Sunteți pe pagina 1din 116

v Fg<

Fl
F
!NI.
o= iq

X
(] ?Dg
E F)Ff
l-l ia
^i$ iF
.ts
=
-trF! ->E
a9
XY
tr.f! 'tt
H
O-> -
-.E
-- -(
o
Elt I FU
-:'
EI
- A
v!
Fla \J
-. - '^r
i-i'
VA
-1. -
H -
V
E-
A
I
Ll
tFl
H
i(D l-l
-fL

:
E.-
, zA zl-1
-A
!x v
A-.
ii-
- -
A
s3
-E
?E.
x
sS Fiz
li
(D"+
:. 6' Ot.a
(\ l-
ZL
->-
-r
=\v.\
ii+i;
x nF
='-
i'\
V Drfl F=Bg'E
ao
\
"(n
ts
P(=
i StE
.- N\J!
z4 S Eilq
2-e"
.r A

t-
Ev
N hs >rv
2q
$€geH
FgglE
7
A
v
Wl.r
FE 'jt-

i \tl.)

=i
Fix-
=
HUFEF
P >'3
IE AA
E:
F.l
t!!t Uts
:Ib.J
:Fj 13

ls F=
:
a NN = "(A
o
tl f\
aU z -
!a-
aH Fi o
^z
\l
FA
A|l
L^J
It
\)
A
v F -
7 o H
v
a
er =r
S
c 'y) Fl
z \ z
o t! F] 1
H
o

z
d
-P
FE
A
-r
Fl

z
-
-
'tr
JF
F!?
I'rE

zz
-
cE
,

-O
\) -l
n>
v
: :l i-
a
dHrrEll

i.:""" 1
{ ->
6<n
-O
Fl

F
-Si*
ryF'F: %
=
_e I E 3 H >
E +t I.. -E
I
=P lS =,i ?
i3:.s== si
oq
9i='9f
'r gE ^-: S>
<a
'lE=
(];L ur E
Et
9 \'r>
3 A >-Z
p ;i=.
6' d<
F
S
6P'
\-l
\J FJ }.
\?
\Fl

\z
=>'
ti
-
-
-
t-
l-
-
o
II

-
-
CUPRINS:

CAPITOLUL I.
I.1. Ţintele strategice ale Liceului Tehnologic Constantin Brâncoveanu Târgoviște (2019-2023)

I.2. Misiune, viziune, valori

I.3. Scurt istoric al Liceului Tehnologic Constantin Brâncoveanu Târgoviște

I.4. Analiza S.W.O.T. a activității Liceului Tehnologic Constantin Brâncoveanu Târgoviște

I.5. Obiectivele generale și obiectivele specifice ale Liceului Tehnologic Constantin Brâncoveanu Târgoviște

CAPITOLUL II.
RESURSELE UMANE ȘI MATERIALE ALE LICEULUI TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRÂNCOVEANU TÂRGOVIȘTE

II. 1 Evoluția efectivelor de elevi


II. 2 Resurse umane (cadre didactice)
II. 3 Analiza incidentelor de violență în Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu Târgoviște
II. 4 Rezultate la olimpiade și concursuri școlare
II. 5 Baza tehnico-materială (infrastructura)

CAPITOLUL III.
REZULTATE ȘI EFICIENȚA EXTERNĂ Î N UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

III. 1 Rezultatele elevilor –an școlar 2021-2022


CAPITOLUL IV.

ACȚIUNI PRINCIPALE ȘI REZULTATE OBȚINUTE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

IV.1. Activitatea de inspecție școlară la nivelul unității școlare


IV.1.1 Inspecții tematice
IV.1.2 Inspecții de specialitate
IV. 1.3 Note de control
IV.2 Activitatea echipei manageriale
IV. 3 Activitatea de perfecționare și formare continuă a personalului didactic din unitatea școlară
IV. 5. Activitatea comisiilor/catedrelor metodice
IV.4. Învățământul profesional și tehnic (ÎPT)
IV.5. Activitatea educativă
IV. 6. Monitorizarea programelor privind accesul la educație
IV. 7. Integrarea europeană, relaţii internaţionale, programe de cooperare internaţională
IV. 8. Creșterea responsabilității educaționale la nivelul autorităților locale și consolidarea parteneriatelor
IV.9. Comunicarea instituțională
IV. 10. Serviciul Financiar-Contabil, Tehnic, Administrativ
IV. 11 Serviciul informatizare

CONCLUZII
CAPITOLUL I.

I.1. ŢINTELE STRATEGICE ALE LICEULUI TEHNOLOGIC CONSTANTIN


BRÂNCOVEANU TÂRGOVIȘTE (2019-2023)

ȚINTA 1: Asigurarea accesului egal la educație de calitate pentru toți elevii din unitatea școlară

ȚINTA 2: Pregătirea pentru descentralizare prin consolidarea capacităților instituționale și promovarea unui management educațional
performant la nivel local

ȚINTA 3: Îmbunătățirea calității educației în unitatea de învățământ

ȚINTA 4: Realizarea unui sistem educațional stabil, echitabil, efficient și relevant la nivelul unității școlare, compatibil cu cel european
I.2. MISIUNE, VIZIUNE, VALORI
MISIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

Liceul Tehnologic“Constantin Brâncoveanu” Târgovişte îşi propune să asigure împreună cu toţi


partenerii sociali un mediu favorabil învăţării întemeiate pe calitate, responsabilitate, toleranţă, performanţă
aşa încât fiecare să beneficieze de şanse egale şi reale pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, să beneficieze
de autonomie în dezvoltarea carierei pentru a deveni un cetăţean activ al comunităţii europene
VIZIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

Dacă vrei să rezişti, adaptează-te şi învaţă să reuşeşti prin tine însuţi!


PRINCIPII ȘI VALORI

Activitatea Liceului Tehnologic Constantin Brâncoveanu are la bază următoarele principii:

 principiul echităţii şi egalităţii de şanse;


 principiul priorităţii educaţiei centrate pe dezvoltarea competenţelor-cheie;
 principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale;

 principiul cooperării interinstituţionale la nivel local, regional, naţional şi internaţional;


 principiul descentralizării autorităţii educaţionale, al transparenţei;
 principiul promovării interculturalităţii;
 principiul calităţii;

 principiul eficienţei manageriale şi financiare;


 principiul descentralizării;
 principiul transparenţei şi răspunderii publice;
 principiul respectării drepturilor şi libertăţilor copilului, tinerilor şi adulţilor;
 principiul independenţei de ideologii, religii şi doctrine politice;
 principiul învăţării pe parcursul întregii vieţi;
 principiul educaţiei incluzive;
 principiul respectării diversităţii culturale;
 principiul fundamentării deciziilor pe baza dialogului social;
 principiul participării şi responsabilităţii părinţilor;
 principiul susţinerii şi promovării personalului didactic, pentru acces şi dezvoltare în carieră.
I. 3. SCURT ISTORIC AL LICEULUI TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRÂNCOVEANU TÂRGOVIȘTE

Așezat în partea vestica a orașului Târgoviște, Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncoveanu” a împlinit 50 de ani de existență în anul scolar
2021 – 2022. De-a lungul timpului, a funcționat ca școala profesională pregătind specialiști pentru Combinatul de Oțeluri Speciale și INOX –
Târgoviste, în domeniile: electric, mecanic, metalurgic. După anul 1992, unitatea noastra își dobândește o noua identitate, numindu-se Grup
Școlar ,,Constantin Brâncoveanu” Târgoviște, iar din anul scolar 2012-2013 se numește Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu. În anul
scolar 2020-2021, 743 de elevi, majoritatea fiind din mediul rural. Aceștia au optat pentru specializarile din filiera tehnologică, în principal,
pentru domeniul vocațional, specializarea handbal și pentru domeniul Producție Media.
Procesul de educatie si formare profesionala este asigurat de un numar de 41 de cadre didactice, 39 de titulari (2 cadre didactice cu doctorat,
26 gradul I, 8 gradul II, 3 definitivat, 2 fără definitivat, necalificați). În momentul de față baza materială a școlii dispune de: 20 săli de clasa,
cabinet psihopedagogic, laborator de fizică, laborator de biologie, laborator de chimie, cabinet geografie, 3 laboratoare de informatică, 2
laboratoare de electronică și automatizari, 1 laborator electrotehnică, 1 laborator de producție media, 3 ateliere școală, cabinet medical și
stomatologic, sală de sport, o bibliotecă ce cuprinde o sală de lectură și o sală depozit carte, un teren de sport, două spații destinate secretariatului,
spațiu destinat activității de contabilitate, o cancelarie și două cabinete directori, 15 anexe.
Majoritatea elevilor provin din zona rurală, mulți provin din familii sărace, situație dovedită de numărul burselor sociale care a fost în anul
scolar 2021-2022 în număr de 141 (patru burse de boală, 10 burse pentru copii orfani, 128 – pentru elevi din mediul rural, o bursă – elev cu
venituri mici). Părinții unora lucrează în străinătate și ei sunt în grija bunicilor sau a altor rude.
Practica școlară se desfășoară în atelierele școlii, precum și la agenți economici cu care avem parteneriate. Elevii noștri, de-a lungul timpului,
au câștigat premii la olimpiadele și concursurile școlare (Olimpiada Interdisciplinară din Aria Curriculară ,,Tehnologii”- Faza Județeană unde
elevul Grigore Ovidiu Gabriel din clasa a XI-a specializarea ,,Tehnician în automatizări” a obținut Locul I, dar și la faza națională), precum și la
concursurile artistice școlare la secțiunile de interpretare muzică populară și muzică ușoară. Revista școlii noastre, LABIRINT – ISSN-2286-17,
reflectă cele mai importante activități școlare și extrașcolare în care au fost implicați elevi și profesori deopotrivă. Revista a fost premiată de
multe ori la nivel judetean (premii I, premiul II, premiul III și mențiune), iar în anul școlar 2021-2022 a fost calificată la etapa națională. În
ultimii ani a crescut considerabil procentul de promovare al examanului de bacalaureat, înregistrându-se progres de la an la an, respective 65% în
anul școlar 2021-2022. Procentul de promovare la examenele de certificare profesională a fost, pe fiecare an, de 100%. Preocuparea școlii
rămâne calificarea în domenii care să asigure absorbția absolvenților pe piața muncii, de aceea lucrăm cu grijă la oferta educațională pe fiecare
an și o promovăm în comunitatea locală.
În Liceul Tehnologic ”Constantin Brancoveanu” Târgoviste s-au derulat următoarele proiecte în parteneriat: - Proiectul ,,Phare TVET” 2004-
2006, a constat în achiziționare de echipamente IT, birotică echipamente didactice pentru pregatirea profesională de bază și de specialitate pentru
învățământul profesional și tehnic - val. tot. 3251098,69 lei – dar și în reabilitarea atelierelor școlare în valoare de 1461807 lei. -
Proiectul ”Învățarea cetățeniei în școală pentru viață”, 2006 – 2009 a fost finantat în primul an de către Programul Socrates (3000 euro), iar în
perioada 2007 – 2009 a primit finantare prin Programul de Învațare pe Tot Parcursul Vieții, Comenius (10 000 de euro) - Proiectul ,,Pas cu pas
spre viata activa” ID-ul proiectului: POSDRU /90/2.1/S/53676 a avut ca obiectiv orientarea și consilierea școlară urmărind inserția absolvenților
din învățămantul tehnic și profesional.
În perioada 5 mai 2014-5 noiembrie 2015, școală noastră a fost partener, alături de alte trei licee dâmbovițene, în proiectul POSDRU, “Calitate în
educaţie prin servicii educaţionale moderne şi oferte de studii adaptate la cerinţele pieţei”, proiect finanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoastere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.1, „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de
calitate”. Obiectivul general al proiectului a fost creşterea accesului la educaţie de calitate prin îmbunătăţirea ofertelor de studii, facilitarea formării
de competenţe cheie şi profesionale adaptate cerinţelor pieţei muncii, dezvoltarea abilităţilor personale, crearea şi dezvoltarea de servicii educaţionale
noi şi extinderea utilizării TIC şi a metodelor moderne în activităţile de predare şi învatare.
Principalele activităţi ale proiectului au fost: Oferirea de servicii conexe serviciilor de orientare şi consiliere şcolară; Crearea unui serviciu
educaţional nou în fiecare dintre unităţile partenerilor: Centru de informare şi consiliere profesională pentru elevi şi părinţi/tutori; Educaţie
nonfomală şi informală cu elevii beneficiari; Formarea şi perfectionarea elevilor în Operator introducere, validare, prelucrare date, Competenţe cheie
comune mai multor ocupaţii-Competenţe sociale (modul Comunicare) şi civice (Egalitate de sanse), Competenţe antreprenoriale; Formarea şi
perfecţionare personalului din educaţie în Operator introducere, validare, prelucrare date şi Competenţe cheie comune mai multor ocupaţii-
Competenţe civice (Egalitate de sanse şi Dezvoltarea durabilă); Dezvoltarea şi actualizarea de curricule în vederea dobândirii de noi competenţe
profesionale şi competenţe cheie.
Tot în perioada 2014-2015, școală noastră a fost partener, asigurând membrii grupului țintă în proiectul
POSDRU/153/1.1/S/138511 ,,Competenţe ştiinţifice şi abilităţi practice pentru o carieră de succes (CSAPCS)”, proiect coordonat de Universitatea
Politehjnică din București. În cadrul proiectului, 4 clase a XI-a, profil tehnologic, cu un număr de 105 elevi şi 5 clase a XII-a, profil tehnologic, cu
un număr de 122 elevi, au beneficiat de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat la discipline pentru științe exacte, pe o platformă
educațională și s-au deruleazat trei proiecte ERASMUS și proiectul ROSE, finanțat de Banca Mondială:
I. CALITATE EDUCAȚIONALĂ ADAPTATĂ STANDARDELOR EUROPENE, ACȚIUNEACHEIE 1 – DOMENIUL EDUCAȚIE
ȘCOLARĂ, perioada de derulare 01.09.2018-29.02.2020, buget aprobat 36455 EURO, SCOPUL PROIECTULUI: dezvoltarea instituțională,
profesională și personală a cadrelor didactice și a elevilor având ca finalități creșterea calității educației, îmbunătățirea accesului, a participării și
performanțelor elevilor, în paralel cu scăderea abandonului școlar, creșterea prestigiului școlii noastre în comunitate și atragerea unui număr mai
mare de elevi, an de an.
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: creșterea calității procesului educațional prin integrarea unor metode, tehnici, strategii de
predare-învățare motivante, adaptate cerințelor învățământului din spațiul european, pentru a îmbunătăți accesul, participarea și performanțele
elevilor în situații de risc din școala noastră și, indirect, părinților și comunității locale, egalitate de șanse și accesibilitate la piața muncii.
II. BE ACTIVE! PROMOTING ICT IN FLIPPED CLASSROOM METHODOLOGY – ERASMUS KA2
Perioada de derulare 01/09/2018 – 30/11/2020, prelungit cu șase luni
Proiectul pleacă de la ideea că, chiar dacă în școlile noastre încercăm să includem metode moderne de predare, încă percepem că pentru majoritatea
studenților și profesorilor abordarea cu privire la utilizarea TIC este ceva care nu este preocupat de învățare. În analiza noastră, aceasta este legată de:
echitatea profesorilor în utilizarea TIC; lipsa de cunoștințe și încrederea de sine a profesorilor; distanța dintre profesori și lumea studenților; lipsa de
cunoaștere a noilor locuri de muncă vizate de TIC; lipsa de conștientizare a beneficiilor TIC pentru studierea și dezvoltarea abilităților
antreprenoriale. Scopul proiectului este de a încuraja studenții și profesorii să utilizeze eficient și adecvat TIC în procesul de învățare și predare.
III.EMOTIONAL AND ENTREPRENEURIAL EDUCATION IN VOCATIONAL TRAINING (VET) din cadrul programului ERASMUS+,
Acțiunea Cheie 2, KA202 - VET.
Contract numărul: 2018-1-ES01-1-ES01-KA202—050980 -Proiectul își propune să dezvolte o echipă de profesioniști cu înaltă calificare, folosind
metodologii care să permită rezultate optime într-un cadru teoretic bazat pe educația emoțională ca paradigmă a bunăstării sociale. Considerăm că
crearea unei atmosfere pozitive și stimulative favorizează dezvoltarea profesională eficientă și eficientă.
IV.ROSE –Proiect finanțat de Banca Mondială-
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă combaterea abandonului școlar și creșterea ratei de absolvire a liceului și a ratei de promovabilitate a
examenului de bacalaureat pentru 240 de elevi beneficiari ai proiectului.Proiectul se corelează cu Planul de Acțiune al Școlii.
Preocuparea actuală a echipei manageriale este de a atrage fonduri extrabugetare, de a iniția și derula proiecte europene, de a realiza un proces
de învățare de calitate, folosindu-se metode și procedee moderne.
I.4. ANALIZA S.W.O.T. A ACTIVITĂȚII LICEULUI TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

CURRICULUM
PUNCTE PUNCTE SLABE
TARI
 promovabilitatea la examenul național de bacalaureat de 65%;  dificultăți în contextualizarea învățării, slaba valorificare a
 documente proiective concepute și redactate în concordanță cu strategiile și experienţei de viaţă a elevilor în procesul de învăţare, a
politicile educaționale ale ME și ISJ, analizate și evaluate periodic; achiziţiilor dobândite de elevi in familie, în diverse activităţi
 promovarea de către cadrele didactice a unor resurse specifice învățării la distanță; informale;
 abordarea în mică măsură a demersului didactic prin raportare
 implicarea cadrelor didactice în crearea unei bănci de resurse digitale postate pe
la experiențe cotidiene și la condițiile specifice formării
site-ul ISJ Dâmbovița
gândirii critice;
 competenţă în selectarea şi utilizarea unor metode activ – participative, calitatea
metodelor, tehnicilor şi procedeelor utilizate, ponderea mare a metodelor activ –  slaba frecvență a conexiunIlor între disciplinele de învățământ;
participative utilizate în procesul de învăţare față în față;  diferențierea învățării; insuficienta adaptare a curriculum-ului
 utilizarea metodelor de evaluare tradiţională (observarea sistematică, proiectul, la particularităţile unor categorii speciale de elevi;
portofoliul);  frecvența redusă a sarcinilor de învățare care stimulează
 verificarea temelor pentru acasă; utilizarea temei pentru acasă ca modalitate de dezvoltarea creativității elevilor și a gândirii critice;
evaluare;  dificultăți în utilizarea unor instrumente de evaluare online;
 utilizarea unor mijloace de învăţământ care facilitează procesul de învăţare şi care  ponderea redusă a utilizării metodelor alternative de evaluare;
sunt adecvate conţinuturilor învăţării şi particularităţilor de vârstă ale elevilor;
 dificultăți în selectarea unor resurse digitale de calitate;
 integrarea resurselor TIC în desfăşurarea lecţiilor;
 rezultate slabe obţinute la examenul național la unele
 crearea unor situaţii de învăţare care încurajează interacţiunea cadru didactic – elev,
elev – elev, elev – cadru didactic; discipline;
 implementarea unor proiecte în cadrul programului Erasmus+ care au ca
rezultate/produse utile în procesul de predare-învățare-evaluare;
 implicarea elevilor în activităţi extraşcolare variate;
 transferul către alte clase de elevi a rezultatelor/produselor intelectuale
din cadrul proiectelor cu finanțare europeană/ale programului Erasmus+;
 crearea unor resurse educaționale deschise cu conținut digital, a unor lecții prin
proiectul TVȘcoala, derulat în parteneriat cu ColumnaTV;
 existența unor resurse educaționale deschise
(RED ) pe site-ul școlii.
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 existența politicilor educaționale care vizează prevenirea violenței în  lipsa manualelor școlare în concordanță cu programele
unitățile de învățământ preuniversitar și a abandonului școlar; școlare pentru învățământul profesional și tehnic;
 reconfigurarea curriculumului, prin centrarea acestuia asupra procesului
de formare și dezvoltare a competențelor cheie;
 posibilitatea utilizării în mod gratuit a unor platforme educaționale online;
 crearea unor resurse educaționale deschise cu conținut digital, a unor lecții
de Teleșcoală,
 existența unor resurse diverse specifice învățării online, a tutorialelor
pentru utilizare de aplicații digitale/ platforme
RESURSE UMANE
PUNCTE PUNCTE SLABE
TARI
 asigurarea încadrării, în cea mai mare parte, cu personal didactic calificat;  existența unor situații de superficialitate în cunoașterea,
 interesul crescut al unui număr mare de cadre didactice preocupate de propria înțelegerea și aplicarea legislației școlare, a actului decizional, în
formare şi dezvoltare profesională prin stagii de formare continuă şi delegarea de sarcini, în exercitarea funcțiilor manageriale;
 slaba pregătire a cadrelor didactice pentru lucrul cu elevii cu
postuniversitare, de perfecţionare prin grade didactice;
CES integrați în învățământul de masă, față în față și online;
 preocuparea unui nucleu de cadre didactice pentru derularea eficientă a școlii online,  nivelul insuficient al competențelor digitate ale elevilor și ale
cu efect motivant pentru alte cadre didactice; profesorilor, necesare în învățarea online
 implicarea directorilor în diseminarea bunelor practici din perioada școlii online, la  rezistența la schimbare a unor cadre didactice în ceea ce privește
majoritatea disciplinelor de învățământ; digitalizarea;
 implicarea directorilor în motivarea cadrelor didactice  insuficienta preocupare a cadrelor didactice de a dezvolta o
pentru desfășurarea activităților online cu elevii, prin feedback constructiv acordat; cultură reală a calității, în acord cu legislația în domeniul
asigurării calității;
 preocuparea cadrelor didactice pentru diseminarea de bune practici specifice școlii  înregistrarea unei rate nesatisfăcătoare a abandonului şcolar.
față în față, pentru publicarea de articole, participarea la simpozioane, sesiuni de
comunicări şi schimburi de experienţă;
 interesul cadrelor didactice pentru participarea la activitățile metodico-științifice și
psihopedagogice organizate la nivelul centrului metodic sau cercului pedagogic;
 colaborarea unității școlare cu ISJ Dâmbovița, cu CCD Dâmbovița în vederea
formării cadrelor didactice pentru utilizarea platformelor educaționale și a unor
aplicații digitale, a formării cadrelor didactice.
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 existența programelor de reconversie profesională, dând posibilitatea  fluctuația demografică, reducerea natalității, emigrarea;
cadrelor didactice de a avea dublă sau multiplă specializare;  tendința de scădere a interesului populației față de actul educațional;
 ofertă diversificată a programelor de formare acreditate sau avizate  lipsa interesului unor familii pentru educația copiilor, care
ale CCD Dâmbovița. determină atitudini de respingere a înscrierii copiilor într-o formă
 Proiecte europene pe tema prevenirii abandonului, a părăsirii timpurii de educație, respectiv de frecventare redusă;
a școlii  comunicare/ colaborare deficitară între părinți și școală;
 creșterea numărului copiilor încredințați spre creștere și educație
unor terțe persoane, în lipsa părinților plecați în străinătate;

14
RESURSE MATERIALE ȘI
FINANCIARE
PUNCTE PUNCTE
TARI SLABE
 asigurarea unei comunicări eficiente cu cadrele didactice, prin utilizarea site-  insuficienta dotare materială;
ului și platforma Teams,  lipsa device-urilor pentru elevi necesare școlii online,
 dotare cu echipamente didactice prin proiectul ROSE, 14 table inteligente;  acces limitat la internet al elevilor care provin din zonele
 asigurarea resurselor specifice educației financiare, pentru învățământul liceal, defavorizate;
 conexiunea la internet;

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 posibilități de accesare a fondurilor structurale prin proiecte strategice POCU;  finanțare insuficientă, ca urmare a valorii costului standard per
 oportunități de finanțare extrabugetară prin contracte de sponsorizări, dotări și elev;
parteneriate;  slaba implicare a agenților economice în finanțarea învățământului
 sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate, prin programe dual
guvernamentale;
 existența unor ONG-uri, firme private care finanțează proiecte educaționale;
 sprijinirea școlarizării elevilor și performanței în educație, prin acordarea de
burse și alte facilități;
 reabilitarea unității școlare.

15
RELAȚII COMUNITARE
PUNCTE PUNCTE
TARI SLABE
 interesul pentru implementarea unor programe de reabilitare şi modernizare a  lipsa sprijinului specializat pentru elevii cu nevoi speciale de
infrastructurii (spaţii de curs, laboratoare, ateliere, infrastructura de utilităţi) şi învățare în activitățile online;
de dotare cu echipamente de laborator şi instruire practică prin accesarea
fondurilor nerambursabile;
 implicarea a comunității locale şi a instituţiilor abilitate a unor prognoze
privind dinamica pieţei locale a muncii, având în vedere o perspectivă de cel
puţin 2-5 ani, în vederea unei mai bune proiectări a ofertei educaţionale;
 buna colaborare cu Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social;
 contracte încheiate de către unităţi şcolare cu învăţământ profesional şi tehnic
cu agenţii economici pentru efectuarea pregătirii practice;
 preocuparea pentru popularizarea învățământului profesional;
 colaborarea cu instituții și reprezentanți ai autorităților locale pentru
organizarea unor activități formale/ informale;
 comunicarea competentă și transparentă cu mass-media locală;
 dezvoltarea instituţională şi a resursei umane prin proiecte europene,cu finanțare
I.5. externă în derulare;
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 colaborarea eficientă cu instituțiile publice, agenții economici, partenerii sociali;  slabe iniţiative private sau de sprijin comunitar pentru dezvoltarea
 implicarea constructivă a mass-media în evenimentele legate de sistemul şi susţinerea actului educaţional;
educațional;  interesul scăzut al părinților în cunoașterea și rezolvarea
 implicarea părinților în acțiuni de suport petru elevi în perioada școlii online; problemelor școlii;
 accesarea de fonduri europene de către primărie, pentru reabilitarea și  existența situațiilor speciale în unele familii/comunități, care
modernizarea școlii. conduc la întreruperea școlarizării;
 situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin unii
copii/ elevi/ tineri;

16
OBIECTIVELE GENERALE ȘI OBIECTIVELE SPECIFICE ALE LICEULUI TEHNOLOGIC CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU TÂRGOVIȘTE

OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE SPECIFICE


1. Asigurarea accesului egal la educație de calitate 1.1. Îmbunătăţirea accesului egal la educaţie de calitate la nivelul învăţământului obligatoriu.
pentru toți elevii din unitatea școlară 1.2. Reducerea absenteismului la nivelul unității școlare.
1.3. Îmbunătăţirea ofertei educaţionale pentru învăţământul liceal
1.4. Dezvoltarea serviciilor de asistenţă educaţională pentru elevii cu cerinţe educaţionale
speciale
1.5. Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a procesului de învăţământ

2. Pregătirea pentru descentralizare prin consolidarea 2.1. Dezvoltarea autonomiei instituţionale prin asumarea responsabilităţilor care decurg din
capacităților instituționale și promovarea unui descentralizarea curriculară, a resurselor umane şi financiare
management educațional performant la nivel local 2.2. Realizarea unui management eficient al unității de învățământ prin asigurararea
respectării de către Consiliul de administrație a legislației în vigoare.
2.3. Îmbunătăţirea parteneriatului școală-comunitate locală.

3. 3.1. Dezvoltarea capacităţii instituţionale a unităţii de învăţământ.


Î
3.2. Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la examenul naţional de bacalaureat, la concursuri şi
mbunătățirea calității educației în unitatea de olimpiade.
învățământ 3.3. Îmbunătățirea competenţelor de scris și de lectură ale elevilor din unitatea noastră
şcolară.
3.4. Îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice de evaluarea a rezultatelor şcolare, cu
focalizare pe competenţe, în scopul orientării şi optimizării procesului de învăţare.
3.5. Dezvoltarea unui program coerent de activităţi formale şi nonformale, cu caracter
educativ, adecvat intereselor elevilor.
3.6. Îmbunătăţirea capacităţii cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar și nedidactic
de a presta servicii de calitate, împrumutând metode și tehnici europene

4. Realizarea unui sistem educațional stabil, echitabil, 4.1. Promovarea şi valorificarea diversităţii şi interculturalităţii în educaţie
eficient și relevant la nivelul unității școlare, 4.2. Îmbunătăţirea competenţelor de implementarea de proiecte, în scopul creșterii calității
compatibil cu cel european educației
4.3. Compatibilizarea sistemului național de educație cu sistemele europene

17
CAPITOLUL II.
RESURSELE UMANE ȘI MATERIALE ALE LICEULUI TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRÂNCOVEANU TÂRGOVIȘTE
II.1. Evoluția efectivelor de elevi
Reţeaua şcolară
Efective de elevi pe filiere - an școlar 2021-2022:
TOTAL CLASE 28 / 663 ELEVI (început de an școlar), din care:
LICEU ZI:
- FILIERA TEHNOLOGICĂ 10 CLASE/ 220 ELEVI

Nivelul Nr de clase/Nr. elevi


Profilul Domeniul de Calificarea profesională
Calific. a a a a
IX-a X-a XI-a XII-a
TEHNIC Electronică 4 Tehnician operator tehnică de 1/24
automatizări calcul
TEHNIC Electronică 4 Tehnician in automatizări 1/25
automatizări
TEHNIC Productie 4 Tehnician operator procesare 1/21
media text imagine
TEHNIC Productie 4 Tehnician multimedia 1/24 1/24 1/13
media
RESURSE Protecţia 4 Tehnician ecolog şi protecţia 2/47 1/25 1/17
NATURALE mediului calităţii mediului
1/21 4/95 3/74 2/30
TOTAL CLASE / ELEVI

18
- FILIERA VOCAȚIONALĂ – PROFIL SPORTIV

4 CLASE / 107 ELEVI

Nr de clase/Nr. elevi

a a a a
IX-a X-a XI-a XII-a
1/24 1/30 1/24 1/29

- ÎNVĂȚĂMÂNT SERAL – PROFIL MECANICĂ

3 CLASE / 71ELEVI

Nr de clase/Nr. elevi

a a
a XIII-a
XI-a XII-a
1/27 1/21 1/23

19
- ȘCOALA PROFESIONALĂ CU DURATA DE 3 ANI:

4 clase/ 94 elevi –
clasa a IX-a – 1/24

Nivelul de
Profilul Domeniul Calificarea profesională
calificare

TEHNIC Mecanică 3 mecanic auto


clasa a X-a – 1/22

Nivelul de
Profilul Domeniul Calificarea profesională
calificare

TEHNIC Mecanică 3 mecanic auto

clasa a XI-a – 2/48


Nr. clase/nr. elevi
Nivelul de
Profilul Domeniul Calificarea profesională
calificare

TEHNIC Mecanică 3 mecanic auto 1/27


Electric 3 Electrician exploatare joasa 1/21
tensiune

20
ÎNVĂȚĂ MÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ: 6 clase/ 171 elevi

Filiera/ profil Nr de Nr de Nr de Nr de Nr de
clase/Nr. clase/Nr. clase/Nr. clase/Nr. clase/Nr. Total
elevi elevi elevi elevi elevi

a IX-a a X-a a XI-a a XII-a a XIII-a

Teoretică/Uman/ 1/26 1/28 2/50 1/30 1/37 6


Științe sociale clase/
171

II. Planul de şcolarizare


Propus pentru anul școlar 2022-2023:

CLASA A IX-a LICEU ZI Nr. cls. Nr. elevi

- Filiera vocațională 1 24
- profil sportiv
- Filiera tehnologică
- profil tehnic: 1 24
- domeniul Producție Media – Tehnician
multimedia 1 24
- dom. Protecția mediului - Resurse naturale
și protecția mediului

21
- Învățământ professional 2 48

1 24
- Profil Mecanic 1 24(nerealizat)
- Profil Electric
- Învățământ seral 1 28
- Domeniul Mecanic
- Învățământ frecvență redusă 1 28
- Filieră Teoretică - Științe sociale

II.2. Resurse umane (cadre didactice)

Democratizarea învăţământului a reprezentat o direcţie strategică a restructurării şi modernizării învăţământului preuniversitar, pe baza asigurării egalităţii
şanselor de acces la educaţie. În acest sens, s-a avut în vedere ca personalul didactic să aibă o pregătire iniţială/continuă de calitate/actualitate.

Asigurarea calităţii proceselor de predare–învăţare şi a serviciilor educaţionale s-a realizat şi prin introducerea în proces a unor standarde reformatoare
vizând actul didactic şi relaţia modernă cadru didactic–elev.

Echipa managerială s-a preocupat de asigurarea necesarului de cadre didactice, de încadrarea corespunzătoare cu personal calificat, astfel încât elevii să
beneficieze de un proces instructiv–educativ modernizat, ţintit pe realitatea concretă, care să implice dominant caracterul practico–aplicativ.

22
 Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

Număr personal didactic calificat: 44 Număr


personal
didactic
necalificat

Cu doctorat Cu gradul Cu gradul II Cu Fără


I definitivat definitivat
2
33 3 1 3

23
 Personalul didactic auxiliar - număr pe categorii:
Categorie de Număr de Număr de Numărul de personal este:
personal persoane norme pentru
fiecare s la nivelul peste
încadrate categorie de u normativelor normative
personal b

n
o
r
m
a
t
i
v
e

secretar 3( din care 1 2.5 - x -


persoana
ocupa 0,5
secretar si 0,5
contabil)
contabil 2 1.5 - x -
tehnician 1 1 - x -

informatician 1 1 - x -
bibliotecar 1 1 - x -

24
 Personalul nedidactic (număr pe categorii):

Categorie Număr Număr Numărul de personal este:


de de de
personal persoane norme sub la nivelul peste
încadrate pentru normative normativelor normative
fiecare
categorie
de
personal
îngrijitor 5 5 x
muncitor 4 4 x
paznic 3 3 x

Resurse umane la nivelul unității subordonate Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa – o persoană

ETAPELE DE MOBILITATE:
În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, ale Metodologiei-cadru privind mobilitatea
personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin O.M.E.N. precum şi cu prevederile Calendarului privind mobilitatea
personalului didactic din învăţământul preuniversitar, pentru anul şcolar 2021-2022, anexă la Metodologia-cadru s-au organizat și desfășurat etapele de mobilitate.

25
II.3.Analiza incidentelor de violență în Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu

În anul școlar 2021-2022 prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar a constituit o premisă importantă pentru crearea unui climat propice
desfăşurării activităţilor instructiv-educative și satisfacerii trebuinţelor de siguranţă sub multiple aspecte. Subcomisia pentru prevenirea și combaterea violenței în
școală și-a desfășurat activitatea conform planului operațional fiind pus accent pe acțiunea de prevenție. În acest sens, pe parcursul anului școlar s-au desfăşurat
activităţi la toate clasele, ca de exemplu: dezbateri în cadrul orelor de Consiliere și orientare, prezentarea de referate, realizarea de panouri, afișe și desene tematice
etc. A existat o colaborare bună cu toate cadrele didactice, părinții, consilierii școlari și responsabilii din partea Poliției de proximitate pentru combaterea violenței
și bullyingului în școală. Pentru soluționarea conflictelor ivite a fost realizată o comunicare optimă între toţi factorii care au avut un rol important în rezolvarea
situațiilor respective (elevi-părinţi-cadre didactice-poliţie). Elevii care au prezentat ușoare forme de manifestare agresivă în relațiile cu colegii și cu cadrele
didactice au primit consiliere psihocomportamentală din partea consilierilor școlari. Au avut loc întâlniri ale reprezentanților Poliției de proximitate cu elevii în
cauză, fiind discutate normele de conviețuire socială, aspecte despre atitudinea și comportamentul lor în timpul activităților școlare și extrașcolare, respectul față
de cadrele didactice și colegi. Actele de violență au avut un nivel foarte scăzut, dovedindu-se astfel eficiența activității de prevenție.În vederea celor arătate mai
sus s-a constituit la începutul anului şcolar Comisia pentru prevenirea violenţei în mediul şcolar la nivelul Liceului Tehnologic ”Constantin Brancoveanu”
Târgoviște, având următoarea componenţă:

OBIECTIVE :
Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natura care pot apărea în cadrul şcolii;
Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi, părinţi, cadre didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere
a acestei probleme la nivelul şcolii;
Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi extracurriculare;
Consilierea psihopedagogică a elevilor;
Organizarea unor activităţi pe teme de Managementul conflictelor;
Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi a altor documente referitoare la reducerea
fenomenului de violenţă în mediul şcolar şi creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.

ASPECTE VIZATE:
- Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei şcolare în rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul
opiniei publice, în scopul sensibilizări acestora;
- Realizarea comunicării interinstituţionale;
- Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propriu şi al celorlalţi în condiţiile cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor.
-

26
MĂSURI ŞI ACŢIUNI:
- Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de interviu pentru cadre didactice şi părinţi (pentru: identificarea formelor
curente de violenţă din şcoală, identificarea contextului în care apare violenţa şcolară, cunoaşterea actorilor principali în situaţiile de violenţă, aflarea
opiniilor elevilor, ale cadrelor didactice, ale părinţilor);
- Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare;
- Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală, la necesitatea purtării de către elevi şi profesori a unor semne distincte
- Constituirea unei comisii de prevenire și combatere a fenomenului de bullying în spațiul școlar
- Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a măsurilor şi planurilor de acţiune;
- Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate;
- Întroducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, în programarea orelor de dirigenţie;
- Realizarea campaniei de prevenire şi combatere a consumului de substanţe etnobotanice in colaborare cu C.P.E.C.A.;
- Formarea unor echipe operative formate din psihologul şcolar, diriginţi, membri ai Comisiei de prevenire şi combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai
Poliţiei;
- Realizarea acordurilor de parteneriat între şcoală şi Asociaţia Părinţilor, între şcoală şi Poliţia Municipiului Târgoviște ;
- Consilierea individuală şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive;
- Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de violenţă;
- Monitorizarea elevilor cu tendinţe de comportament violent;
- Asigurarea unui mediu scolar adecvat pentru derularea activitatilor didactice în conditii optime, prin:
- evitarea supraaglomerarii colectivelor de elevi, atât la nivelul scolii, cât si la nivelul claselor;
- serviciu de pază;
- aparatură de supraveghere și securitate funcțională.
-
- Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu probleme de gestionare a comportamentui violent cât şi în general
(activităţi de consilere în orele de întâlnire cu părinţii,lectorate,convorbiri cu consilierul psiholog al şcolii);
- Cresterea transparentei evaluarii rezultatelor elevilor (criterii, metode), în scopul diminuării tensiunilor care conduc la aparitia unor situatii de bullying
(între elevi și profesori sau între elevi);
- Multiplicarea masurilor de reducere a accesului elevilor la violenta exprimata în media – violență verbală, pornografie și imagini cu conținut violent.
- Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu desfăşura activităţi şi comportamente cu potenţial violent;
- Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, observându-se remedierea comportamentului;
- Program de consiliere de grup „ Nu fi gresor! Nu fi Victimă! Nu fi spectator” privind prevenirea și combaterea fenomenului de bullying în spațiul școlar
- Activităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în cadrul Programului “Şcoala altfel”.

27
ACTIVITĂŢI DERULATE:

 “Violenţa e arma celor slabi”- Program de prevenre si combatere a violentei in mediul scolar realizat de catre C.A.P.P.;
 „Ce este cyberbullying-ul?”-program de consiliere in vederea prevenirii si combaterii fenomenului de bullying in mediul online- C.A.P.P.
 „ Nu fi agresor! Nu fi victimă! Nu fi spectator!”- program de prevenire și combatere a fenomenului de bullying in spațiul scolar- C.A.P.P.
 „Respect pentru diversitate”-program de consiliere în vederea prevenirii si combaterii discriminării elevilor cu CES din mediul școlar- C.A.P.P.
 “Violenţa lasă urme….şi în suflet”-dezbatere;
 “Ziua fără violenţă în şcoală”;
 „ Ziua anti-bullying” -expoziție de afișe cu mesaje anti-bullying
 “Comunicarea-cheia prevenirii violenţei în şcoală”.

ANALIZA SOWT a activităţii comisiei:


PUNCTE TARI:
- Existenţa unei proceduri şi a unui sistem de monitorizarea a intrării persoanelor străine în incinta unităţii;
- Implicarea consilierului educativ.
- Implicarea Subcomisiei de prevenire și eliminare a violenţei în mediul şcolar în rezolvarea conflictelor;
- Număr ridicat de elevi care au participat la activități de prevenție- 198 de elevi au participat la activitațile din cadrul programului de prevenire și
combatere a fenomenului de bullying în spațiul școlar
- 96 de elevi au participat la activități de consiliere de grup din cadrul programului de prevenire și combatere a fenomenului de voilență în mediul școlar
- Număr redus de elevi care au fost implicaţi în acte de violenţă;

PUNCTE SLABE:
- Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară;
- Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică;
- Nivel scăzut de conştientizare a violenţei şcolare în rândul elevilor şi părinţilor;
- Numărul redus de consilieri școlari și profesori pshihologi față de numărul de elevi;
- Nivel scăzut al empatiei
AMENINŢĂRI:
7. Situaţia economico-socială precară;
8. Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor;
9. Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie.

28
- Dificultăţi de adaptare la disciplina şcolară a unor elevi din clasa a IX-a
- Influenţa negativă a grupului de prieteni şi a anturajului din afara şcolii;
-Mediul familial lipsit de securitate afectivă
OPORTUNITĂŢI:
- Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de indisciplină: Poliţia de proximitate, Asistenţa socială.
-  acţiuni de conştientizare de către elevi a efectelor negative ale violenţei;
-  organizarea unor întâlniri şi discuţii cu autorităţile;
-  participarea şi implicarea elevilor în proiecte care vizează reducerea violenţei.

SOLUŢII POSIBILE DE REMEDIERE :


- Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu;
- Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.I.;
- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor;
- Aplicarea procedurii de învoire a elevilor;
- Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog.

CONCLUZII
Cei mai mulți elevi devin agresivi deoarece au un deficit de abilităţi sociale adecvate. Dintre cauzele identificate, în urma cărora se ajunge la diferite tipuri
de violenţă, amintim:
 formele violenței verbale (certuri, conflicte, injurii, ţipete) sunt considerate situaţii tolerabile şi obişnuite în familie, în contextul social actual;
 frecvenţa ridicată a jignirilor cu referire la trăsăturile fizice sau psihice ale colegilor, este un comportament determinat de specificul vârstei,
 nevoia de libertate şi de manifestare a propriei individualităţi, de impunere într-un gup, de apreciere din partea unor colegi sunt trăsături specifice vârstei;
 necesitatea de a obţine atenţia celorlaţi, de a deveni populari, de a se simţi importanţi sau că deţin controlul;
 asumarea violenţei ca formă de rezolvare a unor probleme și lipsa de anticipare a consecinţelor. și identificarea cu modelele negative din familie, mass-
media sau rețele de socializare

2. Subcomisia pentru prevenirea și eliminarea faptelor de corupţie

La începutul anului şcolar 2021-2022, la nivelul unităţii s-a constituit Subcomisia pentru prevenirea și eliminarea faptelor de corupţie. Pe baza
documentelor oficiale, a fost întocmit planul de măsuri anticorupţie. Prevederile ,,Codului de etică” au fost aduse la cunoștința angajaților din unitate în
cadrul consiliului profesoral și al compartimentelor de lucru. Gradul de educaţie cu privire la prevenirea faptelor de corupţie a crescut prin introducerea

29
temelor/discuţiilor la orele de Consiliere și orientare, precum şi în tematica unor activităţi educative. De asemenea, în cadrul şedinţelor cu părinţii au fost
discutate aspecte privitoare la actele de corupţie posibile în domeniul educaţiei. În relația cu părinții/tutorii legali, cadrele didactice au dat dovadă de
transparență, stabilind astfel o relație de încredere mutuală cu aceștia. Părinții au fost informați despre toate aspectele activității elevilor, despre evoluția lor
şcolară, respectându-se în acelaşi timp confidențialiatea datelor furnizate şi dreptul la intimitate individuală şi familială. Relaţiile profesionale au fost
bazate pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, evitându-se lezarea
libertății de opinie. Notarea elevilor pe tot parcursul anului școlar, precum şi încheierea situaţiei şcolare s-a facut în condiţii optime, la toate disciplinele
conform regulamentului în vigoare. De asemenea, transferul elevilor și desfăşurarea examenelor de diferenţe s-au realizat în conformitate cu legislaţia
specifică. Toate examenele, concursurile, olimpiadele organizate s-au desfăşurat cu transparenţa şi seriozitatea impusă de deontologia profesională. În
timpul examenelor naționale sălile de clasă au fost prevăzute cu camere video și audio, necesare monitorizării. Au fost aduse la cunoştinţa elevilor și
părinților informaţii în legătură cu buna desfăşurare a examenelor și a fost comunicat numărul de telefon, Tel Verde 0800 801 100, destinat semnalării
actelor de corupţie din şcoli. Nu au existat fraudări ale concursurilor sau examenelor care s-au desfăşurat în unitate. Pe parcursul anului şcolar 2021-2022,
în unitatea noastră nu au avut loc fapte de corupţie și nu au fost înregistrate în acest sens sesizări sau reclamaţii.

3. Subcomisia pentru prevenirea și eliminarea discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

Subcomisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul operațional
elaborat la începutul anului şcolar 2021-2022. Unitatea noastră a depus eforturi permanente pentru asigurarea unui mediu educațional armonios, liniştit,
sănătos şi sigur pentru toți elevii, promovând prin activităţi diverse principiile şcolii incluzive care valorifică diversitatea culturală și în care toţi copiii sunt
respectaţi şi integraţi fără discriminare. Copiii cu cerinţe educative speciale au avut acces la toate resursele psihopedagogice necesare recuperării lor, fiind
ajutați cadre didactica și de psihologul școlar. Au fost realizate acțiuni de informare a elevilor, părinților și profesorilor asupra principiilor egalității de
șanse. Pentru prevenirea și eliminarea discriminării, precum şi pentru promovarea interculturalităţii au fost derulate următoarele activităţi:
- consilierea şi sprijinirea familiilor cu situaţie materială precară;
- monitorizarea permanentă a elevilor proveniți din familii aflate în situații de risc, a elevilor cu cerinţe educative speciale;
- antrenarea elevilor în activităţi extrașcolare;
-realizarea și implementarea unui program de consiliere de grup în vederea prevenirii și combaterii discriminării elevilor cu CES, „ Respect pentru
diversitate”
Subcomisia pentru prevenirea și eliminarea discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității a urmărit cunoaşterea problemelor cu care s-au
confruntat elevii şi identificarea unor soluţii adecvate pentru ele. Printr-o acţiune comună şi coerentă a părţilor implicate activitatea desfășurată a condus la
atingerea obiectivelor din planul operațional.

30
II.4.Rezultate la olimpiade și concursuri

Cadrele didactice din unitatea noastră școlară au fost preocupate de participarea directă și indirectă la diverse concursuri, dar și de pregătirea elevilor în
anumite domenii (cultural-artistice, sportive etc), rezultatele obținute cu elevii fiind menționate în rapoartele catedrelor/comisilor metodice.

II.5.Baza tehnico-materială

5.1 Situaţia autorizaţiilor sanitare


Unitatea școlară deține autorizație de funcționare din anul 2010 și se respectă în școală condițiile igienico-sanitare impuse pentru buna funcționare
(surselor de apă potabilă în școală, starea corespunzătoare a grupurilor sanitare, intrare diferită pentru profesori-elevi, împrejmuiri complete, recipiente ecologice
pentru depozitarea rezidurilor solide precum și asigurarea cu materiale dezinfectante pentru suprafețe, pentru mâini și măști). De asemenea, în fiecare an școlar
am obținut certifcatul de conformitate.

5.2. Infrastructura
În anului școlar 2021-2022 au fost inițiate și realizate următoarele lucrări:
- Lucrări de reparații și întreținere la mobilierul din sălile de cclasă
- Lucrări de zugrăvire, vopsitorie, retușuri în sălile de clasă și holuri

- Curățirea coloanei de scurgere, atelier-stradă , 160 m


- Lucrări de toaletare și întreținere a spațiilor verzi din incinta școlii
- Verificarea conductelor de agent termic și apă curentă din școală, sală de sport și atelier.

31
CAPITOLUL III.
REZULTATE ȘI EFICIENȚA EXTERNĂ ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

III.1.REZULTATELE ELEVILOR DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

III.1.1 REZULTATE BACALAUREAT, sesiunea iunie-iulie, sesiunea august-septembrie – 65%

a) sesiunea iunie-iulie
PROMOTIE 2021-2022

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat

Numar de Din care cu medii:


Forma de Nr elevi Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi Din care cu medii:
candidati
invatamant inscrisi prezenti neprezentati eliminati reusiti
respinsi <5 5 - 5.99
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10
19 14 12 2 5
Zi 21 (90,48%) 2 (9,52%) 0 (0%) (73,68%) (85,71%) (14,29%) (26,32%) 2 (40%) 1 (20%) 2 (40%) 0 (0%) 0 (0%)
Seral 1 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%)
4
Frecvență redusă 8 8 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (50%) 4 (100%) 0 (0%) 4 (50%) (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
28 18 16 2 10
TOTAL 30 (93,33%) 2 (6,67%) 0 (0%) (64,29%) (88,89%) (11,11%) (35,71%) 6 (60%) 1 (10%) 2 (20%) 1 (10%) 0 (0%)

32
b) sesiunea august-septembrie
PROMOTIE 2021-2022 + PROMOTIE ANTERIOARA

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat

Din care cu medii:


Numar de Din care cu medii:
Forma de Nr elevi Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi
candidati
invatamant inscrisi prezenti neprezentati eliminati reusiti
respinsi
<5 5 - 5.99
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10
22 16 6 5 1
Zi 29 (75,86%) 7 (24,14%) 0 (0%) (72,73%) 9 (56,25%) 7 (43,75%) (27,27%) (83,33%) (16,67%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Seral 4 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (75%) 1 (33,33%) 2 (66,67%) 1 (25%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
1
Frecvență redusă 7 6 (85,71%) 1 (14,29%) 0 (0%) 5 (83,33%) 1 (20%) 4 (80%) (16,67%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
11 13
TOTAL 40 32 (80%) 8 (20%) 0 (0%) 24 (75%) (45,83%) (54,17%) 8 (25%) 7 (87,5%) 1 (12,5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

33
III. 1 .2 Elevi după situaţia şcolară – PROTECȚIA MEDIULUI
Elevi în evidenţă la sfârşit de an şcolar
Elevi înscrişi la început de Elevi veniţi prin Elevi plecaţi din unitatea de învățământ:
(5 septembrie 2022)
an şcolar transfer de la alte
Cod Prin transfer la alte
Clasa (13 septembrie 2021) unităţi de învățământ 1) Abandon şcolar Alte situaţii Promovaţi3) Repetenţi
rând unităţi de învățământ 2)
din care: din care: din care: din care: din care: din care: din care:
Total Total Total Total Total Total Total
feminin feminin feminin feminin feminin feminin feminin
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 TOTAL (rd.2÷6) 89 54 1 3 1 84 53 3
2 Clasa a IX-a
3 Clasa a X-a 47 31 1 46 31 2
4 Clasa a XI-a 25 17 3 1 22 16
5 Clasa a XII-a 17 6 16 6 1

col.11+col.13 = col.l+col.3-col.5-col.7-col.9; col.12+col.14 = col.2+col.4-col.6-col.8-col.10; 1)


din localitate, judeţ, alt judeţ sau altă ţară; 2)
din localitate, judeţ, alt judeţ;
1) 3)
atât elevii promovaţi la 10 iunie, cât şi cei promovaţi în urma susţinerii examenelor de corigenţă din sesiunile august-septembrie 2022.

Institutul Naţional de Statistică


Bd. Libertăţii nr.16, Sector 5, Bucureşti – cod 050706

34
Cap.2 Elevi (din România) pe etnii1
Elevi în evidenţă la sfârşit de an şcolar
E t n i a (5 septembrie 2022)
Cod Cod
etnie2) Promovaţi3) Repetenţi
rând
Total din care: feminin Total din care: feminin
A B 1 2 3 4 5
1 TOTAL (rd.2  7) 00 84 53 3
2 Români 84 53 3

2) 1)
Se introduc OBLIGATORIU date pentru elevii cetățeni ROMÂNI, dacă există. În acest capitol NU se includ elevii cetăţeni străini.
3) 2)
codul etniei se completează numai de către DRS(DRSB) / DJS ;

4)
Cap.3 Numărul elevilor promovaţi, absolvenţi şi reuşiţi, pe specializări/calificări profesionale
Promovaţi2) Absolvenţi Reuşiţi la examenul de bacalaureat
Absolvenţi
din col.19 şi 20:
clasa a X-a
Specializarea/ Cod Du- Absolvenţi reuşiţii
înv. de masă /
Cod calificarea specializare/ ra- Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a Clasa a XIII-a clasa a XII –a / proveniţi din
profesională Total din care: absolvenţi Total din care:
rând calif. ta clasa a XIII-a absolvenţii
prof. 1) (ani) feminin clasa a XI-a feminin anului curent
înv. special 3)
din care: din care: din care: din care: din care: din care: din care: din care:
Total Total Total Total Total Total Total Total
fem. fem. fem. fem. fem. fem. fem. feminin
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total
1 (rd.2÷12) 00000000 0
84 53 46 31 222 16 16 6 16 6 2 2 2 2
Resurse 46 31 46 31
2 naturale si
prot. mediului
Tehnician 38 22 22 1 16 16 6 16 6 2 2 2 2
3
ecolog

1)
codul calificării profesionale se completează numai de către DRS (DRSB) / DJS;

35
Cap.4 Absolvenţi şi reuşiţi la examenul de bacalaureat, pe vârste şi forme de învăţământ
Absolvenţi clasa a X-a înv. de masă / Absolvenţi clasa a XII -a /
Reuşiţi la examenul de bacalaureat
absolvenţi clasa a XI-a înv. special 1) clasa a XIII-a
Cod
Vârsta din col.5 şi 6: reuşiţii proveniţi
rând
Total din care: feminin Total din care: feminin Total reuşiţi din care: feminin din absolvenţii anului curent
Total din care: feminin
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
1 TOTAL (rd.29) 16 6 2 2 2 2
2 17 ani
3 18 ani 13 4 1 1 1 1
4 19 ani 3 2 1 1 1 1
10 învăţământ cu frecvenţă - program de zi 16 6 2 2 2 2
din
11 învăţământ cu frecvenţă - program seral
rd.1:
12 învăţământ cu frecvenţă redusă

promovaţii clasei a X-a care nu-şi mai continuă studiile din ciclul superior al liceului în anul şcolar 2022-2023 (pentru învăţământul special, promovaţii clasei a XI-a care nu-şi mai continuă studiile din ciclul superior al liceului în anul şcolar
1)

2022-2023) şi care solicită eliberarea certificatului de absolvire a ciclului inferior al liceului.

Cap.5 Rezultatele examenului de bacalaureat


Prezentaţi Reusiţi
Cod
din care: din care:
rând Total Total
feminin feminin
A B 1 2 3 4
1 TOTAL 6 4 2 2
2 din care: absolvenţi din anul curent 5 4 2 2

36
Cap.1 Elevi după situaţia şcolară
Elevi în evidenţă la sfârşit de an şcolar
Elevi înscrişi la început de Elevi veniţi prin Elevi plecaţi din unitatea şcolară:
(14 septembrie 2020)
an şcolar transfer de la alte
Cod Prin transfer la alte
Clasa (9 septembrie 2019) unităţi şcolare1) Abandon şcolar Alte situaţii Promovaţi3) Repetenţi
rând unităţi şcolare2)
din care: din care: din care: din care: din care: din care: din care:
Total Total Total Total Total Total Total
feminin feminin feminin feminin feminin feminin feminin
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 TOTAL (rd.2÷6) 220 76 4 2 2 7 1 201 69 14 4
2 Clasa a IX-a 56 24 2 2 1 52 21 1 1
3 Clasa a X-a 51 18 50 17 1 1
4 Clasa a XI-a 38 13 4 5 32 13 5
5 Clasa a XII-a 50 15 1 1 44 12 5 2
6 Clasa a XIII-a 25 6 23 6 2

col.11+col.13 = col.l+col.3-col.5-col.7-col.9; col.12+col.14 = col.2+col.4-col.6-col.8-col.10; 1)


din localitate, judeţ, alt judeţ sau altă ţară; 2)
din localitate, judeţ, alt judeţ;
5)3)
atât elevii promovaţi la 12 iunie, cât şi cei promovaţi în urma susţinerii examenelor de corigenţă din sesiunile august-septembrie 2020.

Institutul Naţional de Statistică

Cap.2 Elevi (din România) pe etnii1)


Elevi în evidenţă la sfârşit de an şcolar
E t n i a (14 septembrie 2020)
Cod Cod
etnie2) Promovaţi3) Repetenţi
rând
Total din care: feminin Total din care: feminin
A B 1 2 3 4 5
1 TOTAL (rd.2  7) 00 201 69 14 4
2 ROMANI 201 69 14 4

37
Cap.3 Numărul elevilor promovaţi, absolvenţi şi reuşiţi, pe specializări/calificări profesionale
Promovaţi2) Absolvenţi Reuşiţi la examenul de bacalaureat
Cod
speci din col.19 şi 20:
Specializarea/
alizar
Du- Absolvenţi reuşiţii
Cod calificarea
e/
ra- Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a clsXIII clasa a XII –a / proveniţi din
rând profesională ta Total din care: clasa a XIII-a Total din care: absolvenţii
calif. feminin feminin
(ani) anului curent
prof.
1) din care: din care: din care: din care: din care: din care:
Total Total Total Total Total Total
fem. fem. fem. fem. fem. feminin
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 20 21 22
000
000 220 69 52 21 50 17 32 131 44 12 23 6 46 9
1 Total (rd.2÷12) 00 0
Electr. Si 27 10 27 6
2 automatizări
Tehn multimedia 4 40 1 17 25 11 15 6
3
4 Productie media 4 23 1 11 23 11
Tehn mecanic intret 61 22 17 7 21 9 23 6 23 6
5 si reparatii
Tehn. instal. electrice 4 1 13 13 13
6
Tehn. procesare text 4 10 3 10 3 10 3
7
imagine
8

38
III.1.3. LICEU ZI-VOCAȚIONAL SPORTIV-HANDBAL

Elevi în evidenţă la sfârşit de an şcolar


Elevi înscrişi la început de Elevi veniţi prin Elevi plecaţi din unitatea de învățământ:
(5 septembrie 2022)
an şcolar transfer de la alte
Cod Prin transfer la alte
Clasa (13 septembrie 2021) unităţi de învățământ 1) Abandon şcolar Alte situaţii Promovaţi3) Repetenţi
rând unităţi de învățământ 2)
din care: din care: din care: din care: din care: din care: din care:
Total Total Total Total Total Total Total
feminin feminin feminin feminin feminin feminin feminin
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 TOTAL (rd.2÷6) 109 57 4 1 3 1 9 5 92 51 7 1
2 Clasa a IX-a 24 16 2 1 1 1 19 14 2
3 Clasa a X-a 30 13 1 1 1 26 12 2
4 Clasa a XI-a 24 11 4 1 4 2 22 10 2
5 Clasa a XII-a 29 17 3 1 25 15 1 1

col.11+col.13 = col.l+col.3-col.5-col.7-col.9; col.12+col.14 = col.2+col.4-col.6-col.8-col.10; 1)


din localitate, judeţ, alt judeţ sau altă ţară; 2)
din localitate, judeţ, alt judeţ;
6) 3)
atât elevii promovaţi la 10 iunie, cât şi cei promovaţi în urma susţinerii examenelor de corigenţă din sesiunile august-septembrie 2022.

Institutul Naţional de Statistică


Bd. Libertăţii nr.16, Sector 5, Bucureşti – cod 050706

39
Cap.2 Elevi (din România) pe etnii1)
Elevi în evidenţă la sfârşit de an şcolar
E t n i a (5 septembrie 2022)
Cod Cod
etnie2) Promovaţi3) Repetenţi
rând
Total din care: feminin Total din care: feminin
A B 1 2 3 4 5
1 TOTAL (rd.2  7) 00 92 51 7 1
2 Români 92 51 7 1

1)
Se introduc OBLIGATORIU date pentru elevii cetățeni ROMÂNI, dacă există. În acest capitol NU se includ elevii cetăţeni străini.
2)
codul etniei se completează numai de către DRS(DRSB) / DJS ;
3)
atât elevii promovaţi la 10 iunie, cât şi cei promovaţi în urma susţinerii examenelor de corigenţă din sesiunile august-septembrie 2022.

Cap.3 Numărul elevilor promovaţi, absolvenţi şi reuşiţi, pe specializări/calificări profesionale


Promovaţi2) Absolvenţi Reuşiţi la examenul de bacalaureat
Absolvenţi
clasa a X-a
din col.19 şi 20:
înv. de masă
Specializarea/ Du- Absolvenţi reuşiţii
Clasa a XIII- /
Cod calificarea ra- Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a clasa a XII –a / proveniţi din
profesională Total din care: a absolvenţi Total din care:
rând ta clasa a XIII-a absolvenţii
(ani) feminin clasa a XI-a feminin anului curent
înv. special
3)

din care: din care: din care: din care: din care: din care: din care: din care:
Total Total Total Total Total Total Total Total
fem. fem. fem. fem. fem. fem. fem. feminin
A B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total
1 (rd.2÷12) 0
92 51 19 14 26 12 22 10 25 15 25 15 7 3 7 3
Vocational 45 26 19 14 426 12
2
sportiv
Instructor 47 25 22 10 25 15 25 15 7 7 3 7 3
3 sportiv
handbal
1)
codul calificării profesionale se completează numai de către DRS (DRSB) / DJS;
2)
atât elevii promovaţi la 10 iunie, cât şi cei promovaţi în urma susţinerii examenelor de corigenţă din sesiunile august-septembrie 2022;

40
Cap.4 Absolvenţi şi reuşiţi la examenul de bacalaureat, pe vârste şi forme de învăţământ
Absolvenţi clasa a X-a
înv. de masă / Absolvenţi clasa a XII -a /
Reuşiţi la examenul de bacalaureat
absolvenţi clasa a XI-a clasa a XIII-a
Cod
Vârsta înv. special 1)
rând
din col.5 şi 6: reuşiţii proveniţi
din care:
Total Total din care: feminin Total reuşiţi din care: feminin din absolvenţii anului curent
feminin
Total din care: feminin
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
1 TOTAL (rd.29) 25 15 7 3 7 3
2 17 ani
3 18 ani 15 10 3 2 3 2
24 19 ani 10 5 4 1 4 12212
10 învăţământ cu frecvenţă - program de zi 25 16 7 3 7 3
din
11 învăţământ cu frecvenţă - program seral
rd.1:
12 învăţământ cu frecvenţă redusă

promovaţii clasei a X-a care nu-şi mai continuă studiile din ciclul superior al liceului în anul şcolar 2022-2023 (pentru învăţământul special, promovaţii clasei a XI-a care nu-şi mai continuă studiile din ciclul superior al liceului în anul şcolar
1)

2022-2023) şi care solicită eliberarea certificatului de absolvire a ciclului inferior al liceului.

Cap.5 Rezultatele examenului de bacalaureat


Prezentaţi Reusiţi
Cod
din care: din care:
rând Total Total
feminin feminin
A B 1 2 3 4
1 TOTAL 12 6 7 3
2 din care: absolvenţi din anul curent 8 4 7 3

41
III.1.4. LICEU TEHNIC ZI ȘI SERAL

Elevi în evidenţă la sfârşit de an şcolar


Elevi înscrişi la început de Elevi veniţi prin Elevi plecaţi din unitatea de învățământ:
(5 septembrie 2022)
an şcolar transfer de la alte
Cod Prin transfer la alte
Clasa (13 septembrie 2021) unităţi de învățământ 1) Abandon şcolar Alte situaţii Promovaţi3) Repetenţi
rând unităţi de învățământ 2)
din care: din care: din care: din care: din care: din care: din care:
Total Total Total Total Total Total Total
feminin feminin feminin feminin feminin feminin feminin
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 TOTAL (rd.2÷6) 202 78 2 1 10 3 186 75 7
2 Clasa a IX-a 21 13 21 13
3 Clasa a X-a 48 21 48 21
4 Clasa a XI-a 76 22 1 1 8 3 64 19 4
5 Clasa a XII-a 34 13 1 32 13 3
6 Clasa a XIII-a 23 9 2 21 9

col.11+col.13 = col.l+col.3-col.5-col.7-col.9; col.12+col.14 = col.2+col.4-col.6-col.8-col.10; 1)


din localitate, judeţ, alt judeţ sau altă ţară; 2)
din localitate, judeţ, alt judeţ;
3)
atât elevii promovaţi la 10 iunie, cât şi cei promovaţi în urma susţinerii examenelor de corigenţă din sesiunile august-septembrie 2022.

Institutul Naţional de Statistică


Bd. Libertăţii nr.16, Sector 5, Bucureşti – cod 050706

42
Cap.2 Elevi (din România) pe etnii1)
Elevi în evidenţă la sfârşit de an şcolar
E t n i a (5 septembrie 2022)
Cod Cod
etnie2) Promovaţi3) Repetenţi
rând
Total din care: feminin Total din care: feminin
A B 1 2 3 4 5
1 TOTAL (rd.2  7) 00 186 75 7
2 Români 186 75 7
1)
Se introduc OBLIGATORIU date pentru elevii cetățeni ROMÂNI, dacă există. În acest capitol NU se includ elevii cetăţeni străini.
2)
codul etniei se completează numai de către DRS(DRSB) / DJS ;
3)
atât elevii promovaţi la 10 iunie, cât şi cei promovaţi în urma susţinerii examenelor de corigenţă din sesiunile august-septembrie 2022.

Cap.3 Numărul elevilor promovaţi, absolvenţi şi reuşiţi, pe specializări/calificări profesionale


Promovaţi2) Absolvenţi Reuşiţi la examenul de bacalaureat
Absolvenţi
din col.19 şi 20:
clasa a X-a
Specializarea/ Du- Absolvenţi reuşiţii
înv. de masă /
Cod calificarea ra- Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a Clasa a XIII-a clasa a XII –a / proveniţi din
profesională Total din care: absolvenţi Total din care:
rând ta clasa a XIII-a absolvenţii
(ani) feminin clasa a XI-a feminin
3) anului curent
înv. special
din care: din care: din care: din care: din care: din care: din care: din care:
Total Total Total Total Total Total Total Total
fem. fem. fem. fem. fem. fem. fem. feminin
A B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total
1 (rd.2÷12) 0
186 75 21 13 48 21 64 19 32 13 21 9 35 14 1 1 1 1
Productie 45 24 21 13 2 24 11
2 media

Electronica si 24 12 24 10
3
automatizari
Tehnician in 23 4 23 4
4
autom.
Tehn. 36 16 22 11 14 5 14 5 0 0 0 0
5
multimedia
Tehn . 58 21 19 4 18 8 21 9 21 9 1 1 1 1
6 mecanic
intret.si rep.

atât elevii promovaţi la 10 iunie, cât şi cei promovaţi în urma susţinerii examenelor de corigenţă din sesiunile august-septembrie 2022;
2)

promovaţii clasei a X-a care nu-şi mai continuă studiile din ciclul superior al liceului în anul şcolar 2022-2023 (pentru învăţământul special, promovaţii clasei a XI-a care nu-şi mai continuă studiile din ciclul superior al liceului în anul şcolar
3)

2022-2023) şi care solicită eliberarea certificatului de absolvire a ciclului inferior al liceului.

43
Cap.4 Absolvenţi şi reuşiţi la examenul de bacalaureat, pe vârste şi forme de învăţământ
Absolvenţi clasa a X-a înv. de
masă / Absolvenţi clasa a XII -a /
Reuşiţi la examenul de bacalaureat
absolvenţi clasa a XI-a înv. clasa a XIII-a
Cod special 1)
Vârsta
rând din col.5 şi 6: reuşiţii proveniţi
din care: din absolvenţii anului curent
Total Total din care: feminin Total reuşiţi din care: feminin
feminin din care:
Total
feminin
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
1 TOTAL (rd.29) 35 14 1 1 1 1
2 17 ani
3 18 ani 2 1
4 19 ani 9 4
5 20 ani 5
6 21 ani 1
7 22 ani 3 1
8 23 ani 5 1
9 24 ani şi peste 10 7 1 1 1 1
10 învăţământ cu frecvenţă - program de zi
din
11 învăţământ cu frecvenţă - program seral
rd.1:
12 învăţământ cu frecvenţă redusă

promovaţii clasei a X-a care nu-şi mai continuă studiile din ciclul superior al liceului în anul şcolar 2022-2023 (pentru învăţământul special, promovaţii clasei a XI-a care nu-şi mai continuă studiile din ciclul superior al liceului în anul şcolar
1)

2022-2023) şi care solicită eliberarea certificatului de absolvire a ciclului inferior al liceului.

Cap.5 Rezultatele examenului de bacalaureat


Prezentaţi Reusiţi
Cod
din care: din care:
rând Total Total
feminin feminin
A B 1 2 3 4
1 TOTAL 5 3 1 1
2 din care: absolvenţi din anul curent 5 3 1 1

44
III.1.5. LICEU FRECVENȚĂ REDUSĂ

Elevi în evidenţă la sfârşit de an şcolar


Elevi înscrişi la început de Elevi veniţi prin Elevi plecaţi din unitatea de învățământ:
(5 septembrie 2022)
an şcolar transfer de la alte
Cod Prin transfer la alte
Clasa (13 septembrie 2021) unităţi de învățământ 1) Abandon şcolar Alte situaţii Promovaţi3) Repetenţi
rând unităţi de învățământ 2)
din care: din care: din care: din care: din care: din care: din care:
Total Total Total Total Total Total Total
feminin feminin feminin feminin feminin feminin feminin
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 TOTAL (rd.2÷6) 171 115 5 2 151 105 15 8
2 Clasa a IX-a 26 20 21 17 5 3
3 Clasa a X-a 28 14 23 12 5 2
4 Clasa a XI-a 50 34 2 43 31 5 3
5 Clasa a XII-a 30 23 3 2 27 21
6 Clasa a XIII-a 37 24 37 24

col.11+col.13 = col.l+col.3-col.5-col.7-col.9; col.12+col.14 = col.2+col.4-col.6-col.8-col.10; 1)


din localitate, judeţ, alt judeţ sau altă ţară; 2)
din localitate, judeţ, alt judeţ;
3)
atât elevii promovaţi la 10 iunie, cât şi cei promovaţi în urma susţinerii examenelor de corigenţă din sesiunile august-septembrie 2022.

Institutul Naţional de Statistică


Bd. Libertăţii nr.16, Sector 5, Bucureşti – cod 050706

45
Cap.2 Elevi (din România) pe etnii1)
Elevi în evidenţă la sfârşit de an şcolar
E t n i a (5 septembrie 2022)
Cod Cod
etnie2) Promovaţi3) Repetenţi
rând
Total din care: feminin Total din care: feminin
A B 1 2 3 4 5
1 TOTAL (rd.2  7) 00 151 105 15 8
2 Români 151 106 15 8
1)
Se introduc OBLIGATORIU date pentru elevii cetățeni ROMÂNI, dacă există. În acest capitol NU se includ elevii cetăţeni străini.
2)
codul etniei se completează numai de către DRS(DRSB) / DJS ;
3)
atât elevii promovaţi la 10 iunie, cât şi cei promovaţi în urma susţinerii examenelor de corigenţă din sesiunile august-septembrie 2022.

Cap.3 Numărul elevilor promovaţi, absolvenţi şi reuşiţi, pe specializări/calificări profesionale


Promovaţi2) Absolvenţi Reuşiţi la examenul de bacalaureat
Absolvenţi
din col.19 şi 20:
clasa a X-a
Specializarea/ Du- Absolvenţi reuşiţii
înv. de masă /
Cod calificarea ra- Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a Clasa a XIII-a clasa a XII –a / proveniţi din
profesională Total din care: absolvenţi Total din care:
rând ta clasa a XIII-a absolvenţii
(ani) feminin clasa a XI-a feminin
3) anului curent
înv. special
din care: din care: din care: din care: din care: din care: din care: din care:
Total Total Total Total Total Total Total Total
fem. fem. fem. fem. fem. fem. fem. feminin
A B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total
1 (rd.2÷12) 0
151 105 21 17 23 12 43 31 27 21 37 24 37 24 7 5 7 5
Stiinte 151 105 21 17 23 12 43 31 27 21 37 24 37 24 7 5 7 5
2
sociale
1)
codul calificării profesionale se completează numai de către DRS (DRSB) / DJS;
2)
atât elevii promovaţi la 10 iunie, cât şi cei promovaţi în urma susţinerii examenelor de corigenţă din sesiunile august-septembrie 2022;
3)
promovaţii clasei a X-a care nu-şi mai continuă studiile din ciclul superior al liceului în anul şcolar 2022-2023 (pentru învăţământul special, promovaţii clasei a XI-a care nu-şi mai continuă studiile din ciclul superior al liceului în anul şcolar
2022-2023) şi care solicită eliberarea certificatului de absolvire a ciclului inferior al liceului.

46
Cap.4 Absolvenţi şi reuşiţi la examenul de bacalaureat, pe vârste şi forme de învăţământ
Absolvenţi clasa a X-a înv. de
masă / Absolvenţi clasa a XII -a /
Reuşiţi la examenul de bacalaureat
absolvenţi clasa a XI-a înv. clasa a XIII-a
Cod
Vârsta special 1)
rând
din col.5 şi 6: reuşiţii proveniţi
Total din care: feminin Total din care: feminin Total reuşiţi din care: feminin din absolvenţii anului curent
Total din care: feminin
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
1 TOTAL (rd.29) 37 24 7 5 7 5
2 17 ani
3 18 ani
4 19 ani
5 20 ani
6 21 ani 1
7 22 ani 1
8 23 ani
9 24 ani şi peste 35 24 7 5 7 5
10 învăţământ cu frecvenţă - program de zi
din
11 învăţământ cu frecvenţă - program seral
rd.1:
12 învăţământ cu frecvenţă redusă 37 24 7 5 7 5

promovaţii clasei a X-a care nu-şi mai continuă studiile din ciclul superior al liceului în anul şcolar 2022-2023 (pentru învăţământul special, promovaţii clasei a XI-a care nu-şi mai continuă studiile din ciclul superior al liceului în anul şcolar
1)

2022-2023) şi care solicită eliberarea certificatului de absolvire a ciclului inferior al liceului.

Cap.5 Rezultatele examenului de bacalaureat


Prezentaţi Reusiţi
Cod
din care: din care:
rând Total Total
feminin feminin
A B 1 2 3 4
1 TOTAL 11 7 7 5
2 din care: absolvenţi din anul curent 7 5 7 5

47
III.1.6. ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

Elevi în evidenţă la sfârşit de an şcolar


Elevi înscrişi la început Elevi veniţi prin Elevi plecaţi din unitatea de învățământ prin:
(05 septembrie 2022)
de an şcolar transfer de la alte
Cod Transfer la alte unităţi Elevi
Anul de studiu (13 septembrie 2021) unităţi de învățământ 1) Abandon şcolar Alte situaţii Elevi repetenţi
rând de învățământ 2) promovaţi 3)
din care: din care: din care: din care: din care: din care: din care:
Total Total Total Total Total Total Total
feminin feminin feminin feminin feminin feminin feminin
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 TOTAL (rd.2÷6) 94 2 1 1 1 83 2 10
2 Anul I 24 1 1 21 3
3 Anul II 22 19 3
4 Anul III 48 2 1 43 2 4

col.11+13=col.l+col.3-col.5-col.7-col.9; col.12+14=col.2+col.4-col.6-col.8-col.10; 1)
din localitate, judeţ, alt judeţ sau altă ţară; 2)
din localitate, judeţ, alt judeţ;
3)
elevii promovaţi la sfărșitul anului școlar, inclusiv cei care au promovat examenele de corigență din toamnă

48
Cap.2 Elevi (din România) pe etnii 1)
Cod Elevi promovaţi 3) Elevi repetenţi
rând Etnia Cod etnie 2)
Total din care: feminin Total din care: feminin
A B 1 2 3 4 5
1 TOTAL (rd.2  7) 00 83 2 10
2 Români 83 2 10

1)
Se introduc OBLIGATORIU date pentru elevii cetățeni ROMÂNI, dacă există. În acest capitol NU se includ elevii cetăţeni străini
2)
codul etniei se completează numai de către DRS (DRSB)/DJS
3)
elevii promovaţi la sfărșitul anului școlar, inclusiv cei care au promovat examenele de corigență din toamnă

1) Cap.3 Numărul elevilor promovaţi, absolvenţi şi reuşiţi la examenul de certificare a calificării profesionale, pe calificări profesionale
Reuşiţi la examenul de certificare
Promovaţi 2)
a calificării profesionale
Anul IV Absolvenţi din col.17 şi 18: reuşiţii
Cod Calificarea Durata Stagii de
Anul I Anul II Anul III Învăţământ proveniţi din absolvenţii
rând profesională (ani) Total din care: practică Total din care:
special anului curent
promovaţi feminin reuşiţi feminin
din care: din care: ddin care: din care: din care: din care: din care:
Total Total Total Total Total Total Total
fem. fem. fem. fem. fem. feminin feminin
A B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Total (rd.2 ÷ 12) 0 83 2 21 19 43 2 43 2 38 2 38 2
2 Mecanic auto 62 21 19 22 22 20 20
Electrician expl. 21 2 21 2 21 2 18 2 18 2
3
Joasă tensiune
1)
codul calificării profesionale se completează numai de către DRS (DRSB)/ DJS.
2)
elevii promovaţi la sfărșitul anului școlar, inclusiv cei care au promovat examenele de corigență din toamnă

49
Cap.4 Absolvenţi şi reuşiţi la examenul de certificare a calificării profesionale, pe vârste, sexe şi forme de învăţământ
Reuşiţi la examenul de certificare a calificării profesionale

Cod rând Vârsta Absolvenţi din care: feminin din col.3 şi 4: reuşiţii proveniţi din
Total reuşiţi din care: feminin absolvenţii anului curent
Total din care: feminin
A B 1 2 3 4 5 6
1 TOTAL (rd.2 ÷ 24) 43 2 38 2 38 2
2 16 ani
3 17 ani 11 1 11 1 11 1
4 18 ani 28 1 23 1 23 1
5 19 ani 4 4 4
25 Învăţământ cu frecvenţă – program de 43 2 38 2 38 2
zi
26 din rd.1 Învăţământ cu frecvență – program
seral
27 Învăţământ cu frecvenţă redusă
Cap.5 Rezultatele examenului de certificare a calificării profesionale
Cod Prezentaţi Reusiţi
rând Total din care: feminin Total din care: feminin
A B 1 2 3 4
1 TOTAL 38 2 38 2
2 din care: absolvenţi din anul curent 38 2 38 2

50
CAPITOLUL IV. ACȚIUNI PRINCIPALE ȘI REZULTATE OBȚINUTE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022

IV.1. Activitatea de inspecție școlară la nivelul unității școlare

În anul școlar 2021-2022 unitatea noastră școlară a avut următoarele activități de inspecție școlară:
-3 inspecții tematice vizând evaluarea mai multor domenii ale activităţii unităţilor de învăţământ;
-1 inspecție de specialitate.
-2 notă de control

IV.1.1. Inspecții tematice:

Pe 03.03.2022 a avut loc inspecția tematică cu ocazia Monitorizării programelor educaționale centrate pe combaterea situațiilor de eșec școlar și
prevenire a fenomenului de abandon școlar și absenteeism, inspecție realizată de d-na inspector de sector, prof.Voicu Ioana Iuliana.
Pe 30.05.2022-a avut loc vizita de monitorizare efectuată de către monitorul de calitate, prof. Stancu Olimpia – Liceul Tehnologic Udrea Bîleanu – Băleni
care a avut drept scop verificarea documentelor și condițiilor de înscriere a absolvenților claselor a XII-a/a XIII-a seral, Lic. Tehn. C Brîncoveanu și Lic.
Tehn. Cojasca la examenul CCP, nivel 4.
Pe 11.07.2022-a avut loc vizita de monitorizare efectuată de către monitorul de calitate, prof. Stancu Olimpia – Liceul Tehnologic Udrea Băleanu – Băleni
care a avut drept scop verificarea documentelor și condițiilor de înscriere a absolvenților de școală profesională, Lic. Tehn. C Brîncoveanu, nivel 3.

IV.1.2. Inspecții de specialitate:


În anul şcolar 2021 - 2022 au fost realizate inspecții de specialitate cadrelor didactice înscrise la grade didactice.
În acest sens, echipa managerială a realizat următoarele acțiuni:
prelucrarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar aprobată prin O.M. 5561/2011, cu modificările şi
completările ulterioare şi a Metodologiei privind organizarea şi desfaşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ;
transmiterea la toate catedrele metodice a documentelor privind cadrul legislativ al perfecţionării prin grade didactice şi postarea acestora în cancelarie;
elaborarea materialelor informative şi a adreselor emise de către ISJ Dâmboviţa,
instruirea cadrelor didactice care au dorit să se înscrie la examenele de acordare a gradelor didactice sau definitivare în învăţământ;
Statistic, examenele de acordare a gradelor didactice, realizate în anului școlar 2021-2022, se prezintă astfel:

Nr. DATA FELUL INSPECȚIEI NUMELE ȘI PRENUMELE


crt. CADRULUI DIDACTIC INSPECTAT
1. 10.02.2022 Inspecție specială pentru acordarea gradului didactic I EIUB CARMEN IZABELA

51
IV.1.3. Notă de control:

În perioada 17.12.2021-20.12.2021 a fost realizat un control care a avut drept scop verificarea desfășurării și organizării procesului instructive-
educativ, îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art.21 din OMEC 5447/2020, privind aprobarea ROF și alte aspect relevante cu privire la conflictul dintre trei
elevi petrecut în data de 10.12.2021,control realizat de prof. Laurențiu Tiberiu Costache – inspector școlar pentru management institutional și prof. Ioana
Iuliana Voicu – inspector școlar MRU (de sector).

În perioada 17.02.2022-22.02.2022 a fost realizat un control care a avut drept scop verificarea respectării atribuțiilor echipei manageriale cf art. 21
din ROFUIP control realizat de prof. Mitru Alexandru – inspector școlar general adjunct și prof. Stancu Valentin – inspector școlar proiecte europene.

Constatări şi aprecieri rezultate în urma inspecţiilor realizate (de specialitate)

a. Calitatea activităţii cadrelor didactice asistate


Aspecte pozitive

planificarea structurată şi eficientă a curriculumului naţional, adecvarea tipului de curriculum la nevoile reale ale copiilor;
elaborarea corectă a programelor de curs opţional, în concordanţă cu experienţa anterioară a elevilor;
respectarea, în majoritatea cazurilor, a recomandărilor pentru realizarea proiectării unei unităţi de învăţare: elementele sunt corect corelate (competenţe
specifice-conţinuturi-activităţi de învăţare-resurse material - forme de organizare-modalităţi de evaluare), sunt prevăzute ore pentru recapitulare, evaluare,
ameliorare;
planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea unor activităţi diferenţiate cu elevii;
integrarea resurselor TIC în desfăşurarea activităţilor curente;
practicarea unui management al clasei eficient, bazat pe comunicare între elev şi profesor, centrat pe atingerea standardelor educaţionale;
competenţă în selectarea şi utilizarea metodelor activ – participative, calitatea metodelor, tehnicilor şi procedeelor utilizate, ponderea mare a metodelor
activ – participative utilizate în procesul de învăţare; accesibilizarea conţinutului învăţării;
planificarea unor activităţi extraşcolare variate, adecvate intereselor copiilor, implicarea copiilor în activităţi extraşcolare, existenţa unor dovezi (procese
verbale, fotografii, produse ale activităţii) ale desfăşurării diferitelor activităţi cuprinse în planificarea activităţilor extraşcolare;
existenţa portofoliilor, a planificărilor calendaristice;

Aspecte care necesită îmbunătăţire

insuficienta cunoaştere a curriculumului naţional, a scrisorilor metodice, dezinteresul unor cadre didactice pentru a se documenta;
slaba preocupare pentru monitorizarea progresului individual al copiilor;

52
neimplicarea părinţilor ca persoane-resursă în procesul de învăţare;
slaba preocupare pentru proiectarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea diferenţiată;
timp insuficient acordat reglării şi oferirii feedback-ului;
slaba implicare a elevilor în procesul de autoevaluare, de automonitorizare a progresului, de gestionare a propriei învăţări, de conştientizare a dificultăţilor
în învăţare;
performanţe scăzute ale unor elevi la evaluările curente.
demersul didactic este preponderent centrat pe transmiterea de informaţii şi mai puţin pe formarea şi consolidarea deprinderilor de lucru, a competenţelor
specifice şi generale vizate de programele şcolare;

IV.3. Activitatea echipei manageriale

Echipa managerială a liceului este format din director, prof. Alecu Anda-Ligia, și director adjunct, prof. Mateescu Georgeta Carmen, directori cu
concurs.
Pe parcursul anului școlar echipa managerială s-a preocupat de dezvoltarea instituțională și a realizat mai multe activități în acest scop:
A stabilit obiectivele din toate documentele manageriale strategice și operaționale prin consultare cu autoritățile publice locale și cu partenerii sociali, în
conformitate cu specificul Liceului Tehnologic Constantin Brâncoveanu și a realizat corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului național de învățământ
și al celui teritorial cu cele specifice liceului.
A elaborat proiectul de curriculum al școlii având în vedere aplicarea curriculumului național. Fiind liceu tehnologic, nu există curriculum la decizia școlii, dar
există CDL-uri specifice domeniilor/specializărilor.
A realizat numeroase activități educative, culturale, sportive.
A realizat planurile cadru pentru cataloage, indicându-le diriginților modulele pe care elevii trebuie să le parcurgă, specializarea pe care o vor avea în ciclul
superior al liceului, precum și numărul de ore pe săptămână al limbilor străine, stabilind limba 1 și limba2. Având profesori titulari la toate disciplinele în
proporție de 95%, nu au existat “conflicte de prioritate” între reprezentanţii diverselor discipline, mai ales că încadrările au fost făcute deschis, prin consultarea
cadrelor didactice, respectându-se continuitatea și verticalitatea.
Prin tot demersul managerial a încercat să construiască și să dezvolte o cultură organizațională care promovează și susține încrederea, creativitatea, spiritul de
echipă și colaborarea.Rezultatele elevilor și cele ale profesorilor au fost apreciate și recunoscute în cadrul festiv, la festivitatea de începere a anului școlar, dar și
în ședințele Consiliului Profesoral.
A revizuit (unde a fost cazul a elaborat) procedurile consemnate în documentele manageriale pentru a reglementa principalele activtăți ale fiecărui compartiment
în scopul eficientizării activității manageriale.
A obținut la termen autorizația sanitară și a monitorizat activitățile de SSM, PSI și ISU pentru ca acestea să se desfășoare în concordanță cu prevederile legale.
A organizat colectivele de elevi, a stabilit diriginții și sălile de clasă și a fost preocupată de completarea la zi a documentelor școlare, în acest sens s-au făcut
verificări și s-au încheiat procese-verbale.

53
Pentru dezvoltarea instituțională a susținut și implicat colegii pentru a lucra în echipă, a luat decizii corecte și transparente și a încercat să gestioneze conflictele,
respectând cerințele legale.
A elaborat documente de evaluare și analiză la nivelul Consiliului de Administrație și al Consiliului Profesoral și s-a asigurat că au fost elaborate sau revizuite
și la nivelul comisiilor metodice, compartimentelor funcționale și CEAC.
A elaborat Raportul anual cu privire la calitatea educației, ROF-ul și RI și le-au dezbătut în Consiliul Profesoral și aprobat în Consiliul de Administrație.
În vederea evaluării calității serviciilor educaționale și a gradului de satisfacție a beneficiarilor, în unitatea noastră școlară există și sunt aplicate chestionare.
Procesul instructiv-educativ a fost monitorizat îndeaproape prin asistențe la ore, atât fizic, cât și online, prin întâlniri și dezbateri cu cadrele didactice.
A realizat planul managerial anual, rapoartele anuale,semestriale, precum și materialele de analiză în concordanță cu prevederile IȘJ și MEC și a organizat și
monitorizat toate compartimentele și comisiile metodice pentru a se asigura că au realizat programele manageriale anuale, planurile de activitate, rapoartele
semestriale și anuale și materiale de analiză de calitate.
Oferta educațională a fost realizată respectându-se prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
A realizat documentele necesare pentru Consiliul de Administrație și Consiliul Profesoral, respectiv decizii, componență, atribuții, graficul/tematica ședințelor,
convocatoare, hotărâri, anexe, rapoarte etc și a monitorizat CEAC și comisiile metodice pentru a se asigura că toate documentele sunt întocmite corect.
În ceea ce pivește controlul managerial intern, se poate spune că acesta a fost implementat conform prevederilor legale.
Toate compartimentele funcționale ale școlii au fost organizate și au fost emise decizii de numire pentru responsabili.
La fiecare compartiment există documente legislative și proceduri care reglementează activitatea unității, iar acestea sunt aduse la cunoștință personalului.La
nivelul școlii există comisie al cărei responsabil aplică normele SSM, PSI și ISU în concordanță cu prevederile legale.
A elaborat proiectul de Buget de venituri si cheltuieli, pe surse de finanţare, Programul de achiziţii publice, documentația pentru primirea finanţării necesare
lucrărilor și obiectivelor de investiţii, în conformitate cu prevederile legale și corelat cu domeniile de activitate din PAS, apoi au fost propuse spre aprobare CA.
Astfel, au fost repartizate fondurile alocate, conform legii, pe capitole de cheltuieli şi articole bugetare în conformitate cu legislația în vigoare pentru
funcționarea curentă a unității. A fost propus IȘJ, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, fundamentat pe analiza de nevoi realizată la nivelul unității și
de prevederile PRAI și PLAI, după ce acesta a fost supus spre avizare Consiliului de Administrație și a fost transmis la termenele solicitate de către IȘJ. De
asemenea, a elaborat proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le-a supus, spre
aprobare, consiliului de administraţie și a întocmit corect statul de de funcţii şi cel de personal, pe care le-a prezentat în termenul stabilit la serviciul Plan. A
elaborat, pentru fiecare categorie de personal (cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic), fişele de post ale angajaţilor în conformitate cu
atribuţiile postului şi cu organigrama unităţii de învăţământ în care a repartizat concret sarcinile, potrivit compartimentelor și posturilor și a realizat încadrarea
corectă pe post a tururor salariaților și a realizat evaluarea întregului personal. A respectat procedura IȘJ de selectare a personalului în concordanță cu legislația în
vigoare și, la angajare, a verificat încadrarea în normative și a încheiat contracte de muncă cu personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, conform
prevederilor legale în vigoare, dar și la acte adiționale la contractele de muncă. A obținut la termen autorizația sanitară și a organizat și monitorizat activitățile de
SSM, PSI și ISU pentru ca acestea să se desfășoare în concordanță cu prevederile legale. Pentru buna desfășurare a stagiilor de pregătire practică, a încheiat și
derulat contracte cu agenți economici, precum ERDEMIR ROMANIA SA, GIGI SERVICE SRL, PRISEACA SERVICE, AGENȚIA NAȚIONALĂ DE
MEDIU,MUNICIPAL CONSTRUCT SRL, PFA SETREANU SEBASTIAN. S-a continuat implementarea a două proiecte în programul ERASMUS+, KA2,
Tot din acest an școlar s-a derulat proiectul ROSE, subproiectul Educație de calitate-elevi cu rezultate (EC-ER).

54
Planul managerial a fost bine întocmit, au fost alocate resurse umane competente și resurse financiare. Au fost revizuite procedurile de monitorizare și concepute
acolo unde nu existau și au fost stabilite măsuri remediale. De-a lungul anului școlar a respectat termenele stabilite în planul managerial. La nivelul unității de
învățământ, a fost stabilită prin decizie componența catedrelor, a comisiilor metodice și a comisiilor de lucru.
A fost emisă decizia de constituire a comisiei SCMI, după ce membri au fost votați prin vot secret în CP.
A emis decizii pentru coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare și pentru coordonatorul SNAC, după ce au fost aprobate în CA.
A realizat revizuirea ROFUIP și RI și a consultat cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic, le-a supus spre aprobare Consiliului de
Administrație. Pentru a asigura o activitate de îndrumare, control și evaluare de calitate, a elaborat chestionare pe care le utilizează pentru a măsura gradul de
satisfacție al beneficiarilor direcți (elevi și părinți).
De asemenea, a realizat monitorizarea și controlul procesului instructiv-educativ printr-un număr mare de asistențe la clasă, respectând graficul asistențelor, dar
și prin întâlniri formale și informale, prin comunicări interne, note de serviciu, e-mailuri etc.
La nivelul școlii, s-au realizat testări interne, iar testele inițiale și lucrările scrise semestriale au fost concepute la nivel de comisie/catedră metodică, iar
rezultatele au fost discutate în ședințe de catedră În ceea ce privește simularea examenului de bacalaureat, aceasta a fost realizată conform hotărârii IȘJ,
rezultatele au fost centralizate și discutate la nivelul catedrelor, claselor, ședințelor cu părinții. Elevii au avut posibilitatea să-și vadă lucrarea, să-și conștientizeze
minusurile, fapt care a condus la rezultate mai bune la examenul național de bacalaureat.
CEAC funcționează conform prevederilor Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie și urmărește evaluarea continuă a rezultatelor învățării. Au
fost întocmite la termen rapoartele RAEI, precum și rapoartele semestriale și cele anuale și există planuri de măsuri și de îmbunătățire a deficiențelor. S-a
asigurat că este întocmit la timp necesarul de manuale, a desemnat prin decizie internă responsabilul cu manualele care asigură și preluarea acestora, dar și
distribuirea lor către diriginți pe bază de procese-verbale de predare-primire.
A întocmit lista cu planurile cadru de învățământ pentru fiecare clasă/specializare și a verificat ca acestea să fie aplicate corect. La începutul anului școlar a avizat
toate planificările calendaristice după ce au fost înregistrate în secretariat, precum și planificările pe unități de învățare.
Rezultatele la teste inițiale, la lucrările scrise semestriale, la simularea examenului național de bacalaureat și la examen sunt analizate și interpretate, iar ulterior
se stabilește un plan de măsuri pentru a reglementa, pentru a îmbunătăți rezultatele. Acestea sunt dezbătute în CP și în CA sunt aprobate. A realizat monitorizarea
și controlul procesului instructiv-educativ printr-un număr mare de asistențe la clasă(unii colegi au fost văzuți chiar și la trei ore pe semestru), respectând graficul
asistențelor.
A verificat periodic documentele școlare ale cadrelor didactice și ale comisiilor și am reglat în timp util imperfecțiunile. De asemenea, a utilizat fișe de
monitorizare a parcurgerii materiei și a mobilizat responsabilii de comisii metodice pentru a încheia procese-verbale privind stadiul parcurgerii materiei și
numărul de note.
A inițiat, a organizat și a participat la diverse activități educative pe parcursul întregului an școlar. A respectat prevederile legale în ceea ce privește promovarea
și salarizarea personalului și aprobarea trecerii personalului salariat de la o gradație salarială la alta. În evaluarea anuală a personalului unității de învățământ a
ținut cont de procedurile existente, de sarcinile și atribuțiile din fișa postului și a respectat metodologiile în vigoare.
A stimulat moral personalul unității și a motivat personalul. A lăudat și încurajat rezultatele obținute cu scopul de le înmulți și de a crește stima de sine
colegilor.
Hotărârile luate în CA au fost analizate și dezbătute în CP, așa încât întreg personalul didactic participă la procesului decizional.

55
A încurajat și asigurat perfecționarea profesională a personalului, respectând legislația în vigoare. A participat la toate inspecțiile de specialitate ale colegilor
pentru acordarea gradelor didactice și a justificat obiectiv acordarea punctajului.
A întocmit în CP aprecieri pentru cadrele didactice care au solicitat înscrierea la concursul pentru obținerea gradației de merit sau care au participat la diferite
etape ale mobilității.
A coordonat și a răspuns de colectarea datelor statistice pentru sistemul național de indicatori pentru educație (a fost desemnată prin decizie o persoană
responsabilă de această importantă bază de date) și a monitorizat introducerea datelor în SIIIR în termenele solicitate și a monitorizat gestionarea bazelor de date
specifice unității de învățământ.
S-a asigurat că este întocmit la timp necesarul de manuale, a fost desemnată prin decizie internă responsabilul cu manualele care asigură și preluarea acestora, dar
și distribuirea lor către diriginți pe bază de procese-verbale de predare-primire și a controlat recuperarea manualelor la sfârșitul anului școlar. A fost desemnată
prin decizie internă, după consultări, o Comisie de burse care are o bogată activitate.Are responsabilitatea realizării execuției bugetare și o realizează, împreună
cu d-na contabil, în conformitate cu prevederile legale și administrează cât mai eficient, mai economic resursele materiale. Respectă normele legale și la
încheierea exercițiului financiar și întocmește cu responsabilitate documentele și rapoartele cerute de IȘJ Dâmbovița, de Ministerul Educației Naționale sau
alte instituții abilitate prin lege. A atras și utilizat resurse extrabugetare respectând prevederile legale.
Există și funcționează cu caracter temporar Comisia de recepție a bunurilor materiale, de inventariere și de casare.
Organizează și realizează, conform prevederilor legale, inventarierea anuală a patrimoniului unității. Respectă termenele și legalitatea veniturilor depuse la
bugetul local. A monitorizat cu responsabilitate întocmirea și oportunitatea documentelor legale privind execuția financiară și a urmărit aprobarea deciziilor de
natură financiară în CA, având în vedere temeiul legal. A asigurat nivelul optim în ceea ce privește păstrarea integrității bunurilor aflate în administrare și a
asigurat, pe cât posibil, nivelul satisfacției beneficiarilor privind dotarea bunurilor aflate în administrare. Documentele financiare au respectat baza legală și sunt
arhivate și păstrate conform prevederilor legale. A încheiat contract cu o firmă de arhivare. Elaborarea execuției bugetare a fost transparentă, iar raportul de
execuție bugetară a fost supus spre aprobare CA. Statele de plată au fost întocmite la timp, au fost corecte și salariile au fost onorate la data stabilită. La nivelul
unității, comunicarea și fluxul informațional este asigurat atât prin procedură care este cunoscută de tot personalul școlii, cât și prin note interne și e-mailuri.
Întocmește cu responsabilitate documentele și rapoartele cerute de IȘJ Dâmbovița, de Ministerul Educației și Cercetării /alte instituții abilitate prin lege și
respect termenele de raportare a datelor solicitate de IȘJ Dâmbovița. A respectat întotdeauna procedura de comunicare intra și interinstituțională și a raportat în
timpul cel mai scurt la IȘJ orice situație de natură să afecteze procesul instructiv-educativ. A dezvoltat și a menținut legătura cu autoritățile administrației locale,
a consultat părinții la ședințele cu părinții pe școală, precum și elevii prin ședințele de la Consiliul Elevilor.
A avut o fructuoasă colaborare cu agenții economici, cu școli gimnaziale, licee din întreaga țară, cu instituții importante din municipiul Târgoviște (Bilioteca
Județeană, CCD, DAS, Universitatea Valahia etc) și principalul obiectiv al întâlnirilor periodice a fost creșterea adecvării ofertei educaționale la specificul
comunitar. A elaborat procedura de acces în unitatea de învățământ, procedură în care sunt prevăzute toate situațiile speciale care trebuie aprobate de director.
Consultă întotdeauna reprezentantanta organizației sindicale, pe care o invită în calitate de observator la toate Consiliile de Administrație.
A manifestat permanent loialitate față de școală și a promovat imaginea școlii prin activități specifice organizate în parteneriat cu alte școli. A monitorizat
activitatea de formare continuă și a întocmit o analiză de nevoi corespunzătoare, având în vedere competențele necesare realizării sarcinilor incluse în fișa
postului. A selectat transparent personalul pentru care se impune participarea la forme de perfecționare. A coordonat realizarea planurilor de formare profesională
și a încurajat participarea la cursuri de formare.

56
Echipa managerială a participat la toate ședințele cu directorii
În urma desfășurării activității de control – monitorizare – îndrumare au fost verificate:
Parțial
ASPECTUL VIZAT Realizat realizat Nerealizat OBSERVAȚII

- Format,
Completarea - Consemnarea datelor personale ale elevilor,
cataloagelor X - - - Disciplinele opționale,
- Înregistrare

- Semnarea propriu-zisă,
Semnarea - Încheierea zilnică de către director,
X -
condicii de prezență - Înregistrarea,
- Folosirea pastei corectoare
Elaborarea planului - Corelarea cu cel al echipei manageriale
Managerial la nivelul
catedrelor X
Elaborarea rapoartelor - Aprobat CA
de activitate pentru X - - - Momentul realizării diagnozei,
anul școlar în curs, la nivelor
catedrelor/comisilor de lucru - Înregistrare,

57
IV.4. Activitatea de perfecționare și formare continuă a personalului didactic din unitatea școlară

Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică s-a constituit prin decizia directorului unităţii şcolare, nr.74 din 08.09.2021 şi este formată
din:
prof. Mihăescu Mariana – responsabil
prof. Coman Carmen Lavinia - membru
prof. Stanca Adriana – membru
prof. Frățilă Carmen- membru
În prima şedinţă de lucru a comisiei din 09-09-2021, au fost repartizate sarcinile de lucru pentru fiecare membru.
În urma adreselor și a documentației primite de la Inspectoratul Școlar Dâmbovița și de la directorul unității școlare, am informat cadrele didactice din școală,
cu privire la perioada și documentele necesare, pentru înscrierea la examenele de acordare a definitivatului și a gradelor didactice I și II.
Toate informațiile au fost postate și la avizierul comisiei, aflat în cancelarie.
Informațiile primite de la conducerea școlii, Casa Corpului Didactic și Inspectoratul Școlar Dâmbovița au fost diseminate în ședințele Consiliului Profesoral.
La data de 10.11.2021 responsabilul comisiei a participat la activitate metodică a personalului didactic desemnat la nivelul nivelul unității școlare cu formarea
continuă - Centrului metodic Târgoviște I.
Întâlnirea s-a desfășura online, utilizand platforma ZOOM.
Tema propusă a fost managementul dezvoltării profesionale.
Au fost puse în discuție/prezentate :
1. Oferta CCD Dâmbovița pentru anul școlar 2021 – 2022;
2. Procedura operațională privind echivalarea creditelor profesionale transferabile;
3. Procedura pentru echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile, perso-nalului didactic care a finalizat programe speciale;
4. Înscrierea cadrelor didactice la programele de formare continuă avizate și acreditate;
5. Întrebări și răspunsuri.
Cadrelor didactice din liceu le-au fost prezentate prevederile O.M. nr. 5967 din 06.11.2020, publicat în M.Of. cu nr. 1055 din 10.11.2020, pentru aprobarea
metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile și Procedura privind echivalarea și acordarea unui
număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale, procedură cu nr.38591 din 03.10.2019. În urma prezentării
prevederilor legislative din cadrul Consiliului Profesoral doamnele profesor Cheosea Mirela Nicoleta și Roșoiu Anița au întocmit și au depus dosar pentru
echivalarea gradului didactic I cu 90 CPT. Aceste dosare au fost analizate și aprobate în cadrul comisiei.
S-a transmis o solicitatre la CCD Dâmbovița cu nr. 5355/08.11.2021 pentru desemnarea unui metodist pentru Comisia de echivalare a dosarelor cadrelor
didactice care solicită recunoașterea și echivalarea creditelor profesionale transferabile. În urma solicitării noastre CCD Dâmbovița a desemnat un profesor
metodist și a stabilit împreună cu responsabilul Comisiei pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică ca 15 decembrie 2021 să fie data evaluării
dosarelor. Comisia de echivalare a fost confirmată prin decizia cu nr. 124 din 26.11.2021. Comisia s-a întrunit, a finalizat analiza dosarelor conform Procesului
58
verbal cu nr. 5591 din 15.12.2021 și a Fișelor de evaluare cu nr. 5592 din 15.12.2021, respectiv nr. 5593 din 15.12.2021 din care rezultă numărul de credite
profesionale transferabile acordat.
În urma aprobării acestor rezultate de către Consilul de Administrație al liceului nostru au fost eliberate adeverința de echivalare în credite profesionale
transferabile fiecărui cadu didactic.
Au fost depuse la dosarul comisiei situația statistică referitoare la cadrele didactice care s-au înscris la examenele pentru acordarea definitivatului în învățământ
și a gradelor didactice I și II .
Au fost prezentate cadrelor didactice din liceu, ofertele de cursuri avizate și acreditate ale Casei Corpului Didactic Dâmbovița, pentru anul școlar 2021-2022.
Oferta de cursuri a fost trimisă pe grupul de WhatsApp al diriginților și afișată la avizierul din cancelarie. Au fost consiliate cadrelor didactice din liceu în legătură
cu înscrierea la aceste cursuri de formare.
La data de 10.11.2021 responsabilul comisiei a participat la Ședința de instruire a responsabililor cu formarea continuă, desfășurată la Casa Corpului Didactic
Dâmbovița, iar ulterior a prezentat corpului didactic toate informțiile primite.
A fost actualizată baza de date cu profesorii care au calitatea de metodist, mentor, expert în management educațional și formator, dar și baza de date cu privire
la cursurile de formare urmate de cadrele didactice în timpul anului școlar 2021-2022.
Pe parcurul acestui an școlar cadrele didactice: Alecu Anda Ligia, Băniță Adrian, Dobă Oana Amalia,Eiub Izabela, Mihăescu Mariana, Nicoară Alexandra, Pantazi
Marinela, Papoe Cătălin, Pertea Cristina, Stanca Adriana, au urmat cursuri de formare cu credite transferabile:
CPEECN( Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale), 2021, 60 de ore, 15 credite
transferabile
PROFESOR ȘI PĂRINTE AZI, (OMEN nr. 3161/13.02.2019), 80 ore; 20 credite transferabile , în perioada 26.07.2022- 13.08.2022, evaluare 30 august 2022, curs furnizat
de PROACTAEDU, adeverință în curs de eliberare
MCE-Microsoft Certified Educator, 2021, 60 de ore, 15 credite profesionale transferabile, 11.05.2021-19.06.2021
,,ORA DE NET,,- Folosirea utilă, creativă și sigură a internetului( FUCSI), Organizația Salvați Copiii. 60 ore, 15 credite profesionale transferabile . Derulat 11.05.2021-
19.06.2021
MENTORAT DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ – Prof II, Furnizor: Proiect POCU – Profesionalizarea carierei didactice – PROF, Univ. Dunărea de Jos, Galați, 120 ore, 30
credite profesionale transferabile, Adeverință nr. 1121/PROF/P3/29.07.2022, derulat
25.02 – 10.06.2022, evaluare 10.06.2022
Educație pentru o dezvoltare sănătoasă a adolescentului, acreditat OMEN, nr. 3161
Furnizor Asociația DOMINOU, 80 ore, 20 credite profesionale transferabile, Adeverință nr. 5737.19/
01.02.2022, derulat 20.12.2021 – 17.01.2022, evaluare 27.01.2022
FORMAREA COMPETENȚELOR ELEVILOR PRIN UTILIZAREA METODELOR ALTERNATIVE, 22 credite transferabile , 90 ore, perioada 20.12.2021-26.01.2022
LTT Activity of BLENDED LEARNING & LEARN TO LEARN, Tallinn, Estonia
Proiect Erasmus +: Sustainability in Education, nr. 2020-1-TR01-KA226-SCH-097702, 10.09.2021, 40 ore, Certificat of Participation
Program de instruire Rain.Bow (Raise Against Intolerace. New Bridges on the Web), Proiect Erasmus+, nr. 612131-EPP-1-2019-1-IT-EP-PKA3-IPI-SOC-IN, 16.10.2021,
16 ore, Certificat
Nr. 26/16.10.2021
Prevenirea bullyingului și a cyberbullyingului în mediul școlar, Furnizor EduLand, 40 ore, Adeverință

59
derulat oct. – nov. 2021
MENTORAT DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ – Prof II, Furnizor: Proiect POCU – Profesionalizarea carierei didactice – PROF, Univ. Dunărea de Jos, Galați, 120 ore, 30
credite profesionale transferabile, Adeverință nr. 1121/PROF/P3/29.07.2022, derulat 25.02 – 10.06.2022, evaluare 10.06.2022, dar și în perioada 11.03 – 04.07.2022, evaluare
04.07.2022
MATERIALE AVANSATE, studii universitare de master - Ministerul Educației Naționale, Universitatea Valahia, Târgoviște – Adeverință nr.1085/25.08.22,
acredidat conform Hotărârii Guvernului nr. 297/2020, data eliberării 25.08.2022 cu nr.1085, 4 semestre, 120 credite de studiu, derulat: 2020 – 2022, evaluare 14
iulie 2022
Proiect Transnațional EDUCAȚIE ONLINE FĂRĂ HOTARE PRIETENIE PESTE PANDEMIE, 01.10.2021-31.05.2022, 240 de ore, Certificat
Conferinta Transnationala Educatia Online fara frontiere (DGETD Chișinău), 2021, 30 de ore , 1 credit transferabil
Susținere inspectie finala și acordarea gradului didactic I, (10.02.2022), lucrarea L'interrogation en français. Les types de phrases. (Univ. Valahia Targoviste)

4 cadre didactice, Alecu Anda Ligia, Coman Carmen Lavinia , Eiub Izabela, Mihăescu Mariana, au absolvit cursuri de formare, fără credite transferabile:
1. LTT Activity of ”Blended learning & Learn to Learn” at Tallin 21st School in Tallin, Estonia from 06 to 10 September 2021 within the scope of Erasmus + Project ”
Sustenability in Education” with the Project number: 2020-1-TR01-KA226-Sch097702. Derulat 06-10.09 2021, evaluare 10.09.2021

2. Lecții online de impact, 6 ore –creare de materiale educaționale digitale pe platforma ASQ.ro, 20 noiembrie 2021

3.Conferință Transnațională ”Educația online prin parteneriate”(6ore), finalizată cu certificat de participare


27-29 octombrie 2021

4.Organizat de Directia generala educatie, tineret si sport a Mun. Chișinău, 6 ore, derulat 27-29 octombrie 2021

Diverse cursuri/webinare online, activități la care a participat un cadru didactic:


Activitatea de formare virtuală în cadrul Erasmus + ”Learn It, Use It, Share It” 9-13.07.2021
Conferință Internationala “Educația Online fără Hotare”(8 prezentări și 65 webminare), finalizată cu certificat de 12 ore. Organizat de Directia generala
educatie, tineret si sport a Mun. Chisina 5-8 iulie 2022, in cadrul proiectului Educatie Online. Certificat in baza ordinului 895 din 14.07.2022.

Au fost diverse activități de formare în cadrul Proiecteleor Erasmus +: KA2.

Prin participarea la diverse concursuri și olimpiade școlare cadrele didactice au valorificat competențele științifice, didactice și metodice dobândite:
Prof. Alecu Anda Ligia
Organizator și coordonator în cadrul Olimpiadei de Limba și Literatura Română, gimnaziu, etapa națională, desfășurată la Târgoviște, în perioada 18
– 22 aprilie 2022.

60
Organizator în cadrul etapei naționale a Concursului național de geografie TERRA, desfășurat la Târgoviște, Liceul Tehnologic Constantin
Brâncoveanu, în data de 14.05. 2022.
Prof. Mihăescu S. Mariana
Președinte executiv al Concursului național de geografie TERRA, etapa națională, desfășurat la Târgoviște, Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu, la
data de 14.05. 2022
Membru al Comisie de organizare a Olimpiadei de Geografie, etapa județeană, desfășurată la Târgoviște, Liceul Voievodul Mircea , la data de 18.03.2022,
Membru al Comisiei Centrale a Olimpiadei de Geografie, etapa națională, desfășurată la București, în perioada 25-30 aprilie 2022, conform deciziei ME
Membru al Comisiei Centrale a Olimpiadei interdisciplinare Științele Pământului, etapa națională, desfășurată la Vălenii de Munte în perioada 4-8 mai 2022,
conform deciziei ME
Prof. Pertea Cristina
Organizator și coordonator în cadrul Olimpiadei de Limba și Literatura Română, gimnaziu, etapa națională, desfășurată la Târgoviște, în perioada 18
– 22 aprilie 2022.
Organizator în cadrul etapei naționale a Concursului național de geografie TERRA, desfășurat la Târgoviște, Liceul Tehnologic Constantin
Brâncoveanu, în data de 14.05. 2022.

61
IV.5. Activitatea comisiilor/catedrelor metodice

La începutul acestui an școlar, 2021-2022, CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ şi-a stabilit priorităţile strategice: buna proiectare a
activităţii didactice, redefinirea competenţelor cadrului didactic şi ridicarea nivelului de pregătire a elevilor.
Au fost întocmite documentele catedrei: Planul managerial, Programul de activitate şi tematica şedinţelor de catedră, în urma consultării cu ceilalţi
membri ai catedrei de Limba şi literatura română.
Toţi profesorii şi-au întocmit planificările şi s-au îngrijit de procurarea manualelor şcolare pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a rută directă, a XI-a seral,
precum şi a celor de la clasele de frecvenţă redusă, a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a şi a XIII-a f.r. (suporturi de curs, atât pentru limba şi literatura română, cât şi
pentru limba latină – clasele a IX-a şi a X-a, ştiinţe sociale).
În şedinţa de comisie metodică, s-a hotărât testarea iniţială a tuturor elevilor, stabilindu-se itemii şi baremele de corectare şi de notare, precum şi matricea
de specificaţie, conform metodologiei şi modelelor de subiecte (https://colaborare.rocnee.eu/files/testeantrenament/) și a testelor de antrenament postate pe site-ul
CNPEE, adresa https://rocnee.eu/testeantrenament/ .
Rezultatele la testele iniţiale au fost discutate în şedinţa de comisie.
S-au stabilit măsuri / strategii didactice cu caracter reglator.
Lucrarea scrisă semestrială, considerată un test sumativ, a oferit prilejul unei noi evaluări.
În şedinţă, s-a hotărât ca lucrările semestriale să aibă subiect unic, conform cu programele şcolare pe ani de studiu şi cu cerinţele programei de bacalaureat.
S-au stabilit obiectivele, iar subiectele au fost elaborate la limba şi literatura română de d-na prof. Pertea Cristina-Adriana.
Rezultatele au fost prelucrate în şedinţa de catrdră.
S-au propus măsuri pentru îmbunătăţirea performanţei elevilor.
La începutul anului şcolar, elevii claselor a XII-a şi a XIII-a (frecvență redusă + seral) au fost informaţi în legătură cu metodologia de organizare a
examenului de bacalaureat şi cu structura probei scrise, precum şi cu cea a probei orale. S-au organizat programe de pregătire suplimentară, iar pe semestrul I s-a
recapitulat o parte dintre conţinuturile programei de bacalaureat.
Obiectul fundamental al fiecărui membru al comisiei este însuşirea conţinuturilor programei de bacalaureat de cât mai mulţi elevi şi pentru atingerea
acestuia se vor diversifica metodele şi strategiile didactice.
Pe viitor, membrii comisiei de limba şi comunicare îşi propun să aibă în vedere o permanentă atenţie în selectarea strategiilor de învăţare adecvate
receptării corecte a textelor studiate, urmărindu-se o învăţare activă, conştientă, dar şi dezvoltarea limbajului specific comunicărilor scrise, pentru obţinerea
performaţei.
Au fost organizate activităţi extracurriculare de către toţi membrii Comisiei de limbă şi comunicare:
Pregătirea suplimentară pentru examenul național de bacalaureat, în cadrul proiectului ROSE, se desfășoară conform graficului anexat dosarului catedrei și
afișat la avizierul unității școlare:

62
NR. CRT. ZIUA INTERVALUL ORAR CLASELE SALA PROFESOR
1. Luni 13,00 – 15,00 a XII-a S A5 PERTEA CRISTINA-ADRIANA
2. Joi 13,00 – 15,00 XI-a M A3 PANTAZI MARINELA

acţiuni în colaborare cu biblioteca şcolii – evocarea unor personalităţi / scriitori precum:


24 septembrie 2020- Ziua Europeana a Limbilor – DIVERSITATEA LINGVISTICĂ UNIFICĂ - activitate organizată şi coordonată de d-nele prof. Pertea
Cristina-Adriana şi Alecu Anda-Ligia;

Adrian Păunescu - Evocare (20 iulie 1943 - 05 noiembrie 2010) – Adrian Păunescu - cu prilejul îmlinirii a nouă ani de la trecerea în nefiinţă a scriitorului;
Pe data de 05 noiembrie, Adrian Păunescu, a fost comemorat cu prilejul împlinirii a 11 ani de la trecerea în neființă. Activitatea educativă realizată de d-nele
prof. Pertea Cristina-Adriana şi Alecu Anda – Ligia a avut următorul program:
-Evocare – Adrian Păunescu (cu prilejul împlinirii a 11 ani de la moartea scriitorului: 5 nov. 2010 – 5 nov. 2021);
prezentarea unor momente importante din viaţa poetului – prof. Alecu Anda-Ligia și prof. Pertea Cristina-Adriana;
lectura unor poezii - elevii claselor a a XI-a S şi a XII-a E;
expoziţie de carte cu sprijinul bibliotecii şcolii – d-ra Alexandrescu Mihaela.
Liviu Rebreanu – Evocare (noiembrie 2021) – 136 de ani de la naşterea scriitorului

Marele scriitor, Liviu Rebreanu, a fost aniversat cu prilejul împlinirii a 136 de ani de la naştere. Activitatea educativă realizată de d-nele prof. Pertea Cristina-
Adriana şi Alecu Anda - Ligia, sub denumirea Liviu Rebreanu – ctitor al romanului românesc modern, a avut următorul program:

- Liviu Rebreanu – EVOCARE (activitate realizată cu prilejul împlinirii a 136 de ani de la naşterea scriitorului: 1885-2021) - – prof. Pertea Cristina –
Adriana;
prezentarea unor momente importante din viaţa scriitorului – prof. Alecu Anda-Ligia;
difuzarea unor imagini, din ecranizările romanelor, care surprind aspecte din monografia satului transilvănean (Bistrița-Năsăud) sau muntenesc (Argeș) - elevii
claselor a XI-a S şi a XII-a E;
expoziţie de carte realizată cu sprijinul bibliotecii şcolii – Alexandrescu Mihaela.
Decembrie:
07.12.2021 - Cercul pedagogic al profesorilor de limba și literatura română s-a desfășurat on-line – TEMA: Utilizarea metodelor moderne de predare-
învățare-evaluare diferențiate, conform nevoilor educative ale elevului vizând dezvoltarea gândirii critice, premisă a alfabetizării științifice și diminuării
riscului de analfabetism funcțional și realizarea de activități asistate de tehnologie și internet

63
Obiectivul fundamental al fiecărui membru al Catedrei este însuşirea conţinuturilor programei de bacalaureat de cât mai mulţi elevi şi pentru atingerea
acestuia se vor diversifica metodele şi strategiile didactice.
Pe parcursul semestrului I, s-a urmărit monitorizarea activităţii membrilor catedrei şi a elevilor.
În timpul semestrului al II-lea, activităţile planificate iniţial s-au desfăşurat după cum urmează:
Februarie – elevii claselor a XII-a E și a XI-a M, coordonați de doamnele profesoare Alecu Anda-Ligia și Pertea Cristina-Adriana, au participat la
activitatea cultural-artistică Vizionarea unor spectacole de film/ teatru. Astfel, au fost vizionate ecranizarea romanului Ultima noapte de dragoste, întâia noapte
de război, de Camil Petrescu, și piesa de teatru O scrisoare pierdută, de I.L. Caragiale;

Aprilie: cadru didactic desemnat de IȘJ DB în comisia de elaborare a subiectelor pentru concursul de admitere în Școala de Agenți de Poliție ,,Vasile
Lascăr”, Câmpina – prof. Pertea Cristina-Adriana;

Organizatori și coordonatori ai Olimpiadei Naționale de Limba și Literatura Română, gimnaziu, 18 – 22.04.2022 – prof. Pertea Cristina-Adriana și prof.
Alecu Anda-Ligia;

Mai: participare și prezentare activitate metodico-științifică la Cercul pedagogic – liceu (10.05.2022) – Liceul Teoretic ,,Iancu C. Vissarion”, TEMA:
Utilizarea metodelor modern de predare-învățare-evaluare diferențiate, conform nevoilor educative ale elevului vizând dezvoltarea gândirii critice, premisă a
alfabetizării științifice și diminuării riscului de analfabetism funcțional și realizarea de activități asistate de tehnologie și internet.
Revista școlii, LABIRINT, NR. 1 și 2 / 2022 ISSN 2286 – 1785 ISSN-L 2286 – 1785, a obținut un loc fruntaș în cadrul Concursului Național de Reviste
Școlare – etapa județeană, calificându-se la etapa națională;
În luna iunie, s-au intensificat orele de pregătire suplimentară organizate la disciplinele de bacalaureat pentru alasele a XII-a/ a XIII-a seral și frecvență
redusă.
CZE BAC, prof. Alecu Anda-Ligia – președinte;
publicare RED, pe site-ul profesorilor de limba și literatura română din județul Dâmbovița, prof. Pertea Cristina și prof. Alecu Anda-Ligia;
Centrul Zonal de Evaluare – EN - prof. Pertea Cristina-Adriana și Pantazi Marinela, evaluatori; prof. prof. Alecu Anda-Ligia – vicepreședinte;
Centrul Regional de Contestații – EN - prof. Pertea Cristina-Adriana și Pantazi Marinela, evaluatori;
August: CZE Bacalaureat – prof. Pertea Cristina-Adriana – membru comisie; prof. Alecu Anda-Ligia – evaluator și președinte;
Situaţia la examenul de bacalaureat, 2022 (ambele sesiuni):

Unitatea școlară Promovabilitate 2019-2020 Promovabilitate 2020-2021 Promovabilitate 2021-2022

Liceul Tehnologic ,,CONSTANTIN 80,32 76,47% 78,25%


BRÂNCOVEANU”

64
Procentul de promovare, pentru probele orală și scrisă la Limba şi literatura română a examenului de bacalaureat – 2022:
- Proba A, sesiunile iunie-iulie și august-septembrie, este de 100% promovabilitate;
- Proba E) a), sesiunile iunie-iulie și august-septembrie, este de 78,25% promovabilitate.
Un alt obiectiv pentru anul şcolar 2022-2023 îl constituie promovarea autoevaluării în rândul elevilor. Prin aceasta, elevii sunt încurajaţi să îşi asume
responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare (elevii sunt conştienţi de propriile puncte tari şi puncte slabe, acţionează conform feedback-ului primit, propun
noi obiective de învăţare), ceea ce va conduce la sporirea motivaţiei pentru învãţare, şi, implicit, la obţinerea unor rezultate mai bune.

1.Obiectivele propuse ale COMISIEI DE MATEMATICĂ-INFORMATICĂ au fost :

Comisia de matematică-informatică, este compusă din următorii profesori:

CATEDRA DE MATEMATICĂ:
- Preda Luminiţa – profesor titular
- Stanca Adriana – profesor titular

CATEDRA DE INFORMATICĂ:
- Tulpac Claudia – profesor titular
- BĂLEANU MARIA - INFORMATICIAN

Obiectivele propuse au fost :


Întocmirea proiectelor didactice semestriale şi anuale
 Elaborararea subiectelor pentru testările iniţiale de către componenţii catedrei;
 Parcurgerea ritmică şi integrală a materiei planificate, şi o calitate ridicată a activităţii didactice;
 Întocmirea graficului de pregătire suplimentară în vederea susţinerii examenului de bacalaureat 2022; precum şi a proceselor verbale în cadrul fiecărei
şedinţe de lucru.
 Promovabilitate mare la examenul de bacalaureat
2. Multe dintre obiectivele propuse la acest obiectiv au fost atinse, menţionăm pe cele mai importante:
- stabilirea încadrării la începutul anului şcolar – responsabil şeful catedrei.
- analiza activităţii didactice din anul şcolar 2020-2021
- plan de activitate didactică 2021-2022
- întocmirea proiectelor didactice semestriale şi anuale – responsabili toţi profesorii

65
- toţi profesorii de la catedra de matematică-informatică au asigurat parcurgerea ritmică şi integrală a materiei planificate, şi o calitate ridicată a activităţii
didactice;
- elaborararea subiectelor pentru testările iniţiale de către componenţii catedrei;
- discutarea rezultatelor a testelor iniţiale şi stabilirea unui plan de acţiune în vederea obţinerii unor rezultate mai bune;
- alegerea şi procurarea manualelor sau culegerilor pentru ciclul superior al liceului;
- elaborarea de materiale didactice necesare desfăşurării orelor de curs şi orelor de pregătire suplimentară pentru bacalaureat în parametrii optimi.
- elaborarea subiectelor pentru examenele de diferenţe la clasele de frecvență redusă și seral de către profesorii comisiei metodice de matematică - informatică;
- întocmirea graficului de pregătire suplimentară în vederea susţinerii examenului de bacalaureat 2022; precum şi a proceselor verbale în cadrul fiecărei şedinţe
de lucru.
- întreţinerea bazei materiale; instalarea programelor necesare desfăşurării în bune condiţii a orelor de laborator – responsabil profesorul de informatică.
- s-au întocmit procese verbale de Protecţia Muncii cu toţi elevii care intră în laboratorul de informatică.
- participarea la consfătuiri, cercuri metodice şi simpozioane;

Evaluarea rezultatelor învăţării. Evaluarea rezultatelor învăţării evidenţiază o minuţioasă activitate a fiecãrui profesor membru al acestei comisii, în
selectarea şi aplicarea instrumentelor, în elaborarea de indicatori şi descriptori de performanţă, în discutarea la nivelul claselor şi prin întâlniri programate cu
părinţii claselor la care sunt diriginţi, a rezultatelor evaluării pe baza criteriilor utilizate.
Evaluarea iniţială. De menţionat este responsabilitatea acordată aplicării evaluării iniţiale a competenţelor dobândite de elevi la disciplinele matematică şi
informatică. Activitatea s-a desfăşurat în echipă, atenţie sporită fiind acordată formulării unor obiective clare, propunerii unor sarcini de lucru de dificultate medie
şi care au fost apreciate pe baza descriptorilor de performanţă întocmiţi pentru disciplina informatică.
În perioada 05 septembrie - 1 octombrie, toate cadrele didactice au susţinut la clase testările iniţiale. În urma aplicării testelor iniţiale s-a constatat
că nu toţi elevii au abilitaţi necesare asimilării noilor cunoştinţe. Responsabilul comisiei a întocmit tabele şi grafice
pentru fiecare clasă din care reiese nivelul de cunoaştere la care se situează fiecare elev la începutul anului şcolar astfel încât fiecare cadru didactic a avut
un punct de plecare în planificarea activităţilor de învăţare, aprofundare şi recuperare.
În semestrul I s-a mai urmărit şi creşterea motivaţiei pentru perfecţionare a cadrelor didactice. În acest sens putem menţiona:

- Participarea la consfãtuiri şi cercurile pedagogice desfaşurate conform graficului ISJ şi CCD;


- Participarea la şedinţele comisiei metodice “Matematică” conform graficului;
- Participarea la toate Consiliile Profesorale;

- Membrii comisiei metodice de matematică-informatică au susţinut ore de pregătire suplimentară la clasele a XII-a conform unui grafic stabilit.
- Profesorii de matematică-informatică au selectat metode şi procedee care să contribuie la progresul şcolar aplicând metode şi tehnici de predare în funcţie de
nivelul de pregătire al elevilor.
- Profesorii de matematică-informatică au realizat şi au aplicat programe de educaţie remedială.

66
- Prof. Tulpac Claudia-Maria este membru în comisia „Bani de liceu”, responsabil comisie metodică matematică – informatică și secretar în comisia de
monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial - prof. de înformatică / TIC

- Prof. Stanca Adriana - este profesor metodist, specialitatea matematică, membru în comisia de „Perfecționare și formare continuă” în anul școlar 2021-
2022.
- Profesor Preda Luminița este membru C.A. al Liceului Tehnologic ”Constantin Brâncoveanu” în anul școlar 2021-2022, membru în Comisia pentru
CURRICULUM, Subcomisia pentru redactare orar/serviciu pe școală, membru în comisia „Bani de liceu”;
- La nivelul unității școlare, se desfășoară în perioada 2018-2022, proiectul pentru învățământul secundar-ROSE, proiect finanțat de Banca Mondială.
Obiectivul principal al proiectului îl constituie creșterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat, dar și reducerea absenteismului și abandonului
școlar.
Activitățile de remediere școlară presupun ore de pregătire suplimentară, în afara programului școlar, la principalele discipline la care elevii vor susține
examenul de bacalaureat. În cadrul proiectului sunt implicați atât elevi cât și profesori: doamnele profesoare Stanca Adriana și Tulpac Claudia- Maria.
- dna prof. Stanca Adriana a fost membru în CE Bacalaureat în cadrul Colegiului Național ”I.L.Caragiale” Moreni și profesor evaluator la Evaluare
Națională, la Liceul Tehnologic ”Spiru Haret”, Târgoviște.
- dna prof. Claudia - Maria Tulpac a fost membru în CZE Bacalaureat în cadrul Școlii Generale ”Mihai Viteazu”, Târgoviște și profesor evaluator la
competențe digitale- Bacalaureat.
- În afară de tot ce înseamnă informatizare în şcoală d-na Băleanu Maria se ocupă de completarea la zi a datelor în SIIIR.
Toţi membrii comisiei metodice matematică-informatică au informat elevii despre progresul realizat şi au asigurat caracterul aplicativ al cunoştinţelor predate
precum şi realizarea activităţilor extracurriculare care contribuie la dezvoltarea instituţională, la creşterea gradului de originalitate şi independenţă în rezolvarea
sarcinilor.

 La disciplina Matematică, la examenul de bacalaureat 2022


Promoția curentă
Sesiunea iunie - iulie 2022
Înscriși =8
Prezenți =7
Absenți = 1
Total promovați = 2 elevi
Procent promovabilitate = 28.57 %

67
Nr. Clasa Nota Profesor
crt. Nume și prenume
1. GRIGORESCU I. DRAGOȘ VLĂDUȚ XII E 3.75 Stanca Adriana
2. DEFTU F. FLORIN ALEXANDRU XII E 1.00 Stanca Adriana
3. GRIGORESCU M. MARIA SIMONA XII E 3.20 Stanca Adriana
4. STĂNCILĂ G. RALUCA MĂDĂLINA XII E 8.05 Stanca Adriana
5. STAN G.F. GEORGETA GABRIELA XII E 1.00 Stanca Adriana
6. ȘERBAN F. FLORIN ALBERT RICARDO XII E 1.00 Stanca Adriana
7. UȚĂ E.M. ION ALEXANDRU XII E Neprezentat Stanca Adriana

Nr. Clasa Nota Profesor


crt. Nume și prenume
1. RUCSANDA G. ELENA ANDUȚA a XIII-a H 9.55 Stanca Adriana

Promoția curentă
Sesiunea august - septembrie 2022
Înscriși =6
Prezenți =6
Absenți = 0
Total promovați = 2 elevi
Procent promovabilitate = 33,33 %

68
Nr. Nume și prenume Clasa Nota Profesor
crt.
1. BĂNICĂ G. DIANA MARIA a XII-a M 1.00 Stanca Adriana
2. COSTACHE C. GEORGIAN ALEX a XII-a M 1.00 Stanca Adriana
3. GRIGORESCU I. DRAGOŞ VLĂDUŢ a XII-a E 5.35 Stanca Adriana
4. GRIGORESCU M. MARIA SIMONA a XII-a E 5.00 Stanca Adriana
5. TUDOR C. CORNELIA ANDREEA a XII-a M 1.00 Stanca Adriana
6. VĂTĂȘESCU C.G. SAMUEL-GAVRIL a XII-a M 1.00 Stanca Adriana

Promoția curentă
Bacalaureat 2021
MATEMATICĂ
Înscriși = 12
Prezenți = 11
Absenți = 1
Total promovați = 4 elevi
Procent promovabilitate = 33.33 %

 La disciplina Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor la examenul de bacalaureat 2022 – Competenţe digitale


Înscriși = 38
Absenți = 2
Prezenți = 36

 8 elevi – fără nivel


 11 elevi – nivel începător
 17 elevi – nivel mediu

Promovabilitate = 100 %

69
Activitatea didacticã desfãşuratã de cadrele didactice din cadrul comisiei metodice OM SI SOCIETATE poate fi caracterizatã ca eficientã, cu accent deosebit pe
formarea de competenţe specifice pentru fiecare disciplinã (istorie, geografie, religie, ştiinţe socio-umane, arte).
Calitatea activitãţii didactice a fost urmãritã atât de doamnele director cât şi de profesorii cu experientã de la nivelul catedrei.
Comisia metodicã şi-a desfãşurat activitatea conform Fişei Postului, Fișei de vealuare a personalului didactic şi a Planului de activitãţi întocmit şi
aprobat la începutul anului şcolar 2021-2022, în sedinţa comisiei metodice. Pin aceste activitãţi s-au urmãrit obiective cum ar fi :
- respectarea parcurgerii conţinuturilor conform planificãrilor pe an şcolar;
- diseminarea cursurilor la care au participat membrii comisiei metodice ;
- pregãtirea şi perfecţionarea metodico-ştiinţificã;
- alegerea materialelor auxiliare adaptate stilurilor de învățare ale elevilor;
- asigurarea manualelor adecvate fiecãrui nivel de clase;
- antrenarea elevilor în activitãţi cu caracter educativ;
- folosirea mijloacelor de învaţãmânt disponibile în şcoalã;
- corelarea intra şi interdisciplinarã ;
- elaborarea subiectelor în vederea susţinerii examenelor de diferenţă şi a încheierii situaţiei şcolare.
La nivelul tuturor disciplinelor din comisia ,,Om şi Societate’’, în urma consultãrii curriculumului s-au conceput stategii optime pentru parcurgerea
eficientã şi integralã a materiei prevãzutã de progresul şcolar. Conceperea, aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale şi de progres cu specificarea competenţelor
urmãrite, relevã preocuparea fiecãrui profesor în conceperea unor stategii adecvate, în concordanţã cu nivelul achiziţiilor anterioar şi cu performanţele elevilor. În
vederea asigurãrii unui caracter practic-aplicativ al proiectãrii curriculare, fiecare profesor din comisia ,,Om şi Societate’’ a pus accent pe calitatea informaţiilor şi
nu pe cantitatea lor, a acordat atenţie sporitã situaţiilor de învãtare care duc la crearea şi dezvoltarea deprinerilor cu aplicabilitate practicã a cunoştinţelor. De
asemenea, s-au utilizat în lecţii materialele şi mijloacele de învãţãmânt specifice fiecãrei discipline, au promovat formarea şi dezvoltarea la elevi a capacitãţii de
lucru în echipã, au corelat judicios activitãţile educative cu cele extraşcolare şi extracurriculare.
Capacitatea de selecţie a conţinuturilor şi a activităţilor de învăţare în care se pot utiliza metodele activ-participative, identificarea dificultăţilor de
progres şi reglarea procesului instructiv-educativ prin măsuri ameliorative, promovarea activităţilor diferenţiate, competenţa de a stabili obiective operaţionale în
termeni de performanţă, de a folosi mijloace de instruire şi tehnici de lucru variate sunt argumente care susţin realizarea integrală şi eficientă a curriculumului
pentru toţi membrii ariei curriculare ,,Om şi societate’’.
Evaluarea rezultatelor învăţării evidenţiază o minuţioasă activitate a fiecãrui profesor membru al acestei comisii, în selectarea şi aplicarea
instrumentelor, în elaborarea de indicatori şi descriptori de performanţă, în discutarea la nivelul claselor şi prin întâlniri programate cu părinţii claselor la care
sunt diriginţi, a rezultatelor evaluării pe baza criteriilor utilizate.
De menţionat este responsabilitatea acordată aplicării evaluării iniţiale a competenţelor dobândite de elevi la disciplinele istorie, geografie, religie,
ştiinte socio-umane și arte. Activitatea s-a desfăşurat în echipă, atenţie sporită fiind acordată formulării unor activități de învățare activ-participative, propunerii
unor sarcini de lucru de dificultate medie şi care au fost apreciate pe baza descriptorilor de performanţă întocmiţi pentru fiecare disciplină. Rezultatele obţinute
relevă o bună structurare a cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor, rod al unei activităţi susţinute a cadrelor didactice la clase. Pentru remedierea neajunsurilor
fiecare profesor şi-a propus mãsurile ameliorative pe care le-a considerat a fi cele mai bune pentru întelegerea noţiunilor. În perioada 15 septembrie- 1

70
octombrie, majoritatea cadrelor didactice au sustinut la clase testările inițiale. În urma aplicarii testelor initiale s-a constatat că toti elevii au abilitati
necesare asimilarii noilor cunoștințe.
Toți membri comisie au:
- fundamentat proiectarea didactică pe achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor, asigurând şi caracterul aplicativ al proiectării curriculare .
-au respectat reglementările legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare care au fost permanent în atenţia mea.
-au întocmit planificările calendaristice conform până la termenul stabilit.
-au fundamentat proiectarea curriculară pe rezultatele evaluărilor, conform planificărilor pe detalierile de conţiut. Adaptarea la particularităţile grupului de elevi a
tuturor conţinuturilor învăţate a avut un caracter de permanenţă. întocmirea planificării calendaristice conform programei;
-au realizat proiectarea pe unităţi de învăţare;
- au elaborat subiectele pentru: testările iniţiale, încheierea situației școlare, examenele de diferenţe la clasele de F.R. și la clasele unde a fost cazul;
-au discutat rezultatele testelor iniţiale şi am stabilit un plan de măsuri în vederea obţinerii unor rezultate mai bune. Pentru elaborarea subiectelor am folosit
tehnologia informării şi comunicării (TIC), dar și în redactarea documentelor de proiectare a activităţii , au folosit P.C.- ului în redactarea documentelor de
proiectare a activităţii
Pentru proiectarea unor activităţi extracurriculare au utilizat mijloacele IT şi INTERNET (aplicații practice, vizionarea filmelor documentare/științifice, jocuri de
cultură generală, şi chestionare de legislaţie rutieră etc.);
Au proiectat activităţi suport pentru lecții, chiar și în sistem on-line, au proiectat instrumente de evaluare aplicabile și în mediul on-line, pe platforme educaționale
Teams și edu 24, pentru toate clasele din încadrare.
Au desfășurat și am propus activități on-line pe platforme educaționale.
Toți membri comisiei:
- au promovat rezultatele obținute la olimpiade, concursuri, activități cultural artistice și competiții sportive.
- au organizat şi desfăşurat activităţi didactice care vizează formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă.
- au întocmit tabele şi grafice pentru fiecare clasă din care să reiasă nivelul de cunoaştere la care se situează fiecare elev la începutul anului şcolar astfel încât am
avut un punct de plecare în planificarea activităţilor de învăţare, aprofundare şi recuperare;
- au stabilit măsurile de ameliorare/dezvoltare la nivelul fiecărei catedre/comisi metodice.
- au elaborat itemi de evaluare, ţinând cont de particularităţile de vârstă ale educabililor, disciplină, obiective/competenţele propuse.
- au selectat şi utilizat metode şi tehnici de evaluare adecvate disciplinei;
- au folosit în evaluare modele de teste elaborate la nivel naţional;
- au utilizat teste de autoevaluare şi chestionare la fiecare unitate de învăţare;
- au interpretat rezultatele evaluării şi am stabilit un plan de măsuri în vederea creşterii gradului de satisfacţie al beneficiarului.
-au îndrumat şi coordonat activitatea elevilor în vederea elaborării unui portofoliu educaţional;
- au aplicat instrumente de evaluare a activității și on-line
- au valorificat rezultatele evaluării și am oferit feedback fiecărui elev.
-au stabilit la nivelul claselor regului de comportament în comun de acord cu elevii;

71
- au monitorizat comportamentul elevilor şi am gestionat situaţiile conflictuale;
-au identificat la timp elevii cu posibile comportamente de risc;
- au aplicat chestionare în vederea determinării cauzelor ce conduc la aceste comportamente.
- au informat părinţii elevilor cu comportament de risc în vederea implicării acestora în gestionarea conflictelor apărute în clasă;
- au aplicat chestionare şi teste în vederea cunoaşterii şi identificării stilurilor de învăţare ale elevilor;
-au întocmit tabele cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, cu cei care provin din familii monoparentale şi cu elevii aflaţi în plasament;
- au informat şi îndrumat elevii pentru întocmirea dosarelor de burse şi ajutoare sociale
-au colaborat cu psihologul şcolar în vederea consilierii elevilor;
- au informat elevii despre progresul şcolar;
- au informat periodic părinţii atât în scris cât şi telefonic despre situaţia şcolară a elevilor;
-au realizat o comunicare constructivă între: cadru didactic - cadru didactic, cadru didactic – elev, cadru didactic – părinte, cadru didactic – echipă managerială
- au completat corect şi la termen a situaţiilor statistice, a rapoartelor de activitate, a rapoartelor de autoevaluare, si a altor documente solicitate la nivel de şcoală.
-au avut o participare activă la activităţi practice sau de instruire care vizează S.S.M. şi respectarea normelor P.S.I.
- au respectat procedurilor care vizează activitatea de S.S.M. şi P.S.I. prevăzută de legislaţie.
- s-au implicat în realizarea Rapoartele de autoevaluare şi a Planurilor de îmbunătăţire.
Membri comisiei Ariei curriculare „Om şi societate” am desfăşurat activitaţi în şcoală și în afara ei: Holocaustului (10 octombrie 2022); Ziua Internațională a
educației(5 octombrie 2022); Ziua Armatei (25 octombrie 2022, proces verbal); Zilei Naționale a României - Marea Unire 1 Decembrie 1918 (29 noiembrie
2022);
Pe parcursului întregului an școlar s-a urmărit şi creşterea motivației pentru perfectionare a cadrelor didactice. În acest sens putem menţiona participarea,
tuturor membrilor comisiei, la consfãtuirile şi cercurile pedagogice desfaşurate conform graficului ISJ şi CCD.

Activităţile desfăşurate de membrii Ariei curriculare Om şi Societate, pe parcursul anului şcolar 2021-2022 au fost:
RELIGIE
STOICA VIOLETA - profesor titular de religie la Liceul Tehnologic ,, Constantin Brâncoveanu’’-Târgovişte, a desfãşurat urmãtoarele activitãţi :
-a realizat parteneriate împreună cu parohia “Izvorul Tămăduirii” din Târgovişte și cu Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” din Baia Mare
- pe data de 10 august 2021 a participat cu elevii de la liceul nostru la Pelerinajul închinat Sfântului Nifon.
- a participat împreună cu elevii clasei a X-a A la slujba închinată Sfinților Arhanghel Mihail și Gavriil la Biserica ”Izvorul Tămăduirii” din Târgoviște pe data de
8.11.2021.
- a promovat în comunitate viziunea, misiunea școlii, a ofertei educaționale. A promovat oferta școlară a liceului nostru la școlile:
”Panait Georgescu” – Dobra, ”Dora Dalles” – Bucșani, ”Iulian Rusu” – Mărcești.
- a publicat articole metodico-ştiinţifice în reviste şi lucrări de specialitate:
- a publicat în revista şcolii LABIRINT articolele: „Învățăm să dăruim” și ”Pierit-a frumusețea din lume”;

72
-a publicat în revista ”Evlavia” nr.14, ianuarie-iunie 2021, ISSN 1841-3579, articolul ”Imaginea Împărăției lui Dumnezeu oglindită în pildele semănătorului și a
neghinei”;
- a participat online la consfătuiri și cercurile metodice ;
-a participat la examenul de Bacalaureat , în calitate de asistent, la competențe lingvistice, în cadrul liceului nostru
realizat parteneriate împreună cu parohia “Izvorul Tămăduirii” din Târgovişte cu activități desfășurate online.
Ca profesor diriginte la clasa a X-a A a desfășurat activități de prevenire şi combatere a violenţei şi bullyingului în mediul şcolar și/sau în mediul online
- a realiza Parteneriat cu Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” din Baia Mare, în vederea organizării și desfășurării Simpozionului și Concursului
”SALVEAZĂ MEDIUL ȘI FII ECO!”, ediția a 5-a 2022, din 31.05.2022, înscris în oferta activităților educative la nivelul județului Maramureș, componenta
națională nr.16, aprobat prin ISJ 359/23.02.2022.
A coordonat lucrările elvilor participant, iar rezultatele elevilor au fost:
- premiul I la Concursul Național ”SALVEAZĂ MEDIUL ȘI FII ECO!”, ediția a 5-a 2022, din 31.05.2022 cu eleva DUCA MIRUNA de la clasa a X-a A
- 7 mențiuni la Concursul Școlar ”Credință, educație și cultură în slujba comunității noastre locale – 500 de ani de la trecerea la cele veșnice a Sfântului Voievod
Neagoe Basarab”cu elevii:
TOFAN GEORGE, clasa a X-a A
MIHALACHE ANDRA, clasa a X-a M
SFETCU ELIZA, clasa a X-a M
CALANCEA ISABELA, clasa a X-a M
ZAMFIR ALICIA, clasa a X-a E
MÎINEA ELENA, clasa a X-a E
PĂCUREȚU ANDREI, clasa a XI-a A
-a participat, cu elevii, la Parada absolvenților.
A realizat ore de pregătire suplimentară pentru examenul național de bacalaureat , 2022, la disciplina Sociologie, cu elevii din clasa aXIII-a f.r. În ambele sesiuni
au participat 12 elevi, promovabilitatea a fost de 83,33%, iar pe tranșe de note, rezultatele au fost: 1 notă de 2,20; 1 notă de 4,20; 1 notă de 5,00; 6 note între
6,00 și 6,70; 2 note între 7,00 și 7,10 și 1 notă de 9,25.
-a adoptat o ţinută decentă, un comportament social în şcoală şi în afara şcolii care să nu pericliteze imaginea acesteia
- a manifestat atitudini morale şi civice conforme cu statutul de cadru didactic
- a promovat deontologia profesională şi respectul faţă de ceilalţi
- a participat la simularea examenului de bacalaureat ca profesor asistent și evaluator la disciplina Sociologie, la Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncoveanu”;
Doamna profesor Stoica Violeta are următoarele roluri la nivel județean, dar și în cadrul liceului:
- membru corespondent al revistei profesorilor de religie –Evlavia;
- membru al Asociației profesorilor de religie din țară;
-profesor diriginte la clasa a X-a A
-membră a următoarelor comisii de lucru din şcoală:

73
- pentru programe și proiecte educative, în calitate de membru, conform deciziei.
- pentru prevenirea şi combaterea violenţei, a faptelor de corupție și discriminaării în mediul şcolar și promovarea interculturalității, în calitate
de membru, conform deciziei;

SOCIO-UMANE
FRĂȚILĂ CARMEN – profesor calificat titular pe catedra de stiinţe socio-umane de la Liceul Tehnologic ,, Constantin Brâncoveanu’’-Târgovişte, a
desfãşurat urmãtoarele:
-identificarea și studierea programele şcolare în vigoare; elaborarea planificărilor calendaristice și proiectarea unităţii de învățare.
-proiectarea unor activităţi extracurriculare prin utilizarea mijloacelor IT şi a INTERNETULUI activităţi desfăşurate în săptămâna „Şcoala altfel”, precum și
privind implementarea programelor Organizației Junior Achievement România;
- a coordonat activitățile derulate în cadrul SNAC
- a discutat la nivelor claselor rezultate evaluării pe baza criteriilor utilizate ;
- a consemnat rezultatele chestionarelor aplicate elevilor/ părinţilor ;
- a fost membru în Comisia pentru perfecționare/formare continuă
- a informat periodic elevii atât în scris cât şi telefonic despre situaţia lor şcolară la clasa a XI-a seral;
- a utilizat în activitatea curentă la clasă a competenţelor dobândite prin participarea la activități metodice, proiecte și programe de formare locale/
județene/naționale/internaționale.
- a organizat şi derulat activități care să valorifice competenţele dobândite prin formare: concursuri școlare, olimpiade cercuri pedagogice.
-a prezentat un articol cu prilejul zilei de 31 octombrie, Ziua Mondială a Economisirii.
-a realizat activității: Antreprenor de succes – invitarea unui antreprenor la oră, discuții libere cu elevii.
-a elaborat și efectuat activităţi extracurriculare prin utilizarea mijloacelor IT şi a INTERNETULUI activităţi desfăşurate în cadrul implementări proiectelor
europene aprobate;
Diseminarea proiectului cu titlul ” Sustenabilitate în educație ”, nr. de inregistrare 2020-1-TR01-KA226-SCH-097702
-a prezentat activitățile derulate pe platforma etwinning în cadrul proiectului Sustainability in Environmental Education
-a diseminat atelierul de lucru care a urmărit să stimuleze creativitatea și gândirea critică a tinerilor, activitate desfășurată la clasa a 10 a D, pe baza protocolului de
colaborare cu Asociația Art Revolution, privind desfăşurarea proiectului Response-Ability.
-Doamna profesor Frățilă Carmen are următoarele roluri în cadrul liceului :
-profesor diriginte la clasa a XI-a seral ;
-membră a următoarelor comisii de lucru din şcoală:
comisia CEAC, SCIM și cea pentru formarea continua a cadrelor didactice.

74
GEORGESCU ARIADNA CONSTANTINA profesor psiholog, titular, de la Liceul Tehnologic ,, Constantin Brâncoveanu’’-Târgovişte, a desfãşurat
urmãtoarele activitãţi:
- în cadrul Cabinetului de asistență psihopedagogică din cadrul LiceuluiTehnologic “Constantin Brancoveanu” a derulat programe de consiliere de grup
- săptămânal a desfășurate și alte activități în afara programelor menționate mai sus care au vizat elevii ai căror părinți sunt plecați în străinătate de la
clasele aIX -a.
Doamnișoara profesor georgescu Ariandna are următoarele roluri în cadrul liceului :
-membu în cadrul comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei, a faptelor de corupție și discriminaării în mediul şcolar și promovarea
interculturalității, conform deciziei;
-membu în cadrul comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei, a faptelor de corupție și discriminaării în mediul şcolar și promovarea
interculturalității, în calitate de membru, conform deciziei;
-membu în cadrul comisiei interne-evaluare continuă CIEC, conform deciziei
A realizat ore de pregătire suplimentară pentru examenul național de bacalaureat , 2022, la disciplina Psihologie, cu elevii din clasele a XII a S și aXIII-a f.r. În
ambele sesiuni au participat 8 elevi, promovabilitatea a fost de 87,50%, iar pe tranșe de note, rezultatele au fost: 1 notă de 4,10; 1 notă de 5,70; 1 notă de 6,00;
2 note între 7,30 și 7,80; 1 notă de 8.70 și 2 note între 9,10 și 9,20.

ISTORIE
DINU ANCA- profesor titular pe catedra de istorie de la Liceul Tehnologic ,, Constantin Brâncoveanu’’-Târgovişte, a desfãşurat urmãtoarele activitãţi:
- întocmirea planificãrilor calendaristice conform programei şcolare;
- elaborarea şi aplicarea testelor în vederea detectãrii nivelului de pregãtire al elevilor;
-participarea la şedinţele comisiei metodice ,,Om şi societate’’ conform graficului;
-participarea la Consiliile Profesorale;
-organizarea unor activitãţi cu caracter educativ;
-organizarea unor activitãţi cu caracter educativ (cultural, istoric, religios şi geografic);
- încheierea parteneriatelor:
A fost preocupată de elaborarea testelor si a baremelor de evaluare si notare, utilizand platforme educationale adecvate si diverse instrumente de evaluare.
Proiectarea de activităţi cu caracter de autoevaluare sau inter-evaluare colegială, promovarea şi încurajarea altor forme de evaluare în afară de cele tradiţionale, a
fost un studiu abordat asupra colectivului de elevi.
A folosit cunoştinţele dobândite prin activităţi specifice de formare sau din cadrul activităţilor metodice în cadrul unei strategii proprii de popularizare a unei
imagini pozitive a şcolii mele şi în acelaşi timp, a încercat să contribuie şi la dezvoltarea managementului educaţional şi instituţional.
S-a preocupat de pavoazarea sălii de clasă A7 astfel încât să asigure un cadru adecvat în vederea desfăşurării activităţilor didactice;
- îmbunătăţirea bazei materiale a cabinetului de istorie pentru desfăşurarea activităţii didactice în condiţii optime (planșe, DVD-uri, reviste științifice, culegeri de
teste pentru evaluare, videoproiector, ecran de proiectie, etc.)
-25 octombrie 2022 cu prilejul Zilei Armatei Române a depus coroane de flori la Monumentul Eroilor de la Teiș, conform procesului verbal.

75
- la data de 24 ianuarie 2022 cu prilejul Unirii Principatelor Romane a coordonat și a participat la desfășurarea activităților conform programului propus,
procesului verbal și Fișei de activități ;
Miercuri, 6 noiembrie 2022, 69 de elevi ai diferitelor clase din liceu au:
- vizitat Expoziţia „Metamorfozele unui loc al memoriei: de la cavalerismul Şcolii de Ofiţeri „Ferdinand I" la spaţiul profan al procesului şi execuţiei soţilor
Ceauşescu şi al sfârşitului regimului totalitar din România", din orașul Târgoviște. Toți participanții am primit informații interesante ;
- vizionat piesa de teatru “Steaua fără nume” la Teatrul Toni Bulandra din Târgoviște
-realizarea și coordonarea Proiectului Educațional interdisciplinar ,,Dimensiunea creştină a literaturii şi istoriei in arealul geografic al țării noastre româneşti” în
cadrul Ariei curriculare Om și Societate (împreună cu doamnele profesoare Stoica Violeta și Mihăescu Mariana) în care a propus lecțiile de consolidare a
cunoștințelor și competențelor, care vizează corectarea, completarea, îmbogățirea cunoștințelor de istorie, geografie și religie, bazate pe lecția-vizită la muzeele și
bisericile orașului Târgoviște .
A dovedit punctualitate şi a realizat întocmai şi la timp toate activităţile planificate, in cadrul orelor au fost pezentate normele care trebuie respectate în timpul
orelor de curs si s-au intocmit documentele care justifică prezentarea normelor.
A monitorizat comportamentul elevilor colaborând cu diriginții și conducerea școlii și a intervenit pentru ameliorarea unor situații conflictuale.
Realizarea obiectivelor curriculare în timpul activităţii şcolare a fost urmărită cu maximă meticulozitate, iar ele au fost atinse în totalitate până la finele anului
şcolar.1; 5. Itemi de discutat și modalitățile de antrenare a memoriei vizuale (Jocuri pentru invățarea mai ușoară a istoriei! Și diferite site-uri pentru a sacilita
învățarea, în fucție de stilul de învățare); Conform Minutei încheiate cu această ocazie.
Proiectul ROSE, în anul școlar 2021-2022, 20 ore de pregătire remediala in cadrul proiectului Rose, cu grupul tinta de la clasa a XII-a S, pentru pregătire
bacalaureat. A realizat intense ore de pregătire cu elevii claselor a XII S și a XIII I f.r. în vederea creșterii promovabilității la examenul național de Bacalaureat
(4/5 ore /săptămână inclusiv în cadrul Proiectului "Rose" . Rezultatele examenului național de Bacalaureat 2022 la disciplina istorie au indicat o
promovabilitate de 100%. Rezultatele pe tranșe de note au fost: 1 notă de 8,20, 2 note între 7,00 și 7,85, 6 note între 6,00 și 6,40, 19 note între 5,00 și 5,80 .
A publicat un articol metodico-ştiinţifice în Revista liceului nostru , Labirint
Este profesor coordonator al cercului Cultul Eroilor din cadrul liceului nostru. A încheiat parteneriat cu Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria;
A realizat și coordonat Proiectului Educațional interdisciplinar ,,Dimensiunea creştină a literaturii şi istoriei in arealul geografic al țării noastre româneşti” în
cadrul Ariei curriculare Om și Societate (împreună cu doamnele profesoare Stoica Violeta și Mihăescu Mariana) în care a propus lecțiile de consolidare a
cunoștințelor și competențelor, care vizează corectarea, completarea, îmbogățirea cunoștințelor de istorie, geografie și religie, bazate pe lecția-vizită la muzeele și
bisericile orașului Târgoviște.
A promovat ofertei la Școli Gimnaziale ale localităților: Vulcana- Băi, Doicești etc.;
A participarea la simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice organizate la nivel judeţean/naţional/internaţional.
- A participat la activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi bullyingului în mediul şcolar, campanii antidrog atât în mediul școlar cât și în mediul on-line,
derulate la clasa aXIII-a I f.r. în cadrul orelor de Consiliere și Orientare;
-A participat la activitatea de informare și consiliere desfășutrtă în liceul nostru de către AJOFM Dâmbovița conform protocolului de colaborare încheiat între
ANOFM și MEN.
Doamna profesor Dinu Anca are următoarele roluri în cadrul liceului :

76
-profesor diriginte la clasa a XIII-a I f.r.
- coordonator al SNAC, membru al comisiei pentru notare ritmică și absenteism, conform deciziei;
GEOGRAFIE
MIHĂESCU MARIANA profesor titular la catedra de geografie a desfãşurat urmãtoarele activitãţi:
-întocmirea planificãrilor calendaristice conform programei şcolare;
- elaborarea şi aplicarea testelor iniţiale în vederea detectãrii nivelului de pregãtire al elevilor;
-întocmirea documentelor ariei Curriculare Om și Societate în calitate de responsabil conform deciziei;
- întocmirea documentelor Comisiei pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică, în calitate de responsabil conform deciziei;
-participarea la şedinţele comisiei metodice ,,Om şi societate’’ conform graficului;
-participarea la Consiliile Profesorale;
-organizarea unor activitãţi cu caracter educativ;
- întocmirea documentelor pentre Asociației de părinți Constantin Brâncoveanu al cărui profesor de legătură este conform deciziei, dar și organizarea ședințelor
și a unor activitãţi de consiliere în cadrul acestei Asociații ;
- participarea la şedinţele CEAC și implicarea în realizarea diferitelor documete ale comisiei CEAC;
- participarea la şedinţele Comisiei de coordonare a programului național Școala Altfel și implicarea în realizarea diferitelor documete ale comisiei, dar și
realizarea activităților educative, în calitate de membru conform deciziei;
- participarea la şedinţele Comisiei pentru curriculum și implicarea în realizarea diferitelor documete ale comisiei, dar și evaluarea dosarelor elevilor în
vederea stabilirii diferențelor, în calitate de membru conform deciziei;
- desfășurarea serviciului pe școală;
- organizarea activităților Centrului metodic Licee;
- realizarea de subiecte pentru olimpiadele și concursurile școlare (etapele locale, județene, naționale);
- consilierea colegelor în vederea obținerii definitivatului și a gradelor didactice, chiar și inspecții speciale la clasă cadrelor didactice din județ
-organizarea unor activitãţi cu caracter educativ (cultural, istoric, religios şi geografic);
-proiectarea activităţi extracurriculare, atât în mediul școlar cât și în mediul online, care contribuie la dezvoltarea instituţionlă prin coordonarea elevilor în
vederea participării la: un Webinar – în scopul Educației rutiere în parteneriat cu Poliția municipiului Târgoviște, Campanie antidrog și prevenirea bullying-ului
în școală în colaborare cu Poliția municipiului Târgoviște),
-achiziționarea de auxiliare didactice pe care le-a donat elevilor din Școala Gimnazială Răscăieți, conform adeverinței nr. 1352/12.05.2022
-a selectat manualele școlare pentru clasele a IX-a, aX-a, aXI-a și aXII-a;
Impreună cu membrii comisiei Ariei curriculare „Om şi societate” a desfăşurat activitaţi în şcoală și în afara ei, a organizat şi desfăşurat activităţi didactice care
vizează formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă. La data de 12.03.2022, Metode de învățare și exemple de bune practici la Geografie, clasele a XII
a S și a X-a S.
- încheierea parteneriatelor educaţionale cu: Societatea de Geografie din România, Filiala Judeţului Dolj, nr.109/04.11.2021 și 1747/17.05.2022 pentru
diverse activități în cadrul Concursului național de descrieri geografice "Alexandru Roșu"; SC C.D. PRESS SRL București, în vederea promovării reciprocă de

77
imagine cât și în realizarea proiectelor de promovare a cunoștințelor de geografie, istorie și biologie în rândul elevilor; Școala Gimnazială I.Al.Brătescu- Voinești
din Târgoviște, nr. 1745/17.05.2022, pentru diverse activități în cadrul Concursului/Simpozionului Național Manifest pentru sănătatea Pământului; Școala
Gimnazială Alexandru Ioan Cuza din Baia Mare, nr. 482/05.04.2022; 1746/17.05.2022, pentru diverse activități în cadrul Simpozionului și concursului Salvează
mediul și fii ECO;
A promovat în comunitate viziunea, misiunea şcolii și oferta educaţională ori de câte ori a avut prilejul unui autitoriu interesat.
- a promovat rezultatele obţinute la concursuri, activităţi cultural artistice.
- a inițiat și implementat proiecte educaţionale promovate în comunitate.
-a încheiat Proiect de Parteneriat Educațional, pentru anul școlar 2021-2022 cu SC C.D. PRESS SRL București, în vederea promovării reciprocă de imagine cât
și în realizarea proiectelor de promovare a cunoștințelor de geografie, istorie și biologie în rândul elevilor;
La ora de dirigenție, la clasa aXIa M am prezentat on-line filme legate de Campanie antidrog și prevenirea bullying-ului în școală și Atitudini si aptitudini in
educarea adolescentilor impotriva excesului de alcool, în colaborare cu Poliția municipiului Târgoviște. Am respectat toate prevederile legale privind drepturile
copilului şi drepturile omului, au fost în atenţia mea, lăsând copiii să se exprime liber, dându-le încredere în ei, acordându-le dreptul de a-şi alege programe şi
proiecte, concursuri sau sarcini de lucru in echipa. Negocierea dirijată a avut ca scop educarea elevilor în spiritul înţelegerii democraţiei relaţiilor din cadrul
grupului, a drepturilor, dar şi obligaţiilor pe care le are fiecare.
În anul școlar 2021-2022, am desfăşurat activităţi de voluntariat în cadrul SNAC prin acțiuni comunitare, la nivelul casei de bătrâni din Târgoviște, dar și
pentru elevii liceului nostru. Am colectat și donat: legume, fructe, meteriale sanitare și de igienă, făină, mălai, zahăr, spaghete, ulei, orez, tomate (conservă) etc.
- a organizat activităţii practice aplicative în procesul de învăţare, a activităţii transdisciplinare şi interdisciplinare.
-a folosit în procesul didactic resurse şi materiale existente în şcoală;
-a utilizat eficient programele: INSAM, SCOALA DISCOVERY, ENGAGE în procesul de predare-învățare-evaluare la toate clasele(inclusiv în pregatirea elevilor
pentru examenul național de bacalaureat 2022), platformele educaționale Teams, 24 edu.
-a diseminat la nivelul catedrei exemplele de bună practică privind activitatea didactică;
-a realizat portofolii, expoziţii şi exemple de bună practică;
-a organizat şi desfăşurat activităţi extracurriculare în concordanţă cu dorinţele educabililor.
Furnizarea de feed-back şi informarea sistematică a elevilor şi a părinţilor în privinţa progresului şcolar realizat s-a făcut în permenenţă prin întâlniri de lucru, prin
discuţii individuale.
Realizarea obiectivelor curriculare în timpul activităţii şcolare a fost urmărită cu maximă meticulozitate, iar ele au fost atinse în totalitate până la finele anului
şcolar.
-a utilizat resurse educaționale deschise și aplicații on-line în activitatea didactică .
-a creat și susținut sesiuni de învățare pe platforme educaționale, la toate clasele din încadrare.
-a respectat toate prevederile legale privind drepturile copilului şi drepturile omului, au fost în atenţia mea, lăsând copiii să se exprime liber, dându-le încredere în
ei, acordându-le dreptul de a-şi alege programe şi proiecte, concursuri sau sarcini de lucru in echipa. Negocierea dirijată a avut ca scop educarea elevilor în
spiritul înţelegerii democraţiei relaţiilor din cadrul grupului, a drepturilor, dar şi obligaţiilor pe care le are fiecare.

78
La Concursul de obținere a gradației de merit, în calitate de responsabil pentru disciplina Geografie și membru al comisiei de evaluare , a respectat procedurile
impuse.
A fost preocupată de elaborarea testelor si a baremelor de evaluare si notare, utilizand platforme educationale adecvate si diverse instrumente de evaluare.
Proiectarea de activităţi cu caracter de autoevaluare sau inter-evaluare colegială, promovarea şi încurajarea altor forme de evaluare în afară de cele tradiţionale, a
fost un studiu abordat asupra colectivului de elevi.
Realizarea de sesiuni, concursuri, prezentări sau expoziţii cu materiale produse de elevi, participarea copiilor la jurizarea lucrărilor s-a făcut permanent în clasă.
A coordonat lucrările elevelor:
-Stan Georgeta de la clasa a XII a E în vederea elaborării unei lucrări științifice cu care a participat la Concursului/Simpozionului Național Manifest pentru
sănătatea Pământului, desfășurat la Școala Gimnazială I.Al.Brătescu- Voinești din Târgoviște și a obținut premiul I;
- Cobianu A.S. Andreeea-Diana, Tudorache M. Denisa Andreea de la clasa a XI a E în vederea elaborării unei lucrări științifice cu care au participat la
Concursului național de descrieri geografice "Alexandru Roșu" și au obținut premiul II.
- Duca Miruna de la clasa a X a A în vederea participării la Festivalu Concurs Iedera un colț de rai, concurs național, la secțiune muzică ușoară și a obținut premiul
al III-lea.
Evaluarea elevilor s-a făcut conform procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, înregistrarea activităţilor de evaluare în conformitate cu legislaţia în
vigoare comunicarea sistematică, periodică către beneficiarii de educaţie, elevi şi părinţi, a rezultatelor evaluării s-a făcut la nivel individual, dar şi la nivelul
grupului, prin intermediul lectoratelor şi a consultaţiilor.
A fost deschisă la solutionarea problemelor, am evaluat gradul de multumire al elevilor cu referire la calitatea actului didactic
A realizat și a aplicat instrumente de evaluare a activității online, valorizând rezultatel evaluării și oferind feed-back fiecărui elev.
A folosit cunoştinţele dobândite prin activităţi specifice de formare sau din cadrul activităţilor metodice în cadrul unei strategii proprii de popularizare a unei
imagini pozitive a şcolii mele şi în acelaşi timp, a încercat să contribui şi la dezvoltarea managementului educaţional şi instituţional.
A îmbunătăţit baza materială a cabinetului de geografie pentru desfăşurarea activităţii didactice în condiţii optime (planșe, DVD-uri, reviste științifice, culegeri de
teste pentru evaluare etc.).
- stabilirea la nivelul clasei a unor reguli de comportament în comun acord cu elevii;
-a monitorizat comportamentul elevilor şi am gestionat situaţiile conflictuale;
-a identificat la timp elevii cu posibile comportamente de risc;
- a realizat programe adaptate și PEI-uri pentru: un elev al clasei a IX-a M și unul al clasei a XII-a M;
A dovedit punctualitate şi a realizat întocmai şi la timp toate activităţile planificate, in cadrul orelor au fost pezentate normele care trebuie respectate în timpul
orelor de curs și a intocmit documentele care justifică prezentarea normelor.
A monitorizat comportamentul elevilor colaborand cu dirigintele si conducerea scolii si am intervenit pentru pentru ameliorarea unor situatii conflictuale.
A aplicat chestionare şi teste în vederea cunoaşterii şi identificării stilurilor de învăţare ale elevilor;
A întocmit tabele cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, cu cei care provin din familii monoparentale şi cu elevii aflaţi în plasament;
A informat și consiliat părinți și elevi în vederea întocmirii dosarelor pentru bursa „Bani de liceu” (1 elevă).
- a colaborat cu psihologul în vederea consilierii elevilor;

79
- a informat elevii despre progresul şcolar;
- a informat periodic părinţii atât în scris cât şi telefonic despre situaţia şcolară a elevilor, dar și la ședințele organizate o dată pe lună;
- A valorificat competențele științifice, didactice și metodice dobândite prin participarea la diverse competiții:
- membru în grupul de lucru pentru elaborarea subiectelor și a baremelor de evaluare ale Olimpiadei interdisciplinare Științele Pământului, etapa națională,
conform adeverinței nr. 1700/18/06.05.2022,
-membru al grupului de lucru pentru elaborarea subiectelor și a baremelor de evaluare ale Olimpiadei de Geografie, etapa județeană și națională, conform
adeverinței ME nr.2 9543/4/22.06.2022,
-vicepreședinte al subcomisiei grupului de lucru pentru elaborarea subiectelor și a baremelor de evaluare ale Olimpiadei de Geografie, clasa aVIII-a, etapa
județeană, conform deciziei nr. 90/23.02.2022,
-membru al Comisie de organizare a Olimpiadei de Geografie, etapa județeană, conform adeverinței nr. 578/18.03.2022,
Am fost:
- președintele executiv al Comisiei Concursului Național de Geografie Terra, etapa națională, conform deciziei nr. 760/02.05.2022, adeverinței nr.
1630/11.05.2022, desfășurat în cadrul liceului nostru, la data de 14 mai 2022;
- membru al Comisiei Centrale a Olimpiadei de Geografie, etapa națională, desfășurată la București, în perioada 25-30 aprilie 2022, conform deciziei ME
nr.26815/23.03.2022 și nr. 27650/2/18.04.2022
- membru al Comisiei Centrale a Olimpiadei interdisciplinare Științele Pământului, etapa națională, desfășurată la Vălenii de Munte în perioada 4-8 mai 2022,
conform deciziei ME nr.27650/15.04.2022 și nr. 27650/2/18.04.2022
-membru al Comisie de evaluare a dosarelor cadrelor didactice care solicită recunoașterea și echivalarea creditelor profesionale transferabile, conform
deciziei124/26.11.2021 și procesului verbal nr.5591/15.12.2021
-membru al Comisie de evaluare a competențelor, la nivelul liceului și evaluator la examenul național de bacalaureat , 2022.
- a desfăşurat activităţi utilizând programele AeL, Discovey , MozaBook:
- la clasele: a IX-a S, lecţia Mediile de viață pe Terra ;
- la clasele a X-a M și S lecţiile Resursele naturale, Regiunile industriale;
- la clasa a XII-a S lecţia de recapitulare și consolidare a cunoștințelor Regionarea climatică în Europa și România
- la clasele a X-a S și aXII-a S, lecţia de recapitulare și consolidare a cunoștințelor Metode de învățare și exemple de bune practici la Geografie ( 12- III-
2022), ca lecție demonstrativă în cadrul comisiei metodice.
Lecții foarte mult apreciate de elevi și cadrele didactice participante;
- am desfășurat pregătirea suplimentară a elevilor pentru examenul de Bacalaureat 2022 la Geografie (clasa aXII-a S/4 /6 ore/săptămânal, clasa aXIII-a I f.r.) și
în cadrul Proiectului ROSE.
-realizarea și coordonarea Proiectului Educațional interdisciplinar ,,Dimensiunea creştină a literaturii şi istoriei in arealul geografic al țării noastre
româneşti” în cadrul Ariei curriculare Om și Societate (împreună cu doamnele profesoare Stoica Violeta și Dinu Anca) în care a propus lecțiile de consolidare a
cunoștințelor și competențelor, care vizează corectarea, completarea, îmbogățirea cunoștințelor de istorie, geografie și religie, bazate pe lecția virtuală -vizită la
muzee.

80
- la data de 02 septembrie 2021 a amenajat sala de clasă-A3 în vederea primirii elevilor clasei a XI a M. A premiat elevii acestei clase în cadrul festivității de
deschidere a noului an școlar din data de 05.09.2022. A avut ședințe și ore de consiliere cu elevii și părinții acestora, on-line pe aplicația TEAMS (16.09.2021;
21.09.2021; 18.10.2021; 08.11.2021; 26.11.2021; 19.12.2021; 10.01.2022, 14.01.2022, 23.05.2022, 08.06.2022).
A aplicat:
-chestionar de identificare a stilului de învățare la data de 21.09.2021,
-chestionare de satisfacție la data de 21.09.2021;
- chestionare de autocunoaștere și Învăţarea on-line:avantaje şi limite , la data de 10.11.2021,
-Fișă de feedback semestrială cu privire la activitatea de la clasă, pe discipline, conformă ordinului M.E. nr.3864 din 31 mai 2021, pentru aprobarea
Metodologiei de acordare a feedback-ului privind activitatea de invatare, predare si evaluare in invatamantul preuniversitar.
- A valorificat competențele științifice, didactice și metodice dobândite prin participarea la:
- activitățile Comisiei Naţionale de Specialitate Geografie – Geologie, al cărui membru sunt, conform deciziei nr. 1048/MCA/ 13.10.2016, pe întreg parcursul
anului școlar 2021-2022 . În cadrul acestei comisiei am elaborat Reglementări normative, precum: Programele pentru examenul național de definitivare la
disciplinele Geografie – Geologie și pentru examenul național de ocupare a posturilor didactice declarate vacante în învățământul preuniversitar la disciplinele
Geografie – Geologie; Regulamente specifice organizării și desfășurării concursurilor școlare de geografie-Olimpiada de Geografie, Concursul național de
comunicări științifice al elevilor din clasele liceale, Concursul Național Mica Olimpiadă Terra.
Participare la grupul de lucru al M.E. pentru elaborarea Reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a X-a în anul școlar 2022 - 2023
Participare la grupul de lucru pentru elaborarea subiectelor pentru etapele județene și naționale ale concursurilor de geografie, participare la analizarea și
avizarea programelor pentru cursurile propuse în cadrul proiectului CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, conform adeverinței eliberată de
M.E. nr. 29543/4/22.06.2022
-participare la ședințele Consiliului Consultativ, la disciplina Geografie, din jud. Dâmbovița, conform deciziei nr. 1719/24.09.2021. În calitate de membru al
Consiliului consultativ am fost desemnată coordonatorul consiliului consultativ pentru disciplina geografie, pentru evaluarea dosarelor candidaților la gradația de
merit, sesiunea 2022, conform deciziei nr. 748/20.04.2022 și în același timp și evaluator , conform adeverinței nr. 8881/06.06.2022
- Responsabil Cerc metodic al profesorilor de geografie de liceu conform deciziei.
La data de 25 noiembrie 2021am organizat, coordonat și susținut activități la Cercului metodico-științific și de perfecționare al profesorilor din licee, , activități
desfășurate în cadrul Liceului Tehnologic Pucioasa, Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a, an școlar 2021-2022, Geografie,
învățământ professional, Cursurile de pregătire organizate de Centrul de excelență Dâmbovița, Exemplu de bune practică – Factorii geoecologici și Resurse
educaționale utile RED- proiectul didactic pentru conținutul/lecția Forme de concentrare urbană. Metropole și megalopolisuri, lecție de predare-învățare-evaluare
pentru clasa a X-a. împreună cu prof. Nae Florentina Laura de la Liceul Voievodul Mircea, Târgoviște, conform programului nr. 16482/22.12.2021 și
adeverințelor nr.2086/25.11.2021 .
Activitatea metodică on-line, cu tema Managementul dezvoltării profesionale, derulat de CCD dâmbovița, în data de 10.11.2021, conform adeverinței nr.
1559/13/10.11.2021;
Activitățile ştiinţifice realizate au scopul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice

81
-La data de 12.05.2022 am organizat , coordonat și susținut activitățile Cercului metodico-științific și de perfecționare al profesorilor din licee, aplicație practică in
teren cu scopul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, conform adeverințelor nr.1523/10.05.2022, 1324/10.05.2022, 9085/08.06.2022. Împreună cu insp.
școlar de specialitate - prof. Nae Florentina Laura am prezentat Desfășurarea Olimpiadelor școlare și rezultatele înregistrate pentru anul școlar 2021-2022,
Informare asupra activității desfășurate în cadrul Centrului de Excelență, Dâmbovița;
Am susținut lecție demonstrativă la acest cerc pedagogic în colaborare cu alte 4 cadre didactice. Lecția practic-aplicativă în teren - observarea directă a
realității, lecție de transmitere de cunoștințe bazate pe material demonstrativ ca strategie de organizare a percepției. Lecția s-a desfășurat și în orizontul local –
Valea Argeșului și a Neajlovului, pentru un grup de cadre didactice și un grup de elevi ai claselor liceale din județ: a IX-a , a X-a, a XI-a, a XII-a, elevi capabili
de performanță și pasionați de științele Pământului.
Scopul aplicației în teren a fost de a observa componentele râului în relație cu celelalte componente ale mediului, de a forma competenţe, abilități și pentru
dobândirea de noi cunoştinţe.
Activitatea s-a axat pe pregătirea elevilor capabili de performanță prin aplicarea unor metode, procedee şi tehnici de abordare a predării-învățării-evaluării
inovative.
Am coordonat aplicația practică în mediul geografic local cu scopul pregătirii lotului olimpic calificat pentru etapa națională a olimpiadei de geogrfaie, 2022. Au
fost colectate și resurse didactice (roci, sol, fotografii, plante etc.) din lunca Ialomiței, din mediul geografic ce aparține localităților Buciumeni, Pucioasa, Șotânga
/Vulcana Pandele/Doicești.
Am participat le activitățile Centrului județean de Excelență Dâmbovița în calitate de profesor mentor, conform adeverinței nr. 140 din 30.05.2022. Am contribuit ,
în calitate de autor, la conceperea unor resurse educaționale deschise pentru disciplina Geografie, în scopul personalizării învățării . Resursele sunt disponibile pe
pltaforma e-learning cexorg.db, în Classroom, în vederea facilitării accesului elevilor, profesorilor centrului și al părinților la materiale realizate pentru pregătirea
pentru performanță, conform adeverinței nr. 138 din 30.05.2022.
- Participarea și urmează absolvirea Programelor de formare continuă: Profesor și părinte azi , în perioada 26.07.2022- 13.08.2022, evaluare 30 august 2022, cu
durata de 80 ore, 20 credite profesionale transferabile, curs acreditat cu OM nr. 3161 din 13.02.2019, curs furnizat de PROACTAEDU, adeverință se eliberează
după absolvire.
Temele/modulele au fost: Rolurile și funcțiile cadrului didactic modern (Fazele de dezvoltare a unui rol, Rolurile sociale ale cadrului didactic modern în sistemul
educațional, Metode, tehnici și instrumente de acțiune în conducerea grupurilor Întoarcerea la valorile copilăriei), Noţiuni despre creşterea şi dezvoltarea
copilului: stadii şi caracteristici ( Particularităţile de vârstă în creşterea şi dezvoltarea copilului, Atașamentul și principalele tipuri de atașament), Copii cu CES
(Cerințe educaționale speciale: principalele tulburări de învăţare sau de comportament, provocări şi abordări ale relaţiilor cu părinţii, Anexa – Chestionar
identificare ADHD - Scala SNAP-IV pentru profesori și părinți), Stiluri de parenting şi implicaţiile acestora asupra comportamentului elevului şi implicării
părinţilor în procesul educaţional, Situații familiale atipice: părinți divorțați, părinte singur, părinți adoptivi, bunici sau tutori legali ( Familiie difuncționale,
Adolescența- caracateristici generale, Eficacitatea de sine, Starea de bine, Problematica adolescenților proveniți din familii disfuncționale, Cercetare în cadrul
școlii- Studiu pe un eșantion de elevi), Comunicare: elemente, bariere, instrumente şi stiluri de comunicare (Teorii și modele conceptuale în comunicare, Analiza
Tranzațională).
- Organizarea şi derularea de activităţi care să valorifice competenţele dobândite prin formare: concursuri şcolare, cercuri pedagogice, mese rotunde, simpozioane .

82
- am realizat intense ore de pregătire cu elevii claselor a XII –a S și a XIII-a I f.r. în vederea creşterii procentului de promovabilitate la examenul naţional de
bacalaureat ( 7/8 ore/săptămână, inclusiv în cadrul Proiectului Rose, din februarie până la data de 20 iunie 2022). Rezultatele examenului național de Bacalureat,
2022, la disciplina Geografie, au indicat o promovabilitate de 90,90% pentru acest an școlar. Rezultatele pe tranșe de note au fost: 1 notă de 9,75, 3 note între
8,05 și 8,80, 3 note între 7,90 și 7,10, 1 notă de 6,00, 2 note între 5,30-5,95 și 1 notă de 3,10.
-participare al ședințele Consiliului Consultativ la disciplina Geografie, din jud. Dâmbovița, conform deciziei;
- Responsabil Cerc metodic al profesorilor de geografie de liceu și membru al Consiliului Consultativ conform deciziei.
- Promovarea în comunitate a viziunii, misiunii şcolii, a ofertei educaţionale.
Promovarea ofertei la 6 Școli Gimnaziale ale localităților: Bilciurești, Dobra, Mărcești, Bucșani, Hăbeni, Văcărești;
- A promovat oferta educaţionala prin site-ul şcolii.
- A promovat rezultatele obţinute la concursuri, activităţi cultural artistice.
- A inițiat și implementat proiecte educaţionale promovate în comunitate.
- A coordonat Proiectul Educațional interdisciplinar ,,Dimensiunea creştină a literaturii şi istoriei in arealul geografic al țării noastre româneşti” în cadrul Ariei
curriculare Om și Societate (împreună cu doamnele profesoare Stoica Violeta și Dinu Anca) în care am realizat lecțiile de consolidare a cunoștințelor și
competențelor, care vizează corectarea, completarea, îmbogățirea cunoștințelor de istorie, geografie și religie, bazate pe bazate pe lecția virtuală -vizită la muzee
(Muzeul de istorie din Bucuresti- https://muzeulvirtual.ro/tur-virtual/, Muzeul național de arta din București Aruncă o privire în expoziția Vieți paralele alături de
artistul Ion Grigorescu- https://www.youtube.com/watch?v=OoAMfp1kcCs
Muzeul Național al Unirii de la Alba Iulia- http://muai.geomatic.ro/muai/foto/tezaur/foto_din_tezaur.html, Muzeu de Științe al Naturii Român, http://msnr.muzeu-
neamt.ro/tur-virtual.html .
- Implementarea de proiecte extracurriculare promovate în unitatea şcolară şi în comunitate.
- Participarea la simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice organizate la nivel judeţean/naţional/internaţional.
- Am participat la activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi bullyingului în mediul şcolar, campanii antidrog atât în mediul școlar cât și în mediul on-
line, derulate la clasa aXI-a M în cadrul orelor de Consiliere și Orientare; dar și la Programului de prevenire a infracțiunilor contra persoanei cu accent pe
prevenire a delicvenței juvenile și a victimizării minorilor, împreună cu 23 de elevi ai claselor a IX a S și a XI a E , activități desfășurate în colaborare cu IPJ
Dâmbovița, Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, la data de 17 noiembrie 2021. Activitatea a avut ca scop informarea elevilor cu privire la:
elementele caracateristice ale violenței școlare, pericolele utilizării internetului și delicvenței juvenile, prevenirea traficului de persoane, cunoașterea modalităților
de creștere a gradului de securitate personală a elevilor.
- Participarea activă la activităţi practice sau de instruire care vizează S.S.M. şi respectarea normelor P.S.I.
- Respectarea procedurilor care vizează activitatea de S.S.M. şi P.S.I. prevăzută de legislaţie.
- În calitate de membru CEAC m-am implicat în elaborarea Planului Strategic, Planurilor operaţionale, Rapoartele de autoevaluare şi a Planurilor de îmbunătăţire,
am colectat dovezi aferente activităţilor desfăşurate pentru completarea RAEI-ului.
- În calitate de membru al comisiei de elaborare proceduri am elaborat și actualizat procedurile operaţionale şi de lucru care reglementează şi detaliază activităţile
desfăşurate în şcoală.
-A aplicat chestionare de satisfacere beneficiarilor indirecți(părinți) și direcți(elevii)

83
- Participarea la toate activităţile colectivelor de catedră, a comisiei metodice şi a comisiilor pe domenii.
- Realizarea planurilor de îmbunătăţire, rapoartelor de activitate la nivelul catedrei, a comisiilor metodice şi a comisiilor pe domenii.
- Consilierea cadrelor didactice debutante din județ în calitate de metodist IȘJ Dâmbovița. În acest an școlar am mentora pe colegul meu, profesor debutant, în
vederea susținerii examneului de titularizare.
- A actualizat portofoliul profesional personal.
- A actualizat dosarul personal şi dosarele de la comisia pentru orientarea în carieră şi promovarea imaginii şcolii, comisia profesor de legătură la Asociației de
părinți comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) , comisia Ariei curriculare Om şi societate.
- Actualizarea la începutul fiecărui an şcolar a fişei de dezvoltare profesională.
- Respectarea canale de comunicare internă