Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUI, ilDUCATIEI

HOTARAREA NR. I A coNSrLruLUI DE ADMTNTsTRATIE


din 08.09.2022
al Liceului Tehnologic Constantin
Brdncoveanu Targovigte, intrunit in
gedinfa rmitate cu Legea Educaliei NaJionale m. Il20l1, cu modificdrile si
comple prevederilor: ----)
o Regulamentului de organizare gi funcfionare a unitalilor de invildmant preuniversitar, aprobat prin
OMENC$ nr. 4183 t04.07 .2022
o Metodologiei-cadru de otganizare gi funcfionare a consiliului de
administrafie din unitdlile de
invdfdmdnt preuniversitar, aprobatd prin oME nr.
1, .
515412021, cu modificdrile gi completdrile
urrenoare;
o Ordin MEC ulterioare, Metodologia de evaluare
anuard a acti ffi#*fiile
o Legea 53120 drile ulterioare;
o HG 569115'07 .2015 (normele metodologice privind decontarea cheltuielilor
pentru naveta);
o HG 951128.12.20t7.
o Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare
din inv61dm6ntul
preuniversitar in anur gcolar 2022-2023, )ME nr. 557g/10.1
l.2o2r.
norAnAgrn:
1. CA pentru anul
2. Cp pentru anul
3' r didactice ;i a ctic auxiliar pentru anul gcolar 2020-202I si
acordar

NR.
NUMELE SI PRENUMELE PUNCTAJ CALIFICATTV
CRT.
acordat
I PERTEA C]RISTINA ADRIANA 98 FOARTEBINE
2 PANTAZI I\,{ARINELA FOARTE BINE
93,5
J eANc ut-',,\ StMoNu\ vAlfl N t,tNA R55 FOARTE BINE
4 EIUB IZABELA FOARTE BINE
93
5 CiIEOSEAMIRILA FOARTE BINE
88
6 IA}iCU fuIIHAELA FOARTE BINE
90
7 NTCOARA AI-EXANDRA FOARTE BINE
95,5
8 PREDA LUMINII, A FOARTE BINE
100
9 STA}iCA ADRITTN-A FOARTE BINE
96
10 TTILPAC- CLAI]DIA MARIA FOARTE BINE
95
u CON4AN CAIi.\,IEN LAVINIA 98 FOARTE BINE
12 ION GABRIELA VIORICA FOARTEBINE
88
t3 DTI]I4ITRT] NICOLETA FOAR.TE BINE
94
t4 I'III{AESCU M;{RIANT{ 99.s FOARTE BINE
15 DINIIANCA FOARTE BINE
89,5
16 FRATILA CAR]\,,IEN FOARTEBINE
90,5
T7 STOiCA VIOLETA FOARTE BINE
95
18 DOBA OANA FOARTE BINE
94,5
L9 MARIN CRJSTIAN
92 I FOARTEBTNE
20 MAIUN SOITIN FOARTE BINE
94
2I CRISTEA D{]]\4ITR{J
89 FOARTEBINE
22 PROI}AN SEBASTIAN FOARTEBINE
90
23 I}IDEL CA'TAI-IN FOARTEBINE
86
24 JII,TKLJIIJ UARMEN
FOARTE BINE
25 CI{OITOITU LI:LICA FOARTE BINE
88,5
26 i\,{AT]EIJSC]U DANTJT
87 FOARTE BINE
27 RADTIANDRA FOARTE BINE
90
28 RO$OILI ANITA FOARTE BINE
9r,5
29 Si\SU,,\N]'ONIO FOARTE BINE
86.s
30 COICJAMIH,{ELA i\,IARINA FOARTEBINE
85
31 MIHAITEODORA FOARTEBINE
87
JZ $ETREANI"] SEBASTIAN FOARTE BINE
90
JJ STANCTIION FOARTE BINE
86,5
J+ BANITA ADntAN FOARTE BINE
87

Personal didactic auxiliar:


NUMELE SI PRENUMELE CALIFICATIVUL ACORDAT
FOARTE BINE - 100 puncte
Vlddescu Florentina FOARTE BINE- 100 puncte
FOARTE BINE - 86 puncte
FOARTE BINE - 97 puncte
Constantinescu Georsiana FOARTE BINE - 89 puncte
Bdleanu Maria FOARTE BINE - 97 puncte
FOARTE BINE - 97 puncte

categoriile de personal pentru anul gcolar 2022_2023,


lar 2022-2023 _ doamna profesor Dinu Anca.
programe educative gcolare gi extragcolare pentru
anul

lar 2022-2023
ROF, astfel: prof. Alecu Anda_Ligia, prof. Mateescu
ezentant al pdrinfilor gi reprezentant al elevilor.
a de l0 minute.
elaord, grafice de monitorizare elevi, profesori, instruire
11' Aprobarea organigramei, a incadrdrii, a orarului, a programului
de funclionare a gcolii, a grafrcului de
serviciu pe gcoald.
12. Aprobarea comisiilor si 023' conform Anexa 1'
13. Aprobarea p;;;;di -2023' conform Anexa2'
14' Aprobarea revizuirii pro
15. Aprobarea revizuirii Regulamentului SCIM.
16. Se abrobd Graficului unic de monitorizare
;i control.
r7' Aprobarea repartizdrii dirigenfiilor, formaliunilor de
studiu, sdlile de clasd, pentru anul gcolar 2021-2022,
conform Anexa 3.
18' Aprobarea cererilor de decontare pentru personalul
didactic auxiliar: Bdleanu Maria gi sima constantin,
2021.
Pentru luna august
tariao
ectorului adjunct.
Maria Magdalena, clasa a IX-a E. protectia
ale. Cristea Alexandru Andrei de la Colesiul
examenelor de diferenle.

DTRECTO&
SECRETAR CA.
PROF. ALECU ANDA-LIGIA
PROF. RO$Oru ANrTA

*il^-^
'FY'f,
Y}G-g

S-ar putea să vă placă și