlul de recomandare n tabelul B2 din standardul SR EN
15251:2007.

5.4.7. Pentru tipurile de cldiri tratate la capitolul 8 din prezenta reglementare tehnic, sunt
indicatedebitedeaerproasptspecificediferitelorsituaii.

5.4.8. ncazulinstalaieideventilarepentruncperifrocupareumanifrodestinaie
clar (de ex. ncperi de depozitare), debitele de aer exterior pot fi exprimate raportat la aria
pardoselii(asevedeatabelul5.4.3.).Acesteasebazeazpeuntimpdefuncionarede50%ipentru
o nlime a ncperii de pn la 3 m. Pentru timpi de funcionare mai mici i pentru ncperi mai
nalte,debituldeaertrebuiesfiemaimare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 3735
Tabelul5.4.3:Debitedeaerexteriorpentruncpericualtdestinaie
dectocupareauman(dinSREN13779:2007)
Categorie Debitdeaerexterior[m
3
/(h/m
2
)]
Domeniutipic Valoareprinlips
IDA1 *) *)
IDA2 >2,5 3
IDA3 1,32,5 2
IDA4 <1,3 1
*)pentruIDA1aceastmetodnuestesuficient.

Debituldeaerextras
5.4.9.ntroinstalaiedeventilaremecaniclaechilibru,debituldeaerextrasestedeterminat
dedebituldeaerintrodusidecondiiiledepresiunenecesare.

5.4.10.Valoritipicedeproiectarepentrubuctriiitoalete/grupurisanitaresuntindicaten
tabelul 5.4.4. Aerul extras poate fi nlocuit cu aer exterior sau cu aer transferat din alte ncperi.
Pentru aplicaii specializate (anumite cldiri industriale i spitale), debitul de aer evacuat trebuie
stabilitconformunorcerinespecifice,inndseamadeposibilainfluenasupramediuluiexterior.

Tabelul5.4.4:Valorideproiectarepentrudebituldeaerevacuat
Destinaie Domeniutipic Valoriprinlips
Buctrie(m
3
/h) >72 108
Toalet/grupsanitar
- pencpere(m
3
/h)
- peariepardoseal(m
3
/hm
2
)

>24
>5,0

36
7,2

Debituldecalculpentruclimatizare
5.4.11.Debituldeaerdecalculpentruncperileclimatizatesecalculeaznscopulasigurrii
confortuluitermic.

5.4.12. Debitul pentru asigurarea confortului termic se determin pentru compensarea


sarciniitermiceideumiditate(sarcinalatent)ancperii.

5.4.13. Dac instalaia de climatizare asigur i ventilarea ncperii, se calculeaz debitul de


aerproaptidebituldeaerpentruasigurareaconfortului;instalaiasevadimensionaladebitulcel
maimare,caredevinedebitdecalcul.Opartedindebituldeaersepoaterecircula,ncondiiilepct.
9.2.3.nacestcaz,debituldecalculestenumitnmodcurent,debittotaldeaer.

5.4.14.Debituldeaersevadeterminapentrusituaiadercireancperii.

5.4.15.nncperilencarenuserealizeazcontrolulumiditii,debituldeaersepoatestabili
numaipebazasarciniitermicedecldursensibilancperii,s,folosinddiferenadetemperatur
dintreaeruldinzonaocupatu
IDA
icelintrodus,u
SUP
.Sevafolosiastfelrelaia:
q=s/c
a
/(u
IDA
u
SUP
) (5.4.3)

5.4.16. n ncperile n care se realizeaz controlul umiditii, debitul de aer se va stabili pe


baza sarcinii termice de cldur total a ncperii
t
(sensibil i latent), folosind diferena de
entalpiedintreaeruldinzonaocupat,h
IDA
icelintrodus,h
IDA
.Sevafolosiastfelrelaia:
q=t/(h
IDA
h
SUP
) (5.4.4)

38 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.201136
5.4.17.(1)nncperilencareaerulseintroducenzonaocupat,debituldeaersevastabili
pebazasarciniitermicedecldursensibildinzonaocupat,
oc
,folosinddiferenadetemperatur
dintreaerulintrodusiceldinzonaocupat.Sevafolosiastfelrelaia:
q=
oc
/c
a
/(u
IDA
u
SUP
) (5.4.5)
(2) Temperatura aerului evacuat se va determina n funcie de bilanul termic al ntregii
ncperi.

5.4.18. n instalaiile de climatizare numai aer care funcioneaz cu aer recirculat, i care
alimenteazcuaermaimultencperi,proporiadeamestecdintreaerulproasptiaerulrecirculat
trebuiestabilitcorespunztorsituaieicareconducelacelmaimareraportdintreaerulproaspti
aerulrecirculat.

5.4.19. n situaia circulaiei aerului dup schema prin amestec, pentru a aprecia dac
debitul de aer este corespunztor, se utilizeaz metoda schimburilor orare recomandate. Aceste
schimburi orare pot fi utilizate pentru alegerea ventiloconvectoarelor. n tabelul din Anexa 7 a
prezentei reglementri tehnice, se indic numrul de schimburi orare de aer [h
1
], pentru diferite
destinaiidencperi.
5.5.Dimensionareaconductelordeaericalcululpierderilordesarcin
5.5.1.Seciuneaconductelordeaersedeterminnfunciededebitultransportat,alegndo
vitez de aer recomandat. n tabelul din Anexa 8 a prezentei reglementri tehnice, se dau vitezele
uzualedemicareaaeruluinconducte.

5.5.2. Pentru un sistem de conducte de introducere/evacuare se determin cderile de


presiune(pierderiletotaledesarcin)p,nfunciedepierderileliniareilocale:
Ap= ( )

=
+ =
n
i
i
Z Rl
1
|Pa| (5.5.1)
unde: llungimeatronsonuluideconduct,nmetri;
Rpierdereadesarcinliniarunitarpetronsonulrespectiv,nPa/m;
Zpierdereadesarcinlocalpeunanumittronson,nPa;
inumruldetronsoanepetraseulcaresecalculeaz.

5.5.3. Valorile R, pentru stabilirea pierderile de sarcin liniare trebuie stabilite n funcie de
natura i rugozitatea materialului conductei de aer. Pentru conducte cu seciune diferit de cea
circular, valorile R se determin funcie de diametrul echivalent, d
e
, relativ la vitez. Pentru
conductedreptunghiulare,culaturileaxb:
d
e
=2ab/(a+b) (5.5.2)

5.5.4.(1)Pierdereadesarcinlocalsecalculeazcurelaia:
Z=E
2
2
v
|Pa| (5.5.3)
unde: Esumacoeficientilorderezistenlocalpefiecaretronsondeconduct;
vvitezaaeruluipetronsonuldeconduct,nm/s;
densitateaaeruluidinconduct,nkg/m
3
.
(2) Stabilirea coeficienilor de rezisten local ine seama de forma geometric a fiecrei
piesespeciale.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 3937
5.5.5. Calculul pierderilor de sarcin trebuie fcut pentru fiecare circuit de aer n care
vehiculareaaeruluiesteasiguratdeunventilatorsaudeuncodeventilarenatural(tirajnatural).
Acest circuit trebuie urmrit de la intrarea pn la evacuarea aerului n sistem; se urmrete pe ct
posibilechilibrareaaeraulicacircuitelor.

5.5.6. Notele de calcul referitoare la calculul pierderilor de sarcin trebuie s fie cuprinse n
documentaiatehnicaproiectului.
40 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

38
6.Componentealesistemelordeventilare/climatizare

6.1. Elemente i dispozitive terminale pentru introducerea i extragerea


aeruluidinncperi

Organizareacirculaieiaeruluinncperi
6.1.1.(1)Circulaiaaeruluinncperisevarealizadupunadinschemeledemicare:detip
amestec,detippistonsauprindeplasare.
(2)Demodulncareesteorganizatcirculaiaaeruluidepindeeficienaventilriiiasigurarea
condiiilorfuncionaledecalitateaaeruluiinteriorideconforttermic.

6.1.2. Schema de micare, poziia i tipul dispozitivelor de introducere i extragere, se


stabilescnfunciede:
a) debitulitemperaturaaeruluideintroducere,
b) activitateacaresedesfoarnncpere,tipuldedegajriinterioare(cldur,umiditate,
gaze,praf)ivariaialorntimp,
c) constrngeriledatoratespaiuluiconstruit,mobilieruluiiutilajelor.

6.1.3.Dinpunctdevederealeficieneiventilrii,schemaprindeplasareestemaibundect
ceaprinamestec.Aceastaserecomand,oridecteoriesteacceptatdinpunctdevedereestetic,
pentruintroducereaaeruluideaceeaitemperatursaucuotemperaturmaisczutdectceadin
ncpere.

6.1.4. (1) La schema prin amestec se recomand poziionarea dispozitivelor (gurilor) de


introducereideextragereaaeruluipesuprafeeopusealencperii.
(2) Pentru orice poziie relativ a dispozitivelor de introducere i de extragere, nu trebuie s
existeposibilitateascurtcircuitriiaeruluiintrodusprindispozitiveledeextragere.

6.1.5. (1) Pentru evacuarea cldurii, umiditii i fumului, dispozitivele de extragere se


poziioneaz la partea superioar a ncperii. Dac sistemul de extragere a aerului de ventilare din
ncperi deservete i alte spaii dect cele de evacuare, acest sistem nu poate fi utilizat pentru
evacuareafumuluiigazelorfierbinincazdeincendiu.
(2) Evacuarea fumului i gazelor fiebini din cile de evacuare ale cldirii (coridoare, casa
scrii, ncperile tampon de protejare a caselor de scri de evacuare i ascensoarelor de pompieri)
trebuiesfieindependentdesistemuldeventilare/climatizarealcldirii.
(3) Instalaia de ventilare aferent staiilor de pompe de incendiu i ncperilor grupurilor
electrogene destinate instalaiilor de protecie mpotriva incendiilor trebuie s fie independent de
sistemuldeventilare/climatizarealcldirii.
(4)Conducteledeevacuareiintroducerealeinstalaieideventilaretrebuiesnutreacprin
ncperile tampon de protejare a caselor de scri de evacuare i ascensoarelor de pompieri; fac
excepie cazurile justificate tehnic, situaie n care, n ncperea tampon conductele de evacuare i
introducere sunt protejate, astfel nct s asigure rezistena la foc egal cu a pereilor ncperii
tampon,iarlatrecerileprinpereiseprevdclapeteantifoccurezistenalafocegalcuapereilor.
(5)Casascriiincperiletampondeprotejareacaselordescrideevacuareiascensoarelor
de pompieri nu se utilizeaz pentru introduceri, evacuri i recircularede aer aferente instalaiei de
ventilareclimatizare.
(6) Tavanele false, pardoselile supranlate i structurile lor de susinere trebuie s fie cel
puindinclasadereacielafocBs1,doncazulncaresuntutilizatepentruintroducerisauevacuri
deaer.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 4139
6.1.6. Pentru a realiza circulaia aerului ntre ncperile cu diferen de presiune, n cazul
debitelor mari, se utilizeaz valve i grile de transfer; este recomandat ca aceste dispozitive s
permitreglareadebituluideaer.

6.1.7. Dispozitivele terminale amplasate n partea inferioar a ncperii trebuie s prezinte


caracteristicimecaniceadecvateactivitiidinncpere.

Dispozitiveterminale
6.1.8.Dispozitiveleterminaletrebuiesfiealeseastfelnctsasigurecondiiiledeconforti
de calitate a aerului pe toat perioada de funcionare, indiferent de temperatura aerului introdus i
de variaiile de debit (dac este cazul). La diferene importante de temperatur ntre sezonul de
nclzire i de rcire, sunt recomandate dispozitive cu geometrie variabil, care pot fi acionate
manual sau telecomandat. La toate dispozitivele cu geometrie variabil, se va preciza situaia de
funcionarencondiiidecalculideexploatare.

6.1.9. (1) Alegerea dispozitivelor de introducere i extragere a aerului din ncperi se face pe
baza documentaiei tehnice a productorului de echipament. n proiect se vor meniona
caracteristicile dispozitivelor care trebuie montate; dac alegerea se realizeaz n faza de execuie,
documentaia va cuprinde caracteristicile dispozitivelor achiziionate (tipul de dispozitiv,
caracteristicile geometrice i aeraulice: debit, cdere de presiune, btaia jetului n condiii de calcul
iarna i vara i nivelul de zgomot). Documentaia tehnic trebuie s cuprind toate caracteristicile
menionate.
(2)Btaiajetuluisevastabilipentruvaloareadevitezacceptatncondiiideconfortnzona
ocupat(subcap.4.1dinprezentareglementaretehnic).

6.1.10. Principalele tipuri de dispozitive pentru introducerea aerului i domeniul de utilizare


recomandatsuntdatentabelul6.1.1.

Tabelul6.1.1.Dispozitivedeintroducereaaerului

d
u
z
e

g
r
i
l
e

D
i
f
u
z
o
a
r
e

d
e

p
e
r
e
t
e

D
i
f
u
z
o
a
r
e

d
e

p
l
a
f
o
n

D
i
f
u
z
o
a
r
e

p
e
r
f
o
r
a
t
e

D
i
f
u
z
o
a
r
e

c
u

c
o
n
u
r
i

D
i
f
u
z
o
a
r
e

c
u

j
e
t

e
l
i
c
o
i
d
a
l

D
i
f
u
z
o
a
r
e

d
e

p
e
r
e
t
e

D
i
f
u
z
o
a
r
e

p
e

p
a
r
d
o
s
e
a
l

G
u
r
i

s
u
b

s
c
a
u
n
e

Birouri(rece+cald)
sarcini:030W/m
2

3060W/m
2

>60W/m
2


**

**
**
***
**

**
***
***
**
**
***
**
**
***
***
***
**

***

**

***

Slideconferine
Cinematografe
Auditorii
Restaurante
Spaiidenvmnt
Slideexpoziii

**
**
*

*
**
***
**
*
*
**
***
***
**
*
*
**
***
***
**
*
*
**
***
***
***
**
**
***
***
***
***
**
**
**

***

***
***
Magazine
Supermarketuri
*
*
*
*
** **
***
***
***
***
***
***
***

Slidesport
Piscine
Buctriiindustriale
Laboratoare
***
***
**
**

*
*

*
**
**
**
**
**
**

**
**
**
*

**
**

42 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

40
Camerecurate
Locuine
Instituii

**
**

**
**
*
***
***
**
***
***
** ***

**

Legend:*posibil;
**bine;
***foartebine.

6.1.11.Difuzoareledetavanpotfiutilizateattpentruintroducereactipentruextragerea
aerului. Pentru introducerea unor debite mari de aer n ncperi de nlime medie i mare, se
recomanddifuzoaredeplafoncujetelicoidal.

6.1.12.Grilelepotfiutilizatepentruintroducereasauextragereaaerului.Pentruintroducere,
grilele se vor monta de preferin pe perete, n apropierea tavanului, favoriznd apariia efectului
Coand. Pot fi montate i la partea inferioar a ncperii, pe perete, pardoseal, contratrepte, etc.
Pentruextragereaaerului,grilelesemonteazdeasemeneapeplafon,peperetesaupepardoseal;
sepotfolosiigrilemontatedirectpeplafonulfals.

6.1.13. Duzele de refulare se folosesc pentru introducerea aerului n spaii largi i unde este
necesar o btaie mare i o direcionare a jetului de aer. Pot fi utilizate astfel n sli de sport, la
piscine(cujetverticalorientatnsus),nhaleindustriale.

6.1.14. Fantele pot fi utilizate pentru introducerea sau pentru extragerea aerului. Se
recomandcafanteledeintroduceresfieprevzutecudeflectoarelecarepermitorientareajetului.

6.1.15. Dispozitivele de tip valv sunt recomandate pentru introducere natural a aerului
exterior(deventilare)ncldirilerezidenialeincoli.Potfifolositeipentrutransferuldeaerntre
ncperi.

6.1.16. Racordarea dispozitivelor de introducere/extracie de aer se face fie direct la


conducteledeaer,fieprinintermediuluneicutiiplenum,nfunciederecomandareafurnizoruluide
echipament.

6.1.17. Pentru reglarea debitului se folosesc clapete (registre) care asigur echilibrarea
aeraulicasistemului;acionareaacestorelementeesteposibilnumainlimiteleadmisedezgomot.

6.1.18. Pentru introducerea aerului direct n zona ocupat se pot utiliza dispozitive speciale,
fixesaumobile,caresrefulezeaerprinpiciorulsausptarulscaunelor,nfaabirourilor,ameselor,
etc.nacestcazmobilierultrebuiesfieadecvat.Alimentareacuaersefaceprincameredepresiune
sau prin conducte. Se por realiza racorduri flexibile care s permit poziionarea dispozitivelor n
funcie de cerinele personalizate ale utilizatorilor. Astfel de soluii sunt recomandate pentru
economiedeenergie.

6.1.19.Difuzoareleutilizatepentrucirculaiaprindeplasareserecomandpentruventilarei
rcirenspaiimari,posibildeschisectreunatrium.Sepotintegranarhitecturancperii,laperete,
lngstlpi,lacoluri.Esteosoluierecomandatpentrueconomiedeenergie.

6.1.20. Pentru introducerea aeruluin ncperi se pot utiliza i conducte perforate,din metal
saudinmaterialetextile.

6.1.21. Toatedispozitivelepentruintroducerea,extragereaitransferulaeruluitrebuiesfie
agrementatetehnic.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 43

41

6.2.Conductedeaeriaccesorii

Materialeitehnologii.
6.2.1. Materialele i tehnologiile pentru conductele de aer se aleg n funcie de
particularitilecldirii,condiiiledeexploatare,montaj,estetic,consideraiieconomice,etc.

6.2.2. (1) Conductele de ventilare se execut din materiale incombustibile (clasele de reacie
lafocA
1
,A
2
s1,d0).Conducteledeaerexecutatedinmaterialegreuinflamabile(claseledereaciela
foc B
1
, C, D) se admit n cldiri cu risc de incendiu mic i mediu, cu condiia amplasrii conductelor
astfelnctacesteasnucontribuielapropagareaincendiului.
(2)Clasificareaconductelordeventilaredinpunctdevederealperformaneilafocsefacepe
baza criteriilor etaneitii la foc (E) i izolare termic (I), n conformitate cu prevederile din Ordinul
M.T.C.T. M.A.I. nr.1822/394/2004, cu modificrile i completrile ulterioare; nivelul minim de
performanlafocpentruconducteledeventilareesteEI15.Astfel,pentruconducte,sepotutiliza:
tabl din oel (zincat sau din oel inoxidabil) aluminiu, mase plastice, plci din vat mineral,
poliizocianuratexpandatplacatcufoliedealuminiu,materialetextile,etc.
(3)Conducteleinstalaiilordeventilareamplasatepeciledeevacuarencazdeincendiu,n
ghenedeinstalaiisaunaltespaiincarenuesteposibilaccesullaacestea,trebuiesfierealizate
dinmaterialedinclasadereacielafocA
1
,iarmaterialeledeizolaietrebuiesfiecelpuindinclasa
dereacielafocA
2s1,d0
.Acesteconductecaielementeledesusineretrebuiesfierezistentelafoc
EI
h0 io
30 sau EI
ve io
30. Racordurile flexibile trebuie s fie cel puin din clasa de reacie la foc
Bs1,d0iarlungimeanuvadepi1m.

Conductedeventilaredinplcidevatmineral
6.2.3. Pentru introducerea aerului n cldirile civile sau de producie, ncadrate n categoriile
deriscdeincendiu,sepotutilizaconductedeaerdinplcidevatmineral,cucondiiacaacesteas
fieplacatepeambelepricufoliedealuminiu.

6.2.4. Realizarea i utilizarea acestor conducte se va face cu respectarea prevederilor


agrementuluitehnicicondiiilortehnologice.

Conductedeventilaredinmaseplastice
6.2.5. Conductele de aer i piesele speciale pentru funcionarea n medii corosive se pot
confecionadinmaterialeplastice,curespectareacondiiilordinagrementultehnic.

6.2.6. Conductele de aer din materiale plastice vor fi prevzute cu legarea la pmnt pentru
nlturareaacumulriielectricitiistatice,conformreglementrilortehnicespecificenvigoare.

6.2.7. Conductele de aer, piesele speciale i auxiliare confecionate din materiale plastice nu
se utilizeaz n: cldiri nalte i foarte nalte, sli aglomerate, cldiri pentru persoane care nu se pot
evacuasingure,cldiricumrfuridevaloaredeosebit,laboratoarecupericoldeincendiu,cldiricu
persoanecazatetemporar,ncpericuriscdeincendiumareifoartemare.

6.2.8. (1) La utilizarea conductelor de aer i a pieselor speciale din materiale plastice n
ncpericuriscdeincendiumareifoartemare,acesteatrebuiesfiedinclasaderezistenlafocA
1

sauA
2s1,d0
.
(2) Utilizarea conductelor de aer i a pieselor speciale din materiale plastice pentru
funcionareanmediicorozive,nncpericuriscfoartemaredeincendiu,estepermiscucondiiaca
materialulfolositlaconfecionareaacestorasfieignifugatnmas,autostingtor,iarlaarderesnu
produccdereadepicturiaprinse.
44 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

42

6.2.9.mbinriletransversalealeconductelordeaerdinmaterialeplasticeserealizeazastfel
nctsasigureetaneitateairezistenamecanicaleacestora.

6.2.10. Conductele de aer din materiale plastice se vor susine prin dispozitive de susinere,
carespermitdeplasarealongitudinalatubulaturiiprindilataresaucontracie.
Laconducteledeaerdinmaterialeplasticesevaasigurapreluareadilatrilorsaucontraciiloraxiale.

6.2.11. Se interzice utilizarea conductelor din mase plastice i a conductelor din poliuretan
placatcufoliedealuminiulainstalaiiledeventilarecaresuntutilizateipentruevacuareafumuluii
gazelorfierbinincazdeincendiu.

Conductedeventilaredinpoliizocianuratplacatcufoliedealuminiu.
6.2.12. La instalaiile de ventilare sau climatizare pentru introducerea aerului n cldiri civile,
publice sau industriale, ncadrate n categoriile de risc de incendiu i clasele de reacie la foc
specificate la pct. 6.2.2 alin. (1), nu se utilizeaz conducte de aer confecionate din plci de
poliizocianuratplacatcufoliedealuminiu.

6.2.13.Conducteledinpoliizocianuratplacatcufoliedealuminiunusemonteaznlocurin
careacesteapotfiexpusedegradriiprinlovireaccidentalcucorpuridure.

Formeidimensiuni
6.2.14. Seciunea conductelor se alege n funcie de estetica ncperilor unde sunt montate,
de spaiul disponibil, de posibilitatea ncadrrii lor n arhitectura cldirii, de prezena particulelor
transportatedeaer,etc.Conductelesuntnmodcurentcuseciunerectangular,circularsauplat
oval,darpotaveaialteforme(triunghiular,trapezoidal,etc.).

6.2.15.Serecomandconducteledeseciunecircular.

6.2.16. La conductele cu seciune dreptunghiular se recomand ca latura mare s nu


depeasclaturamicdectdemaximum3ori.

6.2.17.Conductelecuseciuneplatovalsuntdepreferatcelorcuseciunecircular,dacnu
existspaiusuficientdemontaj.

Piesespeciale
6.2.18. Piesele speciale, utilizate la realizarea reelei de conducte trebuie s introduc
perturbaiialecurgeriictmaimici,pentrulimitareaproduceriidezgomotiacderilordepresiune.
n acest sens, piesele speciale se execut astfel nct s respecte anumite condiii de raz, unghi,
lungime,etc.

6.2.19. Se recomanda o raz de curbur de minimum 1d, (d fiind diametrul conductei la


conducte circulare, sau dimensiunea laturii pe care se face schimbarea direciei la conductele de
seciunerectangular,respectivplatoval).

6.2.20. La conductele cu seciune rectangular se admit i schimbri de direcie n unghi


drept,cumuchearotunjiticupaleteinterioarededirijare.Rotunjireamuchieisefacecuorazde
curburminimde100mm.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 4543
6.2.21. Schimbarea de seciune se face prin difuzoare sau confuzoare cu respectarea
urmtoarelorcondiii:
a) unghiullavrfaldifuzoarelorsimetricecuprinsntre20
0
i30
0
;
b) unghiul la vrf al confuzoarelor simetrice este de preferin de 30
0
,iar valoarea maxim
admisfiindde60
0
;
c) difuzoarele i confuzoarele asimetrice se execut cu unghiuri egale cu jumtate din
valoriledemaisus.

6.2.22. Se pot utiliza coturi cu mrire de seciune cu condiia ca aceasta s fie de maxim
dublulseciuniiiniiale.

6.2.23.Sevaevitanseriereapieselorspeciale;ntreacesteasevaintercalauntronsondrept
cuolungimedeminim1d;namontederamificaii,acesttronsonesteobligatoriu.

6.2.24.Pentrurealizareaunorramificaiifuncionaleserecomandca:
a) ariile seciunilor transversale ale ramificaiilor s fie proporionale cu debitele de aer
transportate;
b) pieselederamificaierectangularesaibaceeainlimecuceaaconducteiprincipale;
c) pentruseciunicirculareceauramificaiideoparteidealtaaaxeiconducteiprincipale,
acestea se decaleaz cu o distan minim egal cu diametrul celei mai mari dintre ele.
Acesteramificaiipotfirealizateinunghidrept,dacsefolosescpieseuzinate.

Condiiispecialepentrumediicorosive
6.2.25. Conductele de aer care vehiculeaz aer ncrcat cu substane corozive sau cele care
traverseaz medii corozive se execut din materiale rezistente la coroziune sau acoperite interior
i/saulaexteriorcustraturideprotecie.Alegereamaterialuluisauastratuluiproteciesefaceprin
considerarea simultan a rezistenei la aciunea chimic, a duratei de utilizare i a posibilitilor de
execuie.

6.2.26.Lamontareaconductelordeaernmediicoroziveseiaumsurispecialedeetanarea
mbinrilor, astfel nct s se realizeze conducte de clasa C sau D (definite conform pct. 6.2.97 din
prezentareglementaretehnic).

Consideraiiprivindproiectareaconductelordeventilare
6.2.27.Conducteledeaerseproiecteazastfelcapierderiledesarcin(cderiledepresiune)
liniareilocalesfieminime.nacestscop:
a) se aleg traseele conductele ct mai scurte i cu un numr minim de piese care introduc
rezistenelocale;
b) conducteleseexecutdinmaterialecurugozitatereduslainterior;
c) conductele de aer nu trebuie s fie traversate de elemente ale altor instalaii (evi,
conductoare electrice, etc.); n cazul conductelor (canalelor) de aer realizate prin
nchidereaelementelordeconstrucie,dacocolireaacestoranuesteposibil,elementele
introdusencurentuldeaervorfimbrcatenpieseavndformaaerodinamic.

6.2.28.Traseeleconductelordeaersestabilescastfelnctsserealizezeporiunidreptecu
lungime ct mai mare n amonte de aparatele terminale de ventilare (n special pentru cele de
introducere),ramificaii,punctedemsur,dispozitivedereglare.

6.2.29. Dac aparatele terminale de ventilare, ramificaiile, punctele de msurare,


dispozitivele de reglare sunt amplasate n vecintatea unor surse de perturbare a curgerii, pentru
uniformizarea curgerii se vor prevedea: palete sau perei de dirijare n piesele de schimbare de
46 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

44
direcie,fagurideregularizareacurgeriimontatenporiunidreptedeconductnavaldesursade
perturbare,etc.

6.2.30. Reelele de conducte trebuie s fie concepute astfel nct s se realizeze echilibrarea
lor aeraulic (pentru a obine n ramificaii i la dispozitivele terminale, debitele de aer din proiect).
Pentru aceasta se vor prevedea dispozitive de reglare conform pct. 6.2.46 6.2.51 din prezenta
reglementaretehnic.

6.2.31. ntre debitele de aer ale aparatelor terminale de introducere (gurilor de introducere)
se admit abateri de 10% fa de debitul nominal, cu condiia asigurrii n fiecare ncpere a
debituluideaernecesarifrproducereaunorcurenideaersuprtori.

6.2.32. Presiunea ventilatorului trebuie s acopere cderea de presiune la debitul de calcul


(pierderea de sarcin) pe ntregul circuit al aerului, n funcie de rolul ventilatorului n sistem
(aspirant, refulant sau aspirantrefulant). n toate cazurile, presiunea total necesar se stabilete
princalcululpierderiidesarcinpetraseuldeceamaimarerezistenaeraulicainstalaiei,(lundn
consideraie i presiunea dinamic la ieirea aerului din instalaie). Nu este permis stabilirea
presiuniiventilatoruluiprinapreciere.Calcululvaficuprinsndocumentaiatehnicaproiectului.

6.2.33.Cndexistrisculdecondensarepepereiiconducteloravaporilordinaerulvehiculat,
sevaasigurascurgereacondensatului,prinmontareaconductelorcupantminimde1%;colectarea
ievacuareacondensatuluisevafacelaparteainferioaraconductei.

6.2.34. La conductele de aer din materiale din clasele de reacie la foc C,D,E sau F) se
intercaleaz tronsoane din materiale incombustibile (A
1,
A
2
s1,d0) prevzute cu clapete antifoc la
trecerile prin planee i perei, amplasate n funcie de configuraia reelei, pentru a limita
propagarea incendiului. Lungimea tronsoanelor din materiale incombustibile va fi de cel puin 3
diametreechivalente,darnumaimicdegrosimeaelementuluidetraversatplus300mmdeoparte
idealtaaacestuia.

6.2.35. (1) La realizarea sistemelor de ventilare i climatizare se va evita posibilitatea de


formareaamestecurilorexploziveidepropagareaincendiilorprinconducteledeventilare.
(2) Nu se admite prevederea unor sisteme comune de ventilare sau climatizare pentru mai
multe ncperi cu degajri de substane care, n amestec sau combinaie chimic, pot provoca
aprinderesauexplozie.

6.2.36. Instalaiile de ventilare sau climatizare a ncperilor cu risc mare i foarte mare de
incendiusevorseparadecelealencperilorcuriscmicimediudeincendiu.

6.2.37. (1) Nu se recomand traversarea pereilor i planeelor antifoc cu conducte de


ventilare.ncazulncareacestetraversrinusepotevita,seiauurmtoarelemsuripentruevitarea
propagriiincendiilor:
a) la trecerea prin perei sau planee, conductele de ventilare se execut din materiale
incombustibile (A
1
,A
2
s1,d0) care asigur rezisten la foc EI
io
egal cu cea a peretelui
sauplaneuluistrpuns;
b) la trecerea prin perei i planee, golul din jurul conductei de ventilare se etaneaz cu
materiale avnd rezistena la foc (EI) egal cu rezistena la foc (REI / EI) a peretelui sau
planeuluitraversat;
c) n interiorul conductelor de ventilare, n dreptul traversrii pereilor i planeelor se
prevd clapete antifoc, de regul cu rezistena la foc egal cu a elementului traversat
EIS
io
,ho,respectivEIS
io
,ve,darnumaimultdeEIS240
io
,hosauve.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 47

45
(2)Lapozareaconductelordeventilarengheneverticaleiorizontaleserespectprevederile
specificedinreglementriletehnicereferitoarelasecuritatealaincendiuaconstruciilor.

Condiii speciale pentru conductele de ventilare care sunt utilizate i pentru evacuarea
fumuluiigazelorfierbinincazdeincendiu
6.2.38. (1) Instalaia de ventilare a cldirii poate fi utilizat i pentru evacuarea fumului i
gazelorfierbinincazdeincendiu,numaidacndeplinetecondiiilespecificeambelorfunciuni.
(2)Laproiectareaiexecutareainstalaiilordeventilarecaresuntutilizateipentruevacuarea
fumului i gazelor fierbini se respect prevederile prezentei reglementri tehnice i prevederile
specificealereglementrilortehnicereferitoarelasecuritatealaincendiuaconstruciilor.
(3)ncazulncareconducteledeventilaresuntfolositeipentruevacuareafumuluiigazelor
fierbinincazdeincendiu,acesteatrebuiesndeplineascurmtoarelecondiii:
a) conducteledeintroducereaaeruluiideevacuareafumuluincazdeincendiu,trebuies
fie realizate din materiale cu clasa de reacie la foc cel puin A2s2, d0 i etane la foc
E15oi,vesauhoninteriorulncperiicaresedesfumeaz.Latrecereaacestorconducte
(tubulaturi)prinaltecompartimentealecldiriisauprinaltedestinaii,acesteatrebuies
fierezistentelafoccelpuinEI60vesauho;
b) seciunealorvafiegalcuceaagurilorlacaresuntracordate;
c) raportuldintrelaturileseciuniiconductelornuvafimaimarede2.
(4) Racordurile dintre ventilatorul de evacuare a fumului i gazelor fierbini i conductele de
evacuareafumuluiigazelorfierbinitrebuiesfierealizatedinmaterialecuclasadereacielafoc
A1sauA2s2d0.

6.2.39. Intrarea n funciune a sistemului de evacuare a fumului i gazelor fierbini n caz de


incendiu dintrun compartiment de incendiu al cldirii, va ntrerupe automat ventilarea mecanic
normal a cldirii. Fac excepie situaiile n care instalaiile au elementele componente comune, n
acestsensrealizndusentrerupereaventilatoarelorutilizatedoarpentruventilareclimatizare.

6.2.40. La treceri prin elementele de construcie, protecia conductelor de evacuare se


realizeazastfelnctsfiesatisfcuteurmtoarelecondiii:
a) saibrezistenalafocegalcuceaaelementuluitraversat,darnumaimultde240min;
b) la trecerea prin plafon fals, conductele trebuie s aib aceeai rezisten la foc; rosturile
de trecere se etaneaz cu materiale rezistente la foc cu aceeai performan a
conductelor;
c) laracorduri,conducteleiclapetelerezistentelafoctrebuiesfiecuaceeaiperforman.

6.2.41. Conductele (canalele) de ventilare colectoare verticale vor fi realizate cu perei


rezisteni la foc EI 120 atunci cnd strbat alte niveluri, compartimente de incendiu ale cldirii sau
ncpericualtedestinaii.

6.2.42. (1) La intrarea conductelor de ventilare de la fiecare nivel al cldirii n conductele


verticaledeevacuareafumuluisaunconducteledeintroducereaaerului,seprevdvoleirezisteni
lafoc:EI60laceledeevacuareivoleietanilafocE60laceledeintroducereaaerului.Toivoleii
vor fi cu acionare automat n caz de incendiu. Gurile pentru evacuarea fumului i gazelor fierbini
trebuie amplasate la partea superioar a ncperilor, n treimea superioar a nlimii ncperii, n
acoperi sau n plafon, situate la peste 1,80 m fa de pardoseal, distan msurat de la partea
inferioaraguriideevacuareafumului.
(2) Gurile de introducere a aerului se dispun la partea inferioar a spaiilor care se
desfumeaz,cumarginealorsuperioarlamaximum1mfadepardoseal.

48 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.201146
6.2.43. Componentele utilizate pentru montarea conductelor pe structur trebuie s asigure
sprijinireaconductelorpentruoperioaddetimpcelpuinegalcurezistena la foc aconductelor.

6.2.44. Pentru a mpiedica deversarea fumului i gazelor fierbini dintro zon de control a
fumuluinalta,princonducteledeventilare,trebuiesseinstalezeclapetedefum(volei)lalimitele
zonelordecontrolalfumului.Acesteatrebuiesfuncionezelaprimireaunuisemnalcareesteemis
de sistemul de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu. Alternativ proiectantul sistemului de
control al fumului i gazelor fierbini trebuie sdemonstreze prin calcul c nu este posibil trecerea
fumuluidelaozondecontrolalfumului,nalta.

6.2.45.Toateclapetele(voleii)decontrolalfumuluidinaceaparteasistemuluideventilare
care corespunde zonei de control al fumului afectate, trebuie s intre n funciune, n poziiile lor
operaionalencazdeincendiu,simultancuventilatoareledeextracie.

Dispozitivepentrureglareadebitelordeaer
6.2.46.Dispozitiveledereglareadebituluideaerserecomandaseprevedeanurmtoarele
puncte:
a) naparateleterminaledeventilaresauperacordurileacestora;
b) nfiecareramificaieprincipalcarealimenteazungrupderamificaiisecundare;
c) nfiecareramificaiesecundarcarealimenteazungrupdeaparateterminale;
d) ncamereledeamestec,laprizadeaerproasptipeconductaderecirculare.

6.2.47. Dispozitivele de reglare din aparatele terminale de ventilare se utilizeaz pentru


efectuarea unei reglri fine, pentru completarea reglrii realizate de un dispozitiv din amonte,
montat pe conducta de aer sau n ramificaii. Aceste dispozitive se utilizeaz pentru realizarea
echilibrrii aeraulice, la darea n exploatare a instalaiei. La instalaiile mari se recomand utilizarea
dispozitivelorautomatedereglare.

6.2.48. Dispozitivele de reglare prevzute trebuie s fie concepute special n acest sens,
pentru ca s corespund din punct de vedere al autoritii de reglare; n acest sens, sunt interzise
dispozitiveledetipuber.

6.2.49.Laaspiraie,pentruvitezealeaeruluinconductedepnla12m/s,serecomands
nu se prevad dispozitive de reglare la aparatele terminale ce formeaz un grup montat n aceeai
ncpere,dacexistundispozitivdereglarenramificaiaderacordaacestuigrup.

6.2.50. Dispozitivele de reglare trebuie s fie alese astfel nct prin nchiderea lor s nu se
depeascniveluldezgomotadmisnncpere.

6.2.51.Dispozitiveledereglaredinconductesemonteaznamonte,ladistanectmaimari
de ramificaii, astfel nct curgerea aerului n ramificaii s nu fie perturbat. Recomandarea este
valabil i pentru dispozitivele montate n ramificaii, n amonte de aparatele terminale de
introducere.

6.2.52.Nusevormontadispozitiveledereglarenconducte,nzonencarecurgereaaerului
esteperturbatdediferitepieseiconfiguraiidinamonte(coturi,ramificaiietc).

6.2.53. Dac conductele de ventilare sunt amplasate n plafoane false, nedemontabile, se


recomand s nu se monteze dispozitive de reglare n aceste plafoane, prefernduse montarea
unor dispozitive de reglare accesibile, n aparatele terminale de ventilare; dac acest fapt nu este
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 49

47
posibil, se prevd sau dispozitive automate de reglare sau se face echilibrarea prii ngropate a
reelei,naintedenchidereaplafonuluifals.

6.2.54. Se recomand prevederea unor clapete fluture sau a unor rame cu jaluzele opuse
montateperamuri.Sevaevitaamplasareauneiclapetenramificaie.

6.2.55. Clapetele de tip fluture care servesc la reglarea iniial (pentru echilibrarea debitelor
de aer n instalaie) i care rmn fixate n poziia de regalare pe toat durata de exploatare a
instalaiei,voraveapiuliedestrngere(saualteorganedefixare),frmanetadeacionare.

6.2.56.Elementelemobileintrodusencurentuldeaervorfi,latoatetipurilededispozitivede
reglare,binerigidizate,pentruanuproducezgomotivibraii.

6.2.57. Toate dispozitivele de reglare se monteaz astfel nct organele de comand ale
elementelormobilespoatfiacionatecuuurin,manualsauautomat.

6.2.58. n cazul unor poziii greu accesibile (de exemplu tavane false), pentru acionarea
dispozitivelordereglareseprevdtrapedeaccespentruacionare.

6.2.59. Pentru reglarea, verificarea i ntreinerea dispozitivelor de reglare montate n


conductecudimensiunimarisauncamereledeaer,seprevduietanedeacces.

6.2.60. Dispozitive de reglare montate n interiorul conductelor vor avea, prin construcie,
elementedeindicare,caresfacposibilconstatareadinexteriorulconductei,apoziieidereglare.

6.2.61. Elementele mobile ale dispozitivelor de reglare vor fi robuste, nedeformabile,


adecvate pentru asigurarea unei micri uoare, fr jocuri i care s permit blocajul fix n poziia
stabilitlareglareainstalaiei.

6.2.62. Jaluzelele opuse pentru care se prevede poziia complet nchis n timpul exploatrii,
vorasiguranchidereaetanaconductei.

6.2.63.Cadispozitivedereglarelaventilatorsepotfolosi:aparatedirectoarelaaspiraiesau
jaluzele opuse cu reglare simultan la refulare (jaluzelele opuse se monteaz astfel ca axele lor de
rotaiesfieperpendicularepeplanulverticalcaretreceprinaxarotorului).

Clapetecucontragreutatesaualtedispozitivedenchidereautomat
6.2.64. Dispozitivele de nchidere automat se monteaz n conductele de aer, dac este
necesar s se mpiedice difuzia gazelor vaporilor nocivi, inflamabili sau explozivi, existeni n
tubulaturadeventilare,laoprireainstalaiei.Dispozitiveledenchidereautomatseprevdipentru
nchiderea circulaiei aerului, la montarea n paralel a dou sau mai multe ventilatoare care
funcioneazalternativ.

6.2.65.Dispozitiveledenchidereautomatseprevdcugarniturideetanareitrebuieastfel
construitenctsntrerupcompletcirculaiaaerului,gazelorsauvaporilornpoziianchis,precum
iscprilorsauptrunderilordeaerfals.

6.2.66.Pecorpuldispozitivelordenchidereautomatseindicsensuldecurgereaaerului.

6.2.67. Dispozitivele de nchidere automat vor fi dotate cu elemente pentru indicarea sau
semnalizareapoziieicompletnchis.
50 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

48

Ramecujaluzeledesuprapresiune
6.2.68. Ramele cu jaluze de suprapresiune, care se monteaz n elementele de construcie
exterioare precum i la gurile de evacuare, vor avea jaluzele ce oscileaz liber pe axele lor i vor fi
astfel executate i prelucrate nct s asigure deschiderea lor sub aciunea forelor create de o
suprapresiunede5Pa.Elevorfiprevzutecugarnituridecauciuc.

Capacedevizitare
6.2.69.ninstalaiiledeventilareiclimatizareseprevdcapacedevizitarepentrucontroli
curare.

6.2.70.Capaceledevizitaresemonteazpetronsoanedreptedeconduct,nlocuriaccesibile
astfelnctsfacposibileinterveniileninteriorulconductei,nporiunilenecesare.

6.2.71. Capacele de vizitare vor fi prevzute i executate astfel nct s fie etane i robuste
pentruanusedeformadupdemontareairemontarealorisfierezistentelaaciunidecoroziune
saueroziune,naceeaimsurcaimaterialulconducteideaerpecaresuntmontate.

Racordurielastice
6.2.72. Racordurile ntre conductele de aer i echipamentele cu elemente n micare
(ventilatoare,aparatedeclimatizare,etc.)serealizeazprinintermediulunorelementeelasticecare
smpiedicetransmitereavibraiilormecanicectreconducteledeaer.

6.2.73.Racordurilorelasticevorfietanelaaerivorfiastfelconceputeiexecutatencts
reziste,dupnecesiti,laaciuneagazelorfierbini,agazelorivaporilorcorozivi.

Clapeteantifocidedesfumare
6.2.74. Clapetele antifoc se prevd pentru a mpiedica propagarea focului prin conducte de
aerisemonteazncondiiileprevzutenreglementriletehnicespecificereferitoarelasecuritatea
laincendiuaconstruciilorialeprezenteireglementritehnice.

6.2.75. Clapetele antifoc pot fi acionate acionate de elemente fuzibile, electromagnei sau
motoareelectrice.

6.2.76. Pentru cldirile care au instalaii de semnalizare i stingere a incendiilor integrate


trebuieutilizateclapeteleantifocacionatedeelectromagneisaumotoareelectrice.Poziiaclapetei
antifoc va fi indicat pe corpul acesteia. Acionarea acestora se va face automat de la ncperile
destinate echipamentelor de control i semnalizare (central de semnalizare) sau manual, n
conformitatecuscenariuldesecuritatelaincendiu.

6.2.77. La cldirile cu instalaii de stingere i semnalizare supravegheate de la un dispecerat,


clapetele antifoc trebuie s dispun de posibilitatea de transmitere a poziiei lor la centrala de
semnalizareistingereaincendiilor.

6.2.78. Clapetele antifoc acionate cu element fuzibil se monteaz n tubulatur astfel nct
elementul fuzibil s fie splat de curentul de aer n condiiile i cu viteza peste valoarea minim
stabilitlaomologareaclapetelor.nacestscop,lungimiledeconductrectilinienamonteinaval
declapet,precumiformapieselorderacorddintrecorpulclapeteiitubulatursestabilescastfel
nctperturbaiilencurgereaaeruluisnuinfluenezemoduldesplarecuaeraelementuluifuzibil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 5149
6.2.79. Datele tehnice privind elementele fuzibile sau materialul pentru elementele fuzibile,
folosite la clapetele antifoc trebuie s fie incluse n documentele emise de productor privind
temperaturadetopire.

6.2.80. Temperatura de topire a fuzibilului clapetei antifoc trebuie s fie mai mare cu
2030
0
Cfadetemperaturaderegimdininteriorulconducteideaerrespective.

6.2.81.Clapeteleantifocmontateninstalaiicarevehiculeazaerncrcatcuparticulevorfi
prevzute cu mijloace pentru curarea periodic a elementului fuzibil sau a dispozitivului de
acionaredeimpuritiledepuse.

6.2.82.Clapeteleantifocsevormontapectposibil,dupperetelerezistentlafoc,nsensul
decurgerealaerului,astfelcaelectromagneiisaumotoareleelectricedeacionareaacestorasfie
peparteaprotejatdefocaclapetei.

6.2.83. Pentru realizarea instalaiilor de evacuare a fumului i gazelor fierbini se vor utiliza
clapete de desfumare, volei de desfumare i clapete, n conformitate cu reglementrile tehnice
spesificeprivindsecuritatealaincendiuaconstruciilorialeprezenteireglementritehnice.

6.2.84.ncadruluneicldiri,acesteavoraveaacelaitipdeacionarecaiclapeteleantifoc,
pentruaputeafiintegratensistemuldesemnalizareaincendiilor.

6.2.85. (1) Dispozitivele de evacuare a fumului i gazelor fierbini se monteaz n poziia


normal deschis. Amplasarea acestora se face considerand una din situaiile: met 1,2,3, n
conformitate cu scenariul de securitate la incendiu. Acionarea se face n acelai mod ca i al
clapeteleantifoc.
(2) n cazul n care cldirea este alctuit din mai multe compartimente de incendiu iar
alarmareaserealizeazdifereniatpentruasigurareacuprioritateautilizatorilordincompartimentul
ncareafostdetectatincendiul,detectoareledefumacioneazclapeteleantifocsaudefumdepe
conducteledeintroduceresaudeextracie,necesarepentrurealizareaseparriicompartimentuluide
celelalte spaii ale cldirii. n acest caz, detectoarele de fum trebuie amplasate n interiorul
conductelor. Amplasarea acestora trebuie fcut astfel nct s se asigure c fumul nu va trece prin
elementelerezistentelafoc,prinsistemuldeventilare/climatizare.

6.2.86. Montajul clapetelor antifoc i de desfumare se face astfel nct micarea acestora s
nufiempiedicatdeconductadeventilarelacareseracordeaz.

6.2.87. Dup montarea clapetei antifoc i de desfumare, nainte de darea n exploatare a


instalaiei, se va controla modul de lucru al organelor de nchidere automat, prin simularea
condiiilor care provoac nchiderea. Este recomandabil ca aceste simulri s poat fi efectuate
periodicprincentraladesemnalizareaincendiilor.

6.2.88. nchiderea clapetei antifoc cu acionare cu element fuzibil, va comanda printrun


sistemdeblocajoprireaventilatoruluicarevehiculeazaerulprinconductadeventilare.

6.2.89. Clapetele antifoc vor avea rezistena la foc prevzut la pct. 6.2.37 din prezenta
reglementaretehnic.

52 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.201150
Condiiideetaneitatealeconductelordeaer
6.2.90.Pentrucaaerulextrasdininstalaiiledeventilaresauclimatizarespoatfirecirculat
sauutilizatntrunrecuperatordecldur,trebuierespectateurmtoarelecerine:
a) aerulextrasdecategoriileETA1iETA2poateficolectatntroconductcomun;
b) aerul de categoria ETA 3 poate fi transportat prin conducte individuale sau colectat n
conductecomune,delamaimultepunctedeextracie;
c) aeruldecategoriaETA4vafitransportactreexteriordoarprincanaleindividuale;
d) dac ntro conduct comun se combin aer extras de mai multe categorii, aerul extras
din acea conduct este clasificat n concordan cu categoria care indic cea mai mare
poluare,dacproporiaacesteiadepete10%dindebitultotaldeaerextras.

6.2.91.Conducteledeaertrebuiesfierealizateastfelcaaerulviciatsnusereintroducn
cldireprinintermediullor.

6.2.92. Conductele de aer amplasate aparent n spaiile pe care le ventileaz/climatizeaz se


realizeaz cu clasa de etaneitate A, dac diferena de presiune dintre interiorul conductei i
exteriorulacesteianudepete150Pa.

6.2.93. Conductele de aer situate n afara spaiilor ventilate sau conductele amplasate n
spaiile ventilate i separate de acesta prin panouri, ca i conductele din spaiul ventilat la care
diferenadepresiunedintreinteriorulconducteiiexteriorulacesteiadepete150Pa,serealizeaz
declasadeetaneitateB.

6.2.94. Toate conductele de aer evacuat, n suprapresiune fa de interiorul cldirii, cu


excepia centralelor de ventilare, se realizeaz minim de clasa de etaneitate B. n acest sens, se
recomand ca ventilatoarele de evacuare a aerului s fie plasate ct mai aproape de gura de
evacuareainstalaiei.

6.2.95.Dacdiferenadepresiunedeoparteidealtaaanvelopeiestemare,saudacorice
neetaneitate poate pune n pericol calitatea aerului interior, se impune ca toate conductele de aer
saibclasaCdeetaneitate.

6.2.96. Pentru situaii speciale, conductele de aer trebuie s aib clasa de etaneitate D.
Acestesituaiipotfiimpusedecondiiiletehnologice,deinvestitorsaudeproiectant.

6.2.97. Pierderile de aer maxime admise pentru cele 4 clase de etaneitate sunt date n
tabelul6.2.1.saufigura6.2.1.

Tabelul6.2.1.Pierderiledeaermaximeadmisepentrucele4clasedeetaneitate
Presiunea
static[Pa] 1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

8
0
0

9
0
0

1
0
0
0

1
2
0
0

1
5
0
0

1
8
0
0

2
0
0
0

P
i
e
r
d
e
r
e
a

d
e

a
e
r

[
l
/
s

.
m
2

[
m
3
/
h
.
m
2
]

Clasa
A
0,54
1,94
0,84
3,04
1,10
3,96
1,32
4,78
1,53
5,52
1.73
6,22
1.91
6,87
2.08
7,49
2.25
8,09
2.41
8,66
2.56
9,75
3.13
11,3
3.53
12,7
3.77
13,6
Clasa
B
0,18
0,65
0,28
1,01
0,37
1,32
0,44
1,59
0,51
1,84
0,58
2,07
0,64
2,29
0,69
2,5
0,75
2,7
0,80
2,89
0.85
3,25
1.04
3,76
1.18
4,23
1.26
4,53
Clasa
C
0.06
0,22
0.09
0,34
0.12
0,44
0.15
0,53
0.17
0,61
0,19
0,69
0,21
0,76
0,23
0,83
0,25
0,9
0,27
0,96
0,30
1,08
0,35
1,25
0,39
1,41
0,42
1,51
Clasa
D
0,02
0,07
0,03
0,11
0,04
0,15
0,05
0,18
0,06
0,20
0,06
0,23
0,07
0,25
0,08
0,28
0,08
0,30
0,09
0,32
0,01
0,36
0,12
0,42
0,13
0,47
0,14
0,50
Conducteledeaerdinzonahauratnusuntrecomandate.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 5351

Fig.6.2.1.Pierderiledeaermaximeadmisepentrucele4clasedeetaneitate

6.2.98.Clasadeetaneitateindicatlapct.6.2.92...6.2.96esteminimadmis.

6.2.99. Aerul extras de categorie ETA 1 i ETA 2 poate s fie transportat n conducte sub
presiune,cucondiiacaetaneitateaacestorasfieclasaC.

6.2.100. Aerul extras de categorie ETA 3 sau ETA 4 nu se transport prin zona ocupat a
cldiriifolosindconductensuprapresiune.Singureleexcepiisuntevacuriledinbuctriiindustriale
(cu hot aspirant deasupra mainii de gtit/aragazului i toaletele (cu ventilator), cu condiia ca
aerulsnufietransportatnsuprapresiuneprinaltezonenafaracelorventilate.

6.2.101. Conductele de extracie a aerului din instalaiile de ventilare mecanic, trebuie


echipate cu dispozitive care se nchid automat cnd ventilarea este oprit, pentru a se preveni
curgerea invers i ventilarea necontrolat, cel puin pentru conducte cu seciune transversal mai
marede0,06m
2
.

6.2.102. Clasa de etaneitate trebuie s fie atestat de productor i trebuie specificat n


documentaiatehnicaproiectului.
54 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

52

6.3.Ventilatoare

6.3.1. (1) Ventilatoarele se aleg corespunztor cu debitul i presiunea rezultate din proiect,
tipul i particularitile instalaiei, regimul i condiiile de funcionare, consumul de energie, spaiul
disponibil,niveluldezgomot,costulventilatoruluiicondiiiledeexploatare.
(2)Laalegereaventilatoruluipentruosituaiedat,seiaunconsiderareurmtoareleaspecte:
a) punctul de funcionare al ventilatorului de pe curbele caracteristice trebuie s se afle n
zonadeconsumminimdeenergie;
b) n instalaiile de ventilare fr conducte, n care presiunea dezvoltat de ventilator este
redus, iar ncperea ventilat nu prezint cerine de sileniozitate i nu sunt degajri de
substaneinflamabilesaucorozive,serecomandprevedereaunorventilatoareaxiale;
c) n instalaiile de ventilare cu conducte pentru introducerea aerului proaspt, alegerea se
va face ntre un ventilator centrifugal i unul axial cu carcas, n funcie de cerinele
privitoare la presiune, spaiu, nivel de zgomot, consum de energie i cost, dnduse
preferinventilatoareloraxialenmsurasatisfaceriiacestorcerine;
d) n instalaiile de ventilare cu conducte pentru evacuarea aerului viciat se prefer
ventilatoarelecentrifugale;ncazulfolosiriiventilatoareloraxialemontatenconductecu
aerfierbintesauncrcatcusubstanecorozivesaupraf,ventilatoarelesevoracionaprin
cureletrapezoidale,cumotorulscosnafaraconductei;
e) ventilatoarele centrifugale montate n instalaii care conin multe piese speciale, pentru
care rezistenele locale nu pot fi stabilite cu precizie, se aleg de tipul cu rotor cu palete
nclinatenapoi;
f) lainstalaiilecufuncionareintermitent,seadmitventilatoarecupunctedefuncionare
corespunztoare unor randamente mai sczute, dac prin acestea se obin avantaje de
altnatur;
g) pentrureducereaniveluluidezgomotsepreferventilatoarecuturaieredus(500750
rot/min)nloculcelorcuturaieridicat(10001500rot/min).

6.3.2.Serecomandutilizareaventilatoarelorcuunconsumspecificdeenergieredus,clasele
SFP1SPF3.(v.tabel6.3.1.)

Tabelul6.3.1.ClasificareaventilatoarelorfunciedeputereaspecificP
SFP

(puterearaportatladebituldeaer)
Categorie

P
SFP
,nW/(m
3
/

s)

SFP1 <500
SFP2 500750
SFP3 7501250
SFP4 12502000
SFP5 >2000

6.3.3. Se recomand ca ventilatoarele din instalaiile de ventilare care deservesc procese de


produciecuregimvariabilsauncpericusarcinitermicevariabilesfiecuturaievariabil.

6.3.4. Instalaiile cu rezistene aeraulice variabile i n special cele coninnd filtre de praf
colmatabile,seprevdcuventilatoravndcaracteristiciledebitpresiunefoartenclinate,astfelnct
lavariaiiledepresiunescorespundmodificrimicialedebitelordeaer.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 5553
6.3.5.Pentruinstalaiilecudebitemicisevorfolosiventilatoarenliniesaudeconduct.

6.3.6. Ventilatoarele n linie sau de conduct pot fi montate n interiorul camerelor


ventilatedacaucarcaseleizolatefoniciniveluldezgomotnudepetevaloareaadmis.

6.3.7.(1)Debitulipresiuneadintroinstalaieseasigurderegulprintrunsingurventilator;
sevaevitamontareaventilatoarelornparalel.
(2) Dac debitul de aer n regim de var este diferit de cel n regim de iarn sau dac n
decursul procesului de producie sunt necesare debite de aer diferite pentru ventilarea ncperii se
prevede,dacesteposibil,unventilatoracionatdeunmotorelectriccudouturaii.
(3) Dac totui situaia o impune i se aleg ventilatoare montate n paralel, se prevd
obligatoriuramecujaluzelecaresevornchideodatcuventilatorul,sauclapeteantiretur.

6.3.8. Dac ventilatoarele vehiculeaz aer cu temperaturi i presiuni diferite de cele care au
statlabazantocmiriicataloagelordealegere(ventilatoaremontatelaaltitudine,funcionarecugaze
fierbini, etc), la stabilirea caracteristicilor reale ale ventilatoarelor se vor folosi factori de corecie
corespunztoriacestorsituaiispecfice.

6.3.9.Ventilatoarelecarevehiculeazaerncrcatcusubstanecorozivesaucuprafabrazivse
executdinmaterialerezistentecaresasigureodurateconomicdeexploatare.

6.3.10. La alegerea ventilatoarelor i aparaturii electrice aferente, care echipeaz instalaiile


deventilarepentruncpericupericoldeexplozie,sevorrespectaprevederilenormativuluiNEX01
06ialestandarduluiSREN60079101:2009.

6.3.11. Ventilatoarele acionate de motoare electrice prin transmisii cu curele, se prevd cu


dispozitivepentruntindereacureleloripentrucaptareaiscurgereaelectricitiistatice.

6.3.12. Se iau urmtoarele msuri de protecie a muncii i de asigurare a unei funcionri


corecteaventilatoarelor:
a) legarealapmntamotoruluielectriciaventilatorului;
b) montarea unui dispozitiv de protecie n dreptul roilor i curelelor la transmisia prin
curele;montareauneiplasedesrmcuochiurimari(2550mm)laguradeaspiraiesau
refulare a ventilatorului, n cazul cnd acesta aspir sau refuleaz liber n
ncpere(indiferentdenlimeademontareaventilatorului);
c) efectuareacorectalegturilordincutiadeborneamotoruluielectric,astfelcasensulde
nvrtirealrotoruluiventilatoruluisfiecorect;
d) ntinderea curelelor de transmisie (se consider c ntinderea unei curele trapezoidale
este corect dac, pe o lungime de 0,5 m sgeata pe care o face cureaua la apsarea
manual este cel mult egal cu grosimea sa); toate curelele trapezoidale montate pe
aceleairoidetransmisievoraveaontindereegal;
e) prevedereaunordispozitivedereglareadebituluideaer.

6.3.13.Ventilatoarele,indiferentdemoduldemontare(pefundaie,platforme,console,etc.)
trebuiesfieprevzutecudispozitivedeamortizareavibraiilor,calculateiexecutateastfelncts
asigure condiiile corespunztoare de zgomot i vibraii din cldirile unde sunt montate (cldiri
industriale,slidespectacol,spitale,etc.).

6.3.14. Ventilatoarele se vor racorda la conductele de aer prin intermediul unor racorduri
flexibile.

56 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.201154
6.3.15. Se recomand ca racordarea ventilatoarelor la conducte s se realizeze prin
intermediulunorporiunidrepte,culungimeade(810d)attpeaspiraiectiperefulare(deste
diametrul conductelor circulare, la conductele rectangulare cu laturile a i b, d=(a+b)/2). Dac
acestmodderacordarenusepoaterealiza,pentruracordullaguradeaspiraieaventilatoruluiseva
adopta,nordinepreferenial,unadinurmtoarelesoluii:
a) cot cu seciune rectangular cu palete de dirijare sau curb cu seciune circular cu raza
decurburmaimarededoudiametre;
b) cutiedeaspiraiecupaletededirijare.

6.3.16. Dac ventilatorul centrifugal refuleaz direct n atmosfer, fr intermediul unei


tubulaturi,laguraderefulareaventilatoruluiseprevedefieuntronsondrept,avndseciuneaegal
cuceaaguriiderefulare(axb)ilungimeaminim0,75(axb),fieundifuzorcuunghiullavrfde
10...15
o
ilungimede1,00...1,5m.

6.3.17. La alegerea din cataloage a ventilatoarelor racordate la reea prin intermediul unor
piese montate pe aspiraie sau pe refulare care perturb curgerea, se folosesc factorii de corecie
respectivi.

6.3.18.Ventilatoarelecaresuntutilizatepentruevacuareafumuluiigazelorfierbinincazde
incendiu trebeie s fie rezistente la foc clasa F
400
120. La cldirile echipate cu instalaii automate de
stingere a incendiilor tip sprinkler, ventilatoarele de evacuare a fumului i gazelor fierbini n caz de
incendiupotfirezistentelafocclasaF
200
120.

6.4Filtredeaer

6.4.1. (1) Filtrarea aerului exterior este utilizat pentru a satisface cerinele de calitate a
aerului interior (vezi cap.3.1) innd cont de clasele de calitate a aerului exterior definite n cap.3.1.
AlegereaidimensionareafiltrelordeaernecesarepentruCTAuri(centraleledetratareaaerului)va
fi rezultatul unei optimizri, n funcie de situaia specific analizat (coninutul de praf din aerul
exterior, clasa de calitate a aerului interior, timpul de funcionare a CTA, situaii locale specifice de
poluare,permitereasaunuarecirculrii,etc.).
(2) Filtrele, amortizoarele i atenuatoarele de zgomot i alte elemente componente ale
instalaiei de ventilare/climatizare expuse debitului de aer trebuie s fie realizate din materiale
neinflamabilesautratatecuprodusecareconduclancadrareaacestoranmaterialeneinflamabile.

Tabelul6.4.1.Claseledefiltrerecomandate
Categoriaaeruluiexterior

Calitateaaeruluiinterior(asevedeapct.5.2.5)
IDA1
(Ridicat)
IDA2
(Medie)
IDA3
(Moderat)
IDA4
(Sczut)
ODA1(aerpur) F9 F8 F7 F6
ODA2(praf) F7/F9 F6/F8 F6/F7 G4/F6
ODA3(gaze) F7/F9 F8 F7 F6
ODA4(praf+gaze) F7/F9 F6/F8 F6/F7 G4/F6
ODA 5(concentraie foarte
ridicat)
F6/GF/F9*) F6/GF/F9*) F6/F7 G4/F6
*)GF=Filtrudegaz(filtrucarbon)i/saufiltruchimic

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 5755
6.4.2.Pentrureducereaconinutuluideprafalaeruluiintrodusnncperileclimatizate,seva
utilizaunprefiltrulaintrareanunitateadeventilare,nurmtoarelecazuri:
a) dinmotiveigienice,aerulintrodustrebuiefiltratndoutrepte(celpuinpentruIDA1i
IDA2);
b) primul filtru de intrare (prefiltrul) este minimum clasa F5, dar preferabil clasa F7. A doua
treaptdefiltraretrebuierealizatcuunfiltrudeclascelpuinF7darpreferabilclasaF9.
Dacexistosingurtreaptdefiltrare,cerinaminimesteclasaF7;
c) la dou sau mai multe trepte de filtrare, prima trept de filtre trebuie amplasat nainte
detratareaaerului,iaradouatreapt,dupaceasta;
d) filtreledegaz(filtrelecucarbon)suntrecomandatepentrucategoriadeaerexteriorODA
5. Acestea pot fi o soluie bun i n cazul categoriilor ODA 3 i ODA 4. Filtrele de gaz
trebuiengeneralcombinatecufiltreF8sauF9,montatenaval;
e) pentrucategoriadeaerexteriorODA5(regiuniputernicindustrializate,lngaeroporturi,
etc.) unele aplicaii pot necesita filtrare electric. n cazul polurii temporare a aerului
exterior, este recomandat echiparea acestor filtre cu o derivaie i monitorizarea
permanentacalitiiaerului.

6.4.3. Din motive igienice, filtrele din prima treapt de filtrare nu trebuie s fie utilizate mai
mult de un an, nainte de curare sau nlocuire. Filtrele utilizate n treapta a doua sau a treia nu
trebuie utilizate mai mult de doi ani, n aceleai condiii. Se recomand, de asemenea, inspectarea
vizual i monitorizarea cderii de presiune n aceste filtre, prin montarea unor manometre
difereniale cu prize n amonte i aval de filtru, iar la depirea pierderii de sarcin maxime
recomandatepentrucurare,sseprevadometoddesemnalizareacusticsauvizual.

6.4.4.Laproiectareaiamplasareaprizeideintroducereaaeruluiexterior,seurmretesse
eviteintroducereaimpuritilorlocale,aploiisauazpezii,nseciuneafiltrului.

6.4.5. Pentruaseminimizarisculdezvoltriimicrobilornfiltru,centraladeventilaretrebuie
s fie astfel proiectat nct umiditatea relativ n filtru s fie permanent sub 90% , iar cea medie
pentrutreizileconsecutivesfiemaimicde80%ntoatecomponenteleinstalaiei,inclusivfiltrul.

6.4.6.Dacseprevedeunfiltrupeaerulrecirculatctrecentraladeventilare,acestatrebuie
saibminimaceeaiclasdefiltrarecaifiltruldepecircuitulprincipalalaeruluiexterior.

6.4.7. Pentru protejarea instalaiei de evacuare a aerului viciat precum i pentru protecia
mediuluiexterior,estenecesarunfiltrudeclasminimF5.

6.4.8. Aerul extras din buctrii trebuie ntotdeauna trecut printro prim treapt cu filtru
specialpentrugrsimi,carespoatfinlocuiticuratcuuurin.

6.4.9.Filtrelenuseamplaseaznimediataapropierearefulriiventilatoruluisauacolounde
distribuiacurgeriinseciuneatransversalnuesteuniform(dupcoturisaualtepiesespecialecu
modificareadirecieidecurgereaaerului).

6.4.10.Cdereafinaldepresiunenfiltreestecalculatialeasdectreproductoriinnd
contdevariaiapermisadebituluideaer,decostulfiltrelorpecicluldeviaideestimareaciclului
de via. Deoarece n ncercrile de laborator ale filtrelor se utilizeaz un praftest artificial de
granulaie mare, performana filtrului n condiii reale de funcionare va fi diferit n raport cu
eficiena, capacitatea de reinere a prafului i alte rezultate ale ncercrilor de laborator. Se
recomandcaeficienancondiiirealedefuncionaresnuscadcumaimultde5%subvalorilede
catalog.
58 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

56

6.4.11. Filtrele trebuie nlocuite atunci cnd cderea de presiune atinge valoarea final
stabilitncatalog(specificaiatehnic),saudupurmtoareleperioademaximedetimp:
a) 2000deoredefuncionaresaumaximumunan,pentrufiltruldinprimatreaptdefiltrare
(prefiltrul);
b) 4000 de ore de funcionare sau maximum doi ani, pentru filtrele din a doua sau a treia
treapt de filtrare, precum i pentru cele din instalaia de evacuare i cea de recirculare
(dacexist).

6.4.12.Filtrelesenlocuiesccuatenieastfelnctsseevitescpareaimpuritilorreinutei
utilizndechipamentdeprotecie.

6.4.13. Filtrele din instalaiile de ventilare industriale se incinereaz n cuptoare speciale


pentruaseardeimpuritilereinute,pentruasereducereziduurileipentruaserecuperaenergia.
Filtreleinstalaiilordeventilareuzuale,pentrumediulrezidenialiteriar,potfieliminatelagroapa
degunoi.

6.4.14. Instalaiile de recuperare a cldurii se protejeaz ntotdeauna cu un filtru de clas F6


sau superioar. Unitile rotative de recuperare a cldurii trebuie echipate cu elemente care permit
curarea.

6.4.15. Scprile de aer pe lng seciunea filtrului reduc semnificativ eficiena filtrrii; de
aceeaesteimportantsseasigurecerineledeetaneitate.

6.5Bateriidenclzire/rcire

Dimensionare,alegere
6.5.1.Sarcinatermicdecalculpentrucaresedimensioneazbateriilederciresestabilete
pe baza diferenei de entalpie a aerului la intrare i ieire din baterie i lund n considerare
temperaturmediedecalculaagentuluidercire.

6.5.2. Sarcina termic de calcul pentru care se dimensioneaz bateriile de nclzire se


stabiletepebazadifereneidetemperatursaudeentalpieaaeruluilaintrareiieiredinbateriei
lundnconsideraretemperaturmediedecalculaagentuluidenclzire.

6.5.3. Nu se recomand baterii de rcire cu vaporizare direct dect dac se poate realiza
variaiadebituluideagentfrigorific.

6.5.4.Vitezafrontaldetrecereaaeruluinbateriadenclzire/rciretrebuiessesituezen
intervalul23,5m/s.

6.5.5.ncazulncareconductadereturauneibateriidenclzireesteracordatlacircuitulde
condensare al unui cazan n condensaie, bateria trebuie dimensionat pentru un regim de
temperatur a apei de 60/40
0
C. n varianta utilizrii altor tipuri de cazane, bateria de nclzire va fi
dimensionat pentru un regimul nominal de temperatur al cazanelor (de obicei 80/60
0
C sau
90/70
0
C).

6.5.6.Serecomandcadistanadintrearipioaresfiedeminim2,5mmncazulbateriilorde
rcirecudezumidificareideminim2,0mmncazulcelorlaltetipuridebateriidenclzire/rcire.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 5957
6.5.7.Cdereadepresiunepeparteadeaerabateriilordenclzire/rciretrebuielimitatpe
ctposibil.nacestsensserecomandvaloriledintabelul6.5.1.

Tabelul6.5.1:Valorirecomandatepentrupierdereadesarcinnbateriiledenclzire/rcire
(dinSREN13779:2007)
Component Pierdere de sarcin
sczut(Pa)
Pierdere de sarcin
medie(Pa)
Pierdere de sarcin
ridicat(Pa)
Bateriedenclzire 40 80 120
Bateriedercire (100)60 (140)100 (180)140

Montaj,ntreinere
6.5.8.Bateriiledenclziresaudercireserecomandaseracordalaconducteledeventilare
astfel:namontedebaterie,printrundifuzorcuunghiullavrfmaimicde30
o
,iarnavaldebaterie,
printrunconfuzorcuunghiullavrfmaimicde45
o
.

6.5.9. Dac bateria se monteaz imediat dup o pies de schimbare de direcie, aceasta
trebuie prevzut cu perei sau palete de dirijare a aerului, care s asigure repartizarea uniform a
aeruluipesuprafaafrontalabateriei.

6.5.10. Dac bateria se monteaz imediat dup un ventilator centrifugal, racordarea la gura
derefulareaventilatoruluisefaceprintrundifuzorsimetriccuununghilavrfdemaximum30
o
sau
printrun difuzor asimetric, cu un unghi la vrf de maximum 15
o
. Se recomand n acest caz,
montareantredifuzoribaterieaunuifagurepentruuniformizareacurgeriicugrosimea(ndirecia
curgerii) de (0,25 0,45)d i avnd latura ochiului ptrat de (0,075 0,15)d; d este diametrul
conductelorcirculare,laconducterectangulareculaturileaib,d=(a+b)/2.

6.5.11. Dac bateria se monteaz imediat dup ventilator axial, racordarea se face printro
piesdeschimbaredeseciunesimetriccuununghilavrfdecelmult30
o
.Serecomandcantre
piesa de schimbare de seciune i baterie s se monteze un tronson cilindric drept cu lungimea de
dou diametre, avnd montat n interior o cruce pentru ndreptarea curentului de aer (doi perei
plani,petoatlungimeatronsonului,dispusperpendicular).

6.5.12.(1)Bateriiledenclziresaudercireseprevdcuposibilitidereglarepecircuitulde
agenttermic.
(2) Reglarea pe circuitul de aer se face ncazurile n care exist spaiudisponibil; dispozitivul
dereglaretrebuiesaiboautoritatedereglarecorespunztoare.
(3)Reglareapeparteadeapsefacecurobinetecudousautreici.

6.5.13. n cazul n care apa cald este preparat ntrun cazan n condensaie, bateriile de
nclzire nu se pot regla prin intermediul unui robinet cu trei ci de bypass (de ocolire). Se
recomandutilizarea unui robinet cu dou ci sau a unui robinet cu trei ci de amestec. Un robinet
de ocolire poate provoca un retur al apei calde direct spre condensator, diminund performanele
bateriei.

6.5.14. Bateriile de rcire care funcioneaz n regim de dezumidificare nu trebuie instalate


imediatnainteaseciuniidefiltraresaudeatenuareazgomotelor.

6.5.15. Bateriile se pot cura direct la locul de montare (pentru nlimi mai mici de 1,6 m)
sausepotdemontapentruaficurate,cazncaretrebuieasiguratspaiulnecesar.

60 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.201158
6.5.16. Bateriile de nclzire electrice trebuie s fie prevzute cu dispozitive speciale de
protecie i siguran la deschiderea uii de vizitare a centralei de tratare (dac exist) i la
suprasarcin.

6.6.Agregatecentraledetratareaaerului

6.6.1. Agregatele centrale de tratare a aerului se utilizeaz pentru tratarea aerului necesar
pentruunasaumaimultencperidedimensiunimari.

6.6.2.Alegereaagregatuluicentraldetratareaaeruluisefacelundnconsiderare:
a) moduldepoziionareaalacestuia(ninteriorulsaunexteriorulcldirii);
b) debituldeaeriparametriiaeruluitratat;
c) surseledealimentarecuenergieelectric,termicifrigorific;
d) tipulsistemuluideclimatizareutilizat(numaiaersauaerap);
e) posibilitatearecuperriienergiei;
f) utilizareasurselordeenergieregenerabile;
g) niveluldezgomotacceptatncldireaclimatizat;
h) categoriadeaerexterioricerineledefiltrarealeacestuia;
i) dimensiunilencperiincarevafimontatagregatulideciledeaccesctrencpere;
j) diversecerinetehnologice.

6.6.3.Agregatelecentraledetratareaaeruluisepotrealizanurmtoarelevariante:
a) sistemmonoblocsauSPLIT;
b) refulareaaeruluiliberpringrilesauracordarealatubulaturdeventilare;
c) pentrufuncionarepeperioadaveriisautottimpulanului.

6.6.4.Pentrudebitemarideaer(peste1m
3
/s)sepotfolosiagregatedetratarerealizatedin
module care se asambleaz la faa locului. Modulele pot conine unul sau mai multe elemente
componente ale agregatului de tratare. Asamblarea acestora se realizeaz astfel nct s se asigure
etaneitateaagregatului.

6.6.5. Agregatele de tratare a aerului se realizeaz din panouri de tip sandwich, avnd o
izolaie termic din vat mineral, vat de sticl, poliuretan, asigurnduse o rezisten termic de
1,25...3,5W/m
2
Kioizolarefoniccaresasigureunnivelacusticde40db(A).

6.6.6.Echipamenteleutilizatesealegastfelnctsaibrandamentebunealeproceselorde
tratare,astfelnctagregatulsaibconsumurienergeticeminime.

6.6.7. Agregatele se prevd cu ui de acces pentru ntreinere n modulele camerei de


amestec, filtrelor, camerei de umidificare i ventilatoarelor. Acestea vor avea deschiderea ctre
exterior pentru a se realiza o etanare bun a agregatului. La agregatele mari, unde omul poate
ptrunde n interior, uile de acces la modulul ventilatorului vor fi dotate cu sisteme de oprire a
ventilatoruluiladeschidereauii.

6.6.8.Pentruareduceconsumurileenergeticealeventilatorului,pierderiledesarcinmaxime
alecomponenteloragregatuluinutrebuiesdepeascvalorileindicatentabelul6.6.1.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 6159
Tabelul6.6.1.Cderidepresiunerecomandatepentrucomponentespecificeinstalaieide
alimentarecuaer

Aplicaie
Cderedepresiune,nPa
Sczut Normal Ridicat
Traseuldeconducte
Bateriedenclzire
Bateriedercire
Aparatderecuperareacldurii
Umidificator
Filtrudeaerpeseciune*)
Amortizordezgomot
Gurderefulare
Prizdeintroducereievacuare
100
40
60
100
20
100
30
30
20
200
80
100
150
40
150
50
50
50
300
120
140
200
60
250
80
100
70
*)Cdereafinaldepresiunenaintedenlocuire

6.6.9. Filtrarea aerului exterior este utilizat pentru a satisface cerinele aerului interior din
cldire,lundusenconsiderarecategoriadeaerexterior.Dotareacufiltre,funciedecategoriade
aerexterior(graduldepoluarealaeruluiexterior)esteindicatnparagraf6.4.

6.6.10. Ventilatoarele utilizate n agregatele de tratare trebuie s aib categoria de consum


specificdeenergieSFP,indicatntabelul6.6.2.

Tabelul6.6.2.ValorilerecomandatepentruSFPpentrudiverseaplicaii.
Aplicaia CategoriaSFPpentrufiecareventilator
Domeniultipic Valoare prin
lips
Ventilatordealimentarecuaer:
instalaiecomplexdeventilareideclimatizare
instalaiesimpldeventilare

SFP1pnlaSFP5
SFP1pnlaSFP4

SFP3
SFP2
Ventilatordeextragereaaerului:
instalaiecomplexdeventilareideclimatizare
instalaiesimpldeventilare
instalaiedeextracieaaerului

SFP1pnlaSFP4
SFP1pnlaSFP3
SFP1pnlaSFP3

SFP3
SFP2
SFP2

6.6.11. (1) Pentru a reduce consumul de energie n instalaia de ventilare sau climatizare,
comandaagregatuluidetratarevafirealizatnfunciecerinelespaiiloralimentate,prin:
a) ntreruptormanual,
b) senzoridemicare,
c) senzoridenumrare,
d) senzorideCO
2
(utilizainspecialpentrucamerencarefumatulesteinterzis),
e) detectori de amestecuri de gaze (utilizai de asemenea n camere unde este permis
fumatul).
(2) n ncperi cu degajri cunoscute, concentraia celor mai importani poluani poate fi
utilizatcasemnaldeintrare(deexempluconcentraiadeCOpentruparcaje).

Cerinedespaiupentruamplasareaagregatelordetratareaaerului
6.6.12. Instalaia trebuie proiectat i executat astfel nct s permit curarea uoar,
ntreinerea i operaiile de reparare. Trebuie prevzut suficient spaiu lng echipament pentru
operaiile de ntreinere i curare. Trebuie rezervat spaiu suficient pentru demontare i reparare,
iartraseulpentrutransportulpieselordeschimbtrebuieamenajatimarcat.

62 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.201160
6.6.13. n zone cu acces dificil nu se amplaseaz nici echipamentul care necesit ntreinere,
niciuiledeserviciu.ncazulunuiechipamentdetratareaaerului,mascatntrunplafonsuspendat,
trebuiesfieprevzutunaccescarespoatfideschissaunlturatfrsculeicudimensiuneade
celpuin500x500mm,adiacentechipamentului.

6.6.14. Agregatele de tratare a aerului i camerele mainilor trebuie s fie accesibile


personalului de ntreinere i reparare (inclusiv pentru toat deplasarea necesar a materialelor i a
pieselordeschimb)frnecesitateadeatreceprinspaiileocupate.

6.6.15.Decteoriesteposibil,seevitcapereiiicanaleleagregatuluidetratareaaeruluis
fieparteastructuriiderezistenacldirii.

6.6.16.Pentruoamplasarecorectaechipamentelortrebuierespectateindicaiiledinfigura
6.6.1. Distanele indicate sunt valabile pentru instalaii cu un singur agregat de tratare. n cazul
divizriinctevaunitimaimiciincazulutilizriirecuperatoarelordecldur,poatefinecesaro
suprafamaimaredepardoseal.

6.7.Centraladeventilare/climatizare

6.7.1.Centraladeventilaresauclimatizareseamplaseaznapropiereaspaiilorventilatesau
climatizate;nmsuraposibilitilor,seprevedencentruldegreutatealacestorspaii.

6.7.2. La cldirile publice, civile cnd ncperile ventilate i climatizate au restricii privind
niveluldezgomot,centraladeventilare/climatizareseamplaseazlasubsol,nncperianexe,ntro
cldireseparat,saupeacoperi.

6.7.3. Dimensiunile centralelor de ventilare sau climatizare se stabilesc innd seama de


gabariteleutilajelorispaiileliberenecesarepentrumontarea,racordarea,exploatarea,ntreinerea
ireparareaacestora.

6.7.4.ncpereasauspaiulpentrucentraladeventilaretebuiesfieuoraccesibile,cuuii
scri de acces care s permit transportul mainilor, utilajelor, elementelor demontabile sau a
modulelor. Accesul n central se realizeaz direct din exterior sau din ncperi cu risc mic de
incendiu,sauprincoridoarecomunedeacceslainstalaiiutilitare,nconformitatecureglementrile
tehnice referitoare la securitatea la incendiu a construciilor. Uile de acces se vor deschide spre
exteriorulcentralei.

6.7.5.(1)ncperilecentralelordeventilaresauclimatizareseseparfuncionaliconstructiv
faderestulcldiriiprinelementededelimitareavndclasadereacielafocA
1
sauA
2
irezistena
la foc de minimum EI60 pentru perei i REI60 pentru planee, respectiv EI1 30 C i dispozitiv de
autonchideresaunchidereautomatpentruui.
(2) La cldirile cu nlimi diferite, n cazul n care ncperea centralelor de ventilare sau
climatizaresauunitileexterioaresuntamplasatepeacoperiulcldiriimaijoase,acesteatrebuies
fiedispuselaodistandecelpuin4mfapereiiexterioriaicldiriimainalte,dacnacetiasunt
prevzute goluri; n situaia n care nu se poate respecta distana menionat se iau msuri pentru
pentruasigurarearezistenteilafocdecelpuinREI60minuteapereiloriprotejareagolurilordin
acetia cu elemente EI45C la spaiile aferente echipamentelor de ventilareclimatizare sau la
cldirea mai nalt; acoperiul ncperilor centralelor de ventilare sau climatizare trebuie s fie cu
rezistenalafocdeminimumR60iinvelitoareA1,A2s1,d0sauBs1,d0ncazulasigurriimsurilor
delimitareapropagriiincendiuluilaacestespaii.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 63

61
(3) Ventilatoarele de evacuare a fumului i gazelor fierbini trebuie s fie instalate fie la
exteriorul cldirii, fie ntrun spaiu tehnic, separat de restul construciei prin perei i planee
realizatedinprodusedinclasadereacielafocA
1
sauA
2
curezistenalafocREI60.Uadeaccesvafi
rezistentlafocEI130Ccudispozitivdeautonchideresaunchidereautomat.Ventilareaspaiului
vaficorespunztoarediverselorechipamentedinncpere.

Cerinepentruamplasareaprizeideaerproasptiaguriideevacuareaaerului
6.7.6. Priza de aer pentru introducerea aerului exterior va fi poziionat astfel nct aerul
introdusninstalaiesfie,nmsuraposibilitilor:curat,uscatiumbrit.

6.7.7. Evacuarea n exterior a aerului din instalaiile de ventilare/climatizare trebuie s fie


fcutastfelnctsseminimizezeriscurileasuprasntiioamenilorsauefectelenegativecepotfi
cauzatecldirii,ocupanilorsaumediului.

6.7.8. Dispunerea prizelor de introducere a aerului i a gurilor de evacuare trebuiefcut de


asemeneaconformreglementrilorirecomandrilorvizndsecuritatealaincendiuaelementelorde
construcieiareglementrilordeizolareacustic.

Figura6.6.1.Dispunereainstalaiilordetratareaaerului(vederenplan)
Legenda:1b=0,4xnlimeaunitii,minimum0,5m;
2Spaiudeserviciu

6.7.9. Prizele de aer se amplaseaz la cel puin de 8 metri pe orizontal de un punct de


colectareagunoiului,deunspaiudeparcarefrecventutilizatpentrutreisaumaimultemaini,deo
alee,dezonedencrcare,deventilaiidecanalizare,decapetedecouriidealtesursesimilarede
poluare.

6.7.10. Pentru a se evita riscurile de mprtiere a impuritilor de la turnurile de rcire n


aerul de alimentare, prizele de aer se amplaseaz pe direcia vntului dominant, naintea turnurilor
de rcire. Se va avea n vedere ca instalaiilor cu turn de rcire s aib proceduri de ntreinere
corespunztoare,caresreducdegajrilepericuloasealeacestora.

6.7.11.Esterecomandabilcaprizeledeaersfiepoziionatepefaadeamplasatesprestrzi
neaglomerate. Cnd acest lucru nu este posibil, priza de aer trebuie poziionat ct mai sus posibil
fadenivelulsolului.

6.7.12. Prizele de aer nu se vor amplasa acolo unde se anticipeaz o recirculare a aerului
evacuatsauoperturbaredatorataltorpoluanisauaemisiilorodorante.

6.7.13.Serecomandamplasareaprizelordeaerlaodistande3mdesol.Distanapoatefi
reduslaminimum1,5m,lacaresevaadugagrosimeamaximprevizibilazpezii.
64 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

62

6.7.14. Pe terasa cldirii sau n cazul n care concentraiile sunt similare pe ambele laturi ale
cldirii,prizadeaertrebuieamplasatpefaadacldiriiexpusvntului.

6.7.15.Prizadeaeradiacentspaiilorneumbrite,acoperiurilorsaupereilor,trebuiedispus
sauprotejatastfelnctaerulsfiectmaipuinnclzitdesoarepetimpulverii.

6.7.16. Se recomand dimensionarea unei prize de aer neprotejate pentru o vitez a aerului
de maximum 2 m/s n cazul n care exist riscul aparent al introducerii apei n orice form (zpad,
ploaie,vapori,etc.)sauaprafului(inclusivfrunze).

6.7.17. Partea inferioar a unei prize de aer amplasat pe un acoperi trebuie s fie la
minimum 1,5 fat de cota acestuia, la care se va aduga grosimea maxim previzibil a zpezii.
Distana poate fi mai mic dac formarea unui strat de zpad este mpiedicat, de exemplu prin
utilizareaunuiscutdezpad.

6.7.18. Prizele trebuie amplasate astfel ca s existe posibilitii de acces pentru nlocuire i
ntreinerecurent.

6.7.19.RefulareaaeruluievacuatdecategoriaEHA1nexteriorprinintermediuluneiguride
evacuareamplasatepeperetelecldiriiesteacceptabilcucondiiaca:
a) distanadintreguradeevacuareioricecldireadiacentsfiedeminimum8m;
b) distana dintre gura de evacuare i o priz de introducere a aerului situat pe acelai
perete s fie de minimum 2 m (dac este posibil, gura de introducere a aerului proaspt
trebuiesfieamplasatsubguradeevacuareaaerului);
c) vitezaaeruluinguradeevacuaresfiedeminimum5m/s;
d) noricealtcazguradeevacuaretrebuieamplasatpeacoperi.

6.7.20. Aerul va fi evacuat deasupra acoperiului celei mai nalte pri a cldirii i refulat
vertical n sus. Partea inferioar a gurii de evacuare trebuie s aib o nlime fa de acoperi de
minimum1,5,lacaresevaadugagrosimeamaximprevizibilazpezii.Distanapoatefimaimic
dacestempiedicatformareaunuistratdezpad,deexempluprinutilizareaunuiscutdezpad.

6.7.21. Distanele minime dintre priza de introducere i cea de evacuare a aerului sunt
prezentatenfigura6.6.2.Acesteadepindnprincipaldecategoriaaeruluievacuat:
a) pentruEHA4distanelesuntcelemaimarii,adiional,dependentededebituldeaer;
b) pentru categoriile EHA 1 pn la EHA 3 distanele depind numai de categoria aerului
evacuat.Valoriledinfigura6.6.2.suntvalabilepentruovitezaaeruluirefulatdepnla
6m/s;pentruvitezemaimaridistanelepotfimaimici.

6.7.22. Pentru cldiri nalte, amplasarea prizelor de introducere i de evacuare a aerului


trebuiefcutastfelnctsseminimizezeefectulvntuluiiefectuldetiraj.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 6563

Figura6.6.2.Distaneminimentreguradeevacuareiceadeintroducereaaerului
Legend:1DistanverticalGurdeevacuaredeasupraprizeideintroducere(parteasuperioara
graficului); Distan vertical Gur de evacuare sub gura de introducere (partea inferioar a
graficului);
2Distandintreprize;
3CategoriaEHA;
4Debitdeaernpriznm
3
/s

66 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.201164
7.Prevederigeneralepentruechipamenteleinstalaiilorde
ventilare/climatizare

7.1. Utilizarea echipamentelor de ventilare/climatizare este admis numai dac acestea au


marcajCEsauagrementtehnic,saucareauperformaneechivalenteisuntcomercializatelegalntr
unStatMembrualUniuniiEuropenesaunTurcia,orisuntfabricatelegalntrunstatEFTA,partela
codulprivindSpaiulEconomicEuropean.

7.2. Toate echipamentele care au certificate de calitate tip Eurovent sau echivalente, se
inscripioneaz n consecin; aceast inscripionare plaseaz la loc vizibil, n centrala de
ventilare/climatizaresaupeagregatuldetratareaaerului.

7.3. Se recomand ca elementele componente ale sistemelor de ventilare i climatizare s


respecte prevederile standardului SR EN 15423:2008 Ventilarea n cldiri. Msuri de prevenire a
incendiilorpentrusistemelededistribuieaaeruluincldiri.

7.4. Dac prin performanele echipamentelor se realizeaz economie de energie n


exploatare, aceste performane, justificate tehnicoeconomic se includ n caietele de sarcini pentru
licitaiipublice.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 6765
8.Soluiideventilareclimatizarepentrudiferitedestinaiidecldiri

8.1.Locuine
Ipotezedeproiectare
8.1.1. Ventilarea organizat a locuinelor trebuie s fie general i permanent cel puin n
timpulperioadeincaretemperaturaexteriornupermitedeschidereafrecventaferestrelor.

8.1.2. Circulaia aerului trebuie s se realizeze prin introducerea aerului n ncperile


principale (camer de zi, dormitoare, birou) i extragerea (evacuarea) n ncperile de serviciu
(buctrie,bi,grupurisanitare).

8.1.3.Sistemuldeventilaretrebuiescuprindminim:prizedeaer(orificiideintroducere)n
toatencperileprincipale,realizateprinorificiinfaade,gurideextragereaaeruluidinncperilede
serviciu, cel puin n buctrii, sli de baie sau de du i n grupuri sanitare i conducte verticale cu
tirajnaturalsaucudispozitivemecanice.

8.1.4.ninstalaiilecolectivedeventilare,daconcperedeserviciuesteprevazutcuogur
de evacuare mecanic a aerului, toate celelalte ncperi de serviciu trebuie s fie prevzute de
asemenea cu cte o gur de evacuare. n instalaii mai complexe se pot prevedea i alte aparate i
dispozitive.

8.1.5.Aerultrebuiespoatcirculaliber,dinncperileprincipalectrencperiledeserviciu
(prinspaiiledesubuisaupringrile).

8.1.6. (1) Sistemele de ventilare, mecanice sau naturale, se dimensioneaz astfel nct
debitele extrase date n tabelul 8.1.1, s fie realizate n condiii climatice medii de iarn. Aceste
debitetrebuiespoatfiasiguratedesistem,simultansaufiecarenparte.

Tabelul8.1.1.Debitedeaerpentruventilarealocuinelor
Numr de ncperi
principalenlocuin
Debiteextraseexprimatenm
3
/h
Buctrie Saldebaiesaudeducomun
saunucuungrupsanitar
Alt sal
dedu
Grupsanitar
unic multiplu
1 75 15
2 90 15 15 15 15
3 105 30 15 15 15
4 120 30 15 30 15
5saumaimulte 135 30 15 30 15

(2) Debitele de aer extrase trebuie compensate prin dispozitive de introducere i prin
permeabilitateafaadei.
(3)ncazulncarentrecameradeziioaltcamernuexistaperetedespritor,ncperea
unicastfelcreatesteasimilatcudouncperiprincipale.
(4)Dacdinconstrucie,hotadinbucatarieesteracordatlaoevacuarepropriepermanent,
este admis un debit mai mic la orificiile de extracie. Grupurile sanitare sunt considerate multiple
dacexistcelputindouanlocuint,chiardacunuldintreeleestesituatnsaladebaie/du.
68 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

66
(5) Hota din buctrie care asigur funcia de extragere, va fi luat n considerare ca debit i
niveldezgomot,lafelcuoricealtgurdeaer.

8.1.7. n instalaiile colective de extracie, nu se admite racordarea hotelor de buctrie la


conductacomun.

8.1.8.Nuseadmiteracordareacazanelor/aparatelorindividualedenclzireideprepararea
apeicaldedeconsum,laconducteledeextracieprevzutepentruventilare.

8.1.9.Fiecarencpereprincipaltrebuiesaibminimundispozitivdeintroducereaaerului,
caresrespectecondiiileprevzutelapct.8.1.6.

8.1.10. Dispozitivele individuale de reglaj pot permite reducerea debitelor definite la pct.
8.1.6. din prezenta reglementare tehnic cu condia ca debitul total extras i debitul redus din
buctriesfiecelpuinegalecuvaloriledatentabelul8.1.2.

Tabelul8.1.2.Debiteminimepentruventilarealocuinelor
Numardencperiprincipale
1 2 3 4 5 6 7
debittotalminim
[m
3
/h]
35 60 75 90 105 120 135
debit minim n
bucatarie[m
3
/h]
20 30 45 45 45 45 45

8.1.11. Pentru casele individuale izolate, unite sau niruite, construcia i echipamentele
trebuiessatisfacurmtoareledispoziiiminime:
a) buctria are o gur de extracie realizat cu o conduct vertical cu tiraj natural sau
printrundispozitivmecanic;
b) ncperiledeserviciusuntprevzutecu:
1. fieogurdeextracierealizatcuunconductverticalcuextraciemecanicsauprin
tirajnatural;
2. fieodeschidereexterioarobturabil.
c) fiecare ncpere principal posed o priz de aer realizat printrun orificiu n faad, o
conductcutirajnaturalsauundispozitivmecanic,dimensionateastfelnct,mpreuncu
debitulprinpermeabilitateafaadeisasigureundebittotalcorespunztornumruluide
ncperi,echivalentceluidintabelul8.1.1.

8.1.12. n cazul instalrii echipamentelor cu combustie n locuin, sistemul de ventilare


trebuiespoatasiguradebiteledeaernecesarepentrubunalorfuncionare.

8.1.13.Instalaiilenutrebuiesdepeascniveluldezgomotadmisnlocuine;nacestsens,
viteza maxim de circulaie a aerului este de 5 m/s pentru conducte verticale i 6 m/s pentru
conducteorizontale.

Tipuridesistemedeventilare
8.1.14. n funcie de tipul cldirii, de nivelul de confort cerut de beneficiar i de cerinele
referitoarelaeconomiadeenergie,sistemeledeventilarepentrulocuinelorpotfi:
a) ncldirilecolective:
1. ventilarenaturalorganizat;
2. ventilarehibrid(cuextracieasistatprininduciesaucuventilatordeaspiraie);
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 69

67
3. ventilaremecaniccuuncircuit(monoflux);
4. ventilaremecaniccudoucircuite(dubluflux).
b) ncldirileindividuale:
1. ventilarenaturalorganizat;
2. ventilaremecaniccuuncircuit(monoflux);
3. ventilaremecaniccudoucircuite(dubluflux).

8.1.15. Sistemele de ventilare se proiecteaz cu respectarea prevederilor de la pct. 8.1.1


8.1.12dinprezentareglementaretehnic.

8.1.16.nsistemelemecanicecudoucircuiteseprevdrecuperatoaredecldurstaticesau
termodinamice.

8.1.17. Cldirile de locuit pot fi prevzute cu sisteme de climatizare locale sau generale; n
acest caz ventilarea trebuie asigurat obligatoriu, prin aducerea de aer proaspt n sistemul de
climatizaresauprinsistemdeventilareindependentdeceldeclimatizare.

Elementecomponentealeinstalaiilor
8.1.18. (1) Dispozitivele de introducere a aerului n ncperi vor fi de tipul fantelor
autoreglabile sau higroreglabile, depreferinmontate nrama ferestrelor. Se pot utiliza i grile sau
valve prevzute n peretele exterior. La ferestrele duble, se pot monta astfel de dispozitive n serie,
lundnconsiderarereducereadedebitprodusastfel.
(2)Dispozitivelepotficusaufrprotecieacusticitrebuie:
a) s poat fi reglabile de ctre utilizator, pn la o poziie care s asigure debitul minim
necesar;
b) spoatfiuordemontabilepentruntreinere;
c) sfieconceputeastfelnctsnucreezecurenideaersuprtori.
(3)Oriceastfeldedispozitivtrebuiesfieagrementattehnic.

8.1.19. (1) Dispozitivele de extragere a aerului din ncperi pot fi grile obinuite sau de tip
higroreglabilsauautoreglabil.Dispozitiveletrebuie:
a) s poat fi reglabile de ctre utilizator, pn la o poziie care s asigure debitul minim
necesar;
b) spoatfiuordemontabilepentruntreinere.
(2) Aceste dispozitive pot fi acionate automat (comandate de senzori de lumini sau de
prezen)dartrebuiesasigurenoricecondiiidebitulminimnecesar.

8.1.20. Extracia aerului din instalaie se poate realiza fie direct din ventilator, fie prin
intermediulunei conducte deextracie; gura deevacuare trebuie s fieastfel amplasat nct s nu
permitrecirculareaprinexterioraaeruluievacuatisnudepeascniveluladmisdezgomot.

8.1.21.Ventilatoareledeextraciepotficuturaiefixsauvariabil.

8.1.22. (1) Canalele de extracie a aerului prin tiraj natural pot fi individuale sau colective
(deservesc mai multe ncperi). Conducta colectiv este alctuit dintro conduct colectoare i
racorduri individuale la cota de plafon, care deservesc o singur ncpere; fac excepie bile i
grupurilesanitarealturate.
(2)Oconductcolectivcareracordeazbuctriilenupoatedeservincperidealtnatur.

8.1.23.Etaneitateaconductelordeaertrebuiesasigurepierderiinferioarea5%dindebit.

70 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.201168
8.1.24.Instalaiaseconcepeastfelnctspoatfiuorverificatintreinut.nacestsens:
a) labazaconductelorverticaleseprevedeuncapacdevizitare;
b) toate componentele comune care necesit ntreinere (dispozitivele mecanice, guri de
eliminare a condensului .a.) din instalaii vor fi accesibile din prile comune ale
imobilului.

8.2.Birouri
8.2.1. Parametrii de calcul pentru interior (categoria de ambian termic, condiiile de
calitateaaeruluiinterioricondiiiledeconfort)sestabilescconformsubcap.3.1i4.1dinprezenta
reglementaretehnic.

8.2.2. Alegerea parametrilor aerului interior se face n funcie de categoria de ambian


cerutprintemadeproiect(tabelul4.1),pentrucldirea/zonadebirouriceurmeazaserealiza.

8.2.3.Printemadeproiectsevorindicasurselededegajaredenociviti.Elevortrebuieclar
specificatendocumentaiatehnic.

8.2.4.Proiectantulibeneficiarulpotconvenicapentruoperioaddetimp(ore,zile),valorile
parametrilordeconfortspoatfidepite.

8.2.5. Sarcina termic se va determina conform subcapitolul 5.3 din prezenta reglementare
tehnic. La calculul sarcinii termice se vor lua n considerare sursele de cldur, innd cont de
simultaneitateadefuncionareaaacestora.

8.2.6. Debitul de aer proaspt pentru cldirile de birouri se stabilete conform subcapitolul
5.4dinprezentareglementaretehnic.

8.2.7. Viteza medie a aerului trebuie corelat cu ceilali parametri de confort, conform
prevederilordinsubcapitolul4.1dinprezentareglementaretehnic.Sepotutilizavalorileindicaten
tabelul4.5,corespunztoaretemperaturilordecalcul,pentruunindicedecurentdeaerntre1020%
ipresupunndintensitateaturbuleneide40%(ventilareprinamestec).

8.2.8. Pentru climatizarea cldirilor de birouri se pot utiliza urmtoarele sisteme de


climatizare:
a) numaiaer,cudebitdeaerconstantsauvariabil(VAV);
b) aerap,cuventiloconvectoare,ejectoconvectoare,plafoanederciresaugrinzide
rcire;
c) sistemecuagentfrigorificdetipVRV.

8.2.9. Utilizarea sistemelor de climatizare se va face n conformitate cu indicaiile din


subcapitolul4.2dinprezentareglementaretehnic.

8.2.10. n cazul utilizrii sistemelor de climatizare de tip aerap sau cu a celor de tip VRV,
dac acestea funcioneaz numai n recirculare, este obligatorie utilizarea unor instalaii de
introducereadebituluinecesardeaerproaspt.

8.2.11. Se recomand utilizarea instalaiilor de introducere a aerului proaspt cu recuperare


de cldur coninut n aerul evacuat; n acest caz sistemul de recuperare nu trebuie s permit
transferuldepoluanidinaerulextrasnaerulproaspt.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 7169
8.2.12.Introducereaaeruluiproasptsauamestecat(nfunciedesistemuldeclimatizare)se
realizeazpringurideaer,directnncperileclimatizate.Guriledeaeralesevorrespectacondiiile
impuse n subcap. 6.1 din prezenta reglementare tehnic. La gurile de aer se prevd elemente de
reglareadebitelordeaerconformpct.6.2.396.2.57dinprezentareglementaretehnic.

8.2.13. Extragerea aerului proaspt se face prin guri amplasate n ncperile climatizate. O
parteadebituluideaerpoatefitransferatpringriledetransfer,ctregrupurilesanitare.

8.2.14.Amplasareaagregatelordetrataresefaceastfelcatraseeledeconductesfiectmai
scurte.

8.2.15. Se recomand ca instalaiile folosite pentru ventilare sau climatizare s fie astfel
proiectatenctspoatfifolositeipentruevacuareafumuluiigazelorfierbinincazdeincendiu.

8.2.16. Amplasarea agregatului de tratare se poate face n exterior sau n ncperi tehnice
specialamenajate.Sevainecontcaniveluldezgomotdinncperisnudepeascniveluladmis.

8.2.17. Ventilarea grupurilor sanitare se realizeaz prin aspiraie. Aerul de compensare va fi


preluat din zonele de birouri prin grile de transfer. La grupuri sanitare mari, se poate realiza i
introduceredeaernncperiletampon.

8.2.18. Ventilatoarele de extracie se amplaseaz pe acoperi sau n camere tehnice de la


ultimul nivel. Ele vor respecta condiiile de nivel de zgomot impus pentru cldirea climatizat i
pentrucldirilenvecinate.

8.3Hoteluri
8.3.1.Alegereasistemuldeventilare/climatizarepentrucldiririlehotelieresefacenfuncie
decategoriahoteluluiideniveluldeconfortcetrebuieasigurat.

8.3.2.Pentruhotelurilede1i2steleseasigurventilareaspaiilordecazareianexecuunul
dinurmtoarelesisteme:
a) ventilaremecaniccuunsingurcircuit(simpluflux),cugurideaerhigroreglabilesaudebit
constantievacuaremecanic,frtratareaaeruluiintrodus;
b) ventilare mecanic cu dou circuite (dublu flux), cu nclzirea aerului introdus. n cazul
ventilriidublufluxesteindicatutilizareasistemelorcurecuperareacldurii;nacestcaz
sistemul de recuperare nu trebuie s permit transferul de poluani din aerul extras n
aerulproaspt.

8.3.3.(1)Organizareaventilriicontrolateaspaiilordecazaresefacedupprincipiulgeneral:
introducere de aer proaspt n camera de hotel i extracia aerului viciat prin sala de baie i
evacuareasanexterior.
(2) Ventilarea spaiilor de primire (recepie) se face n suprapresiune n raport cu ncperile
alturate.

8.3.4.(1)Pentruhotelurilede3saumaimultesteleseasigurclimatizareaspaiilordecazare
precumiaspaiilordeprimire(recepie)iacirculaiilor,aspaiilorpentrucomeriserviciiprecum
iaspaiilorpentrusportidivertisment.
(2)Potfiexceptatehotelurilede3stelecaresuntamplasatenzonemontaneiausistemde
nclzire pentru iarna. n acest caz, ventilarea se va realiza cu unul din sistemele prezentate la pct.
8.3.2dinprezentareglementaretehnic.

72 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.201170
8.3.5. (1) Climatizarea spaiilor din hotel se realizeaz cu unul din urmtoarele sisteme de
climatizare:
a) climatizarenumaiaercudebitdeaervariabil;
b) climatizareaeragentfrigorificdetipMultiSplitsauVRV;
c) climatizareaerap,cuventiloconvectoaresaupompedecldurpebucladeap.
(2)Sistemeledeclimatizarefolositevorrespectacondiiilederealizareimpusensubcap.4.2
dinprezentareglementaretehnic.

8.3.6. Unitile interioare n cazul sistemului aer agent frigorific i unitile terminale din
cazulsistemuluiaerappotfiaparentesaumontatentavanulfals.nacestcazserecomandca
racordareaacestoralaguriledeintroducereiaspiraiessefaccuplenumuriiconductedeaer.

8.3.7.Amplasareaunitilordetavansevafacepectposibilnafaraspaiilorclimatizateiar
ncazulcamerelordecazarenholurileacestora.Sevorprevedeaspaiideaccespentrunspeciei
ntreinere.

8.3.8. n cazul sistemelor aer agent frigorific i aerap se prevede o instalaie de


ventilare.Introducereaaeruluideventilaresevafacefunciedesistemuldeclimatizareadoptat:
a) La sistemele de climatizare aer agent frigorific cu uniti interioare tip MultiSplit sau
VRVnecanalizabileilasistemulaerapcuunititerminaleaparente,introducerea
aeruluideventilaresefacenncperileclimatizare;
b) La sistemele de climatizare aer agent frigorific cu uniti VRV canalizabile sau la
sistemulaerapcuaparateterminalecanalizabile,introducereaaeruluideventilarese
facenapropiereaplenumuluideaspiraiaalacestorasaudirectnplenum.

8.3.9.Pentrutoatecategoriiledehoteluriipentrutoatespaiile,debituldeaerdeventilare
cetrebuieintrodussedeterminconformpct.5.4.3dinprezentareglementaretehnic.

8.3.10. Extragerea aerului de ventilare se face prin camerele de baie, spaii anexe, precum
vestiaresaugrupurisanitarecomuneisevarealizacuinstalaiicuventilatorunicsaucuventilatoare
localecuclapetantiretur.

8.4.Centrecomerciale
8.4.1. Centrele comerciale vor fi climatizate n toate spaiile de vnzare i de acces al
publicului.Anexeleacestoravorfiventilatenaturalsaumecanicconformspecificuluipropriu.

8.4.2. Climatizarea acestor spaii se poate face cu un singur tip de sistem de climatizare sau
princombinareamaimultortipuridesisteme.

8.4.3. (1) Este recomandat climatizarea spaiilor de vnzare cu sisteme de climatizare


monozon detipulnumaiaer.TratareaaeruluivehiculatsepoaterealizacuagregatedetipROOF
TOPsaucuajutorulunoragregateamplasatenncperispecialesauchiarnspaiuldeservit.
(2) Acelai sistem de climatizare folosit n spaiile mari se va folosi i n spaiile de acces ale
publicului.

8.4.4.ClimatizarespaiilorcomercialemicisevarealizacusistemedescentralizatedetipVRV,
multisplit,pompedecldurpebucladeap.Pentruaerulproasptnecesarseprevedeoinstalaie
deventilare.Introducereaaeruluideventilaresefacefunciedesistemuldeclimatizareadoptat.

8.4.5. Sistemele de climatizare folosite vor respecta condiiile impuse n capitolul 5 din
prezentareglementaretehnic.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 73

71

8.4.6. Sistemele de climatizare numai aer pot fi folosite i pentru evacuarea fumului i a
gazelor fierbini n caz de incendiu, dac se respect condiiile impuse pentru instalaiile de
desfumare.

8.4.7. Se vor lua msuri ca sistemele de climatizare folosite s nu interacioneze sau s


perturbefuncionareainstalaiilordeevacuareafumuluiiagazelorfierbinialecentruluicomercial.

8.4.8.Toatespaiilecomercialevoraveaaportdeaerproaspt,pentruventilare.Acestapoate
fitratatcuoinstalaiecentralizatsaulocal.Debitulminimdeaerproasptvafistabilitpebazaunui
indicedesuprafasaupebazaunuinumrdevizitatoriestimat,cuajutoruldebituluispecific.

8.4.9.nscopuleconomieideenergie,serecomandcadebituldeaerproasptsfievariabil,
aservitconcentraieideCO
2
dinaerulevacuat.

8.4.10. Aerul viciat din spaiile comerciale mici, va fi evacuat n totalitate prin grupurile
sanitaresauoparteadebituluipringrupurilesanitareirestulpringuridetransferctrespaiilede
circulaiedeundevafievacuatcentralizat,cuinstalaiadeclimatizareazonelordeacces.

8.4.11. Amplasarea prizelor de aerproaspt i a gurilor de aer evacuat va respectacondiiile


delasubcap.6.6dinprezentareglementaretehnic.

8.5.Cldiripentrunvmnt
8.5.1. Cldirile din nvmnt trebuie ventilate/climatizate astfel nct s respecte cerinele
decalitateaaeruluiideconfortprevzutelasubcap.3.1i4.1dinprezentareglementaretehnic.

8.5.2.Cldiriledinnvmntseprevdcuinstalaiideventilaremecanicsaunaturalcare
s asigure calitatea aerului interior, pentru a se evita scderea vigilenei, oboseala i n consecin
nereuitcolaraelevilor.

8.5.3.Debiteleminimedeaerproasptpentruunocupantsunturmtoarele:
a) 15m
3
/h/perspentrugrdinie,colisaucolegii;
b) 18 m
3
/h/pers pentru ncperi din licee, seminarii, camere de cazare, birouri, sli de
reuniuni;
c) 22m
3
/h/perspentruslidemese;
d) 30m
3
/h/perspentrugrupurisanitareizolate;
e) 10 la 20 m
3
/h/mas, pentru buctrii colective, n funcie de numrul de mese la care
servireasefacesimultan.

8.5.4. Instalaia de ventilare mecanic se poate realiza pentru ntreaga cldire sau pentru
anumite zone ale acesteia, folosind sistemele descrise la subcap. 3.2 din prezenta reglementare
tehnic.

8.5.5. La ventilarea mecanic dublu flux, introducerea i extracia aerului se realizeaz de


regulastfelnctssepoatrecuperaclduradinaerulevacuat.nacestcaz:
a) aerul introdus va fi filtrat i tratat; procesul minim va consta n nclzirea acestuia n
situaiadeiarn,laotemperaturderefulareegalcutemperaturainterioardecalcul;
b) recuperarea cldurii se realizeaz folosind recuperatoare cu plci, cu tuburi termice sau
rotative.Realizareaagregatelordetratareaaeruluisevafaceconformcondiiilorimpuse
nsubcap.6.6dinprezentareglementaretehnic;
74 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

72
c) acolo unde nu pot fi amplasate agregate cu recuperatoare de cldur, instalaia de
ventilaremecanicpoatefirealizatfrconductedeextracie.Extraciaaeruluinacest
caz se va realiza prin suprapresiune ctre coridoare, de unde va fi evacuat ctre exterior
cuajutorulventilatoarelor.

8.5.6. Se recomand ca instalaia de ventilare mecanic s fie realizat astfel nct ea ca s


poatfifolositipentruevacuarefumuluiiagazelorfierbinincazdeincendiu.

8.5.7.Conducteledeaerfolositenspaiilecomuneseexecutdinmaterialeincombustibilei
vor respecta condiiile impuse n subcap. 6.2 din prezenta reglementare tehnic. Pentru distribuia
aerului n interiorul slilor ocupate de elevi se poate utiliza sistemul de ventilare prin amestec sau
prindeplasare,cugurideaerspecificefiecruisistemdeventilareales.Potfiutilizatedeasemenea
conducteledeaertextilecudistribuieuniformaaerului.

8.5.8. Gurile de aer se dimensioneaz astfel nct viteza aerului n zona ocupat s nu
depeasclimiteleindicatentabelul4.5.

8.5.9.Laventilareamecanicsimpluflux,serecomandca:
a) introducerea aerului proaspt s se fac natural prin guri higroreglabile amplasate n
tmplriaferestrelordinslileocupatedeelevii/saunpereiiacestora;
b) extragerea aerului s se face prin suprapresiune ctre coridoare, de unde aerul s fie
evacuatctreexteriorcuajutorulventilatoarelor.

8.5.10. Ventilarea prin deschiderea ferestrelor se va folosi doar la cldirile existente, dac
acesteanupotfidotatecuinstalaiideventilaremecanic.

8.5.11. n situaiile de la pct. 8.5.9 i 8.5.10, puterea termic a instalaiei de nclzire trebuie
sasigureinclzireadebituluideaerintrodusnfiecarencperenparte.

8.5.12.Pentruventilareaprindeschidereaferestrelorsevorredactamsuricarescontribuie
laformareautilizatorilor,pentruasigurareauneieficienesatisfctoare,cadeexempluventilarean
pauzeledintreore,dintrecicluriledenvmnt,etc.

8.6.Piscine
8.6.1.Parametriiaeruluiinteriorpentrupiscineleinterioaresunt:
a)pentrupiscineobinuite:
1. temperaturaapeidinbazinulpiscineit
ap
=26C;
2. temperaturaaeruluiinteriort
i
=28C;
3. umiditatearelativ
i
=60%;
b)pentrusituaiancarebeneficiaruldoreteotemperaturmairidicat:
1. temperaturaapeidinbazinulpiscineit
ap
=30C;
2. temperaturaaeruluiinteriorvafi:t
i
=32C;
3. umiditatearelativmaxim
i
=45%;
c)ncazulpiscinelormedicale:
1. temperaturaapeidinbazinulpiscineit
ap
=36C;
2. temperaturainterioart
i
=28C;
3. umiditatearelativmaxim
i
=50%.

8.6.2. Piscinele acoperite se doteaz cu instalaii de climatizare i/sau de dezumidificare,


capabile s menin parametrii interiori n limitele dorite. Se evit pe ct posibil dezumidificarea
piscinelorfolosindinstalaiideaercaldcuaerproaspt.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 75

73

8.6.3. Sistemele de dezumidificare ale piscinelor mici vor fi independente, mobile sau fixe i
voraveainstalaiifrigorificencorporate.

8.6.4.(1)Pentrupiscinelemari,agregateledetratarevorutilizamainifrigorificencorporate
carevorfifolositesimultanpentrudezumidificareirenclzireaaeruluitratat.
(2)Agregatelorvorfolosiaerproasptivoravearecuperatoaredecldurpentruutilizarea
eficientaanergiei.
(3) Pentru nclzirea apei din piscin se vor folosi recuperatoarele de cldur din cadrul
agregatelordetratare,instalaiiindependentesaupanourisolare.

8.6.5.Debituldeaerpentrudezumidificaresecalculeazpentrucondiiimediideiarn.

8.6.6.Distribuiaaeruluilapiscineserealizeazdereguldetipjossus:
a) introducerea aerului se face prin partea de jos a ncperii i dac este posibil pe sub
ferestrepentruacombatecureniirecidindreptulferestrelor;
b) extraciaaeruluisefacelaparteasuperioarancperiiiatuncicndeposibilsevaface
ioextraciedinapropiereabazinuluipentruaeliminamirosurileneplcute;
c) fac excepie dezumidificatoarele fixe sau mobile, de dimensiuni mici, la care aerul este
aspiratpejosirefulatpesus.

8.6.7. (1) Conductele de aer se execut din materiale rezistente la umiditate (tabl zincat,
tablacoperit,tablinox,PVC,poliuretanplacatcualuminiu,etc):
(2)Conducteledeextracietrebuieizolatetermicpentruaseevitacondensareavaporilorde
apnconduct.
(3) Conductele de introducere se amplasez n apropierea bazinului astfel nct gurile de
refularefienzonadelucru,ctmaiaproapedesuprafaaapeidinbazin.

8.6.8. La reabilitarea piscinelor se poate utiliza un sistem sussus dac conductele de aer
existentenupotfirefolositedincauzauzuriisaudificultilordeacces.Jetuldeaerrealizatdegurile
de refulare trebuie s ajung n zona de lucru, cu vitez de confort. n acest caz se pot utiliza i
conductedinmaterialtextildimensionatecorespunztor.

8.6.9. Bazinul piscinei se va acoperi cu folie de material plastic n perioadele de nefolosire,


pentruareduceevaporareaiconsumurileenergetice.

8.6.10.Guriledeaeramplasatenzonadelucruvorfirezistentelaloviturimecanice.

8.6.11. Pentru reducerea sarcinii termice a agregatelor n situaia de iarn se va folosi un


sistemindependentdenclzire.nclzireaelectricnuestepermis.

8.6.12. Pentru realizarea unui confort superior se recomand realizarea unei nclziri prin
pardoseal,nzonadeintrareiieiredinbazinpentruaeliminasenzaiadereceipentruauscamai
repedepardoseala.

8.6.13.Pentrurealizareaunorpiscinecuconsumurimicideenergieicuoeficienridicata
instalaiilor,trebuierespectateurmtoarelecerine:
a) elementeledeconstrucievoraveaotransmitantermicredus;
b) elementeledeconstrucievoraveabarierededifuzieavaporiloriarizolaiatermicseva
montalaexterior.

76 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.201174
8.7.Restaurante
8.7.1. Pentru ventilarea/climatizarea restaurantelor se vor folosi instalaii independente
pentrusalademeseibuctrie.

8.7.2.Climatizareaslilordemesesevarealizacu:
a) sistemedeclimatizarenumaiaercudebitdeaerconstantsauvariabil;
b) sistemedeclimatizareaerap;
c) sistemedeclimatizarecuaeragentfrigorific.

8.7.3.Salademeseseventileaz/climatizeaznregimdesuprapresiunefadebuctriei
spaiilesanitaredarndepresiunefadeholuldeintrare.Regimuldesuprapresiunevaficorelatcu
cel al ncperilor anexe nvecinate astfel nct pe ansamblul restaurantului, debitele de aer s fie
echilibrate.Dacsalademeseestecompartimentatcuspaiipentrufumtoriinefumtori,spaiul
pentrunefumtoritrebuiesfiensuprapresiunefadecelpentrufumtori.

8.7.4. n cazul utilizrii sistemului de climatizare numai aer se recomand sistemul de


distribuieprindeplasaresauprinamestecdetipjossus.Dacacestesistemededistribuienuse
potutiliza,sevautilizasistemuldedistribuieprinamestecdetipsusjossussausussus.

8.7.5. La toate sistemele, dispozitivele de introducere i de extragere a aerului vor fi astfel


aleseiamplasatenctsnuexistescurtcircuitareaaeruluiintrodus.

8.7.6. Dac debitul de aer necesar prelurii cldurii i umiditii este mai mare dect debitul
deaerproaspt,debituldeaersuplimentarnuvafirecirculat.

8.7.7. n cazul utilizrii sistemelor de climatizare aerap sau cu agent frigorific, pentru
introducereaaeruluiproaspt(deventilare)necesar,seprevedeunsistemdetipnumaiaercareva
respectacerineleprevzutelapct.8.2.118.2.14.

8.7.8.Agregateledetratareaaeruluipentruclimatizarevoraveaventilatoarecudouturaii
pentrusituaiiledencrcaretermicredus.

8.7.9.Ventilareagrupurilorsanitaresevafaceprinextracie(aspiraie).

8.7.10. Ventilatoarele de extracie vor fi amplasate pe acoperi sau n camere tehnice de la


ultimul nivel. Ele vor respecta condiiile de nivel de zgomot impus pentru cldirea climatizat i
pentrucldirilenvecinate.

8.7.11. Se recomand ca instalaiile folosite pentru ventilarea sau climatizare s fie astfel
proiectatenctspoatfifolositeipentruevacuareafumuluiigazelorfierbinincazdeincendiu.

8.7.12. Pentru ventilarea buctriilor se va folosi un regim de depresiune sau un regim


echilibratdepresiune.

8.7.13. Pentru reducerea consumurilor energetice, echiparea buctriei se va face astfel ca


utilajele cu degajare important de cldur s fie grupate i dimensionate la cerinele reale ale
restaurantului.

8.7.14.Pentrubuctriilemicisepoateutilizaventilareanatural.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 7775
8.7.15. (1) Ventilarea buctriile mari se va realiza cu ajutorul hotelor amplasate deasupra
utilajelor de preparare a hranei. Se recomand utilizarea hotelor cu inducie pentru a reduce
consumuldeenergie.
(2) Hotele, conductele de evacuare i alte dispozitive de captare trebuie s fie realizate din
materialedinclasaA
1
dereacielafoc.
(3) Hotele i conductele de evacuare se amplaseaz la cel puin 0,5 m fa de elemente i
materialealctuitedinmaterialecombustibile.
(4)Hotele,conducteledeevacuareialtedispozitivedecaptareseizoleazfade
elementeleimaterialelecombustibilesituatelamaipuinde1,00m.
(5) La trecerile prin perei i planee, precum i n interiorul ncperilor cu alt destinaie,
conductele de evacuare trebuie s fie realizate din materiale din clasa A1 de reacie la foc i s
asigure rezistena la foc egal cu cea a elementelor strpunse, dar nu mai puin de EI 60
h0 io
sau
EI60
veio
,funciedemoduldemontare,verticalsauorizontal.
(6) Ventilatoarele de evacuare trebuie s fie rezistente la foc F
300
60. Racordurile dintre
ventilatoareledeevacuareiconductetrebuiesfiedinclasadereacielafocA
2s1,d0.

(7) Cablurile/conductoarele electrice de alimentare a motoarelor electrice ale ventilatoarelor de


evacuaretrebuiesfiecuntrzierelapropagareaflcrilor,potrivitreglementriloraplicabile.

8.7.16.ncazulncarenupotfifolositeacesttipdehote,sevafolosipentrucompensare,aer
nclzit n situaiile cnd temperatura este aerului exterior este mai mic dect a aerului interior. La
buctriilemariserecomandutilizareainstalaiiledeintroducerecurcirepetimpulverii.

8.7.17.Aerulevacuatdelabuctriitrebuientotdeaunatrecutprintroprimtreaptcufiltru
specialpentrugrsimi,carespoatfinlocuiticuratcuuurin.Extraciaaeruluivainecontde
prescripiileprevzutelapct.6.2.306.2.32.

8.7.18.Conducteledeaervorrespectacondiiiledeetaneitateimpuselapct.6.2.866.2.90.

8.7.19. Se recomand recuperarea cldurii din aerul evacuat cu recuperatoare cu tuburi


termicesaucufluidintermediar.Nuesteadmisfolosirearecuperatoarelorrotativedincauzariscului
detransferdepoluani.

8.8.Haleindustriale
8.8.1. Proiectarea instalaiilor de ventilare la halele industriale va lua n considerare factorii
tehnici, economici, energetici i umani care intervin, ceea ce presupune cunoaterea cldirii, a
locurilordemunciatehnologiilor.

8.8.2.Concepiaunuisistemdeventilarevaaveanvedereurmtoareleaspecte:
a) definirea cldirii i a locurilor de munc, cu un inventar complet de date referitoare la
proceseleindustriale,laoameni,lacondiiiledemediu,etc.;
b) determinarea i clasificarea nivelului de risc al surselor de poluare; stabilirea
caracteristicilorfizicochimiceitoxicologicealepoluanilor;
c) determinarea soluiilor tehnice de captare i de ventilare innd cont, pe de o parte, de
procesul industrial, de evoluia lui posibil i de modificrile ce le antreneaz asupra
dispozitivelor de ventilare i pe de alt parte, de eventualele incompatibiliti dintre
poluani(praf,umiditate,cianuriiacizi)carenecesitseparareacircuitelor;
d) determinareaparametrilor(debite,vitezedeaer,temperaturi,etc.)icalcululinstalaiilor
(diametre,pierderidesarcin,putereinstalat,etc.);
e) alegerea componentelor instalaiei (aparate terminale, conducte, materiale, ventilatoare,
etc.);
78 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

76
f) stabilireaiprevedereacomponentelorcetrebuieacionatesaucontrolatenfunciune;
g) recepia i punerea n funciune a instalaiei de ventilare i determinarea valorilor de
referin.

Riscuriasupraorganismuluiuman
8.8.3. Substanele utilizate sau fabricate n industrie pot avea diverse efecte nefaste pentru
organismul uman; de aceea un obiectiv minimal este meninerea unei atmosfere necesare pentru
evitarea mbolnvirii personalului. n acest scop se utilizeaz valorile limit de referin pentru
concentraiiledesubstanenociveiovaloarelimitdeexpunere(anexanr.31dinNormegenerale
deprotecieamuncii,aprobateprinOrdinnr.508/933/2002).

8.8.4.Prafulprinnaturalui,fiecesteiritant,corosiv,fibros,toxic,alergizantsaupatogen,fie
prinsimplasaprezenareefectepulmonarechiardacnuprezintcaracternociv(anexanr.32din
Normegeneraledeprotecieamuncii,aprobateprinOrdinnr.508/933/2002).

8.8.5.Gazelesuntagresivepentrusntatedacsunttoxice,iritantesaucorosive.Pedealt
parte,fiecsuntagresivesaunu,prezintunriscdeasfixiereilipsdeoxigenrespirabil(anexanr.
33dinNormegeneraledeprotecieamuncii).

Riscurideexplozie
8.8.6. Atmosfera unui loc de munc este exploziv dac, dup ce sa produs aprinderea n
amesteculcuaer,ncondiiiatmosferice,alsubstanelorinflamabilesubformdegaze,vapori,cea
saupulberi,combustiasepropagnntregulamestecnears(conformart.2lit.BdinHG752/2004).

8.8.7. Oatmosferpotenialexplozivesteoatmosfercarepoatedeveniexplozivdatorit
condiiilorlocaleioperaionale(conformart.2lit.CdinHG752/2004).

8.8.8. O atmosfer exploziv se poate forma n exploatare normal n ncperi nchise sau
insuficientventilate,nvecintateancperilorundeseaflpompedefluidecombustibile,recipieni
prezentndsuprafeeliberedelichideinflamabile,debidoaneneacoperite,etc.

8.8.9. Atmosfera exploziv se poate forma i accidental prin scurgerile din recipienii din
magaziiaflatenstoc,nchisesauinsuficientaerate,scurgeriledinconducteledetransportdelichide,
gazeinflamabilesaupoluani,scurgeriledininstalaiiledecombustie.

8.8.10.nceamaipartegazelorivaporilorinflamabilinamesteccuaerulprezintpericolde
explozie; domeniul de concentraii periculoase este cuprins ntre limitele inferioare i superioare de
explozie. Prin ventilare trebuie s se asigure ca s nu se depeasc valorile limitei inferioare de
explozie.

8.8.11.Prafulipulberilecombustibilenuformeaznmodobinuitconcentraiiexploziven
atmosfera locurilor de munc. Totui operaiile curente reparare, ncrcare sau descrcare de
produse pulverulente pot crea nori periculoi : pulberi de granulometrie fin (<200m) depuse n
straturiipunereansuspensiedecureniideaer,saupulberileemisedeaparateneetanepotcrea
nori explozivi: praf de carbon, de sulf, de materiale organice ca fina, zahrul, laptele, amidon,
cerealelemn,materialeplastice,pulberimetalice.

8.8.12. Concentraia minim de explozie a unei pulberi depind de mai muli parametri:
granulometrie,energiasurseideinflamarenspecial.Concentraiaminimdeexplozieauneipulberi
estecuprinsntre20i100g/m
3
.Concentraiamaximdeexplozieestengeneralsuperioarvalorii
de1kg/m
3
.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 79

77

8.8.13.Pentruevitareaexplozieipulberilorinflamabilesevorrealiza:
a) oetaneitatebun,pectesteposibil,aaparatelorimainilor(cuexcepiacelordincare
existscurgeritehnologice:mori,site,elevator,bandtransportoare,amestector,etc.);
b) captarea pulberilor produse de maini la surs, pe cale uscat sau pe cale umed,
(lefuitor,polizor,etc.);
c) meninereasuprafeelorcuratenncperilordedepozitare.

Riscuridatedeexpunerealacaldirece
8.8.14.Pentrulimitareaexpuneriilacaldilarecesepotutilizainstalaiideventilarecares
asigure viteze i temperaturi ale aerului care s realizeze condiii acceptabile de munc, prin efect
convectiv.

Sistemedeventilare
8.8.15.Sistemeleutilizatepentruventilareahalelorindustrialevorfidupcaz:
a) ventilarealocal(prinaspiraielocal),
b) ventilareageneralrealizatprinamestec,
c) ventilareacombinat(localigeneral).

8.8.16. Ventilarea local va realiza captarea poluanilor ct mai aproape de sursa de emisie,
pentrualimitadispersialorntoatatmosferancperii;acestsistemtrebuiefolositacoloundesunt
sursedeemisieimportanteiconcentratedepoluani.

8.8.17.Ventilareageneralvarealizadiluiapoluanilorcuajutoruldebituluideaerproaspt
pentruadiminuaconcentraiasubstanelorpoluantepnlavaloareaconcentraieiminimeadmise.

Ventilareaprinaspiraie
8.8.18.Ventilareaprinaspiraietrebuiesrespecteurmtoareleprincipiiderealizare:
a) acoperireamaximposibilazoneideproducereapoluanilor;
b) captareassefacctmaiaproapedezonadeemisie;
c) plasareadispozitivuluidecaptaretrebuiessefacastfelnctoperatorulsnu fientre
acestaisursadepoluare;
d) utilizareamicrilornaturalealepoluanilor;
e) realizareauneivitezesuficienteaaeruluipentruantrenareapoluanilor;
f) repartizareauniformavitezelordeaerlanivelulzoneidecaptare;
g) compensareaaeruluicorespunztordebituluiaspiratdedispozitiveledeaspiraielocal;
h) evitareacurenilordeaeriasenzaieideinconforttermic;
i) evacuareaaeruluipoluatnafarazoneideintrareaaeruluiproaspt;
j) tratarea aerului evacuat, dup caz, pentru reinerea poluanilor astfel nct s fie
respectateconcentraiileadmiselaemisie.

8.8.19. Se utilizeaz trei tipuri de dispozitive de captare: dispozitive de acoperirea sursei de


degajare,dispozitiveinductoareidispozitivereceptoare.

8.8.20.Dispozitiveledeacoperireasurseidedegajarepotfinchise(carcase,cabinenchise),
seminchise (cabine seminchise, nie) sau deschise (hote, aspiraii laterale la bi industriale, guri de
captare etc). n funcie de procesul tehnologic, se aleg dispozitivele cu gradul de nchidere cel mai
ridicat.

8.8.21. Debitele de aer aspirate, sunt cele indicate pentru procesul tehnologic. Dac debitul
deaernuesteindicat,secalculeaznfunciedevitezaaeruluidindeschidereadispozitivului;aceast
80 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

78
vitezsevaalegenfunciedetoxicitateapoluantuluiaspiratiavndnvederecaprocesulsnufie
perturbat.

8.8.22.Prinproiectareadispozitivuluideaspiraiesevarealizaorepartiieuniformavitezei
n deschidere; n acest scop se pot realiza compartimentri, ecrane, lamele de dirijare. evitnd
creareazonelordeturbulenprinobstacole,marginiascuite,etc.

8.8.23.Dispozitiveledecaptareinductoare,plasateaproapedesurs,vorgenerauncurentde
aer n zona de emisie pentru antrenarea poluatului n dispozitivul de aspiraie i n conductele de
transport; curentul de aer generat va avea i rol de perdea de aer care s mpiedice dispersia
poluantuluisprencpere.

8.8.24. La proiectarea dispozitivelor de captare se va avea n vedere pe lng conformarea


aeraulic judicioas, asigurarea rezistenei mecanice, a stabilitii i rezistena la coroziune a
materialuluinfunciedepoluantultransportat.

Ventilareageneralpentrudiluareapoluanilor
8.8.25. Ventilarea general din halele industriale trebuie s ndeplineasc urmtoarele
cerine:
a) sserealizezecasistemunicnumaidacventilarealocalestetehnicimposibil;
b) s realizeze compensarea aerului evacuat prin sistemele locale de evacuare; aerul de
compensarevafinclzit;
c) sasigurenplusdiluareascprilordepoluanidelasistemelelocaledeevacuare,
d) sseutilizezedepreferinointroducereio extraciemecanic.Extracienaturaleste
posibilnhalenalteinlocurilecusursemaridecldur;
e) evacuareaaeruluipoluatssefacdepartedezonadeintrare(priza)aaeruluiproaspt.
f) dispozitiveledeintroducereiextracieaaeruluisevoramplasaastfelnct:
1. aerulscirculentromicaregeneraldinzonelecuratectrezonelepoluate;
2. seviteformareazonelorneventilate;
3. sseeviteformareaunorcurenideaercaresproducsenzaiedeinconforttermic;
4. locuriledemuncsnufieamplasatentresursiextracie;
5. micareacreataaeruluisfienacelaisenscudeplasareanaturalapoluanilor,n
particularsurmreascefectulascensionalalgazelorcalde.

8.8.26.nncperilencaresedegajprodusetoxicesauasfixiantesevarealizaoventilaren
depresiune.

8.8.27. n cazul ncperilor adiacente cu poluare specific diferit, se va investiga n plus


independenaventilatoarelorprindispunereantreeleaunorsasurimeninutensuprapresiunede
aer proaspt. Atunci cnd, din raiuni specifice procesului industrial, ncperea trebuie s fie
meninutnsuprapresiune,sasurilevorfimeninutendepresiune.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 81

79

9. Msuri i soluii pentru creterea eficienei energetice a instalaiilor de


ventilareclimatizare.

9.1.Izolareatermicainstalaiilor
9.1.1. Izolarea termic a elementelor componente din cadrul instalaiilor de
ventilare/climatizare trebuie realizat oriunde este nevoie de limitarea pierderilor de energie de
ctrefluidelecareotransportsauostocheaz;grosimeaizolaieitermicenacestscopsedetermin
pecriteriitehnicoeconomiceinndcontdedatelespecificealeproiectuluirespectiv.

9.1.2.Conducteledeaerseizoleaztermicnurmtoarelesituaii:
a) suntmontatenexteriorulcldirilor;
b) traverseazspaiineclimatizatesaunenclzite;
c) exist riscul condensrii pe suprafaa conductelor de aer (traverseaz spaii cu umiditate
ridicat);
d) transportaercutemperaturridicatexistndpericoluldeaccidentarelaatingere;
e) transport aer sau gaze cu temperatur ridicat i traverseaz spaii cu pericol de
incendiu;
f) transportgaze,vaporisauprafinflamabilitraverseazspaiicutemperaturridicat;n
acestcaztrebuiesseasigurelasuprafaaconductelordeaertemperaturinepericuloase.

9.1.3.Conducteledeagenttermicsaufrigorificseizoleaztermicpetoatlungimeatraseelor,
indiferentdespaiiletraversate.

9.1.4.Echipamenteleinstalaiilordeventilare/climatizareseizoleaztermiccorespunztor,n
specialnsituaiamontajuluiexterior.

9.1.5.Materialeleutilizatelaizolareatermicainstalaiilordeventilare/climatizaretrebuies
satisfacurmtoarelecondiii:
a) s fie incombustibile sau greu combustibile (clasele de reacie la foc A
1
,A
2
) sau dificil
inflamabile(claseledereacielafocB,C,D);
b) sfieneputrescibile;
c) saibproprietiizolantestabilentimp;
d) sfierigidelatemperaturiridicate;
e) s poat fi utilizate corespunztor pentru temperaturi coborte acolo unde este nevoie
(conducte de agent frigorific, conducte de ap rcit, echipamente pentru nmagazinare
aprcit);
f) snufietoxicesausnuconducladegajritoxicelatemperaturiridicate.

9.1.6.Sevorluamsuripentruprotejareacorespunztoareasuprafeeiexterioareaizolaiei
termiceinndseamadecondiiiledeexpunerelaumiditate,loviturimecanice,pericoldeincendiui
exploziedinspaiileundeesteamplasat.

9.2Recuperareaistocareaclduriiiutilizareasurselorregenerabile
9.2.1. n scopul realizrii unor instalaii de ventilare/climatizare cu consum redus de energie
trebuieutilizatrecuperareadecldurdinsistem.Recuperareaclduriidinaerulextrasdinncperi
serealizeazprinrecirculare,printransfer,prinschimbatoarerecuperativesauregenerative,sauprin
procesetermodinamice(pompedecldur,schimbtoarecutuburitermice,etc.).

82 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.201180
9.2.2. Se recomand de asemenea s se analizeze i s se aplice orice soluie economic de
recuperareaclduriidinsursedecldurdinafarasistemuluideventilare/climatizare(soare,sol,aer
exterior,cldurrezidualdinproceseleindustrialeetc).

9.2.3.Recirculareaaeruluiestepermisnfunciedecalitateaaeruluiextras.Astfel:
a) aerulextrasdincategoriaETA1poatefirecirculatsautransferat;
b) aerul extras de categoria ETA 2 nu poate fi recirculat dar poate fi transferat n toalete,
garajeialtespaiisimilare;
c) aerulextrasdecategoriileETA3iETA4nupoatefirecirculatsautransferat.

9.2.4.Larecuperareaclduriidinaerulextrasserespecturmtoareleprevederi:
a) tipul i ncercrile de etaneitate a instalaiilor de recuperare a cldurii se fac conform
prevederilordinstandardulSREN308:2000.
b) cnd aerul extras este de categoria ETA 2, este necesar funcionarea n suprapresiune a
priialimentatecuaerproasptarecuperatoruluidecldur.
c) atunci cnd se aplic recuperarea cldurii de tip aeraer pentru aer extras din categoria
ETA 3, este necesar funcionarea n suprapresiune a ntregului traseu de alimentare cu
aer proaspt n raport cu aerul extras. Aceasta trebuie asigurat n toate condiiile de
funcionarealeinstalaiei.
d) cnd aerul din care se recupereaz cldura provine din aer extras de diferite categorii,
aerul acesta nu trebuie s conin mai mult de 5% aer din categoria ETA3, dac unitatea
de recuperare a cldurii este de un tip ce permite transferul mirosurilor, umiditii sau a
altor impuriti, (de exemplu recuperator rotativ). O atenie sporit trebuie acordat
etaneitiiinterneaschimbtoruluidecldurtiprecuperator.
e) pentru aer extras de categoria ETA4 trebuie s se utilizeze instalaii de recuperare care
utilizeazunfluidintermediar.

9.2.5. La sistemele de climatizare cu puteri frigorifice peste 300 kW, este necesar s se
realizezeunstudiuldefezabilitatecarescuprindsoluiipentrustocareafrigului/clduriinsistem,
cu scopul reducerii vrfului de sarcin i diminuarea puterii instalate a instalaiei frigorifice. Acest
studiuvafacepartedindocumentaiatehnicaproiectului.

9.2.6. La sistemele de climatizare cu puteri frigorifice peste 100 kW, este necesar s se
realizezeunstudiuldefezabilitatecaretrebuiescuprindsoluiideutilizareasurselorregenerabile
deenergie.Sepotluanconsiderarenfunciedeparticularitileproiectului,despaiuldisponibili
de opiunile investitorului, soluii care utilizeaz energia geotermic, energia geotermal, energia
solar.Scopulurmritestereducereaconsumuluideenergieprimar.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 8381
10.Executarealucrrilordeinstalaiideventilareiclimatizare

Generaliti
10.1.Lucrriledemontajaleinstalaiilordeventilareclimatizaresevorcoordonaicorelacu
lucrrile de construcii propriuzise. Se va respecta coordonarea stabilit n proiect ntre specialiti,
cuprivirelatraseeleispaiilerezervatefiecruitipdeinstalaiiilaordineacronologicdemontaj.

10.2. La corelarea lucrrilor de montaj ale instalaiilor de ventilare climatizare cu cele de


construciesevoraveanvedereurmtoarele:
a) construcia va fi prevzut cu elementele necesare pentru instalarea mainilor i a
instalaiilorderidicatfolositelaaducereapepoziieaechipamentelordeinstalaii;
b) n proiectele de arhitectur i de rezisten se vor prevedea spaii libere i goluri astfel
nctsfieeliminatnecesitateaunorspargerialeelementelorconstruite;
c) introducerealatimpulconvenitcuconstructorul,adispozitivelordeprindereidefixarea
componentelordeinstalaiipeelementeledeconstrucii;
d) introducerea echipamentelor de ventilareclimatizare n ncperile rezervate i montarea
lorpepoziiesevafacenumaidupdefinitivarealucrrilordeconstrucii,astfelnctsse
evitedeteriorarealorprinlovire,stropire,depozitareaprafului,folosirealordreptschel.

10.3. Execuia lucrrilor de montaj instalaii de ventilare climatizare se va face respectnd


prevederiledinCaietuldesarciniiNormeledeprotecieamuncii.

Verificareamaterialeloriaechipamentelor
10.4. La executarea lucrrilor de montaj a instalaiilor de ventilareclimatizare se vor utiliza
numai materiale, echipamente i procedee care au marcaj CE sau Agrement Tehnic sau care au
performaneechivalenteisuntcomercializatelegalntrunStatMembrualUniuniiEuropenesaun
Turcia,orisuntfabricatelegalntrunstatEFTA,partelaacordulprivindSpaiulEconomicEuropeani
carecorespundprevederilorproiectului.

10.5.Echipamentelesositepeantiervorfinsoitedecertificatedeconformitate.

10.6.nainteapuneriinoper,toatematerialeleiechipamentelesevorsupuneunuicontrol,
pentruaseconstatadacnuausuferitntimpultransportuluiialdepozitrii,degradridenatur
s lecompromit integritatea i funcionalitatea. Punerea n oper nu va putea fi fcut dectdup
remedierisau,dacestecazul,dupnlocuireaechipamentelordefecte.

10.7. La aparatele de msurare i control se verific existena sigiliului i a buletinului


metrologic.

Transportul,depozitareaimanipularea
10.8. Transportul materialelor i a echipamentelor de instalaii se va efectua cu mijloace
adecvate, asigurate mpotriva oricror surse de deteriorare (vibraii, ocuri, radiaie solar, praf,
intemperii,devalizare,etc.)respectndindicaiilefurnizorilor.

10.9. Depozitarea echipamentelor i a materialelor, n perioada dintre aprovizionare i


montaj, se va face n depozite amenajate care s asigure gestionarea corect, cu respectarea
instruciunilorfurnizorilor,areglementrilornvigoareprivindprevenireaistingereaincendiiloria
Normelordeprotecieamuncii,avndnvedereurmtoarele:
a) materialele asupra crora condiiile atmosferice nu au practic influen nefavorabil, pe
duratadepozitrii,sepotdepozitanaerliber,nstive,rastele,pepalei,peplatforme,cu
asigurareacondiiilordemanipularetransportiantiefracie;
84 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

82
b) echipamentele i materialele ce pot fi deteriorate de agenii climatici, n special de
umiditate i de radiaia solar, pot fi depozitate sub oproane de asemenea ngrdite
mpotrivaefraciei;
c) echipamentele i materialele ce prezint pericolul de deteriorare datorit umiditii,
frigului excesiv, radiaiei solare, a vntului, a prafului i chiar a manipulrii neglijente, se
vordepozitanmagaziinchise.

Confecionareaconductelor(canalelor)deventilareclimatizare
10.10. Conductele pentru vehicularea aerului n instalaiille de ventilare climatizare, sunt
alctuite din tronsoane drepte i piese speciale i se execut conform proiectului tehnic i detaliilor
de execuie, n ateliere de producie dotate cu tehnica necesar, corespunztor procedurilor de
fabricaieagrementatetehnic.Peantieruldemontajseexecutmontareapepoziieaacestora,de
asemenea conform proiectului instalaiei. Fac excepie canalele din zidrie sau din gipscarton, care
seexecutdirectpeantier.

10.11.nproiectultehnicsevaspecificatipuldeconducteicondiiilepecareacesteatrebuie
slendeplineasc.

10.12. Modul de mbinare al semifabricatelor din care se confecioneaz conductele,


rigidizareaacestorapentruampiedecadeformareaizgomotullavariaiiledepresiune,vafistabilit
n Agrementul Tehnic al procedurii de fabricaie. La analiza ofertelor de licitaie pentru execuie
montaj,vaficonsultatiproiectantul.

Montareaconductelordeaer
10.13. La montarea conductelor de aer se vor respecta strict indicaiile din piesele desenate
ca i cele din Caietul de sarcini i prevederile Planului de coordonare ntre specialitile care au
colaboratlaproiectareainvestiiei.Prinacestedocumentesevorstabili:
a) traseul conductelor i poziia exact a echipamentelor, a gurilor de introducere i de
evacuareaaerului,spaiulrezervatechipamentelorinstalaieideventilare;
b) formageometricaconductelor,dimensiuni,debiteivitezealeaeruluintoatepunctele
ncareintervinschimbri,eventualpantedemontaj;
c) distanantrepuncteledesusinerepeelementeledeconstrucie,tipuldesusinere;
d) poziia exact a clapetelor de reglaj, a clapetelor antifoc i a punctelor de msurare, cu
asigurareaaccesuluilaacestea.

Izolareatermicaconductelordeaer
10.14.Conducteledeventilareseizoleazncondiiileprevzutedepct.9.1.29.1.3.

10.15. Materialele i procedeele de izolare termic sunt agrementate tehnic. Proiectantul


trebuiesindicematerialulfolositigrosimeaacestuiaidupcaziproteciamecanicaizolaiei.

Montareaechipamentelor
10.16.Echipamentelemodernedeventilareclimatizareaudeobiceielementelecomponente:
(ventilatoare, baterii de nclzire / rcire, filtre,recuperatoare de cldur etc), nglobate n agregate
complexe de tratare a aerului, sub forma unor module, uneori demontabile, pentru a uura
manipularealatransportilamontaj.

10.17.Inaintedencepereamontrii,acesteasevorsupuneurmtoarelorverificri:
a) existenamarcajuluiCEicorespondenacaracteristicilornscrisenplcuadeidentificare
cuceledinproiectidinCertificatuldeconformitate;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 85

83
b) b) controlul exterior, general al strii echipamentului pentru a se descoperi eventuale
deteriorri survenite la transport i la manipulare pentru aducerea la poziia de montaj
(deformri, degradarea racordurilor, degradri ale aparaturii de msur i de
automatizare,etc.);
c) controlul micrii libere, fr frecri a rotoarelor ventilatoarelor, existena i starea
izolaieitermiceiacusticeaagregatului;
d) stareatehnicimobilitateajaluzalelor,afiltrelordepraf;
e) stareatehnicabateriiloriarecuperatoarelordecldur;
f) existena i starea tehnic a suporilor elastici prevzui spre a mpiedeca transmiterea
vibraiiloragregatului,laelementeledeconstrucie.

10.18. Neregulile constatate vor fi remediate i menionate ntrun document scris, iar dac
acesteasedovedescafigrave,sevasolicitanlocuireaechipamentului.

10.19. Agregatul de tratare a aerului i eventual, ventilatorul independent, se vor aeza pe


poziie cu respectarea riguroas a cotelor de montaj prevzute n proiect; orice neconcordan cu
situaiadinterenvafiaduslacunotinaproiectantuluipentruadispune,prindispoziiedeantier,
modificareaproiectului.

10.20. nainte de fixarea pe poziie corespunztor prevederilor proiectului pentru a asigura


siguranaistabilitateanexploatare,sevaverificaorizontalitateapedoudirecii,aagregatului.

10.21.naintedefixareadefinitivpepoziieaventilatoarelorindependente,sevaverificai
asiguraorizontalitateaacestora,dupcumurmeaz:
a) la ventilatoarele radiale cu rotorul montat direct pe axul motorului electric,
orizontalitatea se va verifica cu nivela cu bul de aer plasat succesiv pe dou direcii
perpendiculare, pe asiul de baz al ventilatorului i pe generatoarea superioar a
motorului;
b) la ventilatoarele radiale cuplate direct cu motorul prin cupl elastic sau prin curele,
orizontalitatea se verific prin plasarea nivelei pe generatoarele superioare ale axelor
motorului i ventilatorului; se verific i la nevoie se corecteaz coaxialitatea celor dou
axe;
c) laventilatoareleaxiale,cesemonteazderegulpeconducte,severificorizontalitatea
sau,dupcaz,verticalitateacarcaseicilindrice;
d) dupasigurareaorizontalitiiventilatorului,sevaverificaechilibrareastaticarotorului
prin imprimarea cu mna a unei micri de rotaie; se va considera c rotorul este
echilibratdacdup34nvrtiriseopretenpoziiidiferite.Cuacestprilejseconstat
idacrotorulnufreacdecarcas.

10.22. La fixarea pe poziie a echipamentelor se vor respecta indicaiile productorului


stipulatendosarultehnicalprodusului.

10.23. Dup montaj se va afia la loc vizibil indicaia cu privire la interdicia de folosire a
echipamentelor montate pe pardoseal, drept schel pentru alte lucrri i se vor lua toate msurile
caaceastcerinsfierespectat.

10.24.Echipamentelecarenufacpartedintrunagregatcomplex(bateriidenclzirepentru
corectarea temperaturii, ventilatoare, uniti interioare i exterioare ale sistemelor de climatizare
local,etc.)sevormontarespectnddeasemenea,instruciuniledindosareletehnicealeproduselor.

86 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.201184
10.25. La montarea echipamentelor plasate pe terase, se va avea n vedere pstrarea
integritiiizolaieihidrofugeimpiedecareatransmiteriizgomotuluiivibraiilorlaplaneulcldirii.

Etaneitateainstalaiilordeventilare/climatizare
10.26.(1)Lamontareaelementelorcomponentealeinstalaiilor,sevorluamsurilenecesare
pentru asigurarea etaneietii mbinrilor elementelor ce intr n alctuirea conductelor, a
racordurilor dintre acestea i echipamente, pe perimetrul uilor de acces la camerele de aer, la
capacele de vizitare i de msurare, etc., astfel nct pierderile / aspiraiile de aer s fie limitate n
raportcuclasaconductelor,stabilitconformfig.6.2.1.sauatabelului10.1.

Tabelul10.1.Claseleconductelordeaerilimitadepierderideaernconducte
Clasade
etaneitate
Limitadepresiune
static[Pa]
Viteza
maxim[m/s]
Limita
pierderilorde
aer[l/sm
2
] Pozitiv Negativ
ClasaA
Presiunejoas
500 500 10 0,027p
0,65

ClasaB
Presiunemedie
1000 750 20 0,009p
0,65

ClasaC
Presiunenalt
2000 750 40 0,003p
0,65

ClasaD
(special)
Presiunenalt
2000 750 40 0,001p
0,65

(2)Valorilepierderilordeaeradmisesuntindicatentabelul6.2.1pentrudiversediametrede
conducteiclasedeetaneitate.

10.27.(1)Pentrutestareagraduluideetaneitateaconductelordeaer,sevaprocedaastfel:
a) conducteledeaerclasaAnunecesittestare;
b) conducteledinclasaBsevortestanlimitaa10%dinpieseledintroreea,alesealeatoriu.
Dacacestepiesenurespectlimiteleimpusentabelul6.2.1sevorrepetatestelecualte
10%dinpieselereelei;
c) conducteledinclasaCiDsevortesta100%.
(2) Proiectantul poate impune testarea conductelor de clas B i la presiuni mai mari de
1000Pa sau a conductelor de clas C la presiuni mai mici de 500Pa. El poate impune de asemenea,
funcie de importana cldirii, o pierdere de aer mai mic, specificnd un procent de pierderi din
valoarea impus clasei n care se ncadreaz conductele n cauz sau impunerea unei anumite clase
deetaneitate.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 87

85
11.Punereanfunciune,recepiaidareanexploatare

11.1 Punerea n funciune, recepia i darea n exploatare a instalaiilor de ventilare i


climatizare constitue ansamblul de activiti prin care instalaiile realizate se dau n folosina
beneficiarului.

11.2(1)Punereanfunciuneauneiinstalaiideventilareiclimatizareesteunansamblude
operaii tehnice care are drept scop verificarea i realizarea corespondenei dintre instalaia
realizatiproiect,nceeaceprivetefunciunileiperformaneleacesteia.
(2)Punereanfunciuneserealizeazprinparcurgereaurmtoareloretape:
a) operaiidepregtire;
b) controlulinstalaiei;
c) pornireainstalaiei;
d) reglareainstalaiei;
e) probe.

Operaiidepregtire
11.3 n vederea punerii n funciune a instalaiei de ventilare i climatizare se vor efectua
urmtoareleoperaiidepregtire:
a) luarea la cunotin a proiectului i nsuirea lui de ctre personalul de punere n
funciune;
b) inspectarea instalaiei realizate i constatarea accesibilitii punctelor de msur i a
organelordereglare;
c) stabilireaprogramuluioperaiilordepunerenfunciuneainstalaiei;
d) pregtireaaparatelordemsuricontrolnecesareoperaiilordeverificareainstalaiei;
e) pregtirea fielor de constatare pentru evidena datelor culese n cadrul operaiilor de
verificare.

Controlulinstalaiei
11.4Sevorefectuaurmtoarelecategoriideoperaiidecontrol:
a) controluldebunexecuieainstalaiei;
b) verificrialeelementelorcomponenteainstalaiei.

11.5Controluldebunexecuiecuprinde:
a) verificareacorespondeneicuproiectul;
b) verificareacalitiiexecuiei;
c) verificareaconformitiicureglementriletehnice;
d) verificareaconformitiicunormeledeprotecieamunciiidesecuritatelaincendiu;
e) controlulexisteneituturordocumentelornecesarefuncionrii.

11.6Verificareacorespondeneicuproiectulsereferla:
a) alctuireainstalaiei,constatnduseechipareaipoziiaelementelorncadrulinstalaiei,
b) geometria instalaiei, constatnduse dimensiunile conductelor de aer, ale gurilor de aer,
aledispozitivelordereglare,
c) caracteristicile funcionale ale echipamentului (debite, presiuni, viteze ale aerului, puteri
termiceetc),
d) termoizolareaconducteloriaparatelor,
e) proteciaanticorosivaelementelorinstalaiei,
f) existenaracordurilorlautiliti(energieelectric,agenitermici,ap,canalizare),
g) existenaelementelordeautomatizareprevzuteprinproiect.

88 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.201186
11.7 Verificarea calitii execuiei se face pe baza actelor normative referitoare la verificarea
calitii i recepia lucrrilor de instalaii aferente construciilor, urmrinduse ndeplinirea
urmtoarelorcerineesenialedecalitate:
a) rezistenmecanicistabilitate,
b) securitatelaincendiu,
c) igien,sntateimediu,
d) sigurannexploatare,
e) proteciempotrivazgomotului,
f) economiedeenergieiizolaretermic.

11.8Pentruverificareaconformitiicureglementriletehnicesevorutilizaactelenormative
specifice n vigoare referitoare la proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor de ventilare i
climatizare.

11.9 Verificarea modului de ndeplinire de ctre instalaie a prevederilor privind protecia,


siguranaiigienamunciisevafacepebazaurmtoarelorreglementri:
a) Legeasecuritiiisntiinmuncnr.319/2006;
b) Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicareaprevederilorLegiisecuritiiisntiinmuncnr.319/2006,cumodificrilei
completrileulterioare;
c) NormelegeneraledeprotecieamunciiaprobatecuOrdincomunalministruluimunciii
solidaritiisocialeialministruluisntiiifamilieinr.508/933din2002.

11.10Verificareamoduluidendepliniredectreinstalaieaprevederilorprivindsecuritatea
laincendiusevafacepebazareglementrilortehnicespecificenvigoareia:
a) Normelor generale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate prin Ordin MAI nr.
163/2007,
b) Regulamentului privind clasificarea i ncadrarea produselor pentru construcii pe baza
performanelordecomportarelafocaprobatprinOrdinulMTCTMAInr.1822/394/2004,
cumodificrileicompletrileulterioare,
c) Dispoziiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de ncrcri
electrostatice.

11.11 (1) Verificarea elementelor componente ale instalaiilor de ventilare/climatizare


urmretesevideniezedacacesteaaufostcorectmontateidacsunteficace.
(2)Sefacverificrila:
1. ventilatoare;
2. filtre;
3. bateriidenclzire/rcire;
4. cameredeumidificare;
5. gurideaer;
6. dispozitivedereglare;
7. conductedeaer;
8. instalaiadeautomatizare;
9. alteelementecomponentealeinstalaieideventilareiclimatizare,dupcaz.
(3)Procedurileprivindcontrolulcalitiiexecuieilucrrilor,petipurideelemente,suntdate
n actele normative specifice referitoare la verificarea calitii i recepia lucrrilor de instalaii
aferenteconstruciilor.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 8987
Controlulventilatoarelor
11.12Laventilatoareseverific:
a) placadeidentificarepecaresuntnscrisecaracteristicilefuncionalealeaparatului(debit,
presiune,turaie);
b) fixareapepostamentisistemuldeamortizareavibraiilor;
c) orizontalitateasaudupcaz,verticalitateaarborilormotoruluiiventilatorului;
d) echilibrareastaticarotorului;
e) modulderotirealrotorului(frfrecri,jocuri,zgomotesautrepidaiianormale);
f) sensulcorectderotaiealrotorului;
g) graduldenclzireallagrelorirulmenilordupofuncionarenormalainstalaiei;
h) numrulcurelelortrapezoidaledetransmisieintindereacorectaacestora;
i) turaiaventilatoruluiiamotoruluiconformplaciideidentificare;
j) starea accesoriilor ventilatorului: elemente de reglare a debitului, racorduri elastice pe
aspiraieirefulare,dispozitivuldeproteciealcurelelordeacionare,etc.;
k) calitatearacordurilorelectricealemotoruluideantrenare;
l) intensitatea curentului electric absorbit i a tensiunii motorului de antrenare al
ventilatorului.

Controlulfiltrelor
11.13Lafiltreseverific:
a) calitateaiintegritateamaterialuluifiltrant,conformfieitehniceaprodusului;
b) montareacorectamaterialuluifiltratncarcasafiltrului;
c) realizareaetanrilorpetraseuldeaer;
d) diferenadepresiunentreseciuniledetrecerealeaerului,dinamonteiavalalefiltrului;
e) graduldemurdrirealmaterialuluifiltrant;
f) funcionalitateaelementelormecanice,deacionare,alefiltrului.

Controlulbateriilordenclzire/rcire.
11.14Labateriiledenclzire/rcireseverific:
a) placadeidentificare,ncaresuntnscrisecaracteristicilefuncionalealeaparatului(putere
termic,debite,temperaturi);
b) etaneitateacarcasei;
c) starealamelelor(snufiestrmbe,turtitesauobturatedecorpuristine);
d) sensuldentrare/ieirelaracorduriledeagenttermic;
e) funcionalitateaorganelordenchidereireglarepecircuiteledeapideaer;
f) existenadispozitivuluideprotecielanghe,dupcaz.

Controlulcamerelordeumidificare
11.15Lacamereledeumidificareseverific:
a) placadeidentificarencaresuntnscrisecaracteristicilefuncionalealeaparatului,
b) dimensiunilecamereideumidificare,nconformitatecuproiectul,
c) existenaelementelorcomponenteiaaccesoriilor,
d) montajulcorectalelementelorcamereideumidificare,
e) etaneitateahidrauliciaeraulic,
f) moduldeasigurarealcontroluluidistribuieiapei,
g) proteciaanticorosiv.

Controlulgurilordeaer
11.16Laguriledeaerseverific:
a) corespondena cu proiectul privind tipul gurii de aer, precum i poziia n instalaie i n
ncpereaventilat;
90 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

88
b) dimensiunileguriideaer;
c) existena dispozitivelor de reglare/dirijare a debitului de aer i verificarea funcionalitii
acestora;
d) lipsaunorobstacoledeperturbareacurgeriinconductinncpere.

Controluldispozitivelordereglare
11.17Laramelecujaluzeleiclapetedereglareseverific:
a) etaneitateamontrii;
b) lipsadeformaiilorlaorganelemobile;
c) micareauoarifrjocaclapetelor,jaluzeleloriaelementelordeacionare;
d) funcionareaconformdestinaiei(deexemplu,jaluzelelecureglaresimultan,paralelesau
opuse);
e) accesabilitatea;
f) posibiltatea blocrii n poziiile de reglaj i existena elementelor de indicare a poziiei
organuluidereglare.

Controlulconductelordeaer
11.18Laconducteledeaerseverific:
a) integralitateareeleideconducte;
b) etaneitateambinrilorntretronsoane;
c) suporturile,elementeledesusinereiprotecieimpotrivatransmiteriivibraiilor;
d) calitateaizolaieitermiceiaproteciiloranticorosive;
e) existena capacelor de vizitare i curire, precum i etaneitatea acestora i uurina de
montaredemontare;
f) inexistena punctelor critice care cauzeaz pierderi de sarcin suplimentare sau surse de
zgomot (strangulri ale seciunii de curgere, corpuri strine n curentul de aer, raze de
curburmicilacoturi,unghiurimariladifuzoareconfuzoare,etc.).

Controlulinstalaieideautomatizare
11.19Lainstalaiiledeautomatizareseverific:
a) corectitudineaconexiunilorelectrice,
b) corectitudinea poziionrii elementelor traductoare i de execuie, funcionalitatea
acestora,
c) tablourileelectrice,pentruaseconstata:
1. condiiiledeamplasareiaccesibitatea;
2. dispunereaelementelorcomponente;
3. existenasistemelordeprotecieialegriilapamnt;
4. tipuriledecabluri;
5. marcajulietaneitateacircuitelor;
6. ventilareapentrurcireatabloului.
d) interfaacualtesisteme(gestiuneatehnicacldirii,securitatealaincendiu,etc.).

Pornireainstalaiei
11.20nainteadepornireainstalaieiseiauurmtoarelemsuri:
a) protejarea sau ndeprtarea din calea aerului a elementelor de automatizare susceptibile
asedefectaprinmurdrirecupraf;
b) demontareaelementelorfiltrante;
c) golireainstalaiilordeappentruevitareangheuluilabateriiledenclzireilacamerele
depulverizare(nsezonulrece).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 9189
11.21Pornireainstalaieisefacentreietape:
a) primapornire,
b) pornireansarcinnormal,
c) funcionareadeprob,

11.22 Prima pornire a ventilatorului se face la sarcin redus, prin nchiderea parial a
dispozitivului de reglare sau prin funcionarea la turaie redus a motorului ventilatorului (la
ventilatoarelecuturaievariabil).Severific:
a) dacrotorulsenvrtensensulnormal,
b) nivelulvibraiilorizgomotelor,
c) nclzireamotorului,lagrelor,palierelor,ntindereacorectacurelelordetransmisie.

11.23 (1) Pornirea n sarcin normal se face dup efectuarea observaiilor la pornirea n
sarcinredusiremediereaeventualelordeficiene.
(2) n timpul pornirii n sarcin normal se fac aceleai verificri ca la pornirea n sarcin
redus, precum i verificri asupra ntregii instalaii observnduse n special etaneitatea acesteia.
Funcionarealapornireansarcinnormaldureazatttimpctestenecesarcantreagainstalaie
sfieexaminat.

11.24 Funcionarea de prob se face cu toate elementele instalaiei asamblate n poziie


definitiv(filtre,elementedeautomatizare,organedereglareetc).ntimpulfuncionriideprobse
reiau verificrile fcute la pornirea instalaiei, o atenie deosebit dnduse funcionarii
ventilatorului.Funcionareadeprobdureazminimum8ore.Dupfuncionareadeprobsepoate
trecelareglareainstalaiei

Reglareainstalaiei
11.25Reglareaaeraulicainstalaieiesteprocesuldeajustarecantitativacurgeriiaeruluin
elementelecomponentealeinstalaieinvedereaasigurriidebitelorprescriseprinproiect.

11.26naintedencepereaoperaieidereglare,trebuiendepliniteurmtoarelecerine:
a) cldirea trebuie sa fie terminat, iar uile i ferestrele s fie n poziia indicat n proiect,
evitnduseinflueneleperturbatoarealevntuluisautirajuluinatural;
b) temperaturainterioarnncperisfiepstratctmaiconstant;
c) sseasigurecondiiileprescrisedefuncionarensuprapresiune/depresiuneancperilor
(griledetransfer);
d) reeauadeconductesfieterminatifuncionareadeprobiverificriledeetaneitate
ncheiate;
e) bateriiledenclzirei/saurcire,centralele,sfiemontateninstalaie;
f) dispozitivele de reglare a debitului de aer de la ramificaii i de la gurile de aer s fie
plasate n poziia deschis, organele de execuie pentru reglarea automat s fie
deconectate,ventilatorulsfienfunciune,avndundebitdeaeriniialcu10...15%mai
maredectdebitulstabilitprinproiect.

11.27Ordineaoperaiilordereglareaeraulicainstalaieiesteurmtoarea:
a) msurareadebitelordeaerlaguriledeventilaredinsistem;
b) compararea debitelor de aer msurate cu cele din proiect i calcularea procentului
realizatdindebitulproiectat(P
d
):
P
d
=
proiect
masurat
D
D
x100|%|
92 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

90
c) reglarea proporional a ramurilor i gurilor de aer, urmrinduse s se obin un acelai
procentrealizatdindebitulproiectatpetoateramificaiileiguriledeaer;sencepecu
ramura care are procentul Pd cel mai mare, prin nchiderea treptat a elementelor de
reglare ale gurilor de aer, cu att mai mult cu ct gura respectiv are un procent Pd mai
mare i se continu cu celelalte ramuri, atacate n ordinea descresctoare a procentului
realizat,Pd;
d) stabilirea debitelor la valoarea de 100% (valoarea proiectat) prin reglarea final a
debituluideaeralventilatorului.

11.28Reglareasencepeavndclapeteledereglarealecamereinpoziiecompletdeschisi
cuventilatoarele(deintroducereideevacuare)nfunciuneladebitulmaxim.Reglareadebitelorde
aer(proasptirecirculat)sefaceprinacionarearamelorcujaluzelealecamereipebazamsurrii
temperaturiloraeruluiproaspt,recirculatiamestecat.

11.29 La reglarea aeraulic a instalaiilor de ventilare i climatizare sunt admise urmtoarele


toleranefadedebitulproiectat:
a) laechilibrareagurilordeventilare:0.....+10%;
b) laechilibrarearamificaiilor:0...+5%;
c) lareglareadebituluiventilatorului:0....+5%.

11.30Rezultateleoperaiunilordecontrolidereglareainstalaiilordeventilariclimatizare
seconsemneaznproceseverbaledeconstatare.

Probe
11.30 La punerea n funciune a instalaiilor de ventilare i climatizare se fac urmtoarele
probe:
a) probe pentru verificarea caracteristicilor funcionale ale echipamentelor (ventilatoare,
baterii de nclzire / rcire, filtre, camere de umidificare, ventiloconvectoare, uniti
terminale);
b) probepeansamblulinstalaiei.

11.31 (1) Probarea ventilatoarelor se face prin determinarea, pe baz de msurtori, a


urmtoarelormrimi:
a) debituldeaer,
b) presiuneatotal,
c) niveluldezgomot,
d) intensitateacurentuluielectriclafuncionareanregimnormalamotoruluideacionareal
ventilatorului.
(2) Se verific dac punctul de funcionare debit /presiune, obinut, se afl pe curba
ventilatorului,specificatncarteatehnicaacestuia;severificdacaniveluldezgomotcorespunde
cuceldincarteatehnic.

11.32(1)Probareabateriilordenclzire/rciresefaceprindeterminarea:
a) performanei termice a bateriei, exprimat prin puterea termic i implicit, coeficientul
global de transfer de cldur al bateriei( se msoar temperaturile de intrare i ieire i
debitelepecircuiteledeaerideap);
b) pierderilordesarcinnbateriepecircuituldeaer(semsoarpresiuneastaticnaintei
dupbaterie).
(2)Severificdacvalorileobinutesuntnconcordancucelespecificatencarteatehnica
bateriei.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 9391
11.33Probareafiltrelordeaerconstndeteriorareaeficieneidereinereaprafului;aceasta
se stabilete, fie prin msurarea concentraiilor de praf la intrarea i la ieirea din filtru, fie prin
msurarea pierderii de sarcin n filtrul necolmatat i utilizarea diagramei de catalog eficien
pierderedesarcin.

11.34 (1) Probarea camerelor de umidificare cu proces adiabatic const n determinarea


eficieneideumidificareacamerei,definitcaraportuldintrediferenantretemperaturileaeruluila
intrarea i ieirea din camer i diferena ntre temperatura aerului la intrare i temperatura apei
pulverizate.
(2) Se verific dac eficiena camerei de umidificare obinut pe baza msurtorilor, n
condiiilefuncionriiinstalaieilaparametriiproiectai,corespundecuceaprevzutnproiect.

11.35(1)Probareaventiloconvectoarelorconstn:
a) determinareadebituluideaer;
b) determinareaputeriitermice;
c) determinareaniveluluidezgomot.
(2)Pentruaceasta,sedeterminaprinmsurtoriurmtoriiparametrii:
a) temperaturileaeruluilaintrareaiieireadinventiloconvector;
b) vitezamedieaaeruluirefulat;
c) debitulitemperaturapecircuituldeapcald,respectivaprcit;
d) niveluldezgomot.

11.36 Probele pe ansamblul instalaiei de ventilare i climatizare care se fac la punerea n


funciune,sunt:
a) probadeetaneitateareeleideconductedeaer;
b) probadeeficacitateglobalainstalaiei

11.37 (1) Proba de etaneitate a reelei conductelor de aer are drept scop determinarea
pierderilordeaer/aporturilordeaerfalsaleinstalaiei.
(2)Probadeetaneitatesefaceprinurmtoarelemetode:
a) msurareadebituluideaerlaventilatoricomparareaacestuiacusumadebitelordeaer
msuratelaguriledeventilare;
b) utilizarea unei instalaii portabile de prob, compus din ventilator de ncercare i
conductdemsurare,cucaresepunensuprapresiunereeauadeconducteainstalaiei,
avndguriledeaerastupateiventilatoruloprit;presiuneadencercareestecu25%mai
maredectpresiuneaderegim.
(3)Severificdacdebituldeaerprinneetaneiti,obinut,sencadreaznvalorilenormate
prevzutedereglementriletehnice.

11.38 Proba de eficacitate global se efectueaz n vederea recepiei instalaiei i are scopul
de a stabili dac instalaia de ventilare i climatizare realizeaz n ncperile deservite condiiile
igienicosanitareideconfortprevzuteprinproiect,referitoarela:
a) temperatura,umiditateaivitezaaerului;
b) puritateaaerului;
c) zgomotulprodusdeinstalaie.

11.39ncadrulprobeideeficacitateglobalsefacmsurtorintoatencperiledeservitede
instalaie; se compar determinrile efectuate cu instalaia n funciune i cu instalaia oprit.
Rezultatele probelor de verificare a eficacitiii globale a instalaiei se consider satisfctoare dac
parametrii aerului din ncperi (temperatur, umiditate, vitez, nociviti) i nivelul de zgomot,
respectprevederileproiectuluiinormelesanitareideprotecieamuncii.
94 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

92

11.40 n cazul n care instalaia de ventilare / climatizare are mai multe regimuri de
funcionare,dupanotimpsaudupprocesultehnologic,seprocedeazastfel:
a) severificeficacitateaglobalnregimdefuncionarecorespunztoranotimpuluincare
arelocrecepia;
b) severificeficacitateaglobalnregimurilecorespunztoarefazelorprocesuluitehnologic
caresedesfoarnperiodarecepiei
c) se va aprecia prin calcule i msurtori pariale, eficacitatea global a instalaiei n alte
anotimpuriialtefazetehnologicedectceledintimpulrecepiei;ncazulncareaceste
rezultatenusuntconcludente,apreciereaprincalculeaeficacitiiglobaleainstalaieide
ventilare, n diverse faze ale procesului tehnologic, se face adoptnd scenarii privind
emisiiledenoxe,degajriledecldur,etc.

11.41Durataprobeideeficacitateglobalestede12ore,farntrerupere,pentruinstalaiile
de ventilare i de 24 ore, fr ntrerupere, pentru instalaiile de climatizare. Msurrile se fac la
intervaledecelmult30deminute,petoatdurataprobei.

11.42Proceduriledencercare,aparateledemsurimetodeledemsurareaparametrilor
instalaiilordeventilareiclimatizarencadrulprobelornvederearecepieivorfinconformitatecu
prevederilespecificedinSREN12599:2002.

11.43Rezultateleprobelorefectuateasupraechipamenteloriasuprainstalaieinansamblu
ei,seconsemneaznproceseleverbaledeconstatare.

11.44 (1) Recepia este activitatea prin care beneficiarul/investitorul declar c accept
lucrareaicopreia,cusaufrrezerve,pentruafidatnfolosin.Recepiaseefectueazattla
lucrri noi ct i la interveniile n timp asupra construciilor existente (modernizri, extinderi,
reparaiicapitale)iserealizeazndouetape:
a) recepialaterminarealucrrilor;
b) recepiafinal,laexpirareaperioadeidegaranie.
(2) Recepia lucrrilor instalaiilor de ventilare i climatizare este o parte component a
recepiei construciei i se desfoar n conformitate cu Regulamentul de recepie a lucrrilor de
construcii i instalaii aferente acestora, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 273/1994, cu
modificrileicompletrileulterioare.

11.45 Recepia la terminarea lucrrilor de instalaii de ventilare i climatizare trebuie s


constate dac lucrrile au fost terminate i dac instalaiile funcioneaz la parametrii proiectai. n
acestscopcomisiaderecepieexamineaz:
a) instalaiilerealizate,princercetarevizual;
b) programuldecontrolalcalitiiexecuieiidocumenteleaferente;
c) proceseleverbalentocmitecuocaziaprobelorinstalaiei,pentru:
1. reglareainstalaiei,
2. probadeetaneitateainstalaie,
3. probe pentru verificarea caracteristicilor funcionale ale echipamentelor (ventilatoare,
bateriidenclzire/rcire,cameredeumidificare,filtre,.a.),
4. probadeeficacitateglobal;
d) referatul,cupunctuldevederealproiectantuluiprivindexecuialucrrilor;
e) carteatehnicaconstruciei,referitoarelainstalaiiledeventilareiclimatizare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 9593
11.46 La terminarea examinrii, comisia va consemna observaiile i concluziile n procesul
verbalderecepielaterminarealucrrilor,recomandndbeneficiarului/investitoruluiadmiterea,cu
saufrobiecii,arecepiei,amnareasaurespingereaei,dupcaz.

11.47 Recepia final a instalaiilor de ventilare i climatizare se efectueaz la expirarea


perioadeidegaraniealucrrii(dereguldup1..3ani).Comisiaderecepieexamineaz:
a) proceseleverbalederecepielaterminarealucrrilor;
b) instalaiile realizate, prin cercetare vizual, pentru a se constata finalizarea lucrrilor
cerutederecepialaterminarealucrrilor;
c) documenteletehniceiproceseleverbaleprivindexploatareainstalaiilor;
d) referatul beneficiarului / investitorului privind comportarea instalaiilor n exploatare pe
perioadadegaranie;
e) carteatehnicaconstruciei,referitoarelainstalaiiledeventilareiclimatizare.

11.48 La terminarea examinrii, comisia va consemna observaiile i concluziile n procesul


verbalderecepiefinal,recomandndbeneficiarului/investitoruluiadmiterea,cusaufarobiecii,
arecepieifinale,amnareasaurespingereaei,dupcaz.

11.49Dareanexploatareainstalaiilordeventilareiclimatizaresefacedupacerecepiala
terminarealucrrilorafostadmis.

11.50Documentelenecesareladareanexploataresunt:
a) instruciunile(manualul)deexploatare;
b) programuldeurmrirenexploatare;
c) jurnalulevenimentelor;
d) contractuldeexploatare.

96 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.201194
12.EXPLOATAREAINSTALAIILORDEVENTILAREbICLIMATIZARE

12.1 Exploatarea instalaiilor de ventilare i climatizare trebuie s asigure meninerea n


funcionare normal a instalaiilor i ncadrarea acestora n parametrii de performan proiectai.
Aceastaserealizeazprinurmtoareleactiviti:
a) supraveghereaiverificareaperiodicainstalaiilor,
b) interveniipentrumodificareaicorectarearegimuluidefuncionareainstalaiilor,
c) ntreinereainstalaiilor,
d) reparareainstalaiilor.

12.2 Exploatarea instalaiilor de ventilare i climatizare se face ctre personal specializat ,


pentruaceastactivitate,carepresteaz,ncondiiilelegii,acesteservicii.

12.3 Supravegherea i controlul periodic al instalaiilor de ventilare i climatizare face parte


din activitatea general de urmrire a comportrii n timp a construciilor, conform legislaiei n
vigoare.

Supraveghereainstalaiilor
12.4 Supravegherea instalaiilor de ventilare i climatizare se face permanent, conform
instruciunilordeexploatare,prinsistemuldispecersauprinurmriredirect.

12.5Supraveghereaprinsistemuldispecerrealizeazurmtoareleactiviti:
a) programarearegimuluidefuncionarealinstalaiei;
b) stabilireaicontrolareaparametriloraeruluidinncperiledeservite;
c) darea comenzilor de acionare a elementelor componente ale instalaiei, pentru
conducereaoperativaacesteia;
d) interveniapentruevitareasituaiilorpericuloasedefuncionare;
e) nregistrarea i evidena datelor privind exploatarea; redactarea rapoartelor de
funcionare.

12.6 (1) Urmrirea direct a funcionrii instalaiilor de ventilare i climatizare se face prin
controlareaiverificareainstalaiilordectrepersonaluldeexploatare.Aceastactivitateconstn:
a) observarea indicaiilor aparatelor de msur i nregistrare montate n ncperi i n
instalaie;
b) meninereanpoziiastabilitaorganelordereglare;
c) observarea funcionrii normale a echipamentelor i a elementelor componente ale
instalaiei.
(2)ncadrulurmririidirecteserealizeaz,lunarsautrimestrial,aciunideverificareperiodic
ainstalaiei.

Verificareaperiodic
12.7Verificareaperiodicainstalaiilordeventilareiclimatizarecuprinde:
a) pregtireaverificriiperiodice;
b) verificareaperiodicpropriuzis;
c) raportultehniciplanuldemsuri.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 9795
12.8(1)Pregtireaverificriiperiodiceareroluldeacolectatoateinformaiileidocumentele
necesarereferitoarelacldireilainstalaiiledeventilareiclimatizarecareodeservescianume:
a) informaii privind zonele din cldire care se ventileaz / climatizeaz : parametrii de
calcul ai aerului interior, debitele de aer, regimul de folosire a ncperilor, gradul de
ocupare,aporturileipierderiledecldur,etc.;
b) planurileinstalaiei;
c) documentaiiletehnicealeechipamentelor;
d) instruciuniledeexploatare;
e) jurnalulevenimentelor;
f) raportultehnicalverificriiperiodiceprecedente.
(2) n aceast etap trebuie pregtit aparatura de msur i control care va fi folosit n
cadruloperaiilordeverificare.Inventarulminimdeaparaturdemsuricontrolsecompunedin:
a) termohigroanemometrudigital(sautermometruipsihrometru);
b) anemometrudigital(cupaletesaufircald);
c) tubPitotPrandl;
d) manometrucutubU;
e) cronometru,rulet,lantern;
f) turometru;
g) ampermetru.
(3) Informaiile colectate n cadrul etapei de pregtire a verificrii periodice se sintetizeaz n
Fiatehnicainstalaiei.

12.9(1)Verificareaperiodicinstalaiilordeventilareiclimatizareconstn:
a) verificarea strii tehnice a elementelor componente ale instalaiei (vezi pct. 11.12
11.19);
b) verificareafuncionriinormaleaechipamentelor;
c) msurareadebitelordeaer;
d) msurareaparametrilor aerului din ncperile deservite(temperatur,umiditate, viteza
aerului).
(2) Pentru prevenirea incendiilor i limitarea efectelor i consecinelor n caz de incendiu, n
exploatareainstalaiilordeventilareiclimatizare,seasigururmtoarelemsuri:
a) filtreledeaer,motoareleelectriceaferenteventilatoarelor,clapeteleantifocirezistente
lafocielementelelordeacionare,detectoareledefumdinconductepentruacionarea
clapetelorsentreiniseexploateazcuperiodicitate;
b) Filtrele de aer se nlocuiesc i se ntrein cu periodicitatea prevzut de prezenta
reglementaretehnicideproductor;
c) Verificarea anual a asigurrii condiiilor de debit, vitez, presiune pentru instalaiile de
ventilare/climatizarecaresuntutilizatepentruevacuareafumuluincazdeincendiu;
d) Verificarea cu periodicitatea prevzut de reglementare specific a surselor electrice de
rezerv pentru alimentarea ventilatoarelor de evacuare a fumului, clapetelor cu rol de
rezistenlafoc,clapetelordecontrolafumului;
e) Verificareatrimestrialafuncionriiventilatoarelordeevacuareafumului;
f) Verificarea anual a funcionrii clapetelor cu rol de rezisten la foc (clapete antifoc,
volei),clapetelordecontrolafumuluiiaelementelordeacionare,iarncazdedefecte
seiaumsuripentrureparareasaunlocuireaacestora;
g) Verificarea anual a dispozitivelor de comand manual i automat a instalaiilor de
ventilare/climatizarecaresuntutilizatepentruevacuareafumuluincazdeincendiu;
h) Verificarea funcionrii detectoarelor de fum din conducte se asigur periodic i se
testeaz dup instalare pentru ndeplinirea cerinei privind detectarea densitii de fum
proiectate,iarncazdedefectseiaumsuriderepararesaunlocuireaacestora;
98 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

96
i) Verificareaanualadispozitivelordetransmisieisemnalizare,precumiadetectoarelor
deincendiuaferenteinstalaieidedetectare,semnalizareialarmarencazdeincendiu;
j) ntimpuloperaiilordentreinereireparaiiseinterzicefumatulncanaleledeventilare;
k) Se interzice depozitarea materialelor i substanelor combustibile n conductele de
ventilare;
l) Verificareapermanentacapacelordevizitareicurireacanalelordeventilare,uurina
demontaredemontare,frutilizareaunordispozitivesauechipamentespecialepentru
asigurareafacilitriiintervenieincazdeincendiu.

12.10 n cadrul verificrii periodice a instalaiilor de ventilare i climatizare se realizeaz


Testul de Performan Funcional care are drept scop detectarea i diagnosticarea defeciunilor.
TestulserealizeaznconformitatecuIEAECBSAnexa40icuprinde6pai:
1. Testnmodulmanualdeoperare,pentru:
- verificareacomenziloriastarterilor.
2.Testnmodulmanualdeoprire,pentru:
- verificareacomenziloriastarterilor;
- verificareasenzorilor;
- verificareacontrolerelor.
3)Testnmodulnormaldeoperare,pentru:
- verificareaperformaneiventilatorului.
4)Testladebitmaxim,pentru:
- verificareasenzorilor,
- verificareastarterilor,
- verificareasetrilorcontrolerelor,
- verificareadebituluideaerncameradeamestecinncperiledereferin,
- verificareapierderilordesarciniaetaneitiireeleiconductelordeaer.
5) Testladebitminim,pentru:
- verificareafuncionriicudebitminimdeaerproaspt,
- verificareadebituluideaernncperiledereferin.
6) Testdeoprireautomat,pentru:
- verificarea strii sistemului la oprire automat; n acest caz se verific dac
ventilatoarele sunt oprite i dac organele de nchidere/reglare, jaluzele, clapete,
volei,etc.,suntnpoziiacorespunztoare.

12.11 Rezultatele obinute n urma verificrii periodice a instalaiei se consemneaz ntrun


Raport tehnic, care va cuprinde, n mod obligatoriu i un Plan de msuri privind mbuntirea
funcionriiinstalaiei.

Corectarearegimuluidefuncionare
12.12 Corectarea regimului de funcionare al instalaiei se face n scopul satisfacerii
necesitilordinncperiledeservite,inndseamademodificareacondiiilorclimaticeexterioare,a
conditiilorinterioareiaregimuluideutilizareancperilor.

12.13Corectarearegimuluidefuncionareserealizeazprinurmtoareleoperaii:
a) msurareaparametriloraeruluiiagenilortermicisaufrigorifici,
b) compararea parametrilor msurai cu cei prevzui n proiect sau n instruciunile de
exploatare,
c) comandareaorganelordeacionarenvedereaefecturiicoreciilor.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 9997
12.14 Manevrele pentru corectarea regimului de funcionare al instalaiei se efectueaz n
douetape:
a) aducerea instalaiei la regimul iniial de exploatare, care urmeaz dup pornirea
instalaiei,
b) trecerea instalaiei n regim de funcionare curent i meninerea parametrilor aerului
dinncperilavalorileprescrise,prinoperaiunidereglare.

12.15 Reglarea aeraulic a instalaiei de ventilare i climatizare se realizeaz conform


pct.11.2611.29.

12.16 (1) Reglarea nclzirii aeruluise face prinacionareasupra agentului termic al bateriei
denclzire,prinreglajcantitativ,calitativsaumixt.
(2)Reglareanclziriiaeruluisefacencoordonarecureglareaamesteculuideaer(proaspti
recirculat),corespunztorschemeifuncionaleainstalaiei.

12.17Reglarearciriiaeruluiseface,nfunciedesoluiaadoptatpentrurcire,astfel:
a) labateriiledeaprcit,prinacionareasupraagentuluifrigorific,prinreglajcantitativ,
calitativsaumixt;
b) labateriiledercirecuevaporaredirect,prinfuncionareacompresoarelorntreptede
sarcinsaulaturaievariabil.

12.18 Reglarea umidificrii aerului, la instalaiile la care umidificarea ,se realizeaz prin
stropireaaeruluisefaceprinreglareadebituluiapeidestropire,ncoordonarecureglareabaterieide
nclzire.

ntreinerea
12.19ntreinereainstalaiilordeventilareiclimatizarereprezintoactivitatedeexploatare,
dus permanent prin efectuarea de operaii care au ca scop asigurarea funcionrii continue i n
bunecondiiiainstalaiilor.

12.20Principaleleoperaiidentreineresunt:
a) laventilatoare:
- ungerealagrelorirulmenilor,
- ntindereauniformacurelelordetransmisie,
- echilibrarearotoarelor,avndnvedererotireafratingereacarcasei,
- strngereauruburiloripiulielorlasuportulventilatorului;
b) lafiltredeaer:
- nlocuireafiltrelordeteriorate,
- verificareafuncionriisistemuluideavertizareacolmatriifiltrului,
- nlocuireasaucurirea(prinsplaresauscuturare)filtrelorcolmatate,
- verificareasistemuluideautocurire,
- ungereaelementelormecanicenmicare;
c) labateriiledenclzire/rcire:
- etanarearacordurilorbaterieipecircuiteledeaerideap,
- verificareafuncionriirobinetelordeperacordurilebateriei,
- curireaaripioarelordepraficorpuristrine,
- dezaerisireacircuituluihidraulic,
- splareainterioarabateriilornvedereainlturriidepunerilordenmolsaupiatr;
d) lacamereledeumidificare:
- verificareamoduluidestropire;curireaduzelornfundateinlocuireacelordefecte,
100 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

98
- curareabazinuluidedepuneriledenmol,
- verificareafuncionriipreaplinului,
- curireafiltrului,
- curireaseparatoarelordepicturi,
- operaiidentreinerelapompadeap,
- verificareaetaneitiicamereideumidificarepecircuiteledeaerideap,
- vopsireaiprotejareaelementelorsupusecoroziunii;
e) ladispozitiveledenchidereireglare:
- ungerealagrelor,
- nlocuireabucelorilagrelordeteriorate,
- corectareapaletelorijaluzelelordeformate,
- refacereaetanrilor;
f) laguriledeaer:
- curireadeprafindeprtareacorpurilorstrinedinseciuneagurii,
- refacereaetaneitiifatdetubulatur,
- verificareafuncionriielementelormobile,
- corectareaelementelormobiledeformate;
g) laconducteledeaer:
- restabilireaetanrilor,
- curareadeprafieliminareacorpurilorstrinedininteriorulconductelordeaer,
- verificarea gurilor de vizitare/curire i a punctelor de msurare (a se vedea i
standardulSREN12097:2007),
- remedierea izolaiei termice i a proteciilor anticorosive controlul suporturilor i
elementelorderigidizare,
- nlocuireaelementelor,deteriorate,deproteciempotrivatransmiteriivibraiilor;
h) laaparaturademsuricontrol:
- verificareafuncionriisenzorilor,
- etalonareaperiodicaaparatuluidemsuricontrol.

Reparaiile
12.21 Reparaiile care se efectueaz la instalaiile de ventilare i climatizare sunt de dou
tipuriianume:
1. reparaiiplanificate,realizatepebazaunuigraficntocmitdebeneficiarulinstalaiei;
2. reparaiiaccidentale.

12.22(1)Reparatiileplanificatesunturmtoarele:
a) Reviziainstalaiei;serealizeazperiodic,nperioadecndinstalaianufuncioneaz.
Reviziainstalaieiurmretesstabileascstareatehnicaelementelorcomponentealeinstalaieii
s descopere defeciunile care trebuiesc nlturate pentru aducerea instalaiei n starea iniial ;
revizia are ca obiect, n principal, etaneitatea reelei conductelor de aer, funcionalitatea
echipamentelor,reglareamanualiautomat.
Rezultateleverificriloriconstatrilorfacutelareviziestaulabazareparaiilorinstalaiei.
b) Reparaiilecurente;serealizeaz,deregul,frscoatereadinfunciuneinstalaiei.
Reparaiile curente se fac n special la elementele de instalaie care pot afecta buna funcionare a
ntregii instalaii n caz de defeciune; se nlocuiesc piesele uzate, se nltur stricciunile i se
restabiletefuncionareanormalamecanismeloriagregatelor.
c) Reparaiilecapitale;seexecutlatermenefixatedereglementrinfunciunededurata
normatdeserviciuainstalaiei.
(2)Reparaiilecapitalerealizeaznlocuireaunorechipamentesauprialeinstalaiei,pentru
asigurareafuncionriiinstalaieilaunniveldeperformanridicatiimplicit,modernizareaacestora.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 101

99

12.23 Reparaiile accidentale se realizeaz n caz de incidente, defeciuni sau avarii ; ele se
executdectreechipedeintervenie,subsupraveghereabeneficiarului.

12.24 (1) Reparaiile efectuate se nscriu n Jurnalul evenimentelor instalaiei de ventilare i


climatizare.
(2) n urma lucrrilor de reparaii se modific, dac este necesar, Fia tehnic a instalaiei i
Instruciuniledeexploatare.

12.25Seprezint,ncontinuareuninventaralincidenteloridefeciunilorcarepotapreala
instalaiiledeventilareiclimatizare,evideniindusecauzeleposibileimodulderemediere:
a) Instalaiaprimetepreapuinaer.Cauzeledefeciunilor:
1. sensulincorectderotaiealventilatorului;
2. reducereaturaieiventilatoruluidatoritntinderiislabeacurelelor;
3. blocarea motorului, ungerea insuficient a lagrelor, palete strmbe, nefixarea
rotoruluipeax;
4. colmatarea filtrelor (constatat prin msurarea diferenei de presiune n aval i n
amontedefiltruicomparareacuvalorilenormale);
5. colmatareabateriilornclzite,rcirepeparteadeaer;
6. existenauneistrangulripetraseulconductelordeaer;
7. poziiaincorectadispozitivelordereglajidenchideredininstalaie;
8. micorareaseciuniiprizelordeaer;
9. instalaianuesteetans.
Remedieriledefeciunilorserealizeazastfel:
1. serestabiletesensulnormalprinlegareacorectamotoruluilainstalaiaelectric;
2. sentindcurelele(sauseschimb),seunglagreleisenlocuiescpalelestrmbe;
3. seschimbsausecurfiltrelecolmatate;
4. se determin locul strangulrii prin msurarea debitelor i presiunilor pe traseul la
careaaprutdefeciunea,severificiseregleazpoziiileelementelordesectorizare
(clapete,ibre,ramecujaluzele),senlturcorpurilestrinedinconducteledeaer;
5. securdedepuneriprizeledeaer;
6. serealizeazetaneitateainstalaieipentregtraseul.
b) Instalaiaprimetepreamultaer.Cauzeledefeciunilor:
1. turaiaventilatoruluipreamare;
2. lipsaunorcelulefiltrante,filtregurite;neetaneitinjurulfiltrelor;
3. lipsa altor elemente ale centralei de ventilare / climatizare: baterii de nclzire sau
rcire,separatoaredepicturi,etc.;
4. dereglareasistemelordeautomatizare.
Remedieriledefeciunilorrespectivesunt:
1. se verific diametrul aibelor de transmisie la ventilator i se nlocuiesc cele avnd
diametrulmaimicdectcelprescris;
2. se completez cu celule filtrante sau se nlocuiesc filtrele defecte restabilinduse
etaneitatea;
3. severificdactoateelementeleinstalaieisuntmontateisecompletezcelelips;
4. seefectueazreglareasistemelordeautomatizare.
c) Instalaiaareundebitpulsativsaufluctuant.Cauzeledefeciunilorsunt:
1. dezechilibrarearotoruluiventilatorului;
2. joculaxelorclapetelorsaujaluzelelor;
3. influenavntuluiasupraprizeideaer;
4. alegereagreitaventilatorului;
5. nerigidareapereilortubulaturii;
102 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011

100
Remedieriledefeciunilorrespectivesunt:
1. se echilibreaz rotorul ventilatorului i se cur de impuriti sau alte materiale
strine;
2. senlturjocullaaxeleclapetelorsaujaluzelelor;
3. seprotejeazprizelecuaercontraefectelorvntului;
4. serigidizeazpereiitubulaturii.
d) Instalaiaproducepreamultzgomot.Cauzeledefeciunilor:
1. vitezpreamareaaerului;
2. distrugeraatenuatoarelordezgomotiaburdufurilorelastice;
3. distrugerea sau dereglarea suporilor elastici ai ventilatoarelor, pompelor,
compresoarelor;
4. desprindereauruburilorramelorcujaluzele,lipsaderigiditateaelementelormobile
alegurilordeaersaualealtorelementealeinstalaiei.
Remedieriledefeciunilorrespectivesunt:
1. sereducevitezaaeruluinlimiteleacceptate;
2. serefacisereparatenuatoareledezgomotiburdufurileelastice;
3. senlocuiescelementeleelasticealesuporturilorventilatoarelor;
4. sestrnguruburiledesprinseiserefacsudurile.
e) Instalaiarefuleazaerprearece.Cauzeledefeciunilor:
1. sitemuldereglareaagentuluitermicnufuncioneazcorect;
2. aparateledemsurareatemperaturiisuntdefectesaudauindicaiigreite;
3. obturarea circulaie agentului termic la bateriile de nclzire (depuneri de nmol i
piatr,robineteblocate);
4. agentultermicareparametriipreasczui;
5. debituldeaermaimaredectcelprescris.
Remedieriledefeciunilorrespectivesunt:
1. severificinstalaiadereglareaagentuluitermic;
2. sereetaloneazaparateledemsursausenlocuiescaparateledefecte;
3. securbateriiledenmolsaudepuneridepiatr;senlocuiescrobineteleblocate;
4. securlameleleisuprafeeledeschimbprinsplaresausuflarecuaer;
5. seaducparametriiagentuluitermicidebituldeaerlavalorileprescrise.
f) Instalaiarefuleazaerulpreacald.Cauzeledefeciunilor:
1. debituldeaerestemaimicdectcelprescris;
2. sistemuldereglarefuncioneazdefectuos;
3. murdrirea elementelor sensibile ale termometrelor sau traductoarelor de
temperatur;
4. parametriiprearidicaiiaiagentuluitermic;
5. inducaiigreitedatedetraductoaresautermorezistene.
Remedieriledefeciunilorrespectivesunt:
1. seregleazdebituldeaeriparametriiagenilortermici;
2. severificinstalaiadereglare;
3. se cur elementele sensibile ale termometrelor sau traductoarelor de
temperatur.
g) Instalaia refuleaz aerul cu umiditatea relativ mai mic dect necesar. Cauzele
defeciunilor:
1. dereglareainstalaiei;
2. nfundareaduzelor;
3. reducereadebituluiipresiuniipompeidecirculaieaapeidestropire;
4. reducereadebituluideabur(laumidificareacuabur).
Remedieriledefeciunilorrespectivesunt:
1. seregleazinstalaiadeumidificare;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 103

101
2. securduzele;
3. sereparpompa;
4. semretedebituldeabur;
h) Instalaia refuleaz aerul cu umiditatea relativ mai mare dect necesar. Cauzele
defeciunilor:
1. dereglareainstalaiei;
2. lipsaunorpridinseparatoaredepicturi.
Remedieriledefeciunilorrespectivesunt:
1. seregleazinstalaiadeumidificare;
2. secompleteazseparatoareledepicturi.

104 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011
102
Anexa1.
Documentedereferinpentruproiectarea,executareaiexploatareainstalaiilordeventilarei
climatizaredincldiri.
Actenormative:
1 Legeanr.10/1995 privindcalitateanconstrucii,cumodificrileulterioare,publicatn
MonitorulOficial,ParteaInr.12din24ianuarie1995
2 Legeanr.372/2005 privindperformanaenergeticacldirilor,cumodificrileulterioare,
PublicatnMonitorulOficial,ParteaInr.1144din19decembrie2005
3 Legeanr.319/2006 Legeasecuritiiisnntiinmunc,publicatnMonitorulOficial,
ParteaInr.646din26iulie2006
4 HotrreaGuvernuluinr.
752/2004
privind stabilirea condiiilor pentru introducerea pe pia a
echipamentelorisistemelorprotectoaredestinateutilizriinatmosfere
potenial explosive, cu modificrile ulterioare, publicat n Monitorul
Oficial,ParteaInr.499din03iunie2004
5 Ordinulministrului
munciiisolidaritii
socialenr.508/933/2002
privindaprobareaNormelorgeneraledeprotecieamuncii,cu
modificrileulterioare,publicatnMonitorulOficial,ParteaInr.880din
06decembrie2002
6 Ordinministrului
administraieii
Internelornr.163/2007
privindaprobareaNormelorgeneraledeaprarempotrivaincendiilor,
publicatnMonitorulOficial,ParteaInr.216din29martie2007
7 Ordinulministrului
transporturilor,
constructiilori
turismului
nr.1822/394/2004
pentruaprobareaRegulamentuluiprivindclasificareaincadrarea
produselorpentruconstruciipebazaperformanelordecomportarela
foc,cumodificrileicompletrileulterioare,publicatnMonitorul
Oficial,ParteaInr.90din27ianuarie2005

Reglementritehnice:
1 MC001/2006
Metodologiadecalculalperformanei energeticeacldirilor,aprobat
prin Ordinul ministrului transporilor, construciilor i turismului
nr.157/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n
MonitorulOficialcunr126dindata21februarie2007
2 NEx012006 "Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea,
punerea n funciune, utilizarea, repararea i ntreinerea instalaiilor
tehnicecarefuncioneaznatmosferepotenialexplozive",indicativNEx
0106, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei i egalitii de
anse nr. 392/2007, publicat n Monitorul Oficial cu nr 411 din data 19
iunie2007

Standarde:
1. SREN1886:2008 Ventilareancldiri.Unitidetratareaaerului.Performanemecanice
2. SR19071:1997 Instalaiidenclzire.Necesaruldecldurdecalcul.Prescripiidecalcul
3. SR67241:1995 Ventilareadependinelordincldiriledelocuit.Ventilarenatural.Prescripii
deproiectare
4. SR67242:1995
Ventilareadependinelordincldiriledelocuit.Ventilareamecaniccu
ventilatorcentraldeevacuare.Prescripiideproiectare
5. SR67243:1996
Ventilareadependinelordincldiriledelocuit.Ventilareamecaniccu
ventilatoareindividualedeevacuare.Prescripiideproiectare
6. SRCR1752:2002
Instalaiideventilarencldiri.Criteriideproiectarepentrurealizarea
confortuluitermicinterior
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 105


103
7. SRENISO7730:2006
Ambianetermicemoderate.Determinarea analiticiinterpretarea
confortuluitermicprincalcululindicilorPMViPPDispecificareacriteriilor
deconforttermiclocal
8. SRENISO8996:2005 Ergonomiaambianelortermice.Determinarearateidecldurmetabolic
9. SREN12097:2007 Ventilareancldiri.Canaledeaer.Cerinepentruelementelecomponente
alecanalelordeaernscopuluurriintreineriireelelordecanaledeaer
10. SRCEN/TR12101
5:2007
SistemedecontrolalfumuluiigazelorfierbiniPartea5:Ghidde
recomandrifuncionaleimetodedecalculpentrusistemedeventilare
pentruevacuareafumuluiigazelorfierbini
11. SREN121016:2005 Sistemepentrucontrolulfumuluiigazelorfierbini.Partea6:Specificaii
pentrusistemecupresiunediferenialKituri
12. SREN12237:2004 Ventilareancldiri.Reeledecanale.Rezistenaietaneitatea
canalelorcircularedetabl
13. SREN12599:2002 Ventilareancldiri.Proceduridencercareimetodedemsurarepentru
recepiainstalaiilordeventilareidecondiionareaaerului
14. SREN12792:2004 Ventilareancldiri.Simboluri,terminologieisimbolurigrafice
15. SREN12831:2004 Instalaiidenclzirencldiri.Metoddecalculalsarciniitermicedecalcul
16. SREN13053:2007 Ventilareancldiri.Cameredetratareaaerului.Clasificareai
performanelecamerelor,aleelementelorcomponenteialeseciunilor
17. SREN131415:2005 Ventilareacldirilor.ncercareaperformaneicomponentelor/produselor
pentruventilareacldirilordelocuit.Partea5:Cciulideventilarei
dispozitivedeieireprinacoperi
18. SREN13142:2004 Ventilareancldiri.Componente/produsepentruventilarealocuinelor.
Caracteristicideperformanobligatoriiiopionale
19. SRENISO
13790:2008
Performanaenergeticacldirilor.Calcululnecesaruluideenergiepentru
nclzireaircireaspaiilor
20. SREN13779:2007 Ventilareacldirilorcualtdestinaiedectceadelocuit.Cerinede
performanpentruinstalaiiledeventilareidecondiionareaaeruluidin
ncperi
21. SRENISO
13791:2006
Performanatermicacldirilor.Calculultemperaturiiinterioareaunei
ncperifrclimatizarentimpulverii.Criteriigeneraleiproceduride
validare
22. SRENISO
13792:2004
Performanatermicacldirilor.Calculultemperaturiiinterioareaunei
ncperifrclimatizarentimpulverii.Metodedecalculsimplificate
23. CEN/TR14788:2006 VentilationforbuildingsDesignanddimensioningofresidentialventilation
systems
24. SREN15239:2007 Ventilareancldiri.Performanaenergeticacldirilor.Ghidpentru
inspeciainstalaiilordeventilare
25. SREN15240:2007 Ventilareancldiri.Performanaenergeticacldirilor.Ghidpentru
inspeciainstalaiilordeclimatizare
26. SREN15241:2007 Ventilareacldirilor.Metodedecalculalpierderilordeenergiedatorit
ventilaieiiinfiltraieincldirilecomerciale
27. SREN15242:2007 Ventilareacldirilor.Metodedecalculdeterminareadebitelordeaern
cldiri,inclusivinfiltraiile
28. SREN15243:2008 Ventilarea n cldiri. Calculul temperaturii ncperilor, a sarcinii termice i a
energieipentrucldiriprevzutecuinstalaiidecondiionareaaerului
29. SREN15423:2008 Ventilarea n cldiri. Msuri de prevenire a incendiilor pentru sistemele de
distribuieaaeruluincldiri
30. SREN6007910
1:2004
Atmosfere explozive. Partea 101: Clasificarea ariilor. Atmosfere explozive
gazoase
106 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011


104
Anexa2.
Dateclimaticedecalculpentruclimatizarevara

Nr crt Localitate Temperatur
[
0
C]
Umiditate
relativ [%]
1 Alba-Iulia 34,3 28
2 Alexandria 38 25
3 Arad 36,7 23
4 Bacu 36,4 22
5 Baia Mare 34,3 37
6 Bistria 32,7 36
7 Botoani 35 27
8 Brila 36,3 26
9 Braov 32,8 35
10 Bucureti 35,3 35
11 Buzu 35,4 26
12 Clrai 37,5 23
13 Cluj 31,5 35
14 Craiova 36,5 35
15 Constana 30,6 53
16 Deva 33,1 27
17 Drobeta Turnu Severin 36 23
18 Focani 34,2 44
19 Galai 33,2 41
20 Giurgiu 38,6 24
21 Iai 36 37
22 Miercurea Ciuc 34,7 39
23 Oradea 36,6 32
24 Piteti 31,8 27
25 Ploieti 34,3 23
26 Piatra Neam 33,1 38
27 Reia 35 23
28 Rmnicu Vlcea 36,3 37
29 Slatina 32,2 39
30 Slobozia 32,8 41
31 Satu Mare 34,7 41
32 Sfntu Gheorghe 33 34
33 Sibiu 34 33
34 Suceava 32,5 23
35 Trgu Jiu 33,3 43
36 Trgu Mure 34,1 41
37 Timioara 36,4 25
38 Trgovite 33,5 36
39 Tulcea 35,4 33
40 Vaslui 35 43
41 Zalu 34,5 31

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 107


105
Anexa3.
ValorileintensitiiradiaieisolaredirecteI
D
,idifuzeI
d
[W/m
2
]

O r a 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 medie
I
D

N 53 3 3 53 5
NE 333 402 301 130 4 49
E 383 568 575 498 338 144 105
SE 188 370 468 514 485 393 241 58 113
S 41 159 316 354 394 354 316 159 41 89
SV 58 241 393 485 514 468 370 188 113
V 144 338 498 575 568 383 105
NV 8 130 301 402 333 49
Oriz 89 241 381 523 647 711 734 711 647 532 381 241 89 247
I
d
53 80 103 123 136 146 147 146 136 123 103 80 53 59


108 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011


106
Anexa4.
Ariautildepardosealpentruopersoan,pentrudeterminareagraduluideocupareancperilor
(dinSREN13779:2005)

Destinaiancperii
ariapardoseliipentruo
persoan[m
2
/persoan]

domeniutipic valoriprinlips
Biroumare
dela7la20
12
Biroumic
dela8la12
10
Saldeedine
dela2la5
3,0
Magazin
dela3la8
4,0
Saldeclas
dela2la5
2,5
Salondespital
dela5la15
10
Camerdehotel
dela5la20
10
Restaurant
dela1,2la5 1,5


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 109


107
Anexa5.
Degajareadecldurauneipersoane(pentruotemperaturaaeruluidinncperide24
0
Ci
pentruosuprafamedieacorpuluiumande1,8m
2
(dinSREN13779:2005)

Activitate cldurtotal cldur
sensibil
[W/persoan]
[met]*
)
[W/persoan]
Repaos
0,8
80
55
Aezat,relaxat 1,0 100 70
Activitatesedentar(birou,coal,laborator) 1,2 125 75
npicioare,activitateuoar(magazine,laboratoare,
industrieuoar)
1,6 170 85
npicioare,activitatemedie(vnztor,lucrulautilaj)
2,0 210 105
Merscuviteza:
2km/h
3km/h
4km/h
5km/h

1,9
2,4
2,8
3,4

200
250
300
360

100
105
110
120
*
)
1met=58W/m
2110 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011


108
Anexa6.
Valoridecalculpentruputereainstalatainstalaieideiluminat


Tabel1.Valorideproiectarepentruniveluldeiluminat
(dinSREN13779:2005)

Destinaie
niveluldeiluminat[lux]

domeniutipic valoriprinlips
Biroucufereastr dela300la500
400
Biroufrfereastr
dela400la600 500
Magazin
dela300la500
400
Saldeclas
dela300la500
400
Salondespital dela200la300 200
Camerdehotel
dela200la300
200
Restaurant dela200la300
200
ncperenelocuit dela50la100 50


Tabel2.Valorideproiectarepentruputereainstalaieideiluminat
(instalaiieficiente)

Niveldeiluminat[lux]
putereaspecificainstalaieideiluminat[W/m
2
]
domeniutipic valoriprinlips
50 dela2,5la3,2 3
100 dela3,5la4,5 4
200 dela5,5la7,0 6
300 dela7,5la8,5 8
400 dela9,0la12,5 10
500 dela11,0la15,0 12


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 111


109
Anexa7.
Numrdeschimburioraredeaer,n
Destinaiacldirii/ncperii n[h
1
]
Teatre 46
Magazine:
mici
medii
universale

68
46
46
Cinematografe:
saladespectacol
cabinadeproiecie

46
58
Biblioteci 45
Slidedans:
fumatulpermis
fumatulinterzis

68
1216
Restaurante,slidemese:
fumatulpermis
fumatulinterzis

510
812
Garderobe 46
Buctriicomerciale(restaurante,cantine,spitale,coli,cazrmi):
mici(nlime34m)
mijlocii(nlime46m)
mari(nlimepeste6m)
curatzarzavat,splatvase

20
15
10
58
Spltorii,clctorii 1015
Bipublice(cuabursaucuaercald) 4
WCuripublice:
pisoar
scaunWC

25m
3
/h
50m
3
/h
Buctriilocuine 1520
Spitale:
cucerinedeosebiteprivindlipsagermenilorpatogeni
- slideoperaie
- anexealeslilordeoperaie
- saloanedebolnavi
cucerinemariprivindlipsagermenilorpatogeni
- slideoperaie
- anexealeslilordeoperaie
- slideoperaiepentruurgene
- slidereanimare
- tratamentintensiv
- slidenateri
- staionarpentruprematuri
- staionarpentrunounscui
- staionarpentrusugari

60
45
45

60
30
45
20
30
30
25
25
15
10
112 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011


110

cucerinenormaleprivindlipsagermenilorpatogeni
- saloanepentrubolnavi
- slidezi
- coridoare
- slipentruinterveniiitratamente
- diagnosticRntgen
- slideradioterapie
- slidemasaj
- slidegimnastic
- slideodihn
- staiadesterilizarecentral
- prosectur

15
10
18
18
18
15
10
10
20
30
30

Cabinetedentare 6

Piscine:
salabazinului:10m
3
/(h,m
2
suprafaap)
saladuurilor(maxim)
cameredembrcare

34
2530
810

Slidesport 23

Birouri,slideedine 48

Scoli 68

Aule 810

Laboratoare:
mici
mari

812
68

Garaje 45


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011 113


111

Anexa8.
Vitezeuzualealeaeruluinconducte

Tipulconductei Tipulinstalaieideventilare/climatizare
instalaiidincldiricivile
[m/s]
instalaiidincldiri
industriale
[m/s]
Prizadeaer 24 46
Conductadeaerproaspt 46 68
Conductaprincipaldedistribuie
saudecolectare
48 812
Conductesecundare 25 58


114 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 504 bis/15.VII.2011
Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.
Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 504 bis/15.VII.2011 conine 116 pagini. Preul: 46,40 lei ISSN 14534495
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR
&JUYDGY|588769]