Sunteți pe pagina 1din 61

MlNlS'l l:Rl,Jl i l)t,(lA'l'lhl

LICEUL TENOLOGIC , CONSTANTIN BRANCOVENU'" TARGOYI$TE

B-dul Unirii, nr. Tirgoviqte, iudeful Dflmbovifa


i/, d di!'
Telefon/F ax z 00 402 45220 468 3l .c,b 1N3
E-mail: !trl

ftl^
N"do'

IONARE AL

AN SCOLAR 2022.2023

I
CADRUL LEGAL
I prezentul regulament a fost intocm\tpebazaRegulamentului de organizare qi funclionare a unitdlilor de invdtdmdnt

I preuniversitar (RoFUlp), aprobat prin ordin al Ministrului Educaliei nr.4183104.07.2022, aLegri educa{iei nationale nr.
tlz}ll, cu modific[rile qi complet[rile ulrerioare, OMEC nr 5154/15.089.2027 -Metodologia cadru de organizare qi

I funclionare a CA din unitdlile de inv[ldmAnt preuniversitar, OMEC 5.54512020 privind Metodologia - cadru
privind

desfrqurarea activitdlilor didactice prin intermediul tehnologiei gi a Internetului, cu modific[rile qi completdrile ulterioare,
- Codul muncii, republicat, cu modificdrile gi

I respectdnd dispoziliile obligatorii prev[zute la art.242 din Legea rr. 5312003

completdrile ulterioare qi in contractul colectiv de muncd aplicabil. De asemenea, la sec(iunea elevilor, baza legald este
OMENC$ 4t4ZlIO.O8.20l6, OMEC nr. 6200116.72.2020, Statutul Elevului qi si Legea 2'7212004 privind protec{ia gi

I promovarea drepturilor copiilor, republicat6.


El a fost dezbdtut gi avizat in qedinla Consiliului profesoral al Liceului Tehnologic Constantin Brfrncoveanu din

I OI.0g.2022, dezbdtut in qedinla cu pdrinlii pe qcoal[ din 21 .09.2022 qi in Consiliul Elevilor din 22.09.2022 gi a fost aprobat

in qedinla Consiliului de administralie al Liceului Tehnologic Constantin Brilncoveanu din30.09.2022. Revizuirea ROFUIP,

I conform OME nr. 3797 a fost dezbatu tta qi avlzardin CP din data de 30.03 .2023 , dezbdtutd in gedinla cu pdrinlii pe qcoal[ din
data de 29 .03 ,2023 . in Consiliul Elevilor in data de 30.03 .2023 qi aprobati in CA din 37 .03 .2023

I
Intr[ in vigoare la data aprob[rii in Consiliul de administralie.

t
I ,l
CUPRINS
CAPITOLUL I - DISPO ZITII GENERALE
4
capitolul II - principii de organizare gi finalitdlile
invd{dmAntului preuniversitar
3
Titlul II - Organizarea unitifilor de invitlmdnt
5
Capitolul I -Reteaua gcolard
5
Capitolul II - Organizarea programului qcolar
f,
Capitolul III - Formaliunile de studio
7
Titlul III - Managementul unitlfilor de invdflmAnt
7
Capitolul I - Dispozilii generale
7
Capitolul II - Consiliul de administralie
8
Capitolul III - Directorul
8
Capitolul IV - Directorul adiunct
l2
Capitolul V - Tipul gi conlinutul documentelor
managerial .........
l2
Titlul IV - Personalut unitlfilor de invifimdnt
t4
Capitolul I - Dispozilii generale
t4
Capitolul II - personalul didactic
r5
Capitolul III - personalul nedidactic
l6
capitorul IV - Evaluarea personalului din unitaflle
de invdtdmant
t6
capitolul v - Rdspunderea discipli nard. apersonarului
din unitatea de invdldmant ..... r7
Titlul V - organisme funcfionale gi responsabilitrfi ale cadrelor
didactice 18
capitolul I - organisme funclionale ra nivelul unitafii
de invalamant
18
Sectiunea 1 - Consiliul profesoral
18
Secliunea a2-a - Consiliul clasei ............._..... r9
capitolul II - Responsabilitali are personalului didactic in unitatea de invdfdmant ......
20
Secliunea I - coordonatorul pentru proiecte gi programe educative gcolare
gi extragcolare ........... 20
Secliunea a2-a - profesorul dirigrnte
2l
Titlul vr - structura, organizarea 9i responsabilitdfile
personalului didactic auxiliar gi
nedidactic
25
Capitolul I - Compartimentul secretariat
25
Capitolul II - Serviciul financiar
26
Sectiunea 7 - Organizare gi responsabifitdti
26
Secliunea a2-a - Management financiar
27
Capitolul III - Compartimentul administrative
)1
Secliunea I - Organizare gi responsabilitdti
27
Secfiunea a2-a - Management administrativ
28
Capitolul IV - Biblioteca qcolarE
28
Titlul VII - Elevii
29
capitolul I - Dobdndirea gi exercitarea calitrlii
de elev-drepturile elevilor
29
Capitolul II - Activitatea educativd extragcolard
31
Capitolul III - Evaluarea copiilor/elevilor
32
sec{iunea r - Evaluare arezurtateror invd}brii.
incheierea situaliei gcolare
32
Sec{iunea a2-a - Examenele organizatela nivelul unitetrii de invd{dmant
42
Capitolul lV - Transferul elevilor
44
Titlul VIII - Evaluarea unitlfilor de invlflmAnt
47
Capitolul II - Evaluarea intemd a calitFgii educa{iei
47
Capitolul III - Evaluarea extemd a calitdtii educa{iei
48
Titlul IX - Partenerii educationali
48
Capitolul I - Drepturile pdrinlilor sau reprezentantilor legali
49
capitolul II - indatoririle pdrinlilor sau reprezentanlilor
legali
50
Capitolul III Adunarea generald a pdrinfilor
50
Capirolul IV - Comitetul de pdrinli
51
Capitolul V - Consiliul reprezentativ al pdrinf ilor/Asociafia
de pdrinti
53
Capitolul VI - Contractul educational
54
Capitolul VII -
$coala Ei comunitatea. Parteneriate/protocoale intre unitAfile
de inva!6m6nr si alti
parteneri educalionali

J5
Titlul X - Dispozifii tranzitoriigi finale
54
Anexe
J5
CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE
A. Cadrul de reglementare

Articolul2
(1) prezentul regulament
conJine reglementdri specifice Liceului
respectiv: prevederi referitoare la condifiile Brdncoveanu,
de acces in unitate; de invdjdmdnt p
legali' cadre didactice gi vizitatori, prevederi sau suslinitori
referitoare la instituirea z'vr
zilei tlurrr
gcolii gi
altele asernenea. )r pentru elevi gi

nitd{ii de invdJamrint se elaboreazd de


colectivul de lucru, numit prin hot6r6rea
consiliului de
e, ai pdrinlilor gi ai eleviloi desemna{i d.
gcolar al elevilor.
.a; consiliul

(4 tului d unitdlii de invdfdmant, precum


su consil
a
gi modificrrile ulterioare ale acestuia se
in acare "^1 I i:"tti1i:i,pbrintilor,
acolo
gr personalul didactic auxiliar
unde existd, in consiliul gcotai-at etevito. gi
gi nedidactic.

i:l}!:::ffi,tT jffi::ifJ::il,*:,'.tjil*'
a unitaiii de invdrbmant, precum modincdrle
si urterioare are acestuia se aprobd, prin

amentul de organizare gi funcfionare


a unitalii de invdfdmant se inregistre
azd,ra secretariatul unitetrii. pentru
ersonalului unitalii de invdJdmant, a parinlitor gi a elevilor, ..gu;-.ntt
de organizare qi funcJionare a
afrgeazd, pe site-ul unitdlii de inv6fdm6nt.

{)run"u,";;XTil:X"1fftll#,,"r?11T::ru*uk.o'"'"nta la inceputul fiecdrui an scolar erevilor ei parin{ilor regulamentul de

(8) Regulamentul de otganizare gi funcJionare


a unitdlii de invdldmant poate
fi revizuit anuar sau on de c6te ori este nevoie.
(9) Respectareaprevederilorregulamentuluide
organizare gi funcJionare a unitdlii
este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de invd![mdnt
de organizare gi funcJionare
sanc{ioneaz[ conform prevederilor-ieeale. a unitdtii ae invalamant constituie abatere
gi se

(10) Regulamentul intern al unitdlii de invdfim6.nt


conJine di
Codul muncii. republicatd, .u
--odifi.arile gi completirile
5447 /31.08.2020,
OMENCq 47 42/10.08.2016, Legea 272/2
consultarea reprezentanlilor organizatiilor
sindicale care au
reprezentative la nivel de sector de activitate
invdtdmant preuniversitar.
(1 1) Respectarea
oe organizare gi funcfionare a unitdJilor
de c6tre p;;;i';i;u gi elevi, este. obligatorie. Nerespectarea
de invaJdmdnt preuniversitar
organizari $i functio;;;e regulamentului-cadru de
legale. versitar constituie abatere gi se sanclion.urat.onror-
p*ili.lro,
4
CAPITOLUL U
PRTNCIPIT DE ORGANIZARE FINALIrAlu,n iNvATArvrANrur,ur
$I pREUNTvERSTTAR
Articolul3
(l) Unitdfile de invd{dmdnt se organizeazd 9i func{ioneaz6'pebazaprincipiilor
stabilite in conformitate cu Lesea educatiei
ulterioare qi de ORDIN 4lg3/2022.
damenteazi ,- -,r, .

comunicare periodicd, adecvat.a acesrora, ," .4rw vu


ffil;tl?.::
completdrile ulterioare. ""rr:tjl,..*;* dificdrile 9i

Articolul4
tde orice ingerinJe politice sau
onarea oricdror formaJiuni politice,organ izarea gi desfdgurarea
form6 de activitate care incarcd normele de conduitd
moral.
sau psihic. a copiilor/elevilor sau a personalului din unitate.

Tiflul II
Organizarea uniti(ilor de inviflmdnt
Capitolul I
Re{eaua gcolari

Articolul5

I Unitat
td (PJ) are urmdtoarele elemente definitorii:
a)act de i ministraJiei publice locale sau
Juoelene s rn acest sens gi care respectd prevederile legislaJiei
vigoare; in
b)dispune de patrimoniu, in proprietate public d/privatir sau prin administrare/comodatiinchiriere (sediu, dotdri
corespunzdtoare, adres6);
c)cod de idenritate fiscali (CIF);
d)cont in Trezoreria Statului/banci - pentru unitdlile
de inv[{dmant particular;
e)qtampild cu stema Romaniei gi cu denumirea actualizatd,
a Ministerului Educaliei gi cercetdrii, denumit in continuare
denumirea exactd' a unitaJii de invdtimdnt corespunzatoare
niverului maxim de invatdmdnt gcolarizat;
;HtJ:#l#:
I ' Fiecare unitate de invd![m6nt cu personalitate juridicd
are conducere,. personal gi buget proprii, intocmegte
financiare' dispundnd, in limitele gi condi{iile prevdzute situaJiile
a. r.gi.rai" in vigoare, -de autonomle institutional6
decizional6. 9i

Capitolul II
O rganizarea programu lu i gcolar
Articolul 6
(1) Anul gcolar incepe la I septembrie gi se incheie la 3l august din anul calendaristic urm6tor.
(2) Strucfura anului qcolar' respectiv perioadele de desfigurare
a cursurilor, a vacanJelor gi a sesiunilor de evalu[ri, examene gi
concursuri naJionale se stabilesc prin ordin al ministrului
educaliei.
(3) in situa{ii obiective' cum ar fi epidemii, intemperii, calamitili, alte situa}ii
suspendate pe o perioadd determinatd, potrivit reglement'rilo,
excepJionale, cursurile gcolare fatd in fa}a pot
f-r
upti.Jit..
e, dup6 caz:
grupe/clase din cadrul unitalii de invdJ la cererea directorului, in baza hot[rarii
cu informarea inspectorului Ecolar l/al municipiului Bucureqti, respectrv cu
i informarea MEC;
de inviJimdnt din acelasi judeJ/municipiur Bucureeti
- la cererea inspectorului
:l#J::*i:j|t#fr,ff,:fill| scolar

;],ll':i;'"iff-;::Xill,'ii3i?l"liil,l, ariei si cercetdrii ca urmare a hotrrarii comiteturui juderean/ar


Comitetul Nafional pentru Situafii de dupd caz.
ilor este urmatd de m[suri privind parcurgerea integrald
a programei gcolare prin modalitdli alternative
administralie al unitalii de invi{dm6nt.
nale, minidtrul educaJiei poate emite instrucJiuni gi
cu alte m6suri specifice in vederea continu'rii
(7) Reluarea activitdlilor didactice care presupun prezenJa fizicd aelevilor
in Ecoali se rearizeazatcu respectarea prevederilor
legale in vigoare.
(8) in situaJii excepfionale' inclusiv pe perioada
declardrii stdrii
prin ordin al ministrului' metodologia-cadru de organizar. de urgenJd./alert6, Ministerul -p.inEducaliei elaboreazd,gi aprob6,
intemetului. 9i J.raquiu." u *ii.,,ritaliror intermediul tehnologiei gi al
Articolul T
A
(l) fn unitatea noastrd de inv6!6mdnt cursurile sunt organizate in forma
de invdJamdnt cu frecvenld zi, tehnic vocational,
forma de inv6Jdm6nt cu fiecvenJd redusb, cu frecvenJd,
."rul gi invdtdmAnt profesional. Ei in

2' Pentru clasele din invdtdmantul, liceal gi profesional


ora de curs este de 50 de minute, cu o pauzd de 10 minute dupr
fiecare ord.
3' in situalii speciale' cum ar fi epidemii, intemperii, calamitdli,
alte situaJii excepJionale, pe o perioadd determinatd,
durata
motivata a directorului ,inbazahotararii consiliului
txT##;:*"tt:11*#Ji,'f,'#:ijl"{iJ,'i:l:?. de administraJie al unitdlii de
4' in situalia deslbquraiii activitalii didu.ti.. p.in intermediul tehnologiei al internetului,
prevederi: Ei trebuie respectate urmdtoarele
a' respectdndu-se dreprur ra invajdturd, prin garantarea accesurui si
::,9:,:.:'J:?:,,$:'ili:#T,'j}|,"t":ililit a

mele Ei prenumele erevilor, cadrelor didactice care


utrrizeazd.
videoclipuri, figiere expediale, rezultatele evaludrii,
datele de
*-ttl?'fiffi'fri,i,ll'i,
organizatorice privind protejarea qi

,#ln'ft:,f,.t;ff*?"ff :?#r,n"."""1,."*:j;:t:::

B
Accesul in incinta liceului

(1) Accesul elevilor in incinta liceului este permis


doar pe poarta 2, din bulevardul Unirii,
obligativitateaprezentdrii carnetului de elev sau a legitimuri.i. nr. 20, cu
marcat.
i.ii.* din incinta liceului r. uu tu.. pe poarta 2, pe traseul

gcorar pe perioada desfbgur'rii orelor


de curs. in situatii
ora resp ectiv'/pro fesorur diri ginte/profesorul de
serviciu p e
lui/asistentului.
cazuri exceptionale, cu acordul directorului.
ersoanelor
Capitolul III
Forma{iunile de studiu
Articolul S

ani de studiu gi se constituie, la propunerea directorului, prin

unzdtoare din parlea consiliurui de administralie al unitilii de


de studiu peste efectivul maxim, up.ob"r"u consiliului de
",,
l de administralie al unitd{ii de invdJdmant are posibilitatea de a

3' Ministerul stabilegte' prin reglementdri specifice, disciplinele


de invaJdmant/modurele la care predarea se face individuar
grupe de elevi. sau pe
4' in situaJii temeinic motivate, in unitalile. de invdfrmant liceal gi profesional in care numarul de elevi de la o
specializarelcalificare profesionald'/un domeniu de pregatiil
p.r.ri"""ra esl insuficient pentru alcdtuirea unei clase, se por
organiza clase cu dublu profil sau dubl6 specializarelcalificare.
in unitdlile de inv6Jdm6nt care gcolari zeazd, eleviin invaJdm'nt
dual' in care num[rul de elevi de la o calificare profesionald
este sub efectivele prevdzute in Legea
cu modificdrile gi completdrile ulterioare, se pot
' organizaclase cu maximum trei grupe cu calific6ri
diferite.
5 clasel se organizeazii pentru profiluri/domenii de pregitire profesionali,/s
pecralizdrilcalificdri la care
disciplin , la solicitarea consiliului de administratie al unitalii de invblaman t,
gcolar qi cu avizulinspectoratului
6.La disciplinele comune pentru to{i elevii claselor menfionate
la alin. (6), activitatea se desfigoard cu toat6 clasa, iar
disciplinele/modulele de specialitate activitatea se desfigoard
p. g.up..
- la

Articolul 9 invdJimdntul special qi special integrat pentru elevii cu deficienle ugoare 9i moderate sau
gravelprofunde/severe/asociate se organizeazdindividual,
pe grupe sau clase cu efective stabilite prin lege, in funcJie de tipul
de gradul deficienfei. gi

Articolul l0
(1) La inscrierea in inviJdmantul liceal, profesional, se
, asigur6, de regula,continuitatea studiului limbilor moderne,
cont de oferta educalionald a unit[]ii de inv6]dm6nt. Jindnd
(2) conducerea unitefii de invajdmant constituie, de
reguld, formatiunile de studiu astfel inc6t elevii
limbi strdine. sd studieze aceleagi

5?),*l:H5"'#li:ffiilTT:::#;x'::4.ff".:?a.pdrinrilor sau a erevilor majori, consiliur de administrafie poate hotari


(4) in cazurile menf ionate 1a alin' (.4\, conducerea
unitalii de invb{[mdnt, in interesul superior al elevului,
un program de sprijin pentru elevii care nu au studiat poate sa asigure
limba modlrna respectiva ,uu nu se afl[ la acelagi
ceilal{i elevi din clas5./grupd, cu incadrarea in bugetur nivel de studiu cu
unitalii de invbJdmdnt.

Tiflul III
Managementul unitifilor de invltimAnt
Capitolul I
Dispozifii generale
Articolul ll
(1) Managementul unitalilor de invajdmdnt cu personalitate
juridicd este asigurat in conformitate cu prevederile
(2) unitatea de invd{[mant cu personalitate juridicd legale.
este condusd de consiliul de administra]ie,
adjuncfi. de director gi de directori
(3) Pentru indeplinirea atribuliilor ce ii revin, conducerea.unitaili
de inv616mdntse consultd, dup6
interesate: consiliul profesoral, personalul didactic
u""ili;;,;.;;";;;1 nedidactic, reprezentanJiicaz, crrtoate organismere
organizatiiror sindicale
afiliate federa{iilor sindicale reprezentative la nivel
de sector de activitate invdfdmant preuniversitar,
urutate' consiliul reprezentativ al pdrinJilor gi asociaJia care au membri in
pSrinJilor, consitiut gcolar al !levitorl autoritdJile
administrafiei publice
economici implicaJi in susJinerea invsJdmantului
i"**;t;:;nJil:, r;:,1i'"'Jl?,:11,:r'"torilor
profesionat si tehnic ai in
pentru unitalile de invd]amdnt se asigurd,
ra cererea directorurui, de c6rre
ffi:ffill:?.5||.':rjl|I]offifiill,ilridicd
Capitolul II
Consiliul de administrafie
Articolul 13
(r) consiliul de administraJie este organ de conducere
al unitalii de invdtdmdnt.

t nu pot fi desemnate ca membri reprezentanfi


ai pdrinJilor in
situaJiei in care consiliul reprezentativ al pdrinlilor gi
asociafia

ii, pandemii, alte situalii exceplionale, gedintele


consiliului de
onice de comunicare, in sistem de videoconferin{b.

Articolul 14
(l) La gedin{ele consiliului de administra}ie.participd,
de drept, cu statut de observaton,
reprezentan\ii organizaliilor sindicale reprezentative
la nivel d" ,..to. de activitate invafdmdnt preuniversitar
invd{dmAnt. din unitatea de
(2)
or din unitatea de
(3)
rez ostliceal, din cota
1g ani.

Capitolul III
Directorul
Articolul 15
exercita conducerea executivd a unitdlii de
invafdmant, in conformitate cu legislaJia
,9"r#l!:'"tul
up6, conform legii, prin concurs
de experJi in l.
aprobate prin ordi
anj[rii supliment

s1,1fld,unitatea de invd{dmdnt, respectiv


cu pregedintele
-cadru al contracfului de management
administrativ_financiar
management administrativ_financiar poate
fi modifi cat exclusiv
inspectorul gcolar general. Modelul_
metodologia prevdzuti la aIin.
rdul pa4ilor semnatare.
e. Contractul de management

ine, conform legii, funcfia de pregedinte


sau vicepregedinte in

(6) Directorul unitAili de inv6jdm6nt de stat poate


fi eliberat din
inspectoratului qcolar, la propunerea a2l3 dintremembrii
consi

directorului unitbJii de invdJ[m6nt. HotdrArea


revocdrii
d care gcolarizeazd exclusiv.in invdJimrint
profesional gi
de c6tre 213 dinmembrii consiliului a.
uA_ini.i*ti..
8
di unitatile de invdfdmAnt, conducerea interimard
este
ul anului gcola., i" rn didacric titular, numit prin
:)l general, inbaza avizului"udru
consiliului de administralie al
i#

Articolul 16

(l) in exercitarea funcfiei de conducere executivS, directorul


are urmatoarele atribuJii:
aJ este reprezentantul legal al unitdtii de invbtdmdnt gt
b) organizeazd intreaga activitate educaJionald;
rearizeazlconducerea executiv6 a acesteia;

c) rdspunde de aplicarea legislaJiei in vigoare, la


nivelul unitaili de invdtimdnt;
d) asigura corelarea obiectivelor specifice unitaJii
de invafdmdnt cu cele stabilite la nivel
e) coordoneazd procesul de oblinere a autorizaJiilor
nalional gi local;
gi avizelor legale necesare funcJionarii
unitaJii de invafimant;
I asigurd aplicarea gi respectarea normelor de sdndtate gi de secuiitate in munc6;
g) incheie parteneriate cu operatorii economici pentru
asigurarea instruirii practice a elevilor;
h) prezintd anual raportul asupra calitaili educafiei
din unitatea de inv6Jim6nt; raportul este prezentat
de administra{ie' a consiliului profesorat,.in,fa,- comitetului r"prezentativ in fafa consiliului
pdrin{i' acolo unde existS; raportul este adus la al parinfilor qi a conducerii asocia}iei de
cunogtinla autoritdlilor administraliei publice
gcolar jude{eanlal municipiului Bucuregti locale gi a inspectoratului
gi postat pe site-ul unitdlii de inv6}dm6nt,
termen de maximum 30 de zile de la data inceperii in mdsura in care exist[, in
an'lui gcolar.
(2) in exercitarea funcfiei de ordonator de
credite, directorul are urmdtoarele atribufii:
a) propune consiliului de administraJie' spre aprobare,
proiecful de buget gi raportul de execu{ie
bugetar6;
b) rdspunde de incadrarea in bugetul aprobat al unitdJii
de invdt6m6nt;
c)face demersuri pentru atragetea de resurse extrabugetare,
cu respectarea prevederilor legale;
d)raspunde de gestionarea bazei materiale a unitdlii
de invildmdni.
(3) in exercitarea funcfiei de angajator, directorul are urmdtoarele atribuJii:
a)angajeazl' personalul din unitate prin incheierea
contractului individual de munc6;
b)intocmegte, conform legii, figele posturilor pentru personalul
din subordine;
c)rdspunde de evaluarea periodicd, formarea, motivarea
personalului din unitate;
d)propune consiliului de administralie vacantarea posturilor,
organizareaconcursurilor pe post gi angajarea personalului;
e)aplicd prevederile metodologiei-cadru privind mobilitatea
personalului didactic din invdJdmdntul preuniversitar,
precum gi prevederile altor acte
no native, elaborate de minister.
(4) Alte atribufii ale directorului sunt:
a)propune inspectoratului gcolar, spre aprobare, proiectul
planului de gcolarizare , avizatde consiliul
b)coordoneazd activitatea de elaborare a ofertei de administrafie;
de invaJdmant gi o propune spre aprobare
a "au.u1ionli."rtarri
invdfdmAnt "preuniversitar
consiliului de
p
care gcolarize invd{dmAnt
u invildmAntului dual, directorul aprobd
u curr locald cu
operatorilor economici implicali
d " ^""r,13?ntun\ilor
i pregdtirea
c)coordoneaz d
activitateade colectare ;1TJ:l# statistice pentru
sistemul nafional de indicatori pentru educafie, pe
transmite inspectoratului gcolar, care re
9i rdspunde de introducerea datelor in Sistemul informatic
RomAnia (SIIIR); integrat al invdJim6ntului din
d)propune consiliului de administrafie, spre aprobare,
regulamentul intern gi regulamentul de organizare
uniralii de invdJdmdnt; gi funclionare a

e)stabilegte componentra nominald a formafiunilor


de studiu, inbazahotdrdrii consiliului
f)elaboteazd proiectul de incadrare cu personal didactic de administra{ie;
a. p..*"*rp..cum qi statul de personal didactic
gi le supune, spre aprobare, consiliului auxiliar gi nedidactic
de administratie;
g)numegte' dupd consultarea consiliului profesoral,
inbazahotdrdrii consiliului de administrafie, profesorii
precum pi coordonatorul pentru proiecte programe diriginfi la clase,
$1 educative gcolare qi extragcorare;
h)emite' inbaza hotdrdrii consiliului de administralie,
d,eciziade numire.a.cadrului didactic, membru
care preia atribuJiile profesorului diriginte, in condiliile al consiliului clasei,
in care acesta este indisponibil pentru o perioadd
de timp;
i)numeqte' inbaza hotdrdrii consiliului de administralie, coordonatorii
structurilor arondate, din randul cadrelor didactioe -
de regul6, titulare - care igi desfrgoarb activitatea in structurile
respective;
j)emite' inbaza hotdrdrii consiliului de administraJie,
d,eciziade constituire a comisiilor din cadrul unitaJii de
k)coordoneazd comisia de intocmire a orarului cursurilor invdJ6mdnt;
unitatii de inv6{[m6nt gi il propune spre aprobare consiliului de
aomtnrstratle:

. t;proiune consiliului de administralie, spre aprobare, calendarul activitafilor educative al unitafii de inv[!6m6nt;
m)emite' inbaza hotdrarii consiliului de adminisiralie, d,eciziaJ.
a regulamentelor de funclionare ale cercurilor,
asocialiilor gtiinfifice, tehnice, sportive gi cultural-arlistice "p."u"r.
ale elevilor din unitatea de inv6Jimdnt;
n)elaboreaza instrumente interne de lucru, utilizate
in activitatea J. indru,nu.., control gi evaluare a tuturor activitdtilor,
care se desfrEoard in unitatea de invdjimdnt gi le supune
spre aprobare consiliului de administrafie;
o)asigura' prin responsabilul comisiei pentru curriculum,
aplicareaplanului de invd1dmant, a programelor gcolare gi
metodologiei privind evaluarea rezultatelor gcolare; a

p)controleazi' cu sprijinul responsabilului comisiei pentru


curriculum, calitatea procesului instructiv-educativ, pnn
asistenle la ore gi prin participdri la diverse activitati
educative extracurriculare gi extragcolare;
q)monitorizeazd, activitatea de formare continud a personalului
din unitate;
r)monitorizeazdactivitatea cadrelor didactice debutante qi sprijini
integrarea acestora in colectivul unit6Jii de invifdmdnt;
s)consemneazd zilnic in condica de prezenfd absenJele gi
intarzierile personalului didactic ai ale salariaJilor de la program
t)iqi asum6, aldturi de consiliul de administraJie, reiultatere
unitdJii ai invalamant;
u)numegte qi controleazi personalul care rdspunde de gtampila
unitdJii de invdfrmant;
v)rdspunde de arhivarea documentelor unitiJii de inv6{6mdn
ti
w)rdspunde de intocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea,
completarea gi gestionarea actelor de studii, precum qi de
intocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea,
-odilr.u..u, rectificarea 9i gestionarea documentelor de
evidenf6 gcolar6;
x)aprobr procedura de acces in unitatea de inv[{dmdnt al persoanelor
din afara acesteia, inclusiv al reprezentan{ilor mass-
qi funcfionare al unitilii de invdJdmdnt. Reprezentanlii
-
inv6f6mdnt, precum gi persoanele care participd la procesul
acces neingrddit in unitatea de inv6f6mdnt;

z) propune spre aprobare consiliului de administratie suspendarea


cursurilor la nivelul unor forma{iuni de studio
grupe/clase sau la nivelul
unitali de invd{6mdnt, in siiuaiii ofl".tiu. cum ar fi vrrvv'rrr'
epidemii, intemperii,
-
eXCepjiOnale. 'rrelryvrrr, calamit6li, illlg
v4r4rurlatl' alte situatii
aa)
nivelul unit6{ii de invdJsmdnt
stabil gi
(5) D a acestora'

legii, consiliul de administrafie, potrivit


(6) P e.de munc[ aPlicabile.
srndicale

acesta
existl
ecizia
qi se

Articolul 17 in exercitarea atribufiilor 9i a responsabilitdtilor stabilite in conformitate


cu prevede iile art. 21, directorul
emite decizii gi note de serviciu.

Articolul l8
(1) Drepturile pi obligaJiile directorului unitaili de invdJdmant
sunt cele preudzute de legislafia in vigoare, de prezentul
regulament, regulamentul de organizare gi funclionare
i inv6J6m6nt, de regulamentul intern qi de contractele
colective de muncd aplicabile. "ritail-J.
(2) Perioada concediului anual de odihn[ al directorului
se aproba de citre inspectorul gcolar general.

10
(3)Rechemarea din co a directorilor se face in
caz defo46 majora sau pentru interese urgente care impugn prezenlaacestora
tt munc6, cu respectarea obligaliilor legale de uieEptir,iir. airpun. prin"clecizie a inspectorului qcolar
LlHi "air"

TL
Capitolul fV
Directorul adjunct
Articolul lg
(1) in activitatea sa, directorul poate fi ajutat de
director adjunct, fiind o unitate qcolard cu 26 de clase.
Articolul20

director adjunct al unitaili de conform legii, prin concurs public,


cadre didactice titulare' mem
experJi in management educalional.
ocuparea func{iei de directorL
nr metodologiei aprobate prin ordin
catiei.
(2) Directorul adjunct al unitafli de invd{amant de stat poate
fi eliberat din funclie la propunerea
motivata a consiliul ui de administralie al inspectorafului gcolar,
la propunerea a 2/3 dintremembrii consiliului de
administrafie al unitaili de invdfdmdnt sau la propunerea
consiliului profesoral, cu votul a 213 dintremembri.
aceastd ultimd situa{ie este obligatoriercalizareaunui in
audit de c6tre inspectoratul gcolar. Rezultatele auditului
analizeazd' de c[tre consiliul de administrafie se
al inspectoratului gcolar gi, in baza hotbrarii u".rtuiu, inspectorul
gcolar general emite decizia de eliberare
din func{ie a directorului adjunct al unitd(ii de invdtdmant.

Articolul2l
( ) Directorul adjunct iFi desfdgoard
1
activitatea in baza unui contract de management
educafional,
anexh la metodologia prev[zutd \a art. 20 arin. (4). 9i indeplinegte atribufiile stabilite prin
contractul de management educa{ional, precum gi
figa postului, anexd la
atribuliile delegate de director pe perioade determinate.
(2) Directorul adjunct exercitd, prin delegare, toate atributi'e directorului, in lipsa acestuia.
Articolul22
concediului anual de odihnd al directorului adjunct se aprobd de catre directorul unitafli
,tluP*;;?* de
(2) Rechemarea din concediu a directorului adjunct se poate reahza
de cdtre directorul unitafli de
invdtdmAnt sau de c6tre inspectorul gcolar general.
(3) in perioada exercitdrii mandatului, directorul adjunct
al unitafli de invalamant nu poate detine,
legii' tunc1ia de pregedinte gi vicepregedinte in cadrul
unui partid politic la nivel local, judefean sau
;]f;l#

Capitolul V
Tipul ;i confinutul documentelor manageriale

Articolul23
Pentru optimizarea managementului unitatii de invd{6,mdnt,
conducerea acesteia elaboreaz|tdocumente manageriale,

a)documente de diagnoza;
b)documente de prognozd;
c)documente de evidentd.

Articolul24
(1) Documentele de diagnozd ale unitAfli de invaJdmdnt
sunt:
a)rapoartele anuale ale comisiilor gi compartimentelor
din unitatea de invdlamdnt;
b)raporhrl anual de evaluare internd a calitdJii.
(2) conducerea unitatii de invaldmdnt poate elabora gi alte documente
de diagnozl privind domenii
interes' care sd contribuie la dezvoltarea institulionald
qi la atingerea obiectivelor educaJionale.
A.,t.t"ill;t5de
(1) Rapoartele anuale de activitate se intocmesc
de cdtre director gi directorul adjuncvdirectorii
a_djunc{i, dup6

(2) Rapoarlele anuale de activitate se valideazd


de citre consiliul de administrafie, la propunerea
inceputului anului gcolar urmdtor. directorului la

t2
Articolul26
Rapoartele anuale de activitate sunt lbcute publice
pe site-ul unitAili de invaFmant sau, in lipsa acestuia. pnn
orice altd form6.

Articolul2T

Raportul anual de evaluare internd (RAEI) se


intocmegte de cdtre comisia pentru evaluarea gi
se valideazd de cdtre consiliul de administra{ie, la propunerea asigurare a ca\lft\ii,
coordonatorului comisiei, gi se prezintd, spre
analiz6., consiliului profesoral.

Articolul23
(1) Docurnentele de prognozb. ale unitalii de
invdlimant realizate pebazadocumentelor de diasnozi
perioadei anterioare sunt: ale
a)planul de dezvoltare instituJionald, respectiv planul
de acJiune al gcolii pentru inviJamdntul profesional gi
tehnic (PAS);
b)planul managerial (pe an gcolar);
c)programul de dezvoltare a sistemului de control
managenal.
(2) Directorul poate elabora gi alte documente
de prognozd, in scopul optimizdrii managementului
invdfdmdnt. unitedi de
(3) Documentele de-prognozd se transmit, in
format electronic, comitetului reprezentativ al pdrinlilor pi asocialiei
de parin{i, acolo unde existd, fiind documente care
con{in informaJii de interes public.

Articolul2g
(1) Planul de acliune constituie documentul de
prognozdpe termen lung gi
coordonatd de cdtre director, pentru o perioadd de
se elaboreaz1de cdtre o echipi
3r5 ani.'Ac"r;;;;ii;-.,
a)prezentarca unitd{ii: istoric starea actualS a
ai resurselor umane, materiale gi financiare, rela}ia
cu comunitatea localdgi organigramd;
b)analiza de nevoi' alcdtuita din analizamediului intern
(de tip swor) gi analizamediului extern (de tip pESTE);
c)viziunea, misiunea gi obiectivele strategice ale unitdlii;
d)planificarea tuturor activitalilor unit6jii de invaJdmdnt,
respectiv activit6{i manageriale, obiective, termene,
realizare, resurse necesare, responsabilitdli, indicatori stadii de
de
performanld gi evaluare.
(2,) Planul de acJiune al qcolii (pAS) pentru u
educalionald gi de formare profbsionald cu nevoile
fesional 9i tehnic coreleazd oferta
de d la nivel local, judelean gi regional,
prin Planul regional de acJiune pentru invdld'me ocal de ac{iune pentru invd{amdnt
ffili:
s#:1#:iffil|}il^:1,il?liilt:fi,i";l:ffi;^inbazaghidurui de eraborare emis de chtre centrul Nalionar de

de cdtre
tdtile de
elaborat,
e aprobd

Articolul30
(1) Planul managerial constituie documentul de acJiune pe termen
scurt gi se elaboreazd de c6tre
director pentru o perioadd de un an gcolar.
(2) Planul managerial conline ad'aptareadirecfiilor
de ac{iune ale ministerului gi inspectoratului gcolar
la specificul
gi a obiectivelor strategice ale planului
de dezvoltare institulionalb la perioada
iJ#ltiirlt"t"m anului gcolar

13
(3) Planul managerial se dezbate gi se avizeazl'
de cdtre consiliul profesoral gi se aprobd de cdtre
administraJie. consiliul de
(4) Directorul adj'nct.intocmegte propriul plan
managerial conform figei postului, in concordan{[
managerial al directorului qi cu planul de dezvoltare cu planul
institu{ionald.

Articolul3l
Directorul
legislaJia in vigoare, pentru elaborarea gi/sau dezvoltarea
sistemului ocedurilor formalizate pe activita{i. Planul de dezvoltare
sistemului iectivele, acJiunile, responsabilitaJile, termenele,
a
alte cornpo precum gi

Articolul32
Documentele manageriale de evidenJd sunt:
a)statul de func1ii;
b)organigrama unitAfli de invd{6mdnt;

c)schema orara a unitalii de invdJamant/programul


zilntc alunita{ii de inv6t6mant antepregcolar/pregcolar;
d)planul de gcolarizare.

Titlul fV
Personalul unitdfilor de invitimAnt
Capitolul I
Dispozi(ii generale

Articolul33
(1) in unitaflle de invdfdmdnt, personalul este format din personal didactic
de conducere, didactic de predare gi
de instruire practicd., didactic auxiliar gi personal
nedidactic.
(2) SelecJia personalului
didactic, a celui didactic auxiliar gi a cerui nedidactic
din unitalile de invatdmant se
face conform normelor specifice fiecdrei categorii
de personal.
(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar gi nedidactic
personalitate iuridicd se realizeazS' prin incheierea
in unitaille de
inv6fdmant cu
contractului individuar de muncd cu ,rnitatea Je invatramant,
reprezentantul prin
s6u legal.

Articolul34
(1) Drepturile pi obligaliile personaluluidin invbJamant sunt reglementate de regisla{ia
in vigoare.
(2) Personalul din invdjdmantul preuniversitar
trebuie sa indeplineasca conditiile de studii cerute
ocupat qi sd fie apt din punct de vedere medical. pentru postul
(3) Personalul din invaJdmdntul preuniversitar
trebuie s6. aibd o Jinutd morald demnd, in concordantra
pe ca're trebuie sd le transmitd copiilor/elevilor,.o cu valorile
vestimenta{ie decentd un comportament responsabil.
(4) Personalului din invdfdmdntul preuniversitar ii $i
este interzis sa desragoare
acliuni de natura sa afecteze imaginea publicd a copilului/elevului 9i sd incurajeze
gi viaJa intima, privatd sau familiald a acestuia
sau ale celorlalti salariali din unitate.
(5) Personalului din inviJamantul preuniversitar ii este interzis
sb'-'r'^--
aplice pedepse
| corporale, precum
gi sd agreseze verbal, fizic sau emofional copiii/elevii
gi/sau coregii.
(6) Personalul din invd{dmdntul preuniversitar
are obliga{ia de a veghea ra siguran{a copiilor/elevilor,
pe parcursul
desfbgurdrii programurui gcolar gi a activitaflror gcolare,
extracurriculare/extragcolare.
(7) Personalul din inva{imantul preuniversitar are
obligaJia sd sesizeze, dupir caz, institu}iile publice de asisten}.
socialS'/educalionald specializatd', direcliagenerald
de asiitenld ro.iura
fl proteclia copilului inlegaturd cu orice incdlcdri
copiilor/elevilor' inclusiv in legdturd cu aspecte care re afecteazd,demnitatea, integritatea fizicd
;f:nlT:t*tt"r 9i

1,4
Articolul35
(1) Structur
prin
func1ii gi Prin statele de
(2) Prin org
ernd, organismele
consultative' comisiile 5i celelalte colective de lucru,
cornpartirnentele de specialitate sau alte structuri
previzute de legislalia in vigoare. iunc{ionale
(3) Organigrama se propune de cdtre director la inceputul
fiecarui an gcolar, se aprob[ de cdtre consiliul
administraJie gi se inregistre azE ra secretariatul unitatii de
de invafdmdnt
Articolul36
Personalul didactic auxiliar 9i nedidactic este organizat
in compartimente de specialitate care se afld in subordinea
directorului/directorului adjunct, in conformitat" cu"organigrama
unitatii de invd{6mant

Articolul3T
La nivelul fiecdrei unitd{i de invd{amant func}ioneazi,
de regula, urmdtoarele cornpartirnente/servicii
de specialitate:
secretariat' financiar' administrativ, precum gi alte
compartlmente sau servicii, potrivit legislaliei in
vigoare.

Capitolul II
Personalul didactic
Articolul38
Personalul didactic are drepturile gi obliga{iile prevdzute
de legislalia in vigoare gi de contractele colective de muncd
aplicabile.
Articolul39
Pentru incadrarea 9i menlinerea-in funcfie, personalul
didactic are obligalia sd prezinte un certificat
eliberat pe un formular specific, aprobat p.m b.iin medical,
comun al ministrului educaJiei gi ministrului sdndtdlii.
Articolul40
Personalul didactic are obligalia de a participa la
activitatri de formare continua, in condiliile legii.
Articolul4l
(1) in unitatea de invdJdmAnt se A^
personalului serviciul pe gcoali. Atribuliile
::
uc
(2) in Liceul nare a unit6lii de invbJamdnt.

iliiiill,"j;i,ill""jili
a) Sarcinile pr
''; i,,i,llilTJll;, il",*:1ii.:?TlH,'#
supravegheazd starea de disciplina
didactice; anunfa conducerea gcolii
evenimente deosebite (furturi, incen
de prezenld, a caietelor de procese_ve
documente este asiguratd gi de o
inspectorii ISJ Ddmbovit a, reprezent
special, in care consemneazd modul i
timpul serviciului: asigura evacuarea
claselor gi personalul menlionat in pror
(3) in situatia desfdqurdrii utiinitalilo. didactice prin
intermediul tehnologiei Ei a internetului, cf
554512020, cadrele didactice au urmdtoarele OMEC
atribulii:
-Proiecteazl itafile didactice din perspectiva principiilor curriculare
prin interme si acelor privind invdJarea
a internetului, atdt insistem ,ir"."rr,
-Elaboreazd' ;;-;i in sistem asincron,
azd resurse educaJionale d.;;ht;;:-r;i;i
aplicalii precum si alte categorii de resurse care pot de invd{are pe platforme educationale,
fi utilizate
pentru invbfarea prin intermeJiul tehnologiei
ilT.T:l?lilctivitatile-suport gi al internetului, alegdnd sarcini de
de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei
,",T::Jffi:TXii;:" Ei al internetului pentru inregistrarea
-stabilesc impreund cu celelalte cadre didactice
un program optim pentru predare-invrfare-evaluare
se respecte curba de efort a elevilor;i sd astf.el incdt sd
se evite supraincdrcareaacestora cu
-Verific[ sistematic realizarca sarcinilor de lucru rle sarcini de lucru,
ci.tre elevi q1 1i-in.uru;" az6. prin oferirea f.eedback_ului
constructiv/pozitiv crt accent pemanent pe proces,
solulii gi pe rezultat, nu pe consecinte.

J.J
Capitolul III
Personalul nedidactic
Articolul42
(I ) Personalul nedidactic are drepturile 9i obligaJiile prevazute de legislalia
de muncd aplicabile.
in vigoare gi de contractele colective

desfhEurarea concursului de ocupare a posturilor


nedidactice dintr-o unitate de invatamant sunt
ctor' consiliul de administralie al unitalii de invd{dmdnt
aprobd comisiile de concurs qi valideazd

(3) Angajarea personalului nedidactic in unitdlile.de. invdJamant cu personalitate juridica


cu aprobarea consiliului de administralie, prinincheierea se face de c6tre director,
tontractului individual de muncd.

Articolul43
(1) Activitatea personalului nedidactic este
coordonatd, reguld, de administratorul de patrimoniu.
(2) Programul personalului nedidactic se stabilegte oe de catrJaaminiriruiorur de patrimoniu potrivit
nevoilor unitadi de invdfdmdnt gi se aprobd de c6tre
directorul/directorul a-djunct al unitafli de inv6{amant.
(3) Administratorul de patrimoniu stabilegte
sectoarele de lucru ale personalului de ingrijire.
unitadi, directorul poate solicita administiatorului de patrimoni, in funclie de nevoile
,"t i-tur"u acestor sectoare.
(4) Adrninistratorul de patrimoniu nu poate folosi
personalul subordonat in alte activitati dec6t
unitalii de inva{[mdnt. cele necesare

moniu sau, in lipsa acestuia, altd persoand din cadrul


compartimentului administrativ,
trebuie sd se ingrijeascd, in limita competen{elor,
de verificarea periodicd a elementelor
e invd{amant, in vederea asigurdrii securitatii pregcolarilor/elevilor/personalului din

Capitolul IV
Bvaluarea personalului din uniti{ile de inv[(lmflnt

Articolul44
Evaluarea personalului se face conforrn legislafiei
in vigoare gr a contractelor colective de muncd aplicabile

Articolul45
(1) Evaluarea personalului didactic serealizeazd.inbazafigei
de evaluare adusi la cunogtin{d la
inceputul anului gcolar.
(2) nedidactic se reahzeazh in perioada l-31 ianuarie a fiecdrui an, pentru anutui
:J::HTr,:"ff#::]"
(3) Conducerea unitilii de invdJdmdnt va comunica
in scris personalului didactic/nedidactic rezultatul evaluirii
conform figei specifice.

Capitolul V
Rispunderea disciplinari a personalului din unitatea
de invilimant

Articolul46
conducere rdspund disciplinar conrorm Lssil
ffIffi"ii:'iff:t1".iTfi1X1,Xlii:Hf::1fij;;:' " educariei narionare

Articolul4T

i."Jili':'^11'::'#tr'ii"J?i#,'ff,"1i::Hlilil,ilJ:Jrormitate cu preveder'e @ muncii.

16
Titlul V
Organisme funcfionale gi responsabilit[fi
ale cadrelor didactice
Capitolul I
Organisme funcfionale la nivelul unitifii de invlflmAnt
Secfiunea 1
Consiliul profesoral
Articolul43
(1) consiliul profesoral este format
din totalitatea cadrelor didactice de conducere,
de predare gi
de instruire practicl'dintr-o unitate de invdldmdnt.
Pregedintele consiliului profesoral este directorul.
(2) consiliul profesoral se intrunegte tunu. ,a, de cdte
ori este nevoie, la propunerea directorului
sau la solicitarea a minimum 1/3 din numdrul
personalului didactic de predare gi instruire
(3) Personalul didactic de conducere, de predare practic'.
gi instruire practica are dreptul s6 participe
la
toate gedin{ele consiliilor profesorale din unitalile
participa la gedin{ele consiliului profesoral {1.t1rr,rrT*j ,unde
igi 9slloara activitatea qi are obligafia de a
din unitatea de invd{dmant unde declar[, in scris, la inceputul iiecdrui
gcolar' cd are norma de bazd' AbsenJa an
nemotivatd. de la gedin{ele consiliului profesoral
unde are norma de bazd.se considerb ubut"r" din unitatea de invb}dmdnt
disciplinara.
(4) cvorumul necesar pentru intrunirea in gedinti
a consiliului profesoral este de 2/3 din numdrul
total al rnembrilor,
cu norma debaz6, in unitatea de invdJdmAnt.
el pufin jumdtate plus unu din numdrul
unitate, 9i sunt obligatorii pentru personalul
unitdlii de
anli legali. Modalitatea de vot se stabilegte la inceputul
(6) Directorul uniti{ii de invdlimdnt nume$te, prin
decizie, secretarul consiliului profesoral,
de consiliul profesoral' Secretarul are atribuJia ales
de a redacta lizibil gi inteligibil procesele-verbale
consiliului profesoral. ale gedintelor
(7) La pedinJele consiliu
personalul didactic auxiliar
pdrin(ilor, ai consiliului elev
parleneri educalionali. La gedin{ele consiliului profesora
reprezentative la nivel de sector de activitate invdJamdnt
pre

b)
:c_)

de
tei

Articolul4g
Consiliul profesoral are urmitoarele atribu{ii:
ranortul general privind starea caritatea
si inva{Emdntului din unitatea de invd1dmdnt,
'^"tT:Z^;:;:::n;ilalideaza
b)alege, prin vot secret, reprezentan{ii personarului
didactic in consiliul de administra{ie;

17
c)dezbate, avizeazd 9i propune consiliului de administrafie, spre
aprobare, planul de dezvoltare institulionald al
unitatrii de invaJamAnt;
d)dezbate gi aprobd rapoartele de activitate anuale, precum gi
eventuale completdri sau
modificdri ale acestora;
e)aproba raportul privind situaJia gcolard semestriald anuala prezentatde
9i fiecare invdJdtor/institutor/profesor pentru
invEJdmAnt primar/profesor-diriginte, precum gi situalia
gcolard dupd incheierea sesiunilor de amdndri, diferen{e gi
corigenle;
lvalideazd/aprobd, dupd caz, sancfiunile disciplinare aplicatd elevilor care sdvargesc abateri, potrivit prevederilor
prezentului regulament 9i ale regulamentului de organizare gi
funcfionare a unitefi de invdJdmant gi ale
statutului eler,ului;
g) propune acordarea recompenselor pentru elevi pentru personalul
$i didactic din unitatea de invdfdmAnt, confbrm
reglementdrilor in vigoare;
h) valideazd notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai rnici de
8 - in cazul unitatrilor de
invdldmAnt cu profrl pedagogic, teologic
ai militar, precum gi calificativele la purtare mai mici de ,,bine", pentru
elevii din invd{dm6ntul primar;
i)avizeazd' oferta de CDL pentru anul gcolar urmdtor gi il propune
spre aprobare directorului;
j) avizeazd pr oiectul planului de gco larizare
;
k)valideazd' fiqele de autoevaluare ale personalului didactic al unitafli de inviJdmant, in baza cdrora se stabileEte
calificati,,ul anual;
l)propune consiliului de administralie programele de formare continua gi
dezvoltare profesionald
ale cadrelor didacticel
m)dezbate si avizeaz\. regulamentul de organizare gi func{ionare a
unitafli de inv6}dmant;
n)dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului gcolar sau
iniliativh, proiecte de acte normative
din proprie
$i/sau administrative cu caracter normativ, care reglementeazd ictivitatea la nivelul
sistemului na{ional de
invd{dmdnt, formuleazi propuneri de modificare sau de completare
a acestora;
o)dezbate probleme legate de con{inutul sau organizarea actului educa}ional
din unitatea de inva{dmant gi propune
consiliului de administra{ie mdsuri de optimizare a rcestuia;
p)alege, pnn vot secret, cadrele didactice tnembre ale comisiei pentru
evaluarea gi asigurarea calitafli, in condifiile
leglu
q)indeplineqte, in limitele legii, alte atribulii stabilite de consiliul
de administraJie, precum gi
orice alte atribu{ii potrivit legislaliei in vigoare gi contractelor colective
de munc6 aplicabile;
r)propune eliberarea din func1ie a directorului unitalii de invdlimdnt,
conformlesii.

Articolul50
Documentele consiliului profesoral sunt:
a)tematica gi graficul gedinJelor consiliului profesoral;
b)convocatoare ale consiliului profesoral/dovezi ale
convocdrii prin mij loace electronice;
c)registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, insotit
de dosarul cu anexele proceselor-verbale.

18
Secfiunea a 2-a
Consiliul clasei

Articolul5l
(l) consiliul clasei funclioneazdininvdJamdntul primar, gimnazial,liceal,
profesional gi postliceal este constituit
din totalitatea personalului didactic care predd la 9i
clasa relpectiva, oir ..i p"ti" un pdrinte
pdrin{i al clasei' cu excep}ia claselor din invdJimdntul delegat al comitetului de
postliceal gi, pentru toate clasele, cu excepJia
inv6![mantul primar, $i a reprezentantului elevilor celor din
clasei respective, desemnat prin vot secret de
(2) Pregedintele consiliului clasei este invdfitorul/institutorul/profesorul cdtre elevii clasei.
pentru inva(bmdntul primar, respectiv
profesorul diriginte, in cazul invdldmdnturui
gimnaziar,ricear, profesionar
9i postriceal.
(3) consiliul clasei intrunegte cel pu{in o datd pe semestru
,se sau ori de c6te ori este necesar, la solicitarea
invS{dtorului/institutorului/profesorului p."t* invdfamantul primar, respectiv a profesorului diriginte,
reprezentan{ilor pdrin(ilor gi ai elevilor. a

(4) in situafii obiective,.cum ar fi calamitdli,


intemperii, epidemii, pandemii, alte situaJii
consiliului clasei se pot des{dqura on-line, p.in exceplionale, gedin{ele
mlllou". in sisrem de videoconfbrintd.
"iJ;;;i;;;unicare

Articolul52
Consiliul clasei are urmitoarele atribufii:
a)analizeazd de cel pulin doud ori pe an progresul
gcolar $r comportamentul fiecdrui elev;
b)stabileqte mbsuri de sprijin atdt pentru elevii
cu probleme de invdfare sau de comportament,
cat gi pentru elevii
cu rezultate deosebile;
c)stabilegte notele/calificativele la purtare pentru
fiecare elev al clasei, in func1ie de fiecvenJa gi
acestora in activitatea qcolard comportamentul
9i extragcolard; propune consiliului proi"*.ut uulidur"u
noteloi -J -i.i de 7,00,
respectiv mai mici de 8,00 pentru unitdlile
de invd{dmant cu profil pedagogic, teologic ai militar, sau a
calificativelor mai mici de,,bine.., pentru invdjdmdntul
pnmar;
d)propune recompense pentru elevii cu rezultate
deosebite;
cu parinlii qi elevii ori de cAte ori este
?l
r,v nevoie, la solicitarea
rului/profesorului pentru invaldmantul primarTprofesorului
diriginte sau a cel pulin l/3 dintre
par :
flanalizeazd abaterile disciplinare ale elevilor
gi propune inv[!dtorului/institutorului/profesorului pentru
primar/profesorului diriginte sanc(iunile
invstaTantul
legislalia in vigoare.
disciplinare prevazute pentru elevi, in conformitate cu

Articolul53

(1) consiliul clasei se intrunegte inprezenla


a cel putin 213 dintotalul membrilor gi adopta
jumdtate plus unu din totalul membrilor hotdrdri cu votul a
sdi.
( 1) La sfhrqitul fiecdrei qedin(e
a consiliului clasei, toli membrii au
obligaJia s6 semneze procesul-
verbal de gedin{d' Procesele-verbale se scriu in regishul
de procese-verbale are consiliilor clasei,
unitafli de invd{amdnt' pe fiecare nivel de inv{dm;nt. constituit la nivelul
Registrul o. pro..,..--*rbale se numer oteaza pefiecare
se inregistreazS' Registrul de procese-verbale pagin' gi
proceselor, numerotate gi indosariate pentru
al consiliilor clasei este insolit de un dosar ca.re
conline anexere
fiecare gedinfd.

L9
Capitolul II
Responsabilitlfi ale personalului didactic in unitatea
de invf{im6nt

Secfiunea I
coordonatorul pentru proiecte gi programe educative gcolare
gi extraEcolare

Articolul54
(1) coordonatorul pentru proiecte qi programe educative gcolare
gi extragcolare este, de regul6,
un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral
gi aprobat de cdtre consiliul
criterii specifice aprobate de cdtre consiliul de administrali. de
administralie, in baza unor
ar u,ritagl Jeinvalamant.
gi e coordoneazd activitateaeducativi
,o
comisiei de invaJdmdnt primar, cu
li
,- sta, cu
reprezentan{i ai consiliului elevilor, cu consilierul gcolar
gi cu partenerii guvernamentali gi neguvemamentali.
(3) coordonatorul pentru,proiecte gi programe educative
gcolare gi extragcolare igi deslbgoard activitatea
prevederilor strategiilor Ministerului EducaJiei privind inbaza
educalia f";#;i nonformald.
(4) Directorul unitafli de invalhmant stabilegte
atribufiile coordonatorurui pentru proiecte gi programe
gcolare gi extragcolare, in functie de specificul educative
unitafi.
(5) coordonatorul pentru proiecte gi programe educative
gcolare gi extragcolare poate fl remunerat suplimentar din
fonduri extrabugetare, conform tegistaliei in vigoare.

Articolul55
coordonatorul pentru proiecte gi programe educative gcolare
gi extraScolare are urmatoarele atribulii:
a)coordoneazd" monitorizeazd, qi evalueazd activitatea
educativd nonformald din unitatea de inva{6m6nt;
b)avizeazl'planificarea activitallor din cadrul programului
activitdtilor educative
c)elaboreaz[ proiectul programului/calendarului uJtiuitaliioi"Ju.uiiu". ale
clasei/grupei;
unitalii de inva{6mAnt, in conformitate cu planul de dezvoltare 9.or*. 9i extragcolare are
institulional[, cu direcJiile stabilite de cdtre
inspectoratul gcolat qi minister, in urma consultarii
consiliului ,.p.#nlutiu ur
parinJilor, asocia{iei de pbrin}i, acolo unde exist6.,
gi a elevilor, gi il supune spre aprobare
administra{ie; consiliului de
d) elabor eazd, propune gi impl emente azd pr oiecte de pro grame
educative;
e)identifici tipurile de activitatri educative extra$colare
care corespund nevoilor elevilor, precum
9i posibilita{ile detealizare a acestora, prin consultarea elevilor, aconsiliului
reprezentativ al pdrinfilor gi
asociajiei de parinJi, acolo unde exist6:
fsprezintl' consiliului de administralie rapoarte anuale
privind activitatea educativd gi rezultatele
g)disemineazd informafiile privind activitaflle acesteia;
educativr derulate in unitatea de invdfdmdnt;
h)faciliteazdimplicarea consiliului reprezentativ al pbrin{ilor
gi asocia}iei de pirinli, acolo unde existd, pi
paftenerilor educa{ionali in activitdtrile educative; a

gi propune forme de deslbgurare a consultafiilor


cu pdrinJii sau reprezentanlii legali pe teme
3otj:TlTtu "matici
jrlffr#Xfft*oreazd instrumente de evaluare a activitatrii educative
nonformale desfbgurate la nivelul unitafli de
tizite de studii pentru elevi, in tard gi in strain[tate, desfdgurate in
5]ffiii:tff cadrul programeror de parteneriat

l)orice alte atribufii rezultdnd din legislaJia in vigoare.


Articolul56
Portofoliul coordonatorului pentru proiecte gi programe
educative gcolare gi extragcolare conJine:
a)oferta educa{ionalf, a unitilii de inviJdmd.nt in domeniul
activitelii educative extrascolare;
b)planul anual al activitafii educative extragcolare;
c)programe de parteneriat pentru realizarea de activitad
educative extragcolare;
d)programe educative de preven{ie gi interventie;

zv
e)modalitau de monitorizare gi evaluare a activitatrii
educative extragcolare; f)m6suri de
optirnizare a ofertei educa{ionale extragcolare;
g)rapoarte de activitate anuale;

in rormat retric/erectronic, transmise de inspectoratur


3i1'HfiilffiTffiif##:'ffJitj:X?33.:ifl?:corard, scolar ei

Articolul5T
ecolar stabileste o zi metodica pentru coordonarorii pentru proiecte
5ll,*.r,i3r;;i";X11 si programe educative
(2) Activitatea desfhEuratd. de coordonatorul pentru proiecte gi programe
educative gcolare qi extragcolare se
regase$te in raportul anual de activitate, preientat in consiliul
de idministralie. Activitatpa educativa gcolara qi
extraqcolara este parte a planului de dezvoltare
institufionald a unitStii de invS{dmant

Secfiunea a 2_a
profesorul diriginte
Articolul58
(1) Profesorul diriginte coordoneazd activitateaclasei
din invd(6md.ntul liceal qi profesional
(2) Un cadru didactic poate indeplini atribu{iile
de profesor diriginte la o singur5 fbrmaJiune
de studiu
Articolul5g
(1) Profesorii diriginJi sunt numili, anual,
de cdtre directorul unitdlii de invdjd,mdnt,inbazahotar'rii
administrafie. consiliului de
(2) La
numirea profesorilor diriginti se are in vedere,
in mdsura posibilitblitor, principiul continuitalii,
clasa sd aibd acelagi diriginte pe parcursul astfel incat
unui nivel de invhJbmAnt.
(3) De regulb' poate fi numit profesor diriginte
un cadru didactic titular sau suplinitor care
pulin o jumatate din norma didacticd in unitatea are cel
Articolul60
de invd{6m6nt qi .*"
p."oa la clasa respectivd.
(1) Activitaflle specifice funcJiei de diriginte sunt prevazute in fi9a
postului cadrului didactic.
(2) Profesorul diriginte realizeazdanual planificarea
activitdlilor,conform proiectului de dezvoltare instituJionald gi
ale colectivului di elevi pe care il coordoneazb. pr*ifi.ur.u ," urin"*i a"cdtre
ili'?fliiliffif|f#: directorur
educa{ional' consiliere
si orientare profesionard sunt obligatorii
f1]t r"*frll,"Jff5rhil*'t si sunt des{hsurate de
a)in cadrul orelor din aria curriculard consiliere
gi orientare;
b)in afara orelor de-curs' in situalia in care in planul-cadru
aceastd situa{ie' dirigintele stabileqte,
ru este prevdzutd ora de consiliere gi orientare. in
activitd{ile de suport educaJional, consiliere gi
;.;;;i'""
consultdnd colectivur interval orar in care se vor desfdgura
orientare profesionala, care va fi adus la cunogtinJd
parinlilor 5i celorlalte cadre didrctice. Planificarea elevilor,
or.i d.;i;;;^"..u", activitefl se realizeazacu aprobarea
directorului unitatii de invdJdmant, iar ora
respectivd se consem neaz|incondica de prezenJ'.
activitafl de suport educafional, consiliere
!11",,.,^.1l"oti:",llri;'r:**t?:oara si orientare proresionala pentru
a)teme stabilite in concordanJd cu specificul
varstei, cu interesele sau solicitdrile elevilor,
gcolare in vigoare elaborate pentru pe bazaprogramelor
aria curricularS,,consiliere gi orientare,,,
b)teme de educa{ie in conformitate cu prevederile
actelor r".-u,iu" iiur. strategiilor na{ionale,
precum 9i in baza parteneriatelor incheiate
de Ministerul EducaJiei cu alte ministere,
(5) Profesorul diriginte des{dqoard activitd{i institulii qi organizaJii.
educative extragcolare, pe care le stabilegte
parin{ilor, in concordanJd cu specificul varstei gi dup6 consultarea erevilor gi a
nevoilor identificate pentru colectiwl
de elevi.

2t
Articolul6l
(1) Pentru rcalizarea unei comunicdri constante cu pdrinJ
acord cu acegtia, lunar, o intAlnire pentru prezentarea ln
educaJionale sau comportamentale specifice;le acestora.
:t
pandemii, alte situalii excep{ionale, iceste intAlniri
se pot l:
sistemde videoconferinJd.

(2) Planificarea orelor dedicate intalnirilor diriginlilor


cu pdrinlii sau reprezentanlii legali de la fiecare fbrmafiune
de studiu se comunicd elevilor
9i pdrinlilor sau ieprezentan{ilor iegali ai acestora gi se afiqeazd la aviziersau pe site-ul
unitiJii de invi{dmAnr.

(3) intdlnirea cu pdrinJii sau reprezentanlii legali se recomanddL a fi individuald, in conformitate cu


o programare stabilitd in prealabil' La aceastd intalnire, la solicitarea pdrintelui/reprezentantului legal sau
dirigintelui, poate participa gi elevul. a

Articolul62
Profesoru I diriginte are urmltoarele atribufii:
1. organizeazd gi coordoneazd:
a)activitatea colectir'ului de elevi qi colaboreazd cu
cadrele didactice in vederea asiguririi continuitafi participdrii
1a activitatea de inv6!are prin intermediur
tehnologiei gi int.rn"tutui,
b)activitatea consiliului clasei;
sau reprezentan{ii legali la inceputul gi sfArgitul anului gcolar gi ori de
cAte ori este cazul;
gcolard gi profesionald pentru elevii clasei;
9i de consiliere, mai ales cu privire la activitatea de invafare prin intermediul
tehnolosiei si

0 activitail extracurriculare gi extragcolare in unitatea de lnvd{hmant


gi in afara acesteia,
realizate prin intermediul tehnologiei gi al intemetului; inclusrv activitaJile

2. monitorizeazd;
a)situatia la invdldtura a elevilor;
b)frecvenla la ore a elevilor;
c)participarea gi rezultatele elevilor ra concursurile gi
competiliile gcolare:
d)comportamentul elevilor in timpul activitallor gcolare,
extragcolare gi extracurriculare;

e)participarea elevilor la programe sau proiecte gi implicarea


acestora in activit[{i de voluntariat:

3. colaboreazd cu;

a)profesorii clasei gi coordonatorul pentru proiecte qi programe


educative gcolare gi extragcolare pentru informarea
privind activitatea elevilor, pentru solulioni"u unor
situalii specifice activitaJilor qcolare gi pentru toate
aspectele
care vveazd,procesul instructiv_educativ, care ii implica pe elevi;
b)cabinetele de asistenJd psihopedagogici, in activitafl
de consiliere 9i orientare a elevilor clasei;
c)directorul unitatii de inviJdmdnt, pentru organizarea
unof activitatri ale colectivului de elevi, pentru inilierea
unor
proiecte educalionale cu elevii, pentru rezolvarea
unor probleme adrninistrative referitoare la intrelinerea
dotarea sdlii de clas6, inclusiv in scopul pdstrdrii gi
bazei materiale, penir"u solulionarea unor probleme
sau situa{ii
deosebite, apArute in legdturd cu colectiwl de
elevi;

I de parinfi, pdrinlii sau reprezentanJii legali pentru toate


aspectele care vizeazd,activitatea
e importante la care acegtia participa qi cu alli
parteneri implicafi in activitatea educativa

e)al1i parteneri implicafi in activitatea educativS gcolard gi extragcolard;


f)compartimentul secretariat, pentru intocmirea documentelor
gcolare gi a actelor de studii ale elevilor
g)persoana desemnata pentru gestionarea SIIIR, clasei;
in vederea *-pr.iatiii actualtzdLriidatelor referitoare
la elevi:

zz
- reprezentanlii legali, despre prevederle regulamentului
ilf.!ffiXx]'"rr,?);,tt#;:t,ff#Jr1l de organizare si

b)el
priv I $1 examene gi cu
c)p
ace despre frecvenJa
scris, ori de cAte ori este nevoie; gali' precum 9i in
d)parinlii sau reprezentanlii legali, in cazulin
care elevul inregistreazd absenle nemotivate;
scris; numdrul acestora se stabileqte prin regulamentul informarea se face in
de organfzu." gi n n"lionare a fiecarei unitati
de invafrmant;
e)parinfii sau reprezentanlii legali, in la situatriile de corigen{b, sanctionarile disciplinare,
scris, referitor
neincheierea situaliei qcolare sau repetenJie;
(1) indeplinegte alte atribulii stabilite de cdtre conducerea
unitafii de invdldmant, in conformitate cu legislaJia
vigoare sau fiFa postului: de ex, informeazd,ele.ii in
si parinlii o.rpr. -oauiitutea de organizare a activitatii didactice
prin intennediul tehnologiei gi a internetului, inclusive
cu privire la drepturile
;i obligaliile pe care le au

Articolul63
Profesorul diriginte mai are gi urmltoarele atributii:
a)completeazd catalogul clasei cu datele de identificare
gcolara are elevilor (nume, iniliala tatdlui, prenume,
numdr matricol);
b)motiveazb absenJele elevilor, in conformitate
cu prevederile prezentului regulament gi ale regulamentului
organizare gi functionare a unitatii de invdldmdnt; de
c)propune' in cadrul consiliului clasei gi in consiliul
profesoral, nota la puftare a fiecarui elev, in
cu reglementdrile prezentului regulament; confonnitate
d)aduce la cunogtinla consiliului profesoral, pentru
aprobare, sancfiunile elevilor propuse de
clasei, precum gi propunerea de ridicare a sanctiunilor cdtre consliul
priuina ,.aJ.r"u not.i la purtare;
e)pune in aplicare sanctiunile elevilor decise
de consiliul profesoral in conformitate cu prezentul
regulament gi statutul elewlui;
gcolarh a fiecdrui elev la sfrrgit de semestru
gi de an ;colar gi o consemneazi in catarog gi
3"t1"*til:'i3$a in
g)tealizeaz6'ierarhizareaelevilorla sfhrgit de an gcolar pebazarezultatelor
acestora;
h)propune consiliului de administraJie acordarea
de burse pentru elevi, in conformitate
cu legislaJia
i)completeaza documentele specifice c llectiwlui in vigoare;
de elevi gi monitorizeazit
completarea portofoliului educalional al elevilor;
i)intocmegte calenda'ul activitaflor educative extraqcorare ale clasei.

Articolul64
l) La nivelul fiec[rei unitdtri de invdJdmdnt funcJioneazd comisii:
l. cu caracter pennanent;
2. cu caracter temporar;
3. cu caracter ocazional.
(2) Cornisiile cu caracter perutanent sunt:
a)comisia penhu curriculum;
b)comisia de evaluare gi asigurare a calitalii;
c)comisia de securitate gi sandtate in muncd gi pentru
situa{ii de urgentd; d)comisia
pentru confrolul rnanagerial intern;
e)comisia pentru prevenirea qi eliminarea violenlei,
a faptelor de coruplie gi discriminSrii in mediul
promovarea interculturalitalii. gcolar gi
f) comisia pentru mentorat didactic gi formare in cariera
didactic'.
(3) comisiile cu caracter permanent igi desfrgoari activitateape
caracter temporar igi desfbgoard activitatea doar
tot parcursul anului gcolar, comisiile cu
in anumite perioade ale anului gcolar, iar comisiile cu caracter

23
ocazional sunt inflintrate ori de cate ori se impune
constituirea unei astfer de comisii, pentru rezolvarea unor
probleme specifice aparute la nivelul unitEtii de invalamAnt.
(4) comisiilecu caracter temporar 9i ocazional vor fr stabilite
de fiecare unitate de invdJdmdnt, prin regulamentul
de organizare gi funclionare a unit6trii de invdtamdnt.

Articolul65

1) comisiile de la nivelul unitdtii de invdJdmantigi


desfhqoard activitatea pebazadeciziei de constituire
directorul unitaui de invalamant. in cadrul comisiilor ernise de
prevdzute la art. 64 alin. 2 lit. b) gi e) sunt
reprezentanfi ai elevilor 9i ai prrinlilor sau ai reprezenianlilor cupringi 9i
legali, nominaliza[i de.orrritiut gcolar al elevilor,
respectiv consiliul reprezentativ al pdrintilor gi asocialia
de parin{i, acolo unde existd.
unitatea de invd![mant gi documentele elaborate
de membrii cornisiei sunt
(pO, note interne).
azi qi comisii cu caracter permanent, temporal qi ocazional,
confbrm deciziilor
(4) Atribufiile comisiei pentru mentorat didactic
gi formare in cariera didactici sunt urmatoarele:
a) asigurd' la nivelul unitafii de invdfdmant, planificarea, orgurizareaqi
desfEgurarea activitililor din domeniul
formbrii in cariera didacticd;
b) realizeaz'' diagnozade formare continud ra nivelul
unitaui de invdJamdnt;
c) asigurd evaluarea stadiului de indeplinire a cond
evaluare, indeplinirea condiliei de formare prin dupd
acum
prevdz.,t, inclusiv prin recunoagterea gi echivalarea
in l"-tl]
lparll
personalului didactic la programe pentru dezvoltare
prof.e
d) asigur[ monitorizarea impactului formErii cadrelor
didactice asupra calitalii procesului de predareinv6fare-
evaluare si a progresului scolar al elevilor;
e) organizeazd activitafi pentru dezvoltare profesionald continu[ - acJiuni specifice unitadi de invaJamdnt, leclii
dernonstrative, schimburi de experien{d etc.;

D implementeazd standardele de formare asociate profilului


profesional al cadrelor didactice;
g) consiliazd cadrele didactice in procesul de predare-invitare-evaluare,
inclusiv in sistem blended learning/online;
h) realizeazd'graficul activitatilor de practicd pedagogicd
qi monitorizeazd activitatea profesorilor mentori,
in care unitatea de invi{dmdnt este in cazul
Ecoald de aplicafie,
e) asigura organtzarea qi desfbqurarea activitafilor specifice
de mentorat didactic pentru cadrele didactice debutante,
vederea sustinerii examenului nafional pentru definitivare in
in invdldmdntul preuniversitar;
l) tealizeazd rapoarte qi planuri anuale privind dezvoltarea profesionald
continua Ei evolulia in cariera didacticI a
personalului didactic incadrat in unitatea de invdfdmAnt;
atribulii decurgand din legislalia in vigoare qi din regulamentul
de organizare gi tunclionare a unitafli de
,?uffit#:"

24
Tittul W
Structura, organizarea $i responsabilitifite personalurui
didactic auxiliary gi nedidactic
Capitolul I
Comp artimentul secretariat

Articolul66

(l) compartimentul secretariat cuprinde, dup6,caz,posturile


de secretar-gef, secretar gi informatician.
(2) cornpartimentulsecretariatestesubordonatdirectorurui.
(3) Secretariatul funclioneazd in program de
I'rcru cu elevii, parinJii sau.reprezentanfii legali
interesate din afara unitdJii, aprobat
d! director, in baza hotararii
sau alte persoane
de administra{ie.
"orrritirtui

Articolul6T
Compartirnentul secretariat are urmdtoarele atribu{ii:
a)transmiterea informaliilor la nivelul unitAtii
de invllamdnt;
b)into cmirea, actualize,r ea gi gestionarea
bazelor de date :
a celorlalte categorii de documente solicitate de
citre

onale, pdstrarea, organizarea gi acfualizarea permanenta


a
migcarea antepregcolarilor/pregcolarilor/elevilor, inbaza
e)rezolvarea problemelor specifice pregatirii
gi desfhgur6rii examenelor gi evalubrilor nalionale, ale
concursurilor de ocupare a posturilor't u"*1.,
conform atribuliilor p..uarut. de legislalia in
postului; vigoare sau de tiga
f)completare4 verificarea, pbstrarea in condiJii
de securitate gi arhivarea documentelor referitoare
la situalia
actelor de studii qi a documentelor gcolare,
3f in conformitate
uridic al actelor de studii gi al documentelor
$oo de eviden{d
n ordin al ministrului educaliei:
h)selecfia' eviden{a gi depunerea documentelor
la Arhivele Na}ionare, dupd expirarea termenelor
stabilite prin ,,Indicatorul termenelor de pdstrare", de pdstrare,
aprobat prin ordin al ministrului educajiei;
i)p[strarea gi aplicarea gtampilei unitalii pe documentele
avizategi semnate de persoanele competente,
existenJei deciziei directorului in acest sens: in situafia
j)intocmirea Ei/sau verificarea, respectiv
alizarea documentelor/documentaliilor, potrivit
legisla{iei in vigoare
sau figei postului;
k)intocmirea statelor de personal;
l)intocmirea' acfializareagi gestionarea dosarelor
de personal ale angajalilor unitafli de invd{dmdnr;
m)calcularea drepturilor salariale sau de alt6 natura in colaborare cu serviciul contabilitate;
n)gestionarea corespondenfei unitdJii de invd{dmdnt;

o)intocmirea qi actualizarea procedurilor activitafilor


desfbgurate la nivelul compaftimentului, in
cu legislafia in vigoare; confbrmitate
p)orice alte atribu{ii specifice compattimentului,
rezultand din legislaJia in vigoare, contractele
muncd aplicabile'. regulamentul de organizare gi colective de
func{ionare aiunitafli, regulamentul intem,
consiliului de administraJie gi deciziile directorului, hotdr6rle
stabiliie in ,ur"inu ru.

Articolul63
de invhJdmdnt pune la dispozilia personalurui
I:]rH"Jt1Tj5ffi"Tti::l;nitatii condicle de prezenfd, fiind
(2) Secretarul-peflsecretarul rdspunde de securitatea
cataloagelor gi verifica, la sfargitul orelor
cu profesorul de serviciu, existenJa tuturor
de curs, impreund
cataloagelor, incheind un proces-verbal
(3) in perioada cursurilor' cataloagele in acest sens.
p^t..-a in cancelarie, inir-un figet securizat, iar in perioada
pcolare, la secretariat, '.
in aceleagi condilii de siguranla.
vacanlelor

25
(4) in situa{iispeciale, atribuJiile prevdzute la alin. (1) qi
cdtre cadre didactice sau personal didactic auxiliar,
e) pot fi indeplinite, prin delegare de sarcini, 9i de
din cadrur unitalii de inv6{amdnt,
cu acordul prealabil al perso ralului solicitat.
(5) Se interzice condiJionarea eliberdrii adeverinfelor,
foilor matricol e, caracterizdrilor gi a oriciror
acte de studii sau documente gcolare.

Capitolul II
Serviciul financiar
Secfiunea 1
Organizare gi responsabilitltri

Articolul69

atoricd din cadrul unitafli de invdfdmdnt in care sunt


{a contabild, intocmirea gi transmiterea
rivire la finanJarea gi contabilitatea institufiilor, prevdzute
munc6 aplicabile, de regulamentul de organizare gi
(2) Serviciul financiar cuprinde, dupl.caz,administratorul
financiar, precum gi ceilalli angajali asimila{i funcJiei
prevAzute de legisla{ia in vigoare, denumit generic
,,contabil,..
(3) Serviciul financiar este subordonat directorurui
unitafii de invdJdmant.

Articolul T0

Serviciul
a;deslEqurarea
b)gestionarea,
al unitdtii de invdfimAnt, in confonnitate cu
dispoziJiile leg
c)intocmirea proiectului de buget gi a raporh-rlui
de execu{ie uug"turaflo.rrorm legisla}iei in
colective de muncd aplicabile; vigoare gi contractelor
d)informarea periodicd a consiliului de administralie
cu privire la execuJia bugetara;
e)organizarea contabilitAfl i veniturilor gi cheltuielilor;

operafiuni care afecteazapatrimoniul unitarii


r*3':"t"Ti::x,Hinfii,T'*:*L:#:6rei de invildmant si
g)intocmirea qi verificarea statelor de platd in
colaborare cu serviciul secretariat;
lui de inventariere a patrimoniului, in situaliile prevdzute de lege gi ori de cdte ori
necesar;
a exerciliului fi nanciar;
1)indeplinirea obligafiilor patrimoniale ale unitafli de invitdmdnt
de stat, bugetul local gi fafd de terfi;
fa!6 de bugetul de stat, bugetul asigurdrilor sociale
k)implementarea procedurilor de contabilitatet
l)avizarea' in condi{iile legii, a proiectelor de contracte
sau de hotdrdri ale consiliului de administra}ie,
angajeazi, fond uri le prin care se
uni tali i:

lichidarea, ordonanlarea gi

\afiain vigoare gi hotdrArile consiliului de administra]ie


gi
in fiEa postului.

26
Secfiunea a 2-a
Management financiar

Articolul Tl
(1) financiari a unitalilor de invd{dmant se organizeazd,gi se desfhgoard
*T;5;:"t"ttate cu respectarea legisla{iei
(2) Activitatea financiard a unitaui de inviJ6m6nt se des{hgoard pe baza bugetului
propriu.
bat, directorul gi consiliur de administra{ie actuarizeazd,programul
te mdsuri ce se impun pentru asigurarei incadrarii anual de achizilii
trtu.* iui.g-iirol'0. cheltuieli in

Articolul T2

(l)Este interzisd angajarea de cheltuieli, dac[


nu este asiguratd sursa de finan{are.
extrabugetare ale unitafli pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform
i'J-ff:,1tjr::: hotdrdrii consiliului de

Capitolul III
Compartimentul administrativ
Secfiunea 1
Organizare gi responsabititntri
Articolul T3

(1) compartimentul administrativ este coordonat de


administratorul de patrimoniu gi cuprinde personalul
nedidactic al unitdfli de invdldmAnt.
(2) compartimentul administrativ este subordonat directorului
unitafii de invdJdmdnt-

Articolul T4
Compartimentul administrativ are urmdtoarele atribulii:
a) gesti onarea b azei mater iale;

sarcina unitatrii, ei a lucr6rilor de intreJinere,


lll?ffi;:;:tffi?:',ffi:Xl,t" igienizare, curdJenie qi
c)intre{inerea terenurilor, cladirilor gi a tuturor
componentelor bazei didactico-rnateriale;
d)realizarea demersurilor necesare oblinerii autoriza{iilor
de funclionare a unitalii de invdfamdnt;

e)recep{ia bunurilor, serviciilor


9i a lucrdrilor, printr-o comisie constituita la nivelul compartimentului;
finregistrarea modificdrilor produse cu privire la existenJa, utilizarea
gi migcarea bunurilor din gestiune gi
prezentar ea actelor corespurzdtoar e serviciului fi nanciar;
g)evidenJa cons umului de materiale;
h)punerea in aplicare a mdsurilor stabilite de conducerea unitatii de invd{dmant
_cdtre
securitatea in rnuncd, situaliile de urgentd p.S.I.; privind sdnatatea $i
9i
i)intocmirea proiectului anual de achizi\ii gi a documenta{iilor
de atribuire a contractelor;
j)orice alte atribu{ii specifice compartimentului,
rezultdnd din legisla{ia in vigoare, hotdrdrile
administralie qi deciziile consiliului de
directorului, stabilite in sarcina sa, preciza-te
explicit in fisa posturui.

27
Secfiunea a 2_a
Management administrativ

Articolul T5
EvidenJa' otganizuea, actualizarca documentelor contabile, ptezentarca
situaliilor financiare referitoare la
patrimoniu 9i administrareabazei didactico-materiale a unitaflior
de invdJdmant se realizeazd in confbrmitate
cu prevederile legislatiei in vigoare.

Articolul T6
( )
1 Inventarierea bunurilor unitatii de invdfdmdnt se realizeazd.de cdtre comisia de inventariere,
numit[ prin decizia directorului.
(2) Modifichrile care se opereazd in listele ce cuprind bunurile aflate in proprietatea
unitdlii de
invitamdnt se supun aprobdrii consiliului de administratie de cdtre
director, la propunerea adminishatorului de
patrimoniu, in baza solicitdrii compartimentelor func{ionale.

Articolul TT
(l) Bunurile aflate in proprietatea unitafi de invd{dmdnt de stat sunt administrate
de cbtre consiliul de
administratie.
(2) Bunurile aflate in proprietatea unitdtrii de invdlamdnt particular
private.
sunt supuse regimului juridic al proprietdtii
Articolul T8
Bunurile, care sunt tempofar disponibile gi care sunt in proprietatea
sau administrarea unitalii de inva{6mant,
pot fi inchiriate inbazahotdrdrii consiliului de administratie.

Capitolul IV
Biblioteca $colari
Articolul T9
de inv6!6mdnt se organizeaza gi func{ioneazd biblioteca qcolard
fllifinn*tte sau centrul de documentare qi

(2) Acestea se organizeazl, gi funclioneazdinbaz


complet[rile ulterioare, gi a regulamentului aprob
cu modificarile gi
ii.
(3) in situaJii excep{ionale, bibliotecarul sau profesorul documentarist
poate primi 9i alte atribuJii din partea
conducerii unitafli de invd{amdnt, precizate expricit in iEa postului.

(4) in unitd{ile de inva{dmdnt se asigurd accesul gratuit


al elevilor gi al personalului la Biblioteca gcolara virtuald
gi la Platforma gcolard de e-learning.

5 Platforma gcolard de e-learning este utilizat6 de cdtre


unitatea de invd{dmdnt, pentru a acorda asisten}d elevilor in
timpul sau in afara programului gcolar, in perioada in care sunt suspendate cursurile gcolare, precum gi elevilor care
nu pot frecventa ternporar cursurile, din motive rnedicale.

28
Titlul \{I
Elevii
Capitolul I
Dobf,ndirea gi exercitarea calitlfii de elev

Articolul 80 -Beneficiarii primari ai educaJiei sunr anteprescolarii, qcolarii qi elevii.

Articolul Sl
degte odatd cu inscrierea la invdlamdntul primar
;i se pf,streaza pe bt parcursul
studiilor din invaldmAntul secundar superior liceal, proflssional,
respective terfiar
(2) inscrierea se aprobd de cbtre consiliul de administra{ie,
cu respectarea legislaJiei in vigoare, a
prezentului regulament 9i a regulamentului de organizare gi
funclionare al unitdtrii, ca urmare a solicitd.rii scrise a
parinJilor sau reprezentanlilor legali.
(3) Elevii inscrogi ca elevi audienfi beneficiazr
de drepturile gi indatoririle prevrzute in Statutul elevului (cf.
oil{E 3797t8.03.2023)
(4) inscrierea in clasa a IX-a din invdlamdntul
liceal sau din inv6{6m6ntul profesional, inclusiv invb{[mantul
profesional $i tehnic se face in conformitate cu metodologiile
aprobate prin ordin al rninistrului educaJiei
Articolul 82 - Drepturile elevilor
Elevii beneficiaza de urmatoarere drepturi in sistemur educational:
a) accesul gratuit la educatie in sisternul de invatamant
de stat. Elevii au dreptul garantat la un invatamant
echitabil in ceea ce priveste inscrierea/adniterea, parcurgerea
si finalizarea studiilor, in functie de parcursul
scolar pentru care au optat corespunzator intereselor, pie
tirii si competentelor lor;
b) dreptul de a beneficia de o educatie de calitate inunitatile
de lnvatamant, prin aplicarea corecta a
a programelor scolare si prin utilizarea de catre
ce, in vederea formarii si dezvoltarii competentelor

a pentru disciplinele din curriculumul la decizia


mant, in concordanta cu nevoile si interesele de
imatare ale elevilor, cu specificul scolii si cu nevoile comunitatii
localelpartererilor economici;
d) dreptul de a benerrcia de scorarizare inlimba materna,
in conditiile legii;
e) dreptul de a studia o limba de circulatie intemationala,
in regim bilingv, in conformitate cu Legea
educatiei nationale rc. u20fi, cu modificarile si compretarile
ulterioare;
I dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic,
redidactic si dinpartea altor elevi din cadrul unitatii de invatamant.
unitatea de invatamant preuniversitar
niciun elev nu este supus discriminarii sau hartuirii pe
criterii de rasa, etrie, limba, religie,
dtzabiliTati, nationalitate, cetateti.e, varsta, orientare sexuala,
stare civila, cazier,trp de
socioeconomica, probleme medicale, capacitate irtelectuala
sau alte criterii cu potential
g) dreptul de a beneficia
evii din rnvatamantul de stat si din
rnvatamantul obligatoriu p
invatamantul in limba romana, cat
si pentru eel in limbile mrn

":]
D

J) dreptul de a beneficia de sustinerea statului, pentru elevii


cu nevoi sociale, precum si pentru elevii
cu cerinte educationale speciale, conforrn prevederilor le re in vigoare;
k) dreptul la o evaluare obiectiva si corecta;
1) dreptul de a contesta rezultatele evaluarii lucrarilor
scnse;
m) dreptul de a beneficia de disciplire din curriculumul
7a decizia scolii, invederea obtinerii de trasee
fexibile de invatare;
m) dreptul de a primi premii- si recompense pentru
extrascolare, inlimita resurselor disponibile;
rezultate deosebite la acti\itatile scolare si
n) dreptul de a avea acces la actele scolare prop-ii ce staula
baza situatiei scolare;
o) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul si forma de invatamant
pe care le vor urma si sa
29
arcagap elor, pregatirii si cornpetentelor lor;
p) dreptul I ismului Jducationat, i.r ucoro cuparticularitatile de varsta
si cu cel scolare deosebite pot iro-o,na 2 ani d.estudii intr-un
an
cr de administratie ar unitatii de invatamant preuniversitar,
lo a 2 ani de studii intr_un an scolar, aprobata prin
ordinal
n ntifrce;
q) dreptul de scolarizare la oomiciliu sau in unitati
complexe de asistenta medicala, de tip spital,
inconformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili
respectrvpentru elevii care sufera de boli cronice
dincauzaunei dizabilitati,
sau care au afectiuni pentru care sunt spitalizati
perioala mai mare de 4 saptamani; pe o
r) dreptul de a primi informafii cu privire la planificarea
materiei pe parcursul intregului an
gcolar (cf. OME 379718.03.2023)
s) dreptul de a fi informat privind notele acordate, imintea consemnarii
acestora;
t) dreptul de a intrerupe/relua studiile si de a bereficia de transfer intre tipurile de invatamant, in
conformitate cu legislatia in vigoare;
u) dreptul de a avea conditii de acces de stuiiu si evaluare adaptate dizabilitatilor,
p-oblemelor
onditiile legii;
limentara organizate in cadrul unitatii de invatamant;
rn caz\tI ln care nu sunt prezenti la ora
loc de coercitie.
a de invatamant pe care le vor urma si sa
regatirii si competentelor lor;
i educational, in acord cuparticularitatile de varsta
deosebite pot iromova 2 ani de studii intr_un an
scolar. Avizul deins de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar,
pebazaunei metodo studii intr-un an scolar, aprobata prin ordinal
ministrului educatiei :::::U"
z) dreptul de scolarizare la oomiciliu sau in unitati complexe
de asistenta medicala, de tip spital,
inconformitate cu prevederile legale' pentru elevii care sunt nedeplasabili dincauza
respectrvpentru elevii care sufera de boli cronice unei dizabilitati,
s u care au afectiuni pentru care sunt spitalizati pe o
perioala mai mare de 4 saptamani;
aa) dreptul de a oferi fe1!!ack, dupi parcurgerea primelor
doud sau trei interval de cursuri din
anul qcolar' cadrelor didactice care predau la clasr prin
fige anonime sau prin intermediul unor
chestionare
bb) dreptul de a '2023)
a consemnarii acestora;
cc) dreptul de a
transfer intre tipurile de invatamant' in
conformitate cu legislatia in vigoare;
-)j:l^t:] de a avea conditii de acces de stuiiu si evaluare adaptate dizabilitatilor,
p-oblemelor
urtrurual e de invatare, in
ee) dreptul ele de pregatire
rf dreptur atalogibsinta d :;il;:"9#ilatii
de invatamant;
de curs' Este interzisa consernnarea absentei ca
mijloc de coercitie.

Articolul83
Elevii promovali vor fi inscrigi de drept in anul urmator, dacb nu existd prevederi
specifice de admitere in clasa
respectivd, aprobate prin ordin al ministrului educaliei.

Articolul 34
(1) calitatea de elev. se exercitd prin frecventarea
cursurilor gi prin participarealaactivitalile exrstente
programul fiecdrei unitAfl de invhJdmAnt. in
(2) calitatea de elev se dovedegte cu carnetul de elev,
vizat lainceputul fiecbrui an gcolar de cdtre unitatea
invdJdm6nt la care este inscris elewl. de
Articolul 35
(1) Prezen{a elevilor la fiecare ord de curs se verificd de cdtre
cadrul didactic, care consemn eazd,in
mod obligatoriu, fiecare absen{d. Absen{a se consemneaza
in catalog doar in cantl incare elevul nu este present
ora de curs si nu poate fi folositd ca mijloc de coercilie. la
absenlelor se face de cdtre profesorul pentru
invdJdmantul diriginte in ziua prezentrrii actelor
,o"],,u""arrJ"tivarea

30
(3) in cazul elevilor minori, parinfii sau reprezentan{ii legali
au obligaJia de a prezenta personal profesorului
diriginte actele justificative pentru absen{ele copilului
s6u.
(4) Actele medicale pebaza c6rora se face motivarea
absenJelor sunt, dupd caz: adeverinld eliberatd
cabinetului qcolar' de medicul de familie sau medicul de medicul
de speciaiitate , adeverinlFlcertificat medical/foaie de
externare/scrisoare medicalh eliberat([) de unitatea
sanitard in care elevul a fost internat. Actele medicale
trebuie sd
gcolar sau a medicului de familie care are
in eviden{d frgele medicale/cametele de sdnrtate
;i:ilt"t?"ti'tnetului
(4) in limita a 40 de ore de curs pe an scolar.
d
absenJele pot fi motivate doar pe baz cererilor
-T:
elevtrlrri mainr orirocatA ?h\,;+x+^-..r,-:t:,^^L:L,
j:l'j:::^tllltj:lt']ltnstitutorului/profesorurui pentru invd{dmantul primar/profesorului diriginte
;iH::l de morivare de c6rre directorul uniiagi oe invaiamant.
l*3::l^"^::lry:.'lp..."tibil ra sediur unitifii d. r";;d;il;;;;; parcursur anurui scorar, actere pe
ltl-l::t:::::11:l-*'-"':.nustreazd
f6) Neresnectarec feffipn"t,,i prevazut 1^ ^1:,- (5)
-ra'x-.-+ ia ,
i^ ..'",.";;.;;';;1ii
I sruat 9i
arin. /.\ atrage declararea absenJeror ca nemotivate. "r.ourui.
f9]llr:::r:llearemenului
glll:+er31'orreprezentan1i,.b,",l";;;";;:;;;;:,:ffiff iff
prevederilor statutului eler,ului. ""T#::'#l:",
(8) Pentru tofi elevii din invr{rmantul liceal, la fiecare 20 de absen{e
orelor de studio sau la l}oh din absenfe nejustificate nejustificate pe an scolar din totalul
oin nurnerut de ore pe an qcolar la o disciplind de
studio/modul de specialitate va fi scizuti nota la purtare
.u .at" un punct. (ct. oME 3797lg.03.2023)

Articolul 36

(l)La cererea scrisi a directorilor unitdtrilor de invSjimant


cu program sportiv suplimentar, a profesorilor-antrenori
din unitatrile de invdJdmant cu p. ogram sportiv integrat, a direltorilor
spotlive gcolare sau a conducerilor structurilor nalionule cluburilor sportive gcolare/asocia{iilor
rp"ni*,"0i*ctorul unitatii de invaJdmant aprobd
il:ilTi, lnn"fJ:ilitvilor
care patticipd ta
cantonamente si la competifii de nivet local, judetean,
regional,
(2) Director aprobd-motivarea absenfelor elevilor care participd
concursurile gcolare la olimpiadele gi
la nivel local, judelean/int..;uo.1.un, regional,
1a cererea scris6. a pr na{ional gi internaJional,
iltori.

Articolul ST
Elevii din invajamdntul preuniversitar retraqi se pot reinmatricula,
la cerere, de reguld la inceputul anurui gcolar, la
formd de invsJamant, cu susrinerea,
lff:T;,1"1'.';::i} !!,iil3j"#T;il "'"'"tt dupd, caz,a examenelor de diferenJd,
Articolul83
Fiecare clasi iEi va allege reprezentantul in consiliul
elevilor o data pe an, la inceputul anului scolar.
secret' iar elevii vor fi singuri responsabili de alegerea votul este
reprezentantului lor. profesorii nu au drept de vot
nu fe este permisi influenfarea deciziei erevilor. gi nici
1ci. oun ilsltg.,'s.z,iil-

Capitolul II
Activitatea educativl extragcolari
Articolul 39
Activitatea educativd extragcolard din
conceputd ca mediu de dezvoltare personald,
modalitate de formare gi intdrire a cul ca
i de invd}imdnt gi ca mijloc de imbundtaJire a
motiva{iei, frecvenfei gi perfbrman{ei gc a unor probleme compoftamentale ale elevilor.

Articolul90
(l)ActivitateaeducativdextraqcolarddinunitaflledeinvdJdmantsedesfEsoardinaf'araorelorde
curs.

5_t
(2) Activitatea educativd extragcolard din
unitalile de invdJdmdnt se poate desfbgura fie in incinta unitalii
invdJdmdnt' fie in afara acesteia, in palate de
9i cluburi ul..opiilo., in sportiv! q.orur., in-;-e sportive gi de
agrement, in spa{ii educafionale, culturale, "truurl
sportive, turistice, de divertisment.

Articolul9l
(1) Activitd(ile educative extraqcolare desfbgurate in unitdlile
de invalimdnt pot fi: culturale, civice,
artistice' tehnice, aplicative, gtiin{ifice, sportive, turistice,
de educalie rutiera, anheprenoriale, pentru protec{ie
civil6, de educalie pentru sdnitate gi de voluntariat.
(2) Activita{ile educative extragcolare pot consta in:
proiecte gi programe educative, concursuri,
expoziJii' campanii, schimburi culturale, excursii, festivaluri,
serb6ri, $"Joti, tabere gi caravane tematice, dezbateri,
sesiuni de fomare, sirnpozioane, vizite de studiu, "*p.ai1ii
vizite, ateliere deschise etc.
(3) Activitatea educativd poate fi prorectatb
atet la nivelul fiecdrei
grupe/clase de elevi, de cdtre profesor diriginte,
cdt qi la nivelul unitblii de invdJamdnt, de catre
coordonatorul pentru proiecte qi programe educative
gcolare gi extragcolare.
e sunt stabijite in consiliul profesoral al unitafli
de invhldmant, impreund cu
op{iunile elevilor gi ale consiliului reprezentativ
al parinlilor gi ale asocialiilor
ale reprezentanJilor regari, precum gi cu
resursere de care dispune unitatea de

(5) organizarea activitatilor extragcolare sub


forma excursiilor, taberelor, expediliilor gi a altor
liber care necesitd deplasarea din localitatea de do'riciliu activitafi de timp
se face in confonnitate cu regulamentul aprobat
al ministrului educa[iei. prin ordin
(6) Activitaflle extragcolare de timp liber care nu necesitd
deplasarea din localitate,
extracurriculare gi extragcolare organizate in incinta
unitafi c. inu?1a-ant se deruleazi
prezentului regulament gi, dupd caz, cD acordul
de prinqipiu ul iarint.lri ,uu repr
copilului/elevului, exprimat la inceputul anului gcolar.

g]rrt#H?:*l activitatilor educative extragcolare este aprobat


de consiliul de administrafie al unitalii de
Articolul92
derulate la nivelul unitafii de invaJsmant
este parte a evaluirii institu{ionale a
ffi::il:,fl'#il['.ii[?ffi;,:"aqcolare

Capitolul III
Evaluarea copiilor/elevilor

Secfiunea 1
Evaruarea rezurtateror invrf[rii. incheierea situafiei $corare

Articolul93
are drept scop identificarea nivelului la care
se afld la un anumit moment invdJarea, orientarea
iJ"lt:?;:^ gi optimizarea

Articolul94
(1) conform legii' evaludrile in sistemul de invdJamdnt
preuniversitar se realizeazd.la nivel de disciplina,
domeniu de studiu sau modul de pregdtire.
(2) in sistemul de invdfamdnt preuniversitar evaluarea se centreaza
pe competente, oferd feedback real
elevilor, parintilor 5i cadrelor didactice gi std la baza planurilor
individuale de invalare.

(3) Rezultatul evaludrii, exprimat prin calificativ,


notd, punctaj etc., nu poate fi folosit ca mijloc de
acesta reflectand strict rezultatele inva{irii, confonn coercifie,
p."".0*il", i"n"r".
Articolul95
32
(1) Evaluarea rezultatelor la invb{aturd se rcalizeazb,permanent,
pe parcursul anului gcolar.
Articolul96
(1) Instrurnentele de evaluare se stabilesc in funclie
de varstd gi de parlicularitagle psihopedagogice ale
beneficiarilor primari ai educafiei gi de specificul fiecdrei
discipline. Acesrea sunr:
a)evaludri orale;
b)leste. lucrarri scrise;
c)experimente $i activit6f practice;
d)referate;
e)proiecte;
f)probe practice;
g)alte instrumente stabilite de comisia pentru
curriculum gi aprobate de director sau elaborate
de c[tre Ministerul Educa]iei /inspectoratele gcolare.

Articolul9T
Testele de evaluare, subiectele de examen de orice
tip gi lucrdrile semestriale scrise (teze) se elaboreazd. pe baza
cerin(elor didactico-metodologice stabilite de programele
gcolare, parte a curriculumului national.

Articolul93
(1) Rezultatele evalu6rii se exprimd, dupd caz, prin:
c)note de la 1 la 10 in inva(dmantur secundar gi in
invdJamdntul postriceal.
(2)Rezultatele evaluarii se consemneazd d albastrd, sub forma:
acesta, cu obligativitatea
retariat.
probele scrise din cadrul exarnenelor/concursurilor
i regulament, se acordd nota 1 sau, dupd caz, calificativul

I anului gcolar de cel pufin e invrfare, elaborate in


interpreta rea rezultatelo rde
treprinderea unor acfiuni de il:"'i,fl"1"j::X#J,i;l

Articolul99
2' Notele acordate se comunici in mod obligatoriu elevilor gi se trec in catalog gi in
cadrul didactic care le acordd. carnetul de elev de cdtre

ecare disciplind de studiu in anul


;colar 2022_
de invlfare gi de numlrul siptimAnal de
ore
rdate annual este cu cel putin trei mai mare
inviflm6nt.
note acordate trebuie s6 fie corelat cu numdrul
de ore
ctura modulului, de regu16, o not6 la un numdr
de 25 de
e de doud.
5'Elevii aflafi in situafie de corigenfr vor avea cu.
cel pufin o noti in plus, fafi de numirul de note prevrzut la
(alin'3)' ultima noti fiind acordatr, de regulr, in
ultimeie irei septemani ale anului scolar.

Articolul l00

(1) La sfdrpitul anului gcolar, cadrele didactice au obligalia


sd incheie
(2) La sfargitul anului gcolar, profesorul diriginte
consult' consiliul clase
care sunt evaluate frecvenJa gi comportamJntul elevului,
Je
unitatea de inva{dmdnt.
respectarea i:.Tffi;J::
profesorul diriginte consultd consiliul
clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situafiei
i:ltLtf;*;lJ,nJ,t"T.u"otut'

Articolul l0l
33
(1) La fiecare disciplini de studio/modul
se incheie-annual o singuri medie,
carcurati prin rotunjirea mediei
la cel mai apropiat numir intreg. La
o diferenld de 50 de surimi, rotunjirea se face
iltiff:;.ilJ"1l:1or in
(2) Mediile se consemneazd in catalog cu cerneald
roqie.
(3) in cazul in care curriculumul este orlanizat
modular, fiecare modul se dezvoltr ca o unitate
instruire' Media unui modul se caliuleazr. autonomi de
din noteie pe parcursul
desfrgurrrii modulului, cf
unui modul"bi;";.
prevederilor de mai sus' incheierea mediei
.u.. .. terminr pe parcursur anurui se face in
momentul fi nalizirii acestuia.
(4) Media anualS generali se calculeazd
camedie aritmetici, cu dour zecimale, prin
anuale de la toate disciplinele/modulele qi de la purtare. rotunjire, a mediilor

Articolul l02

in invaf[mdntul secundarinferior secundar superior


9i gi postliceal, mediile semestriale gi
se consemneazd in catalog de chtre cadrul didactic anuale pe disciplind,/modul
care a preaat oisciptina,/modulul. veoiite la purtare
consemneaz5 in catalog de profesorii diriginli se
ai claselor.

Articolul103
(1) Elevii scutiti de efort fizic au obligalia
de a fi prezen{i la orele de educaJie fizici gi
sport. Acestor elevi nu li
::Jilf:r::ilfcative/note
si nu li se incheier"iri"l" i"""stia-iiiprina in semestiur s^u in anur in care sunt
(2) Pentru elevii scutiJi medical, profesorul de
educa{ie fizicd gi sport consemn eazE in catalog,
rubrica respectiv[' la
"scutit medical in semestrul" sau ,,scutit medicat in anul gcolar.,, specific6nd
totodata
ei data eliberarii acestuia' Documentur medical uu r, utusutiudoru.rl
:,""Tff:llJ,t"HJ:.T-' personar al
(3) Elevii scuti{i medical, semestrial sau anua],
nu sunt obligaJi sd vind in echipament sportiv
orele de educa{ie fizica gi sport, dar trebuie la
sd aibd incdlfaminle'adecv*a pentru s6lile de sport.
Absen{ele la aceste ore se consem neazd,incatalog.
(4) Pentru integrarea in colectiv a elevilor scuti{i
medical, in timpul orei de educal ie fizic,gi
spon,
cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice
care vor avea in vedere recomanddrile
exemplu: arbitraj, cronometrare, mdsurare, inregistrarea medicale, de
uno, teh rice, finerea scorului etc.
"I.-"nt.
Articolul l04
$colarizarea elevilor sportivi nominaliza{i de federaliile na{ionale
excelenJd se realizeazd ?n unitafl de invalamant sportive pentru centrele nalionale olimpiceide
rri"l"i" rr*ip"t^"p"r.t" structuri sportive gi respectd dinamica
selecfiei loturilor' Situa{ia gcolard, inregistrat[ ".Ju",
in perioadele in care elevii se pregatesc
unitatilor de invd{dmant de care acegtia=apar1in. in aceste centre, se transmite
in cazul in care gcorarirur.u ,. rearizeazdin unita{i
nu pot asigura pregdtirea elevilor la unele discipline de invdldmdnt care
de invdfdmdnt, situalia gcolard a acestor
elevi se poate
gilttJ#".j: respective' la unitdtrile de invd{dmdnt de care elevii apa4in, iupa intoarcerea acestora, confbrmincheia, la
prezentului

Articolul l05
Parliciparea la ora de religie se rearizeazdinconformitate
cu prevederile legale in vigoare.

Articolul 106
Sunt declarali promova{i elevii care, la sfargitul
anului gcolar, obtrin la fiecare disciplind.
anuald 5,00 , iar la purtare, media anuald de studiu/modul cel pu{in media
6,00.

Articolul l0T
(1) Elevii din clasele cu profil sportiv trebuie s6,aib6
media de cel pulin 6 la disciplina
principala de specialitate, pentru aceste profiluri/specializdri.
(2) Elevii care nu indeplinesc condiliile de la alin. (1)
sunt obliga{i si se transfere, pentru anul
profilnriApecializdri' cu respectarea legislafiei gcolar urmdtor, la alte
in ui_-lgo-" gi a reguiamentelor de organizare gi funclionare a unitd{ilor
in

34
Articolul l08
Sunt declaraJi amdna{i elevii cdrora nu li se poate definitiva situa}ia gcolard la una sau la rnai rnulte
studiu/module din urmdtoarele motive : discipline de
a)au absentat' motivat gi nemotivat, la cel pufin
50% din numirur de ore de curs previzut intr-un
Ia disciplinele/modulele respective gi nu au numrrul an gcotar
minim de note previzut de prezentul regulament,
o'"" jt* 1unitd{ii de invd{dmdnt in urma unor solicitbri oficiale,
t:1,:::ltt
Par
vvrrwcu4 oncursuri profesionale, culfural-artistice gi sportive,
pentru
interne gi
internaJionale, ecializatd:
c)au beneficiat de bursd de studiu in strdinbtate, recunoscutd
de Ministerul Educatiei:
d)au urmat studiile, pentru o perioadd determinata
de timp, in alte t6ri;
e)nu au un numdr suficient de calificative/note,
calificativele/mediile anuale la disciplinele/modu mediei/mediilor, sau nu au
n catalog de c6tre cadrul didactic,
din alte lnotive decdt cele de mai sus, neirnput
nredare
,,rvvo'[u'
Articolul 109
(1) " e .,-
de E lra
ses in
ei
dea:e
sesiunile de examinare sunt reinscrigi in clasa pentru 1n
care nu s-a incheiat situalia gcolard,

Articolul ll0
(1) Sunt declara{i corigenti elevii care obJin calificativul
discipline de studiu, precum gi elevii amanali ,,Insuficient"/medii anuale sub 5,00 la cel mult doud
care nu promoveaza examenul de incheiere a
doud discipline de studiu. situaliei gcolare la cel mult
(2) incazurin care curricurumul este organizatmodurar,
sunt declarali corigenJi:
a)elevii care obJin medii sub 5,00 la modutele
t"'niutit"Ji!. p*"urrul anului gcolar, indiferent de
numdrul modulelor nepromovate: ""
care
b)elevii mult doud module care se finalizeazd la sfargitul
gi elevii amdna{i care anului gcolar, precum
e incheiere a situaJiei gcolare la cel mult
(3) Pentru ele doud module
anual o singurd r"riun. de examene de corigenfd,
perioada stabili intr-o
(4) Pentru elevii corigenli
organizeazd,gi o sesiune speciald de
examene de corigenJa' in ul
r. Media fiecdrui modul, ob{inuta in cadrul sesiunii
speciale de corigenJd, este gi

Articolul lll
(1) Sunt declaraJi repetenli:
a)elevii medii an oud discipline de invd{dmrint/module care se
finalizeazd ui gcolar'
module, la
r care nu au promovat, la mai mult de doud
rigenta in conformitate cu at. 119 alin. (4);
b)elevii a pwtare

c)elevii corigen{i care nu se prezintd la sesiunea de


examen de corigenJd sau la sesiunea speciala prevdzutd,la
sau cate nu promoveazi examenul la toate
disciplinele/modulele la care se afli in situalie de
ffi##*"
amana{i care nu se prezintd la sesiunea de incheiere
a situa}iei gcolare la cel pu}in o
*::llt disciplina./un
e)elevii exmatriculali, cu drept de reinscriere; acestora
li se inscrie in documentele gcolare
prin exmatriculare, cu drept de reinscriere in
"Repetent aceeagi unltate de inva{dmant sau in altd
unitate de
invd'{imant"' respectiv ,,fdrd drept de inscriere in
nicio unitate ;e invd}amdnt pentru o perioadd de
trei ani,..
Articolul l12

35
(1) Elevii declaraJi repetenti se pot inscrie in anul gcolar urmdtor in clasa pe care o repet6, la aceeagi unitate
de inva{dmdnt, inclusiv cu depSgirea numlrului maxim de elevi la clasi prevdzut de lege, sau se pot transfera
la o alt6
unitate de invdJdmdnt.
(2) Pentru elevii din invdJdmdntul secundar superior gi din invdJdmantul postliceal declara1i repetenJi la
sfArqitul
primului an de studii, reinscrierea se poate face gi peste cifra de gcolarizare aprobatd.
(3) in ciclul superior al liceului, elevii se pot afla in situalia de repetenlie de cel mult doud ori. Anul de
studiu se poate
repeta o singuri dat6.
(4) Continuarea studiilor de catre elevii din ciclul superior al liceului care repeta a doua oard un an gcolar
sau care se afld
in stare de repetenJie pentru a treia oard se poate realiza in invdldmAntul cu liecven{6 redus6.
Articolul l13
(1) Dup[ incheierea sesiunii de corigen{d, elevii care nu au promovat la o singurd disciplind de
invdJdmAnt/un singur modul au dreptul sd solicite reexaminarea. Aceasta se aprobi de cbtre
justificate, o singurd datd pe an gcolar.
drrector, in caztxi

(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unitafii de invd{bmdnt, in termen de 24 d,e ore de la afigarea
rezultatelor examenului de corigenJd.
(3) Reexaminarea se desfia$oard in termen de doud zile de la data depunerii cererii,
dar nu mai tArziu de data inceperii
cursurilor noului an scolar.
(4) Comisia de reexaminare se numegte prin decizie a directorului gi este formata din alte cadre didactice
decat
cele care au fbcut examinarea anterioard.

Articolul 114 -

(1) Pentru elevii declara{i corigenJi sau amdna{i, examinarea se face din toatA materia studiatd in anul gcolar,
conform programei gcolare.
(2) Pentru elevii amdnali pentru un semestru, examinarea in vederea incheierii situatiei se face
nurnai din materla
acelui serneshrr
(3) Pentru elevii care sustin examene de diferenld, examinarea se face din toatd materia studiati in anul gcolar
respectiv sau dintr-o pafte a acesteia, in func{ie de situa{ie.
(4) Disciplinele/Modulele la care se dau examene de diferen{d sunt cele prevazute in trunchiul comun gi in
curriculumul diferenliat al specializiriilcaltfi,cdtii profesionale a clasei la care se face transferul gi care nu au fost
studiate
de candidat. Se susJine examen separat pentru fiecare clasdy'an de studiu. Notele oblinute la examenele
de diferenJa din
curriculumul diferen{iat se consemneazd in registrul matricol, fdrd a fi luate in calcul pentru media anuald
a elevului
pentru fiecare an de studiu incheiat.

(5) In situalia transferdrii elevului dupd semestrul I, secretarul gcolii inscrie in catalogul clasei 1a
care se transferf, candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care elevul le studiaz6
la
speciahzarea/calificarea la care s-a transferat. Notele oblinute la e*urn.nei. de diferenle sus{inute
1a
disciplinele/modulele prevbzute in trunchiul comun qi in curriculumul diferenliat al specializirii/calificdrii
profesionale a clasei la care se transferd gi care nu au fost studiate de candidat anterior transferului
rewezintl,mediile oe
semestrui I la disciplinele/rnodulele respective.
(6) Nu se susJin examene de diferenli pentru disciplinele din curriculumul la decizia gcolii.
('7) in cazul elevilor transferaJi, acegtia preiau disciplinele opJionale ale clasei in care se transt'erb-

(8)in cazul transferului elevilor corigenJi la cel mult doud discipline/module, cu schimbarea
profilului/specializdriilcaliftcbrii profesionale, 9i care nu vor mai studia la
unitatea de inv6ldmdnt primitoare
disciplinele/modulele respective, se vor susline doar examenele de diferen{a. Prevederea se aplich gi in cazul
elevilor
declarali amdnali.

Articolul l15
(l)Frecventarea invdldmdntului obligatoriu poate inceta la forma cu frecvenf6 la v6rsta de
l8 ani. persoanele care nu au
frnalizat inv6{6mAntul obligatoriu pdna la aceasta v6rstd gi care au depSgit cu mai mult de trei
ani vArsta clasei igi pot
continua studiile, la cerere, 9i la forma de invdJdmdnt cu fiecven{5, cursuri serale sau la forma cu frecven{d
redusd.

36
(2) Persoanele care au depdqit cu mai mult de patru ani varsta clasei in care puteau
fi inscrise qi care nu au finalizat
invdfdmdntul secundar inferior pot continua studiile, la solicitarea acestora, qi in p.ogru.ul
A doua;ansd, conform
metodologiei aprobate prin ordin de rninistru.
Articolul ll6
(1) Elevii care, indiferent de cetdlenie sau statut, au urmat cursurile intr-o unitate de inva{dmdnt
din alt6 }arh sau la
organiza\ii furnizoare de educalie care organizeazi gi desfrgoard pe teritoriul Romdniei activitdli
corespunzatoare unor
sisteme educalionale din alte liri pot dobdndi calitatea de elev in Romania numai dupl recunoa$terea sau echivalarea
de c[tre ISJ D-TA respectiv de cbtre minister a studiilor urmate in straindtate
qi, dup6 caz, dupdsus]inerea examenelor
de diferenJd stabilite in cadrul procedurii de echivalare.
(2) Elevii menlionali la alin. (1)vor fi inscrigi ca audienli pdntrlafinalizareaprocedurii de echivalare, indiferent de
momentul in care pdrin{ii sau reprezentanlii legali ai acestora solicita gcolarizarea.
(3) Activitatea elevilor audienJi va fi inregistratd in cataloage provizorii, toate men{iunile privind evalu6rile gi frecvenJa
urmAnd a fi trecute in cataloagele claselor dupd incheierea recunoagterii gi
a echivaldrii studiilor parcurse in strdin6tate
gi dupd promovarea eventualelor examene de diferen!6.

(4) Indiferent de ceta{enie sau statut, alegerea nivelului clasei in care va fi inscris elevul
ca audient se face, prin
decizie, de cdtre directorul unitafli de invdJdmdnt, inbaza hotardrii consiliului
de administraJie luate inbazaanaliz'rii
raportului intocmit de o comisie formatd din cadre didactice care predau la nivelul de
studiu pentru care se solicitd
inscrierea, stabilitb la nivelul unitafi de invdJdmdnt, din care fu" p*t. directorul/directorul
9i adiunct si un
psiholog/consilier gcolar.
(5) Evaluarea situaliei elevului gi decizia men{ionati la alin. (4) vor {ine cont de vArsta gi nivelul dezvoltdrii
psihocornportamentale a elewlui, de recornandarea pdrinJilor, de nivelul ob{inut
in urma unei e'alud.ri orale sumare,
de perspectivele de evolutie gcolard.
(9 in cazul in care pdrin{ii sau reprezentantrii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei privind nivelul
clasei in cate va fi inscris elevul audient, elevul va fi inscris la clasa pentru care opteazdpdrin{ii, pe rdspunderea acestora
asumatd prin semndturi.

q in cazul in care pdrin{ii sau reprezentanJii legali nu au depus dosarul in termen de 30 de zile de la inscrierea
elel'ului ca audient, acesta va fi inscris in clasa urmatoare ultimei clase absolvite in
RomAnia sau in clasa stabilitA de comisia preydzutd.la alin. (4).
(8) in termen de maximum 15 zrle de la primirea avizului favorabil din partea inspectoratelor gcolare judefene,
Inspectoratului $colar al Municipiului Bucureqti, respectiv a1 ministerului privind
recunoa$terea gi echivalarea
studiilor, elevul audient este inscris in catalogul clasei gi i se transferd din catalogul provizoriu
toate menJiunile cu privire
la activitatea desfrgurati - note, absente etc.
(9) in situalia in care studiile frcute in straindtate sau la organizaJii furnizoare de educalie care organtzeaz;, si
desfdgoard pe teritoriul Romdniei activita! corespunzdtoare unor sisteme educalionale din alte
Jari nu au fost echivalate
sau au fost echivalate par(ial de citre inspectoratele gcolare judelene, Inspectoratul
$colar al Municipiului Bucurepti,
respectiv de cdtre minister, iar intre ultima clasi echivalath gi clasa in care este inscris
elevul ca audient existd una sau
mai multe clase ce nu au rost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevdzutd,ra
arin. (4\ soliciti inspectoratului gcolar,
in scris, in tennen de maxirnurn 30 de zile, examinarea eler,ului in vederea incheierii situaliei gcolare pentru anii
neechivalali sau care nu au fost parcurgi ori promovali.
(1ol in contextul prevazut la alin. (9) inspectoratul gcolar constituie o comisie de evaluare formatd din cadre
didactice gi cel pulin un inspector gcolar/profesor metodist, care evalueazd,elevul,
in tennen de cel mult 20 de zile, pe
baza programelor qcolare in vigoare, la toate disciplinele/rnodulele din planul-cadru
de inv[Jamdnt, pentru clasele
neechivalate sau care nu au fost parcurse ori promovate. t upd promou*.u
trturo, examenelor, elevul este inscris in
clasa urmdtoare ultimei clase promovate fie prin recunoa$tere gi echivalare, fie prin promovarea examenelor prevdzute
la alin' (9)' Modul de desfrgurare gi rezultatele evaluarii vor fi trecute intr- un proces-verbal
care se pastreaza in
unitatea de invd{amdnt in care elevul urmeazd si frecventeze cursurile. Aceastd procedurd
se aplicd gi in cazul
persoanelor, indiferent de cetdlenie sau statut, care solicitd continuarea
studiilor gi inscrierea in sistemul romdnesc, fdr6 a
prezenta documente care sd ateste studiile efectuate in strdindtate sau la organizaJii
fumizoare de educalie care
organizeazS' 9i desldgoara pe teritoriul Romdniei activitafl corespunzdtoare
unor sisteme educafionale din alte !dri, care
nu sunt inscrise in Registrul special al Agenliei Romdne pentru Asigurarea
calitatii in invalama-nt'ui pr.urriu.rrit*.
12) Elevul este examinat in vederea completirii foii matricole cu notele
aferente fiecarei discipline din fiecare an de
studiu neechivalat, in ordine inversd, incepdnd cu ultimul an de sfudiu. Dacd elevul nu promoveazd
examenele
prevdzute la alin' (9) la 3 sau mai multe discipline/module, acesta este
evaluat, dupd, caz,pentru o clasd inferioar d.. Dacd,
elevul nu promoveaza examenul de diferenld la cel mult doua discipline, acesta pentru
este examinat clasele
37
inferioare, apoi sunt afigate rezultatele evaludrii. Dacd pdrintele sau reprezentantul
legal, respectiv elevul major solicitd
reexaminarea in termen d.e 24 de ore de la af,tqarea rezultatelor primei
examindri, se aprobd reexaminarea. in cazul in
care nu promoveazd nici in urma reexaminarii, elevul este inscris in prima
clasd infeiioara pentru oare a promovat
exalnenele la toate disciplinele.
(13) Pentru persoanele care nu cunosc limba romana, inscrierea gi participarea
la cursul de ini{iere in limba
romdnd se fac conform reglementdrilor aprobate prin ordin al ministrului
educa{iei qi cercetdrii. pentru persoanele
care solicitd sau beneficiazd de o form6 de protecJie interna{ionald,
inscrierea in invdldmantul romdnesc, la oricare din formele de inva{amdnt,
sc poate face, in cazul elevilor majori, la
solicitarea acestora sau, in cazul elevilor minori, la solicitarea
iari.rliio. sau reprezentanJilor legali. Inscrierea in
invd{dmAntul preuniversitar se poate face, in condiliile participarii la
cursul de iniliere in limba
fie dupd primirea avizului privind recunoa$terea gi echivalarea studiilor de citre instituliilerom6nd gi, dupd caz,
abilitate, fie dup6
parcurgerea procedurilor prevdzute la alin, (9)-(1 1). Persoanele care soliciti sau beneficiazd de o fbrmd de protec{ie
interna{ionald pot opta pentru continuarea studiilor inclusiv in cadrul programului
,,A doua gansi,, confbrm metodologiei
aprobate prin ordin al ministrului educatiei gi cercetdrii, simultan cu participarea
la cursul de iniliere in limba romdnd.
(14) copiilor lucrdtorilor migranli li se aplicd prevederile legale in
din Rorndnia.
vigoare privind accesul la inv6{drn6ntul obligatoriu

(15) Elevilor strdini care doresc sd urmeze studiile in inv[{amantul


romanesc li se aplica prevederile elaborate de
minister privind qcolarizarea elevilor straini in invdlamdntul preuniversitar
din RomAnia.
(1 6) Prin exceptie de la prevederile alin (l)-(1 1), in terneiul Legii nr. 356/2007
pentru aderarea
Rotndniei la conventia privind definirea statutului gcoljlor europene,
adoptat6 la Luxemburg la 21 iume 1994, elevilor
romdni inscrigi in sistemul gcolilor europene, reintegrali in sistemul educa-tional
na{ional, li se recunosc gi li se echivaleazi
in procedurd simplificatd, pe baza' cererii avizate de cdtre Ministerul eoucaliei, ptr"'ai.*it"
uuiuulii in domeniul
gcolilor europene, notele/calificativele ob{inute, cu incadrarea
in clasa corespunzatoare. ""

Articolul llT
(1) Elevilor dintr-o unitate de invSldmant de stat, care urmeaz6. s6
continue studiile in alte pri pentru o perioad6
determinatd de timp, li se rezervd locul in unitatea de invdfdmant
de unde pleacd, la solicitarea scrisd a pbrintelui.
tutorelui sau reprezentantuluilegal.

de invdlamdnt
echivarare ei, dupa
f{i*:
(1) consiliile profesorale din unitifile de invifrm6nt de stat, particular
sau confesion alvalideazd
situafia Scolari a elevilor, pe clase' in gedinfa de incheiere a cursurilor
procesul-verbal numirul elevilor promovafi, numirul gi numele
iar secretarul cp consemneazE in
elevilor corigenfi, repetenfi, amAnafi,
tare mai mici de 7,00,.
repeten{i se comunicd in scris p6rin}ilor/reprezentanlilor
nte, in cel mult 10 zile de la incheierea cursurilor.
unicd in scris pdrinfilor, tutorelui sau reprezentanfului
ada de incheiere a situaliei gcolare.
rezentantului legal sau al eler,ului/absolvenfului major,
documentele situaliei prevazute de Lesea nr.
co
drepturilor modificdrile 9i -27212004 privind protecJia gi promovarea
obfi "o.pl.tariGilterioar-
primari ai educafiei (preluate din cAp.III - OMENC$ 4742110.08.2016 -
STA
Articolul
119
(1)Beneficiarii primari ai educa{iei din invhldmdntul de
stat au obligalia de a frecventa cursurile, de a se
pregati la fiecare disciplin[ de studiu, de a dobd.nii competenlele
pl de i-gi insugi cunogtinlete prevazute oe
programele $!olare,
(2) In prin hnologiei qi internetului, cf oMEC 554512020, cD,
completirile ult 2020
a) de a invAt comunicar
b) rezo ucru condiliile stabilite de cdtre cadrele didactice

38
c) au o conduitd adecvatd statutului de elev, dezvoltdnd comportamente gi atittudini prin
care sd se asigure
un climat propice mediului de invdtare
d) nu comunicd altor personae datele de conectare la pratformd
e) nu inregistreazd actjvitatea desfEqurata in mediul onlin.,
f) de a participa la activitalile desfrqurate prin intermediul tehnologiei al internetului, in caz corfirar
Ei
elevul este considerat absent Ei I se consemneaza abienfa in catalog, care poate fi motivate
in cazuri justificate in
baza unei cereri scrise a elewlui najorla pS.rintelui/a tutorelu. in sltualia in care
elevul rdspunde cerinfelor cadrului
didactic, indiferent dacd are sau nu in funcfiune sistemul audio-video nu I se poate conserlna
absenfa la ora de curs,
exceplie fac orele destinate exclusive evaludrii elevilor la care aceqtia trebuie s6 fie conectafi
audio-video.
g) au un comportament care s[ genereze respect reciproc, un mediu propice
desfb;urdrii orelor de curs.
Articolul 120
(1) Beneficiarii primari ai educaJiei trebuie sd aibd un comportament civilizat, atdt in unitatea de
invdJdmant, cdt gi in afara ei' unitatea gcolari avdnd ca obiectiv incadrarea in criteriul Ecoald cu toteranld zero la
violenld.
(2) Beneficiarii primari ai educatiei, in funclie de nivelul de in{elegere qi de particularitd{ile
de vdrstd
gi individuale ale acestora, vor fi stimula{i si cunoascd gi incurajali sd respecte:
a) prezentul Regulament, ROFUIP, aprobat prin oMEC 544712020, Legea 27212004, oMEC
5 545 I2O2O, rEViZru|tl, Si STATUTUL ELEVULUI;
b) regulile de circulafie;
c) normele de securitate $i a sanatatii in munch, de prevenire qi de stingere a incendiilor;
d) normele de proteclie civild;
e) normele de proteclie a mediului.
Articolul 121
Este interzis elevilor gi tinerilor din sistemul de invdfamdnt preuniversitar:
a) sd distrugd documentele qcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, docurnente din
portofoliu educalional etc, ;
b) sd deterioreze bunurile din patrimoniul unitalii de i ale didactice gi mijloace
de invdJdmAnt, c6r{i de la biblioteca gcolii, mobilier gcolar, mobiliei sanit
mant etc.);
c) sd aducd gi si difuzeze in unitatea de invhldmAnt m con{inutul lor, alenteaz|
la independen{a, suveranitatea gi integritatea na}ionalh a!6rii, care cultivh violenJa gi
intoleranla;
d) s6' organizeze.gi sd participe la ac{iuni de protest, care afecteazd desfhgurarea activith{ii de
invhldmdnt sau care afecteazl.participarea la programul gcolar;
e) sd blocheze caile de acces in spaliile de invbldmAnt;
f) sd deJind, s6
acestuia, droguri, substanle etnobo
g) sd introducb
pirotehnice cum ar fi munilie, pet
prin acfiunea lor, pot afecta integri
h) s6 posede gi/sau sd diflzeze materia
i) sA utilizeze telefoanele mobile in
prin excepJie de la aceastd prevedere, este permisd utiliz
acordul cadrului didactic, in situalii de urgenJd sau dacd utiizarea 1or poate contribui
la optimizarea procesului
instructiv-educativ; in timpul orelor de curs telefoanele mobile se pastreaza in
locuri special amenajate din sala de
clasa, setate astfel incdt sh nu deranjeze procesul educativ, in caul nerespectdrii
prevederilor, telefonul va fi retinut
de cdtre profesor Ei inmdnat dirigintelui, iar acesta_il va inapoia doar pd.rinteluiisusfinitorului
legal.
j) sd inregistreze activitatea didacticd; prin exceplie de la aceastb pr.uJd"r.,
este permis6
cadrului didactic, incazul in care u".uria activitate poate contribui la
:Tt^ql:1fl:l^.1:ii,:t
procesulut rnstructrv-educativ;f"roul optimizarea
k) sd lanseze anunluri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile in perimetrul
unitalii de invd{amAnt;
1) sd aibd comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare
provocatoare; $i atitudini ostentative gi
m) sd aducb jigniri 9i sd manifeste agresivitate in limbaj gi in comportament fa{i de colegi gi fa}a
de personalul unitatii de invdtd'mant sau s6,lezeze in orice mod imaginea puuti.a a acestora;
n) sd provoace, sd instige gi violenla in unitate qi in afara ei;
o) si pdrbseascd incinta u in timpul pauzelor sau dupd inceperea
cursurilor, frrl,avizul profesorului de serviciu sau e:
p) sb aibd o atitudine care constituie o amenin{are la adresa
siguran{ei celorlalli elevi gi/sau
a personalului unitdtii de invdJamdnt.
q) sd fumeze in incinta Ecolii, cf ROFUIP nr. 507912076. cu comptetdrile qi
modificdrile
ulterioare.

39
Articolul 122
Elevii au obligaJia si poarte asupra lor carnetulde elev, si-l prezinte cadrelor didactice pentru
notelor' precum 9i pdrinfilor, tutorilor sau sus{indtorilor
leiali, pentru informare in leg[tura cu situafia
;r"rtffilff:"
Articolul 123
Elevii din sistemul de invrJdmdnt de stat au obligaJia de
autilizacu grij6 manualele gcolare primite gratuit qi de a le
restitui in stare bund la sfdrgitul anului gcolar.
Articolul 124
Elevii pdstra baza materiald puse la dispozilia lor de catre institulia de invd[6m6nt,
constar ale va fi direct rdspunzdtor. in urma
sancfiuni ale beneficiarilor primari ai educa(iei

Elevii care ob{in rezultate remarcabile in activitatea gcolard


gi extragcolard gi se disting prin comportament
exemplar pot primi urmdtoarele recompense:

a) eviden{iere in fala colegilor clasei;


b) ' eviden{iere, de cdtre director, in fafa colegilor de gcoald
sau in faJa consiliului profesoral;
sau scrisd adresata pi.inlitor,'in ;;;; r. menlioneaza
.r?t:1il:ff"Jerbald fapteie deosebite pentru
"u.. "t"ut]t
d) burse de merit, de studiu, gi de performan{dL pentru elevii de la cursurile cu frecvenfd
invdJamdntul preuniversitar de stat; din
e)
alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii
ale unitatii de invaldmdnt, ori de agenJi
economici sau de sponsori;
f) prernii, diplorne, medalirl
recomandare pentru trimiterea, cu prioritate,
in excursii sau in tabere de profil din jard gi din
strainata?;
h) premiul de onoare al unitdtrii de invitimdnt.
Articolul 126
Performan{a elevilor la olimpiadele si concursurile
pe discipline, la olimpiadele sau concursurile
tehnico-gtiinlificb qi artistica qi la olimpiadeie qt concursurile de crealie
sportive se recompens eazd financiar, in conformitate
cu reglementdrile stabilite de MEN.
Articolul 127
(1) La sfargitul anului gcolar,
beneficiarii primari ai educaliei pot fi premiaJi prin
d ip 1o mpentru activ itatea de s fhguratd g i/s au r ezurtatere
e acordarea de
biinute.
(2) Acordarea premiilor se face la nivelul ounitagi de invd!6mant, la propunerea profesorului
a consiliului clasei sau a directorului gcolii. diriginte,
(3) Diplornele se pot acorda:
sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului
_
le poate primi nu este limitat; elevii care primesc
diplome
e aceia care au ob{inut media l0 anuald sau carificativul

purtare, pentru o relaJionare corespunzdtoare


cu colegii,
fie appreciate.
ii dacd:
nerale pe clasd gi acestea nu au valori mai mici
de 9.00:

ine/module de studiu;
valuri, expozi{ii 9i la alte activitdJi extragcolare
al sau internaJional;
Jinutd morald gi civicd;
ea mai bund frecven{i pe parcursul anului gcolar.
situa{ii prevdzute de Regulamentul de organizare gi

Articolul 128
Unitatea de invdldmAnt poate stimula activitd{ile
de performanJd inaltd ale copiilor/elevilor la
national pi internafional, prin alo.ur.u unoI. premii, nivel local,
burse, din partea consiliului riprezentativ al pdrinlilor,
agenlilor economici, a fundaJiilor qtiinlifice a
9i culturale, a comunitalii locale etc.
Articolul 129
(1) El invbfdmdnt care sdvdr$esc fapte(comportament inadecvat,
-de.;tat irnmoral
dispozifiile i;;;i. t; vigoare, inclusiv."g;ru,n.n,.r"
;H|'?,]:f;:1#1X .:';.::,:T".a ecorare,

40
(2) Sancfiunile pot aplica sunt urmitoarele:
a) observa{ia:^T. f"
individuald
b) mustrare scrisd.
de merit/ bani de lic
(3) aceeafi unitate de in
tutorilor sau susl individual, in scris, inlilor,
tul comunicdrii aces
Articolul 130
(1) observaJia individuald constd in
atenJionarea elevurui, cu privire la
?ncdlcarea reguramentelor in
;f,?:";#;l;"'l"j::ff"n'lfllfff;;"J"'p,u,.. Aceasta trebuie insolita d" ."";ii;;;;
acestuia care sd
(2) Sanc{iunea se aplica de cdtre proi_esorul
diriginte.
Articolul 13l
nJionarea elevului, in scris, de
cdtre profesorul diriginte, cu indicarea

a consiliului clasei de cEtre cadrul


didactic la ora cdruia s_au petrecut
validare'Sanc{iunea se consemneazd
fr prezentat consiliului profesorar
in registrul de procese-verbale a
de cdtre pr""r"r"*iiiiginte, la sfargitul
tutoretuils3rlsli.r,S:irl'iil:lto.r::jt:l#,1 scrisd va n inmanat elevului sau
.,TJ.',"i*"
t' personal sau in situa{ia in care nu este pdrintelu/i
poEta cu confirmare de primire. posibil acest lucru, prin
catalogul clasei, precizdndu-se
i,' r.grrt.l,?o. tr,:#illilii,t;;,H;,i]"tt"zlt'in numdrul sub care a rost inregistratd
(5) Sancfiunea este insolita de scdderea notei
la purtare.
Articolul 132
a bursei se aplicd de c6tre director,
.,u,",, oo(.tJou,. rfi'ftffi?,fit1?ildil,:?lTlf ra propunerea consliurui
lZl Sanc{iunea
invdlamani.
este insotritA de
'rsuFla oe scaoerea
scAde notei la purtare, aprobatlr de consiliul
profesoral al unitafli de

Articolul 133
(1)
paraleld, in aceeaqi unitate
documeni care s de invd{dmant, se consemn eaz1in'-un
diriginte/director
legal gi elevului sub semndturd pdrintelui tutoreiuiisuslindtorului
(2) nneazd-in catalogul clasei qi in
registrul matricol.
notei la p,.tu.", ,?-lara"u,a in consliur
de invalali)ant '"aJ""u proresorar ar unitalii
'";iffiil][::hlil:LTi,|!
Sancfiuni privind nefrecventarea orelor
de curs
Articolul 134

(1) pentru elevii din invdflmAntul


pr
din totalul orelor de studiu sau L f OZ, uU..
0 absenfe nejustificate pe an gcolar
disciplinS/modul, nota la purtare....uo.." ore pean gcolar la o
(2) l::^tll_de
"a,.
Elevii care au media la purtare m 18'03'2023)
unitatrile de invd{dmdnt cu profil militar, gcolar anterior, nu pot fi admigi
"oni"rionur 9l p in

Pagube patrimoniale
Articolul 135
(1) Elevii care se fac responsabili de sustragerea/deteriorarea,/distrugerea
:il:jlH,:' ;:'lr".llfiiJt
sd acopere i' '"nro;;;;e.cu prevedei'e art. r-ist -1374 dincodur
bunurlor
unitalii de
dupd caz sd
civil, toate cheltuielile
pentruinrocui.""or""rt;:tot;,1T#tJrtlt:1l,::":au restituie lunurite rur ra ruporte'toate
cheltuielile
(2) in cazul deteriordrii/di*"g"trr manualelor gcolare
primite gratuit, erevii vinovali inlocuiesc
lXli;.i':':l'il";."'fiflf:J;,:;":"T'":,H1iXfi oisciprinei/mo;,i;i;;;#;i de srudiu.qi tipurui de manuar. in
caz
pentru distrug"."u ,uu o"t".iorararea Ei nu pot fi sanclionafi cu scaderea
manualelor notei la purtare
*ilri?1f"""t"'
4L
Contestarea
Articolul 136

t. 67, se axdreseazd de cdtre elev sau dupa


caz, de cdtre
administralie al unitdlii de ?nvd{6mAni
freuniversitar in
0 de zile de la depunerea acesteia
la secretariatul unitAtii
ei nu esre definitivd gi poare n Ji"^ia n ir.i-t" a"
6nt poate fi contestatd in scris la MEN in termen de 5

Secfiunea a 2-a
Examenele organizate Ia nivelul
unitflfii de invlflmAnt
Articolul 13T

(1) Exarnenele organizate de unitatea


de invdldmdnt sunt:
a)examen de corigen{i;
b)examen de incheiere a situa{iei gcolare
pentru elevii declarali amdnali;
c)examen de diferenfe pentru elevii
a cdror inscriere in unitatea de
unor astfel de examene; invitdmdnt este condilionatd de promovarea
d) examinari/test'ri organizate in vederea
inscrierii elev'or in crasa a v-a
(2) Organizarea in unitatea de invaJamdnt
a examenelor de admitere in invdldmantul
liceal sau profbsional,
a exameneror qi evarudrlor n rlionaie
ff'olil ffiTilT:il,T#1,1; ff:t*," se race
"onro.,n
metodorogi'or
amindr elevilor in clasa pregS.titoare este
gi
stic permisi pentru unitdfile de
ederea testdrii aptitudinilor
primar specifice, in auru metodologiei de
ministrul ui educaliei.
Articolul l38
DeslEqurarea examenelor de diferenj[
are roc, de reguld, in perioada
vacanJeror gcorare.

Articolul 13g
de diferenJd pentru elevrt care
solicitd transferul de la o unitate
i:f.T::i: de invi{imant la alta nu se acordd

Articolul l40
elor existd trei tipuri de.p-robe:
:: Ie trei probe _ proba
scrise, orale- gi
, practice, dupd.caz. La toate examenele
/1\ scriia gi p.oUu o.uta.
de stuc
i'.i.,u,a ei proba practicd, m jffiT:
;ryJ;:TTiifl'1;#::"Ji:..nffiffiliJ:l]
directorul unitAtii de invdlam iIJ[,iliJ:lH
d cu mernbrii cornisiei pentru currrculum.
(3) Proba practicd se isciplinele/modulele care au, preponderent,
(4) Directorul u{tafii
de invd{dmdnt stabilegte, prin
astfel de activitati.
decizie, n auruhotdrdrii consiliului
componenta comisiilor qi datele de administralie,
de desfrqurare a examenelor.
pregedinte 5i cate doud cadre comisia o" .o.ig.n1. Jo-pon"n1a un
didactice examinal0are pentru ^..*in
fiecare comlsle pe disciplind.
Pv'rru rcual'e
responsabild derealizareasubiectslor. Comisia este
tt' t"#Xhffiil'L?i;J"iil'i:l*:ij3: se race de cadre didactice
de aceeasi speciaritate sau, dupitcaz,speciaritali
(6) Pentru examinarea
-elevilorin
corigenJi, umt^^!llt",
cadrele
disciplina/rnodulul de inv'{am^nt
tit;;';n;;i g"olur. in mod didactice in -
este cel care a predat erewlui
situa}ia in care inie elev gi profesor
existd un conflict care ar putea vicia ""66;,
rezultaful evaludrii,,in comisia
aceea$i specialitate sau, dupd caz,
de speciaritaii i*roi . din aceeaqi
de examen este nurnit un art cadru didactic
de
arie cu'icular6.

42
Articolul141
(l) Proba scrisr a examenelor are o durati.de
primirii subiectelor de citre tltv' ptonu 90 de minute pentru invifimdntur secundar,
tcrise conline"or"i'rr.ri",e de din momentul
subiecte, dintre care erevur trateazi
singurl varianti, la alegere. o
(2) Proba orali a e
Numirur bireteror ;:i::*':.1.'ff41T''1 flli'Ji:T.1lT*;,'ii';,ii,,ll":J.l"niT^':.,JJ;;l"i;
Fiecare biret confine doui subiecte.
:ifillTjTli'J:',;tfl*'ivilrespectiv. Erevur poate schimba b'etur de

ff T J?ffi ;liJ'ill"o, i,l i,l ll;, )"il',L,i.l il


apropiatd, reprezintd. nota "finald
la examenul de
ui
aritm ud zecimale, {hrd rotunjire,
finale examinatori nu se accepla o
ce pre
examen.
cunog
care evaluarea
cative se ptoced.eazdastfel:
sJinerea examenului dupd corectarea lucrdrilor
de
genta se stabilegte siu; calificativul final at elevului la
ri"-3*,:i1lu*'ivul
examlnaton.
(1) Elevul corigent este declarat promovat
la disciplina/modulul de
promova{i dacd obline cel puJin rnedia 5,00.
unuut
"t'uiiiu,""oulin, r^ fiJ;'; dt,;;ii"vil"or
"T1T.n
ra care suslin .^u,,io,r de corigenJd,
:1),,:l||:,'JflTi cer
(3) Media ob{inutr la examenul de corigenld,
la cer de incheiere a situa{iei gcolare
amAnali pentru un pentru elevii
diferen{d care echiv-aleaza o disciplind
media anuala a dis studiatd timp de un an gcolar
intrd in calculul mediei general. constituie
(4) La exa
uiruf..
situafiei gcolare pentru elevii amdnali,
a elevului la disci rnedia obJinutd constituie media anuald
Articolul l43
ne din motive temeinice, dovedite
cu acte, depuse in cel
dat6 ulterioard, stabilita de consiliul
de administra{ie,

ital, imobilizdri la pat etc., dovedite


cu acte,inspectoratul
ursurilor noului an gcolar.

(1) Rezultatele obfinute la examenele


de incheiere
examenelle de corigenfl, inclusiv Ia
cele de ,eexamin
didactice examinatoare gi se trec in
"utufoeuilh."i
termen de maximum 5 zile de la afigarea
gcolar, cu excepfia situafiilor previzute
la
termen de 5 zile de la afigare.
(2) Rezultatele obfinute de elevi la
examenele de diferenfi se consemneazr
examinatoare' iar in registrul matricol in catarogur de examen de citre
;:*[#il]ice $i r" ;;;iiiur", o. cdtre secietarul-geflsecretarur unitaui
(3) in catalogul de examen se consemneazi
calificativere/notere acordate
finali acordati de fiecare cadru didactic ra fiecare probi, nota
examinator sau carificativuigrolur, precum gi
media obfinuti de erev ra
en se semneazi de cltre examinatori gi de cltre
A^
ul
rele
+^t -
specifice acestor
d. Aceste documente se
zitt or noului an gcolar. cu

roba orali a examenului se plstreazi


in

43
(6) Rezultatul la
7nanari,p...,,-ei,i,uil.,1Tffi:"*,H:iJJffjl::'Jl,T;;;'1ftT,1il:i:Jffrli:il;,," o*"
incheierea sesiunii ---'r!, gt
de examen se uu'ssrlr'€aza
er JU consemneazd intn procesul-verbal al primei gedinfe
Articolul 145 a consiliului profesoral.

Dupr terminarea sesiunii de examen, de


incheiere a situafiei de corigenfi
diriginte consemneazi sau de reexaminare, prol.esorur
in catalog situafia gcorari a elevilor
care au participat la aceste examene.

Capitolul IV
Transferul elevilor
Articolul 146
copiii qi elevii au dreptul sd se transfere
de la o cla-sd la alta, de la o unitate de invaldmdnt la
de la un profil attut, oe h ;;;;;li;ril".irin.u.. alta, de la o filier' la alt4
'a " p-r.ri"""ra^i"*u]ru, a" la o formd de
invb.famdnt la arta, in
tTJ##iTt::,3:T#[:f,T"fil]'"i;;;;"".n1 ei are reguramenturu i d,e orsanizare si runc{ionare a unitdtrii
de

Articolul l4T
Transferul elevilor se face cu aprobarea
consiliului d,e administralie al unitdlii
transferul gi cu avizul c.onsultativ al
consiliului d.e administralie ar unrtali
de invdtrdmant la care se solicitd
de administratrie al unitilii a" it*ra.a"t de invalamani oJlu'"*. se transferS,
la care se ,ori.rtu i.u i.. ur motiveazd,in
::Lltt't't scris, refuzul de aprobare a

Articolul l4S
( 1 ) in invd{dmantul invdJamantul profesional,
elevii se pot transfera de la o grupd/formaJiune
la alta' in aceeagi unitate de invdfdmdnt,
,u, d" .liceal,
lu o unitate d. ;;;a^;; de studiu
Ia art4 in limita efectiveror maxime
antepre$colari/pregcolari/elevi la grupa,/forma{iunea de
^ de studiu.
(2) in situalii exceplionale'.bine rnotivate,
in care transferul nu se poate face
de studiu' inspectotut'r p"ora. poate in limita efectivelor maxrme de
elevi la
iiJS#3tt"tt"nea aproba depagirea efectivului maxim,
conform legislatiei in

Articolul l4g
(1) in invd{amdntur profesional, riceal aprobarea transferurilor la
pregitire' speciatizarea/calificarea profesionald domeniul de
(2) este condifionata de
Disciplinele/Modulele la care se sus{in
promovarJff;Hftfli,i"llli;
examene de diferen}a se stabilesc
p.n compararea ceror
ifilfl?:ffiffi;,illffi1xlh*:j;ffiff:nn,*;l{;',:"'j# de c6tre consi,iul de
administra{ie a,

Articolul l50

:?,1fll1#'J#1ffi:il1ff:|;it'invdfdmantul proresional se pot transrera, pdstrand rorma de invd{imdnt,


a)in cadrul invaJdmdntului liceal, elevii
admitere este cel puJin egali cu rnedia prlmul semestru, dacd media lor
u 'pa
e solicitd transferul;