Sunteți pe pagina 1din 116

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA


ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII


- PAS-

ŞCOALA:
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Târgovişte

__________________
___________
2019 - 2025
COLECTIVUL DE ELABORARE:

Prof. ALECU ANDA-LIGIA – director


Prof. MATEESCU CARMEN GEORGETA – director adjunct
Prof. PETROIU CARMEN – responsabil „Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii”
Prof. MHĂESCU MARIANA – profesor Geografie
Prof. FRĂŢILĂ CARMEN – profesor Educaţie antreprenorială
Prof. ION GABRIELA – profesor Chimie
VLĂDESCU FLORENTINA – secretar șef
CONSTANTINESCU CARMEN - secretar
GHEORGHE RODICA – contabil șef
BĂLEANU MARIA – informatician

PARTENERI SOCIALI:
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL DÂMBOVIŢA
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ DÂMBOVIŢA
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ DÂMBOVIŢA
CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ DÂMBOVIŢA
CUPRINS
Partea I. Contextul 4
I.1. Misiunea şi viziunea şcolii 4
I.2. Profilul şcolii 4
I.3. Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul şcolar trecut 5
I.4. Priorităţi la nivel european și naţional 23
I.5. Context naţional 24
I.6. Context regional 25
I.7. Priorităţi regionale şi locale 27
Partea a II-a – Analiza nevoilor 34
II.1. Analiza mediului extern (Analiza profilului economic, Analiza pieţei muncii, 34
Date demografice, Cerinţele pieţei muncii şi nevoile utilizatorilor finali inclusiv ale elevilor,
informaţii relevante privind dezvoltarea ÎPT şi nevoile de competenţe pentru domeniile în
care şcoala oferă formare profesională, concluzii clare în legătură cu implicaţiile privind
viitorul ÎPT)
II.2. Analiza mediului intern 39
II.2.1. Predarea şi învăţarea 39
II.2.2. Materiale și resurse didactice 40
II.2.3. Rezultatele elevilor 43
II.2.4. Informarea, consilierea şi orientarea elevilor 54
II.2.5. Calificări şi curriculum 67
II.2.6. Resurse materiale şi umane 57
II.2.7. Parteneriat şi colaborări 65
II.3 Analiza SWOT (rezumat și matrice) 65
II. 4 Rezumatul aspectelor principale ale procesului de dezvoltare 66
Partea a III-a –Planul operaţional 68
III.1. Obiectivele specifice şi ţintele şcolii 68
III.2. Planul operațional 2019 - 2020 70
III.3. Planul de şcolarizare 79
III.4. Planul de dezvoltare profesională a personalului 84
III.5. Planul de parteneriat al şcolii – pentru colaborarea cu întreprinderile şi cu alţi 85
factori interesaţi
Partea a IV-a – Consultare, monitorizare şi evaluare 100
IV.1. Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în vederea 114
elaborării planului
IV.2. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a planului 100

ANEXE 105
Anexa 1 – Populaţia judeţului şi a localităţii unde este situată şcoala
Anexa 2 – Evoluţia previzionată a absolvenţilor de clasa a VIII-a
Anexa 3 – Elevi şcolarizaţi în unitatea de învăţământ
Anexa 4 – Pierderi cohortă
Anexa 5 – Cauzele pierderilor înregistrate
Anexa 6 – Rata de promovare
Anexa 7 – Rata abandonului şcolar
Anexa 8 – Evoluţia ratei de succes
Anexa 9 – Cheltuieli publice pe elev
Anexa 10 – Nr. elevi/cadru didactic
Anexa 11 – Ponderea personalului didactic calificat in TVET
Anexa 13 – Reţele şcolare
Anexa 15 – Educaţia adulţilor

2
Anexa 16 – Evoluţia elevilor cuprinşi în învăţământul profesional şi tehnic

PARTEA I - CONTEXT
I.1. Misiunea şi viziunea şcolii
Misiunea școlii:
Liceul Tehnologic“Constantin Brâncoveanu” Târgovişte îşi propune să asigure împreună cu toţi partenerii
sociali un mediu favorabil învăţării întemeiate pe calitate, responsabilitate, toleranţă, performanţă aşa încât fiecare
să beneficieze de şanse egale şi reale pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, să beneficieze de autonomie în
dezvoltarea carierei pentru a deveni un cetăţean activ al comunităţii europene.
Oferind o paletă largă de specializări, unitatea noastră se adresează astfel, tuturor absolvenţilor din
învăţământul gimnazial.
Viziunea şcolii:
”Elevii brâncoveni vor fi adulții societății de mâine,
iar viitorul nostru va fi modelat cu profesionalism de ei!!”

3
I.2. Profilul şcolii
Aşezat în partea vesticã a oraşului Târgovişte, Liceul Tehnologic,,Constantin Brâncoveanu” în anul şcolar
2016 – 2017, împlineşte 45 de ani de existenţã.
Prin poziţionarea şcolii noastre (în apropiere de autogară şi gară) într-o zonă accesibilă mijloacelor de
transport din tot judeţul, pot opta pentru serviciile educative furnizate de noi absolvenţii de gimnaziu din şcolile
din mediul rural şi din municipiul Târgovişte .
Unitatea noastră şcolară a fost înfiinţată în anul 1972.
Între anii 1972 – 1975 a funcţionat ca şcoală profesională pregătind specialişti pentru Combinatul de
Oţeluri Speciale şi INOX – Târgovişte, în domeniile: electric, mecanic, metalurgic, numindu-se Şcoala
profesională - Uzina de Oţeluri Aliate Târgovişte.
Între anii 1975 – 1977 unitatea noastră şi-a diversificat formele de învăţământ (cursuri de calificare,
şcoală profesională, şcoală de maiştri, liceu curs zi şi seral, şcoală postliceală) transformându-se în liceu industrial
sub denumirea Liceul Metalurgic Târgovişte.
Între anii 1977 – 1979 a funcţionat sub denumirea de Liceul Industrial Nr.4 Târgovişte, iar în perioada
1979 – 1982 s-a numit Liceul Tehnologic al Combinatului de Oţeluri Speciale Târgovişte.
Între anii 1982 – 1992 a purtat denumirea de Liceul Industrial nr.4 Târgovişte.
După anul 2012, unitatea noastră îşi dobândeşte o nouă identitate, numindu-se Liceul
Tehnologic ,,Constantin Brâncoveanu” Târgovişte.
În prezent, domeniile de pregătire existente în unitatea noastră școlară sunt diversificate, adaptate după
cerințele pieței muncii, în sensul că se păstrează în op țiunile elevilor, respectiv - Domeniul mecanic, Domeniul
electric, Domeniul Resurse naturale și protecția mediului, Domeniul Produc ție Media, dar și filieră voca țională
– profil sportiv, iar cu frecvență redusă există specializarea Știin țe sociale, filiera teoretică.
Învăţământul profesional (mecanic-auto) este reluat din 2014 în școala noastră. Memoria colectivă a
judeţului nostru mai păstrează încă ideea că institu ția noastră de învă țământ era principalul furnizor de forţă de
muncă pentru Combinatul de Oţeluri Speciale şi pentru INOX TÂRGOVIŞTE, în prezent pentru S.C.
ERDEMIR S.A.
A devenit o tradiţie a şcolii noastre să militeze pentru un mediu curat şi sănătos. Astfel în acest an şcolar,
Simpozionul judeţean numit „Factorii de mediu şi sănătatea”, a ajuns la a XVIII-a ediţie. Și revista școlii,
LABIRINT, ISSN 2286-1785, ISSN-L 2286-1785, este o revistă cu tradi ție, cunoscută la nivel jude țean,
calificată de trei ori la etapa națională de teviste școlare.

Oferta educaţională
Oferta noastră educaţională ţine seama de opţiunile strategice ale învăţământului românesc şi de contextul
european.
Faptul că fondurile externe sunt dirijate în primul rând spre învăţământul profesional şi tehnic ne-a
determinat să optăm pentru acest tip de învăţământ. În unitatea noastră există și câteva clase de filieră teoretică,
științe sociale la învățământ cu frecvență redusă. Pentru că eram deficitari în ceea ce priveşte dotarea atelierelor
şi a laboratoarelor tehnologice, am elaborat un proiect prin care am reuşit să câştigăm un program de finanţare
Phare TVET 2004-2006.
Țintele (scopurile) strategice şi planurile opreraţionale ale unităţii noastre vor fi centrate pe specificul
învăţământului TVET, în scopul creşterii şanselor absolvenţilor de integrare socio-profesională, dar nu se vor
neglija celelalte specializări.
Pentru oferta educaţională a şcolii s-a ţinut cont de studiile făcute de specialiştii AJOFM Dâmboviţa, cât
şi de previziunile din PLAI 2018 – 2025. Concluzia a fost că cele mai solicitate domenii (prioritare) de pe piaţa
forţei de muncă în judeţul nostru în ultimii ani extrase din ofertele agenţilor economici sunt:
 Electric- Tehnician în instalații electrice;
 Electronică automatizări-Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician în automatizări;
 Mecanic - specializările Mecanic-auto, Tehnician mecanic pentru între ținere și repara ții ;
 Resurse naturale şi protecţia mediului-Tehnician ecolog și protecția calității mediului, ;
 Producție media - Tehnician multimedia și Tehnician operator procesare text-imagine .
În plus, au devenit tot mai solicitate de către elevi:
 filiera vocațională, profil sportiv, handbal – Instructor sportiv,
 filiera teoretică - Specializarea Științe sociale solicitată la clasele cu frecven ță redusă.
Din anul şcolar 2015 – 2016 unitatea şcolară a introdus în oferta educaţională o clasă în domeniul de
pregătire de bază „Producţie media”, cu posibilitate de calificare profesională în ciclul superior al liceul (nivel 4)
„Tehnician multimedia”, respectiv „Tehnician operator procesare text – imagine” (codul calificării: Ordinul
nr. 3331/ 25.02.2010, Anexa 5), motivaţia fiind dinamica domeniului şi numărul mare de agenţi economici de pe
4
plan local şi naţional. În acest sens conducerea şcolii a aplicat procedura de introducere în planul de şcolarizare a
acestei calificări și a elaborat documentaţia necesară în vederea autorizării provizorii. În urma monitorizării
ARACIP unității școlare i s-a acordat autorizarea provizorie de func ționare pentru domeniul de pregătire de bază
”Producție media”, prin OMEN nr. 4567 din 10.09.2014.

I.3. Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul şcolar trecut


1.3.a. Dezvoltarea bazei materiale
Şcoala beneficiază de trei corpuri de clădire cu:
 22 săli de clasă şi cabinete;
 12 cabinete și laboratoare (geografie – 1, limba și literatura română – 1, fizică – 1, chimie – 1,
biologie – 1, electrotehnică – 2, electronică automatizări – 1, informatică – 2, produc țe media – 1,
mecanică – 1);
 5 ateliere de instruire practică (electrotehnică – 1, electronică – 1, mecanică – 3);
 1 bibliotecă cu 12.985 volume şi sală de lectură;
 o sală de sport;
 un teren de sport.

În anul şcolar 2012 – 2013 s-au parchetat încă patru săli de clasă, au fost schimbate uşile de la şase săli de
clasă cu uşi metalice, s-a făcut igienizarea şcolii prin zugrăvirea şi vopsirea sălilor de clasă, a cancelariei şi a
holurilor, s-a amenajat o a doua cancelarie pentru personalul şcolii, s-a înlocuit mobilierul şcolar în unele săli
de clasă, s-au achiziţionat cărţi şi manuale şcolare la biblioteca şcolii.
În anul şcolar 2013 – 2014 s-a parchetat încă o sală de clasă, au fost schimbate uşile de la două săli de clasă
cu uși metalice, s-a făcut igienizarea şcolii prin zugrăvire și vopsire, s-au făcut repara ții curente în sălile de
clasă, s-au achiziţionat cărţi şi manuale şcolare la biblioteca şcolii, s-a amenajat și dotat un laborator
multimedia, s-au înlocuit robineții de la instala ția de încălzire tur – retur în subsolul școlii, s-au izolat
condustele de agent termic, s-a înlocuit ușa de la cancelarie cu u șă PVC, s-a lăcuit parchetul din cancelarie,
s-au efectuat lucrări de igienizare la anexa sălii de sport, s-au înlocuit u șile de la biblioiteca școlii cu u și
PVC, s-a înlocuit ușa de la anexa de Limbi moderne cu u șă PVC, s-a zugrăvit, lustruit parchetul și s-a
înlocuit mobilierul în biroul directorului, s-au montat trei centrale termice cu sprijinul Primăriei Târgovi ște.
În luna iunie 2014, prin proiectul POSDRU/154/1.1/G/137341, Calitate în educație prin servicii
educaționale moderne și oferte de studii adaptate la piața muncii , s-au achiziționat următoarele materiale
didactice pentru cabinetul Multimedia: 1 aparat foto Nikon, 5 reportofoane, 1 sistem de amplificare, 2
microfoane vocale, 1 scaner și 2 imprimante multifunc ționale Samsung. Achizi țiile au fost finan țate prin
proiectul ”Calitate în educație prin servicii moderne și oferte de studiu adaptate la cerin țele pie ței”. În luna
august 2014 s-a demarat achiziția a doua de materiale didactice pentru dotarea cabinetului Multimedia.
Materialele au fost recepționate în luna septembrie 2014. S-au mai achizi ționat din finan țare europeană: 17
tablete, 1 sistem audio, 12 Flash Drive,1 roll-up, 1 televizor, 10 laptopuri, 2 camere foto, 1 laptop Lenovo.
În anul școlar 2014 – 2015 au fost inițiate și realizate următoarele lucrări: înlocuirea tuturor caloriferelor
vechi din școală, atragerea de finanțare extrabugetară: vopsirea pardoselii sălii de sport de la partenerul
economic ERDEMIR ROMÂNIA SA, dotarea cu mobilier, covoare, jaluzele – intrare în școală prin transfer
de la Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovi ța, ignifugarea supreafe țelor de sus ținere a podului școlii,
lucrări de igienizare, zugrăvire și înlocuire a geamurilor sălii de sport.
În anul școlar 2015 – 2016 școala a făcut demersuri pentru reabilitarea termică a clădirilor, în parteneriat cu
Primăria Târgoviște, proiect care a obținut eligibilitatea și care urmează a fi pus în aplicare în 2017.
1.3.b. Dezvoltarea resurselor umane
În anul școlar 2015 – 2016, școala a dispus de:
 49 cadre didactice, dintre care 32 profesori, 11 ingineri și 6 mai ștri instructori;
 10 personal didactic auxiliar;
 14 personal administrativ;
 714 elevi.
În anul școlar 2016 – 2017, școala dispune de:
 49 cadre didactice, dintre care 35 profesori, 10 ingineri și 4 mai ștri instructori;
 9 personal didactic auxiliar;
 14 personal administrativ;
 679 elevi.
În anul școlar 2017 – 2018, școala dispune de:
 46 cadre didactice, dintre care 31 profesori, 9 ingineri și 6 mai ștri instructori;
 10 personal didactic auxiliar;
5
 13 personal administrativ;
 642 elevi.
În anul școlar 2018 – 2019, școala dispune de:
 45 cadre didactice, dintre care 33 profesori, 10 ingineri și 3 mai ștri instructori;
 9 personal didactic auxiliar;
 13 personal administrativ;
 650 elevi.
În anul școlar 2019 – 2020, școala dispune de:
 43cadre didactice, dintre care 30 profesori, 10 ingineri și 3 mai ștri instructori;
 8 personal didactic auxiliar;
 13 personal administrativ;
 711 elevi.

Profesorii şcolii sunt preocupaţi de formarea lor profesională, corpul profesoral fiind format:
- În anul școlar 2015 – 2016, din:
 33 profesori, ingineri şi maiştri titulari;
 8 profesori detaşaţi;
 8 profesori şi ingineri suplinitori calificaţi.
- În anul școlar 2016 – 2017, din:
 39 profesori, ingineri şi maiştri titulari;
 1 profesori detaşaţi;
 9 profesori şi ingineri suplinitori calificaţi
- În anul școlar 2017 – 2018, din:
 36 profesori, ingineri şi maiştri titulari;
 2 profesori detaşaţi;
 8 profesori şi ingineri suplinitori calificaţi
- În anul școlar 2018 – 2019, din:
 31 profesori, ingineri şi maiştri titulari;
 2 profesori detaşaţi;
 12 profesori şi ingineri suplinitori calificaţi
- În anul școlar 2019 – 2019, din:
 34 profesori, ingineri şi maiştri titulari;
 1 profesor detaşat;
 7 profesori şi ingineri suplinitori calificaţi
 1 profesori şi ingineri necalificaţi.

Distribuţia cadrelor didactice se prezintă astfel:

Dintre aceştia:
 3 profesori cu doctorat;
 27 profesori cu gradul didactic I;
 8 profesori cu gradul didactic II ;
 3 profesori cu definitivat;
 1 profesori debutanți;
 1 necalificați.

6
INSPECȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2014-2015
Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI
DATA FELUL INSPECȚIEI
crt. DIDACTIC INSPECTAT
1. 28.XI.2014 Inspecție specială pentru acordarea gradului II CROITORU R. LIZICA
2. 16.I.2015 Inspecție în vederea dobândirii definitivării I CRISTEA DUMITRU
3. 21.I.2015 Inspecție specială pentru acordarea gradului I PERTEA CRISTINA ADRIANA
4. 21.I.2015 Inspecție specială pentru acordarea gradului I ALECU ANDA-LIGIA
5. 23.I.2015 Inspecție în vederea dobândirii definitivării I LIA ALEXANDRA
6. 19.II.2015 Inspecție curentă pentru acordarea gradului II RUJA (MANOLE) GABRIELA RALUCA
7. 20.II.2015 Inspecție specială pentru acordarea gradului I DOBĂ AMALIA OANA
8. 09.III.2015 Inspecție în vederea dobândirii definitivării I BRÎNZARU C. MARIA ARABELA
9. 11.III.2015 Inspecție în vederea dobândirii definitivării II LIA ALEXANDRA
10. 26.III.2015 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I IANCU I. MIHAELA GABRIELA
11. 24.IV.2015 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I FIRESCU ANA MARIA
12. 04.V.2015 Inspecție în vederea dobândirii definitivării II BRÎNZARU C. MARIA ARABELA
13. 05.V.2015 Inspecție curentă pentru acordarea gradului II MARIN G. CONSTANTIN CRISTIAN
14. 08.V.2015 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I BUCĂȚEA CREMONA LOREDANA
15. 19.V.2015 Inspecție în vederea dobândirii definitivării I CRISTEA DUMITRU
În cursul anului şcolar 2015 – 2016 profesorii şcolii au participat la cursuri de formare profesională
acreditate şi neacreditate organizate prin CCD. Au fost înscrişi la grade didactice 11 profesori şi ingineri (pentru
gradul I – 3 cadre didactice, pentru gradul II – 6 cadre didactice, iar pentru definitivat – 2 cadre didactice).
INSPECȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2016
Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI
DATA FELUL INSPECȚIEI
crt. DIDACTIC INSPECTAT
1. 22.09.2015 Inspecție curentă în vederea acordării gradului didactic I CRISTEA DUMITRU
2. 27.01.2016 Inspecție specială pentru acordarea gradului didactic I STOICA (MATEESCU) GEORGETA CARMEN
3. 19.02.2016 Inspecție curentă I pentru acordarea gradului didactic II NECȘOIU ANDRA
4. 24.02.2016 Inspecție curentă pentru acordarea gradului didactic I CROITORU R. LIZICA
5. 29.02.2016 Inspecție specială I în vederea dobândirii definitivării BUCUR IULIANA MARIA
6. 8.03.2016 Inspecție curentă II pentru acordarea gradului didactic II RUJA (MANOLE) GABRIELA RALUCA
7. 17.03.2016 Inspecție curentă pentru acordarea gradului didactic II ROȘOIU ANIȚA GEORGETA
8. 9.05.2016 Inspecție specială II în vederea dobândirii definitivării BUCUR IULIANA MARIA
9. 25.05.2016 Inspecție curentă I pentru acordarea gradului didactic II EIUB CARMEN IZABELA
10. 30.05.2016 Inspecție specială pentru acordarea gradului didactic II MARIN CONSTANTIN CRISTIAN
11. 30.05.2016 Inspecție curentă pentru acordarea gradului didactic II PRODAN SEBASTIAN
În cursul anului şcolar 2016 – 2017 profesorii şcolii au participat la cursuri de formare profesională
acreditate şi neacreditate organizate prin CCD. Au fost înscrişi la grade didactice 7 profesori şi ingineri (pentru
gradul I – 3 cadre didactice, pentru gradul II – 4 cadre didactice).
INSPECȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017
Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI
DATA FELUL INSPECȚIEI
crt. DIDACTIC INSPECTAT
1. 18.10.2016 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I MARIN G. CONSTANTIN CRISTIAN
2. 28.11.2016 Inspecție specială pentru acordarea gradului I CRISTEA DUMITRU NICULAIE
3. 02.03.2017 Inspecție curentă pentru acordarea gradului II EIUB CARMEN IZABELA
4. 06.03.2017 Inspecție curentă pentru acordarea gradului II NECȘOIU M. ANDRA
5. 09.03.2017 Inspecție curentă pentru acordarea gradului II ROȘOIU I. ANIȚA GEORGETA
6. 22.03.2017 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I IANCU I. MIHAELA GABRIELA
7. 24.05.2017 Inspecție curentă pentru acordarea gradului II PRODAN SEBASTIAN
În cursul anului şcolar 2017 – 2018 profesorii şcolii au participat la cursuri de formare profesională
acreditate şi neacreditate organizate prin CCD. Au fost înscrişi la grade didactice 9 profesori şi ingineri (pentru
gradul I – 3 cadre didactice, pentru gradul II – 6 cadre didactice).
INSPECȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018
Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI
DATA FELUL INSPECȚIEI
crt. DIDACTIC INSPECTAT

7
1. 27.11.2017 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I CROITORU LIZICA
2. 7.12.2017 Inspecție specială pentru acordarea gradului II ROȘOIU I. ANIȚA GEORGETA
3. 14.12.2017 Inspecție specială pentru acordarea gradului II RADU ANDRA
4. 16.01.2018 Inspecție specială pentru acordarea gradului II PRODAN SEBASTIAN
5. 27.02.2018 Inspecție specială pentru acordarea gradului II EIUB CARMEN IZABELA
6. 27.03.208 Inspecție curentă pentru acordarea gradului II MOGOŞ MARIA CRINA
7. 30.03.208 Inspecție specială pentru acordarea gradului I IANCU I. MIHAELA GABRIELA
8. 25.04.2018 Inspecție curentă pentru acordarea gradului II DINU ANCA
9. 22.05.2018 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I MARIN CONSTANTIN CRISTIAN
În cursul anului şcolar 2018 – 2019 profesorii şcolii au participat la cursuri de formare profesională
acreditate şi neacreditate organizate prin CCD sau alte centre de formare. Au fost înscrişi la grade didactice 8
profesori şi ingineri (pentru gradul I – 7 cadre didactice, pentru gradul II – 1 cadrU didactic). Unitatea şcolară a
avut 6 inspecţii tematice care au vizat evaluarea mai multor domenii ale activităţii unităţii de învăţământ sau ale
activităţii cadrelor didactice, 8 inspecţii de specialitate şi 2 vizite de monitorizare.
INSPECȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019
Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI
DATA FELUL INSPECȚIEI
crt. DIDACTIC INSPECTAT
1. 16.10.2018 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I PRODAN SEBASTIAN
2. 18.10.2018 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I ROȘOIU I. ANIȚA GEORGETA
3. 14.11.2018 Inspecție specială pentru acordarea gradului I MARIN CONSTANTIN CRISTIAN
4. 21.02.2019 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I NICOARĂ ALEXANDRA
5. 13.03.2019 Inspecție curentă pentru acordarea gradului II DINU ANCA
6. 15.03.2019 Inspecție specială pentru acordarea gradului I CROITORU LIZICA
7. 29.03.2019 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I EIUB IZABELA
8. 29.05.2019 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I DUMITRU NICOLETA

CADRELE DIDACTICE CARE AU STATUTUL DE METODIȘTI/ FORMATORI/ EXPERȚI ÎN


MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
-în anul școlar 2015-2016
NR. NUMELE ȘI
SPECIALITATEA METODIST FORMATOR EXPERT
CRT. PRENUMELE
1. Alecu Anda Ligia Lb. Română X X X
2. Bucăloiu ionela Geografie X X X
3. Cucuteanu Stela Disc. Tehn. - Mecanică X
4. Dobă Oana Ed. Fizică și Sport X
5. Cristea Dumitru Ed. Fizică și Sport X
6. Duroi Alice Biologie X
7. Ion Gabriela Chimie X X X
8. Marin Sorin Ed. Fizică și Sport X X
9. Mateescu Carmen Disc. Tehn. - Mecanică X X X
10. Mihăescu Mariana Geografie X X X
11. Mirică Mariana Lb. engleză X X X
12. Pavel Florentina Fizică X X X
13. Pertea Cristina Lb. Română X X X
14. Petroiu Carmen Disc. Tehn. - Mecanică X X X
15. Preda Luminița Matematică X X
16. Ruja Raluca Lb. Română X
17. Stanca Adriana Matematică X X X
18. Stoica Violeta Religie X
19. Tulpac Claudia Informatică X
20. Voiculescu Mihaela Fizică X X X
TOTAL 12 20 12

-în anul școlar 2016-2017


NR. NUMELE ȘI
SPECIALITATEA METODIST FORMATOR EXPERT
CRT. PRENUMELE
1. Alecu Anda Ligia Lb. Română X X X
2. Cucuteanu Stela Mecanică X X
3. Dobă Oana Ed. Fizică și Sport X
4. Cristea Dumitru Ed. Fizică și Sport X

8
5. Duroi Alice Biologie X
6. Ion Gabriela Chimie X X
7. Marin Sorin Ed. Fizică și Sport X X X
8. Mateescu Carmen Mecanică - X X
9. Mihăescu Mariana Geografie X X X
10. Mirică Mariana Lb. engleză X X X
11. Pavel Florentina Fizică X X
12. Pertea Cristina Lb. Română X X X
13. Petroiu Carmen Mecanică X X X
14. Preda Luminița Matematică X X
15. Stanca Adriana Matematică X X X
16. Stoica Violeta Religie X
17. Tulpac Claudia Informatică X
18. Voiculescu Mihaela Fizică X X X
TOTAL 9 18 12

- în anul școlar 2017-2018


NR. NUMELE ȘI
SPECIALITATEA METODIST FORMATOR EXPERT
CRT. PRENUMELE
1. Alecu Anda Ligia Lb. Română X X X
2. Cucuteanu Stela Mecanică X X
3. Dobă Oana Ed. Fizică și Sport X
4. Cristea Dumitru Ed. Fizică și Sport X
5. Duroi Alice Biologie X
6. Marin Sorin Ed. Fizică și Sport X X X
7. Mateescu Carmen Mecanică - X X
8. Mihăescu Mariana Geografie X X X
9. Mirică Mariana Lb. engleză X X X
10. Pavel Florentina Fizică X X
11. Pertea Cristina Lb. Română X X X
12. Petroiu Carmen Mecanică X X X
13. Preda Luminița Matematică X X
14. Stanca Adriana Matematică X X X
15. Stoica Violeta Religie X
16. Tulpac Claudia Informatică X
TOTAL 8 16 10

- în anul școlar 2018-2019


NR. NUMELE ȘI
SPECIALITATEA METODIST FORMATOR EXPERT
CRT. PRENUMELE
1. Alecu Anda Ligia Lb. Română X X X
2. Pertea Cristina Lb. Română X X X
3. Cucuteanu Stela Mecanică X X
4. Dobă Oana Ed. Fizică și Sport X
5. Cristea Dumitru Ed. Fizică și Sport X
6. Ion Gabriela Chimie X X
7. Marin Sorin Ed. Fizică și Sport X X X
8. Mateescu Carmen Mecanică - X X
9. Mihăescu Mariana Geografie X X X
10. Mirică Mariana Lb. engleză X X X
11. Pavel Florentina Fizică X X
12. Pertea Cristina Lb. Română X X X
13. Petroiu Carmen Mecanică X X X
14. Preda Luminița Matematică X X
9
15. Stanca Adriana Matematică X X X
16. Stoica Violeta Religie X
17. Tulpac Claudia Informatică X
TOTAL 9 18 12

- în anul școlar 2019-2020


NR. NUMELE ȘI
SPECIALITATEA METODIST FORMATOR EXPERT
CRT. PRENUMELE
1. Alecu Anda Ligia Lb. Română X X X
2. Pertea Cristina Lb. Română X X X
3. Coman Carmen Biologie X
4. Dobă Oana Ed. Fizică și Sport X
5. Cristea Dumitru Ed. Fizică și Sport X X
6. Ion Gabriela Chimie X X
7. Marin Sorin Ed. Fizică și Sport X X
8. Mateescu Carmen Mecanică - X X
9. Mihăescu Mariana Geografie X X X
10. Iancu Mihaela Lb. engleză X
11. Pavel Florentina Fizică X X
12. Petroiu Carmen Mecanică X X X
13. Preda Luminița Matematică X X
14. Stanca Adriana Matematică X X X
15. Stoica Violeta Religie X
16. Tulpac Claudia Informatică X
TOTAL 6 16 10

În anul școlar 2017 – 2018, din rândul cadrelor didactice am avut:


 1 expert în corpul de control al M.E.N.
 3 experţi ARACIP;
 9 metodişti la disciplinele: lb. română – 2, lb. engleză – 1, matematică – 2, fizică – 2, chimie – 1,
biologie – 1, religie – 1, geografie – 1, ed. fizică și sport – 3, informatică – 1, discipline tehnice
specialitate (Mecanică) – 3;
 18 formatori (lb. română – 3, lb. engleză – 1, matematică – 2, fizică – 2, chimie – 1, geografie – 2,
biologie – 1, religie – 1, ed. fizică și sport – 3, informatică – 1, discipline tehnice specialitate
(Mecanică) – 3, consiliere şi orientare şi problematica reformei, accesul la educaţie al grupurilor
defavorizate, evaluare competenţe, PAS, evaluare de competen țe profesionale, asigurarea calităţii)
 4 autori de manuale
 12 profesori în Corpul Naţional al experţilor în management educaţional.
De asemenea în rândul cadrelor didactice, am avut în anul școlar 2018-2019:
 2 experţi ARACIP;
 9 metodişti la disciplinele: lb. română – 2, lb. engleză – 1, matematică – 1, geografie – 1, ed. fizică și
sport – 1, discipline tehnice specialitate (Mecanică) – 2, informatică – 1;
 17 formatori (lb. română – 3, lb. engleză – 1, matematică – 2, fizică – 1, chimie – 1, geografie – 1,
religie – 1, ed. fizică și sport – 1, discipline tehnice specialitate (Mecanică) – 3, consiliere şi orientare
şi problematica reformei, accesul la educaţie al grupurilor defavorizate, evaluare competenţe, PAS,
evaluare de competențe profesionale, asigurarea calităţii)
 4 autori de manuale
 12 profesori în Corpul Naţional al experţilor în management educaţional.
În anul școlar 2019 – 2020, din rândul cadrelor didactice avem:
 2 experţi ARACIP;
 6 metodişti la disciplinele: lb. română – 2, matematică – 1, geografie – 1, ed. fizică și sport – 1,
discipline tehnice specialitate (Mecanică) – 1;
 16 formatori (lb. română – 2, lb. engleză – 1, matematică – 2, fizică – 1, chimie – 1, geografie – 1,
biologie – 1, religie – 1, ed. fizică și sport – 3, informatică – 1, discipline tehnice specialitate
(Mecanică) – 2, consiliere şi orientare şi problematica reformei, accesul la educaţie al grupurilor
defavorizate, evaluare competenţe, PAS, evaluare de competen țe profesionale, asigurarea calităţii)
 3 autori de manuale
 10 profesori în Corpul Naţional al experţilor în management educaţional.
10
Unitatea noastră școlară este liceu tehnologic, având nevoi specifice unei institu ții de acest tip.
Nevoile unității noastre școlare sunt axate pe următoarele direc ții principale:
 îmbunătățirea activității manageriale a personalului cu func ții de decizie în școală și a responsabililor de
comisii metodice și comisii de lucru;
 pregătirea elevilor pentru a crește procentul de promovabilitate la examenele na ționale cu cel pu țin 5%
față de anul/anii anteriori
 prevenirea abandonului școlar, respectiv continuarea studiilor în ciclul superior al liceului în vederea
inserției pe piața muncii
 alinierea politicilor educaționale ale școlii la nivelul exigen țelor politicilor educa ționale europene. La
nivelul instituției noastre de învățământ, se identifica, a șadar, următoarele nevoi:
- îmbunătățirea competențelor de îndrumare, coordonare și organizare a activită ții educa ționale realizate în
școală, perfecționarea continuă a managerilor școlii, a responsabililor de comisii metodice și comisii de lucru, în
vederea asigurării premizelor creșterii calită ții în toate departamentele unită ții școlare (administrativ,
educațional, auxiliar), prin elaborarea și aplicarea unui plan managerial de calitate, axat pe nevoile reale ale
școlii, impuse de necesitățile educaționale ale elevilor;
-identificarea de noi soluții pentru prevenirea abandonului școlar precum: organizarea de acțiuni caritabile,
consiliere, sprijin prin consiliere, implicarea elevilor cu risc crescut de abandon în activită ți
extrașcolare/extracurriculare, în viața școlii considerată de mul ți dintre ei o a doua familie.
- dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în scopul realizării unor activită ți de predare - învă țare - evaluare,
la un nivel de calitate similar cu al școlilor europene, prin eficientizarea actului didactic, în scopul cre șterii ratei
de promovabilitate a elevilor la disciplinele de curs, la examenul de bacalaureat și la examenul de certificare a
calificării profesionale;
- cunoașterea altor sisteme de învățământ, a altor culturi organiza ționale din domeniul învă țământului, în scopul
preluării exemplelor de bune practici, a metodelor și procedurilor utilizate și facilitării în vederea alinierii
politicilor educaționale ale școlii la nivelul exigențelor europene prin participarea la mobilită ți în proiecte
internaționale;
- dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi comunicare profesională şi interculturală, a competen țelor de
comunicare într-o limbă internațională, pentru personalul școlii;
- dezvoltarea competențelor necesare adaptării curriculumului de dezvoltare locală, la situa ția actuală a pie ței
muncii, la nivelul județului Dâmbovița;
- stabilirea legăturii cu personalul implicat în activitatea didactică din alte țări, în vederea realizării unor
parteneriate ulterioare.
O parte din aceste nevoi identificate la nivelul unită ții noastre școlare pot fi solu ționate prin programe și
proiecte naționale și internaționale, iar oportunități în acest sens sunt reprezentate de ERASMUS + și de ROSE.

1.3.c. Proiecte, parteneriate şi activităţi de cooperare europeană


În anul şcolar 2009-2010 au participat la cursuri de formare Comenius – 1, doamnele profesoare
Voiculescu Mihaela şi Manole Elena şi au obtinut burse doamnele prof. Duroi Alice şi Tinculescu Ana Maria.
În perioada 2006 - 2009, în școala noastră s-a derulat proiectul multilateral ,,Învă țarea cetă țeniei în
școală, pentru viață", finanțat prin Programul de Învă țare pe tot Parcursul Vie ții (Programul Sectorial
Comenius), care a avut drept parteneri institu ții similare cu institu ția noastră din Portugalia, Fran ța, Suedia,
Olanda. Proiectul s-a derulat în concordan ță cu obiectivele propuse și a fost foarte bine primit în rândul tuturor
partenerilor.
Începând din anul școlar 2013 – 2014, actualele proiecte de mobilitate, ERASMUS PLUS, oferă școlilor
posibilitatea de elaborarea a unor proiecte care să rezolve unele dintre nevoile acestora. Politica școlii î și propune
pe viitor, să dezvolte acest domeniu. Se intenționează ca un număr cât mai mare de cadre didactice să se implice
în realizarea unor proiecte europene, pentru activită ți de formare și parteneriate inter școlare interna ționale.
În ultimii ani, o parte din personalul școlii a participat la câteva formări na ționale, insuficiente pentru
rezolvarea nevoilor identificate: cursuri de Managementul calită ții, cursuri organizate de Agen ția Română pentru
Asigurarea Calității în Învățămâtul Preuniversitar. De aceea, se impune formarea personalului școlii, la nivel
european. În acest sens, la nivelul școlii s-a constituit o echipă de proiect, care a elaborat un proiect de mobilitate
școlară ERASMUS PLUS. În urma evaluării, proiectul a ob ținut 75 de puncte, dar din păcate nu a ob ținut
finanțarea, din cauza fondurilor insuficiente. Aplicarea proiectului constituie, însă, o experien ță pozitivă, care
trebuie fructificată.
În anii şcolari 2011 – 2012 şi 2012 – 2013 şcoala noastră a fost centru de resurse pe domeniul Electric şi
electromecanică, în proiectul POSDRU „Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele
parteneriale”. Tot în acestă perioadă un cadru didactic din şcoala noastră, d-na prof. Petroiu Carmen, a fost
11
selectată ca expert pe termen scurt în cadrul proiectului POSDRU „Curriculum revizuit în ÎPT”, în cadrul căriua a
participat la analiza SPP-urilor, corelarea calificări ÎPT – COR, elaborarea de noi SPP-uri şi curriculumuri.
În anul şcolar 2012 – 2013, s-au derulat activităţi în cadrul Proiectului POSDRU „Paşii FPI”. În acela și
an școala a fost reprezentată la Conferinţa Naţională a Proiectului POSDRU „Pas cu pas spre viaţa activă”.
În anul școlar 2013 – 2014 școala a fost cuprinsă în proiectul ”Calitate în educa ție prin servicii moderne
și oferte de studiu adaptate la cerințele pie ței”, proiect prin care școala beneficiază de amenajarea și dotarea unui
cabinet Multimedia. Tot în anul școlar 2013 – 2014 unitatea școlară a derulat, în parteneriat cu Radio Minisat,
proiectul ”Liceenii la radio”, pentru popularizarea ofertei educa ționale a școlii. În anul școlar 2013 – 2014, o
echipă de cadre didactice a elaborat un proiect de mobilitate școlară ERASMUS PLUS, evaluat la 75 de puncte,
dar care însă, nu a primit finanțarea din cauza fondurilor insuficiente. În anul școlar 2014 – 2015, s- a elaborat un
alt proiect de mobilitate școlară ERASMUS PLUS, evaluat la 70 de puncte, dar care însă, nu a primit finan țarea
din cauza fondurilor insuficiente.
În anii școlari 2014 – 2015, 2015 - 2016 unitatea școlară a derulat ( 05.05.2014 – 4.11.2015)
următoarele proiecte POS DRU:
1. Proiectul POSDRU/154/1.1/G/137341 cu titlul Calitate în educație prin servicii educaționale moderne și
oferte de studii adaptate la piața muncii , proiect finanțat prin programul Fondul Social European –
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane , Axa prioritară 1 Educația și formarea
profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societă ții bazate pe cunoa ștere , Domeniul Major de
Intervenție 1.1. Acces la educație și formare profesională inițială de calitate derulat în perioada 05 mai 2014-
04 noiembrie 2015, are o valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate de unitatea noastră școlară pe
perioada proiectului este de 209269.9 lei. În cadrul acestui proiect au fost realizate achizi ții: Sistem producție
multimedia pentru crearea unei clase cu specializare Tehnician multimedia/Tehnician operator procesare text-
imagine, dotări (laptopuri, tablete, reportofoane, sistem audio, imprimante, scanner etc) pentru crearea unui
Centru de informare și consiliere profesională pentru elevi, părin ți/tutori . Grupul țintă este format din 150 de
beneficiari dintre care: 110 elevi, 30 cadre didactice (mebrii ai Consiliului de Administra ție, membrii CEAC,
consilieri școlari), 10 părinți/tutori. Achiziţia a doua a avut o valoare de 18766,18 lei fără TVA, ceea ce
reprezintă 4226,15 euro (fără TVA), iar echipamentele tehnice au fost: un televizor, 10 laptopuri, două camere
video digitale, 7 tablete, 12 buc. Flash Drive și un roll-up.
2. Proiectul POSDRU/153/1.1/S/138511, cu titlul Competențe științifice și abilități practice pentru o carieră
de succes (CSAPCS), proiect finanțat prin programul Fondul Social European – Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 1 Educația și formarea profesională în sprijinul
creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere , Domeniul Major de Intervenție 1.1. Acces la
educație și formare profesională inițială de calitate derulat în perioada 08 aprilie 2014 – 07 octombrie 2015,
iar achizițiile ce au revenit unității noastre școlare au o valoare de 6296.10 lei , reprezentând 10 tablete UTOK și
un laptop Lenovo, materiale necesare dezvoltării și implementării de servicii educa ționale, furnizate unui grup
de 24 de elevi de clasa a XII-a (grup țintă), în vederea cre șterii ratei de tranzi ție către nivelurile superioare de
educație tehnică, având ca obiective specifice: dezvoltarea și implementarea de servicii de orientare și consiliere
școlară care să vină în sprijinul orientării voca ționale și profesionale a elevilor și dezvoltarea unor instrumente
care să faciliteze accesul la o educație de calitate care să contribuie la dezvoltarea competen țelor cheie a elevilor
în vederea îmbunătățirii performanțelor școlare. Important pentru elevi este lucrul pe platformă eLearning,
platformă care are încărcate materiale și resurse educa ționale specifice, modele de subiecte și culegeri de
exerciții și probleme, aplicații a căror rezolvare este asistată în mediul virtual prin feedbackul de tip expert oferit
celor care lucrează în activități colaborative sau postează pe platformă rezolvări și solu ții adecvate.
3. Proiecte Erasmus+:
3.1. Calitate educațională adaptată standardelor europene (CEASE)/ Educational Quality Adapted to
European Standards, Nr. de înregistrare: 2018-1-RO01-KA101-048576, perioada de implementare:
01.09.2018-29.02.2020. Obiectivul general al proiectului nostru constă în creșterea calității procesului
educațional prin integrarea unor metode, tehnici, strategii de predare-învățare motivante, adaptate cerințelor
învățământului din spațiul european, pentru a îmbunătăți accesul, participarea și performanțele elevilor în
situații de risc din școala noastră și, indirect, părinților și comunității locale, egalitate de șanse și accesibilitate
la piața muncii.
Obiectivele specifice sunt:
O1. Îmbunătățirea competențelor de predare-învățare-evaluare a minimum 70% dintre cadrele didactice din
școală, până la finalul proiectului;
O2. Îmbunătățirea activității manageriale pentru minimum 50% dintre membrii CA, ai comisiilor CEAC și pe
probleme, până la finalul proiectului;
O3. Reducerea cu minimum 10% a absenteismului în rândul elevilor, până la sfâr șitul proiectului;
O4. Creșterea cu minimum 5% a efectivului de elevi, până la sfâr șitul proiectului.
Cursuri de care vor beneficia cadrele didactice din şcoală:
12
- ,,Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom"/Creativitatea în predare și
învățare prin utilizarea TIC: sală de clasă digitală , Madrid -24-30.11.2018 , unde participă 3 profesori-
responsabili de comisii de metodice.
- ”Don't Give up and Catch your Dreams. Reducing early school leaving” /Nu renunța și împlinește-ți
visele: Reducerea abandonului școlar timpuriu , Paris, Franța, 21 – 27.01.2019 pentru 3 profesori
diriginți.
- ”Europeans sharing views - Making sense of the world through multimedia”/ Europenii împărtășesc
opinii - realizarea unui sens al lumii prin intermediul multimedia, Almada / Lisabona, PT, 03 - 08.03.2019 ,
cursul va ajuta la dobândirea de competențe specifice domeniului media – 3 cadre didactice.
- ,,Coaching In Educational Contexts To Reduce Early School Leaving”/ Coaching în contexte
educaționale pentru reducerea abandonului școlar, Madrid, ES, 6 – 12.04.2019, - 2 profesori
- ”Educational Marketing – Reaching audiences outside the school walls”/Marketing educațional -
Ajungerea publicului în afara zidurilor școlii, Fátima, Portugalia, 15 – 19.05.2019 pentru 2 cadre didactice
(director și responsabilul CEAC).
- ”School & Family: a constructive relationship that contributes to the prevention of school
dropout”/Școală și familie: o relație constructivă care contribuie la prevenirea abandonului școlar;
Leiria, Portugalia, 21 - 27.07.2019 - directorul adjunct și un membru al CA

3.2. Acțiunea cheie: VET - KA202 - Parteneriate strategice pentru educa ția și formarea profesională
" Emotional and Entrepreneurial Education in Vocational Training ", Nr. de inregistrare:KA2:2018-1-ES01-
KA202-050980, perioada de implementare: 17.09.2018-16.09.2020
O1 Îmbunătățirea realizării competențelor de bază și transversale relevante și de nivel înalt într-o
perspectivă a învățării pe tot parcursul vieții
O2 Consolidarea abilitătilor pedagogice
O3 Promovarea învățării bazate pe muncă în toate formele sale, acordând o aten ție specială formării de
tip ucenicie
O4 Pentru a dobândi competențele cheie, comunicarea în limba maternă, limbile străine, abilită țile
digitale și abilitățile de bază în matematică și știință
O5 Compararea abordărilor educaționale din școlile participante.
Parteneri: Polonia, Franţa, Serbia, Italia şi România
Rezultate: - Îmbunătățirea competențelor profesionale, personale, lingvistice și sociale în comunitatea noastră
educațională.
- Capacitate de angajare mai mare și mai bună pentru elevii no ștri.
- Mai multă implicare în proiectele de învățare cooperative și de formare.
- Mai puține probleme de sănătate și stres.
- Mărirea muncii și bunăstării personale.

3.3. Acțiunea cheie: KA229 - Parteneriate strategice în domeniul educa ției școlare „ Be active! Promoting
ICT in Flipped Classroom methodology”, Nr. de inregistrare:KA2:2018-1-ES01-KA202-050980, perioada de
implementare: 01.09.2018-30.11.2020.
Parteneri: Italia, Verona (coordonator principal); Spania; Ungaria – Pecsi, Apaczai Csere JanosAltalanos
Iskola, Gimnazium, Kollegium, Alapfoku Muveszeti Iskola și România- Târgoviște, Liceul Tehnologic
„ Constantin Brâncoveanu ”.
Scopul proiectului este de a încuraja elevii și profesorii să utilizeze instumente TIC în mod adecvat și eficient în
procesul de învățare și predare; de a-și câștiga experien ța în utilizarea metodologiei The Flipped Classroom.
Obiectivele proiectului:
- dobandirea unei experiențe pozitive în utilizarea tehnologiilor în procesul de învă țare;
- dezvoltarea de abilități antreprenoriale, cum ar fi cunoa șterea modului de a dezvolta idei creative și practice: să
știe cum să implice pe ceilalți, să știe cum să proiecteze și să gestioneze un eveniment;
- să dobândească abilități în utilizarea diferitelor tehnologii informatice;
- creșterea competențelor în limba engleză.
Rezultatele așteptate:
- realizarea unei analize a situației școlilor cu privire la subiect, printr-un chestionar la începutul și la sfâr șitul
proiectului;
- broșură care conține aproximativ douăzeci de UD-uri în mai multe discipline, în conformitate cu abordarea
Flipped Classroom, în limba engleză și în limbile partenerilor;
- broșura de difuzare a metodologiei Flipped Classroom în mai multe limbi;
- introducerea unităților de învățământ în proiectele didactice ale cadrelor didactice;
- achiziționarea a 5 roboți Arduino (open source) pentru cele 4 școli care nu le au.
13
- crearea unui laborator pentru cadrele didactice din fiecare institut care să introducă utilizarea robo ților în studiul
diferitelor discipline.

1.3.d. Asigurarea internă a calităţii


Acest proces a fost realizat de către Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii constituită la nivelul
şcolii şi a constat în:
 continuarea implementării principiilor calităţii din Manualul de autoevaluare a furnizorilor de
educaţie şi formare profesională (FEFP);
 monitorizarea internă a activităţii şcolii;
 monitorizarea PAS;
 întocmirea raportului de autoevaluare şi validarea acestuia prin evaluare externă;
 întocmirea planului de îmbunătăţire;
 elaborarea planului operaţional, a Manualului calităţii, a procedurilor de lucru;
 completarea RAEI on_line și elaborarea Raportului anual de evaluare internă.
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității are nevoie de o dezvoltare a competen țelor referitoare la
utilizarea indicatorilor de calitate, astfel încât să poată dirija toate ac țiunile ce au loc la nivelul școlii și pot
conduce la îmbunătățirea indicatorilor de calitate, unii indicatori având în prezent valori medii. De asemenea, are
nevoie să deprindă noi abilități și competențe în elaborarea de proceduri și să se raporteze corect la standardele
de calitate existente.
Prin aceasta se urmărește folosirea abilită ților și competen țelor pentru elaborarea și implementarea de
proceduri, planuri operaționale și de îmbunătățire concret reale, conform modelului EFQM al sistemului calită ții,
pentru a ne putea raporta corect la standardele de calitate existente, realizarea corectă a autoevaluării la sfâr șitul
anului școlar, relaţionarea/ comunicarea din punct de vedere profesional și intercultural, adaptarea curriculumului
de dezvoltare locală la situația actuală a pie ței muncii, de la nivelul jude țului Dâmbovi ța.
Toate acestea au ca scop efectele pozitive asupra beneficiarilor direc ți – elevii și asupra beneficierilor
indirecți – părinții, comunitatea locală, societatea. Astfel un număr mult mai mare de elevi vor fi motiva ți să- și
dezvolte cunoștințele, deprinderile și abilitățile personale, profesionale și antreprenoriale necesare sus ținerii și
promovării examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale, participării la
olimpiade și concursuri școlare, vor fi interesa ți pentru dezvoltarea lor personală și profesională, pentru
continuarea studiilor, pentru scăderea absenteismul și abandonului școlar, pentru implicarea în activită ți
alternative de învățare dupa model european, pentru cunoa șterea și va aplicarea în activită țile lor școlare/
extrașcolare, în familie și societate, a principiilor care stau la baza devenirii lor ca buni cetă țeni europeni, ceea ce
îi va ajuta să se integreze mult mai ușor în comunitatea europeană, vor fi capabili să- și aleagă corect cariera pe
care doresc să o urmeze.

1.3.e. Rezultatele elevilor la examenele naţionale


Examene de certificare a calificării profesionale:
În anul școlar 2015 – 2016:
- nivel IV, liceu zi : 100%;
În anul școlar 2016 – 2017:
- nivel IV, liceu zi : 100%.
- nivel 3, învăţământ profesional: 100%.
În anul școlar 2017 – 2018:
- nivel IV, liceu zi : 100%.
- nivel 3, învăţământ profesional: 100%.
În anul școlar 2018 – 2019:
- nivel IV, liceu zi : 100%.
- nivel 3, învăţământ profesional: 100%.

Examenul de bacalaureat:
- promoţia 2015 – 2016, procent cumulat pe cele două sesiuni 36%
- promoţia 2016 – 2017, procent cumulat pe cele două sesiuni 48,57%.
- promoţia 2017 – 2018, procent cumulat pe cele două sesiuni 50%.
- promoţia 2018 – 2019, procent cumulat pe cele două sesiuni 46,15%.

Anul şcolar 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019
% promovabilitate 36% 48,57% 50% 46,15%

14
Din analiza efectuată, se constată că procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat a crescut (în
anul şcolar 2011 – 2012 era de numai 12%), ca urmare a organizării de ore de pregătire suplimentară la
disciplinele care constituie probe de examen și a proiectelor POS DRU şi a proiectului ROSE în care a fost
inclusă școala și care au vizat pregătirea elevilor claselor a XII-a pentru examenul de bacalaureat.

Olimpiade şi concursuri şcolare:


Cadrele didactice şi elevii şcolii participă anual la concursuri, expozi ții concurs, simpozioane și sesiuni de
comunicări științifice obținând numeroase premii și mențiuni.

PREMII OBȚINUTE DE ELEVI LA CONCURSURILE ȘCOLARE


ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2016
1. Concursuri județene
PREMIUL I – concursul national de reviste şcolare, etapa judeteana, mai 2016. Revista LABIRINT, ISSN 2286
– 17, coordonator prof. Alecu Anda-Ligia, prof. Mateescu Georgeta Carmen, prof. Preda Lumini ța, prof. Mirică
Maria, prof. Pertea Cristina Adriana, prof. Voiculescu Mihaela, inf. Băleanu Maria,

Concursul Naţional de creaţie literară „Tinere Condeie”, 2016, secţiunea Poezie-liceu, la care Măglaşu Denisa,
clasa a X-a A, a obţinut PREMIUL I la etapa judeţeană şi Burcea Gabriela, clasa a X-a A, PREMIUL al III-lea;
prof. coordinator Miriță Carmen.

Concursul LICART, ediţia a XV-a, 2016, participant Burcea Gabriela, clasa a X-a A, îndrumător prof. Miriţă
Carmen;

Diplomă de participare la ”Ora de voluntariat” în cadrul concursului CARPATCEMENT, prof. coordonatori


Necșoiu Andra și Roșoiu Anița

Diplomă de participare la Concurs de pictură ”Arta între talent și dăruire” – elev Turcule ț Andrei, prof.
coordonator Roșoiu Anița
Simpozion ”Factorii de mediu și sănătatea”, elev Olteanu Oana Ștefania, prof. coordonator Ro șoiu Ani ța

Locul I ONSS, faza judeteana – handbal fete;


Locul I ONSS, faza judeteana – pregatire sportiva teoretica – Onica Andreea;
Locul I, faza judeteana – Concursul National Un condei numit fair play ,,JOCURILE OLIMPICE, spatiu sacru al
prieteniei si pacii” – Axinia Georgiana Roxana;
Locul I, Campionatul judetean de fotbal unificat, in cadrul FRF;
Locul II ONSS, faza judeteana – handbal baieti;
Locul II, faza zonala - Campionatul de fotbal unificat, in cadrul FRF;
Locul II ONSS, faza judeteana – pregatire sportiva teoretica – Radu Alexandru;
Locul III – Cupa prieteniei.
Locul IV ONSS, faza judeteana – cros: Arsu Jessica;
Locul VI ONSS, faza judeteana – cros: Dragut Alexandra;
Locul VI ONSS, faza judeteana – tenis de masa: Halip Cristina;

2. Concursuri interjudețene

15
PREMIUL I- Zamfir Ana Maria- Concursul Interjudețean „ Bucuria Sărbătorilor de Iarnă”, sec țiunea Crea ție
Literară- organizat de Liceul Special pentru Deficien ți de Vedere Buzău în parteneriat cu ISJ Buzău, prof.
coordonator Mirică Maria

PREMIUL I- Zamfir Ana Maria- Concursul Interjude țean „ Nu lăsa violen ța să intre în via ța ta”, sec țiunea
Creație Literară-organizat de Liceul Special pentru Deficien ți de Vedere Buzău în parteneriat cu ISJ  Buzău , prof.
coordonator Mirică Maria

PREMIUL I – Dobrescu Adelin, Concursul Interjudeţean BUCURIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ, secţiunea


PREZENTĂRI PPT; prof. coordonator Pertea Cristina Adriana

PREMIUL I pentru eleva SANDU MARIA CRISTINA, cls. a IX-a E, la Concursul Interjudetean "Viitorul
planetei incepe cu noi", Targoviste 2016, prof. coordonator Duroi Alice Isabela

3. Concursuri naționale
PREMIUL I la Concursul National de Protectia mediului, Buzau, 2016, pentru eleva SERBAN MIHAELA, cls.
a IX-a E - prof. coordonator Duroi Alice Isabela
PREMIUL II, la Concursul Național cu participare interna țională ”Natura inspiră și dăruie ște”, pentru elevul
Stanciu Florin, prof. coordonator Cucuteanu Elena

PREMIUL III, la Concursul Național cu participare interna țională ”Natura inspiră și dăruie ște”, pentru eleva
Bănică Paula, prof. coordonator Cucuteanu Elena

Locul XII ONSS, faza nationala - pregatire sportiva teoretica – Onica Andreea;
Locul XIII ONSS, faza nationala - pregatire sportiva teoretica – Neagu Denisa Gabriela;
Gagiu Lăcrămioara, clasa a X-a S, diplomă de participare la Concursul Naţional de Creaţie Plastică, ARTA –
ÎNTRE TALENT ŞI DĂRUIRE, ediţia a II-a, Bucureşti, aprilie, 2016; coordonator prof. Pertea Cristina Adriana

Diplomă de participare la Concursul Național „Arta-între talent și dăruire”- Cojoc Roxana, cls. XI C , prof.
coordonator Necșoiu Andra

Bănică Diana, diplomă de participare la Concursul Naţional de Creaţie Plastică, ARTA – ÎNTRE TALENT ŞI
DĂRUIRE, ediţia a II-a, Bucureşti, aprilie, 2016; prof. coordonator Cucuteanu Elena

Diplomă de participare la Concursul Național „Și gestul tău contează”(C.A.E.N., Anexa A9, pozi ția 3)-
Suruparu Madalina, cls. XII E , prof. coordonator Necșoiu Andra

4. Concursuri internaționale
SANDU MARIA CRISTINA, cls. a IX-a E - PREMIUL I la Concursul International " Copii, salvati Planeta
albastra", Moreni, Romania, prof. coordonator Duroi Alice Isabela

5. Simpozioane
Diplomă de participare la simpozionul județean „Factorii de mediu și sănătatea”- Grosu Florentina, cls. XI D ,
prof. coordonator Necșoiu Andra
Diplomă de participare la Simpozionul internațional „Copii, salvați planeta albastră”- Dinu Andreea, cls. XII E ,
prof. coordonator Necșoiu Andra
Diplomă de participare la simpozionul județean „Factorii de mediu și sănătatea” pentru elevul Dumitru Ciprian,
profesor coordonator Croitoru Lizica

PREMII OBȚINUTE DE ELEVI LA CONCURSURILE ȘCOLARE


ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017

1. Locul I – Revista LABIRINT la Concursul județean de reviste școlare – calificare la etapa na țională
2. Locul I –CONCURSUL NAȚIONAL NAȘTEREA DOMNULUI-RENAȘTEREA BUCURIEI, elev
STOICA DRAGOȘ, clasa a X-a M,prof Alecu Anda-Ligia – coordonator
3. Diplomă de participare 620/23.03.2017 Concursul Național UMBRELA VERDE, ediția a VIII-a, 2017 –
prof Alecu Anda-Ligia
4. Alecu Anda-Ligia - coordonator al elevei BRATU ANDRADA care a participat la sec țiunea desen la
Concursul Național UMBRELA VERDE, ediția a VIII-a, 2017, diplomă de participare nr. 619/23.03.2017
16
5. Alecu Anda-Ligia - organizator - Simpozionul Județean FACTORII DE MEDIU ȘI SĂNĂTATEA, ediția
a XVIII-a, 30 martie 2017, diplomă de participare 30.03.2017
6. Participare conferința internațională despre studii în străinătate, ediția a IX-a, 24.02.2017, sub egida Global
Confederation of Romanian Students, diplomă de participare nr. 1_152/24.02.2017, prof. Alecu Anda-Ligia
7. Alecu Anda-Ligia profesor coordonator la implementarea proiectului educațional interjudețean Aproape
de Eminescu- Adeverință nr. 431.2/20.02.2017
8. Diplomă de participare 620/23.03.2017 Concursul Național UMBRELA VERDE, ediția a VIII-a, 2017 – prof
Mateescu Georgeta
9. Locul I –CONCURSUL NAȚIONAL NAȘTEREA DOMNULUI-RENAȘTEREA BUCURIEI , eleva
BĂNESCU LAVINIA, clasa a X-a M, prof Mateescu Georgeta – coordonator
10.Mateescu Georgeta- coordonator al elevei PĂTRAȘCU SORANA FLORINA care a participat la sec țiunea
desen la Concursul Național UMBRELA VERDE, ediția a VIII-a, 2017, diplomă de participare nr.
619/23.03.2017
11.Mateescu Carmen - - organizator - Simpozionul Județean FACTORII DE MEDIU ȘI SĂNĂTATEA , ediția
a XVIII-a, 30 martie 2017, diplomă de participare 30.03.2017
12.Participare cu lucrarea BENZILE DESENATE ÎN CULTURA POPOARELOR ȘI IMPACTUL
ACESTORA ASUPRA EDUCAȚIEI la Simpozionul Internațional pentru educația intergenera țională, edi ția
a III-a, 7. 04. 2017, prof. Mateescu Carmen
13.Participare cu lucrarea BENZILE DESENATE ONLINE ȘI ROLUL LOR ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE A
COPIILOR la Simpozionul Internațional pentru educația intergenera țională, edi ția a III-a, 7. 04. 2017, prof.
Preda Luminița.
14.Premiul I - Șerban Mihaela, Pătrașcu Ionela, Concursul Județean pentru Elevi ”Viitorul Planetei începe cu
noi”, concurs cuprinsîn CAEJ Dâmbovița, Nr. 12366/22.11.2016, poz. 9, data 29.03.2017, prof. Duroi Alice
15.Premiul II – Olteanu Oana Ștefania, Concursul de comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal
la disciplina biologie, etapa județeană, data 7.03.2017, prof. Duroi Alice
16.Diplomă de participare – Zugrăvoiu Andreea, Concursul Național ,,UMBRELA VERDE" , ediția a VIII-a,
Câmpina, 2017, secțiunea: DESEN, prof. Pertea Cristina;
17.Premiul I – Axinia Mihaela, Concursul Regional ,,Bucuria Sărbătorilor de Iarnă", ediția a II-a, Buzău, 2017,
secțiunea: CREAȚIE LITERARĂ – POEZIE, prof. Pertea Cristina;
18.Premiul I - Sănduc Giulia, Concursul Regional ,,Bucuria Sărbătorilor de Iarnă", ediția a II-a, Buzău, 2017,
secțiunea: CREAȚIE LITERARĂ – PROZĂ, prof. Pertea Cristina;
19. ONSS Handbal fete licee: LOCUL I – centrul metodic ,18 februarie 2017, prof. dr. Dumitru Cristea
20.ONSS Handbal fete licee: LOCUL I – etapa județeană, 25 februarie 2017, prof. dr. Dumitru Cristea
21.ONSS Handbal fete licee: LOCUL IV, mențiune – etapa zonală, 31 martie-02 aprilie 2017, prof. dr. Dumitru
Cristea
22.ONSS Handbal fete licee: LOCUL I – Cupa 1 Decembrie, 26-27 noiembrie 2016, prof. dr. Dumitru Cristea
23.ONSS Handbal fete licee: LOCUL I – Cupa Mărțișorului, 4-5 martie 2017, prof. dr. Dumitru Cristea
24.ONSS Pregătire Teorie Sportivă: LOCUL I – etapa locală, Ilie Ana-Maria, clasa a XI-a S, 15 februarie 2017,
prof. dr. Dumitru Cristea
25.ONSS Pregătire Teorie Sportivă: LOCUL I – etapa județeană, Ilie Ana-Maria, clasa a XI-a S, 20 martie
2017, prof. dr. Dumitru Cristea
26.ONSS Pregătire Teorie Sportivă: LOCUL II – etapa națională, Ilie Ana-Maria, clasa a XI-a S, 19-22 aprilie
2017, prof. dr. Dumitru Cristea
27.ONSS: LOCUL III – etapa județeană, Ologeanu Cătălina, prof. Dobă Oana
28.ONSS: LOCUL II – etapa județeană, fotbal fete, prof. . Dobă Oana
29.ONSS: LOCUL III – etapa județeană, fotbal băieți, prof. Dobă Oana
30.ONSS: LOCUL V – etapa județeană, tenis de masă, prof. Dobă Oana
31.ONSS: LOCUL III – etapa județeană, handbal băieți, prof. Marin Cristian
32.LOCUL II – Cupa 1 Decembrie, Aninoasa, prof. Marin Cristian
33.LOCUL I, Cupa Primăverii, Aninoasa, prof. Marin Cristian
34.ONSS Handbal fete licee: LOCUL III , prof. Prodan Sebastian
35.ONSS: LOCUL II – etapa județeană, fotbal fete, prof. Prodan Sebastian
36.ONSS: LOCUL III – etapa județeană, fotbal băieți, prof. Prodan Sebastian
37. PREMIUL al II-lea - CONCURSUL NAȚIONAL “GEO-INFORMATICA”, specific disciplinelor:
geografie și informatică pentru clasele IX-XII,secțiunea SOFT EDUCAȚIONAL – PAGINA WEB, SOFT
UTILIZAT - HTML, în perioada 22-27.05.2017, cu pagina Web - titlul ORICE GRAD IN PLUS +, Elevi:
Bănescu Lavinia Maria, Rîncă Iustina Alexandra, Zamfir Ana Maria, prof. îndrumător Mihăescu Mariana și
Tulpac Claudia.

17
PREMII OBȚINUTE DE ELEVI LA CONCURSURILE ȘCOLARE
ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018

1. Diplomă de participare la SIMPOZIONUL NAȚIONAL ,,PROMOVAREA UNUI STIL DE VIAȚĂ


SĂNĂTOS”, 21-25 mai 2018, prof. Pertea Cristina-Adriana
2. Premiul III la CONCURSUL NAȚIONAL ,,PROMOVAREA UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS” , 21-25
mai 2018, elev Dobrescu Adelin, prof. coord. Pertea Cristina-Adriana
3. Premiul I la Concursul Județean PROECOLOGICA, Iunie, 2018, elev Sănduc Giulia, prof. coord. Pertea
Cristina-Adriana
4. Premiul I la Concurs Național – Nașterea Domnului – Renașterea Bucuriei - CAERI, 2017, elev Zugrăvoiu
Andreea, prof. coord.Pertea Cristina-Adriana
5. Diplomă de participare la SIMPOZION INTERJUDEȚEAN AUXILIARE CURRICULARE , Teoriile și
funcțiile comunicării, CAER, 18 mai 2018, ANEXA 7, POZ. 1947, prof. Pertea Cristina-Adriana
6. Diplomă de participare la SIMPOZION INTERNAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIA
INTERGENERAȚIONALĂ, -Educația familială, transmiterea intergenera țională a valorilor, 20 aprilie 2018,
Revista CLEPSIDRE, ISSN 2360-4948, prof. Pertea Cristina-Adriana
7. Premiul I la Concurs Național cu participare interna țională – Bucuria Sărbătorilor de iarnă, Buzău, CAEN,
nr. 3076--/17.01.2018, poz. 1126, pag. 26, elev Simion Miruna, prof. coord. Pertea Cristina-Adriana
8. Premiul I la Concurs Național Creație Plastică – Copil ca tine sunt și eu Negrești, iunie 2018, CAERI
24986/2/22.01.2018, poz. 1596, elev Ionescu Daniela prof. coord.Pertea Cristina-Adriana
9. Premiul I la Simpozion Internațional Strategii pentru educație, Lucrarea Considerații teoretice privind
mecanica ruperii, Iași, 13 mai 2018, prof. Pertea Cristina-Adriana
10. Diplomă de participare la Concurs Național EUROSCOLA, ediția 2017, prof. Pertea Cristina-Adriana
11. Premiul I la Concursul Național NU LĂSA VIOLENȚA SĂ INTRE ÎN VIAȚA TA!, aprilie, 2018, elev Bobeică
Livia, prof. coord. Pertea Cristina-Adriana
12. Diplomă de participare, Concursul Național NU LĂSA VIOLENȚA SĂ INTRE ÎN VIAȚA TA!, aprilie, 2018,
prof. Pertea Cristina-Adriana
13. Premiul al II-lea la Concursul ‘Be Creative, Have Fun, Feel Free’ , sectiunea III- Story -mai 2018, elev
Drosu Emilia Florenta, prof. coord. Eiub Izabela
14. Menţiune la Concursul ‘Be Creative, Have Fun, Feel Free’ , sectiunea I- Poem, -Baia Mare, mai 2018, elev
Achim Daniela, prof. coord. Eiub Izabela
15. Premiul I la Festivalul Concurs “Iedera, un colţ de rai”, secţiunea Parada vestimentaţiilor ecologice, elevi
Bănică Andreea, Grigore Miruna, prof. coord. Petroiu Carmen şi Mihăescu Mariana
16. Premiul I la Festivalul Concurs “Iedera, un colţ de rai”, secţiunea Muzică instrumental, elevi Bănică
Andreea, Grigore Miruna, prof. coord. Petroiu Carmen şi Mihăescu Mariana
17. Diploma de participare la SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ,, DACIA’’,
EDIȚIA a III-a, București, 09 mai 2018, prof. Cucuteanu Stela
18. Premiul I la Concursul Naţional ,,Așteptând Învierea Domnului”, elev Dumitra Ciprian, prof. coord.
Cucuteanu Stela
19. Premiul II la Concursul Naţional ,,Așteptând Învierea Domnului”, elev Drăgulescu Marian, prof. coord.
Cucuteanu Stela
20. Premiul I la Concursul Național: ,, Nu lăsa violența să intre în via ța ta”, elev Țenea Cristian, prof. coord.
Cucuteanu Stela
21. Diploma de participare la Simpozionul Național ,, Violența școlară și educația interculturală’’cu
lucrarea: ,, Măsuri pentru combaterea fenomenului de violen ță în mediul școlar”, prof. Cucuteanu Stela
22. Locul II la ONSS HANDBAL, faza judeteana fete, prof. coord. Prodan Sebastian/ Cristea Dumitru
23. Locul I la ONSS HANDBAL, faza locală fete, prof. coord. Prodan Sebastian/ Cristea Dumitru
24. Locul II la ONSS HANDBAL, faza locala baieti, prof. coord. Marin Cristian/ Marin Sorin
25. Locul III la ONSS FOTBAL baieti, faza locală, prof. coord. Doba Oana/ Prodan Sebastian
26. Locul V la ONSS TENIS DE MASA, faza judeţeană, prof. coord. Dobă Oana/ Marin Cristian
27. Locul I la ONSS, PREGATIRE SPORTIVA TEORETICA, faza naţională, elev Onicescu Alexandru, Prof.
coord. Marin Sorin
28. Locul I la ONSS, PREGATIRE SPORTIVA TEORETICA, faza judeţeană, Ologeanu Cătălina, prof. coord.
Dobă Oana
29. Locul I la ONSS, PREGATIRE SPORTIVA TEORETICA, faza judeţeană, elev Ilie Ana Maria, prof . coord.
Cristea Dumitru
18
30. Participare la ONSS, PREGATIRE SPORTIVA TEORETICA, faza naţională, elev Ilie Ana Maria, prof.
coord. Cristea Dumitru
31. Premiul III la Concursul de artă fotografică „Pasărea măiastră”, elev Olteanu Oana Ştefania, prof. coord.
Roşoiu Aniţa
32. Premiul I la Concursul Naţional de creație plastică COPIL CA TINE SUNT ȘI EU!, ediția a V-a, CAERI
nr. 24986/2/22.01.2018, poziția 1596, Negrești, Vaslui, elev Trăică David Răducu, clasa a IX-a E, prof. coord.
Alecu Anda – Ligia
33. Premiul I la Concursul Naţional cu participare internațională BUCURIA SĂRBĂTORILOR DE
IARNĂ, ediția a III-a, Buzău, 2018, CAEN nr. 3076/17.01.2018, poziția 1126, pag. 26, elev Constantin Marian,
clasa a XI-a M, profesor coordonator: Alecu Anda – Ligia
34. Premiul II la Concurs Național NU LĂSA VIOLENȚA SĂ INTRE ÎN VIAȚA TA!, ediția a V-a, Buzău,
avizat MEN, CAEN, 2018, nr. 3076/17.01.2018, pag. 36, poziția 1589, secțiunea crea ție literară, Mihai Alberto
Dănuț, clasa a XI-a M, profesor coordonator: Alecu Anda – Ligia
35. Premiul I la Festival – Concurs IEDERA, UN COLȚ DE RAI, EDIŢIA a VIII-a, CAEN 2018, Iedera, jud.
Dâmbovița, elev Ristoiu Daniel, cls a XI-a E, Profesor coordonator: Alecu Anda – Ligia
36. Premiul al II-lea la Simpozion Internațional STRATEGII PENTRU EDUCAȚIE, Ediția a II-a, 13 mai
2018, secțiunea I, Științe socio-umaniste, Iași, Români, 13 mai 2018, pentru lucrarea Abordarea conceptului de
discurs, prof. Alecu Anda Ligia
37. Premiul III la Concurs județean de artă fotografică PASĂREA MĂIASTRĂ, ediția a IX-a, secțiunea
fotografie, peisaj urban, CAEJ, 22.12.2017, Petrila, eleva Mirea Marilena Ioana, profesor coordonator: Alecu
Anda – Ligia
38. Premiul I la Concursul cu participare internaţională de Creaţie ,,Sărbătoarea Învierii – Lumina
Sufletelor Noastre”, ediţia a IX-a, Iaşi, aprilie-august 2018 – Domeniul Cultural-artistic, Culturi și civiliza ții II,
pag. 19, poz. 399, CAERI 2017, avizat MEN, eleva Olteanu Ioana, cls. a XI-a E, prof. coord.: Alecu Anda – Ligia
39. Premiul III la Concursul cu participare internaţională de Creaţie ,,Sărbătoarea Învierii – Lumina
Sufletelor Noastre”, ediţia a IX-a, Iaşi, aprilie-august 2018 – Domeniul Cultural-artistic, Culturi și civiliza ții II,
pag. 19, poz. 399, CAERI 2017, avizat MEN, eleva Ghibea Cosmin, cls. a XI-a E, p rofesor coordonator: Alecu
Anda – Ligia
40. Premiul II la Concursul cu participare internaţională de Creaţie ,,Sărbătoarea Învierii – Lumina
Sufletelor Noastre”, ediţia a IX-a, Iaşi, aprilie-august 2018 – Domeniul Cultural-artistic, Culturi și civiliza ții II,
pag. 19, poz. 399, CAERI 2017, avizat MEN, eleva Șerban Mihaela, cls. a XI-a E, p rofesor coordonator: Alecu
Anda – Ligia
41. Premiul I la Concurs Județean cu participare națională FILE DE TRADIȚIE ROMÂNEASCĂ, ediția
I, Iași, aprilie-august 2018, eleva Ilie Ana-Maria, clasa a XII-a S, Profesor coordonator: Alecu Anda – Ligia
42. Premiul II la Concurs Județean cu participare națională FILE DE TRADIȚIE ROMÂNEASCĂ, ediția
I, Iași, aprilie-august 2018, eleva Onică Andreea, clasa a XII-a S, Profesor coordonator: Alecu Anda – Ligia
43. Premiul III la Concurs Județean cu participare națională FILE DE TRADIȚIE ROMÂNEASCĂ , ediția
I, Iași, aprilie-august 2018, eleva Șerban Mihaela, clasa a XI-a E, Profesor coordonator: Alecu Anda – Ligia
44. Premiul I la Concurs Național NAȘTEREA DOMNULUI- RENAȘTEREA BUCURIEI, ediția a VII-a,
decembrie 2017, Creație literară, Iași, CAERI, avizat MEN, eleva Șerban Mihaela, clasa a XI-a E, Profesor
coordonator: Alecu Anda – Ligia
45. Premiul II la Concurs Național NAȘTEREA DOMNULUI- RENAȘTEREA BUCURIEI, ediția a VII-
a, decembrie 2017, Creație literară, Iași, CAERI, avizat MEN, elevul Ghibea Cosmin, clasa a XI-a E, Profesor
coordonator: Alecu Anda – Ligia
46. Premiul I la Festival – Concurs IEDERA, UN COLȚ DE RAI, EDIŢIA a VIII-a, CAEN 2018, Iedera, jud.
Dâmbovița, elev Ristoiu Daniel, cls a XI-a E, Profesor coordonator: Mateescu Georgeta Carmen
47. Premiul II la Concurs Național NAȘTEREA DOMNULUI- RENAȘTEREA BUCURIEI, ediția a VII-
a, decembrie 2017, Creație literară, Iași, CAERI, avizat MEN, elevul Stancu Ana-Maria, clasa a XI-a B,
Profesor coordonator: Mateescu Georgeta Carmen

19
47. Premiul I la Concursul Naţional de creație plastică COPIL CA TINE SUNT ȘI EU!, ediția a V-a, CAERI
nr. 24986/2/22.01.2018, poziția 1596, Negrești, Vaslui, elev Stan Mihai Adrian, clasa a XI-a B, profesor
coordonator: Mateescu Georgeta Carmen
48. Premiul II la Concursul Naţional de creație plastică COPIL CA TINE SUNT ȘI EU!, ediția a V-a,
CAERI nr. 24986/2/22.01.2018, poziția 1596, Negrești, Vaslui, elev Amarandei Mihai Eduard, clasa a XI-a A,
profesor coordonator: Mateescu Georgeta Carmen
49. Premiul III la Concursul Naţional cu participare internațională BUCURIA SĂRBĂTORILOR DE
IARNĂ, ediția a III-a, Buzău, 2018, CAEN nr. 3076/17.01.2018, pozi ția 1126, pag. 26, elev Matei Denisa, clasa
a XII-a M, profesor coordonator: Mateescu Georgeta Carmen
50. Premiul I la Concursul cu participare internaţională de Creaţie ,,Sărbătoarea Învierii – Lumina
Sufletelor Noastre”, ediţia a IX-a, Iaşi, aprilie-august 2018 – Domeniul Cultural-artistic, Culturi și civiliza ții II,
pag. 19, poz. 399, CAERI 2017, avizat MEN, eleva Mitrache Marian Lucian, cls. a XII-a A, Profesor
coordonator: Mateescu Georgeta Carmen
51. Premiul III la Concursul cu participare internaţională de Creaţie ,,Sărbătoarea Învierii – Lumina
Sufletelor Noastre”, ediţia a IX-a, Iaşi, aprilie-august 2018 – Domeniul Cultural-artistic, Culturi și civiliza ții II,
pag. 19, poz. 399, CAERI 2017, avizat MEN, eleva Zamfir Alexandru George, cls. a XI-a A, Profesor
coordonator: Mateescu Georgeta Carmen
52. Premiul al I la Simpozion Internațional STRATEGII PENTRU EDUCAȚIE, Ediția a II-a, 13 mai 2018,
secțiunea I, Științe socio-umaniste, Iași, Români, 13 mai 2018, pentru lucrarea Considerații teoretice privind
mecanica ruperii, secțiunea II, Științe exacte, prof. Mateescu Georgeta Carmen.

PREMII OBȚINUTE DE ELEVI LA CONCURSURILE ȘCOLARE


ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019

1. LOCUL III - ENE ANA MARIA – Campionatul Național de Cros


2. LOCUL VII – TOMA MARIA - Campionatul Național de Cros
3. PARTICIPARE – DUMITRU ELENA ALEXANDRA – Olimpiada de Pregătire Sportivă Teoretică – Etapa
Națională
4. LOCUL I - DUMITRU ELENA ALEXANDRA – Olimpiada de Pregătire Sportivă Teoretică – Etapa
Județeană
5. LOCUL I – OLOGEANU CĂTĂLINA– Olimpiada de Pregătire Sportivă Teoretică – Etapa Jude țeană
6. LOCUL I – ONICESCU CONSTANTIN ALEXANDRU– Olimpiada de Pregătire Sportivă Teoretică – Etapa
Județeană
7. LOCUL II – MARIN CRISTIAN- MARIN SORIN GABRIEL – Campionatul Na țional de Handbal Băie ți –
Licee - Etapa Județeană
8. LOCUL II – BRATU ANDRADA– Olimpiada de Pregătire Sportivă Teoretică – Etapa Jude țeană
9. LOCUL II – ECHIPA DE HANDBAL FETE – Olimpiada Națională a Sportului Școlar – Etapa Jude țeană
10. LOCUL I – ECHIPA DE MINI FOTBAL – Cupa Prieteniei
11. LOCUL I – STAN ADRIAN – Concurs Național - Nu Lăsa Violenţa să Intre în Viaţa Ta
12. LOCUL I – CONSTANTIN ALEXANDRA – Concurs Național - Bucuria Sărbătorilor de Iarnă
13. LOCUL I – DUMITRA CIPRIAN – Concurs Național – Așteptând Învierea Domnului
14. LOCUL II- DRĂGULESCU MARIAN - Concurs Național – Așteptând Învierea Domnului

Rezultatele şcolare pe cicluri, forme şi tranşe de medii, în anul şcolar 2015 – 2016:
Procent de Note sub 7 la
Clasa 5 - 6,99 7,00 – 8,99 9,00 - 10
promovabilitate purtare
Ciclul inferior al liceului
IX liceu 80 48 1 79% 32
X liceu 48 58 2 78% 22
Total ciclul inferior al
122 106 3 82% 54
liceului

a XI-a 83 31 2 87% 21
a XII-a 36 55 3 92% 8
Total ciclul superior al
119 86 5 91% 29
liceului

20
Ciclul superior al liceului, ruta progresivă, învăţământ de zi şi seral
Clasa a XIII-a ruta
- - - - -
progresivă, seral
Clasa a XIV-a ruta
- - - - -
progresivă, seral
Total ruta progresivă - - - - -
Ciclul inferior al liceului, învăţământ frecvenţă redusă
IX liceu, f.r. 10 8 0 72% 6
X liceu, f.r. 12 17 0 78% 4
Total ciclul inferior al
liceului, frecvenţă 22 25 0 75% 10
redusă
Ciclul superior al liceului, învăţământ frecvenţă redusă
XI liceu, f.r. 15 24 0 78% 5
XII liceu, f.r. 28 11 0 90% 8
XIII liceu, f.r. 26 28 0 98%
Total ciclul superior al
liceului, frecvenţă 69 63 0 100% 13
redusă

Rezultatele şcolare pe cicluri, forme şi tranşe de medii, în anul şcolar 2016 – 2017 :
Procent de Note sub 7 la
Clasa 5 - 6,99 7,00 – 8,99 9,00 - 10
promovabilitate purtare
Ciclul inferior al liceului
IX liceu 74 51 0 77,16% 35
X liceu 58 60 2 88,23% 26
Total ciclul inferior al
132 111 2 83,21% 61
liceului

a XI-a 42 38 5 86,73% 16
a XII-a 75 6 0 90,83% 4
Total ciclul superior al
117 44 5 88,99% 20
liceului
Ciclul superior al liceului, ruta progresivă, învăţământ de zi şi seral
Clasa a XIII-a ruta
- - - - -
progresivă, seral
Clasa a XIV-a ruta
- - - - -
progresivă, seral
Total ruta progresivă - - - - -
Ciclul inferior al liceului, învăţământ frecvenţă redusă
IX liceu, f.r. 6 10 0 69,56% 3
X liceu, f.r. 18 42 0 76,92% 9
Total ciclul inferior al
liceului, frecvenţă 24 52 0 74,19% 12
redusă
Ciclul superior al liceului, învăţământ frecvenţă redusă
XI liceu, f.r. 10 20 0 76,92% 6
XII liceu, f.r. 22 17 1 95,23% 0
XIII liceu, f.r. 16 13 0 100% 4
Total ciclul superior al
liceului, frecvenţă 48 50 1 92,50% 10
redusă

Rezultatele şcolare pe cicluri, forme şi tranşe de medii, în anul şcolar 2017 – 2018 :
Procent de Note sub 7 la
Clasa 5 - 6,99 7,00 – 8,99 9,00 - 10
promovabilitate purtare
Ciclul inferior al liceului
IX liceu şi şcoală
40 42 1 80,23% 10
profesională
X liceu şi şcoală
70 26 1 82,47% 16
profesională

21
Total ciclul inferior al
110 68 2 97,82% 26
liceului
Ciclul superior al liceului
a XI-a liceu şi şcoală
53 50 4 71,96% 3
profesională
a XII-a 46 39 4 85,72% 1
Total ciclul superior al
99 89 8 96,07% 4
liceului
Ciclul superior al liceului, învăţământ seral
Clasa a XI-a, seral 2 13 - 71,42% 3
Total seral 2 13 - 71,42% 3
Ciclul inferior al liceului, învăţământ frecvenţă redusă
IX liceu, f.r. - 17 - 68% 5
X liceu, f.r. 12 24 - 83,72% 4
Total ciclul inferior al
liceului, frecvenţă 12 41 - 77,94% 9
redusă
Ciclul superior al liceului, învăţământ frecvenţă redusă
XI liceu, f.r. 8 21 - 82,85% 6
XII liceu, f.r. 15 26 - 95,34% 2
XIII liceu, f.r. 24 13 2 97,50% 0
Total ciclul superior al
liceului, frecvenţă 47 60 2 92,37% 8
redusă

Rezultatele şcolare pe cicluri, forme şi tranşe de medii, în anul şcolar 2018 – 2019 :
Procent de Note sub 7 la
Clasa 5 - 6,99 7,00 – 8,99 9,00 - 10
promovabilitate purtare
Ciclul inferior al liceului
IX liceu şi şcoală
61 40 - 83,5% 20
profesională
X liceu şi şcoală
52 30 - 90,4% 19
profesională
Total ciclul inferior al
113 70 - 86,95% 39
liceului
Ciclul superior al liceului
a XI-a liceu şi şcoală
45 55 - 86,4% 17
profesională
a XII-a 19 49 8 90,86% 1
Total ciclul superior al
64 104 8 88,64% 18
liceului
Ciclul superior al liceului, învăţământ seral
Clasa a XI-a, seral 14 7 1 68% 3
Clasa a XII-a, seral 10 5 - 68% -
Total seral 24 12 1 68% 3
Ciclul inferior al liceului, învăţământ frecvenţă redusă
IX liceu, f.r. 5 9 - 45% 14
X liceu, f.r. 4 30 - 80% 6
Total ciclul inferior al
liceului, frecvenţă 9 39 - 62,5% 20
redusă
Ciclul superior al liceului, învăţământ frecvenţă redusă

22
XI liceu, f.r. 3 31 2 87% 3
XII liceu, f.r. 7 25 - 84% 3
XIII liceu, f.r. 3 37 - 89% 4
Total ciclul superior al
liceului, frecvenţă 13 93 2 86,66% 10
redusă

1.4. Priorități la nivel european și național - Contextul european (Sursa: PRAI şi PLAI 2019 – 2025)

Educația și formarea profesională din România din perspectiva țintelor și indicatorilor deriva ți din
Strategia Europa 2020:
Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru deceniul 2010-2020:
a) creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel pu țin 75%1;
b) alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare;
c) obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 30%, dacă există condi ții
favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie,
creşterea cu 20% a eficienţei energetice, comparativ cu 1990;
d) reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii 2 la maximum 10%3 și creșterea procentului persoanelor cu vârsta
cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel ter țiar la cel pu țin 40% 4 în 2020;
e) reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială cu 20 de
milioane de persoane până anul 2020 comparativ cu anul 2008 5.
2. Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt următoarele:
1) până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adul ți ar trebui să participe la programele de învă țare de-a lungul
vieții6;
2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competen țe scăzute de citire, matematică și știin țe
exacte7, ar trebui să fie mai mic de 15 %;
3) până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învă țământul ter țiar 8, ar trebui să fie de
cel puțin 40 %;
4) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii 9 din sistemele de educație și formare, ar trebui să fie sub 10
%;
5) până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru înscrierea obligatorie
la școala primară, ar trebui să beneficieze de educa ție pre școlară;
6) până în 2020, proporția de absolvenți angajați 10 cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, care au finalizat sistemul
de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea anului de referin ță, ar trebui să fie de cel pu țin
82 %, comparativ cu 76,5 % în 201011.
1.5. Contextul naţional
Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 are următoarele
obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune:
Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru piaţa muncii,
având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie
şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020, fa ță de 57,2% în 2014
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
1
Față de nivelul de referință de 69% la momentul adoptării Strategiei EFP
2
Prin definiția acceptată de UE încă din 2003 (Reuniunea miniștrilor educației în cadrul Consiliului UE din mai 2003),
abandonul școlar timpuriu se referă la persoanele cu vârstă cuprinsă între 18 și 24 de ani care au absolvit cel mult
învățământul secundar inferior și care nu-și continuă educația sau formarea profesională
3
Față de nivelul de referință de 15% la momentul adoptării Strategiei EFP
4
Față de nivelul de referință de 31% la momentul adoptării Strategiei EFP
5
Pragul național de sărăcie este stabilit la 60% din venitul median disponibil în fiecare stat membru
6
Adică procentul din populația cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani care a participat la programe de educație și formare în
cele patru săptămâni care au precedat ancheta (Eurostat, Studiul privind forța de muncă)
7
Sursă: OCDE/PISA
8
Nivelurile ISCED 5 și 6 (EUROSTAT, UOE)
9
Adică procentul din populația cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani care au absolvit doar învățământul secundar inferior
sau mai puțin și care nu mai sunt înscriși într-o instituție de învățământ sau de formare (Eurostat, Studiul privind forța de
muncă)
10
Se referă la absolvenții învățământului secundar superior (ISCED 3), terțiar nonuniversitar(ISCED 4) și absolvenții
învățământului terțiar (ISCED 5-6)
11
Măsurată ca proporția populației angajată cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani, care a absolvit în urmă cu 1, 2 și 3 ani și
care nu este înscrisă în prezent în nici o altă activitate de educație și formare profesională.
23
1.Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi a auxiliarelor
curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul na țional al calificărilor, pentru o mai bună articulare
între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în educaţie şi formare profesională și pentru creşterea relevanţei
pentru piaţa muncii;
2.Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, definirea profilurilor
profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele relevante
pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei
muncii;
3.Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare;
4.Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională;
5.Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale;
6.Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională.
Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare profesională,
având ca ținte strategice:
a)Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional la 60% în
2020, față de 49,8% în 2014;
b)Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învă țare pe tot parcursul vie ții la 10% în 2020, de la
1,5% în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării dobândite în context
nonformal şi informal;
8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră;
9. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării dobândite în
context nonformal şi informal;
10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învă țământ pentru tineri, cu
accent pe cei din grupuri vulnerabile;
Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte strategice:
a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul profesional la 2% în
2020, de la 4,2% în 2014 ;
b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la examenul de bacalaureat
la 60% în 2020, de la 45 % în 2014;
c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învă țare pe tot parcursul vie ții la 10% în 2020, de la
1,5% în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
11. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educa ției și formării profesionale la nivel de sistem;
12. Asigurarea calității certificării rezultatelor învă țării;
13. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare profesională din
formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă și în evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în
context formal, nonformal și informal;
14. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue;
15. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională.
Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul formării
profesionale, având ca ținte strategice:
a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea spiritului antreprenorial la
50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014;
b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate interna țională la 4.600 în 2020, de la
2.800 în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
16. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din cadrul programelor
de formare profesională;
17. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională;
18. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării premiselor pentru
participarea la o piaţă a muncii europene incluzive.
Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin strategiile menţionate
mai sus este definit prin Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1 din 2011, cu modificările şi completările
ulterioare.

1.6. Contextul regional este definit în principal de următoarele documente strategice:


 Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014-2020
24
OBIECTIVUL STRATEGIC GENERAL esteDezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin
creșterea accesului și a participării la educație și instruire pe tot parcursul vie ții și stimularea ocupării for ței
de muncă și este susținut dePrioritatea 5 – Susținerea educației și ocupării forței de muncăprin următoarele
Măsuri:
5.1. Dezvoltarea și modernizare infrastructurii educaționale și de cercetare
Scopul acestei măsuri este de a îmbunătăți calitatea infrastructurii educa ționale și de cercetare prin dotarea și
modernizarea școlilor, a grădinițelor, a campusurilor școlare, precum și a centrelor pentru formare profesională
și a centrelor și instituțiilor de cercetare, în vederea asigurării unui proces educa țional de calitate care să
corespundă standardelor europene și a creșterii participării popula ției școlare și a adul ților la procesul
educațional.
5.2. Dezvoltarea capacității instituționale a sistemului educațional, de cercetare și de formare continuă
5.3. Corelarea programelor educaționale cu cerințele pieței muncii
5.4. Sprijinirea adaptabilității forței de muncă și promovarea antreprenoriatului
 STRATEGIA PENTRU SPECIALIZARE INTELIGENTĂ A REGIUNII SUD MUNTENIA PENTRU
PERIOADA 2014-2020
Priorități orizontale
1. Economie regională competitivă bazată pe inovare
2. Stimularea transferului tehnologic și științific
3. Dezvoltarea și menținerea în regiune a capitalului uman înalt specializat
Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 are următoarele
obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune:
Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru piaţa muncii,
având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie
şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020, fa ță de 57,2% în 2014
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
1.Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi a auxiliarelor
curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul na țional al calificărilor, pentru o mai bună articulare
între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în educaţie şi formare profesională și pentru creşterea relevanţei
pentru piaţa muncii;
2.Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, definirea profilurilor
profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele relevante
pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei
muncii;
3.Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare;
4.Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională;
5.Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale;
6.Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională.
Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare profesională,
având ca ținte strategice:
a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional la
60% în 2020, față de 49,8% în 2014;
b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învă țare pe tot parcursul vie ții la 10% în 2020, de
la 1,5% în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării dobândite în context
nonformal şi informal;
8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră;
9. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării dobândite în
context nonformal şi informal;
10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învă țământ pentru tineri, cu
accent pe cei din grupuri vulnerabile;
Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte strategice:
a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul profesional la 2% în
2020, de la 4,2% în 2014 ;
b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la examenul de bacalaureat
la 60% în 2020, de la 45 % în 2014;
c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învă țare pe tot parcursul vie ții la 10% în 2020, de la
1,5% în 2014.

25
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
11. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educa ției și formării profesionale la nivel de sistem;
12. Asigurarea calității certificării rezultatelor învă țării;
13. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare profesională din
formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă și în evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în
context formal, nonformal și informal;
14. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue;
15. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională.
Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul formării
profesionale, având ca ținte strategice:
a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea spiritului antreprenorial la
50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014;
b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate interna țională la 4.600 în 2020, de la
2.800 în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
16. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din cadrul programelor
de formare profesională;
17. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională;
18. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării premiselor pentru
participarea la o piaţă a muncii europene incluzive.
Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin strategiile menţionate
mai sus este definit prin Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1 din 2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
Învățământul liceal asigură continuarea studiilor în învățământul obligatoriu (clasele a IX-a și a X-a) și în
ciclul superior (clasele a XI-a și a XII-a), dezvoltând, aprofundând și particularizând competen țe (cuno știn țe,
abilități și atitudini) formate în ciclurile anterioare ale învă țării.
Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri:
a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real;
b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului;
c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic.
Durata studiilor în învăţământul liceal, forma de învăţământ cu frecvenţă, este de 4 ani, în conformitate cu
planurile-cadru aprobate de Ministerul Educa ției. Pentru unele forme de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă
redusă, durata studiilor se prelungeşte cu un an.
Studiile învățământului liceal se finalizează cu examenul na țional de bacalaureat și cu examen de certificare,
pentru absolvenții filierelor tehnologică și vocațională.
Absolvenţii de liceu fără diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învăţământul postliceal și pot obține,
ulterior, nivelul 5 de calificare. Absolven ții cu diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învă țământul
postliceal pentru obținerea nivelului 5 sau în învățământul superior, în orice program de studii și pot
obține nivelurile de calificare 6, 7 și 8.
Absolvenții învățământului liceal, filierele tehnologică și vocațională, care promovează examenul de
certificare, dobândesc certificat de calificare de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor (tehnician) și
suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Învățământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în func ție de nevoile pie ței muncii,
identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, jude țene și locale, pe baza
unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de învă țământ, operatorul economic și elev.
Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare:
- învăţământ profesional, cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca parte a învă țământului
secundar superior, începând cu anul şcolar 2014/ 2015, pe baza unui contract cadru, încheiat între unitatea de
învățământ şi operatorii economici implicaţi în formarea profesională a elevilor;
- învăţământul dual cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca parte a învă țământului
secundar superior, începând cu anul şcolar 2017/ 2018, pe baza unui contract de parteneriat încheiat între unul sau
mai mulţi operatori economici sau între o asociaţie/un consorţiu de operatori economici, unitatea de învăţământ şi
unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară. unui contract de pregătire practică,
încheiat între unitatea de învățământ – agentul economic și elev;
- stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, organizate după finalizarea clasei a X-a de liceu , formă de
organizare specifică în prezent programelor de tip „A doua șansă”.
În învățământul profesional se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi modulele de pregătire de
specialitate pentru obținerea calificării profesionale. Studiile se finalizează cu examen de certificare. Absolven ții

26
care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare de nivel 3 al
Cadrului naţional al calificărilor (muncitor calificat) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

1.7. Priorităţi regionale și locale


Priorităţi regional

Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2019-2025


Priorități:
Prioritatea 1 – Creşterea relevanţei ofertei învăţământului profesional şi tehnic pentru piaţa muncii
Prioritatea 2 – Creşterea participării şi îmbunătăţirea retenţiei în IPT
Prioritatea 3 – Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT

OBIECTIVUL STRATEGIC GENERAL


Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin cre șterea accesului și a participării la educa ție și
instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă
Obiective
Obiectivul 1.1: Identificarea nevoilor de calificare
Obiectivul 1.2: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare identificate
Obiectivul 1.3: Creşterea gradului de adecvare a competenţelor absolvenţilor IPT la nevoile pie ței muncii :
Obiectivul 2.1 Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învă țământ
pentru tineri cu accent pe cei din grupuri vulnerabile
Obiectivul 2.2: Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră
Obiectivul 3.1 Construcţia/consolidarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de formare
profesională
Obiectivul 3.2: Dotarea cu mijloace didactice şi echipamente a infrastructurii de formare profesională
iniţială

Priorităţile locale – conform PLAI 2019 – 2025

PRIORITATEA 1: Creşterea relevanţei ofertei învăţământului profesional şi tehnic pentru piaţa muncii
Obiective:
Obiectivul 1.1 : Identificarea nevoilor de calificare
Obiectivul 1.2 : Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare identificate
Obiectivul 1.3 : Creşterea gradului de adecvare a competenţelor absolvenţilor IPT la nevoile pie ței muncii
Indicatori de impact:
Rata de ocupare a absolvenților din grupa de vârstă 20 -34 de ani cu nivel ISCED 3-4 se apropie, la nivel
naţional, la mai puţin de 5 puncte procentuale în 2025 faţă de media UE (faţă de 8,2 puncte procentuale în 2017)
PRIORITATEA 2: Creşterea participării şi îmbunătăţirea retenţiei în IPT
Obiective:
Obiectivul 2.1: Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învă țământ pentru
tineri cu accent pe cei din grupuri vulnerabile
Obiectivul 2.2 : Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră
Indicatori de impact:
Gradul de cuprindere în învăţământ a populaţiei din grupa de vârstă 15-18 ani în anul şcolar 2024-2025 este de
minim 80% faţă de 70,2% în anul şcolar 2017-2018, la nivel regional
Tinerii NEET cu nivel de educaţie 3-4, vocaţional, reprezintă mai puţi de 4% din totalul tinerilor din grupa de
vârstă 20 – 24 de ani, în anul 2025, faţă de 8,3% în 2017, la nivel naţional.
Rata abandonului şcolar la învăţământul profesional, la nivel regional, maxim 1,5% până în 2025, faţă de 2,2% în
anul şcolar 2017-2018, la nivel regional
Rata de părăsire timpurie a sistemului educaţional a tinerilor (18-24 ani)la nivel regional în anul 2025 este de
maximum 11%, față de 18,8% în anul 2017, la nivel regional
PRIORITATEA 3: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT
Obiective:
Obiectivul 3.1: Construcţia/consolidarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de formare
profesională
Obiectivul 3.2 : Dotarea cu mijloace didactice şi echipamente a infrastructurii de formare profesională iniţială
Indicatori de impact:

27
Gradul de cuprindere în învăţământ a populaţiei din grupa de vârstă 15-18 ani în anul şcolar 2024-2025 este de
minim 80% faţă de 70,2% în anul şcolar 2017-2018, la nivel regional
Tinerii NEET cu nivel de educaţie 3-4, vocaţional, reprezintă, la nivel naţional, mai puţin de 4% din totalul
tinerilor din grupa de vârstă 20 – 24 de ani, în anul 2025, faţă de 8,3% în 2017, la nivel naţional
Rata abandonului şcolar la învăţământul profesional , maxim 1,5% % până în 2025, faţă de 2,2% în anul şcolar
2017-2018, la nivel regional.

ANALIZA SWOT A CORELĂRII OFERTEI DE FORMARE PROFESIONALĂ CU CEREREA LA


NIVEL LOCAL
Analiza SWOT este realizată pe baza concluziilor capitolelor anterioare privind situaţia actuală şi
previziunile din capitolele Demografie, Economie, Piaţa muncii şi Educaţie, dar şi pe baza concluziilor
evaluării progresului în implemetarea PLAI pentru perioada septembrie 2009 - martie 2010. Analiza
SWOT pune în evidenţă ca puncte tari şi puncte slabe elementele din analiza capitolului de educaţie
pentru sistemul de învăţământ profesional şi tehnic din judeţ (mediul intern)
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
1. Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de şcolarizare 1. Dificultăţi în acoperirea cu norme
prin IPT, corelată la toate nivelurile decizionale: judeţean (PLAI), pentru profesorii titulari în unele
unitate şcolară (PAS); domenii cum ar fi: profesori şi maiştri
2. Reactualizarea PLAI Dâmboviţa în concordanţă cu viziunea instructori din domeniile mecanic,
economică la nivel judeţean; electric, construcţii, etc.
3. Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de 2. Înregistrarea unui declin demografic
şcolarizare şi nevoile de calificare; general, accentuat pentru populaţia
4. Consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în procesul tânără, cu reduceri semnificative pentru
decizional şi de planificare strategică a ÎPT a reprezentanţilor populaţia de vârstă şcolară, în paralel cu
instituţiilor şi organizaţiilor relevante: Agenţia Judeţeană de îmbătrânirea populaţiei.
Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi şi alte organizaţii care pot 3. Armonizarea parţială a ofertei
contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor; şcolare cu piaţa muncii, generând
5. Generalizarea utilizării instrumentelor de asigurare a calităţii în dezechilibre între cerere şi ofertă.
toate şcolile IPT 4. Accesul limitat al tinerilor din mediul
6. Asigurarea accesului cadrelor didactice din TVET la programe rural la învăţământul IPT din lipsa
de reconversie profesională; condiţiilor materiale.
7. Număr mare de şcoli (14) IPT la nivelul judeţului care au 5. Proces lent de transformare a şcolilor
beneficiat de: în furnizori de servicii pentru
- Reabilitare şi dotare cu echipamente didactice şi de comunităţile locale;
birotică din finanţările Phare TVET (14); 6. Dezvoltarea moderată a
- Formarea personalului didactic şi managerial pe parteneriatelor cu agenţii economici;
problematica schimbărilor fundamentale din curriculum-ul 7. Număr mic de şcoli IPT autorizate
TVET. ca furnizori de FPC;
2. Reţea şcolară de învăţământ obligatoriu care acoperă întreg 8. Număr insuficient de cabinete de
teritoriul judeţului orientare şcolară şi profesională şi de
3. Asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională a consilieri şcolari;
populaţiei de vârstă şcolară din mediul rural prin extinderea 9. Nivel scăzut al competenţelor cheie,
învăţământului IPT în şcolile din mediul rural; constatat încă de la intrarea în sistemul
4. Reţele şcolare tematice constituite între unităţile de învăţământ de ÎPT;
din proiectele Phare 2001-2003 şi 2004-2006, pe de o parte, şi
între unităţile de învăţământ din proiect şi celelalte unităţi de
învăţământ profesional şi tehnic din judeţe, pe de altă parte,
constituite cu scopul de diseminare a bunelor practici;
5. Crearea unei baze de date cu absolvenţii utilă agenţilor
economici;
6. Existenţa unor Centre universitare (Universitatea Valahia
Târgovişte, Universitatea Spiru Haret, ASE) în judeţ care permit
accesul absolvenţilor de liceu la învăţământul superior
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
1. Dezvoltarea de noi calificări în domeniul agricol şi silvic, 1. Scăderea numărului populaţiei la
datorate specificului judeţului. nivelul întregului judeţ ritmul cel mai
2. Existenţa programelor cu finanţare externă pentru alert de descreştere înregistrând

28
realizarea unor proiecte privind dezvoltarea resurselor umane. populaţia de vârstă şcolară. Cele mai
3. Atragerea surselor de finanţare de către IMM-urile din afectate vor fi efectivele din grupa de
domeniul industriei şi cel agricol; vârstă 15-18 ani – scădere prognozată
4. Strategia ISJ Dâmboviţa privind îmbunătăţirea calităţii si de 36,7% la nivel regional pentru
eficienţei sistemelor de educaţie şi formare profesională, perioada 2005-2015. De asemenea,
facilitarea accesului tuturor la sistemele de educaţie şi formare reduceri semnificative sunt prognozate
profesională, deschiderea sistemelor de educaţie şi formare pentru grupa de vârstă 19-24 ani (care
profesională către societate; interesează învăţământul postliceal şi
5. Creşterea numărului agenţilor autorizaţi ca furnizori de FPC superior) – scădere cu 29,9% la nivel
6. Introducerea noilor tehnologii şi creşterea productivităţii regional pentru perioada 2005-2015.
muncii. 2. Migraţia în creştere în afara regiunii
7. Mobilitatea în UE va conduce la creşterea gradului de inserţie şi a ţării având ca efect reducerea
a absolvenţilor pe piaţa muncii; numărului de elevi şi diminuarea
8. Dezvoltarea turismului local. posibilităţii planificării corecte a cifrei
9. Elaborarea de către şcolile IPT, comunitatea locală şi de şcolarizare
instituţiile abilitate a unor prognoze privind dinamica pieţei locale 3. Numărul extrem de scăzut al
a muncii, având în vedere o perspectivă de cel puţin 2-5 ani, în populaţiei tinere ocupate.
vederea unei mai bune proiectări a ofertei educaţionale; 4. Ponderea mare a şomerilor tineri
10. Introducerea unui sistem de asigurare a calităţii la nivelul (15-24 ani), indiferent de sex sau
şcolilor IPT. mediul de viaţă al acestora.
11. Programe de reabilitare şi modernizare a infrastructurii (spaţii 5. Existenţa în imediata apropiere a
de curs, laboratoare, ateliere, infrastructura de utilităţi) şi de dotare judeţului, a capitalei Bucureşti, cu
cu echipamente de laborator şi instruire practică prin accesarea oferte multiple de pregătire
fondurilor nerambursabile; profesională şi locuri de muncă
12. Existenţa condiţiilor pentru realizarea agriculturii ecologice, atrăgătoare.
reclamă competenţe noi pentru personalul calificat 6. Participarea scăzută a forţei de
13. Extinderea şi modernizarea infrastructurii de protecţie a muncă în programe de formare continuă
mediului; - în contrast cu nevoile de formare în
14. Colaborarea cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de creştere.
Muncă, Agenţii economici/ Patronate, Consiliul Judeţean, 7. Rata de tranziţie în învăţământul
Consiliile Locale, Primăriile, Instituţia Prefectului, mass-media secundar superior scăzută, în rândul
locală etc populaţiei şcolare din mediul rural.
8. Dezinteresul şi neimplicarea
părinţilor în cunoaşterea problemelor
din IPT;
9. Diminuarea rolului partenerilor
sociali în planificarea ofertei şi
antrenarea sporită a acestora în
procesele decizionale.

REZUMATUL PRINCIPALELOR CONCLUZII ŞI OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII IPT LA


ORIZONTUL ANULUI 2019 (Sursa: PLAI 2019 – 2025)

PLAI cuprinde o analiză a mediului demografic şi economic, a pieţei muncii şi a ofertei şcolilor IPT,
analiză în urma căreia au fost formulate concluzii şi recomandări structurate astfel:
 Demografie
Concluzii Recomandări pentru învățământul IPT
Scăderea numărului  Restructurarea rețelei școlare și corelarea ofertei VET cu cererea pie ței
populației la nivelul întregii muncii; Eliminarea paralelismului nejustificat în oferta de formare
regiuni, ritmul cel mai alert de profesională inițială pentru școli apropiate;
descreștere înregistrând  Dezvoltarea de programe pentru menținerea elevilor în educa ție și
populația de vârstă școlară prevenirea părăsirii timpurii a școlii;
 Dezvoltarea unor pachete integrate pentru cre șterea participării la
învățământul VET a persoanelor care provin din grupuri vulnerabile
(populația de etnie rromă, familii cu venituri scăzute etc.): „ școala după
școală”, învățarea asistată și educația remedială, „educa ția de a doua șansă”
 Promovarea unei culturi a învățării permanente și a „regiunilor de
învățare”;
29
 Diversificarea ofertelor de formare profesională ini țială a școlilor pentru
a acoperi nevoile locale și regionale;
 Asigurarea accesului cadrelor didactice din VET la programe de
reconversie profesională.
 Asigurarea accesului la educație și formare profesională a popula ției de
Scăderea populației urbane vârstă școlară din mediul rural prin:
pe fondul dominării populației extinderea învățământului IPT în școlile din mediul rural
rurale dezvoltarea infrastructurii școlilor aflate în zone defavorizate
(transport deficitar, venituri reduse ale popula ției)
 Dezvoltarea și extinderea la nivel național a serviciilor adecvate
nevoilor specifice ale populației vârstnice (asistența medicală comunitară,
îngrijiri la domiciliu, terapia durerii, centre medicale de zi, centre comunitare
Îmbătrânirea populației la de psihiatrie, unități medico-sociale);
nivelul întregii regiuni  Dezvoltarea ofertei serviciilor turistice pentru vârsta a treia
(cantitativ și calitativ prin asigurarea de agenți de turism – ghizi cu
experiență în a avea grijă de pensionari), dezvoltarea serviciilor de estetică și
înfrumusețare. Se recomanda creșterea școlarizării pentru domeniile de
calificare: turism și alimentație și estetica și igiena corpului omenesc
Ponderea populației de  Educație multiculturală
etnie rromă în totalul  Soluții pentru asigurarea accesului egal la educa ție și a varietă ții
populației regiunii depășește opțiunilor
ponderea acesteia la nivel  Programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate (conf.
național recensământului din 2011, 3,9% din populația regiunii este de etnie rromă).
 Economie
Concluzii Recomandări pentru învățământul IPT
Industria deține cea mai importantă pondere  Școlarizarea pentru domeniile de calificare din
în economia județelor din nordul regiunii industria prelucrătoare, electronică, automa-tizari,
(Argeș, Prahova, Dâmbovița). Se caracterizează informatică, prelucrări neconvenționale în scopul
prin: adaptării competențelor la tendințele de tehnologizare
 oferă potențialilor investitori o multitudine avansată din aceste domenii
de oportunități.  Planurile de școlarizare trebuie să reflecte, prin
 Existența unor companii puternice: Dacia - structura ofertei - proporțional cu nevoile pie ței muncii -
Renault (Pitești - Argeș), Fabrica de Combustibil ponderea crescută a serviciilor, diversitatea activită ților
Nuclear Pitești (FCN Pitești), OMV Petrom, industriale și nevoile de dezvoltare a agriculturii
rafinăria Petro-Brazi și Petrotel - Lukoil Ploiești,  Competențe adecvate și o mobilitate ocupațională
Arctic SA Găești sporită (inclusiv intersectorială) a for ței de muncă, prin:
 sunt reprezentate aproape toate ramurile aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională
industriei. și adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL)
realizate în parteneriat cu agenții economici
 Creșterea nivelului de calificare, formarea unor
competențe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate,
design, marketing, tehnici de vânzare, ca răspuns la
Sectorul serviciilor este în creștere, cu accent schimbările tehnologice și organizaționale induse de
pe: tranzacții imobiliare-închirieri - servicii, investițiile străine și cerințele de competitivitate
transport, depozitare și comunicații, turism (în  Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu
special servicii agroturistice) . întreprinderile
 Adaptabilitate crescută a forței de muncă la sarcini de
lucru diverse, prin dezvoltarea competentelor cheie, a
competentelor antreprenoriale și promovarea învă țării pe
parcursul întregii vieți, ca răspuns la nevoile specifice ale
IMM-urilor, a căror ponderea este în creștere
Suprafața agricolă mare, reprezentând 71,1%  Restructurarea ofertei de școlarizare pentru calificări
din suprafața totală a regiunii și 16,5% din din agricultură prin:
suprafața totală a țării, determină pe de o parte -creștereaponderii nivelului 3 de pregătire, care va
caracterul agrar al regiuniiși potențialul asigura un nivel ridicat de competențe pentru personalul
agricol ridicat al acesteia, iar pe de alta parte calificat
poziționarea pe primul loc în cadrul celor 8 -introducerea/extinderea calificărilor specifice
regiuni de dezvoltare. agriculturii montane ecologice.

30
Creșterea producției agricole ca urmare a -creșterea ponderii calificărilor din domeniul protecției
sporirii randamentelor (introducere de mediului
echipamente performante, utilizarea  Dezvoltarea parteneriatului școală – agen ți
automatizărilor, extinderea și modernizarea economici
sistemelor de irigații), va necesita o  Adaptarea învățământului din zona montană la
redimensionare a nivelului de pregătire a for ței cerințele specifice acesteia (economie rurală, agricultură,
de munca în acest domeniu. agroturism);
Problematica stringentă și complexă a  Consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în
ruralului montan din perspectiva socio- procesul decizional și de planificare strategică a ÎPT a
economică a localităților și gospodăriilor reprezentanților instituțiilor și organizațiilor relevante
țărănești, a mediului și dezvoltării durabile pentru ruralul montan
implică atenție deosebită pentru IPT.  Inițierea/dezvoltarea unor școli pilot cu profil
Existența condițiilor pentru realizarea agromontan cu facilități de tip campus
agriculturii ecologice, reclamă competențe noi  Completarea/adaptarea pregătirii elevilor de la nivelul
pentru personalul calificat gimnazial din zonele montane cu noțiuni generale privind
Extinderea și modernizarea infrastructurii de economia ruralului montan (prin orele de educa ție
protecție a mediului; tehnologică / componenta CDS)
Reconstrucția ecologică a zonelor degradate
și protejarea patrimoniului natural;
 Piața muncii
Concluzii Recomandări pentru învățământul IPT
Fluctuația ratei de ocupare  anticiparea nevoilor de calificare și adaptarea ofertei la nevoile
concomitent cu menținea decalajului pieței muncii
până la atingerea obiectivului stabilit  acțiuni sistematice de informare, orientare și consiliere a elevilor
prin Strategia Europa 2020, rata  abordarea integrată a formării profesionale ini țiale și continue,
șomajului și a șomajului de lungă din perspectiva învățării pe parcursul întregii vie ți
durată peste media la nivel național,  implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea for ței
șomajul ridicat al tinerilor de muncă, în special în cele privind oferirea unei noi calificări
tinerilor care nu și-au găsit un loc de muncă după absolvirea școlii.
 parteneriate active cu agenții economici, cu Agen țiile de
Ocupare a Forței de Muncă, autorități și alte organiza ții care pot
contribui la integrarea socio-profesională a absolven ților – prioritate
permanentă a managementului școlar.
Participarea scăzută a forței de  creșterea nivelului de calificare a capitalului uman și formarea de
muncă în programe de formare noi competențe pentru adaptarea la schimbările tehnologice și
continuă organizaționale din întreprinderi
 adecvarea calificării cu locul de muncă
 reconversia profesională în funcție de nevoile pie ței muncii
 recunoașterea și valorificarea experien ței profesionale și a
competențelor dobândite pe cale formală și informală
 diversificarea ofertei de formare și adaptarea la nevoile
grupurilor țintă, exemple : programe de formare la distan ță,
consultanță, etc.
Scăderea numărului de persoane  Pregătirea tinerilor pentru exploatarea eficientă a poten țialului
ocupate în agricultură, în condițiile în agricol –creșterea nivelului de calificare (nivel 3, competen țe
care agricultura este integrate pentru exploatarea și managementul fermei, procesarea
supradimensionată în cazul României primară a produselor agro-alimentare)
și mai ales în cazul regiunii Sud  Diversificarea ofertei de calificare având în vedere: agricultura
Muntenia, Prioritățile strategice ecologică, promovarea agroturismului, a meșteșugurilor
sectoriale pentru agricultură și tradiționale, valorificarea resurselor locale prin mica industrie și
dezvoltarea rurală vizează dezvoltarea serviciilor
modernizarea agriculturii și  Implicarea în programe de formare continuă pe două
diversificarea activităților economice componente:
în mediul rural și implică din partea  formarea competențelor necesare unei agriculturi competitive
școlilor, în parteneriat cu toți factorii  reconversia excedentului de forță de muncă din agricultură
interesați spre alte activități
Creșterea numărului de tineri  Dezvoltarea de programe pentru menținerea elevilor în educa ție
NEETs și prevenirea părăsirii timpurii a școlii;

31
 Dezvoltarea unor pachete integrate pentru cre șterea participării la
învățământul VET a persoanelor care provin din grupuri vulnerabile
(populația de etnie rromă, familii cu venituri scăzute etc.): „ școala
după școală”, învățarea asistată și educația remedială, „educa ția de
a doua șansă
 .Asigurarea unor servicii de sprijin educa țional personalizat de
calitate și a unor servicii de orientare școlară și consiliere
profesională
 Dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale tinerilor
 Dezvoltarea de noi calificări și competen țe, în conformitate cu
nevoile de calificare identificate la nivel local, jude țean, regional
Tendința de scădere a populației
 creșterea nivelului de calificare a capitalului uman și formarea de
ocupate în vârstă de muncă (15 – 64
noi competențe pentru adaptarea la schimbările tehnologice și
ani), pentru populația cu studii medii
organizaționale din întreprinderi
și pentru populația cu nivel de
 adecvarea calificării cu locul de muncă
pregătire scăzut și evoluția pozitivă a
 reconversia profesională în funcție de nevoile pie ței muncii
ocupării pentru populația cu studii
 recunoașterea și valorificarea experien ței profesionale și a
superioare (Riscul de șomaj crește și
competențelor dobândite pe cale formală și informală
șansele de ocupare se reduc cu cât
 diversificarea ofertei de formare și adaptarea la nevoile
nivelul de educație este mai scăzut)
grupurilor țintă, exemple : programe de formare la distan ță,
consultanță
 Oferta școlilor pentru învățământul profesional și tehnic (IPT)
Concluzii Recomandări pentru învățământul IPT
Populația școlară la nivel regional în  Restructurarea rețelei școlare IPT
continuă scădere.  Asigurarea internă a calității în activitatea furnizorilor
În 2016 (conf. Eurostat), rata de participare de educație și formare profesională.
în formarea continuă a populației adulte din  Evitarea de către școlile IPT a suprarăspunsului cât și
regiunea Sud Muntenia a fost de numai 1,5% subrăspunsului la exigențele formulate de economie, pia ța
în comparație cu media în Uniunea Europeană forței de muncă, dezvoltare profesională și personală.
(10,8%). Se constată un decalaj considerabil la  Asigurarea accesului la formare profesională continuă
nivel național față de ținta (Benchmark) a cadrelor didactice din IPT prin stagii de formare
pentru 2020, de cel puțin 12% din populația metodică, activități de mentorat, stagii de formare
adultă (25-64 ani). specializată la agenții economici etc.
Procentul elevilor cu nivel scăzut al  Asigurarea școlilor IPT cu personal didactic calificat
competențelor de citire/lectură (PISA) rămâne pentru toate specializările.
ridicat față de media înregistrată la nivel  Necesitatea unei politici coerente de reabilitare,
european. modernizare și dotare a spațiilor educaționale pentru IPT.
În 2016 (conf. Eurostat), rata de participare  Adoptarea unor măsuri de creștere a accesului la
în formarea continuă a populației adulte din educație pentru elevii din mediul rural, categorii
regiunea Sud Muntenia a fost de numai 1,5% dezavantajate
în comparație cu media în Uniunea Europeană  Dezvoltarea serviciilor de orientare și consiliere
(10,8%). Se constată un decalaj considerabil la  Dezvoltarea și implementarea unei strategii de
nivel național față de ținta (Benchmark) promovare și și conștientizare a beneficiilor
pentru 2020, de cel puțin 12% din populația învățământului profesional și tehnic asupra dezvoltării
adultă (25-64 ani). carierei.
Ratele nete de cuprindere în educație în  Eforturi conjugate pentru prevenirea abandonului în
Regiunea Sud Muntenia se situează sub cele mod deosebit la învățământul profesional și în special în
calculate ca medie la nivel național, la mediul rural, comunitățile etnice dezavantajate, zonele
nivelurile de educație învățământ secundar afectate de migrarea populației etc.
superior.  Dezvoltarea unor instrumente financiare de sprijin care
Creșterea ponderii învățământul liceal să permită participarea grupurilor vulnerabile la educa ție
teoreticși vocațional în detrimentul și formare
învățământului profesional și tehnic  Învățarea centrată pe elev, urmărirea și încurajarea
Număr insuficient de cabinete de orientare progresului individual
școlară și profesională și de consilieri  Programe remediale pentru elevii cu dificultă ți de
școlari, acest fapt ducând la opțiunea elevilor învățare (în special cei din categorii defavorizate)
cu predilecție către liceul teoretic, iar după  Facilitarea unor trasee individualizate de formare.
terminarea acestuia, intrarea lor în șomaj.  Evaluarea sistematică a planurilor de școlarizare la
Nivel scăzut al competențelor cheie, nivel local și regional, din perspectiva relevan ței pentru
32
constatat încă de la intrarea în sistemul de ÎPT,
în special în ceea ce privește elevii din
învățământul profesional.
cerințele și tendințele de pe piața muncii.
Oferta școlară se armonizează parțial cu
piața muncii, generând dezechilibre între
cerere și ofertă

33
PARTEA a II-a – ANALIZA NEVOILOR
II.1. Analiza mediului extern (Analiza profilului economic, Analiza pieţei muncii, Date demografice,
Cerinţele pieţei muncii şi nevoile utilizatorilor finali inclusiv ale elevilor, informaţii relevante privind
dezvoltarea ÎPT şi nevoile de competenţe pentru domeniile în care şcoala oferă formare profesională,
concluzii clare în legătură cu implicaţiile privind viitorul ÎPT.

II.1.1. Analiza profilului economic


Principalele concluzii din analiza mediului economic judeţean. Implicaţii pentru ÎPT
Regiunea Sud Muntenia este o regiune cu posibilităţi mari de creştere, cu rezultate economice superioare
mediei naţionale, situându-se la nivel naţional pe locul trei.
În perioada 2002-2008, în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia atât Produsul Intern Brut total cât şi
Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, au crescut de la un an la altul în perioada analizată, urmând tendinţa de pe
plan naţional. Deşi în ceea ce priveşte Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, creşterea este importantă în ultimii
ani, atât la nivel de regiune cât şi la nivelul întregii ţării, rezultând astfel un nivel ridicat de dezvoltare economică,
PIB-ul pe cap de locuitor reprezintă doar 30 % din media Uniunii Europene. Industria, alături de comerţ,
transporturi şi agricultură sunt sectoarele care au ponderea cea mai ridicată în formarea VABR. Se impune totuşi
observaţia că în ultimul timp ponderea acestora este în scădere în favoarea unor ramuri în plin avânt precum
serviciile şi construcţiile.
Industria dâmboviţeană se caracterizează printr-un grad ridicat de diversitate, bazându-se pe bogăţia şi
varietatea resurselor naturale existente: zăcămînte de ţiţei, gaze naturale, cărbune, sulf, ape sulfuroase, marne,
calcare, gresie. Judeţul Dâmboviţa este considerat un judeţ mediu industrializat comparativ cu judeţele Argeş,
Prahova, Regiunile Nord Vest şi Centru, care sunt puternic industrializate.
În producţia industrială a judeţului ponderea predominantă o deţine industria prelucrătoare,
preponderente fiind activităţile din industria metalurgică, industria de maşini şi echipamente, industria
materialelor de construcţie şi a altor produse din minerale nemetalice, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte,
industria alimentară, industria textilă, etc. Industria extractivă cu o pondere de 15,4% se concretizează în
exploatarea de ţiţei, gaze naturale, cărbune şi agregate minerale pentru construcţii.
O pondere importană o are şi industria producătoare de energie electrică şi termică, gaze şi apă, judeţul
Dâmboviţa producând energie electrică pe cărbune la Electrocentrala Doiceşti şi hidro la Complexul de
microhidrocentrale de la Dobreşti şi Scropoasa. Industria suferă în continuare din cauza numărului mare de
muncitori angajaţi determinat de insuficienta dotare cu utilaje performante. Dacă pe ansamblu se constată o
scădere a cererii de munca în acest domeniu, în schimb, se observa o lipsa de specialişti în aproape toate
domeniile legate de industria prelucrătoare. Se recomandă şcolarizarea pentru domeniile de calificare din
industrie, în special la nivelurile 3 şi 4.
Cel mai mare număr de persoane angajate în sectorul serviciilor sunt în domeniul transporturilor, turism,
servicii profesionale, servicii generale, poştă şi telecomunicaţii. Cea mai mare cifră de afaceri este obţinută de
asemenea în transporturi, poştă şi telecomunicaţii, turism.

II.1.2. Analiza pieţei muncii. Cerinţele pieţei muncii şi nevoile utilizatorilor finali inclusiv ale
elevilor
Principalele constatări desprinse din informaţiile din AMIGO la nivel regional (PRAI Sud-
Muntenia 2017-2025)
 Populaţia activă, populaţia ocupată:
 Tendinţa de scădere la nivel regional a populaţiei active şi mai ales a populaţiei ocupate, cu
diferenţe majore pe sexe şi medii rezidenţiale.
 Reducerea populaţiei active şi a populaţiei ocupate: mult mai mare în cazul femeilor decât în
cazul bărbaţilor.
 Populaţia activă şi populaţia ocupată înregistrează scăderi mai mari în mediul rural faţă de
mediul urban.
 Rata de activitate şi rata de ocupare:
 Tendinţă de scădere atât a ratei de activitate cât şi a ratei de ocupare la nivel regional. Există
însa disparităţi majore pe sexe şi medii rezidenţiale. Destul de grav pare faptul că rata de
ocupare este mult mai redusă pentru populaţia feminină.
Se remarcă un fenomen al subocupării care afectează în mod deosebit populaţia feminină din mediul
rural, combinat cu o calitate redusă a ocupării în mediul rural (în condiţiile unei ocupări de subzistenţă, în
agricultură)

34
 Şomajul (BIM)- la nivel regional:
 Rata şomajului BIM se menţine mai ridicată decât la nivel naţional.
 Rata şomajului mai ridicată în mediul urban.
 Şomajul BIM este mai mare în cazul bărbaţilor.
 Rata ridicată a şomajului tinerilor.
 Ocuparea şi şomajul pe niveluri de educaţie
 Riscul de şomaj creşte şi şansele de ocupare se reduc cu cât nivelul de educaţie este mai scăzut.
Rata şomajului regional pentru persoanele cu nivel scăzut de educaţie (cu cel mult învăţământ
gimnazial) este mai mare decât la nivel naţional.
În Regiunea Sud Muntenia şansele de ocupare sunt mult mai reduse decât la nivel naţional pentru
persoanele cu nivel scăzut de pregătire (cu cel mult învăţământ gimnazial).
La nivel regional rata de ocupare a femeilor cu nivel scăzut de educaţie este de sensibil mai mică
decât cea a bărbaţilor.
 Tendinţa de creştere a ponderii în ocupare a populaţiei cu studii superioare şi a celor cu nivel de pregătire
liceal şi de scădere a ponderii cu nivel scăzut de pregătire (cel mult gimazial).
Concluzii din analiza principalilor indicatori din Balanţa Forţei de Muncă (BFM)
 Populatia activă civilă, respectiv populatia ocupată civilă (conf. BFM)
Tendinţa generală pe intervalul analizat era de scădere la ambii indicatori, care însă este inversată pentru
ultimii doi ani (2017-2018).
 Rata de ocupare a resurselor de muncă (conf. BFM)
 Tendinţe sinuoase, de scădere uşoară a ratelor de activitate şi de ocupare a populaţiei civile în perioada
2010-2013, creştere sensibilă pentru anul 2014 şi un regres în perioada 2015-2016. Pentru anii 2017 şi 2018
înregistrăm o revenire a celor doi indicatori. n 2018, înregistrăm cea mai bună rată de ocupare din intervalul
2007-2018, cu excepţia celor din anii 2007 şi 2008 (2018-56,8%).
 Ratele de activitate şi de ocupare a populaţiei civile sunt mai mici în judeţul Dâmboviţa, iar cele cele
înregistrate la nivel regional sunt la rândul lor mai mici decât cele la nivel naţional.
 Rata de ocupare mai redusă pentru populaţia feminină faţă de cea masculină.
 Şomerii înregistraţi în evidenţele AJOFM:
 Cu o evolutie fluctuantă, rata şomajului înregistrat în judeţul Dâmboviţa se situează atât peste media
naţională cât şi peste cea regională în perioada 2007-2018,cu excepţia anilor 2009 şi 2010 când atinge valori
inferioare celei regionale. Începând cu anul 2012, tendința este continuu descrescătoare și ajunge la finele anului
2018 la cea mai mică valoare din interval, fiind sub nivelul celei din anul 2007.
 Rata şomajului înregistrat în jud. Dâmboviţa - mai mică în cazul femeilor în toată perioada 2007-2015,
după care situația se inversează în perioada 2016 - 2018.
 Şomajul tinerilor. Ponderea numărului de şomeri tineri în total şomeri, la 31 decembrie 2018 înregistrează
valoarea de 20,2 % fiind mai mare decât cea înregistrată la nivel na țional (11,8%).
Concluzii din analiza structurii populaţiei ocupate civile
 Cea mai mare pondere o are populaţia ocupată în servicii, urmată de a celei ocupate în industrie.
Ponderea populaţiei din servicii o întrece pe cea de la nivelul regional, dar este mai mică decât cea
naţională. Ponderea populaţiei din industria judeţeană este superioară atât celei similare regionale, cât şi
celei de la nivelul naţional. Agricultura are o pondere puţin mai mică decât cea a Regiunii Sud Muntenia,
dar sensibil mai mare decât ponderea de la nivelul naţional. Pentru sectorul construcţiilor , această
pondere este mai mică, atât faţă de Regiune cât şi faţă de nivelul naţional.
Concluzii din analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă vacante înregistrate la
AJOFM
Din datele administrative ale AJOFM, rezultă că nu s-au produs schimbări majore faţă de anii trecuţi în
structura domeniilor avantajate din prisma ofertelor de locuri de muncă.
Domeniile favorizate ar fi următoarele:
 Lucrări de instalații electrice
 Transporturi
Concluzii din observaţiile desprinse ca urmare a activităţilor specifice serviciului public de ocupare (de
recrutare de forţă de muncă, medierea muncii, informarea şi consilierea profesională, formarea
profesională).
Din activitatea desfăşurată în mod curent cu clienţii serviciului public de ocupare (persoane în căutare de
loc de muncă, agenţi economici) dar şi de cea în care am fost beneficiari sau parteneri în cadrul unor proiecte cu
finanţare FSE POSDRU, respectiv POCU, constatăm că pot avea loc multe îmbunătăţiri în ce priveşte
următoarele aspecte:
- Consilierea precoce (în clasele VI-VII) a părinţilor (tutorilor) asupra unei orientări şcolare şi profesionale
a copiilor, cu accent pe avantajele pe care le poate aduce alegerea unei rute a învăţământului profesional
35
şi tehnic
- Adoptarea unei atitudini cât mai apropiate de muncă, ca factor de progres al societăţii, de dezvoltare
personală şi de mod decent de întreţinere, de respect faţă de aceasta, de către populaţia şcolară, în paralel
cu campanii de educaţie a angajatorilor în a recompensa corect şi motivant proprii angajaţi.
Implicaţiile pentru ÎPT
 Scăderea ratei de ocupare, rata şomajului peste media la nivel naţional, nivelul ridicat al şomajului
tinerilor şi şomajul de lungă durată - obligă sistemul de ÎPT la:
 anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii
 acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor
 abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe parcursul
întregii vieţi
 implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în cele privind
oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea şcolii.
 parteneriate active cu agenţii economici, Serviciul Public de Ocupare, furnizori de ocupare si formare,
autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate
permanentă a managementului şcolar.
 Participarea scăzută a forţei de muncă în programe de formare continuă - în contrast cu nevoile de
formare în creştere (pentru angajatori, salariaţi, şomeri), decurgând din mobilitatea ocupaţională accentuată
de procesele de restructurare a economiei, nevoile de actualizare şi adecvare competenţelor la cerinţele în
schimbare la locul de muncă, etc. - oferă şcolilor oportunitatea unei implicării active ca furnizori de formare
pentru adulţi, având în vedere:
 creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru adaptarea la
schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi
 adecvarea calificării cu locul de muncă
 reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii
 recunoaşterea şi valorificarea în experienţe profesionale şi a competenţelor dobândite pe cale formală şi
informală – infiinţare de Centre de “Evaluare a Competenţelor”;
 diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă: ex. programe de formare la
distanţă, consultanţă, platforme e-learning etc.
 Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional şi prognozele privind cererea şi oferta pe termen lung -
trebuiesc avute în vedere pentru:
 Planificare strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile decizionale:
regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS)
 Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile de calificare rezultate
din prognoză
 Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte si sa se adapteze la domeniile de specializare din “Strategia
Națională pentru Competitivitate 2014 – 2020”, pe sectoarele economice cu potential competitiv:
- Turism si ecoturism;
- Textile pielarie;
- Lemn si mobila;
- Industrii creative;
- Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor;
- Procesarea alimentelor si a bauturilor;
- Sanatate si produse farmaceutice;
- Energie si management de mediu;
- Bioeconomie (agricultura, silvicultura, pescuit si acvacultura) si biotehnologii;
 Decalajele privind nivelul de educaţie în mediul rural faţă de urban - obligă la:
 Măsuri sistemice pentru creşterea generală a calităţii învăţământului rural
 Asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate
 Măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul rural şi din categorii defavorizate
economic şi social
 „Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă”, document comunicat către Parlamentul
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor, în care se relevă
importanţa atingerii obiectivului de ocupare a forţei de muncă (rată de ocupare de 75% până în 2020 ),
prin acţiuni concentrate pe priorităţi-cheie, obligă IPT si partenerii acestuia:
 Priorităţi în sistemul educaţional şi formativ pentru ştiinţe, tehnologie, inginerie şi matematică
 Asigurare de competenţe din cele mai diverse- accent pe cele digitale şi ecologice
 Formarea de specialişti în domeniul sănătăţii şi serviciilor sociale, în special în profesii auxiliare
asistenţei medicale
36
 Asigurarea competenţelor - cheie digitale şi transversale, educaţie în domeniul mass-media şi comunicare
într-o limbă străină
 Includerea temei “spiritul antreprenorial” în programa şcolară, crearea unei mase critice de profesori de
antreprenoriat, colaborări între universităţi şi centre de cercetare în domeniul inovării şi antreprenoriatului
pentru a crea competenţele necesare crearii şi gestionării profitabile a IMM-urilor
II.1.3. Date demografice
Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru IPT
Imaginea furnizată de analiza demografică, se caracterizează prin următoarele aspecte:
 scăderea numărului populaţiei s-a conturat ca o tendinţă de lungă durată iar continuarea acestei
tendinţe pe termen lung este de natură să genereze mari probleme economico-sociale;
 densitate superioara mediei pe ţară;
 scăderea populaţiei urbane pe fondul dominării populaţiei rurale;
 spor natural negativ;
 dominarea populaţiei de naţionalitate romana.
 ponderea populaţiei de etnie rroma în totalul populaţiei regiunii depăşeşte ponderea acesteia la
nivel naţional.
 profunzimea deteriorării structurii pe vârste a populaţiei în contextul declinului natalităţii şi
fertilităţii şi implicaţiile acestei deteriorări din perspectiva eventualelor redresări a stării demografice a ţării.
Se recomandă înfiinţarea de clase pentru învăţământul TVET în localităţile cu populaţie preponderent
de etnie rroma şi iniţierea unor acţiuni pentru şcolarizarea acestora.
Tendinţa de îmbătrânire a populaţiei are următoarele efecte negative:
 reducerea numărului populaţiei active ;
 deteriorarea raportului de dependenţă economică;
 reducerea populaţiei de vârstă şcolară cu efecte negative asupra întregului sistem educaţional şi
asupra întregii vieţi economice şi sociale.
Îmbătrânirea populaţiei constatâtă la nivelul regiunii reclamă implementarea unor politici care să
conducă la prelungirea vieţii active pentru adulţi.
Creşterea populaţiei pensionate înseamnă:
 dezvoltarea şi extinderea la nivel naţional a serviciilor adecvate nevoilor specifice ale populaţiei
vârstnice (asistenţa medicală comunitară, îngrijiri la domiciliu, terapia durerii, centre medicale de zi, centre
comunitare de psihiatrie, unităţi medico-sociale);
 dezvoltarea ofertei serviciilor turistice pentru vârsta a treia (cantitativ şi calitativ prin asigurarea
de agenţi de turism – ghizi cu experienţă în a avea grijă de pensionari), dezvoltarea serviciilor de estetică şi
înfrumuseţare. Se recomandă creşterea şcolarizării pentru domeniile de calificare: turism şi alimentaţie, estetica şi
igiena corpului omenesc.
Declinul tranşei de vârstă 15–24 de ani ridică problema dezvoltării resurselor umane prin sprijinirea unei
vieţi active pe piaţa muncii cât mai lungi şi o bătrâneţe activă. Aceasta presupune educaţia şi formarea pe
parcursul întregii vieţi, retragerea din activitate mai târziu şi progresiv.
Scăderea populaţiei şcolare necesită:
- restructurarea reţelei şcolare şi corelarea ofertei TVET cu cererea pieţei muncii;
- dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a
şcolii;
- dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la învăţământul TVET a persoanelor
care provin din grupuri vulnerabile;
- promovarea unei culturi a învăţării permanente;
- asigurarea accesului cadrelor didactice din TVET la programe de reconversie profesională.

II.1.4. Rezumatul principalelor concluzii şi obiectivele dezvoltării ÎPT


Contextul european de politici în educaţie şi formare profesională; implicaţii pentru ÎPT judeţean
- Asigurarea unor resurse umane competente pe piaţa muncii, atât prin formarea lor iniţială de calitate, prin
sistemul educaţional, până la intrarea pe piaţa muncii, cât şi prin valorificarea potenţialului fiecărui individ prin
ocupare, respectiv prin asigurarea oportunităţilor de dezvoltare profesională, de actualizare a cunoştinţelor, de
perfecţionare şi îmbunătăţire a competenţelor, pentru a face dinamicii sociale, economice şi tehnologice
- Creşterea implicării şcolilor din ÎPT în programe şi proiecte active pentru ocuparea forţei de muncă.
- Creşterea nivelului de pregătire, prin sisteme mai bune de educaţie şi formare şi promovarea culturii
antreprenoriale.
- Pentru o mai bună potrivire cu nevoile curente şi viitoare ale pieţei muncii, este necesară o îmbunătăţire a
nivelului cunoştinţelor, deprinderilor şi competenţelor.
- Promovarea prioritară a calificărilor/competenţelor care contribuie la economia bazată pe cunoaştere.
37
- Aplicarea de către IPT a propunerilor ,,Agendei pentru noi competenţe şi locuri de muncă", cum ar fi
dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în special prin implicarea partenerilor sociali
în planificarea ofertei de educaţie şi fomare profesională; implementarea Cadrului European al Calificărilor
(EQF); Cadrul Naţional al Calificărilor corelat cu EQF; asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul
general, profesional şi superior şi prin formarea adulţilor, a competenţelor cerute pentru angajare în formarea
continuă şi pe piaţa muncii.
- Pentru a putea adapta continuu competenţele indivizilor la nevoile şi dinamica pieţei muncii, sunt esenţiale
competenţe de bază, transversale, dobândite încă din educaţia şi formarea iniţială, ce îi permit adultului să
acumuleze, să se actualizeze continuu, prin învăţare pe parcursul întregii vieţi.
- Adoptarea la toate nivelurile de planificare a unor ţinte şi măsuri adecvate pentru apropierea de indicatorii de
referinţă UE (Benchmarks), măsurarea sistematică a progresului în îndeplinirea indicatorilor propuşi.
Contextul educaţional
- Creşterea atractivităţii sistemului ÎPT.
- Creşterea gradului de adecvare a procesului de formare şi evaluare în raport cu SPP.
- Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare moderne care să asigure competenţe-cheie şi excelenţă.
- Susţinerea unei dezvoltări puternice a învăţării transnaţionale şi a mobilităţii profesionale pentru tineri.
- Rute de formare mai flexibile pentru a permite cu uşurinţă valorificarea achiziţiilor unui anumit parcurs de
formare, respectiv sprijinirea pentru a trece dintr-o rută de formare în alta.
- Dezvoltarea unor scheme flexibile de transfer între calificări, dar şi a unor scheme funcţionale de tranziţie de
la şcoală la locul de muncă pentru absolvenţii de ÎPT
Contextul demografic:
- Măsuri compensatorii pentru scăderile demografice: asigurarea cuprinderii fiecărui copil şi tânăr de vârstă
şcolară într-o formă de învăţământ şi dezvoltarea unor programe educaţionale individualizate adresate adulţilor
care nu au beneficiat de prima şansă oferită de educaţie pentru dobândirea competenţelor cheie, pentru a putea
participa activ pe piaţa muncii
Cheltuielile publice/elev:
- Nevoia creşterii resurselor alocate pentru dotarea şi infrastructura ÎPT, în particular la învă țământul
profesional
- Nevoia diversificării surselor de finanţare prin identificarea şi atragerea de resurse suplimentare, extrabugetare
Resurse umane din ÎPT:
- Actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi schimbările organizaţionale din
mediul economic.
- Dezvoltarea competenţelor metodice şi a cele aferente noilor calificări cerute pe piaţa muncii.
- Introducerea unor măsuri specifice de susţinere şi motivare, întărirea intrărilor în sistem, autonomie
instituţională completă în definirea normei didactice şi de cercetare, facilitarea şi impulsionarea procesului de
perfecţionare de-a lungul carierei profesionale.
- Elaborarea unui program la nivel naţional care să includă măsuri la toate nivelurile: administrativ- managerial,
al formării şi dezvoltării profesionale, al promovării, al condiţiilor şi relaţiilor de muncă, al profesionalizării
carierei didactice.
- Participarea în mai multe proiecte cu finanţare europeană a multor cadre didactice din IPT
Resurse materiale şi condiţii de învăţare:
- Modernizarea permanentă a infrastructurii educaţionale şi de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente
şcolare şi tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC).
- Identificarea unităţilor şcolare viabile ce necesită dezvoltarea infrastructurii şi a dotărilor şi elaborarea de noi
programe de reabilitare şi modernizare a infrastructurii şi de programe de dotare cu echipamente didactice pentru
pregătirea de specialitate.
- investiţii în resurse materiale şi umane pentru a transforma şcolile în adevărate centre comunitare de învăţare,
Mecanismele decizionale şi descentralizarea funcţională în IPT
- Întărirea capacităţii manageriale la nivelul şcolilor şi al autorităţilor locale, deoarece fără o pregătire adecvată
a autorităţilor şi dezvoltarea unor departamente bine pregătite pentru problematica educaţională, nu putem vorbi
de o bună funcţionare în sistemul descentralizat.
- Consolidarea autonomiei unităţilor de învăţământ, prin accelerarea procesului de descentralizare, cu stabilirea
unor competenţe clare legate de managementul integrat al resurselor umane, precum şi de managementul
financiar.
- Întărirea capacităţii instituţionale şi a competenţelor structurilor parteneriale create la nivel local şi regional,
precum şi identificarea unor soluţii de susţinere a activităţii acestor structuri.

38
Serviciile de orientare şi consiliere;
- Necesitatea unor măsuri vizând creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi
consiliere, cu privire la numărul de ore de consiliere/elev, numărul de elevi testaţi aptitudinal şi consiliaţi pentru
o decizie informată în alegerea carierei, respectiv a traseului de pregătire.
- Adoptarea unui sistem unitar de raportare şi a unor indicatori calitativi de evaluare a activităţii serviciilor de
orientare şi consiliere.
Rata netă de cuprindere în educaţie și Gradul de cuprindere în educaţie:
- Adoptarea unor măsuri de creştere a accesului la educaţie pentru elevii din mediul rural, categorii
dezavantajate
- Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere
- Dezvoltarea şi implementarea unei strategii de promovare și şi conştientizare a beneficiilor învă țământului
profesional și tehnic asupra dezvoltării carierei.
Ratele de tranziţie în învăţământul liceal şi profesional:
- Asigurarea accesului şi a participării la educaţie/servicii educaţionale de calitate pentru toţi în special pentru
elevii din mediul rural şi pentru cei proveniţi din medii dezavantajate.
- Stabilirea unor ţinte măsurabile privind ratele de tranziţie la următorul nivel de calificare în perspectiva 2020.
Abandonul şcolar:
- Monitorizarea atentă a indicatorului (abandon şcolar)
- Eforturi conjugate pentru prevenirea abandonului în mod deosebit la învă țământul profesional și în special în
mediul rural, comunităţile etnice dezavantajate, zonele afectate de migrarea populaţiei etc.
- Dezvoltarea unor instrumente financiare de sprijin care să permită participarea grupurilor vulnerabile la
educaţie şi formare
Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie:
- Asigurarea accesului la formarea iniţială de nivel cât mai înalt, prin acordarea unor facilităţi de menţinere în
sistemul de formare profesională iniţială a tinerilor proveniţi din mediul rural sau din grupuri vulnerabile şi
flexibilizarea rutelor de reintrare în sistemul educaţional.
Nivel scăzut al competenţelor cheie:
- Învăţarea centrată pe elev, urmărirea şi încurajarea progresului individual
- Programe remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (în special cei din categorii defavorizate)
- Facilitarea unor trasee individualizate de formare.
Rata de participare în formarea continuă a populaţiei adulte (25-64 ani):
- Diversificarea sistemului de ofertare pentru asigurarea celei de-a doua şansă la educaţie, a educaţiei de bază a
adulţilor.
- Extinderea reţelei de servicii educaţionale pentru adulţi.
Indicatorii de impact:
- Necesitatea adoptării unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei absolvenţilor prin încheierea de protocoale
de colaborare între ISJ-uri şi AJOFM-uri, monitorizarea administrativă a inserţiei absolvenţilor prin parteneriatul
ISJ/AJOFM.
- Realizarea de proiecte privind inserţia absolvenţilor, inclusiv de către CJRAE de la nivelul judeţului,
compatibilizarea datelor din şomaj cu noile trasee şi finalităţi ale sistemului de educaţie şi formare profesională.
- Realizarea periodică a unor sondaje în rândul absolvenţilor şi al angajatorilor care să vizeze inserţia
profesională, gradul de utilizare a competenţelor şi alte informaţii utile privind finalităţile sistemului de educaţie
şi formare profesională
Concluzii din analiza ofertei IPT curente:
- Acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu
- Eliminarea unor paralelisme nejustificate în scopul lărgirii gamei de calificări pentru care poate opta elevul în
zonă
- Utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor
- Asigurarea accesului la educaţie şi continuării studiilor la nivelul următor de calificare, în condiţii de şanse
egale (acces, calitate, varietate de opţiuni)
- Evaluarea sistematică a planurilor de şcolarizare la nivel local şi regional, din perspectiva relevanţei pentru
cerinţele şi tendinţele de pe piaţa muncii.
- Restructurarea reţelei şcolare.

II.2. Analiza mediului intern


II.2.1. Predarea şi învăţarea
Procesul de predare – învăţare - evaluare s-a desfă țșurat în concordanţă cu programele şcolare specifice
filierei, profilului şi calificării claselor. Au fost implementate metodele de învă țare centrată pe elev, ţinând cont

39
de stilurile de învăţare ale elevilor şi de nivelul de performanţă individual. Lucrul pe grupe de elevi, studiul de
caz, jocul de rol, brainstormingul, metoda expertului, cubului, turul galeriei, referatul, portofoliul, fişele de lucru
sunt tehnicile aplicate în cadrul metodei de învăţare centrată pe elev.
Elevilor au avut la dispoziţie informaţii şi îndrumări despre toate programele de învăţare existente şi
primesc ajutor pentru a înţelege, a obţine sau a căuta informaţii conform nevoilor lor.
Cadrele didactice, prin evaluarea iniţială, au avut o imagine exactă asupra fiecărui elev pe baza căreia și-
au planificat un program de învăţare adecvat care să răspundă aspiraţiilor şi potenţialului acestora dezvoltându-le
cunoştinţele, abilităţile, atitudinile şi experienţele anterioare.
În procesul de predare-învăţare profesorii/ maiştrii instructori au folosit măsuri eficace pentru a promova
egalitatea şanselor şi pentru a împiedica discriminarea, astfel încât elevii să îşi poată atinge potenţialul.
Cadrele didactice au implicat elevii în evaluarea progresului pe care îl realizează. Elevii au fost încurajaţi
să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare devenind astfel conştienţi de propriile puncte tari
şi puncte slabe pe care le au.
Cadrele didactice din şcoală au participat la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi simpozioane judeţene,
naţionale şi internaţionale.
Totodată, cadre didactice şi personal didactic auxiliar din şcoală (profesori: Alecu Anda Ligia, Mateescu
Carmen, Mihăescu Mariana, Voiculescu Mihaela, Petroiu Carmen, Duroi Alice, Manole Elena, Georgescu
Ariadna, Neagu Cristina, informatician Băleanu Maria) organizează, anual, simpozioanele judeţene:
 Factorii de mediu şi sănătatea;
 Drepturile omului nucleu al educaţiei pentru democraţie.
Oferta educaţională a şcolii este popularizată în rândul elevilor de gimnaziu şi al părinţilor acestora prin
intermediul Târgului Ofertelor Educaţionale organizat anual de ISJ Dâmboviţa, prin pliante distribuite elevilor,
vizite ale cadrelor didactice în şcolile gimnaziale şi vizite ale elevilor în unitatea de învăţământ, prin site-ul şcolii
(http://cbrancoveanutgv.weebly.com/).
La începutul fiecărui an şcolar se prezintă elevilor şi părinţilor acestora de către profesorii diriginţi Regulamentul
de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, Regulamentul intern, procedurile privind
protecţia şi securitatea elevilor, al personalului didactic şi nedidactic, procedura privind accesul persoanelor
străine, elevilor şi părinţilor în incinta şcolii.
Începând cu anul şcolar 2013 – 2014, între unitatea şcolară şi beneficiarii direcţi (elevii) şi indirecţi
(părinţii elevilor) se încheie un contract educaţional, care prevede drepturile şi obligaţiile părţilor, în scopul
responsabilizării părţilor implicate în vederea reducerii absenteismului, apropierii familiilor elevilor de şcoală,
păstrării bazei materiale a şcolii, creşterii promovabilităţii, implicării în activităţi şcolare, extraşcolare şi
extracurriculare, îmbunătăţirii performanţei elevilor şi a comunicării.

II.2.2. Materiale şi resurse didactice


a) spaţiile şcolare
Nr. Număr
Tipul de spaţiu Suprafaţă (mp)
crt. spaţii
1. Săli de clasă /grupă 22 1056
2. Cabinete* 2 49
3. Laboratoare* 6 689
4. Ateliere/ Laboratoare tehnologice* 5/4 1228
5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport* 1 459,2
6. Teren de sport 1 1884,74
Alte spaţii (anexe) 15 180
b) spaţiile auxiliare
Nr. Număr Suprafaţă
crt. Tipul de spaţiu
spaţii (mp)
1. Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare 1 160
2. Sală pentru servit masa ( conservare activă)* 1 220
3. Dormitor * - -
4. Bucătărie( conservare activă) * 1 150
5. Spălătorie * - -
6. Spaţii sanitare* 14 490
7. Spaţii depozitare materiale didactice - -
8. Alte spaţii (sală de festivităţi) 1 240
c) spaţiile administrative
Nr.
Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp)
crt.
1. Secretariat 1 28

40
2. Spaţiu destinat echipei manageriale 2 37,8
3. Contabilitate * 2 41
4. Casierie* 1 14
5. Birou administraţie* 1 9
d) echipamente de specialitate
Echipamente Echipamente
Dotare laboratoare / ateliere de instruire practică
birotica audio-video
Calculatoare - 8 Televizoare -3 Informatică:
Imprimantă - 8 Video player -3  92 calculatoare şi laptopuri (toate calculatoarele legate în
Xerox -5 Camera video -1 reţea şi conectate la Internet);
Retroproiector -2 Cameră foto -1  1 imprimante;
Casetofon -3  1 scanner.
Staţie de amplificare -1 Fizică, Chimie, Biologie:
 truse şi echipamente standard;
 planşe didactice;
 laptop.
Electrotehnică:
 8 calculatoare;
 echipamente didactice De Lorenzo;
 standuri de electrotehnică (6 standuri);
 machete funcţionale realizate de elevi;
 multimetre digitale;
 4 platforme cu maşini electrice;
 4 mese de electrotehnică cu stelaje;
 planşe didactice.
Electronică:
 11 calculatoare;
 statii de lucru;
 manuale;
 aparate de masurat (analogice si digitale);
 module (circuite analogice si digitale);
 pistoale de lipit;
 generatoare de funcții;
 surse de alimentare;
 osciloscoape catodice;
 multimetre;
 conectori de legatură;
 miliohmmetre.
Mecanică:
 șublere, micrometre, ceasuri comparatoare;
 machete;
 planșe didactice;
 softuri educaționale.
Producție media:
 1 aparat foto Nikon;
 5 reportofoane;
 1 sistem de amplificare;
 2 microfoane vocale;
 1 scaner;
 2 imprimante multifuncționale Samsung;
 17 tablete;
 1 sistem audio;
 12 Flash Drive;
 1 roll-up;
 1 televizor;
 10 laptopuri;
 2 camere de fimat;
 1 laptop Lenovo.
Atelier electrotehnică:
 machete functionale realizate de elevi;
 echipamente didactice De Lorenzo;
 bancuri de lucru prevăzute cu truse de scule;
 planşe didactice;
 aparate de măsură.
Atelier mecanică:
 bancuri de lucru prevazute cu truse de scule;
 maşini de găurit;
 strunguri;
 polizoare;
 transformator de sudură;
 mijloace de măsură şi control ;

41
 laptop.
e) Cheltuieli publice /elev
Valorile acestui indicator, extrem de important pentru planificarea resurselor necesare dezvoltării
învăţământului TVET, au fost deduse din raportările statistice ale inspectoratului şcolar, nefiind defalcate pentru
învăţământul TVET.
Analizând acest indicator se pot observa unele tendinţe şi trage unele concluzii:
- cheltuielile publice curente/elev, au crescut în ultimii ani la toate nivelurile, ca urmare a indexării
salariilor şi a scăderii numărului de elevi pe clasa (a scăzut şi populaţia şcolară); în structura cheltuielilor
ponderea cea mai mare o reprezintă costurile pentru învăţământul liceal;
În anul 2015 cheltuielile publice /elev (ian. – sept.) au fost :
- din bugetul naţional: 210 330 lei
- din bugetul local: 6 883 760 lei
- cheltuieli/ elev: 903 705 lei
În anul 2015 cheltuielile publice /elev (sept. – dec.) au fost :
- din bugetul naţional: 531 270 lei
- din bugetul local: 1 639 770 lei
- cheltuieli/ elev: 304 067 lei
În anul 2016 cheltuielile publice /elev (ian. – dec.) au fost :
- din bugetul naţional: 307 006 lei
- din bugetul local: 3 079 000 lei
- cheltuieli/ elev: 458 808 lei
În anul 2017 cheltuielile publice /elev (ian. – sept.) au fost :
- din bugetul naţional: 290 623 lei
- din bugetul local: 3 596 000 lei
- cheltuieli/ elev: 605 392 lei
În anul 2017 cheltuielile publice /elev (sept. – dec.) au fost :
- din bugetul naţional: 428 640 lei
- din bugetul local: 4 898 230 lei
- cheltuieli/ elev: 5 326 870 lei
În anul 2018 cheltuielile publice /elev (ian. – dec.) au fost :
- din bugetul naţional: 5 995 540 lei
- din bugetul local: 437 010 lei
- cheltuieli/ elev: 6 392 550 lei
În anul 2019 cheltuielile publice /elev (ian. – dec.) au fost :
- din bugetul naţional: 5 847 610 lei
- din bugetul local: 506 590 lei
- cheltuieli/ elev: 6 354 200 lei

Numărul de elevi / cadru didactic 784/ 55= 14,57 (2015 – 2016)


Numărul de elevi / cadru didactic 738/ 49= 15,06 (2016 – 2017)
Numărul de elevi / cadru didactic 642/ 46= 13,95 (2017 – 2018)
Numărul de elevi / cadru didactic 650/ 45= 14,44 (2018 – 2019)
Numărul de elevi / cadru didactic 711/ 43= 16,53 (2019 – 2020)

2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 -


Anul şcolar 2016 2017 2018 2019 2020
Nr. Elevi/cadru
14.57 15.06 13.95 14.44 16.53
didactic

42
Din analiza efectuată, se constată că numărul de elevi/ cadru didactic a scăzut în anul şcolar 2017 – 2018,
faţă de 2015 – 2016, fiin urmat de o creştere semnificativă în anul școlar 2019 - 2020, ca urmare a unei mai bune
promovări a ofertei educaţionale care i-a motivat pe elevi să aleagă învăţământul tehnologic.
Scăderea din anul 2017 – 2018 a fost cauzată de criza economică, marcată de disponibilizări şi reduceri
salariale, de scăderea efectivelor școlare cu vârsta cuprinsa între 14 și 18 ani, dar și de cre șterea absenteismului
în rândul elevilor, ca urmare a situației materiale precare a familiilor acestora, neimplicarea familiilor în via ța
școlii și a elevilor etc.

II.2.3 Rezultatele elevilor

INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar 2015 - 2016:


Nivel de Număr de Număr Forma Limba de predare
învăţământ clase/ de elevi / de învăţământ
grupe copii /
adulţi:
Liceal, cl. a –IX-a 5 129 zi LIMBA ROMÂNĂ
(ciclul inferior) 1 23 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
din care 1 29 Învățământ LIMBA ROMÂNĂ
profesional - zi
cl. a –X-a 5 105 zi LIMBA ROMÂNĂ
1 35 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
1 17 Învățământ LIMBA ROMÂNĂ
profesional - zi
Total 14 338
Liceal cl. a –XI-a 5 129 zi LIMBA ROMÂNĂ
(ciclul superior) cl. a –XII-a 5 100 zi LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XI-a 1 50 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XII-a 1 42 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XIII-a 2 55 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
Total 14 376

INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar 2016 - 2017:


Nivel de Număr de Număr Forma Limba de predare
învăţământ clase/ de elevi / de învăţământ
grupe copii /
adulţi:
Liceal, cl. a –IX-a 5 128 zi LIMBA ROMÂNĂ
(ciclul inferior) 1 20 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
din care 1 28 Învățământ LIMBA ROMÂNĂ
profesional - zi
cl. a –X-a 5 109 zi LIMBA ROMÂNĂ
1 36 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
1 24 Învățământ LIMBA ROMÂNĂ
profesional - zi
Total 14 345
Liceal cl. a –XI-a 4 81 zi LIMBA ROMÂNĂ
(ciclul superior) cl. a –XI-a 1 15 Învățământ
profesional - zi
cl. a –XII-a 5 120 zi LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XI-a 1 36 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XII-a 1 42 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XIII-a 1 39 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
Total 13 333

43
INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar 2017 - 2018:
Nivel de Număr de Număr Forma Limba de predare
învăţământ clase/ de elevi / de învăţământ
grupe copii /
adulţi:
Liceal, cl. a –IX-a 5 83 zi LIMBA ROMÂNĂ
(ciclul inferior) 1 25 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
din care 1 29 Învățământ LIMBA ROMÂNĂ
profesional - zi
cl. a –X-a 6 101 zi LIMBA ROMÂNĂ
1 43 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
1 20 Învățământ LIMBA ROMÂNĂ
profesional - zi
Total 11 301
Liceal cl. a –XI-a 6 108 zi LIMBA ROMÂNĂ
(ciclul superior) cl. a –XI-a 1 21 seral LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XI-a 1 22 Învățământ
profesional - zi
cl. a –XII-a 4 74 zi LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XI-a 1 35 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XII-a 1 43 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XIII-a 1 40 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
Total 15 343

INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar 2018 - 2019:


Nivel de Număr de Număr Forma Limba de predare
învăţământ clase/ de elevi / de învăţământ
grupe copii /
adulţi:
Liceal, cl. a –IX-a 3 81 zi LIMBA ROMÂNĂ
(ciclul inferior) 1 36 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
din care 1 28 Învățământ LIMBA ROMÂNĂ
profesional - zi
cl. a –X-a 3 58 zi LIMBA ROMÂNĂ
1 42 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
1 25 Învățământ LIMBA ROMÂNĂ
profesional - zi
Total 10 270
Liceal cl. a –XI-a 4 91 zi LIMBA ROMÂNĂ
(ciclul superior) cl. a –XI-a 1 36 seral LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XI-a 1 20 Învățământ
profesional - zi
cl. a –XII-a 4 84 zi LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XII-a 1 25 seral LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XI-a 1 41 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XII-a 1 38 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XIII-a 1 45 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
Total 14 380

INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar 2019 - 2020:


Nivel de Număr de Număr Forma Limba de predare
învăţământ clase/ de elevi / de învăţământ
grupe copii /
adulţi:
Liceal, cl. a –IX-a 4 114 zi LIMBA ROMÂNĂ
(ciclul inferior) 2 37 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
44
din care 2 55 Învățământ LIMBA ROMÂNĂ
profesional - zi
cl. a –X-a 3 71 zi LIMBA ROMÂNĂ
1 33 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
1 22 Învățământ LIMBA ROMÂNĂ
profesional - zi
Total 13 332
Liceal cl. a –XI-a 4 78 zi LIMBA ROMÂNĂ
(ciclul superior) cl. a –XI-a 1 30 seral LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XI-a 1 24 Învățământ
profesional - zi
cl. a –XII-a 4 80 zi LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XII-a 1 33 seral LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XI-a 1 41 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XII-a 1 43 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XIII-a 1 34 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XIII-a 1 16 seral LIMBA ROMÂNĂ
Total 15 379

Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar 2015 - 2016 în funcţie de filieră, profil/ domeniu,
specializare / calificare profesională:
Nr. Specializare / Calificare Număr
Nivel Filieră Profil / Domeniu Număr clase
Crt. profesională elevi
1. Liceal/ruta Denumire Specializare /
directă Calificare profesională
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Electronică automatizări a-IX-a 1 29
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Producție media a-IX-a 1 28
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Mecanic a-IX-a 1 23
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia a-IX-a 1 27
mediului
TEHNOLOGICĂ Învățământ profesional Mecanic auto a-IX-a 1 29
Sportiv a-IX-a 1 22
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electric a-X-a 0,5 11
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Mecanic a-X-a 1 25
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi a-X-a 0,5 21
automatizări
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia a-X-a 1 21
mediului
Învățământ profesional Mecanic auto a-X-a 1 17
VOCAŢIONALĂ Sportiv a-X-a 1 27
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi Tehnician operator tehnică de a-XI-a 0,5 15
automatizări calcul
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Electric Tehnician în instalaţii a-XI-a 0,5 16
electrice
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Mecanic Tehnician mecatronist a-XI-a 1 20
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia Tehnician ecolog şi protecţia a-XI-a 2 49
mediului mediului
VOCAŢIONALĂ Sportiv Instructor sportiv - handbal a-XI-a 1 29
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi Tehnician operator tehnică de a-XII-a 1 16
automatizări calcul
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Electric Tehnician în instalaţii a-XII-a 0,5 11
electrice
TEHNOLOGICĂ Tehnic/ Mecanic Tehnic mecanic pentru a-XII-a 0,5 11
întreţinere şi reparaţii
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia Tehnician ecolog şi protecţia a-XII-a 2 37
mediului calităţii mediului
VOCAŢIONALĂ Sportiv Instructor sportiv - handbal a-XII-a 1 25
3. Liceu Teoretică Uman Ştiinţe sociale a IX-a 1 23
frecvenţă
a X-a 1 35
redusă
a XI-a 1 50
a-XII-a 1 42
a-XIII-a 1 32
Real Ştiinţele naturii a XIII-a 1 23

Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar 2016 - 2017 în funcţie de filieră, profil/ domeniu,
specializare / calificare profesională:
Nr. Specializare / Calificare Număr
Nivel Filieră Profil / Domeniu Număr clase
Crt. profesională elevi

45
1. Liceal/ruta Denumire Specializare /
directă Calificare profesională
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Electronică automatizări a-IX-a 1 24
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Producție media a-IX-a 1 29
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Mecanic a-IX-a 1 27
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia a-IX-a 1 28
mediului
TEHNOLOGICĂ Învățământ profesional Mecanic auto a-IX-a 1 28
Sportiv a-IX-a 1 20
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Producție media a-X-a 1 21
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Mecanic a-X-a 1 22
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi a-X-a 1 20
automatizări
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia a-X-a 1 25
mediului
TEHNOLOGICĂ Învățământ profesional Mecanic auto a-X-a 1 24
VOCAŢIONALĂ Sportiv a-X-a 1 21
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi Tehnician operator tehnică de a-XI-a 1 20
automatizări calcul
TEHNOLOGICĂ
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Mecanic Tehnician mecanic pentru a-XI-a 1 19
întreținere și reparații
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia Tehnician ecolog şi protecţia a-XI-a 1 18
mediului mediului
VOCAŢIONALĂ Sportiv Instructor sportiv - handbal a-XI-a 1 24
TEHNOLOGICĂ Învățământ profesional Mecanic auto a-XI-a 1 15
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi Tehnician operator tehnică de a-XII-a 0,5 11
automatizări calcul
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Electric Tehnician în instalaţii a-XII-a 0,5 14
electrice
TEHNOLOGICĂ Tehnic/ Mecanic Tehnician mecatronist a-XII-a 1 15
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia Tehnician ecolog şi protecţia a-XII-a 2 47
mediului calităţii mediului
VOCAŢIONALĂ Sportiv Instructor sportiv - handbal a-XII-a 1 33
3. Liceu Teoretică Uman Ştiinţe sociale a IX-a 1 20
frecvenţă
a X-a 1 36
redusă
a XI-a 1 36
a-XII-a 1 42
a-XIII-a 1 39
Școala oferă o paletă variată de domenii de pregătire (mecanic, electric, electronică automatizări, resurse
naturale și protecția mediului, producție media) și calificări de nivel 4 (Tehnician operator tehnică de calcul,
Tehnician mecanic pentru întreținere și repara ții, Tehnician în instala ții electrice, Tehnician mecatronist,
Tehnician ecolog și protecția calității mediului), prin liceu filieră tehnologică, învă țământ de zi, prin școală
profesională filieră tehnologică, domeniul de pregătire mecanică de motoare, calificarea Mecanic auto, prin
Filiera teoretică, învățământ frecvență redusă, profil uman (Ştiinţe sociale) și prin liceu, filieră voca țională,
profil Sportiv, specializarea Handbal.

Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar 2017 - 2018 în funcţie de filieră, profil/ domeniu,
specializare / calificare profesională:
Nr. Specializare / Calificare Număr
Nivel Filieră Profil / Domeniu Număr clase
Crt. profesională elevi
1. Liceal/ruta Denumire Specializare /
directă Calificare profesională
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Electric a-IX-a 1 19
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Producție media a-IX-a 1 21
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia a-IX-a 1 17
mediului
TEHNOLOGICĂ Învățământ profesional Mecanic auto a-IX-a 1 29
Sportiv a-IX-a 1 26
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Producție media a-X-a 1 26
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Mecanic a-X-a 1 15
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi a-X-a 1 17
automatizări
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia a-X-a 1 19
mediului
TEHNOLOGICĂ Învățământ profesional Mecanic auto a-X-a 1 20
VOCAŢIONALĂ Sportiv a-X-a 1 24
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi Tehnician operator tehnică de a-XI-a 1 16
automatizări calcul
TEHNOLOGICĂ Producție media Tehnician prelucrare text a-XI-a 1 19
imagine
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Mecanic Tehnician mecanic pentru a-XI-a 1 26
întreținere și reparații
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia Tehnician ecolog şi protecţia a-XI-a 1 23

46
mediului mediului
VOCAŢIONALĂ Sportiv Instructor sportiv - handbal a-XI-a 1 23
TEHNOLOGICĂ Învățământ profesional Mecanic auto a-XI-a 1 22
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi Tehnician operator tehnică de a-XII-a 1 18
automatizări calcul
TEHNOLOGICĂ Tehnic/ Mecanic Tehnician mecanic pentru a-XII-a 1 16
întreținere și reparații
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia Tehnician ecolog şi protecţia a-XII-a 1 15
mediului calităţii mediului
VOCAŢIONALĂ Sportiv Instructor sportiv - handbal a-XII-a 1 25
3. Liceu Teoretică Uman Ştiinţe sociale a IX-a 1 25
frecvenţă a X-a 1 43
redusă a XI-a 1 35
a-XII-a 1 43
a-XIII-a 1 40

Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar 2018 - 2019 în funcţie de filieră, profil/ domeniu,
specializare / calificare profesională:
Nr. Specializare / Calificare Număr
Nivel Filieră Profil / Domeniu Număr clase
Crt. profesională elevi
1. Liceal/ruta Denumire Specializare /
directă Calificare profesională
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Producție media a-IX-a 1 28
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia a-IX-a 1 27
mediului
TEHNOLOGICĂ Învățământ profesional Mecanic auto a-IX-a 1 28
Sportiv a-IX-a 1 31
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Producție media a-X-a 1 15
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Electric a-X-a 1 18
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia a-X-a 1 15
mediului
TEHNOLOGICĂ Învățământ profesional Mecanic auto a-X-a 1 25
VOCAŢIONALĂ Sportiv a-X-a 1 25
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi Tehnician operator tehnică de a-XI-a 0,5 14
automatizări calcul
TEHNOLOGICĂ Producție media Tehncian multimedia a-XI-a 1 25
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Mecanic Tehnician mecatronist a-XI-a 0,5 14
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia Tehnician ecolog şi protecţia a-XI-a 1 18
mediului mediului
VOCAŢIONALĂ Sportiv Instructor sportiv - handbal a-XI-a 1 22
TEHNOLOGICĂ Învățământ profesional Mecanic auto a-XI-a 1 20
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi Tehnician în automatizări a-XII-a 0,5 15
automatizări
TEHNOLOGICĂ Tehnic/ Mecanic Tehnician mecanic pentru a-XII-a 0,5 11
întreținere și reparații
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia Tehnician ecolog şi protecţia a-XII-a 1 17
mediului calităţii mediului
VOCAŢIONALĂ Sportiv Instructor sportiv - handbal a-XII-a 1 24
3. Liceu Teoretică Uman Ştiinţe sociale a IX-a 1 31
frecvenţă a X-a 1 42
redusă a XI-a 1 41
a-XII-a 1 38
a-XIII-a 1 45
3. Seral TEHNOLOGICĂ Tehnic/ Mecanic Tehnician mecanic pentru a-XI-a 1 36
întreținere și reparații
TEHNOLOGICĂ Tehnic/ Mecanic Tehnician mecanic pentru a-XII-a 1 22
întreținere și reparații

Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar 2019 - 2020 în funcţie de filieră, profil/ domeniu,
specializare / calificare profesională:
Nr. Specializare / Calificare Număr
Nivel Filieră Profil / Domeniu Număr clase
Crt. profesională elevi
1. Liceal/ruta Denumire Specializare /
directă Calificare profesională
TEHNOLOGICĂ Electronică și automatizări – a IX- a A 1 29
Tehnician în automatizări
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale și protecția a IX- a E 1 30
mediului
TEHNOLOGICĂ Producția MEDIA (Tehnician a IX- a M 1 29
multimedia
TEHNOLOGICĂ Mecanic-Auto a IX-a P 1 28
TEHNOLOGICĂ Electric a IX-a R 1 27
VOCAȚIONALĂ profil sportiv a IX- a S 1 26
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale și protecția a X- a E 1 22
mediului

47
2.
TEHNOLOGICĂ Producția MEDIA a X- a M 1 22
TEHNOLOGICĂ Mecanic-Auto Mecanic auto a X- a P 1 22
VOCAŢIONALĂ Filieră vocațională – profil sportiv a-X-a S 1 27
3. TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi Tehnician în instalații a-XI-a A 1 17
automatizări electrice
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia Tehnician ecolog şi a-XI-a E 1 18
mediului protecția mediului
TEHNOLOGICĂ Producție media Tehnician multimedia a-XI-a M 1 15
VOCAŢIONALĂ Sportiv Instructor sportiv - handbal a-XI-a S 1 24
TEHNOLOGICĂ Învățământ profesional Mecanic auto a-XI-a P 1 28
4. TEHNOLOGICĂ Tehnician operator tehnica de Tehnician operator tehnica de a-XII-a A 1 18
calcul calcul
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale și protecția Tehnician ecolog şi protecția a-XII-a E 1 16
mediului calității mediului
TEHNOLOGICĂ Producția MEDIA Tehnician multimedia a-XII-a M 1 21
VOCAŢIONALĂ Sportiv Instructor sportiv - handbal a-XII-a S 1 25
5. Liceu Teoretică Uman Ştiinţe sociale a IX-a 1 18
frecvenţă a IX-a 1 19
redusă a X-a 1 33
a XI-a 1 41
a-XII-a 1 43
a-XIII-a 1 34
6. Seral TEHNOLOGICĂ Tehnic/ Mecanic Tehnician mecanic pentru a-XI-a 1 30
întreținere și reparații
TEHNOLOGICĂ Tehnic/ Mecanic Tehnician mecanic pentru a-XII-a 1 33
întreținere și reparații
TEHNOLOGICĂ Tehnic/ Mecanic Tehnician mecanic pentru a-XIII-a 1 16
întreținere și reparații
Școala oferă o paletă variată de domenii de pregătire (mecanic, electric, electronică automatizări, resurse
naturale și protecția mediului, producție media) și calificări de nivel 4 (Tehnician operator tehnică de calcul,
Tehnician în automatizări, Tehnician mecanic pentru între ținere și repara ții, Tehnician în instala ții electrice,
Tehnician mecatronist, Tehnician ecolog și protec ția calită ții mediului, Tehnician multimedia, Tehnician
operator procesare text imagine), prin liceu filieră tehnologică, învă țământ de zi şi seral, prin școală profesională
filieră tehnologică, domeniul de pregătire mecanică, calificarea Mecanic auto, prin Filiera teoretică, învă țământ
frecvență redusă, profil uman (Ştiinţe sociale) și prin liceu, filieră voca țională, profil Sportiv, specializarea
Handbal.
Evoluția populației școlare pe sexe:
2015- 2016- 2017- 2018- 2019-
2016 2017 2018 2019 2020
Total populaţie şcolară, din care: 714 678 644 650 711
masculin 300 311 352 289 393
feminin 414 367 292 361 318

În ceea ce privește evoluția populației școlare se constată o creştere a numărului de elevi, în anul şcolar
2018 – 2019 faţă de 2017 – 2018. A scăzut populaţia şcolară de sex masculin, dar a crescut cea de sex feminin.
Faţă de anii şcolari anteriori numărul de elevi este mai mic, cauza fiind scăderea popula ției școlare la nivelul
județului Dâmbovița.

Populația școlară pe medii de rezidență:


2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/
2016 2017 2018 2019 2020
Total populaţie şcolară, din care: 714 678 644 650 711
Total din urban 298 265 123 85 122
Total din rural 416 413 521 565 589

48
Evoluţia populaţiei şcolare pe medii de rezidenţă înregistrează o scădere a numărului de elevi din mediul
urban şi o creştere a elevilor din mediul rural, cauza fiind migraţia tinerilor din mediul rural şi motivaţia crescută
a acestora pentru dobândirea unei calificări de nivel 3 sau 4.

Populația școlară pe niveluri de educație:


2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/
2016 2017 2018 2019 2020
Total populaţie şcolară 714 678 644 650 711
total liceu tehnologic ruta directă+ invățământ profesional 406 505 339 400 336
Total – liceu vocaţional sportiv 98 196
total în cl. IX şi X SAM - - - - -
total în anul de completare - - - - -
total în clasa a XII şi a XIII-a ruta progresivă - - - - -
Total în clasa a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a și a XIII-a
205 173 186 195 190
frecvenţă redusă
Liceu tehnologic seral, a XI-a şi a XII-a 55 79
Populația școlară pe niveluri de educație se confruntă cu scăderea efectivelor de elevi la liceu tehnologic,
învățământ de zi și seral, până în anul şcolar 2017 – 2018, urmată de o creştere în anul şcolar 2018 – 2019, 2019
– 2020 și cu creșterea efectivelor la învățământul cu frecven ță redusă.
Cauza scăderii populaţiei şcolare la liceu tehnologic – zi este scăderea popula ției școlare la nivelul
județului, situația materială precară a familiilor elevilor, întârzierile înregistrate la decontarea transportului,
sărăcia care-i obligă pe părinţi să-şi trimită copii la muncă. Scăderea efectivelor de elevi la învă țământ
tehnologic – seral este datorată desființării rutei progresive. Oferta de locuri de muncă în continuă scădere, a
determinat angajatorii să introducă noi cerințe referitoare la nivelul studiilor posibililor angaja ți, fapt ce a condus
la dorința populației de a-și continua studiile. Urmarea a fost cre șterea efectivelor de elevi la învă țământul cu
frecvență redusă.

Evoluția elevilor de la clasele a IX-a, pe domenii de pregătire, în anul școlar curent (2018 – 2019 ):
Nr. Elevi Nr. Elevi Nr. Elevi Nr. Elevi Nr. Elevi
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Electric - - 19 - -
Electronică şi automatizări 29 24 - - 29
Mecanic 23 27 - - -
Resurse naturale şi protecţia mediului 27 28 17 27 30
Producție media 28 29 21 28 29
Învățământ profesional – Mec. auto 29 28 29 28 28
Învățământ profesional – Electric - - - - 27
Vocațional sportiv 22 20 26 26 26
Științe sociale frecvență redusă 23 20 25 31 37
Din evoluția elevilor de la clasele a IX-a, pe domenii de pregătire, în anul școlar 2018 – 2019 şi 2019 -
2020, comparativ cu anii anteriori, se observă o uşoară creştere a numărului de elevi la domeniul Resurse
naturale și protecția mediului, la producţie media şi la frecvenţă redusă – Ştiinţe sociale, precum și o menţinere
constantă a numărului de elevi la domeniul Mecanică şi la profilul Sportiv.
Cauza creşterii, respectiv menţinerii populaţiei şcolare la filiera tehnologică este preocuparea elevilor
pentru o calificare profesională care să le permită ocuparea unui loc de muncă, nu neapărat într-o întreprindere,
dar măcar într-un atelier de reparaţii.

49
În anul școlar 2015 – 2016 se constată lipsa interesului elevilor pentru domeniul electric, una dintre
cauzele posibile fiind existența claselor din acest domeniu și la celelalte licee tehnologice din jude ț. Din analiza
efectuată reiese că domeniul Producție media, nou introdus prezintă atractivitate în rândul absolven ților de clasa
a VIII-a.
Totodată, prin reînființarea învățământului profesional, meseriile primesc o nouă valoare și atractivitate.
O motivație distinctă este acordarea ”Bursei profesionale” și implicarea activă a agen ților economici, dar și
calificarea oferită – Mecanic auto.

Rata abandonului şcolar pe niveluri de învăţământ:


Principalele cauze ale abandonului şcolar sunt:
- lipsa unor condiţii materiale minime;
- întârzierile la decontarea transportului și decontarea par țială a cheltuielilor de transport;
- neimplicarea familiei în supravegherea elevilor, o situaţie specială reprezentând elevii ale căror
familii sunt plecate în străinătate;
- prestarea de către elevi a unor activităţi pentru întreţinerea familiei;
- orizontul cultural şi intelectual redus al unor familii;
- căsătorii la o vârstă fragedă;
- motivaţia scăzută a elevilor pentru şcoală ca urmare a lipsei de perspective privind ocuparea unui
loc de munca.
Cauzele abandonului şcolar sunt: situaţia materială precară (în special a elevilor din mediul rural),
migraţia părinţilor sau a întregii familii în străinătate, lipsa unei educaţii pentru viaţa de familie (căsătorii la vârste
fragede), neimplicarea familiei în educaţia elevilor.

Rata abandonului școlar în învățământul liceal, filiera tehnologică:


2015/ 2016/ 2017/ 2018/
2016 2017 2018 2019
Total şcoală, învățământ liceal, filiera tehnologică 0.16 0.15 0.156 0.10
masculin 0.18 0.15 0.17 0.066
feminin 0.15 0.14 0.134 0.04
urban 0.20 0.42 0.186 0.021
rural 0.16 0.16 0.148 0.084

Se înregistrează o scădere semnificativă a abandonului şcolar în 2018 – 2019, motivele fiind


monitorizarea lunară a absențelor și mai buna implicare a cadrelor didactice dirigin ți, precum și acordarea
”Bursei profesionale” la învățământul profesional de stat și a bursei ”Bani de liceu” la clasele de liceu
tehnologic, care îi motiveazăpe elevi să frecventeze cursurile.

Rata de promovare pe niveluri de învățământ la specializările tehnologice


ANUL SCOLAR 2015/2016 ANUL ȘCOLAR 2016/2017

50
Promovati cu medii intre 7 -10

Promovati cu medii intre 7 -10


Promovati cu medii intre 5 -7
Promovati cu medii intre 5 -7
Nr. promovati

Nr. promovati
% promovare

% promovare
Total elevi
LICEU Total elevi 195 146
249 162
408 341 83% 409 344 84,10%
TEHNOLOGIC
72,38% 47,09%
57% 42%
ANUL SCOLAR 2017/2018 ANUL SCOLAR 2018/2019

Promovati cu medii intre 7 -10

Promovati cu medii intre 7 -10


Promovati cu medii intre 5 -7
Promovati cu medii intre 5 -7
Nr. promovati

Nr. promovati
% promovare

% promovare
Total elevi
Total elevi

145 154
146 131
LICEU
339 277 81,71 344 299 86,91%
TEHNOLOGIC
42,15% 44,76%
43,06 38,64

În anul şcolar 2017 – 2018, raportat la anii anteriori, rata de promovare a scăzut, datorită dificultăţilor
materiale ale famiilor elevilor care au generat scăderea interesului acestora faţă de şcoală, a implicării scăzute a
familiilor elevilor, a decontărilor parțiale și de multe ori întârziate a cheltuielilor de transport.
În anul școlar 2018 – 2019 rata de promovare este marcată de o cre ștere cu 5%, ca urmare a implicării
cadrelor didactice în organizarea de lec ții activ-participative, precum și organizării de ore de pregătire
suplimentară la clasele a XII-a.

Rata de promovare la liceul tehnologic:


  2015 - 2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
IX 79% 74,63% 80,23% 81,66%
X 78% 87,38% 82,47% 88%
XI 87% 83,56% 71,96% 68,20%
XII 92% 95,40% 85,71% 86%
Rata de promovare la liceul tehnologic a crescut la clasele a IX-a, a XI-a și a XII-a, în anul şcolar 2018 –
2019, faţă de anii şcolari anteriori, dar a scăzut fa ță la clasa a XI-a, ca urmare a absenteismului ridicat al elevilor
din ciclul inferior al liceului, în lipsa unor sancţiuni prevăzute de regulamentul şcolar. Scăderea ratei de
promovare este datorată în principal absenteismului ridicat și lipsei de preocupare pentru învă țătură.

Evoluţia ratei de succes


Examene de certificare a calificării profesionale:
În anul școlar 2015 – 2016:
- nivel IV, liceu zi : 100%;
În anul școlar 2016 – 2017:
- nivel III, învățământ profesional: 100%;
- nivel IV liceu zi: 100%.
În anul școlar 2017 – 2018:
- nivel III, învățământ profesional: 100%;
- nivel IV liceu zi: 100%.
În anul școlar 2018 – 2019:

51
- nivel III, învățământ profesional: 100%;
- nivel IV liceu zi: 100%.

Examenul de bacalaureat:
- promoţia 2011 – 2012, procent cumulat pe cele două sesiuni 12%.
- promoţia 2012 – 2013, procent cumulat pe cele două sesiuni 27,93%.
- promoţia 2013 – 2014, procent cumulat pe cele două sesiuni 28,81%
- promoţia 2014 – 2015, procent cumulat pe cele două sesiuni 35%
- promoţia 2015 – 2016, procent cumulat pe cele două sesiuni 36%.
- promoţia 2016 – 2017 procent cumulat pe cele două sesiuni 48%.
- promoţia 2017 – 2018 procent cumulat pe cele două sesiuni 50%.

Anul şcolar 2015 - 2016- 2017- 2018-


2016 2017 2018 2019
% promovabilitate 36% 48% 50% 46,18%

Inserţia absolvenţilor de liceu tehnologic, la trei luni de la absolvire:


Nr. de elevi Nr. de elevi
care îşi care îşi Nr. de elevi
Nr. Anul continuă continuă care urmează Plecaţi în
Angajaţi Şomeri
Crt. şcolar studiile în studiile în cursuri de străinătate
mediul învăţământul recalificare
universitar postliceal
2015/
1. 26 5 2 20 12 10
2016
2016/
2. 14 6 1 21 35 6
2017
2017/
3. 16 5 2 25 31 4
2018
2018/
4.
2019
Din analiza efectuată, se constată că a scăzut numărul absolvenţilor care optează pentru continuarea
studiilor în învăţământul universitar, motivul fiind situația materială precară a familiilor elevilor.
O altă opţiune a elevilor este continuarea studiilor în învăţământul postliceal, care le permite accesul şi
fără examenul de bacalaureat, avantajul fiind existenţa a multor şcoli postliceale în Târgovişte, dar care, din
păcate, pentru unii absolvenți nu este un avantaj , deoarece majoritatea școlilor postliceale sunt cu taxă.
Unii dintre absolvenţi, este drept că puţini, optează pentru cursuri de recalificare, ca urmare a negăsirii de
locuri de muncă în calificarea pentru care s-au pregătit în ciclul superior al liceului, iar alţii aleg alternativa
plecării în străinătate la muncă, cu toate că, în cadrul orelor de orientare şi consiliere în carieră li s-au prezentat
dezavantajele muncii la negru.
O parte dintre absolvenţi s-au angajat, nu neapărat în domeniul pentru care s-au pregătit. Procentul relativ
scăzut este datorat crizei economice care a generat scăderea numărului de locuri de muncă.
Majoritatea, însă, solicită ajutor de şomaj, de multe ori fără a căuta alternative, fie de continuare a
studiilor, fie de angajare şi rămân în grija familiilor lor.

Rezultate obţinute de elevi la concursuri şcolare:

Rezultatele la olimpiade, concursuri şcolare şi extraşcolare, expoziţii, simpozioane, sesiuni de comunicări


judeţene, naţionale şi internaţionale sunt prezentate detaliat în subcapitolul 1.3.a.

52
ABSOLVENŢI DE LICEU TEHNOLOGIC - PROMOŢIA 2015
ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI - RUTA DIRECTĂ
Nr. total al Din care cu mediul de
absolvenţi rezidenţă2) în mediul:
Profilul Calificarea
în anul
Urban Rural
2015
1 2 3 4 5
tehnic Tehnician operator tehnica de calcul 15 1 14
tehnic Tehnician in instalatii electrice 21 4 17
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi 15
tehnic reparaţii 15 0
Tehnician ecolog si protectia calitatii 33
resurse naturale si protectia mediului mediului 42 9
vocațional-sportiv Instructor sportiv 36 6 30
TOTAL   129 20 109

ABSOLVENŢI DE LICEU TEHNOLOGIC - PROMOŢIA 2016


ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI - RUTA DIRECTĂ
Nr. total al Din care cu mediul de
absolvenţi rezidenţă2) în mediul:
Profilul Calificarea
în anul
Urban Rural
2016
1 2 3 4 5
tehnic Tehnician operator tehnica de calcul 15 3 12
tehnic Tehnician in instalatii electrice 11 1 10
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi 9
tehnic reparaţii 10 1
Tehnician ecolog si protectia calitatii 28
resurse naturale si protectia mediului mediului 33 5
vocațional-sportiv Instructor sportiv 25 2 23
Filieră teoretică (frecvență redusă) 54 14 40
TOTAL 148 26 122

ABSOLVENŢI DE LICEU TEHNOLOGIC - PROMOŢIA 2017


ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI - RUTA DIRECTĂ
Nr. total al Din care cu mediul de
absolvenţi rezidenţă2) în mediul:
Profilul Calificarea
în anul
2017 Urban Rural
1 2 3 4 5
tehnic Tehnician operator tehnica de calcul 12 4 8
tehnic Tehnician in instalatii electrice 11 1 10
tehnic Tehnician mecatronist 15 - 15
Tehnician ecolog si protectia calitatii
45 4 41
resurse naturale si protectia mediului mediului
vocațional-sportiv Instructor sportiv 26 3 23
Filieră teoretică (frecvență redusă) 39 9 30
TOTAL   158 21 127
ABSOLVENŢI DE LICEU TEHNOLOGIC - PROMOŢIA 2018
ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI - RUTA DIRECTĂ

Nr. total al Din care cu mediul de


Profilul Calificarea absolvenţi în rezidenţă2) în mediul:
anul 2018 Urban Rural
1 2 3 4 5
tehnic Tehnician operator tehnica de calcul 18 5 13
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi
13 2 11
tehnic reparaţii
resurse naturale si protectia
11 3 8
mediului Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului
vocațional-sportiv Instructor sportiv 24 4 20
Filieră teoretică (frecvență redusă) Ştiinţe sociale 39 11 28
TOTAL 105 25 80
ABSOLVENŢI DE LICEU TEHNOLOGIC - PROMOŢIA 2019
ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI - RUTA DIRECTĂ

Nr. total al Din care cu mediul de


Profilul Calificarea absolvenţi în rezidenţă2) în mediul:
anul 2019 Urban Rural
1 2 3 4 5
tehnic Tehnician în automatizări 9 2 7
tehnic Tehnician mecanic pentru întreţinere şi
14 3 11
reparaţii
resurse naturale si protectia Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului
16 4 12
mediului
Producţie media Tehnician operator procesare text imagine 16 4 12
vocațional-sportiv Instructor sportiv 21 5 16
Filieră teoretică (frecvență redusă) Ştiinţe sociale 41 17 24
TOTAL 117 35 82

II.2.4. Informarea, consilierea şi orientarea elevilor


Se realizează în cadrul orelor de dirigenţie (la liceu teoretic), de orientare şi consiliere (la liceu tehnologic
şi vocaţional).
Prin înfiinţarea cabinetului de asistenţă psihopedagogică, au fost organizate activităţi de consiliere şi
orientare privind cariera pentru elevii din anii terminali, sub coordonarea psihopedagogului şcolar şi sprijinul
diriginţilor.
Elevii şi părinţii acestora au primit consiliere din partea psihopedagogului şcolar (părinţii au fost consiliaţi
individual, iar elevii au primit consiliere atât individuală, cât şi de grup).
Pentru o mai bună consiliere a elevilor şcoala întreţine relaţii de parteneriat cu AJOFM, DSP (persoane
calificate din cadrul acestora au participat la ore de dirigenţie şi consiliere) şi cu agenţii economici (vizite şi
instruire practică), Direcţia Generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Dâmboviţa, Complexul de servicii
comunitare „Casa Soarelui” Târgovişte, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească”, Asocia ția ”Floare de
colț”, Poliția Municipiului Târgoviște – Departamentul de prevenire a delicven ței juvenile, Centrul Militar
Județean Dâmbovița, Agenția Județeană Antidrog etc.
PUNCTE TARI:
 existenţa unui Cabinet de consiliere şi orientare şcolară dotat corespunzător;
 existenţa psihologului şcolar, angajat cu normă întreagă începând cu anul şcolar 2005-2006;
 existenţa unei reţele de parteneriat între şcoală şi numeroase instituţii şi organizaţii: Centrul Judeţean de
Asistenţă Psihopedagogică, angajatori locali, A.J.O.F.M., Camera de Comerţ, Poliţie, Consiliul Local
pentru a furniza consiliere şi orientare privind cariera;
 deschidere din partea elevilor pentru a primi consiliere.
PUNCTE SLABE:
 neimplicarea unor profesori în activitatea de îndrumare şi consiliere a elevilor;
 numărul mic de părinţi care menţin o legătură permanentă cu şcoala;
 ambient necorespunzător în cabinetul de consiliere, iarna, datorită încălzirii defectuoase;
 implicarea redusă a partenerilor sociali în identificarea oportunităţilor de integrare profesională a
absolvenţilor învăţământului TVET.

II.2.5. Calificări şi curriculum


Oferta educaţională pentru anul şcolar 2019 – 2020 se adresează atât elevilor care au promovat examenele
naţionale pentru admitere în liceu, prin liceu filiera tehnologică în domeniile electronică automatizări, mecanic,
electric, producție media, resurse naturale şi protecţia mediului, filieră voca țională – instructor sportiv, cât şi
elevilor care doresc să-şi continue studiile liceale – cursuri de zi şi serale şi prin filiera teoretică – frecvenţă redusă
(Ştiinţe sociale) sau prin învățământul profesional, în domeniul mecanică, calificarea Mecanic auto şi în domeniul
electric, calificarea Electrician exploatare joasă tensiune.
54
Calificările pe care le pot obţine elevii înscrişi în cadrul liceului tehnologic, ruta directă sunt: Tehnician
operator tehnică de calcul, Tehnician în automatizări, Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, Tehnician în
instalaţii electrice, Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, Tehnician multimedia, Tehnician operator
procesare text imagine, iar la vocațional – Instructor sportiv.
Parcurgând învățământul profesional, cu durata de 3 ani, elevii pot obţine calificarea Mecanic auto sau
Electrician exploatare joasă tensiune

Oferta CDS/CDL

Lista CDL –urilor pentru anul şcolar 2015 – 2016:


- Pentru domeniul Electric:
 Clasa a IX-a – „Organizarea locului de muncă specifică domeniului electric”;
 Clasa a X-a – „Instalaţii şi echipamente în domeniul electric”.
- Pentru domeniul Electronică automatizări:
 Clasa a IX-a – „Organizarea locului de muncă specifică domeniului electronică automatizări”;
 Clasa a X-a – „Montaje şi circuite electronice de bază”.
- Pentru domeniul Mecanică:
 Clasa a IX-a – „Organizarea locului de muncă specifică domeniului mecanic”;
 Clasa a X-a – „Realizarea sarcinilor de lucru în echipă”.
- Pentru domeniul Resurse naturale şi protecţia mediului:
 Clasa a IX-a – „Organizarea locului de muncă în laborator”;
 Clasa a X-a – „Tranziţia de la şcoală la locul de muncă”.
- Pentru domeniul Producție media:
 Clasa a IX-a – „Organizarea locului de muncă specifică domeniului produc ție media”.

Lista CDL –urilor pentru anul şcolar 2016 – 2017:


- Pentru domeniul Electronică automatizări:
 Clasa a IX-a – „Organizarea locului de muncă specifică domeniului electronică automatizări”;
 Clasa a X-a – „Montaje şi circuite electronice de bază”.
- Pentru domeniul Mecanică:
 Clasa a IX-a – „Organizarea locului de muncă specifică domeniului mecanic”;
 Clasa a X-a – „Realizarea sarcinilor de lucru în echipă”.
- Pentru domeniul Resurse naturale şi protecţia mediului:
 Clasa a IX-a – „Organizarea locului de muncă în laborator”;
 Clasa a X-a – „Tranziţia de la şcoală la locul de muncă”.
- Pentru domeniul Producție media:
 Clasa a IX-a – „Organizarea locului de muncă specifică domeniului produc ție media”.
 Clasa a X-a – „Realizarea sarcinilor de lucru în echipă”.

Lista CDL –urilor pentru anul şcolar 2017 – 2018:


- Pentru domeniul Electric:
 Clasaa IX-a – ”Aplicații în domeniul electric”
- Pentru domeniul Electronică automatizări:
 Clasa a X-a – „Componente electronice”.
- Pentru domeniul Mecanică:
 Clasa a IX-a – „Executarea pieselor mecanice”;
 Clasa a X-a – „Realizarea ansamblurilor mecanice”.
- Pentru domeniul Resurse naturale şi protecţia mediului:
 Clasa a IX-a – „Caracterizarea ecosistemelor naturale și antropice”;
 Clasa a X-a – „Degradarea mediului înconjurător”.
- Pentru domeniul Producție media:
 Clasa a IX-a – „Imagini cine-TV”.
 Clasa a X-a – „Echipamente de filmare”.
- Pentru domeniul Mecanică, învățământ profesional, calificarea Mecanic auto:
 Clasa a IX-a – „Executarea pieselor mecanice”;
 Clasa a X-a – „Realizarea ansamblurilor mecanice”.
Lista CDL –urilor pentru anul şcolar 2018 – 2019:
- Pentru domeniul Electric:
 Clasaa IX-a – ”Aplicații în domeniul electric”
55
 Clasaa X-a – ”Aplicații ale echipamentelor electrice”
- Pentru domeniul Electronică automatizări:
 Clasa a X-a – „Componente electronice”.
 Clasa a XI-a – „Componentele sistemelor de calcul”
- Pentru domeniul Mecanică:
 Clasa a IX-a – „Executarea pieselor mecanice”
 Clasa a X-a – „Realizarea ansamblurilor mecanice”
 Clasa a XI-a – „Sisteme de transmitere a mişcării şi mecanisme”
- Pentru domeniul Resurse naturale şi protecţia mediului:
 Clasa a IX-a – „Caracterizarea ecosistemelor naturale și antropice”
 Clasa a X-a – „Degradarea mediului înconjurător”
 Clasa a XI-a – „Poluarea şi schimbările climatice”
- Pentru domeniul Producție media:
 Clasa a IX-a – „Imagini cine-TV”
 Clasa a X-a – „Echipamente de filmare”
 Clasa a XI-a – „Procesarea digitală a textului şi imaginii”
- Pentru domeniul Mecanică, învățământ profesional, calificarea Mecanic auto:
 Clasa a IX-a – „Executarea pieselor mecanice”
 Clasa a X-a – „Realizarea ansamblurilor mecanice”
 Clasa a XI-a – „Întreţinerea şi defecte în exploatare”.

Lista CDL –urilor pentru anul şcolar 2019 – 2020:


- Pentru domeniul Electronică automatizări:
 Clasa a IX-a – „Realizarea circuitelor electronice”
 Clasa a XII-a – „Medii şi echipamente de transmisie a datelor”
- Pentru domeniul Electrică:
 Clasa a XI-a – „Exploatarea instalaţiilor de joasă tensiune”
- Pentru domeniul Resurse naturale și protecția mediului:
 Clasa a IX-a – „Caracterizarea ecosistemelor naturale și antropice”
 Clasa a X-a – „Degradarea mediului înconjurător”
 Clasa a XI-a – „Poluarea şi schimbările climatice”
 Clasa a XII-a – „Calitatea factorilor de mediu”
- Pentru domeniul Producție media:
 Clasa a IX-a – „Imagini cine-TV”
 Clasa a X-a – „Ecchipamente de filmare”
 Clasa a XI-a – „Procesarea digitală a textului şi imaginii”
 Clasa a XII-a – „Produse comerciale obţinute prin procesarea digitală a textului şi imaginii”
- Pentru domeniul Mecanică – învățământ profesional:
 Clasa a IX-a – „Executarea pieselor mecanice”
 Clasa a X-a – „Realizarea ansamblurilor mecanice”
 Clasa a XI-a – „Întreţinerea şi defecte în exploatare ale elementelor componente ale automobilelor”
- Pentru domeniul Electric - Învăţământ profesional:
 Clasa a IX-a – „Componentele echipamentelor electrice”
- Pentru domeniul Mecanică – învățământ liceal, seral:
 Clasa a XII-a – „Sisteme de transmitere a mişcării şi mecanisme”.

Modalităţi de promovare a ofertei şcolare


 Vizite în şcolile generale din oraş şi judeţ pentru promovarea şcolii;
 Distribuirea de pliante cu oferta educaţională a şcolii;
 Participarea la Târgul de oferte educaţionale organizat de ISJ Dâmboviţa;
 Primirea în şcoală a grupurilor de elevi care doresc să ne cunoască, prin organizarea Zilei por ților deschise;
 Actualizarea site-ului şcolii cu rezultatele elevilor, activitatea catedrelor şi a comisiilor pe probleme;
 Participarea la Simpozioane și Sesiuni de comunicări științifice, Concursuri extra școlare și
extracurriculare, Expoziții concurs, Competi ții sportive, organizate la nivel local, jude țean, na țional și
internațional;
 Activități pe facebookul școlii;
 Organizarea în școală de Simpozioane județene;
 Participarea la proiecte (”Îmbunătățirea calită ții educa ției și formării profesionale prin re țele
parteneriale”, ”Pașii FPI”, ”Pas cu pas spre via ța activă”, ”Calitate în educa ție prin servicii moderne și
oferte de studiu adaptate la cerințele pieței”, Erasmus+ KA1 - „Calitate educaţională adaptată standardelor
56
europene”, Erasmus+ KA2 – „Educaţie emoţională şi antreprenorială în învăţământul vocaţional”,
Erasmus+ KA2 – „Fii activ! Promovarea TIC prin metodologia Flipped Classroom”, ROSE).
PUNCTE TARI
- Ofertă educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii;
- CDL adaptat la cerinţele agenţilor economici
- Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ şi
programe şcolare, Standarde de pregătire profesională - SPP, auxiliare curriculare, manuale, materiale de
învăţare etc.)
- Cabinete și laboratoare dotate corespunzător.
PUNCTE SLABE
- Şcoala nu este autorizată pentru programe de formare profesională continuă a adulţilor;
- Dotarea şcolii nu permite şcolarizarea şi pentru alte calificări solicitate pe piaţa forţei de muncă.

2.2.6. Resurse materiale şi umane

Resursele materiale
Programul de învăţare satisface cerinţele privind siguranţa, sănătatea şi resursele fizice precum şi celelalte
condiţii prevăzute de lege. Există resurse eficiente şi sunt astfel gestionate încât să sprijine procesul de învăţare,
resurse care sunt însoţite de instrucţiuni de funcţionare clare şi uşor de înţeles.
Unitatea noastră şcolară deţine echipamente, materiale şi spaţii de specialitate adecvate ofertei de
şcolarizare şi îndeplinesc standardele cerute. Spaţiile, clădirile şi echipamentele sunt accesibile tuturor grupurilor
de elevi; sunt semnalate prin indicatoare şi sunt uşor de localizat.
Condiţiile de muncă şi mediul de învăţare sunt eficace şi asigură relaţii de lucru bune.

Resursele umane
Toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu legislaţia locală şi naţională privind ocuparea
forţei de muncă şi egalitatea şanselor.
Echipa managerială respectă politica de recrutare a personalului stabilind standardele minime în ceea ce
priveşte calificările şi experienţa adecvate şi în special pentru cei implicaţi în furnizarea şi evaluarea programelor
de învăţare.

 Personalul didactic
C.1.Personalul de conducere:

Observaţii - dacă este cazul


în funcţieDocumentul de numire
(numele şi prenumele)Director

Modalitatea numirii pe funcţie

Unitatea de învăţământ la care are norma de bază

Unitatea de învăţământ la care este titular (dacă e cazul)


Vechime la catedră
Gradul didactic
Calificarea

(directorul este cadru didactic cu studii în străinătate


echivalate / neechivalate în România)

PROFESOR CONTRACT de
ALECU LIC. TEHN. „C. LIC. TEHN. „C.
LIMBA I 14 management CONCURS
ANDA LIGIA BRÂNCOVEANU” BRÂNCOVEANU”
ROMÂNĂ 264/09.01.2017
Director
adjunct
(numele şi
prenumele)
PROFESOR CONTRACT de
MATEESCU LIC. TEHN. „C. LIC. TEHN. „C.
DISCIPLINE I 34 management CONCURS
CARMEN BRÂNCOVEANU” BRÂNCOVEANU”
TEHNICE 265/09.01.2017

57
C.2.Personalul didactic:
- În anul şcolar 2015 / 2016
Număr de cadre Observaţii - dacă
Număr de Număr de Număr de cadre
didactice cu norma Modalitatea angajării pe este cazul
norme titulari/ procent calificate /
Număr total de bază în unitatea de post* (personal didactic
didactice din număr de procent din
de cadre învăţământ/ procent (titularizare, detaşare, cu studii în
întregi / norme întregi / număr de cadre
didactice din număr de suplinire, transfer;exprimare străinătate
posturi posturi didactice
persoane / norme numerică şi procentuală) echivalate/neechiva
întregi, după caz late în România)
33/ 67,34% Titulari
3/ 6,12% detaşaţi
5/ 10,20% titulari la plata cu ora
49 46,29 40/0,758/35,095 44/0,905/ 41,896 49/100 -
4/ 8,16% pensionari
4/ 8,16% suplinitori
în cf. cu Legea educ. nr.1/2011
- În anul şcolar 2016 / 2017
Număr de cadre Observaţii - dacă
Număr de Număr de Număr de cadre
didactice cu norma Modalitatea angajării pe este cazul
norme titulari/ procent calificate /
Număr total de bază în unitatea de post* (personal didactic
didactice din număr de procent din
de cadre învăţământ/ procent (titularizare, detaşare, suplinire, cu studii în
întregi / norme întregi / număr de cadre
didactice din număr de transfer;exprimare numerică şi străinătate
posturi posturi didactice
persoane / norme procentuală) echivalate/neechiva
întregi, după caz late în România)
32/ 83,3% Titulari
1/2% detaşaţi
6/ 6,4% titulari la plata cu ora
49 47,80 38/89% 39/88% 49/100% -
1/ 0,3% pensionari
9/ 10% suplinitori
în cf. cu Legea educ. nr.1/2011
- În anul şcolar 2017 / 2018
Număr de cadre Observaţii - dacă
Număr de Număr de cadre
Număr de didactice cu norma Modalitatea angajării pe este cazul
titulari/ procent calificate /
Număr total norme de bază în unitatea de post* (personal didactic
din număr de procent din
de cadre didactice învăţământ/ procent (titularizare, detaşare, cu studii în
norme întregi / număr de cadre
didactice întregi / din număr de suplinire, transfer;exprimare străinătate
posturi didactice
posturi persoane / norme numerică şi procentuală) echivalate/neechiva
întregi, după caz late în România)
30/ 65,213% Titulari
2/4,3% detaşaţi
6/ 13,04% titulari la plata cu ora
46 46,29 37/80% 38/89% 46/100% -
1/ 2,17% pensionari
7/ 15,21% suplinitori
în cf. cu Legea educ. nr.1/2011
În anul şcolar 2018 / 2019
Număr de cadre Observaţii - dacă
Număr de Număr de Număr de cadre Modalitatea angajării pe
didactice cu norma de este cazul
Număr total norme titulari/ procent calificate / post*
bază în unitatea de (personal didactic cu
de cadre didactice din număr de procent din (titularizare, detaşare,
învăţământ/ procent din studii în străinătate
didactice întregi / norme întregi / număr de cadre suplinire, transfer;exprimare
număr de persoane / echivalate/neechivala
posturi posturi didactice numerică şi procentuală)
norme întregi, după caz te în România)
31/ 68,88% Titulari
2/44,44% detaşaţi
6/ 13,33% titulari la plata cu
45 44,95 38/83%/76% 39/85% 45/73% ora -
1/ 2,22% pensionari
6/ 13,33% suplinitori
în cf. cu Legea educ. nr.1/2011
În anul şcolar 2019 / 2020
Număr de cadre
Număr de Observaţii - dacă
didactice cu norma Număr de Număr de cadre
norme Modalitatea angajării pe post* este cazul
Număr total de bază în unitatea de titulari/ procent calificate /
didactice (titularizare, detaşare, suplinire, (personal didactic cu
de cadre învăţământ/ procent din număr de procent din
întregi / transfer;exprimare numerică şi studii în străinătate
didactice din număr de norme întregi / număr de cadre
posturi procentuală) echivalate/neechivala
persoane / norme posturi didactice
te în România)
întregi, după caz
43 45,23 35/68% 35/85% 42/98% 31/ 72,09% Titulari -
1/2,32% detaşaţi
3/ 6,97% titulari la plata cu ora
58
2/4,65% pensionari
6/ 13,95% suplinitori
în cf. cu Legea educ. nr.1/2011

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:


Număr personal didactic calificat:
Număr personal
Fără definitivat
Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu Definitivat didactic Necalificat
(debutanţi)
3 27 8 3 1 1

 număr mare de cadre didactice paticipante la cursuri de formare profesională continuă:


- În anul şcolar 2016-2017:
Nr. Nume și prenume Comisia metodica Denumirea cursului
crt cadru didactic
1. PERTEA CRISTINA Limba și literatura ,,Atelierul de scriere de proiecte de mobilitate Erasmus+ (Actiunea cheie 1)", 18-
ADRIANA română 19.01.2017, 10 ore, CCD D-ța (Formatori: Valentin Stancu și Cristina Groza)
2. MIHĂESCU Om și societate Cursul de dezvoltare profesională continuă, finalizat cu certificat de absolvire,
MARIANA organizat de Universitatea Valahia din Târgovi ște în cadrul proiectului
internațional FP 7 nr. SIS - 210 - 2.2.1-1- 612269-
” ENGAGE - Eguipping the Next Generation for Active Engagenment in
Science” , cu o durată de 60 de ore, desfășurat în perioada
1 noiembrie - 23 decembrie 2016.
3. DUROI ALICE Științe Cursul de dezvoltare profesională continuă, finalizat cu certificat de absolvire,
ISABELA organizat de Universitatea Valahia din Târgovi ște în cadrul proiectului
internațional FP 7 nr. SIS - 210 - 2.2.1-1- 612269-
” ENGAGE - Eguipping the Next Generation for Active Engagenment in
Science” , cu o durată de 60 de ore, desfășurat în perioada
1 noiembrie - 23 decembrie 2016.
4. ALECU ANDA LIMBA ROMÂNĂ FORMATOR cursuri cadre didactice – Dezvoltarea competen țelor didactice de
LIGIA evaluare a învățării prin examene naționale
Perioada2017
5. PERTEA CRISTINA LIMBA ROMÂNĂ Dezvoltarea competențelor de
evaluare a învățării prin examene naționale"
perioada: 21.04.2017 – 4.05.207
6. PERTEA CRISTINA LIMBA ROMÂNĂ ,,Proiectarea şi realizarea aplicatiilor în Excel"
perioada:
10.05.2017 - 8.06.2017
7. MIRIȚĂ CARMEN LIMBA ROMÂNĂ Dezvoltarea competenţelor de evaluare a învăţării prin examene naţionale
perioada: 21.04.2017 – 4.05.207
8. EIUB CARMEN LIMBI MODERNE Dezvoltarea competenţelor de evaluare a învăţării prin examene naţionale
IZABELA perioada:
10.04.2017 – 8.05.2017
9. MIRICĂ MARIA LIMBI MODERNE Dezvoltarea competenţelor de evaluare a învăţării prin examene naţionale
perioada:
19.04.2017 – 8.05.2017
10. STANCA ADRIANA MATEMATICĂ Dezvoltarea competenţelor de evaluare a învăţării prin examene naţionale
perioada: 21.04.2017 – 26.04.2017
11. TULPAC CLAUDIA MATEMATICĂ- Dezvoltarea competenţelor de evaluare a învăţării prin examene naţionale
INFORMATICĂ perioada: 24.04.2017 – 26.04.2017
12. DOBĂ OANA EDUCAȚIE FIZICĂ Proiectarea și realizarea aplicațiilor în excel
ȘI SPORT perioada: 13.05.2017 – 9.06.2017
13. PRODAN EDUCAȚIE FIZICĂ Competențe de comunicare în limba engleză
SEBASTIAN ȘI SPORT perioada: 2017
14. CRISTEA EDUCAȚIE FIZICĂ Management international si dezvoltare
DUMITRU ȘI SPORT Profesionala
perioada: 30.09.2017 – 6.11.2017
15. CRISTEA EDUCAȚIE FIZICĂ Eficientizarea managementului institutiilor de invatamant preuniversitar
DUMITRU ȘI SPORT perioada: 3.01.2017 – 11.03.2017
16. CRISTEA EDUCAȚIE FIZICĂ Inovare si schimbare in managementul institutiilor de invatamant preuniversitar
DUMITRU ȘI SPORT perioada: 3.01.2017 – 11.03.2017
17. CRISTEA EDUCAȚIE FIZICĂ Management educational
DUMITRU ȘI SPORT perioada: 6.05.2017 –
18. VOICULESCU ȘTIINȚE Dezvoltarea competenţelor de evaluare a învăţării prin examene naţionale
MIHAELA perioada: 21.04.2017 – 10.05.2017

59
19. VOICULESCU ȘTIINȚE Curs introductiv CanSAT 2017
MIHAELA perioada: 4.02.2017 – 7.02.2017
20. DUROI ALICE ȘTIINȚE Etica și integritatea în contextul implementării controlului intern/
ISABELA Managerial
perioada: 11.02.2017 – 6.04.2017
21. DUROI ALICE ȘTIINȚE Dezvoltarea competenţelor de evaluare a învăţării prin examene naţionale
ISABELA perioada: 26.04.2017 – 16.05.2017
22. DUROI ALICE ȘTIINȚE Cultural Diversity In Your Classroom-Rerun
ISABELA perioada: 20.02.2017 – 12.03.2017
23. ION GABRIELA ȘTIINȚE Strategii ale învățării experiențiale
perioada: 18.02.2017 – 8.04.2017

MIHĂESCU OM ŞI SOCIETATE Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a învă țării prin examenele
MARIANA naționale (Bacalureat) disciplina Geografie
perioada: 26.04.2017 – 5.05.2017
24. BUCUR IULIANA OM ŞI SOCIETATE Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a învă țării prin examenele
MARIA naționale (Bacalureat) discipline Socio-umane

- În anul şcolar 2017-2018:


Nr. Nume și prenume Comisia metodica Denumirea cursului
crt cadru didactic
1. ALECU ANDA Limba și literatura Programul de formare continuă Leadership în organizațiile școlare, conform
LIGIA română adeverinței nr. 941/09.12.2017, organizat de Emafil Profesional S.R.L.-D, Ilfov.
Curs acreditat cu OMENCȘ nr.5990 din 16.02.2015, derulat în perioada
02.11.2017-28.11.2017, cu evaluarea finală în data de 09.12.2017, ob ținînd 30
credite profesionale transferabile;

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL PERFORMANT - EMAFIL


PRPFESIONAL SRL – D- Program de formare acreditat cu OMENCȘ nr.
6217/23.12.2016, Adeverință nr. 247/31.03.2018

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ. STRATEGII DE IDENTIFICARE ȘI


INTERVENȚIE -ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ COGNITA –Adeverința
nr. 51/25.06.2018
2. DOBĂ OANA Educație Fizică și Programul de formare continuă Leadership în organizațiile școlare, conform
Sport adeverinței nr. 941/09.12.2017, organizat de Emafil Profesional S.R.L.-D, Ilfov.
Educație muzicală Curs acreditat cu OMENCȘ nr.5990 din 16.02.2015, derulat în perioada
Educație vizuală 02.11.2017-28.11.2017, cu evaluarea finală în data de 09.12.2017, ob ținînd 30
credite profesionale transferabile;

Management Educațional Performant, 12.03.2018-26.03.2018, evaluare 31.03


2018, 15 credite, adeverință

Educație incluzivă. Strategii de identificare și interven ție, 08.06.2018-


23.06.2018, evaluare 25.06.2018, 15 credite, adeverință

Programul de formare continuă Diferențiere curriculară aplicată elevilor cu


CES, organizat de CCD Dâmbovița, derulat în perioada 28.03.2018 -
14.04.2018, cu evaluarea finală în data de 30.04.2018, cu durata de 26 ore;
3. MATEESCU Tehnologii Programul de formare continuă Leadership în organizațiile școlare, conform
CARMEN adeverinței nr. 941/09.12.2017, organizat de Emafil Profesional S.R.L.-D, Ilfov.
GEORGETA Curs acreditat cu OMENCȘ nr.5990 din 16.02.2015, derulat în perioada
02.11.2017-28.11.2017, cu evaluarea finală în data de 09.12.2017, ob ținînd 30
credite profesionale transferabile;

Programul de formare continuă Diferențiere curriculară aplicată elevilor cu


CES, organizat de CCD Dâmbovița, derulat în perioada 28.03.2018 -
14.04.2018, cu evaluarea finală în data de 30.04.2018, cu durata de 26 ore;
4. MIHĂESCU Om și societate Programul de formare continuă Leadership în organizațiile școlare, conform
MARIANA adeverinței nr. 941/09.12.2017, organizat de Emafil Profesional S.R.L.-D, Ilfov.
Curs acreditat cu OMENCȘ nr.5990 din 16.02.2015, derulat în perioada
02.11.2017-28.11.2017, cu evaluarea finală în data de 09.12.2017, ob ținînd 30
credite profesionale transferabile;
5. MIRICĂ MARIA Limbi moderne Programul de formare continuă Leadership în organizațiile școlare, conform
adeverinței nr. 941/09.12.2017, organizat de Emafil Profesional S.R.L.-D, Ilfov.
Curs acreditat cu OMENCȘ nr.5990 din 16.02.2015, derulat în perioada
02.11.2017-28.11.2017, cu evaluarea finală în data de 09.12.2017, ob ținînd 30
credite profesionale transferabile;

Programul de formare continuă Diferențiere curriculară aplicată elevilor cu

60
CES, organizat de CCD Dâmbovița, derulat în perioada 28.03.2018 -
14.04.2018, cu evaluarea finală în data de 30.04.2018, cu durata de 26 ore;
6. PERTEA CRISTINA Limba și literatura Programul de formare continuă Leadership în organizațiile școlare, conform
ADRIANA română adeverinței nr. 941/09.12.2017, organizat de Emafil Profesional S.R.L.-D, Ilfov.
Curs acreditat cu OMENCȘ nr.5990 din 16.02.2015, derulat în perioada
02.11.2017-28.11.2017, cu evaluarea finală în data de 09.12.2017, ob ținînd 30
credite profesionale transferabile;

Programul de formare continuă Diferențiere curriculară aplicată elevilor cu


CES, organizat de CCD Dâmbovița, derulat în perioada 28.03.2018 -
14.04.2018, cu evaluarea finală în data de 30.04.2018, cu durata de 26 ore;

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL PERFORMANT - EMAFIL


PRPFESIONAL SRL – D- Program de formare acreditat cu OMENCȘ nr.
6217/23.12.2016, Adeverință nr. 247/31.03.2018

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ. STRATEGII DE IDENTIFICARE ȘI


INTERVENȚIE -ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ COGNITA –Adeverința
nr. 69/25.06.2018
7. CROITORU R. Porfesor discipline Programul de formare continuă Diferențiere curriculară aplicată elevilor cu
LIZICA tehnice CES, organizat de CCD Dâmbovița
8. EIUB Programul de formare continuă Diferențiere curriculară aplicată elevilor cu
CARMENIZABELA CES, organizat de CCD Dâmbovița
9. IANCU MIHAELA Limba și literatura Programul de formare continuă Diferențiere curriculară aplicată elevilor cu
GABRIELA Franceză- limba și CES, organizat de CCD Dâmbovița
literatura Engleză
10. MARIN G Educație fizică și Programul de formare continuă Diferențiere curriculară aplicată elevilor cu
CONSTANTIN sport CES, organizat de CCD Dâmbovița
CRISTIAN
11. PREDA LUMINIȚA Matematică Programul de formare continuă Diferențiere curriculară aplicată elevilor cu
CES, organizat de CCD Dâmbovița
12. STOICA VIOLETA Religie Programul de formare continuă Diferențiere curriculară aplicată elevilor cu
CES, organizat de CCD Dâmbovița
13. STROILESCU Limba și literatura Programul de formare continuă Diferențiere curriculară aplicată elevilor cu
MARIA CRINA română CES, organizat de CCD Dâmbovița
14. TULPAC CLAUDIA Informatică Programul de formare continuă Diferențiere curriculară aplicată elevilor cu
MARIA CES, organizat de CCD Dâmbovița
15. VATAVU LIDIA Biologie Programul de formare continuă Diferențiere curriculară aplicată elevilor cu
CES, organizat de CCD Dâmbovița
- În anul şcolar 2018-2019:
Nr. Nume și prenume Comisia metodica Denumirea cursului
crt cadru didactic
1. ALECU ANDA Limba și literatura Formare profesională în scopul optimizării performan țelor educa ționale ale
LIGIA română cadrelor didactice în cadrul Conferinței cu tema Vizibilitatea copilului- în
centrul intervențiiloreducaționale. Strategii de accesare și poten țare a
rolului terapeutic al profesorilor, pentru o pedagogie incluzivă, organizată de
Emafil Profesional S.R.L.-D, Ilfov, cu durata de 4 ore, conform adeverin ței
eliberate.
- DOCENDO DISCIMUS(Pedagogie Postmodernă)- Ministerul Educației
Naționale, FURNIZOR Aociația Profesională COGNITA –Adeverința
eliberata, acreditat prin OM nr. 3706/21.05.2018, 60 ore, 15 credite
profesionale transferabile, Derulat 16.04.2019-20.05.2019, evaluare
23.05.2019
- Management educațional performat , Furnizor Aociația Profesională
COGNITA - Adeverința eliberata, acreditat prin OM nr. 6217/23.12.2016, 60
ore, 15 credite profesionale transferabile. Derulat 05.06.2019-26.06.2019,
evaluare 27.06.2019
-THE DIGITAL CLASSROOM, 25 ore, derulat 24-30.11.2018, Erasmus+
-SCHOOL AND FAMILY, PT, 25 ore, derulat 21-27.07.2019, Erasmus+
2. COMAN CARMEN Biologie Programul de formare continuă JOBS-Formare pentru consiliere și orientare în
LAVINIA cariera elevilor conform adeverinței, organizat de CCD Dâmbovița. Curs
acreditat MEN cu 12 credite transferabile, derulat în datele de 10, 11, noiembrie
2018 și evaluare 24.11.2018, cu durata de 48 ore.
3. CUCUTEANU Module tehnice- Formare profesională în scopul optimizării performan țelor educa ționale ale
STELA domeniul mecanic cadrelor didactice în cadrul Conferinței cu tema Vizibilitatea copilului- în
centrul intervențiiloreducaționale. Strategii de accesare și poten țare a
rolului terapeutic al profesorilor, pentru o pedagogie incluzivă, organizată de
Emafil Profesional S.R.L.-D, Ilfov, cu durata de 4 ore, conform adeverin ței
eliberate.
 MARKETING EDUCAȚIONAL, derulat în perioada 20 martie 2019 - 09
aprilie 2019, obținând un număr de 15 de credite profesionale transferabile.

61
 MANAGEMENTUL PROIECTELOR EDUCAȚIONALE, derulat în
perioada 06 aprilie 2019 - 07 mai 2019, obținând un număr de 15 de credite
profesionale transferabile.
 EDUCAȚIE INCLUZIVĂ. STRATEGII DE IDENTIFICARE ȘI
INTERVENȚIE, derulat în perioada 20 martie 2019 - 09 mai 2019, obținând
un număr de 15 de credite profesionale transferabile.
 DOCENDO DISCIMUS (Pedagogie postmodernă), derulat în perioada 16
aprilie 2019 - 20 mai 2019, obținând un număr de 15 de credite profesionale
transferabile.
 MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL PERFORMANT, derulat în perioada
5 mai 2019 - 26 iunie 2019, obținând un număr de 15 de credite profesionale
transferabile
4. DOBĂ OANA Educație Fizică și Formare profesională în scopul optimizării performan țelor educa ționale ale
Sport cadrelor didactice în cadrul Conferinței cu tema Vizibilitatea copilului- în
centrul intervențiiloreducaționale. Strategii de accesare și poten țare a
rolului terapeutic al profesorilor, pentru o pedagogie incluzivă, organizată de
Emafil Profesional S.R.L.-D, Ilfov, cu durata de 4 ore, conform adeverin ței
eliberate;
- DOCENDO DISCIMUS(Pedagogie Postmodernă)- Ministerul Educației
Naționale, FURNIZOR Aociația Profesională COGNITA –Adeverința
eliberata, acreditat prin OM nr. 3706/21.05.2018, 60 ore, 15 credite
profesionale transferabile, Derulat 11.02.2019-05.03.2019,
- Marketing educațional , Furnizor Aociația Profesională COGNITA -
Adeverința eliberata, acreditat prin OM nr. 6217/23.12.2016, 60 ore, 15
credite profesionale transferabile.Derulat 23.03.2019-11.04.2019
-THE DIGITAL CLASSROOM, 25 ore, derulat 24-30.11.2018, Erasmus+
5. EIUB CARMEN Lb. franceza Programul de formare continuă on-line Stiluri de învățare. Stiluri de predare
conform adeverinței eliberate , organizat de CCD a municipului București. Curs
IZABELA
avizat MEN cu nr. 37708/04.10.2018, derulat în perioada 21.11.2018-
31.12.2018, cu durata de 15 ore
6. FRĂȚILĂ CARMEN Economie Don’t Give Up and Catch Your Dreams: Reducing Early School Leaving, 25-
31 martie 2019, 25 ore, Erasmus+
7. IANCU MIHAELA Lb. engleză Programul de formare continuă on-line Stiluri de învățare. Stiluri de predare
conform adeverinței eliberate , organizat de CCD a municipului București. Curs
avizat MEN cu nr. 37708/04.10.2018, derulat în perioada 21.11.2018-
31.12.2018, cu durata de 15 ore
8. MANOLE ELENA Chimie Programul de formare continuă on-line Stiluri de învățare. Stiluri de predare
conform adeverinței eliberate, organizat de CCD a municipului București. Curs
avizat MEN cu nr. 37708/04.10.2018, derulat în perioada 21.11.2018-
31.12.2018, cu durata de 15 ore
9. MARIN SORIN Educație Fizică și Formare profesională în scopul optimizării performanțelor educa ționale ale
GABRIEL Sport cadrelor didactice în cadrul Conferinței cu tema Vizibilitatea copilului- în
centrul intervențiiloreducaționale. Strategii de accesare și poten țare a rolului
terapeutic al profesorilor, pentru o pedagogie incluzivă, organizată de Emafil
Profesional S.R.L.-D, Ilfov, cu durata de 4 ore, conform adeverin ței eliberate ;
- DOCENDO DISCIMUS(Pedagogie Postmodernă)- Ministerul Educației
Naționale, FURNIZOR Aociația Profesională COGNITA –Adeverința
eliberata, acreditat prin OM nr. 3706/21.05.2018, 60 ore, 15 credite
profesionale transferabile, Derulat 16.04.2019-20.05.2019, evaluare
23.05.2019
- Management educațional performat , Furnizor Aociația Profesională
COGNITA - Adeverința eliberata, acreditat prin OM nr. 6217/23.12.2016, 60
ore, 15 credite profesionale transferabile
Derulat 05.06.2019-26.06.2019, evaluare 27.06.2019
- Inteligența emoțională și dezvoltarea profesională a cadrelor didcatice ,
Furnizor ASOCIAȚIA EGOMUNDI CĂLĂRAȘI- Adeverința eliberata,
acreditat prin OM nr 3997/14.05.2019, 120 ore, 30 credite profesionale
transferabile, derulat 30.05.2019-30.06.2019, evaluare 30.06.2019
- Coaching in educational contexts to reduce early school leaving, 06 –
12.04.2019, 25 ore, Erasmus+
10. MATEESCU Tehnologii Formare profesională în scopul optimizării performan țelor educa ționale ale
CARMEN cadrelor didactice în cadrul Conferinței cu tema Vizibilitatea copilului- în
GEORGETA centrul intervențiiloreducaționale. Strategii de accesare și poten țare a
rolului terapeutic al profesorilor, pentru o pedagogie incluzivă, organizată de
Emafil Profesional S.R.L.-D, Ilfov, cu durata de 4 ore, conform adeverin ței
eliberate;
Don’t Give Up and Catch Your Dreams: Reducing Early School Leaving, 25-
31 martie 2019, 25 ore, Erasmus+
11. MIHĂESCU Om și societate- Programul de formare continuă on-line Stiluri de învățare. Stiluri de predare
MARIANA Geografie conform adeverinței nr. 177/01.02.2019, organizat de CCD a municipului
București. Curs avizat MEN cu nr. 37708/04.10.2018, derulat în perioada

62
21.11.2018-31.12.2018, cu durata de 15 ore;
Formare profesională în scopul optimizării performan țelor educa ționale ale
cadrelor didactice în cadrul Conferinței cu tema Vizibilitatea copilului- în
centrul intervențiiloreducaționale. Strategii de accesare și poten țare a
rolului terapeutic al profesorilor, pentru o pedagogie incluzivă, organizată de
Emafil Profesional S.R.L.-D, Ilfov, cu durata de 4 ore, conform adeverin ței nr.
24/02.02.2019;
DOCENDO DISCIMUS(Pedagogie Postmodernă)- Ministerul Educației
Naționale, FURNIZOR Aociația Profesională COGNITA –Adeverința
nr.409/23.05.2019, acreditat prin OM nr. 3706/21.05.2018, 60 ore, 15 credite
profesionale transferabile, Derulat 16.04.2019-20.05.2019, evaluare
23.05.2019
Management educațional performat , Furnizor Aociația Profesională
COGNITA - Adeverința nr.39/27.06.2019/, acreditat prin OM nr.
6217/23.12.2016, 60 ore, 15 credite profesionale transferabile. Derulat
05.06.2019-26.06.2019, evaluare 27.06.2019
Inteligența emoțională și dezvoltarea profesională a cadrelor didcatice ,
Furnizor ASOCIAȚIA EGOMUNDI CĂLĂRAȘI- Adeverința
nr.20549/30.06.2019, acreditat prin OM nr 3997/14.05.2019, 120 ore, 30
credite profesionale transferabile, derulat 30.05.2019-30.06.2019, evaluare
30.06.2019
Don’t Give Up and Catch Your Dreams: Reducing Early School Leaving, 25-
31 martie 2019, 25 ore, Erasmus+
Coaching in educational contexts to reduce early school leaving, 06 –
12.04.2019, 25 ore, Erasmus+
12. NICOARĂ IOANA Limba Engleză TIC în procesul educațional, Furnizor Asociația Profedu, absolvit 2019, 60
ALEXANDRA ore, 15 credite transferabile
Național Geographic learning Day, Fischer Internatiional, absolvit 2019, 3 ore,
Național Geographic learning Day, Write all aboutit, Fischer Internatiional,
absolvit 2019, 1 oră,
13. PERTEA CRISTINA Limba și literatura Formare profesională în scopul optimizării performan țelor educa ționale ale
ADRIANA română cadrelor didactice în cadrul Conferinței cu tema Vizibilitatea copilului- în
centrul intervențiiloreducaționale. Strategii de accesare și poten țare a
rolului terapeutic al profesorilor, pentru o pedagogie incluzivă, organizată de
Emafil Profesional S.R.L.-D, Ilfov, cu durata de 4 ore, conform adeverin ței
eliberate;
- DOCENDO DISCIMUS(Pedagogie Postmodernă)- Ministerul Educației
Naționale, FURNIZOR Aociația Profesională COGNITA –Adeverința
eliberata, acreditat prin OM nr. 3706/21.05.2018, 60 ore, 15 credite
profesionale transferabile, Derulat 11.02.2019-05.03.2019,
- Marketing educațional , Furnizor Aociația Profesională COGNITA -
Adeverința eliberata, acreditat prin OM, 60 ore, 15 credite profesionale
transferabile.Derulat 23.03.2019-11.04.2019
-THE DIGITAL CLASSROOM, 25 ore, derulat 24-30.11.2018, Erasmus+
-SCHOOL AND FAMILY, PT, 25 ore, derulat 21-27.07.2019, Erasmus+
14. PETROIU CARMEN Module tehnice-  MARKETING EDUCAȚIONAL, derulat în perioada 20 martie 2019 - 09
domeniul mecanic aprilie 2019, obținând un număr de 15 de credite profesionale transferabile.
 MANAGEMENTUL PROIECTELOR EDUCAȚIONALE, derulat în
perioada 06 aprilie 2019 - 07 mai 2019, obținând un număr de 15 de credite
profesionale transferabile.
 EDUCAȚIE INCLUZIVĂ. STRATEGII DE IDENTIFICARE ȘI
INTERVENȚIE, derulat în perioada 20 martie 2019 - 09 mai 2019, obținând
un număr de 15 de credite profesionale transferabile.
 DOCENDO DISCIMUS (Pedagogie postmodernă), derulat în perioada 16
aprilie 2019 - 20 mai 2019, obținând un număr de 15 de credite profesionale
transferabile.
 MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL PERFORMANT, derulat în perioada
5 mai 2019 - 26 iunie 2019, obținând un număr de 15 de credite profesionale
transferabile

15. STANCA ADRIANA Matematica  MARKETING EDUCAȚIONAL, derulat în perioada 20 martie 2019 - 09
aprilie 2019, obținând un număr de 15 de credite profesionale transferabile.
 MANAGEMENTUL PROIECTELOR EDUCAȚIONALE, derulat în
perioada 06 aprilie 2019 - 07 mai 2019, obținând un număr de 15 de credite
profesionale transferabile.
 EDUCAȚIE INCLUZIVĂ. STRATEGII DE IDENTIFICARE ȘI
INTERVENȚIE, derulat în perioada 20 martie 2019 - 09 mai 2019, obținând
un număr de 15 de credite profesionale transferabile.
 DOCENDO DISCIMUS (Pedagogie postmodernă), derulat în perioada 16
aprilie 2019 - 20 mai 2019, obținând un număr de 15 de credite profesionale
transferabile.
 MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL PERFORMANT, derulat în perioada
63
5 mai 2019 - 26 iunie 2019, obținând un număr de 15 de credite profesionale
transferabile
16 STOICA VIOLETA Religie  MARKETING EDUCAȚIONAL, derulat în perioada 20 martie 2019 - 09
aprilie 2019, obținând un număr de 15 de credite profesionale transferabile.
 MANAGEMENTUL PROIECTELOR EDUCAȚIONALE, derulat în
perioada 06 aprilie 2019 - 07 mai 2019, obținând un număr de 15 de credite
profesionale transferabile.
 EDUCAȚIE INCLUZIVĂ. STRATEGII DE IDENTIFICARE ȘI
INTERVENȚIE, derulat în perioada 20 martie 2019 - 09 mai 2019, obținând
un număr de 15 de credite profesionale transferabile.
 DOCENDO DISCIMUS (Pedagogie postmodernă), derulat în perioada 16
aprilie 2019 - 20 mai 2019, obținând un număr de 15 de credite profesionale
transferabile.
 MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL PERFORMANT, derulat în perioada
5 mai 2019 - 26 iunie 2019, obținând un număr de 15 de credite profesionale
transferabile
17 TULPAC CLAUDIA Informatică  MARKETING EDUCAȚIONAL, derulat în perioada 20 martie 2019 - 09
aprilie 2019, obținând un număr de 15 de credite profesionale transferabile.
 MANAGEMENTUL PROIECTELOR EDUCAȚIONALE, derulat în
perioada 06 aprilie 2019 - 07 mai 2019, obținând un număr de 15 de credite
profesionale transferabile.
 EDUCAȚIE INCLUZIVĂ. STRATEGII DE IDENTIFICARE ȘI
INTERVENȚIE, derulat în perioada 20 martie 2019 - 09 mai 2019, obținând
un număr de 15 de credite profesionale transferabile.
 DOCENDO DISCIMUS (Pedagogie postmodernă), derulat în perioada 16
aprilie 2019 - 20 mai 2019, obținând un număr de 15 de credite profesionale
transferabile.
 MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL PERFORMANT, derulat în perioada
5 mai 2019 - 26 iunie 2019, obținând un număr de 15 de credite profesionale
transferabile

 Personalul didactic auxiliar - număr pe categorii:


Numărul de personal este:
Număr de
sub normativele
Număr norme la nivelul peste normativele
privind
Categorie de de pentru normativelor privind încadrarea
încadrarea
personal persoane fiecare privind încadrarea categoriei
categoriei
încadrate categorie de categoriei respective respective de
respective de
personal de personal personal
personal
secretar 3 2,5 - x -
contabil 1 1,5 - x -
laborant 1 1 - x -
tehnician 1 1 - x -
bibliotecar 1 1 - x -
Informatician 1 1 - x -

 Personalul nedidactic (număr pe categorii):


Numărul de personal este:
Număr de sub normativele
la nivelul
Număr de norme pentru privind peste normativele
Categorie normativelor privind
persoane fiecare încadrarea privind încadrarea
de personal încadrarea categoriei
încadrate categorie de categoriei categoriei respective
respective de
personal respective de de personal
personal
personal
îngrijitor 5 5 x
muncitor 5 5 x
paznic 3 3 x

Puncte tari
 Personal didactic calificat cu gradul didactic I în procent ridicat (Surse: Dosare personale, Rapoarte de
inspecţii şcolare, Dosar Comisia de perfecţionare);
 Există cadre didactice care au elaborat manuale aprobate de M.E.N. (fizică clasa a XII-a liceu şi chimie
clasa a XI-a) şi cărţi de specialitate cu viză ISBN (Asamblări mecanice în sistemele tehnice);
64
 Există cadre didactice de specialitate care fac parte din colectivele de evaluare a manualelor şi auxiliarelor
curriculare;
 Un număr mare de cadre didactice care au participat la cursuri de formare organizate de CCD Dâmboviţa şi
Universitatea Valahia Târgovişte. Sau alte centre de formare
Puncte slabe
 Cadrele didactice – maiştri instructori nu au participat la cursuri de formare.

2.2.7 Parteneriat şi colaborări


Pornind de la contextul în care societatea doreşte să evolueze pe coordonatele economiei de piaţă este
necesar să se stabilească un echilibru dintre cererea de educaţie şi oferta educaţională, iar colaborarea şcolii cu
agentul economic în cadrul uni parteneriat educaţional reprezintă o prioritate socială.
Parteneriatul social pe care unitatea noastră şcolară l-a încheiat cu agenţii economici se materializează în:
- validarea de către agenţii economici a standardelor de pregătire profesională (SPP);
- implicarea agenţilor economici în elaborarea curriculum-ului de dezvoltare locală ce reprezintă o
componentă importantă a planului de învăţământ pentru filiera tehnologică;
- consultarea agenţilor economici în procesul de fundamentare a planului de şcolarizare, cât şi în
procesul de elaborare al planului de acţiune al şcolii;
- alocarea resusrselor pentru finanţarea învăţământului de la bugetul local.
Parteneriatele stabilite cu agenţii economici sunt realizate pe baza convenţiilor şi protocoalelor de
colaborare, obiectivul principal al acestor parteneriate îl constitue asigurarea efectuării de către elevi a instruirii
practice comasate la agentul economic.
Unitatea noastră şcolară a corelat oferta educaţională cu harta parteneriatului.
Incepand cu anul şcolar 2002-2003 şcoala a dezvoltat relaţii de colaborare cu agenţi economici din
municipiul Târgovişte pentru desfăşurarea instruirii practice comasate de către elevii din învăţământul profesional
și tehnic: S.C. ERDEMIR România, S.C. Mecanică Rotes S.A., Agen ția de Protec ția Mediului Dâmbovi ța,
Compania de Apă Târgoviște, SC GIGI SERVICE SRL. Deasemenea, am mai colaborat cu: D.S.P. Dâmboviţa,
Muzeul Judeţean de Istorie Dâmboviţa, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Agen ția Antidrog, C.C.D., Asocia ția
Cultural științifică ”Vasile Pogor”, Primăria Municipiului Târgovi ște, Școala Gimnazială Specială Târgovi ște,
Unitățile Militare de la Teiș, Căminul de bătrâni ”Catedrala Eroilor”,Târgovi ște, Poli ția Comunitară, Universitatea
Valahia Târgoviște, Organizația Nonguvernamentală ProMas Craiova, Biblioteca Jude țeană şi cu alte organizaţii
pentru activităţi educative.
Toate aceste relaţii de parteneriat sunt cuprinse în Planul de parteneriat al şcolii, anexat.

2.3. Analiza SWOT (rezumat și matrice)


DIAGNOZĂ - ANALIZA SWOT LA ÎNCEPUTUL ANULUI ȘCOLAR 2019 – 2020
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 interesul Liceului Tehnologic Constantin Brâncoveanu  slaba motivaţie a învăţării la elevi;
Târgoviște pentru îmbunătăţirea accesului la educaţiei, al  absenteismul în rândul elevilor;
menţinerii elevilor în sistemul educaţional, al monitorizării  nu toate cadrele didactice folosesc noile
inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor, al formării cadrelor tehnologii în procesul instructiv-educativ;
didactice, al promovării unui nou demers didactic, de formare  disfuncţionalităţi în realizarea procesului de
şi consolidare a competenţelor pentru managementul vieţii proiectare şi de predare – învăţare pentru
personale şi sociale a elevilor; formarea de competenţe;
 poziția geografică a unității școlare (amplasarea între gară și  disfuncţionalităţi în realizarea evaluării de proces:
autogară, ceea ce facilitează accesul elevilor navetiști) ;  implicare precară a familiei în procesul de luare a
 asigurarea încălzirii spațiilor școlare prin existența a trei deciziilor la nivelul unităţii; insuficienta
centrale termice; colaborare a părinţilor cu şcoala;
 biblioteca școlii este dotată cu 12.985 volume;  fonduri bănești insuficiente pentru premierea
 existența unui cabinet de consiliere și orientare școlară dotat elevilor cu rezultate la olimpiade și concursuri;
corespunzător;  rata mare a mediocrității și un număr mare de
 creșterea procentului de promovabilitate la examenul național elevi repetenți (69levi repetenţi).
de bacalaureat după sesiunea a doua, precum și creșterea
numărului de premiilor;
 autorizare ARACIP pentru specializarea Tehnician multimedia,
domeniul PRODUCȚIE MEDIA (OMEN nr.4207/10.09.2014);
 reţea de Internet;
 dotarea cu echipament a unui laborator MEDIA, prin proiectul
POSDRU/154/1.1/G/137341 și prin donație de la Rotay Club
Târgoviște;
65
 încadrarea cu personal didactic calificat;
 număr mare de cadre didactice perfecţionate prin grade
didactice;
 existenţa unui număr semnificativ de cadre didactice, metodişti,
formatori, experți în anagement educațional, autori de manuale
și articole de specialitate și de management educațional care
demonstrează o pregătire de calitate din punct de vedere
ştiinţific, metodic şi al managementului educaţional;
 interes crescut al unui număr mare de cadre didactice
preocupate de propria formare şi dezvoltare profesională prin
stagii de formare continuă şi postuniversitară, în specialitate,
iniţiere în utilizarea calculatorului etc;
 preocuparea personalului didactic pentru inovare, pentru
diseminare de bune practici, pentru organizarea şi participarea
la simpozioane, sesiuni de comunicări şi schimburi de
experienţă;
 asigurarea unei comunicări eficiente cu şcoli și licee
tehnologice, prin utilizarea site-ului școlii și platformelor, iar cu
IȘJ și prin FTP;
 asigurarea în şcoală a unui mediu educaţional „prietenos”;
 buna colaborare între toate compartimentele din școală, între
Inspectoratul Şcolar Judeţean şi unitatea noastră de învățământ,
Universitatea Valahia, Biblioteca Județeană ”I. H. Rădulescu”
Târgoviște şi CCD Dâmboviţa;
 școala a fost inclusă în Proiectul PHARE TVET RO, 2004-
2006;
 organizarea şi desfăşurarea asistențelor la ore din perspectiva
consilierii şcolii în vederea optimizării actului educativ şi a
managementului organizaţiei;
 elaborarea și aplicarea testelor inițiale;
 organizarea comisiilor pe domenii.
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 derularea unui număr mare de proiecte strategice de către  promovarea în mass-media a unor „modele”
M.E.N; negative pentru educaţie;
 participarea la proiecte;  situaţia economică dificilă, existenţa unei oferte
 înaintarea documentelor/ demararea procedurilor în amenajării tot mai scăzute pentru piaţa muncii;
unei săli de legislație pentru specializarea Mecanic-auto;  diminuarea interesului/capacităţii familiei de a
 posibilitatea dezvoltării instituţionale şi a resursei umane prin susţine pregătirea şcolară a copilului şi de a-i
accesarea unor programe diverse de finanţare externă; existenţa monitoriza timpul liber;
programelor de mobilitate în parteneriat european;  situaţia socio-economică precară a familiilor din
 existenţa unor standarde naţionale pentru evaluarea şi asigurarea care provin unii elevi;
calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar;  existenţa unui număr mare de părinţi plecaţi din
 sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin ţară, 89 de elevi au părinții plecați);
programe guvernamentale;  slabe iniţiative private/sprijin comunitar pentru
 implementării proiectelor finanțate prin Programul ERASMUS dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional;
+;  insuficientă conştientizare a părinţilor elevilor
 implementarea proiectului ROSE finanțat de Banca Mondială; privind rolul lor de principal partener educaţional
 posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu I.Ș.J, prin al şcolii.
portal şi forum.  înregistrarea unui declin demografic general,
accentuat pentru populaţia de vârstă școlară.

2.4. Rezumatul principalelor aspecte ale procesului de dezvoltare:


Din analiza de nevoi a şcolii reiese că priorităţile în dezvoltarea învăţământului de specialitate (profesional
şi tehnic) identificate la nivel regional şi local, reprezintă ţinte strategice şi pentru şcoala noastră şi necesită
dezvoltare în continuare:
 Corelarea ofertei şcolare cu cererea existentă pe piaţa muncii prin includerea în şcolile din sistemul TVET
a calificărilor de nivel 3 și 4 din domeniile identificate ca prioritare la nivel judeţean;
 Dezvoltarea parteneriatelor sociale active de formare profesională pe bază de acorduri de parteneriat;
 Reabilitarea şi dotarea minimală cu mobilier a tuturor sălilor de clasă;
 Reabilitarea termică a clădirilor;
 Îmbunătăţirea dotării cu calculatoare a unităţii şcolare;
 Dezvoltarea orientării şi consilierii profesionale în scopul creşterii performanţelor educaţionale şi ratelor de
tranziţie către nivele superioare de educaţie;
66
 Dezvoltarea personală şi profesională a elevilor prin implicarea cabinetului de asistenţă psihopedagogică;
 Asigurarea accesului cadrelor didactice din şcoală la programe de formare continuă, specifice noilor
competenţe profesionale;
 Creşterea numărului elevilor în învăţământul TVET din mediul rural, pentru a obţine calificări in domeniile
prioritare la nivel judeţean;
 Îmbunătăţirea calităţii procesului de pregătire profesională prin învăţământul TVET în scopul creşterii
şanselor de integrare socio-profesională a absolvenţilor.

67
PARTEA a III-a: PLANUL OPERAȚIONAL
3.1 Priorităţile, obiectivele specifice şi ţintele şcolii
Prioritatea 1: Asigurarea accesului egal la educație de calitate pentru to ți elevii din unitatea școlară.
Obiectiv 1: Îmbunătăţirea accesului egal şi universal la educaţie de calitate la nivelul învăţământului
obligatoriu.
Ţinta 1.1: Cuprinderea în clasele a IX-a a cel puţin 112 de elevi (4 clase).
Ţinta 1.2: Crearea condiţiilor egale/ echitabile de acces la educaţie pentru toţi elevii şcolii.

Obiectiv 2: Reducerea absenteismului la nivelul unităţii de învăţământ.


Ţinta 2.1: Diminuarea numărului de elevi aflaţi în situaţie de absenteism major, la cel mult 15 elevi în
învăţământul secundar inferior şi cel mult 20 elevi în învăţământul secundar superior.
Ţinta 2.2: Diminuarea abandonului şcolar la cel mult 10 elevi, la nivelul învăţământului obligatoriu.

Obiectiv 3: Îmbunătăţirea ofertei educaţionale pentru învăţământul liceal.


Ţinta 3.1: Identificarea a cel puţin trei domenii prioritare cerute pe piaţa muncii.
Ţinta 3.2: Corelarea în proporţie de cel puţin 70% a planului de şcolarizare pentru învăţământul TVET, cu
priorităţile de dezvoltare a resurselor umane preconizate în PLAI şi PRAI.
Ţinta 3.3: Investigarea inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor de liceu tehnologic, rută directă, seral, frecvenţă
redusă, neînscrişi în învăţământul superior.
Ţinta 3.4: Menţinerea în oferta educaţională a calificărilor Tehnician operator procesare text imagine/ Tehnician
multimedia.

Obiectiv 4: Dezvoltarea serviciilor de asistenţă educaţională pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale.
Ţinta 4.1: Cuprinderea în învăţământul de masă a tuturor copiilor cu CES orientaţi către învăţământul de masă.
Ţinta 4.2: Înregistrarea progresului elevilor în ceea ce priveşte achiziţiile de bază şi capăacitatea de relaţionare cu
ceilalţi, pentru cel puţin 75% din numărul elevilor cu CES incluşi în învăţământul de masă.

Obiectiv 5: Îmbunătățirea condiţiilor de desfăşurare a procesului de învăţământ.


Ţinta 5.1: Executarea unor lucrări de reparaţii curente.

Prioritatea 2: Pregătirea pentru descentralizare prin consolidarea capacită ților institu ționale și
promovarea unui management educațional performant la nivel local.
Obiectiv 6: Dezvoltarea autonomiei instituţionale prin asumarea responsabilităţilor care decurg din
descentralizarea curriculară, a resurselor umane şi financiare.
Ţinta 6.1: Stabilirea ofertei la decizia şcolii conform nevoilor şi intereselor a cel puţin 80% din numărul de elevi,
ţinând cont de specificul comunităţii locale.
Ţinta 6.2: Implicarea directă sau prin reprezentanţi/ aparţinători legali, la deciziile privind curriculumul în
dezvoltare locală, elaborarea planului de şcolarizare, a PAS+ului, a cel puţin 70% din numărul familiilor elevilor.

Obiectiv 7: Realizarea unui management eficient al unităţii de învăţământ prin asigurarea respectării de
către Consiliul de Administraţie a legislaţiei în vigoare.
Ţinta 7.1: Implicarea membrilor Consiliului de Administraţie în procesul de luare a deciziilor cu privire la buget,
management financiar, angajarea personalului, recompensarea profesorilor, măsuri disciplinare şi control intern.
Ţinta 7.2: Revizuirea procedurilor existente privind transparenţa deciziilor.

Obiectiv 8: Îmbunătăţirea parteneriatului şcoală – comunitate locală.


Ţinta 8.1: Existenţa şi reactualizarea procedurilor privind transparenţa deciziilor.
Ţinta 8.2: Derularea unor proiecte de parteneriat educaţional.
Ţinta 8.3: Dezvoltarea hărţii parteneriale cu agenţii economici.

Prioritatea 3: Îmbunătățirea calității educației în unitatea de învățământ.


Obiectiv 9: Dezvoltarea capacităţii instituţionale în cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Brâncoveanu”.
Ţinta 9.1: Revizuirea planului operaţional corespunzător PAS+ului.
Ţinta 9.2: Raportarea evaluării interne şi externe la cadrul legislativ privind asigurarea calităţii.
Ţinta 9.3: Asigurarea încadrării cu personal didactic calificat.

68
Obiectiv 10: Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la examenele naţionale de bacalaureat, la concursuri şi
olimpiade şcolare.
Ţinta 10.1: Creşterea promovabilităţii la examenul de bacalaureat cu 3% faţă de anul şcolar 2017 – 2018.
Ţinta 10.2: Creşterea promovabilităţii cu 5% la disciplinele de examen faţă de anul şcolar 2017 – 2018.
Ţinta 10.3: Creşterea cu 3% a numărului de premii la concursurile şi olimpiadele şcolare.
Obiectiv 11: Îmbunătăţirea competenţelor de scris şi de lectură ale elevilor din unitatea şcolară.
Ţinta 11.1: Capacitatea de formulare a răspunsurilor care vizează conţinutul şi înţelegerea textelor, la diferite
discipline de învăţământ, demonstrată de cel puţin 60% dintre elevi.
Ţinta 11.2: Capacitatea de interpretare a informaţiilor provenite din lectura textelor, studierea tabelelor, schemelor,
graficelor, de cel puţin 60% dintre elevi.

Obiectiv 12: Îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice de evaluare a rezultatelor şcolare, cu focalizare
pe rezultate ale învăţării, în scopul orientării şi optimizării procesului de învăţare.
Ţinta 12.1: Optimizarea instrumentelor şi metodelor de monitorizare astfel încât toate cadrele didactice să
beneficieze de consiliere şi evaluare periodică.
Ţinta 12.2: Creşterea ratei de promovare cu cel puţin 3% faţă de anul şcolar precedent.
Ţinta 12.3: Îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de elevi la examenul de bacalaureat prin creşterea procentulşui de
promovabilitate cu cel puţin 3% faţă de anul şcolar precedent.
Ţinta 12.4: Dezvoltarea competenţelor profesionale conform standardelor de pregătire profesională la cel puţin
90% dintre elevii cuprinşi în IPT.

Obiectiv 13: Dezvoltarea unui program coerent de activităţi formale şi nonformale, cu caracter educativ,
adecvat intereselor elevilor.
Ţinta 13.1: Participarea a cel puţin 80% dintre elevi la activităţile educative cu caracter extraşcolar.
Ţinta 13.2: Participarea tuturor elevilor la activităţile organizate în cadrul programului „Şă ştii mai multe, să fii
mai bun!”.

Obiectiv 14: Îmbunătăţirea capacităţii cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar de a presta servicii
de calitate.
Ţinta 14.1: Participarea cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar la cel puţin o formă de perfecţionare în
anul şcolar 2018 – 2019, în funcţie de nevoile şcolii.
Ţinta 14.2: Utilizarea în activitatea la clasă a achiziţiilor dobândite în cadrul cursurilor de formare de către cel
puţin 85% dintre cadrele didactice.

Prioritatea 4: Realizarea unui sistem educațional stabil, echitabil, efficient și relevant la nivelul unită ții
școlare, compatibil cu cel European.
Obiectiv 15: Promovarea şi valorificarea diversităţii şi interculturalităţii în educaţie.
Ţinta 15.1: Valorizarea experienţelor dobândite în cadrul proiectelor de parteneriat european.

Obiectiv 16: Îmbunătăţirea competenţelor de implementare de proiecte europene, Erasmus+, în scopul


creşterii calităţii educaţiei.
Ţinta 16.1: Realizarea unor parteneriate între şcoli, autorităţi locale, ONG+uri, firme private etc. în vederea
elaborării/ implementării unor proiecte prin programe europene.

Obiectiv 17: Compatibilizarea sistemului naţional de educaţie cu sistemele europene prin iniţierea şi
derularea unor programe/ proiecte care vizează creşterea performanţelor elevilor şi cadrelor didactice.
Ţinta 17.1: Îmbunătăţirea competenţelor de implementare de proiecte prin programe europene în scopul atragerii
de finanţări nerambursabile şi a creşterii performanţelor elevilor şi cadrelor didactice.
Ţinta 17.2: Derularea de proiecte Erasmus+ (KA1 şi KA2) şi Rose.

69
3.2. PLANUL OPERAŢIONAL 2018 – 2019

PRIORITATEA 1: ASIGURAREA DE ŞANSE EGALE LA EDUCAŢIE DE CALITATE PENTRU TOŢI ELEVII UNITĂŢII ŞCOLARE.
Obiectiv 1: Îmbunătăţirea accesului egal şi universal la educaţie de calitate la nivelul învăţământului obligatoriu.
Obiectiv 2: Reducerea absenteismului la nivelul unităţii de învăţământ.
Obiectiv 3: Îmbunătăţirea ofertei educaţionale pentru învăţământul liceal.
Obiectiv 4: Dezvoltarea serviciilor de asistenţă educaţională pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale.
Obiectiv 5: Îmbunătățirea condiţiilor de desfăşurare a procesului de învăţământ.
Ţinte:
Ţinta 1.1: Cuprinderea în clasele a IX-a a cel puţin 112 de elevi (4 clase).
Ţinta 1.2: Crearea condiţiilor egale/ echitabile de acces la educaţie pentru toţi elevii şcolii.
Ţinta 2.1: Diminuarea numărului de elevi aflaţi în situaţie de absenteism major, la cel mult 15 elevi în învăţământul secundar inferior şi cel mult 20 elevi în învăţământul
secundar superior.
Ţinta 2.2: Diminuarea abandonului şcolar la cel mult 10 elevi, la nivelul învăţământului obligatoriu.
Ţinta 3.1: Identificarea a cel puţin trei domenii prioritare cerute pe piaţa muncii.
Ţinta 3.2: Corelarea în proporţie de cel puţin 70% a planului de şcolarizare pentru învăţământul TVET, cu priorităţile de dezvoltare a resurselor umane preconizate în
PLAI şi PRAI.
Ţinta 3.3: Investigarea inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor de liceu tehnologic, rută directă, seral, frecvenţă redusă, neînscrişi în învăţământul superior.
Ţinta 3.4: Menţinerea în oferta educaţională a calificărilor Tehnician operator procesare text imagine/ Tehnician multimedia.
Ţinta 4.1: Cuprinderea în învăţământul de masă a tuturor copiilor cu CES orientaţi către învăţământul de masă.
Ţinta 4.2: Înregistrarea progresului elevilor în ceea ce priveşte achiziţiile de bază şi capăacitatea de relaţionare cu ceilalţi, pentru cel puţin 75% din numărul elevilor cu
CES incluşi în învăţământul de masă.
Ţinta 5.1: Executarea unor lucrări de reparaţii curente.
Context:
La Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” cererea de calificare şi oferta educaţională a şcolii, pentru învăţământul profesional şi tehnic, este echilibrată, ceea
ce poate permite accesul egal la educaţie al elevilor. Accesul la educaţie pentru populaţia de vârstă şcolară este limitat, în principal, de: dezinteres din partea absolvenţilor
de gimnaziu pentru continuarea studiilor; neimplicarea părinţilor elevilor în procesul educaţional.
Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultatele aşteptate Data pana la Persoana/persoanele Parteneri : Cost Sursa de
(ce anume trebuie să se întâmple ?) (masurabile) care vor fi responsabile finanţare
finalizate
1. Acţiuni de identificare a elevilor care Realizarea planului de Echipa managerială Materiale
Sept. – nov. Venituri
nu frecventează învăţământul şcolarizare propus (5 clase, 168 Diriginţii claselor a IX-a I.S.J. D-ţa, consumabil
2019 proprii
obligatoriu de elevi cuprinşi) şi a X-a e
2. Lectorate cu părinţii privind La toate clasele a IX-a şi a X-a Oct. – dec. Echipa managerială Părinţii elevilor Materiale Venituri
importanţa frecventării şcolii se organizează lectorate cu 2019 Consilierul şcolar de clasa a IX-a consumabil proprii
părinţii Diriginţii şi a X-a e
Profesorii de legătură
Cel puţin 90% dintre Venituri
Echipa managerială
3. Consilierea părinţilor în vederea absolvenţii claselor a X-a Materiale proprii/
Ian. – aprilie. Consilierul şcolar Părinţii elevilor
înscrierii elevilor în ciclul superior al optează pentru continuarea consumabil Proiecte
2020 Diriginţii de clasa a X-a
liceului studiilor în ciclul superior al e Parteneriat
Profesorii de legătură
liceului e
4. Organizarea şi desfăşurarea de campanii Dosare complete de burse ale
Semestru I al Directorul Materiale
de informare a elevilor cu privire la elevilor depuse în termen Venituri
anului şcolar Contabilul şef consumabil
programele sociale de acordare a burselor Toţi elevii care solicită burse proprii
2019 – 2020 Diriginţii e
„Bani de liceu” şi „Bursa profesională” primesc aprobare
Planuri de intervenţie
5. Asigurarea de oferte educaţionale
personalizate aprobate de Directorii Materiale
relevante pentru segmentele vulnerabile Venituri
CJRAE 2019 – 2020 Responsabili de CM CJRAE consumabil
ale populaţiei şcolare (elevi cu CES, elevi proprii
Curriculum adaptat aplicat Cadre didactice e
din grupuri dezavantajate)
elevilor cu CES
Directorii Materiale
6. Crearea unui mediu educaţional atractiv Panouri şi lucrări ale elevilor Venituri
2019 – 2020 Responsabili de CM consumabil
pentru elevi expuse proprii
Diriginţi e
Fişe de observare a lecţiei
Directorii Materiale
7. Monitorizarea modului în care cadrele Planuri de lecţie Venituri
2019 – 2020 Responsabili de CM consumabil
didactice desfăşoară activitatea didactică Rapoarte ale comisiilor proprii
Responsabilul CEAC e
metodice
Directorii
Diriginţii
Portofoliul proiectului
Consilierul şcolar Materiale
8. Implementarea strategiei de prevenire a „Prezent” Nov. 2019 – Venituri
Responsabilul consumabil
abandonului şcolar Tabele de prezenţă iun. 2020 proprii
proiectului – Radu e
Raportul comisiei de frecvenţă
Andra
Comisia de frecvenţă
9. Derularea unor programe de sprijin
Directorii Materiale
pentru elevii cu părinţi plecaţi în Venituri
PV de la activităţile desfăşurate 2018 – 2019 Diriginţii consumabil
străinătate sau care au tendinţe de proprii
Consilierul şcolar e
absenteism major
10. Derularea unor programe de prevenire Directorii Materiale
Venituri
a abandonului şcolar în cadrul cabinetului Nr. de elevi consiliaţi 2019 – 2020 Diriginţii CJRAE consumabil
proprii
de consiliere psihopedagogică Consilierul şcolar e

71
Nr. de elevi consiliaţi şi
CJRAE
orientaţi
Biblioteca
Nr. ore de consiliere şi orientare Directorii Materiale
11. Derularea programelor de consiliere şi Judeţeană Venituri
personală şi profesională 2019 – 2020 Diriginţii consumabil
orientare în vederea dezvoltării personale Poliţia proprii
incluse în planificările la Consilierul şcolar e
Comunitatea
dirigenţie
locală
Nr. activităţi extraşcolare
12. Derularea unor parteneriate la nivel Nr. acorduri de parteneriat Oct. 2019 Materiale
Directorii Venituri
local în vederea asigurării succesului şcoală – familie – elev Părinţii elevilor consumabil
Diriginţii proprii
şcolar şi frecventării şcolii PV de la întâlnirile cu părinţii 2019 – 2020 e
13. Consilierea individuală/ de grup a
cadrelor didactice în vederea cunoaşterii Materiale
Directorii Venituri
particularităţilor de vârstă şi individuale Nr. cadre didactice consiliate 2019 – 2020 CJRAE consumabil
Consilierul şcolar proprii
ale elevilor şi optimizării relaţiilor elev- e
profesor, şcoală - familie
14. Utilizarea în cadrul lecţiilor a unor Fişe de observare a lecţiei Directorii Materiale
Venituri
strategii de lucru diferenţait, adecvat Planuri de lecţie 2019 – 2020 Responsabilii de CM consumabil
proprii
nevoilor elevilor Fişe de lucru Cadrele didactice e
Materiale
Toţi diriginţii monitorizează Directorii Venituri
15. Monitorizarea lunară a absenţelor 2019 – 2020 consumabil
lunar absenţele elevilor Diriginţii proprii
e
Directorii
Opţiunile elevilor centralizate Şcolile Materiale
16. Realizarea unui studiu privnd opţiunile Consiliul de Venituri
Plan de şcolarizare propus, Nov. 2019 Gimnaziale din consumabil
elevilor de clasa a VIII-a şi a X-a Administraţie proprii
adaptat cererii pieţei muncii judeţ e
Consiliul Profesoral
Nr. ore de pregătire Materiale
17. Îmbunătăţirea performanţelor şcolare Directorii Venituri
suplimentară a elevilor 2019 – 2020 consumabil
ale elevilor Cadrele didactice proprii
Elaborarea fişelor de progres e
Codiţiile igienico-sanitare sunt Venituri
respectate proprii
Directorii Materiale
18. Asigurarea condiţiilor igienico- Sunt alocate fonduri de către Venituri
2019 – 2020 Administratorul DSP D-ţa consumabil
sanitare Consiliul Local alocate de
Contabilul Şef e
Autorizaţia sanitară de Consiliul
funcţionare Local
19. Elaborarea bugetului pentru anul 2019 Proiectul de bugetul elaborat Nov. – dec. Directorii Primăria Materiale Venituri
2019 Contabilul Şef Târgovişte consumabil proprii

72
e
Venituri
proprii
Materiale
Fonduri acordate de Consiliul Directorii Venituri
20. Asigurarea utilităţilor 2019 – 2020 Consiliul Local consumabil
Local Contabilul Şef alocate de
e
Consiliul
Local

PRIORITATEA 2: PREGĂTIREA PENTRU DESCENTRALIZARE PRIN CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR INSTITUŢIONALE ŞI PROMOVAREA


UNUI MANAGEMENT EDUCAŢIONAL PERFORMANT LA NIVELUL ŞCOLII.
Obiectiv 6: Dezvoltarea autonomiei instituţionale prin asumarea responsabilităţilor care decurg din descentralizarea curriculară, a resurselor umane şi
financiare.
Obiectiv 7: Realizarea unui management eficient al unităţii de învăţământ prin asigurarea respectării de către Consiliul de Administraţie a legislaţiei în vigoare.
Obiectiv 8: Îmbunătăţirea parteneriatului şcoală – comunitate locală.
Ţinte:
Ţinta 6.1: Stabilirea ofertei la decizia şcolii conform nevoilor şi intereselor a cel puţin 80% din numărul de elevi, ţinând cont de specificul comunităţii locale.
Ţinta 6.2: Implicarea directă sau prin reprezentanţi/ aparţinători legali, la deciziile privind curriculumul în dezvoltare locală, elaborarea planului de şcolarizare, a
PAS+ului, a cel puţin 70% din numărul familiilor elevilor.
Ţinta 7.1: Implicarea membrilor Consiliului de Administraţie în procesul de luare a deciziilor cu privire la buget, management financiar, angajarea personalului,
recompensarea profesorilor, măsuri disciplinare şi control intern.
Ţinta 7.2: Revizuirea procedurilor existente privind transparenţa deciziilor.
Ţinta 8.1: Existenţa şi reactualizarea procedurilor privind transparenţa deciziilor.
Ţinta 8.2: Derularea unor proiecte de parteneriat educaţional.
Ţinta 8.3: Dezvoltarea hărţii parteneriale cu agenţii economici.
Context: Unitatea şcolară beneficiază de utilităţi (apă, curent, gaze, telefon, fax, internet), este încadrată conform normativelor în vigoare în ceea ce priveşte personalul de
întreţinere.
Acţiuni pentru atingerea Data pana la
Rezultatele aşteptate Persoana/persoanele Sursa de
obiectivului: (ce anume care vor fi Parteneri Cost
(masurabile) responsabile finanţare
trebuie să se întâmple ?) finalizate
Programe de CDL Directorii
elaborate şi aprobate de Responsabilul CM Materiale
1. Elaborarea şi aprobarea Mart. –
CLDPS, pentru toate Tehnologii ISJ D-ţa consumabile Venituri proprii
ofertei de CDL aprilie. 2020
domeniile şcolarizate în Cadrele didactice de
şcoală specialitate

73
2. Popularizarea ofertei PV de popularizare a Mart. – iun. Directorii Școlile Gimnazială din Materiale
Venituri proprii
educaţionale a şcolii ofertei educaţionale 2020 Cadrele didactice judeţ consumabile

Fişele de post pentru toate


categoriile de personal
3. Monitorizarea îndeplinirii elaborate şi asumate
rolurilor, responsabilităţilor, Fişele de autoevaluare ale Directorii Materiale
2019 – 2020 Venituri proprii
funcţiilor şi atribuţiilor ce personalului elaborate şi Membrii CA consumabile
revin membrilor CA completate
Registrul de PV ale CA
Hotărârile CA
Acorduri de parteneriat
4. Organizarea şi desfăşurarea
încheiate cu comunitatea
de activităţi extraşcolare şi Directorii Materiale Sponsorizări
locală 2019 – 2020 Comunitatea locală
extracurriculare în parteneriat Diriginţii consumabile Venituri proprii
PV de la activităţi
cu comunitatea locală
Fotografii
5. Încheierea de acorduri de
parteneriat cu instituţiile Acorduri de parteneriat
Comunitatea locală Materiale
abilitate în vederea asigurării încheiate cu comunitatea 2019 – 2020 Directorii Venituri proprii
Poliţia Tîrgovişte consumabile
securităţii elevilor şi locală, Poliţia
personalului şcolii
6. Organizarea şi desfăşurarea
de activităţi de educaţie pentru
PV de la activităţile Directorii Comunitatea locală
sănătate, prevenirea violenţei, Materiale
desfăşurate 2019 – 2020 Diriginţii Poliţia Tîrgovişte Venituri proprii
cetăţenie activă, educaţie consumabile
Fotografii de la activităţi Consilierul şcolar DSP D-ţa
religioasă, cultură şi tradiţie,
acceptarea diferenţelor etc.
7. Derularea unor proiecte PV de la activităţile Directorii
Centrul Europe Direct Materiale
comunitare cu caracter desfăşurate 2019 – 2020 Diriginţii Venituri proprii
Les,t do it consumabile
ecologic Fotografii de la activităţi Consilierul şcolar
Acorduri de parteneriat Directorii
8. Asigurarea pregătirii Sept. – oct. Operatori economici din Materiale
încheiate cu agenţii Cadrele didactice de Venituri proprii
practice a elevilor 2019 Târgovişte consumabile
economici specialitate

74
PRIORITATEA 3: ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI ÎN LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”.
Obiectiv 9: Dezvoltarea capacităţii instituţionale în cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Brâncoveanu”.
Obiectiv 10: Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la examenele naţionale de bacalaureat, la concursuri şi olimpiade şcolare.
Obiectiv 11: Îmbunătăţirea competenţelor de scris şi de lectură ale elevilor din unitatea şcolară.
Obiectiv 12: Îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice de evaluare a rezultatelor şcolare, cu focalizare pe rezultate ale învăţării, în scopul orientării şi
optimizării procesului de învăţare.
Obiectiv 13: Dezvoltarea unui program coerent de activităţi formale şi nonformale, cu caracter educativ, adecvat intereselor elevilor.
Obiectiv 14: Îmbunătăţirea capacităţii cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar de a presta servicii de calitate.
Ţinte :
Ţinta 9.1: Revizuirea planului operaţional corespunzător PAS+ului.
Ţinta 9.2: Raportarea evaluării interne şi externe la cadrul legislativ privind asigurarea calităţii.
Ţinta 9.3: Asigurarea încadrării cu personal didactic calificat.
Ţinta 10.1: Creşterea promovabilităţii la examenul de bacalaureat cu 3% faţă de anul şcolar 2018 – 2019.
Ţinta 10.2: Creşterea promovabilităţii cu 5% la disciplinele de examen faţă de anul şcolar 2018 – 2019.
Ţinta 10.3: Creşterea cu 3% a numărului de premii la concursurile şi olimpiadele şcolare.
Ţinta 11.1: Capacitatea de formulare a răspunsurilor care vizează conţinutul şi înţelegerea textelor, la diferite discipline de învăţământ, demonstrată de cel puţin 60% dintre
elevi.
Ţinta 11.2: Capacitatea de interpretare a informaţiilor provenite din lectura textelor, studierea tabelelor, schemelor, graficelor, de cel puţin 60% dintre elevi.
Ţinta 12.1: Optimizarea instrumentelor şi metodelor de monitorizare astfel încât toate cadrele didactice să beneficieze de consiliere şi evaluare periodică.
Ţinta 12.2: Creşterea ratei de promovare cu cel puţin 3% faţă de anul şcolar precedent.
Ţinta 12.3: Îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de elevi la examenul de bacalaureat prin creşterea procentulşui de promovabilitate cu cel puţin 3% faţă de anul şcolar
precedent.
Ţinta 12.4: Dezvoltarea competenţelor profesionale conform standardelor de pregătire profesională la cel puţin 90% dintre elevii cuprinşi în IPT.
Ţinta 13.1: Participarea a cel puţin 80% dintre elevi la activităţile educative cu caracter extraşcolar.
Ţinta 13.2: Participarea tuturor elevilor la activităţile organizate în cadrul programului „Şă ştii mai multe, să fii mai bun!”.
Ţinta 14.1: Participarea cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar la cel puţin o formă de perfecţionare în anul şcolar 2019 – 2020, în funcţie de nevoile şcolii.
Ţinta 14.2: Utilizarea în activitatea la clasă a achiziţiilor dobândite în cadrul cursurilor de formare de către cel puţin 85% dintre cadrele didactice.
Context:
Calitatea în educaţie înseamnă asigurarea de șanse egale pentru fiecare educabil. De aceea trebuie asigurate condiţiile necesare pentru atingerea performanţelor elevilor.
Acţiuni pentru atingerea Rezultatele aşteptate Data pana la care Persoana/persoanele Parteneri Cost Sursa de
obiectivului: (ce anume trebuie (masurabile) vor fi finalizate responsabile finanţare
să se întâmple ?)
Directorii
Comisii constituite şi aprobate de Materiale Venituri
1. Constituirea comisiilor Sept. 2019 Consiliul Profesoral
CP consumabile proprii
Consiliul de Administraţie
2. Identificarea priorităţilor Realizarea unei analize SWOT la Sept. 2019 Directorii Materiale Venituri

75
nivelul fiecărei comisii şi
şcolii în vederea îmbunătăţirii compartiment din şcoală Responsabilii de CM
consumabile proprii
calităţii Stabilirea priorităţilor în vederea Responsabilul CEAC
îmbunătăţirii calităţii
Directorii
3.Revizuirea Regulamentului
RI revizuit Responsabilul CEAC Materiale Venituri
Intern şi a procedurilor Sept. – oct. 2019
Proceduri operaţionale revizuite Responsabilii de consumabile proprii
operaţionale
compartimente
Directorii
4. Elaborarea RAEI şi a RAEI aprobat
Responsabilul CEAC Materiale Venituri
Raportului de autoevaluare a Raportul procesului de Sept. – oct. 2019
Responsabilii de consumabile proprii
şcolii autoevaluare aprobat
compartimente
Directorii
Grafice de pregătire suplimentară
5. Pregătirea suplimentară a Responsabilii de CM
a elevilor Materiale Venituri
elevilor de clasa a XII-a liceu zi 2019 – 2020 Cadrele didactice care
PV de la orele de pregătire consumabile proprii
şi a XIII-a frecvenţă redusă predau discipline de
suplimentară a elevilor
bacalaureat
Directorii
6. Participarea elevilor la Materiale Venituri
Nr. diplome obţinute de elevi 2019 – 2020 Responsabilii de CM
concursuri şi olimpiade şcolare consumabile proprii
Cadrele didactice
7. Consilierea cadrelor didactice
Grafic de consiliere a cadrelor
în vederea formării la elevi a Directorii
didactice Materiale Venituri
deprinderilor de citire şi 2019 – 2020 Responsabilii de CM
Nr. cursuri de formare a cadrelor consumabile proprii
înţelegere a textelor, schemelor, Cadrele didactice
didactice
tabelelor, graficelor etc.
8. Diseminarea exemplelor de PV de la şedinţele de CM Directorii
Materiale Venituri
bune practici la nivelul fiecărei Prezentări PPT 2019 – 2020 Responsabilii de CM
consumabile proprii
CM Fotografii Cadrele didactice
Fişe de observare a lecţiei Directorii
9. Aplicarea metodelor Materiale Venituri
Planuri de lecţie 2019 – 2020 Responsabilii de CM
alternative de evaluare a elevilor consumabile proprii
Rapoarte ale CM Cadrele didactice
10. Aplicarea la clasă de către
Fişe de observare a lecţiei Directorii
cadrele didactice a Materiale Venituri
Planuri de lecţie 2019 – 2020 Responsabilii de CM
competenţelor dobândite în consumabile proprii
Rapoarte ale CM Cadrele didactice
cadrul programelor de formare
11. Promovarea rezultatelor Diplome obţinute de elevi, 2019 – 2020 Directorii Materiale Venituri

76
elevilor la concursuri, olimpiade
şcolare şi extraşcolare, Responsabilii de CM
fotografii postate pe site-ul şcolii consumabile proprii
simpozioane, sesiuni de Cadrele didactice
comunicări ştiinţifice
12. Participarea elevilor şi
Diplome obţinute de elevi şi Directorii
cadrelor didactice la activităţi Alte unităţi Materiale Venituri
cadre didactice 2019 – 2020 Responsabilii de CM
educatice şcolare, extraşcolare, şcolare consumabile proprii
Fotografii Cadrele didactice
extracurriculare
13. Elaborarea analizei de nevoi
Directorii
de formare a personalului Realizarea analizei de nevoi de
Responsabilul comisiei de Materiale Venituri
didactic şi didactic auxiliar şi formare 2019 – 2020 CCD D-ţa
formare consumabile proprii
participarea acestora la cursuri Certificate de formare
Cadrele didactice
de formare

PRIORITATEA 4: REALIZAREA UNUI SISTEM EDUCAŢIONAL STABIL, ECHITABIL, EFICIENT ŞI RELEVANT LA NIVELUL UNITĂŢII
ŞCOLARE, COMPATIBIL CU CEL EUROPEAN.
Obiectiv 15: Promovarea şi valorificarea diversităţii şi interculturalităţii în educaţie.
Obiectiv 16: Îmbunătăţirea competenţelor de implementare de proiecte europene, Erasmus+, în scopul creşterii calităţii educaţiei.
Obiectiv 17: Compatibilizarea sistemului naţional de educaţie cu sistemele europene prin iniţierea şi derularea unor programe/ proiecte care vizează creşterea
performanţelor elevilor şi cadrelor didactice.
Ţinte:
Ţinta 15.1: Valorizarea experienţelor dobândite în cadrul proiectelor de parteneriat european.
Ţinta 16.1: Realizarea unor parteneriate între şcoli, autorităţi locale, ONG+uri, firme private etc. în vederea elaborării/ implementării unor proiecte prin programe europene.
Ţinta 17.1: Îmbunătăţirea competenţelor de implementare de proiecte prin programe europene în scopul atragerii de finanţări nerambursabile şi a creşterii performanţelor
elevilor şi cadrelor didactice.
Ţinta 17.2: Derularea de proiecte Erasmus+ (KA1 şi KA2) şi Rose.
Context:
Unitatea şcolară a obţinut finanţare pentru trei preiecte Erasmus+ (unul pentru acţiunea cheie 1 şi două pentru acţiunea cheie 2) şi pentru proiectul ROSE.În acest context
elevii şi cadrele didactice beneficiază de formare în scopul creşterii performanţelor acestora.
Acţiuni pentru atingerea Rezultatele aşteptate Data pana la Persoana/persoanele Parteneri : Cost Sursa de
obiectivului: (ce anume trebuie (masurabile) care vor fi responsabile finanţare
să se întâmple ?) finalizate
1. Stabilirea atribuţiilor şi Portofoliile proiectelor finanţate Oct. – nov, Directorii ANPCDEFP Materiale Fonduri
responsabilităţilor în cadrul european 2019 Responsabilul comisiei consumabile neramburs
proiectelor europene Contractele încheiate de cadrele pentru proiecte şi abile
didactice implicate programe europenede

77
formare
Directorii
Responsabilul comisiei
2. Elaborarea unor proiecte cu Materiale Venituri
Candidaturi elaborate 2019 – 2020 pentru proiecte şi ANPCDEFP
finanţare europeană consumabile proprii
programe europenede
formare
Directorii
Responsabilul comisiei
pentru proiecte şi
3. Diseminarea rezultatelor Prezentări PPT Materiale Venituri
2019 – 2020 programe europenede
proiectelor europene fianţate Tabele de diseminare consumabile proprii
formare
Cadre didactice
implicate
Directorii
Activităţi remediale desfăşurate Responsabilul comisiei Fonduri
4. Implementarea proiectului Materiale
Rezultate examen de 2019 – 2020 pentru proiecte şi neramburs
ROSE consumabile
bacalaureat programe europenede abile
formare

PLANUL DE ŞCOLARIZARE
2015 – 2016

78
LICEU – ZI:
Existent cl. a IX-a, Propuneri cl. a IX-a,
DOMENIUL PREGATIRII DE zi 2015-2016 zi 2015-2016
FILIERA/PROFILUL SPECIALIZARE
BAZĂ
Nr.cl. Nr. elevi Nr.cl. Nr. elevi
TOTAL CL A IX-A ZI , din care :     5 129 6 168
1. Filiera tehnologică, total,
din care:     4 100 5 140
profil tehnic, total, din care:     3 72 4 112
  electronică automatizări 1 21 1 28
  producţie media     1 28
  mecanică 1 29 1 28
  electric 1 22 1 28
profil resurse naturale şi protecţia mediului,
total, din care:     1 28 1 28
  protecţia mediului 1 28 1 28
2. Filiera vocaţională, total, din care:     1 29 1 28
Profil sportiv     1 29 1 28
LICEU – FRECVENȚĂ REDUSĂ:
Existent cl. a IX-a, Propuneri cl. a IX-a,
FILIERA/PROFILUL SPECIALIZARE fr.red. 2015-2016 fr.red. 2015-2016
Nr.cl. Nr. elevi Nr.cl. Nr. elevi
1. Filiera teoretică, cl a IX-a, frecvenţă redusă, total, din care:   1 27 1 28
profil uman, total, din care:   1 27 1 28
ştiinţe sociale 1 27 1 28
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI:

Existent 2015-2016 Propuneri 2015- 2016


DOMENIUL CALIFICAREA
Nr.cl. Nr. elevi Nr.cl. Nr. elevi
  1 22 1 28
Mecanică de motoare Mecanic auto 1 22 1 28
PLANUL DE ȘCOLARIZARE
2016 – 2017:

79
LICEU – ZI:
Existent cl. a IX-a, Propuneri cl. a IX-a,
DOMENIUL PREGATIRII DE zi 2016-2017 zi 2016-2017
FILIERA/PROFILUL SPECIALIZARE
BAZĂ
Nr.cl. Nr. elevi Nr.cl. Nr. elevi
TOTAL CL A IX-A ZI , din care :     5 108 5 129
1. Filiera tehnologică, total,
din care:     4 80 4 112
profil tehnic, total, din care:     3 80 3 84
  electronică automatizări 1 24 1 28
  producţie media  1 29  1  28
  mecanică 1 27 1 28
profil resurse naturale şi protecţia mediului,
total, din care:     1 28 1 28
  protecţia mediului 1 28 1 28
2. Filiera vocaţională, total, din care:     1 20 1 28
Profil sportiv    handbal 1 20 1 28
LICEU – FRECVENȚĂ REDUSĂ:
Existent cl. a IX-a, Propuneri cl. a IX-a,
FILIERA/PROFILUL SPECIALIZARE fr.red. 2016-2017 fr.red. 2016-2017
Nr.cl. Nr. elevi Nr.cl. Nr. elevi
1. Filiera teoretică, cl a IX-a, frecvenţă redusă, total, din care:   1 20 1 28
profil uman, total, din care:   1 20 1 28
ştiinţe sociale 1 20 1 28
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI:
Existent 2016-2017 Propuneri 2016-2017
DOMENIUL CALIFICAREA
Nr.cl. Nr. elevi Nr.cl. Nr. elevi
  1 28 1 28
Mecanică de motoare Mecanic auto 1 28 1 28
PLANUL DE ȘCOLARIZARE
2017– 2018:
LICEU – ZI:

80
Existent cl. a IX-a, Propuneri cl. a IX-a,
DOMENIUL PREGATIRII DE zi 2017-2018 zi 2017-2018
FILIERA/PROFILUL SPECIALIZARE
BAZĂ
Nr.cl. Nr. elevi Nr.cl. Nr. elevi
TOTAL CL A IX-A ZI , din care :     5 112 5 140
1. Filiera tehnologică, total,
din care:     4 86 4 112
profil tehnic, total, din care:     2 40 3 56
  electric 1 19 1 28
  producţie media  1 21  1  28
  mecanică
profil resurse naturale şi protecţia mediului,
total, din care:     1 28 1 28
  protecţia mediului 1 17 1 28
2. Filiera vocaţională, total, din care:     1 26 1 28
Profil sportiv    handbal 1 26 1 28
LICEU – FRECVENȚĂ REDUSĂ:
Existent cl. a IX-a, Propuneri cl. a IX-a,
FILIERA/PROFILUL SPECIALIZARE fr.red. 2017-2018 fr.red. 2017-2018
Nr.cl. Nr. elevi Nr.cl. Nr. elevi
1. Filiera teoretică, cl a IX-a, frecvenţă redusă, total, din care:   1 25 1 28
profil uman, total, din care:   1 25 1 28
ştiinţe sociale 1 25 1 28
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI:
Existent 2017-2018 Propuneri 2017-2018
DOMENIUL CALIFICAREA
Nr.cl. Nr. elevi Nr.cl. Nr. elevi
  1 29 1 28
Mecanică de motoare Mecanic auto 1 29 1 28

81
PLANUL DE ȘCOLARIZARE
2018– 2019:
LICEU – ZI:
Existent cl. a IX-a, Propuneri cl. a IX-a, zi
FILIERA/PROFILUL SPECIALIZARE DOMENIUL PREGATIRII DE BAZĂ zi 2018-2019 2018-2019
Nr.cl. Nr. elevi Nr.cl. Nr. elevi
TOTAL CL A IX-A ZI , din care :     3 81 3 84
1. Filiera tehnologică, total, din care:     2 55 2 56
profil tehnic, total, din care:     1 28 1 28
  producţie media 1 28 1 28
profil resurse naturale şi protecţia mediului, total,
din care:     1 27 1 28
  protecţia mediului 1 27 1 28
2. Filiera vocaţională, total, din care:     1 26 1 28
Profil sportiv    handbal 1 31 1 28
LICEU – FRECVENȚĂ REDUSĂ:
Existent cl. a IX-a, Propuneri cl. a IX-a,
FILIERA/PROFILUL SPECIALIZARE fr.red. 2018-2019 fr.red. 2018-2019
Nr.cl. Nr. elevi Nr.cl. Nr. elevi
1. Filiera teoretică, cl a IX-a, frecvenţă redusă, total, din care:   1 31 1 28
profil uman, total, din care:   1 31 1 28
ştiinţe sociale 1 31 1 28
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI:
Existent 2018-2019 Propuneri 2018-2019
DOMENIUL CALIFICAREA
Nr.cl. Nr. elevi Nr.cl. Nr. elevi
  1 28 1 28
Mecanică Mecanic auto 1 28 1 28
LICEU – SERAL:
Existent cl. a IX-a, Propuneri cl. a IX-a,
FILIERA/PROFILUL CALIFICAREA fr.red. 2018-2019 fr.red. 2018-2019
Nr.cl. Nr. elevi Nr.cl. Nr. elevi
1. Filiera tehnologică, cl a XI-a total, din care:   1 36 1 28
profil tehnic, total, din care:   1 36 1 28
Tehnician mecanic pentru
întreţinere şi reparaţii 1 36 1 28
PLANUL DE ȘCOLARIZARE
2019– 2020:
LICEU – ZI:
Existent cl. a IX-a, Propuneri cl. a IX-a, zi
FILIERA/PROFILUL SPECIALIZARE DOMENIUL PREGATIRII DE BAZĂ zi 2019-2020 2019-2020
Nr.cl. Nr. elevi Nr.cl. Nr. elevi
TOTAL CL A IX-A ZI , din care :     4 114 4 112
1. Filiera tehnologică, total, din
care:     2 58 2 56
profil tehnic, total, din care:    
  producţie media 1 29 1 28
electronică automatizări 1 29 1 28
profil resurse naturale şi protecţia mediului, total,
din care:     1 30 1 28
  protecţia mediului 1 30 1 28
2. Filiera vocaţională, total, din care:     1 26 1 28
Profil sportiv    handbal 1 26 1 28
LICEU – FRECVENȚĂ REDUSĂ:
Existent cl. a IX-a, Propuneri cl. a IX-a,
FILIERA/PROFILUL SPECIALIZARE fr.red. 2019-2020 fr.red. 2019-2020
Nr.cl. Nr. elevi Nr.cl. Nr. elevi
1. Filiera teoretică, cl a IX-a, frecvenţă redusă, total, din care:   2 37 2 56
profil uman, total, din care:  
ştiinţe sociale 2 37 2 56
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI:
Existent 2018-2019 Propuneri 2018-2019
DOMENIUL CALIFICAREA
Nr.cl. Nr. elevi Nr.cl. Nr. elevi
  2 55 2 56
Mecanică Mecanic auto 1 28 1 28
Electric Electricisan exploatare joasă tensiune 1 27 1 28
LICEU – SERAL:
Existent cl. a IX-a, Propuneri cl. a IX-a,
FILIERA/PROFILUL CALIFICAREA fr.red. 2019-2020 fr.red. 2019-2020
Nr.cl. Nr. elevi Nr.cl. Nr. elevi
1. Filiera tehnologică, cl a XI-a total, din care:   1 30 1 28
profil tehnic, total, din care:   1 30 1 28
Tehnician mecanic pentru
întreţinere şi reparaţii 1 30 1 28
83
3.4. PLAN DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI
ÎN ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020

ACTIUNI REZULTATE DATA RASPUNDE PARTENERI


1. Cursuri de formare
Director
pentru întreg personalul, - 84toate cadrele
Director adj.
având ca tema 15 % din personal didactice
Iun. 2020 Resp. Comisie
comunicarea, lucrul cu beneficiază de formare - CCD Dâmbovița
de dezvoltare
elevii cu CES, consilierea - CNDIPT
profesională
profesională a elevilor.
Director
Director adj.
2. Formarea cadrelor - 84cadre didactice
10% din personal Coordonatori
didactice prin poroiecte de 2019-2020 - reprezentanţii
beneficiază de formare proiecte
mobilitate şcolară. şcolilor partenere
ERSMUS+ -
KA1, KA2
Cadrele didactice
observă avantajele - cadrele didactice
3. Aplicarea metodelor de Director adj.
utilizării acestor implicate
predare-învățare bazate pe Permanent Resp.comisiilo
metode. - elevii
învăţarea centrată pe elev r metodice
Îmbunătățirea - formatorii
rezultatelor elevilor
Participarea cadrelor
didactice la
La datele Director adj. - cadrele
4. Formarea continuă a perfecționările
stabilite de Resp.dezv. didactice
personalului didactic organizate de C.C.D.
C.C.D. și profesionala a - C.C.D.
(didactica specialităţii) Susținerea examenelor
M.E.N. personalului - I.S.J.
pentru obținerea
gradelor didactice
5. Redefinirea strategiilor
- cadrele
educaționale pe baza 90 % din profesori vor Director adj.
didactice
nevoilor specifice elevilor cunoaște noile strategii Resp.comisiilo
Permanent - C.C.D.
și adaptarea conținuturilor educaționale și modul r metodice
- elevi
educaționale la nevoile de aplicare Formatori
- I.S.J.
individuale și locale
- cadrele
6. Organizarea unor cursuri - cadrele didactice vor
didactice
de formare pentru putea utiliza la clasă
Permanent Director - C.C.D.
realizarea unor materiale materialele didactice
- Elevi
didactice individualizate realizate
- I.S.J.
3.5. PLANUL DE PARTENERIAT AL ŞCOLII – PENTRU COLABORAREA CU ÎNTREPRINDERILE ŞI CU ALŢI FACTORI INTERESAŢI
HARTA PARTENERIATELOR ÎN ÎPT - anul școlar 2015-2016- ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI si PROFESIONAL
Unitatea de
învăţământ LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE
Localitate,
adresa, tel,
fax, e-mail TÂRGOVIȘTE, B-DUL UNIRII.nr. 20, Tel:0245 220468 Fax: 0245220468 e-mail: cbtgv@yahoo.com, website: www.cbtgv.ro
Director - tel,
e-mail ALECU ANDA LIGIA (numele şi prenumele), tel: 0721268490 E-mail: andacvr@yahoo.com
Director adj
- tel, mail MATEESCU GEORGETA CARMEN. (numele şi prenumele), tel: 0724215610 E-mail: carmenmateescu07@yahoo.com
DOMENIUL CLASA / Calificarea3) Număr de Denumirea completă Nr. de elevi Date de contact ale agentului economic/instituția Observaţii
de formare AN DE STUDII elevi a partenerului de repartizați publică parteneră 9)

profesională1) INVATAMAN şcolarizaţi4) practică cu care în practică Adresă, tel, fax, e-mail, Reprezentant
T DE ZI 2) esteîncheiată 6)
conform website legal/persoană
convenţie de practică5) convențiilo de contact
r cu agentul (Nume și
economic / prenume)
instituția
publică
parteneră
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Târgoviște, Bld. Libertății, bl.
C5, et. 3, ap. 3, telefon/fax.
0245640324, Mobil 0728403228,
Producție SC COLUMNA FILM SILVIA
  29 07690773663, e-mail:
media STUDIO SRL CIOBANU
columnatv@yahoo.com,
office@columnatv.ro,
www.columnatv.ro  
Electronica si a IX-a 107
  ERDEMIR ROMÂNIA 29  
automatizari office@erdemir.ro  
Soseaua Gaesti, nr 6, Targoviste, Jud.
S.C. MECANICA ROTES ERCULESCU
Mecanic   23 Dambovita , TEL 0245-632792,
S.A. comercial.rotes@softex.ro FLORINA  
Resurse
AGENȚIA DE
naturale si Calea Ialomiței nr. 1 Târgoviște,
  PROTECȚIA 27 MIRCEA NISTOR
protectia tel. 0245219959,
MEDIULUI
mediului office@apmdb.anpm.ro  
Sediul si Uzina Principala, 18,
Sos.Gaesti – Targoviste /
Electric   ERDEMIR ROMÂNIA 11 Romania, Telefon :+40 245
607100 (linia 10)Fax :+40 245 VLĂDUCĂ
606070 AUREL  
Electronica si VLĂDUCĂ
  ERDEMIR ROMÂNIA 21
automatizari a X-a 78 office@erdemir.ro AUREL  
Soseaua Gaesti, nr 6, Targoviste, Jud.
S.C. MECANICA ROTES ERCULESCU
Mecanic   25 Dambovita , TEL 0245-632792,
S.A. comercial.rotes@softex.ro FLORINA  
Resurse
AGENȚIA DE
naturale si Calea Ialomiței nr. 1 Târgoviște,
  PROTECȚIA 21
protectia tel. 0245219959,
MEDIULUI
mediului office@apmdb.anpm.ro MIRCEA NISTOR  
Sediul si Uzina Principala, 18,
Sos.Gaesti – Targoviste /
Tehnician în instalații
Electric ERDEMIR ROMÂNIA 15 Romania, Telefon :+40 245
electrice
607100 (linia 10)Fax :+40 245 VLĂDUCĂ
606070 AUREL  
Electronica si Tehnician în VLĂDUCĂ
ERDEMIR ROMÂNIA 15
automatizari automatizări office@erdemir.ro AUREL  
Sediul si Uzina Principala, 18,
a XI -a Tehnician operator 98 Sos.Gaesti – Targoviste / Romania,
  ERDEMIR ROMÂNIA 15
tehnica de calcul Telefon :+40 245 607100 (linia VLĂDUCĂ
10)Fax :+40 245 606070 AUREL  
S.C. MECANICA ROTES Soseaua Gaesti, nr 6, Targoviste, Jud. ERCULESCU
Mecanic Tehnician mecatronist 19 Dambovita , TEL 0245-632792,
S.A. comercial.rotes@softex.ro
FLORINA  
Resurse nat.si Tehnician ecolog și AGENȚIA DE Calea Ialomiței nr. 1 Târgoviște,
protectia protecția calității PROTECȚIA 49 tel. 0245219959,
mediului   mediului MEDIULUI office@apmdb.anpm.ro MIRCEA NISTOR  
Sediul si Uzina Principala, 18,
Sos.Gaesti – Targoviste /
Tehnician în instalații
Electric ERDEMIR ROMÂNIA 11 Romania, Telefon :+40 245
electrice
607100 (linia 10)Fax :+40 245 VLĂDUCĂ
606070 AUREL  
Electronica si Tehnician operator VLĂDUCĂ
a XII -a 75 ERDEMIR ROMÂNIA 16
automatizari tehnică de calcul office@erdemir.ro AUREL  
 Mecanic Tehnician mecanic 11 Soseaua Gaesti, nr 6, Targoviste, Jud.
S.C. MECANICA ROTES ERCULESCU
pentru întreținere și Dambovita , TEL 0245-632792,
S.A. FLORINA
reparații comercial.rotes@softex.ro  
Resurse nat. si Tehnician ecolog și AGENȚIA DE Calea Ialomiței nr. 1 Târgoviște,
37
protectia protecția calității PROTECȚIA tel. 0245219959, MIRCEA NISTOR  

86
mediului mediului MEDIULUI office@apmdb.anpm.ro
0726496437; CALEA MĂTUȘESCU
GIGI AUTO SRL 9
BUCURESTI, NR. 106A CONSTANTIN
Clasa a IX-a inv.
Mecanic mecanic auto 29 0755095077; 0245243042, STR.
Prof. SC PRISEACA SERV
20 CRANGULUI , NR. 4A,
SRL
TARGOVISTE ȘERB TRAIAN  
 SERVICIUL DE
AMBULANȚĂ  5  Târgoviște, str. Iancu Jianu, nr. 8  PURCĂROIU
DÂMBOVIȚA A, tel. 0721225515 LAURENȚIU
Clasa a X-a inv. 0726496437; CALEA MĂTUȘESCU
Mecanic mecanic auto 17 GIGI AUTO SRL 6
Prof. BUCURESTI, NR. 106A CONSTANTIN
0755095077; 0245243042, STR.
SC PRISEACA SERV
6 CRANGULUI , NR. 4A,
SRL
TARGOVISTE ȘERB TRAIAN

HARTA PARTENERIATELOR ÎN ÎPT - anul școlar 2016-2017- ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI si PROFESIONAL

87
Unitatea de
învăţământ LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE
Localitate,
adresa, tel,
fax, e-mail TÂRGOVIȘTE, B-DUL UNIRII.nr. 20, Tel:0245 220468 Fax: 0245220468 e-mail: cbtgv@yahoo.com, website: www.cbtgv.ro
Director - tel,
e-mail ALECU ANDA LIGIA (numele şi prenumele), tel: 0721268490 E-mail: andacvr@yahoo.com
Director adj
- tel, mail MATEESCU GEORGETA CARMEN. (numele şi prenumele), tel: 0724215610 E-mail: carmenmateescu07@yahoo.com
DOMENIUL CLASA / Calificarea3) Număr de Denumirea completă Nr. de elevi Date de contact ale agentului economic/instituția Observaţii
de formare AN DE STUDII elevi a partenerului de repartizați publică parteneră 9)

profesională1) INVATAMAN şcolarizaţi4) practică cu care în practică Adresă, tel, fax, e-mail, Reprezentant
T DE ZI 2) esteîncheiată 6)
conform website legal/persoană
convenţie de practică5) convențiilo de contact
r cu agentul (Nume și
economic / prenume)
instituția
publică
parteneră
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Târgoviște, Bld. Libertății, bl. C5,
et. 3, ap. 3, telefon/fax.
0245640324, Mobil 0728403228,
Producție SC COLUMNA FILM SILVIA
  29 07690773663, e-mail:
media STUDIO SRL CIOBANU
columnatv@yahoo.com,
office@columnatv.ro,
www.columnatv.ro  
Sediul si Uzina Principala, 18,
Sos.Gaesti – Targoviste / Romania,
Electronica si a IX-a 108 Telefon :+40 245 607100 (linia  VLĂDUCĂ
  ERDEMIR ROMÂNIA 24
automatizari 10)Fax :+40 245 606070 AUREL
office@erdemir.ro  
Soseaua Gaesti, nr 6, Targoviste, Jud.
S.C. MECANICA ROTES ERCULESCU
Mecanic   27 Dambovita , TEL 0245-632792,
S.A. comercial.rotes@softex.ro FLORINA  
Resurse
AGENȚIA DE
naturale si Calea Ialomiței nr. 1 Târgoviște,
  PROTECȚIA 28 MIRCEA NISTOR
protectia tel. 0245219959,
MEDIULUI
mediului office@apmdb.anpm.ro  

88
Sediul si Uzina Principala, 18,
Sos.Gaesti – Targoviste / Romania,
Electronica si Telefon :+40 245 607100 (linia  
ERDEMIR ROMÂNIA 20
automatizari 10)Fax :+40 245 606070
  VLĂDUCĂ
office@erdemir.ro AUREL  
Soseaua Gaesti, nr 6, Targoviste, Jud.
S.C. MECANICA ROTES ERCULESCU
Mecanic   22 Dambovita , TEL 0245-632792,
S.A. comercial.rotes@softex.ro FLORINA  
Resurse
AGENȚIA DE
naturale si a X-a 88 Calea Ialomiței nr. 1 Târgoviște,
  PROTECȚIA 25
protectia tel. 0245219959,
MEDIULUI
mediului office@apmdb.anpm.ro MIRCEA NISTOR  
Târgoviște, Bld. Libertății, bl. C5,
et. 3, ap. 3, telefon/fax.
0245640324, Mobil 0728403228,
Producție SC COLUMNA FILM SILVIA
21 07690773663, e-mail:
media STUDIO SRL CIOBANU
columnatv@yahoo.com,
office@columnatv.ro,
www.columnatv.ro
Sediul si Uzina Principala, 18,
Electronica si Sos.Gaesti – Targoviste / Romania,
Tehnician operator Telefon :+40 245 607100 (linia
automatizari ERDEMIR ROMÂNIA 20  
tehnica de calcul 10)Fax :+40 245 606070
  VLĂDUCĂ  
office@erdemir.ro AUREL  
a XI-a Tehnician mecanic 57 Soseaua Gaesti, nr 6, Targoviste, Jud.
S.C. MECANICA ROTES ERCULESCU
Mecanic pentru întreținere și 19 Dambovita , TEL 0245-632792,
S.A. FLORINA
reparații comercial.rotes@softex.ro  
Resurse nat.si Tehnician ecolog și AGENȚIA DE Calea Ialomiței nr. 1 Târgoviște,
protectia protecția calității PROTECȚIA 18 tel. 0245219959,
mediului   mediului MEDIULUI office@apmdb.anpm.ro MIRCEA NISTOR  
Sediul si Uzina Principala, 18,
Tehnician în instalații Sos.Gaesti – Targoviste / Romania,
Electric ERDEMIR ROMÂNIA 14
electrice Telefon :+40 245 607100 (linia VLĂDUCĂ
10)Fax :+40 245 606070 AUREL  
Sediul si Uzina Principala, 18,
Sos.Gaesti – Targoviste / Romania,
Electronica si Tehnician operator Telefon :+40 245 607100 (linia
a XII -a 87 ERDEMIR ROMÂNIA 11
automatizari tehnică de calcul 10)Fax :+40 245 606070 VLĂDUCĂ
office@erdemir.ro AUREL  
Tehnician mecanic Soseaua Gaesti, nr 6, Targoviste, Jud.
S.C. MECANICA ROTES ERCULESCU
 Mecanic pentru întreținere și 15 Dambovita , TEL 0245-632792,
S.A. FLORINA
reparații comercial.rotes@softex.ro  
Resurse nat. si Tehnician ecolog și AGENȚIA DE 47 Calea Ialomiței nr. 1 Târgoviște, MIRCEA NISTOR  

89
protectia protecția calității PROTECȚIA tel. 0245219959,
mediului mediului MEDIULUI office@apmdb.anpm.ro
0726496437; CALEA MĂTUȘESCU
GIGI AUTO SRL 14
BUCURESTI, NR. 106A CONSTANTIN
Clasa a IX-a inv.
Mecanic mecanic auto 28 0755095077; 0245243042, STR.
Prof. SC PRISEACA SERV
14 CRANGULUI , NR. 4A,
SRL
TARGOVISTE ȘERB TRAIAN  
 SERVICIUL DE
AMBULANȚĂ  8  Târgoviște, str. Iancu Jianu, nr. 8  PURCĂROIU
DÂMBOVIȚA A, tel. 0721225515 LAURENȚIU
Clasa a X-a inv. 0726496437; CALEA MĂTUȘESCU
Mecanic mecanic auto 24 GIGI AUTO SRL 8
Prof. BUCURESTI, NR. 106A CONSTANTIN
0755095077; 0245243042, STR.
SC PRISEACA SERV
8 CRANGULUI , NR. 4A,
SRL
TARGOVISTE ȘERB TRAIAN
 SERVICIUL DE
AMBULANȚĂ 5  Târgoviște, str. Iancu Jianu, nr. 8  PURCĂROIU
DÂMBOVIȚA A, tel. 0721225515 LAURENȚIU
Clasa a XI-a inv. 0726496437; CALEA MĂTUȘESCU
Mecanic mecanic auto 15 GIGI AUTO SRL 5
Prof. BUCURESTI, NR. 106A CONSTANTIN
0755095077; 0245243042, STR.
SC PRISEACA SERV
5 CRANGULUI , NR. 4A,
SRL
TARGOVISTE ȘERB TRAIAN

HARTA PARTENERIATELOR ÎN ÎPT - anul școlar 2017-2018- ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI si PROFESIONAL

90
Unitatea de
învăţământ LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE
Localitate,
adresa, tel,
fax, e-mail TÂRGOVIȘTE, B-DUL UNIRII.nr. 20, Tel:0245 220468 Fax: 0245220468 e-mail: cbtgv@yahoo.com, website: www.cbtgv.ro
Director -
tel, e-mail ALECU ANDA LIGIA (numele şi prenumele), tel: 0721268490 E-mail: andacvr@yahoo.com
Director adj
- tel, mail MATEESCU GEORGETA CARMEN. (numele şi prenumele), tel: 0724215610 E-mail: carmenmateescu07@yahoo.com
DOMENIU CLASA / Calificarea3) Număr de Denumirea completă Nr. de Date de contact ale agentului economic/instituția Observaţii
9)
L de AN DE elevi a partenerului de elevi publică parteneră
formare STUDII şcolarizaţi practică cu care repartizaț Adresă, tel, fax, e-mail, Reprezentant
4)
profesională INVATAM esteîncheiată i în website legal/persoană de
1)
ANT DE ZI convenţie de practică5) practică 6) contact
2)
conform (Nume și prenume)
convențiil
or cu
agentul
economic /
instituția
publică
parteneră
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Târgoviște, Bld. Libertății, bl. C5,
et. 3, ap. 3, telefon/fax.
0245640324, Mobil 0728403228,
Producție SC COLUMNA FILM
  21 07690773663, e-mail: SILVIA CIOBANU
media STUDIO SRL
columnatv@yahoo.com,
office@columnatv.ro,
www.columnatv.ro  
Sediul si Uzina Principala, 18,
a IX-a 57 Sos.Gaesti – Targoviste / Romania,
Electric   ERDEMIR ROMÂNIA 19 Telefon :+40 245 607100 (linia  VLĂDUCĂ AUREL
10)Fax :+40 245 606070
office@erdemir.ro  
Resurse
AGENȚIA DE
naturale si Calea Ialomiței nr. 1 Târgoviște,
  PROTECȚIA 17 MIRCEA NISTOR
protectia tel. 0245219959,
MEDIULUI
mediului office@apmdb.anpm.ro  

91
Sediul si Uzina Principala, 18,
Sos.Gaesti – Targoviste / Romania,
Electronica si Telefon :+40 245 607100 (linia  
ERDEMIR ROMÂNIA 17
automatizari 10)Fax :+40 245 606070
 
office@erdemir.ro VLĂDUCĂ AUREL  
SC AUTO TEHN
Mecanic   15 Lăzărescu Cătălin
INSPECT SRL B-dul Unirii, nr. 6  
Resurse
AGENȚIA DE
naturale si a X-a 77 Calea Ialomiței nr. 1 Târgoviște,
  PROTECȚIA 19
protectia tel. 0245219959,
MEDIULUI
mediului office@apmdb.anpm.ro MIRCEA NISTOR  
Târgoviște, Bld. Libertății, bl. C5,
et. 3, ap. 3, telefon/fax.
0245640324, Mobil 0728403228,
Producție SC COLUMNA FILM
26 07690773663, e-mail: SILVIA CIOBANU
media STUDIO SRL
columnatv@yahoo.com,
office@columnatv.ro,
www.columnatv.ro
Sediul si Uzina Principala, 18,
Electronica si Sos.Gaesti – Targoviste / Romania,
Tehnician operator Telefon :+40 245 607100 (linia
automatizari ERDEMIR ROMÂNIA 16 VLĂDUCĂ AUREL
tehnica de calcul 10)Fax :+40 245 606070
 
office@erdemir.ro  
Aleea Sinaia, nr. 6 – 8 COSTACHE
Mecanic Tehnician mecatronist RAIMAN CAPUCINO 26 0735207928 CONSTANTIN
Resurse nat.si AGENȚIA DE Calea Ialomiței nr. 1 Târgoviște,
protectia Tehnician ecolog și PROTECȚIA 12 tel. 0245219959,
mediului   a XI-a 84 MEDIULUI office@apmdb.anpm.ro MIRCEA NISTOR  
protecția calității
mediului ABA BUZĂU - Calea Ialomiței nr. 1Bis Târgoviște
11 BÎZGU DĂNUȚ
IALOMIȚA 0245212690
Târgoviște, Bld. Libertății, bl. C5,
et. 3, ap. 3, telefon/fax.
0245640324, Mobil 0728403228,
Producție Tehnician procesare text SC COLUMNA FILM
19 07690773663, e-mail: SILVIA CIOBANU
media imagine STUDIO SRL
columnatv@yahoo.com,
office@columnatv.ro,
www.columnatv.ro

Sediul si Uzina Principala, 18,


Electronica si Tehnician operator Sos.Gaesti – Targoviste / Romania,
a XII -a 49 ERDEMIR ROMÂNIA 18 VLĂDUCĂ AUREL
automatizari tehnică de calcul Telefon :+40 245 607100 (linia
10)Fax :+40 245 606070  

92
Tehnician mecanic pentru
 Mecanic 16
întreținere și reparații office@erdemir.ro
Resurse nat. Tehnician ecolog și AGENȚIA DE Calea Ialomiței nr. 1 Târgoviște,
si protectia protecția calității PROTECȚIA 15 tel. 0245219959, MIRCEA NISTOR
mediului mediului MEDIULUI office@apmdb.anpm.ro  
0726496437; CALEA MĂTUȘESCU
GIGI AUTO SRL 10
BUCURESTI, NR. 106A CONSTANTIN

Clasa a IX-a SC PRISEACA SERV 0755095077; 0245243042, STR.


Mecanic mecanic auto 29 10 CRANGULUI , NR. 4A,
inv. Prof. SRL
TARGOVISTE ȘERB TRAIAN  
SC AUTO TEHN
9 B-dul Unirii, nr. 6 Lăzărescu Cătălin
INSPECT SRL
0726496437; CALEA MĂTUȘESCU
GIGI AUTO SRL 7
BUCURESTI, NR. 106A CONSTANTIN
SC PRISEACA SERV 0755095077; 0245243042, STR.
Clasa a X-a 7
Mecanic mecanic auto 20 SRL CRANGULUI , NR. 4A,
inv. Prof.
TARGOVISTE ȘERB TRAIAN
SC AUTO TEHN
6 B-dul Unirii, nr. 6 Lăzărescu Cătălin
INSPECT SRL
0726496437; CALEA MĂTUȘESCU
GIGI AUTO SRL 5
BUCURESTI, NR. 106A CONSTANTIN
Clasa a XI-a 0755095077; 0245243042, STR.
Mecanic mecanic auto 20 SC PRISEACA SERV
inv. Prof. 5 CRANGULUI , NR. 4A,
SRL
TARGOVISTE ȘERB TRAIAN
SC AUTO TEHN
5 B-dul Unirii, nr. 6 Lăzărescu Cătălin
INSPECT SRL

HARTA PARTENERIATELOR ÎN ÎPT - anul școlar 2018-2019- ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI si PROFESIONAL


Unitatea de
învăţământ LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE
Localitate, TÂRGOVIȘTE, B-DUL UNIRII.nr. 20, Tel:0245 220468 Fax: 0245220468 e-mail: cbtgv@yahoo.com, website: www.cbtgv.ro

93
adresa, tel,
fax, e-mail
Director -
tel, e-mail ALECU ANDA LIGIA (numele şi prenumele), tel: 0721268490 E-mail: andacvr@yahoo.com
Director adj
- tel, mail MATEESCU GEORGETA CARMEN. (numele şi prenumele), tel: 0724215610 E-mail: carmenmateescu07@yahoo.com
DOMENIU CLASA / Calificarea3) Număr de Denumirea completă Nr. de Date de contact ale agentului economic/instituția Observaţii
9)
L de AN DE elevi a partenerului de elevi publică parteneră
formare STUDII şcolarizaţi practică cu care repartizaț Adresă, tel, fax, e-mail, Reprezentant
4)
profesională INVATAM esteîncheiată i în website legal/persoană de
1)
ANT DE ZI convenţie de practică5) practică 6) contact
2)
conform (Nume și prenume)
convențiil
or cu
agentul
economic /
instituția
publică
parteneră
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Târgoviște, Bld. Libertății, bl. C5,
et. 3, ap. 3, telefon/fax.
0245640324, Mobil 0728403228,
Producție SC COLUMNA FILM
  28 07690773663, e-mail: SILVIA CIOBANU
media STUDIO SRL
columnatv@yahoo.com,
a IX-a 55 office@columnatv.ro,
www.columnatv.ro  
Resurse
AGENȚIA DE
naturale si Calea Ialomiței nr. 1 Târgoviște,
  PROTECȚIA 27 MIRCEA NISTOR
protectia tel. 0245219959,
MEDIULUI
mediului office@apmdb.anpm.ro  
Sediul si Uzina Principala, 18,
Sos.Gaesti – Targoviste / Romania,
Telefon :+40 245 607100 (linia  
Electric ERDEMIR ROMÂNIA 18
10)Fax :+40 245 606070
 
office@erdemir.ro VLĂDUCĂ AUREL  
a X-a 48
Resurse
AGENȚIA DE
naturale si Calea Ialomiței nr. 1 Târgoviște,
  PROTECȚIA 15
protectia tel. 0245219959,
MEDIULUI
mediului office@apmdb.anpm.ro MIRCEA NISTOR  
Producție SC COLUMNA FILM 15 Târgoviște, Bld. Libertății, bl. C5, SILVIA CIOBANU

94
et. 3, ap. 3, telefon/fax.
0245640324, Mobil 0728403228,
07690773663, e-mail:
media STUDIO SRL
columnatv@yahoo.com,
office@columnatv.ro,
www.columnatv.ro
Sediul si Uzina Principala, 18,
Electronica si Sos.Gaesti – Targoviste / Romania,
Tehnician operator Telefon :+40 245 607100 (linia
automatizari ERDEMIR ROMÂNIA 12 VLĂDUCĂ AUREL
tehnica de calcul 10)Fax :+40 245 606070
 
office@erdemir.ro  
Aleea Sinaia, nr. 6 – 8 COSTACHE
Mecanic Tehnician mecatronist RAIMAN CAPUCINO 14 0735207928 CONSTANTIN
Resurse nat.si Tehnician ecolog și AGENȚIA DE Calea Ialomiței nr. 1 Târgoviște,
a XI-a 69
protectia protecția calității PROTECȚIA 18 tel. 0245219959,
mediului   mediului MEDIULUI office@apmdb.anpm.ro MIRCEA NISTOR  
Târgoviște, Bld. Libertății, bl. C5,
et. 3, ap. 3, telefon/fax.
0245640324, Mobil 0728403228,
Producție SC COLUMNA FILM
Tehnician multimedia 25 07690773663, e-mail: SILVIA CIOBANU
media STUDIO SRL
columnatv@yahoo.com,
office@columnatv.ro,
www.columnatv.ro

Electronica si
Tehnician în automatizări 15 Sediul si Uzina Principala, 18,
automatizari
ERDEMIR ROMÂNIA Sos.Gaesti – Targoviste / Romania, VLĂDUCĂ AUREL
Telefon :+40 245 607100 (linia
a XII -a Tehnician mecanic pentru 43 10)Fax :+40 245 606070
 Mecanic 11
întreținere și reparații office@erdemir.ro  
Resurse nat. Tehnician ecolog și AGENȚIA DE Calea Ialomiței nr. 1 Târgoviște,
si protectia protecția calității PROTECȚIA 17 tel. 0245219959, MIRCEA NISTOR
mediului mediului MEDIULUI office@apmdb.anpm.ro  
0726496437; CALEA MĂTUȘESCU
GIGI AUTO SRL 14
BUCURESTI, NR. 106A CONSTANTIN
Clasa a IX-a
Mecanic mecanic auto 28 0755095077; 0245243042, STR.
inv. Prof. SC PRISEACA SERV
14 CRANGULUI , NR. 4A,
SRL
TARGOVISTE ȘERB TRAIAN  
Clasa a X-a 0726496437; CALEA MĂTUȘESCU
Mecanic mecanic auto 25 GIGI AUTO SRL 12
inv. Prof. BUCURESTI, NR. 106A CONSTANTIN

95
SC PRISEACA SERV 13 0755095077; 0245243042, STR.
SRL CRANGULUI , NR. 4A,
TARGOVISTE ȘERB TRAIAN
0726496437; CALEA MĂTUȘESCU
GIGI AUTO SRL 10
BUCURESTI, NR. 106A CONSTANTIN
Clasa a XI-a
Mecanic mecanic auto 20 0755095077; 0245243042, STR.
inv. Prof. SC PRISEACA SERV
10 CRANGULUI , NR. 4A,
SRL
TARGOVISTE ȘERB TRAIAN

96
HARTA PARTENERIATELOR ÎN ÎPT - anul școlar 2019-2020- ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI si PROFESIONAL
Unitatea de
învăţământ LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE
Localitate,
adresa, tel,
fax, e-mail TÂRGOVIȘTE, B-DUL UNIRII.nr. 20, Tel:0245 220468 Fax: 0245220468 e-mail: cbtgv@yahoo.com, website: www.cbtgv.ro
Director -
tel, e-mail ALECU ANDA LIGIA (numele şi prenumele), tel: 0721268490 E-mail: andacvr@yahoo.com
Director adj
- tel, mail MATEESCU GEORGETA CARMEN. (numele şi prenumele), tel: 0724215610 E-mail: carmenmateescu07@yahoo.com
DOMENIU CLASA / Calificarea3) Număr de Denumirea completă Nr. de Date de contact ale agentului economic/instituția Observaţii
9)
L de AN DE elevi a partenerului de elevi publică parteneră
formare STUDII şcolarizaţi practică cu care repartizaț Adresă, tel, fax, e-mail, website Reprezentant
4)
profesională INVATAM esteîncheiată i în legal/persoană de
1)
ANT DE ZI convenţie de practică5) practică 6) contact
2)
conform (Nume și
convențiil prenume)
or cu
agentul
economic /
instituția
publică
parteneră
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Târgoviște, Bld. Libertății, bl. C5, et.
3, ap. 3, telefon/fax. 0245640324,
Producție SC COLUMNA FILM Mobil 0728403228, 07690773663, e-
  29 SILVIA CIOBANU
media STUDIO SRL mail: columnatv@yahoo.com,
office@columnatv.ro,
www.columnatv.ro  
Resurse
AGENȚIA DE
naturale si a IX-a 88
  PROTECȚIA 30 MIRCEA NISTOR
protectia Calea Ialomiței nr. 1 Târgoviște, tel.
MEDIULUI
mediului 0245219959, office@apmdb.anpm.ro  
Sediul si Uzina Principala, 18,
Sos.Gaesti – Targoviste / Romania,
Electronică Telefon :+40 245 607100 (linia
ERDEMIR ROMÂNIA 29
automatizări 10)Fax :+40 245 606070
office@erdemir.ro VLĂDUCĂ AUREL
Resurse a X-a 44 AGENȚIA DE 22 Calea Ialomiței nr. 1 Târgoviște, tel. MIRCEA NISTOR
naturale si   PROTECȚIA 0245219959, office@apmdb.anpm.ro
protectia   MEDIULUI
mediului
Târgoviște, Bld. Libertății, bl. C5, et.
3, ap. 3, telefon/fax. 0245640324,
Producție SC COLUMNA FILM Mobil 0728403228, 07690773663, e-
22 SILVIA CIOBANU
media STUDIO SRL mail: columnatv@yahoo.com,
office@columnatv.ro,
www.columnatv.ro
Sediul si Uzina Principala, 18,
Sos.Gaesti – Targoviste / Romania,
Tehnician în instalaţii Telefon :+40 245 607100 (linia
Electric ERDEMIR ROMÂNIA 17 VLĂDUCĂ AUREL
electrice 10)Fax :+40 245 606070
office@erdemir.ro  
Resurse nat.si Tehnician ecolog și AGENȚIA DE
protectia a XI-a protecția calității 50 PROTECȚIA 18 Calea Ialomiței nr. 1 Târgoviște, tel.
mediului   mediului MEDIULUI 0245219959, office@apmdb.anpm.ro MIRCEA NISTOR  
Târgoviște, Bld. Libertății, bl. C5, et.
3, ap. 3, telefon/fax. 0245640324,
Producție SC COLUMNA FILM Mobil 0728403228, 07690773663, e-
Tehnician multimedia 15 SILVIA CIOBANU
media STUDIO SRL mail: columnatv@yahoo.com,
office@columnatv.ro,
www.columnatv.ro
Sediul si Uzina Principala, 18,
Sos.Gaesti – Targoviste / Romania,
Electronica si Tehnician operator Telefon :+40 245 607100 (linia
ERDEMIR ROMÂNIA 18 VLĂDUCĂ AUREL
automatizari tehnică de calcul 10)Fax :+40 245 606070
office@erdemir.ro  
Târgoviște, Bld. Libertății, bl. C5, et.
a XII -a 55 3, ap. 3, telefon/fax. 0245640324,
 Producţie SC COLUMNA FILM Mobil 0728403228, 07690773663, e-
Tehnician multimedia 21 SILVIA CIOBANU
media STUDIO SRL mail: columnatv@yahoo.com,
office@columnatv.ro,
www.columnatv.ro
Resurse nat. Tehnician ecolog și AGENȚIA DE
si protectia protecția calității PROTECȚIA 16 Calea Ialomiței nr. 1 Târgoviște, tel. MIRCEA NISTOR
mediului mediului MEDIULUI 0245219959, office@apmdb.anpm.ro  
0726496437; CALEA BUCURESTI, MĂTUȘESCU
GIGI AUTO SRL 14
NR. 106A CONSTANTIN
Clasa a IX-a
Mecanic mecanic auto 28 0755095077; 0245243042, STR.
înv. prof. SC PRISEACA SERV
14 CRANGULUI , NR. 4A,
SRL
TARGOVISTE ȘERB TRAIAN  
Sediul si Uzina Principala, 18,
Sos.Gaesti – Targoviste / Romania,
Clasa a IX-a Electrician exploatare Telefon :+40 245 607100 (linia
Electric 27 ERDEMIR ROMÂNIA 27 VLĂDUCĂ AUREL
înv. prof joasă tensiune 10)Fax :+40 245 606070
office@erdemir.ro
Mecanic Clasa a X-a mecanic auto 22 GIGI AUTO SRL 12 0726496437; CALEA BUCURESTI, MĂTUȘESCU
inv. Prof. NR. 106A CONSTANTIN

98
SC PRISEACA SERV 13 0755095077; 0245243042, STR.
SRL CRANGULUI , NR. 4A,
TARGOVISTE ȘERB TRAIAN
0726496437; CALEA BUCURESTI, MĂTUȘESCU
GIGI AUTO SRL 12
NR. 106A CONSTANTIN
Clasa a XI-a
Mecanic mecanic auto 24 0755095077; 0245243042, STR.
inv. Prof. SC PRISEACA SERV
12 CRANGULUI , NR. 4A,
SRL
TARGOVISTE ȘERB TRAIAN

99
PARTEA a IV-a
CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE

4.1. Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în vederea elaborării planului
 Consultarea partenerilor sociali în vederea procesului de elaborare a PAS
 Consultarea tuturor factorilor implicați și anume: elevi, părin ți, profesorii școlii, agen ți
economici, autorități locale și alți parteneri interesa ți în formarea profesională.
 Colaborarea și consultarea cu celelalte școli TVET din jude ț în vederea colectării
informațiilor privind analiza mediului extern.
 Prezentarea, în vederea consultării, priorită ților, obiecivelor și domeniilor personalului
școlii în cadrul consiliului profesoral și în cadrul ședințelor de catedră.
Plan de acţiune pentru consultare şi monitorizare PAS
ACȚIUNI DATA RĂSPUNDE COORDONARE
1. Programarea întâlnirilor membrilor
personalului în vederea revizuirii planului – Până la 20 sept.
Echipa managerială Director adj.
întâlniri la nivelul întregii şcoli şi la nivelul 2019
echipelor de lucru
2. Analiza probemelor care constituie Toate cadrele
punctul de plecare pentru formularea 23-25 sept. 2019 didactice Director adj.
obiectivelor şi stabilirea acţiunilor Consilierul educativ
Echipa managerială
3. Formularea obiectivelor şi a ţintelor 25-27 sept. 2019 Directorul
C.A.
4. Scrierea elementelor componente ale
1-4 oct. 2019 Echipa managerială Director adj.
planului pe măsura elaborării acestora
Responsabilii de
5. Echipele de lucru realizează o
7-1 oct. 2019 Echipa managerială comisii metodice și
autoevaluare a propriilor activităţi
de lucru
Consiliul de
6. Consultarea 16 oct. 2019 Echipa managerială administraţie
Cadrele didactice

4.2. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a planului


Revizuirea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al școlii.
Procesul de monitorizare și evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:
întâlniri și ședințe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;
includerea de activități specifice în planurile de activitate ale consiliului de administra ție, ale
consiliului profesoral, ale catedrelor;
prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul consiliului profesoral și al consiliului de
administrație;
revizuire periodică și corecții;
Armonizarea planului de școlarizare cu pia ța muncii se va realiza printr-o legatură
permanentă cu punctul INFO – piața muncii (creat la ISJ), AJOFM și agen ții economici cu care
avem relații de parteneriat, astfel încât să adaptăm domeniile de calificare, cerin țelor;
Popularizarea ofertei educaționale în mediul rural se va concretiza prin cuprinderea la liceul
tehnologic a unui număr cat mai mare de elevi pentru nivelul 4 și prin organizarea unor cursuri cu
frecvență redusă;
Asigurarea condițiilor de acces și învățare pentru elevii cu nevoi educa ționale speciale și
includerea lor în învățământul de masă oferindu-le șanse egale;
Folosirea metodelor de predare – învățare diferen țiată și asigurarea desfă șurării instruirii
practice la agentul economic pentru formarea competen țelor și abilită ților cheie în vederea
integrării lor pe piața muncii;
Prin eventuală acceptare a proiectelor elaborate și achizi ționarea de echipamante se
îmbunătățește baza materială a școlii;
Pentru a răspunde cerințelor actuale cadrele didactice trebuie să dobândească competen țe și
abilități noi prin participarea la programe de formare continuă și să le aplice;
Consilierea și orientarea privind cariera este esen țială pentru elevii din învă țământul TVET
și prin înființarea cabinetului de specialitate încercăm să cuprindem cât mai mul ți elevi în această
activitate;
Aplicarea în școală a metodelor de ÎCE va avea ca rezultat cre șterea interesului elevilor
pentru o mai bună pregătire eliminând barierele din calea învă țării. În sprijinul acestei schimbări
vor fi auxiliarele curriculare realizate în cadrul comisiilor metodice.

1.Toate obiectivele şi acţiunile planificate în PAS 2018 – 2019 au fost monitorizate. Anumite
măsuri/acţiuni au termenul de finalizare mult după data la care a fost făcută monitorizarea, dar
procesul de colectare a datelor decurge conform graficului asumat de membrii CLDPSFP.
2. Precizaţi sub formă de rezumat principalele constatări pe care le-aţi făcut în urma activităţilor
de monitorizare şi evaluare desfăşurate până la această dată. Utilizaţi constatările înregistrate în
Fişa de monitorizare la nivel de măsură, dar nu includeţi toate detaliile.

Prioritatea 1: ASIGURAREA DE ŞANSE EGALE LA EDUCAŢIE DE CALITATE PENTRU TOŢI


ELEVII UNITĂŢII ŞCOLARE
Obiectiv 1: Îmbunătăţirea accesului egal şi universal la educaţie de calitate la nivelul învăţământului obligatoriu.
Obiectiv 2: Reducerea absenteismului la nivelul unităţii de învăţământ.
Obiectiv 3: Îmbunătăţirea ofertei educaţionale pentru învăţământul liceal.
Obiectiv 4: Dezvoltarea serviciilor de asistenţă educaţională pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale.
Obiectiv 5: Îmbunătățirea condiţiilor de desfăşurare a procesului de învăţământ.
Măsurile:
4. Acţiuni de identificare a elevilor care nu frecventează învăţământul obligatoriu
5. Lectorate cu părinţii privind importanţa frecventării şcolii
6. Consilierea părinţilor în vederea înscrierii elevilor în ciclul superior al liceului
4. Organizarea şi desfăşurarea de campanii de informare a elevilor cu privire la programele sociale de acordare a
burselor „Bani de liceu” şi „Bursa profesională”
5. Asigurarea de oferte educaţionale relevante pentru segmentele vulnerabile ale populaţiei şcolare (elevi cu CES,
elevi din grupuri dezavantajate)
6. Crearea unui mediu educaţional atractiv pentru elevi
7. Monitorizarea modului în care cadrele didactice desfăşoară activitatea didactică
8. Implementarea strategiei de prevenire a abandonului şcolar
9. Derularea unor programe de sprijin pentru elevii cu părinţi plecaţi în străinătate sau care au tendinţe de
absenteism major
10. Derularea unor programe de prevenire a abandonului şcolar în cadrul cabinetului de consiliere
psihopedagogică
11. Derularea programelor de consiliere şi orientare în vederea dezvoltării personale
12. Derularea unor parteneriate la nivel local în vederea asigurării succesului şcolar şi frecventării şcolii
13. Consilierea individuală/ de grup a cadrelor didactice în vederea cunoaşterii particularităţilor de vârstă şi
individuale ale elevilor şi optimizării relaţiilor elev- profesor, şcoală - familie
14. Utilizarea în cadrul lecţiilor a unor strategii de lucru diferenţait, adecvat nevoilor elevilor
15. Monitorizarea lunară a absenţelor
16. Realizarea unui studiu privnd opţiunile elevilor de clasa a VIII-a şi a X-a
17. Îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor
18. Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare
19. Elaborarea bugetului pentru anul 2019
20. Asigurarea utilităţilor
Aprecierea progresului înregistrat
- Acţiuni de identificare a elevilor care nu frecventează învăţământul obligatoriu – progres bun
- Lectorate cu părinţii privind importanţa frecventării şcolii – progres bun
- Consilierea părinţilor în vederea înscrierii elevilor în ciclul superior al liceului – progres bun

101
- Organizarea şi desfăşurarea de campanii de informare a elevilor cu privire la programele sociale de acordare a
burselor „Bani de liceu” şi „Bursa profesională” – progres bun
- Asigurarea de oferte educaţionale relevante pentru segmentele vulnerabile ale populaţiei şcolare (elevi cu CES,
elevi din grupuri dezavantajate) – progres bun
- Crearea unui mediu educaţional atractiv pentru elevi – progres bun
- Monitorizarea modului în care cadrele didactice desfăşoară activitatea didactică – progres bun
- Implementarea strategiei de prevenire a abandonului şcolar – progres bun
- Derularea unor programe de sprijin pentru elevii cu părinţi plecaţi în străinătate sau care au tendinţe de
absenteism major – progres bun
- Derularea unor programe de prevenire a abandonului şcolar în cadrul cabinetului de consiliere psihopedagogică
– progres bun
- Derularea programelor de consiliere şi orientare în vederea dezvoltării personale – progres bun
- Derularea unor parteneriate la nivel local în vederea asigurării succesului şcolar şi frecventării şcolii – progres
bun
- Consilierea individuală/ de grup a cadrelor didactice în vederea cunoaşterii particularităţilor de vârstă şi
individuale ale elevilor şi optimizării relaţiilor elev- profesor, şcoală - familie – progres bun
- Utilizarea în cadrul lecţiilor a unor strategii de lucru diferenţait, adecvat nevoilor elevilor – progres bun
- Monitorizarea lunară a absenţelor – progres bun
- Realizarea unui studiu privnd opţiunile elevilor de clasa a VIII-a şi a X-a – progres bun
- Îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor – progres bun
- Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare – progres bun
- Elaborarea bugetului pentru anul 2019 – progres bun
- Asigurarea utilităţilor – progres bun.
Aprecierea generală a progresului înregistrat pentru obiectivul specific 1 – PROGRES BUN

Prioritatea 2: PREGĂTIREA PENTRU DESCENTRALIZARE PRIN CONSOLIDAREA


CAPACITĂŢILOR INSTITUŢIONALE ŞI PROMOVAREA UNUI MANAGEMENT EDUCAŢIONAL
PERFORMANT LA NIVELUL ŞCOLII
Obiectiv 6: Dezvoltarea autonomiei instituţionale prin asumarea responsabilităţilor care decurg din descentralizarea
curriculară, a resurselor umane şi financiare.
Obiectiv 7: Realizarea unui management eficient al unităţii de învăţământ prin asigurarea respectării de către
Consiliul de Administraţie a legislaţiei în vigoare.
Obiectiv 8: Îmbunătăţirea parteneriatului şcoală – comunitate locală.
Măsurile:
9. Elaborarea şi aprobarea ofertei de CDL
10.Popularizarea ofertei educaţionale a şcolii
11.Monitorizarea îndeplinirii rolurilor, responsabilităţilor, funcţiilor şi atribuţiilor ce revin membrilor CA
12.Organizarea şi desfăşurarea de activităţi extraşcolare şi extracurriculare în parteneriat cu comunitatea locală
13.Încheierea de acorduri de parteneriat cu instituţiile abilitate în vederea asigurării securităţii elevilor şi
personalului şcolii
14.Organizarea şi desfăşurarea de activităţi de educaţie pentru sănătate, prevenirea violenţei, cetăţenie activă,
educaţie religioasă, cultură şi tradiţie, acceptarea diferenţelor etc.
15.Derularea unor proiecte comunitare cu caracter ecologic
16.Asigurarea pregătirii practice a elevilor
Aprecierea progresului înregistrat
- Elaborarea şi aprobarea ofertei de CDL – progres bun
- Popularizarea ofertei educaţionale a şcolii – progres bun
- Monitorizarea îndeplinirii rolurilor, responsabilităţilor, funcţiilor şi atribuţiilor ce revin membrilor CA – progres
bun
- Organizarea şi desfăşurarea de activităţi extraşcolare şi extracurriculare în parteneriat cu comunitatea locală –
progres bun
- Încheierea de acorduri de parteneriat cu instituţiile abilitate în vederea asigurării securităţii elevilor şi
personalului şcolii – progres bun
- Organizarea şi desfăşurarea de activităţi de educaţie pentru sănătate, prevenirea violenţei, cetăţenie activă,
educaţie religioasă, cultură şi tradiţie, acceptarea diferenţelor etc. – progres bun
- Derularea unor proiecte comunitare cu caracter ecologic – progres bun
- Asigurarea pregătirii practice a elevilor – progres bun.
Aprecierea generală a progresului înregistrat pentru obiectivul specific 2 – PROGRES BUN

102
Prioritatea 3: ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI ÎN LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU”3.1. Susţinerea accesului la EFP al grupurilor dezavantajate
Obiectiv 9: Dezvoltarea capacităţii instituţionale în cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Brâncoveanu”.
Obiectiv 10: Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la examenele naţionale de bacalaureat, la concursuri şi olimpiade
şcolare.
Obiectiv 11: Îmbunătăţirea competenţelor de scris şi de lectură ale elevilor din unitatea şcolară.
Obiectiv 12: Îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice de evaluare a rezultatelor şcolare, cu focalizare pe
rezultate ale învăţării, în scopul orientării şi optimizării procesului de învăţare.
Obiectiv 13: Dezvoltarea unui program coerent de activităţi formale şi nonformale, cu caracter educativ, adecvat
intereselor elevilor.
Obiectiv 14: Îmbunătăţirea capacităţii cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar de a presta servicii de
calitate.
Măsurile:
1. Constituirea comisiilor
2. Identificarea priorităţilor şcolii în vederea îmbunătăţirii calităţii
3.Revizuirea Regulamentului Intern şi a procedurilor operaţionale
4. Elaborarea RAEI şi a Raportului de autoevaluare a şcolii
5. Pregătirea suplimentară a elevilor de clasa a XII-a liceu zi şi a XIII-a frecvenţă redusă
6. Participarea elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare
7. Consilierea cadrelor didactice în vederea formării la elevi a deprinderilor de citire şi înţelegere a textelor,
schemelor, tabelelor, graficelor etc.
8. Diseminarea exemplelor de bune practici la nivelul fiecărei CM
9. Aplicarea metodelor alternative de evaluare a elevilor
10. Aplicarea la clasă de către cadrele didactice a competenţelor dobândite în cadrul programelor de formare
11. Promovarea rezultatelor elevilor la concursuri, olimpiade şcolare şi extraşcolare, simpozioane, sesiuni de
comunicări ştiinţifice
12. Participarea elevilor şi cadrelor didactice la activităţi educatice şcolare, extraşcolare, extracurriculare
13. Elaborarea analizei de nevoi de formare a personalului didactic şi didactic auxiliar şi participarea acestora la
cursuri de formare
Aprecierea progresului înregistrat
- Constituirea comisiilor – progres bun
- Identificarea priorităţilor şcolii în vederea îmbunătăţirii calităţii – progres bun.
- Revizuirea Regulamentului Intern şi a procedurilor operaţionale – progres bun.
- Elaborarea RAEI şi a Raportului de autoevaluare a şcolii – progres bun.
- Pregătirea suplimentară a elevilor de clasa a XII-a liceu zi şi a XIII-a frecvenţă redusă – progres bun
- Participarea elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare – progres satisfăcător
- Consilierea cadrelor didactice în vederea formării la elevi a deprinderilor de citire şi înţelegere a textelor,
schemelor, tabelelor, graficelor etc. – progres bun.
- Diseminarea exemplelor de bune practici la nivelul fiecărei CM – progres bun.
- Aplicarea metodelor alternative de evaluare a elevilor – progres bun.
- Aplicarea la clasă de către cadrele didactice a competenţelor dobândite în cadrul programelor de formare –
progres bun.
- Promovarea rezultatelor elevilor la concursuri, olimpiade şcolare şi extraşcolare, simpozioane, sesiuni de
comunicări ştiinţifice – progres bun.
- Participarea elevilor şi cadrelor didactice la activităţi educatice şcolare, extraşcolare, extracurriculare – progres
bun.
- Elaborarea analizei de nevoi de formare a personalului didactic şi didactic auxiliar şi participarea acestora la
cursuri de formare – progres bun.
Aprecierea generală a progresului înregistrat pentru obiectivul specific 3 – PROGRES BUN

Prioritatea 4: REALIZAREA UNUI SISTEM EDUCAŢIONAL STABIL, ECHITABIL, EFICIENT ŞI


RELEVANT LA NIVELUL UNITĂŢII ŞCOLARE, COMPATIBIL CU CEL EUROPEAN
Obiectiv 15: Promovarea şi valorificarea diversităţii şi interculturalităţii în educaţie.
Obiectiv 16: Îmbunătăţirea competenţelor de implementare de proiecte europene, Erasmus+, în scopul creşterii
calităţii educaţiei.
Obiectiv 17: Compatibilizarea sistemului naţional de educaţie cu sistemele europene prin iniţierea şi derularea unor
programe/ proiecte care vizează creşterea performanţelor elevilor şi cadrelor didactice

103
Măsurile:
5. Stabilirea atribuţiilor şi responsabilităţilor în cadrul proiectelor europene
6. Elaborarea unor proiecte cu finanţare europeană
7. Diseminarea rezultatelor proiectelor europene fianţate
8. Implementarea proiectului ROSEşi olimpiade şcolare
Aprecierea progresului înregistrat
- Stabilirea atribuţiilor şi responsabilităţilor în cadrul proiectelor europene – progres bun
- Elaborarea unor proiecte cu finanţare europeană – progres bun
- Diseminarea rezultatelor proiectelor europene fianţate – progres bun
- Implementarea proiectului ROSEşi olimpiade şcolare – progres bun.

Aprecierea generală a progresului înregistrat pentru obiectivul specific 4 – PROGRES BUN

104
ANEXE – DATE PRIVIND PERFORMANTA
ELEVI ŞCOLARIZAŢI ÎN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul școlar 
2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/
Total, nivele de învăţământ, sexe, medii de 2015 2016 2017 2018 2019 2020
rezidenţă
785 714 511 644 650 711
Total populaţie şcolară, din care:
masculin 492 300 264 352 361 393
- pe sexe feminin 293 414 247 292 289 318
Total din localitatea unde este 89 293 63 109 50 48
situată şcoala
Total din alte localităţi 696 421 512 14 18 663
- după mediul 2 5 73 123 68 74
de rezidenţă al Total din urban
elevilor Total din rural 694 416 438 521 582 589
408 339 359 423
460 406
total liceu tehnologic ruta directă, din care:
324 249 212 217 195 121
masculin
- pe sexe feminin 136 157 196 122 164 167
din localitatea unde este situată 64 43 54 46 22 32
şcoala
- după 396 363 408 399 357 391
Total din alte localităţi
mediul de 2 4 54 47 28 34
rezidenţă al Total din urban
elevilor Total din rural 394 359 354 352 329 357
0 0 0 0
total în cl. IX şi X SAM, din care:
masculin 0 0 0 0
- pe sexe feminin 0 0 0 0
din localitatea unde este situată 0 0 0 0
şcoala
- după Total din alte localităţi 0 0 0 0
mediul de 0 0 0 0
rezidenţă al Total din urban
elevilor Total din rural 0 0 0 0
total în anul de completare, din care: 0 0 0 0
masculin 0 0 0 0
- pe sexe feminin 0 0 0 0
din localitatea unde este situată 0 0 0 0
- după mediul
şcoala
de rezidenţă al
elevilor Total din alte localităţi 0 0 0 0

105
Total din urban 0 0 0 0
Total din rural 0 0 0 0
total în clasa a XII şi a XIII-a ruta progresivă, din 0 0 0
care:
masculin 0 0 0
- pe sexe feminin 0 0 0
din localitatea unde este situată 0 0 0
şcoala
0 0 0
Total din alte localităţi
- după mediul
Total din urban 0 0 0
de rezidenţă al
elevilor Total din rural 0 0 0

106
CAUZELE PIERDERILOR ÎNREGISTRATE PE RUTA DE PROFESIONALIZARE DIRECTĂ
LA SFÂRŞITUL ANULUI 2015-2016
Total Pierderi
Criteriul pierderi* (nr. Cauze pe cauze
elevi) (nr. elevi)
TOTAL PIERDERI IN abandon şcolar 0
LICEU TEHNOLOGIC repetenţie 45
exmatriculati 6
61
transfer în altă unitate de învăţământ 10
plecati in strainatate 0
alte situaţii 0
CAUZELE PIERDERILOR ÎNREGISTRATE PE RUTA DE PROFESIONALIZARE DIRECTĂ
LA SFÂRŞITUL ANULUI 2016-2017
Total Pierderi
Criteriul pierderi* (nr. Cauze pe cauze
elevi) (nr. elevi)
TOTAL PIERDERI IN abandon şcolar 0
LICEU TEHNOLOGIC repetenţie 53
exmatriculati 12
61
transfer în altă unitate de învăţământ 6
plecati in strainatate 3
alte situaţii 0
CAUZELE PIERDERILOR ÎNREGISTRATE PE RUTA DE PROFESIONALIZARE DIRECTĂ
LA SFÂRŞITUL ANULUI 2017-2018
Total Pierderi
Criteriul pierderi* (nr. Cauze pe cauze
elevi) (nr. elevi)
TOTAL PIERDERI IN abandon şcolar 0
LICEU TEHNOLOGIC repetenţie 64
exmatriculati 22
140
transfer în altă unitate de învăţământ 5
plecati in strainatate 11
alte situaţii 38
CAUZELE PIERDERILOR ÎNREGISTRATE PE RUTA DE PROFESIONALIZARE DIRECTĂ
LA SFÂRŞITUL ANULUI 2018-2019
Total Pierderi
Criteriul pierderi* (nr. Cauze pe cauze
elevi) (nr. elevi)
TOTAL PIERDERI IN abandon şcolar 0
LICEU TEHNOLOGIC repetenţie 69
exmatriculati 23
114
transfer în altă unitate de învăţământ 22
plecati in strainatate 0
alte situaţii 0

RATA DE PROMOVARE LA LICEU, PROFILUL TEHNOLOGIC


An şcolar
Clasa Criteriul 2017/ 2018/
2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/
2018 2019
2013 2014 2015 2016 2017

Total şcoală 83,91 66.66 77,04 79,56 74,64% 79,56% 81.98%


masculin 65 77,41 80,43 76,82 75% 66,97% 65,83%
35 81,48 73,33 83,63 74,14% 33,02% 34,17%
feminin
15,83 100 77,27 88,88 57,89% 23,85% 23,42%
a IX-a urban*

107
65,79 77,20 75,49 78,15 77,31% 76,14% 76,58%
rural*
Total şcoală 95,60 96 84,74 78,94 87,39% 66,46% 83,08%
masculin 59,77 66,19 81,17 78,68 83,82% 44,95% 41,23%
40,23 90,90 93,33 81,81 93% 55,04% 58,77%
feminin
18,39 93,75 92,98 75 100% 32,11% 30,48%
urban*
81,61 85,71 89,24 77,77 85,26% 67,88% 69,52%
a X-a rural*
Total şcoală 80,79 73.96 78,72 87,12 83,56% 84,14% 86,46%
masculin 51,64 97,26 70,58 86,88 85,10% 52,17% 49,27%
48,36 87,27 86,36 94,59 80,77% 47,82% 50,73%
feminin
13,93 84 68,42 75 92,31% 11,59% 14,68%
urban*
86,06 86,72 78,20 92,94 81,67% 88,40% 85,325
a XI-a rural*
Total şcoală 96,26 66.12 89,43 92 74,11% 90,59% 90,47%
masculin 58,25 91,66 87,95 94 68% 55,66% 51,46%
41,75 93,18 92,5 88 86,49% 44,33% 48,54%
feminin
19,90 95 91,30 91,66 64,29% 33,01% 32,45%
urban*
a XII
80,10 91,66 89,00 90,76 75,51% 66,98% 67,55%
-a rural*

RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL TEHNOLOGIC

An şcolar

2017/ 2018/
2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/
Criteriul 2018 2019
2013 2014 2015 2016 2017
Total 0,169 0,15 0,156
şcoală
2,46 0.13 0,16 0.10
0,182 0,15 0,17
masculin 1,52 0.15 0,18 0.066
0,94 0.13 0,17 0,15 0,14 0,134 0.04
feminin
1,32 0.19 0,22 0,20 0,42 0,186 0.021
urban
1,14 0.15 0,18 0,16 0,16 0,148 0.084
rural

108
EVOLUŢIA RATEI DE SUCCES ÎN PERIOADA ANILOR ŞCOLARI 2006/2018
RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE BACALAUREAT

2017/ 2018/
2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/
2018 2019
2013 2014 2015 2016 2017
Criteriul
226 135 171 148 148 105 117
Total absolvenţi, din care :
masculin 128 71 97 77 78 52 61
-pe sexe feminin 98 64 74 71 70 53 56
din localitatea 27 54 19 23 15
unde este 46 116
situată şcoala
din alte 108 117 129 82 102
localităţi, din 180 32
care:
-după mediul 53 0 3 5 2 23 2
urban
de rezidenţă
127 108 114 27 127 59 100
Absolvenţi al elevilor rural
Total absolvenţi promovaţi, din 24 19 16 21 18
18 63
care :
39 17 17 10 7 9 7
masculin
-pe sexe feminin 24 7 15 9 9 12 11
Promovaţi la din localitatea 8 7 2 4 2
examenul de unde este 28 3
bacalaureat situată şcoala
din alte 16 25 14 17 16
localităţi, din 35 16
care:
0 2 1 2 0
7 1
urban
-după mediul 16 23 13 15 16
de rezidenţă 28 15
al elevilor rural
101 19 (din 63 16 (din 33 21 (din 18 (din
Total absolvenţi promovaţi, din 8,57 27,87 absolvenți absolvenț 57 60
care: înscriși) i înscriși) înscrişi) înscrişi)
Ponderea 51 53,12 9% 42,85% 38,89%
absolvenţilor 30,46 53%
promovaţi la masculin
EXAMENUL DE BACALAUREAT

examenul de 50 46,87 12,9% 57,14% 61,11%


bacalaureat 24,48 47%
-pe sexe feminin
20 21,87 10,52% 19,04% 100%2
din localitatea unde este situată 60,86 16%
şcoala
101 78,12 10,85% 80,95% 100%
19,44 84%
din alte localităţi, din care:
0 6.25 50% 9,52% 0
13,20 6%
urban
81 71,87 10,23% 71,42% 100%
22,04 94%
rural
17

109
EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR
ABSOLVENŢILOR DE LICEU

2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/


Criteriul 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total absolvenţi, din 148 105 117
190 135 171 148
care :
-pe masculin 106 71 97 77 78 52 61
sexe feminin 84 64 74 71 70 53 56
din 19 23 15
localitatea
unde este 29 27 54 116
situată
şcoala
-după din alte 129 82 102
mediul localităţi, 161 108 117 32
de din care:
rezidenţ urban 1 0 3 5 2 23 2
Absolv ă al rura 127 59 100
160 108 114 27
enţi elevilor l
Total absolvenţi 66 55 57
EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIOANLE

167 101 105 64


promovaţi, din care :
masculin 99 51 79 38 39 30 26
-pe 27 25 31
sexe feminin 68 50 26 26
din 4 5 7
localitatea
Promo
vaţi la unde este 29 20 18 7
situată
exame
nul de -după şcoala
certific mediul din alte 62 50 49
are de localităţi, 138 81 87 57
compet rezidenţ din care:
enţe ă al urban 1 0 2 - 1 19 8
liceu elevilor rural 137 81 85 57 61 31 49
Total absolvenţi 100% 100% 100%
87,89 74,81 99,05 64
Ponder promovaţi, din care :
ea masculin 93,39 71,83 74,52 59% 59% 54,54% 45,51%
absolve -pe
80,95 78,12 24,52 41% 41% 45,45% 54,39%
nţilor sexe feminin
promo din 21,05% 9% 12,28%
vaţi la localitatea
exame unde este 100 74,07 16,98 11%
nul de -după situată
certific mediul şcoala
are de din alte 48,06% 90,9% 85,96%
compet rezidenţ localităţi, 85,71 0 82,07 89%
enţe ă al din care:
liceu elevilor urban 100 0 - 50% 34,54% 14,04%
rural 85,62 75 100% 48,03% 56,36% 85,96%

110
CHELTUIELI PUBLICE PE ELEV lei (RON) /elev

Şcoala:
Liceul Tehnologic „Constantin
Anul Nivel de invatamant Brâncoveanu”
Buget
Total national local
2015 liceal 3445.87 210.33 3235.54
Ian-sept profesional, ucenici, SAM 3648.22 0 3648.22
2015 liceal 1067,85 941,49 126,36
oct- dec profesional, ucenici, SAM 1103,19 698,28 404,91
liceal 3033,09 2862,21 170,88
2016 Ian- sept
profesional, ucenici, SAM 3425,15 2876,13 549,02
2016 liceal 1060.22 128.83 931.39
oct.-dec. profesional, ucenici, SAM 1053.11 122 931.11
liceal 5290.46 391.99 4898.47
2017
profesional, ucenici, SAM 5324.02 428.42 4895.60
liceal 6626.77 6209.12 417.65
2018
profesional, ucenici, SAM 5643.96 5225.84 418.12
2019 liceal 6409.07 6071.16 337.91
ian.-sept. 2019 profesional, ucenici, SAM 4393.37 4059.25 334.12

NR. ELEVI/CADRU DIDACTIC

Şcoala: Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu”


Nivel de învăţământ
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
liceal 13,63 12,24 12,41 12,82 14,18
profesional si ucenici 0,93 1,34 11,05 1,62 2,34

PONDEREA PERSONALULUI DIDACTIC CALIFICAT IN TVET


SITUAŢIA NORMELOR DIDACTICE ÎN ÎPT –
NR. POSTURI / NORME DIDACTICE
Total CALIFICAŢI, din care
SPECIALITATEA
Norme / Suplinitori Suplinitori
Anul scolar CATEDREI Total
posturi Titulari*) calificaţi**) necalificaţi***)
(POSTULUI) Calificaţi
didactice
Profesori discipline
10,43 11 10 1 -
2015/2016 tehnologice
Maiştri instructori 4,10 6 2 4 -
Profesori discipline
10,97 10,97 10,53 0,44 -
2016/2017 tehnologice
Maiştri instructori 4,65 4,65 2,83 1,82 -
Profesori discipline
9,89 9,89 9,89 0 -
2017/2018 tehnologice
Maiştri instructori 4,77 4,77 2,5 2,27 -
Profesori discipline
9,31 8,95 8,39 - 0,36
2018/ 2019 tehnologice
Maiştri instructori 3,88 3,66 2,05 1,61 0,22
Profesori discipline
9,89 9,26 8,35 0,91 0,53
2019/2020 tehnologice
Maiştri instructori 4,98 4,5 2,08 2,42 0,48
*) Titulari, inclusiv titulari la plata cu ora sau cumul
**) Suplinitori calificaţi: suplinitorii participanţi la examenul de titularizare cu note peste 5, suplinitorii
calificaţi neparticipanţi la examenul de titularizare, pensionari calificaţi pe postul respectiv
***) Suplinitori necalificaţi: cadre didactice cu studii superioare în alt domeniu, studenţi în curs de calificare,
suplinitori cu studii medii
111
Sursa: situaţia normelor în cadrul şcolii

Procentual (raportat la total posturi didactice)


Total CALIFICAŢI, din care
SPECIALITATEA
Norme / Suplinitori Suplinitori
Anul scolar CATEDREI Total
posturi Titulari* )
calificaţi**) necalificaţi***)
(POSTULUI) Calificaţi
didactice
Profesori discipline
22,5 22,5 20,7 1,8 -
2015/2016 tehnologice
Maiştri instructori 8,9 8,9 6 2,9 -
Profesori discipline
10,97 100% 96% 4% -
2016/2017 tehnologice
Maiştri instructori 4,65 100% 61% 39% -
Profesori discipline
21,37% 21,37% 21,37% 0 -
2017/2018 tehnologice
Maiştri instructori 10,31% 10,31% 5,4% 4,9% -
Profesori discipline
20,68% 19,91% 18,66% - 0,80%
2018/ 2019 tehnologice
Maiştri instructori 8,63% 8,14% 4,56% 3,58% 0,48%
Profesori discipline
21,86% 20,47% 18,46% 2,01% 1,17%
2019/2020 tehnologice
Maiştri instructori 11,01% 9,95% 4,60% 5,35% 1,06%

2015-2016
Calificaţi Pensionari şi
Titulari Suplinitori plata cu ora
Prof. cultură generală 28 2 2
Prof. disc. Tehnologice 9 1 1
Maiştri 4 1 1
Total 41 4 4
Total şcoală 49
2016-2017
Calificaţi Pensionari şi
Titulari Suplinitori plata cu ora
Prof. cultură generală 28 4 0
Prof. disc. Tehnologice 10 1 0
Maiştri 2 3 2
Total 40 8 2
Total şcoală 50
2017-2018
Calificaţi Pensionari şi
Titulari Suplinitori plata cu ora
Prof. cultură generală 23 7 1
Prof. disc. Tehnologice 9 0 0
Maiştri 5 1 0
Total 37 8 1
Total şcoală 46

2018-2019
Calificaţi Pensionari şi
Titulari Suplinitori plata cu ora
Prof. cultură generală 21 9 1
Prof. disc. Tehnologice 10 - -
112
Maiştri 2 2 -
Total 33 11 1
Total şcoală 45
2019-2020
Calificaţi Pensionari şi
Titulari Suplinitori plata cu ora
Prof. cultură generală 26 2 1
Prof. disc. Tehnologice 7 2 -
Maiştri 2 2 1
Total 35 6 2
Total şcoală 43

REŢELE ŞCOLARE
Reţele între şcoli Phare TVET 2001-2003 şi 2004-2006
Şcoala coordonatoare Şcoli Phare TVET arondate
Liceul Tehnologic Construcţii „N. Mihaescu” Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncoveanu” Târgovişte
Târgovişte Liceul Tehnologic Petrol Moreni
  Liceul Tehnologic „V. Mircea” Tărgovişte

Reţele între şcoli – Reţeaua partenerială nr. 7 – Electric şi Electromecanică 2


(Parteneriat pentru îmbunătăţirea educaţiei şi formării prin reţele parteneriale)
Şcoala coordonatoare Şcoli membre în reţea
Colegiul Tehnic „Paul Dimo” Galaţi
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Iaşi
Târgovişte – Centru de resurse Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea
Colegiul Tehnic Energetic Constanţa
Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Tulcea

Reţele locale active în care este implicată şcoala


Şcoala coordonatoare(denumire) Şcoli cuprinse în reţea Scopul reţelei
(denumire)
Liceul Tehnologic ”Constantin Monitorizarea asigurării
Brâncoveanu” Târgovişte calităţii şi dezvoltării de
Liceul Tehnologic Petrol parteneriate pe domenii de
Liceul Tehnologic Construcţii „N. Mihaescu”
Moreni calificare între unităţile de
Târgovişte
Liceul Tehnologic „V. Mircea” învăţământ – Şcoli Phare
Tărgovişte TVET 2001- 2003 şi Şcoli
TVET

113
EDUCAŢIA ADULŢILOR
Programe de formare a adulţilor pentru care şcoala a obţinut autorizarea din partea CNFPA

Nr. Denumirea programului de formare Tipul programului Seria şi Data Obs.


crt. autorizat de CNFPA (calificare / iniţiere, numărul autorizării
perfecţionare / autorizaţiei
specializare etc)
1. Nu este cazul
2.
3.

Programe de formare a adulţilor autorizate de CNFPA derulate în 2005 ,2006,2007


Nr. Denumirea programului Tipul programului Perioada de Nr. de Observaţii
crt. de formare (calificare / iniţiere, desfăşurare participanţi
perfecţionare / înscrişi
specializare etc.)
1. Nu este cazul
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

114
www.tvet.ro

Documentul a fost elaborat în cadrul


Proiectului „Modernizarea învăţământului
profesional şi tehnic”, finanţat prin Phare
TVET şi este publicat din fonduri ale Centrului
Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului
Profesional şi Tehnic.

S-ar putea să vă placă și