Sunteți pe pagina 1din 11

LICEUL TEHNOI,OGIC,,CONSTANTIN BRANCOVEAIIU''

B-dul uNrRrr, Nr.20, TARGOVIgTE, Judeful DAMBOVTIA MTNISTERUI, IDUCATI El

oz,b2z_
ANUNT
organizare concurs pentru ocupare posturi contractuale vacante

Liceul Tehnologic Constantin Brdncoveanu Tdrgoviqte organizeazd, la sediul sdu din localitatea
Tdrgovigte. bulevardul Unidi, W.20,localitatea Tirgovigte, concurs pentru ocuparea postului contractual
vacant de INGRIJITOR, inbaza H.G. nr. 28612011, modificata gi completat[1de H.G. nr. 102712014.
Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidalii trebuie sd indeplineascd urmdtoarele conditii
generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 286 din 23 martie
2011, cu modificdrile gi completdrile ulterioare:
a) are cet[lenia romdnd, cet[lenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparlindnd Spa-fiului Economic European gi domiciliul in Romdnia;
b) cunoagte limba rom6nd, scris gi vorbit;
c) are vdrsta minimd reglementatd de prevederile legale;
d) are capacitate deplind de exercifiu;
e) are o stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candideazl, atestatd pe baza
adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitetile sanitare abilitate;
f) indeplinegte condiJiile de studii gi, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit
cerinlelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatd definitiv pentru s[vdrgirea unei infracliuni contra umanit[1ii, contra
statului ori contra autoritbfii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicd infrptuirea justitiei,
de fals ori a unor fapte de corupfie sau a unei infracliuni sdvdrgite cu intenfie, care ar face-o incompatibild
cu exercitarea funcliei, cu exceplia situaliei in care a intervenit reabilitarea.

1.

Condi(ii specifice pentru ocuparea postului:


o nivelul studiilor: medii - absolvent alinvdfdmdntului profesional/liceu
. vechime in munc6: minim 3 ani.
Etapele concursului:
. selectia dosarelor;
. probd scrisd - 100 de puncte;
' interviu - 100 de puncte:
CandidaJii care nu oblin minimum 50 de punctq la fiecare probd nu pot participa la proba
ufin[toare, Punctajul final se calculeazd"ca medie aritmeticd a punctajelor obfinute la fiecare probd. Se
ponsiderd admigi can4idatii care au oblinut cel mai mare punctaj, in ordine descrescdtoare.

Dosarul de concurs confine urmtrtoarele documentel


'inscriere
a) cerere de la concurs adresatd directorului Liceului Tehnologic Constantin
B rAncoveanu diilf ar govi gte ;
b) copia actului de ide4$1ate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legir, dupb" caz;
c) copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atesti efectuarea unor
specializdri, precum gi copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specifice ale
postului solicitate de instituJia publicd;
d) carnetul de munc6 + raport salariat din Revisal sau, dupd caz, adeverinlele
care atestd vechimea
in muncd, in profesie gi/sau in specialitatea studiilor, in^copiei
e) cazietuljudiciar sau o declaralie pe propria rdspundere .i nu ur. antecedente penale care s6-l
facd incompatibil cu func{ia pentru care candid,iazd;
D adeverinJd medicald care sd ateste starea de sinbtate corespunzdtoare eliberat6 cu
cel mult 6 luni
anterior derularii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului
sau de cdtre unitdlile
sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adever de sdndtate conline, in clar, numdrul, data, numele emitentului
calitatea aces rd stabilit de Ministerul Sdnitbfii.
9i

'Actele e b)-d) vor fi prezentate gi in original in vederea verificdrii


^. .. -...
conlorTnltatll
Dosarul trebuip sd cuprind6 toate documentele in ordinea enumerata mai
sus ;i sd conliiid un opis
in doud exemplare. .

BIBLIOGRAFIE:
1' LEGEA NR.:!9/2006 - a securitdlii gi sdndtilii in munc6, cu modificdrile complet[rile ulterioare;
Cap.IV - Obligaliile lucrdtorilor;
;i
2' LEGEA Nr' 307/2006 - privind apbrarea impotriva incendiilor, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare;
- Cap. I - Dispozilii generale
- Cap. II, - Sectiunea I - Obligalii generale
- t""t^lt::::- - obligatiile administratorului, conducitorului instituliei, utilizatorului gi
?--,6-u
salananllur.
3' LEGEA 53/2003 - CODUL MLTNCII, republicatd, cu modific[rile si completdrile
ulterioare;
- TITLLIL XI, cap. )s)\.
4. ORDINUL nr. 1955/18.10.1995
unit5lile pentru ocrotirea'
educarea ;i instruirea copiilor gi ti

Calendarul concursului:

CALENDARUL CONCURSULUI: d
1'Depunerea dosarelor de cdtre candidali (la compartimentul secretariat):
14 februa rie 2022- I martie
2022,intre orele 10.00 -12.00;
2, Seleclia dosarelor depuse: 02 martie 2022;
3, Afi;area rezultatelor in urma selecfiei dosarelor dgpuse: 02 martie 2022,pAni
la ora 12.00
4' Depunerea contestaliilor privind seleclia dosarelor-(la compartimentul
secret ariat) -12martie
2022, intr e orele 12.00- 1 6.00 ;
5. urma contestaliilor depuse: 03 martie 2022;
6' : L5 martie 2022; ora 10.00 (candidalii trebuie sb se prezinte cu
C.L, cu
15 a plobei);
Afi;area rezultatelor la ploba scrisd: 15 martie 20z2,pani la ora 14.00;
7,
8' Depunerea contestaljilor in urma suslinerii probei scrise (la secretariat;:
io martie Z122,intre
orele 10.00- 12.00; ^ ,l
9' Afigarea rezultatelor cdntestaliilor in urma suslinerii probei scrise: 16 martie
2lz2,pf,ni Ia ora
15.00:
10. suslinerea probei de interviu - 17 martre 2022, ora 10.00:
11. Afigarea rezultatelor in urma suslinerii interviuiui: 17 martie 2022, p6ni la ora 15.00;
12. Depunerea contestaliilor in urma suslinerii probei de interviu (la secretariat): 18 martie 2022,
intre orele 10.00- 12.00;
13, Afigarea rezultatelor contestaliilor la proba de interviu: 18 martie Z\2L,pflni la ora 15.00;
14, Af,rparea rezultatelor finale ale concursului: 21 martie 2022, pdni la oru tl.OO.
NOTA: Candidafii declarafi admi;i se vor prezenta la post in data de 01 april ie 2022.

Relatii suplimentare:

Director,
Prof. Anda-Ligia ALECU

i+

.t,.
ta ..: .
MINISTERUL EDUCATIEI

Z.:Zl

O, BIBLIOGRAF'IE t
pentru
ocuparea postului ae IUCnUITOR la
Liceul Tehnolog ic Co nstantin Brfrncov eanu T0rgoviqte

t.
1. LEGEA NR. 319/2006 - securitalii 9i s6n6tdtii in niunc6, cu modificbrile gi completarile ulterioare;
?
Cap.IV - Obligaliile lucr6torilor;

a LEGEA Nr. 307/2006 - privind apdrarea impotriva incendiilor, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare;
- Cap. I - Dispozilii generale
- Cap. II, - Secliunea 1 - Obligalii generale
- Sectiunea a 6-a - Obligaliile administratorului, conducdtorului institufiei, utilizatorului gi
salariatului,
3. LEGEA 53/2003 - CODUL MLTNCII, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
- TITLUL XI, cap. II - Rdspunderea disciplinard (ART,247 - ART.252);
4. ORDINaL nr. 1955/18.10.1995 pentru aprobarea Normelor de igiend privind unitaflle pentru ocrotirea,
educarea qi instruirea copiilor gi tinerilor cu modificbrile gi complet6rile ulterioare.

Director,
Prof. Anda-Ligia ALECU

ffis
t
9/s'"V/HW#\IJ
'Jg

'ir

.t,..
M lN lS I ERLJ L LI)tJ(tA'J'l trl

,,r+. v'Fz /tr. o z. zc Lz_

CALENDARUL CONCI]RSULUI
pentru ocupare a unui post de lXCnfnTOR

l Depunerea dosarelor de c6fre candidali (la compartimentul secretariat):


x4 februa rie2a22- 1 martie
2022, intr:e orele 10.00 .12.00;
2. Seleclia dosarelor depuse: 02 martie 2022;
3 Afiqarea rezultatelor in urma selecfiei dosarelor depuse: 02 mantie
z02z,p6nd Ia ora 12.00
4 Depunerea contestafiilor privind selecfia dosarelorlla compartimentul
secretariat) -02 martie
2A22, intre orele 12.00-tr6.00:
5. '' ' Afigarea rezultatelor in urma contestatiilor depuse:
03 martie 2022,
6' Susfinerea p1*.-, scrise: 15 martie 2022, or* to.oo (candidalii
trebuie sd s : prezintd'cu C.I., cu
15 minute inainte'de inceprea probei);
7. Afigarea rezultatelor la proba scrisr: 1s martie 2022, 6nd ra
ora 14.00;
8 Depunerea contestaliilor in urma susfinerii probei r.ii .
1la secretariatj: ro martie z1zz,intre
orele 10.00- 12.00;
9' Afiqarea rezultatelor contestafiilor in urma susfinerii probei
scrise: 16 martie 2Lzzrpf,nd la ora
15.00;
10. Suslinereaprobei de interviu- 17 martie2a22rora n0.00;
11' Afiqarea rezultatelor in urma susfinerii interviuiui: 17 mariie
z1zz,p6nd la ora 15.00;
12' Depunerea contestafiilor in urma susfinerii probei de interviu
1ta s.cietariat): 1g martie z0zz,
intre orele 10"00- tr2.00;
13. Afigarea rezultatelor contestafiilor la proba de interviu: 1g rnartie
zozz,pf,nd la ora 15"00;
14. Afiqarearezultatelor finale ale concuisului: 21 nnartie zoz2rpf,nd
la ora tr4.00.
NoTA: Candidafii declarafi admiqi se vor prezenta la post in data de 01 aprilie 2022,

Relatii suplimentare:

Director.

1ti'

.t.
,y'r. Z/, oA zo zL
/,
MINTSTERUL IDUCATtEt

LISTA DOCUMENTELOR
necesare pentru concursul de ocupLre apostului oe iucnurToR

in-conformitate cu prevederile art. 6 din HG 286/20ll,cu modific[rile gi completlrile ulterioare


Dosarul de concurs confine urmitoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresatd directorului Liceului Tehnologic Constantin
, Brdnc.oveanu din Tdrgovigte;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, dup6 caz;
c) copiile docurnentelor care sd ateste nivelul stu{iilor gi ale altor acte care atestd efectuarea unor
specializdri; precum gi copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specifice
ale
postului solicitate de instituJia public6;
d) carnetul de muncd * raport salariat din Revisal sau, dupd caz, adevenntele care atestd vechimea
in munc6, in profesie gi/sau in specialitatea studiilor, ircopie;
e) cazietul judiciar sau o declarafie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale care sd-l
facd incompatibil cu funclia pentru care candidiazd:
D adeverinfd medicald care sd ateste starea de sdn[tate corespunzbtoare eliberatd cu cel mult 6 luni
anterior derulirii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de cdtre unitblile
sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Adeverinfa care atestd starea de sdndtate confine, in clar, numdrul, data, numele emitentului
si
calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul S6n6trlii.
Actele prevdzute la punctele b)-d) vor fr prezentate qi in original in vederea verificdrii
conformitdlii copiilor cu acestea,
Dosarul trebuie sd cuprindd toate documentele in ordinea enumeratd mai sus gi si conlind
un opis
in dou[ exemplare.

1$)Kr:tii,fll.rx)

?e:
4

.ak
///t, o?." Zp'L
M tN t)^ |:t{tJl t1l)tJC:Al I tri

CONDITII GENERALE $I COI.{DITII SPECTFICE


Liceul Tehnologic Constantin Brt,ncoveanuTdrgovigte organizearzd,la sediul sdu din localitatea
Tdrgovigte, bulevardul Unirii, nr.20,localitatea Tdrgovigte, concurs pentru ocuparea postului contractual
vacant de inCnf,fffOR, in bazaH.G. nr.2861201l-]modificatd 9i completati de H.G. nr. 102712014.
Pentru a ocupa postul contractual de t GntntOR, runiidugii trebuie s[ indeplineascd
urmdtoarele condi{ii generple, conform art. 3 aI Regulamentului-cadru aprobat prin Hotdrdrea
Guvernului nr.286 din23 martie 2017, cu modificdrile gi completarile ultefioare:
a) are cetifenia romdn6, cetdfenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparfindnd spafiului Economic European gi domiciliul in Romdnia;
b) cunoagte limba romdn[, scris qi vorbit;
c) are vdrsta minim[ reglementatd de prevederile legale;
' d) are capacitate deplind de exercifiu;
e) are o stare de s[ndtate corespunz6toare postului pentru care candideazd,, attstatd pe baza
adeverintei medicalb eliberate de rnedicul de familie sau de unit6lite sanjtare abilitate;
f) indeplineqte conditiile de studii qi, dup[ caz, de vechime sau alte condilii speciflrce potrivit
cerinlelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat6 definitiv penlru sdvdrqirea unei infracfiuni contr a umanitAlii, contra
statului ori contra autoritifii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedic[ infrptuirea justifiei,
de fals ori a unor fapte de corup{ie sau a unei infracliuni s[vdrqite cu intenfie, ,ur. u, face-b incompatibil[
cu exercitarea functiei, cu exceptia sifuafiei in care a intervenit reabilitarea.

Condifii specifice pentru ocuparea postului:


'o nivelul studiilor: medii - absolvent al inv[fdmdntului profesional/liceu
vechime in muncS: minim 3 ani.

Director,
Ligia ALECU

7e
MTNISTERUT. TDUCATtEl

_ / cA F,r$A POSTULUI PENTRU INGRIJITOR


4_t
Nr...tf,1,..//r, 7-^e z z_

in temeiul Legii Educatiei Nafibnale nr. l/2011, al Legii 5312003, in temeiul.contractului individual
de
muncd inregistrat in Registrul de evidenf6 a contractelor individuale de munci cu
numdrul
se incheie astdzi, prezentafig6 a postului:
,.;.......;....:...............:.....,
Numele giprenumele angajatului : ...........
Nivelul postului : de execuJie - personal nedidactic
Funclia 9i treapta profesionald care caracterizeazd postul: INGRIJITOR TR.I
- I NORMA
Studii : ................
Vechime in unitate: ..)..:............ ani, ........... veqhime in muncd:

1. RELAfrr:
- IERARHICE: Director, Director adjunct,
' FUNCTIONALE: Administrator
' DE COLABORARE: Cu celelalte ingrijitoare de curdlenie cu personalul
, calificat de intrefinere, cu
personalul didactic din cadrul pcolii, cu compartimentul secretariat, cu
serviciul contabilitate.

2, ATRIBUTII-SARCIM -RESPONSABILITATI

' Sd asigure curdJenia in gcoald gi la sala de sport:

o $tergerea prafului, m[turat, sp6lat;


r scuturareapregurilor;
r spalatul gi dezinfectatul ugilor, geamurilor, chiuvetelor, vaselor de toglet6,
faianlei,
gresiei, mozaicurilor;
r spalarea perdelelor, covoarelor, felelor de masd;
dpzinfectarea gi curdlenia in silile de clasd, coridoare, birouri, la punctele
sanitare

- S[ ingrijeascr 9i sd r6spundd ie obiectele de inventar.din gcoald sau pe care le


se
are in p6strare.
' in.perioada vacanfelor sd efectueze curdfenia generald in gcoald in vederea inceperii in
, bune condilii a
anului gcolar sau a semestrului.
' Rdspunde de executfida ourdleniei in bune condilii de calitate gi cu respectarea normelor igienico-
sanitare tn vigoare,
' Rdspunde de pdstrar'ea bu.nurilor si inventarului personal gi din gcoal[
in condilii cantitative gi calitative.
' Cu acceptul personal iniSptrnegte orice alte sarcini incredinfate de conducerea gcolii, dac6
acestea nu
contravin legislafiei.

3. OBLrGAlrr:
' S[ semnaleze orice neajuns in munca sa gi sd ia mdsuri pentru remedierea situa]iei.
' aib[ o comportare corespunzdtoarc in rela]iile de muncd cu terfe persoane gi colegii de muncd,
Sd
' Sd respecte programul zilnic stabilit de cdtre conducerea gcolii.
- Sd poarte echipament individual de protecfie. (halat, m6nugi)

4, IMPTJNERI:
' Sd nu angajeze gcoala in relalii cu terfe persoane dacd nu are imputernicirea gcolii.
' Sd consulte conducerea gcolii gi administratorul in probleme ce constituie atributiile sale.
' S[ nu ignore aplicarea legislatiei in vigoare.
' Sd nu incalce normele de protectia muncii.

5" CONDUITA PROFESIONALA


5.l.Manifestarea atitudinii morale gi civice. Limbaj, finut[, respect, comportament.
1. utilizarea unui limbaj civilizat, politicos in totalitatea relatiilor interumane, eliminarea
limbajului vulgar, a calomniei gi denigrdrii altora;
2. Prezentarea la serviciu intr-o tinutd decent6; .
a
J. Respectarea gefilor, a colegilor, a subalternilor, a persoanelor din afara unitelii, a elevilor;
A
T. Comportamentul la locul de muncl sd fie unul civilizat pundnd pe primul loc reialiile
interumane, armonia grupului, munca in echipa gi randamentui munciif

5.2.Respectarea gi dezvoltarea deontologiei profesionale.


1. Profesionalismul, stdpdnirea domeniului in care desfEgoard activitate;
2. Munca tenace, eforturi susfinute, perseverenta si implicare direct[ in activitdlile pe le are in
atributiile de serviciu;
3. Manifestarea spiritului de echipd (acliunea ganditd gi inftptuitd in comun, coeziunea gi
intraj utorarea co I e gi I or in r ealizar ea activit[f i i) ;
4. Asumarea responsabilitAtii personale in solulionarea sarcinilor ce-i revin;

in conformitete cu prevederile Legii 31912006 gi a normelor metodologice de aplicare ale acesteia


HG 1425/2006, fiecare salariat trebuie sd igi desfrgoare activitatea, in conformitate cu preg6tirea gi
instruirea sa, precum gi cu instrucfiunile primite din partea angajatorului, astfel incdt s6 nu Jxpuna la
pericol de accidentare sau imbolndvire profesional6,atdtpropria persoan6, cdt gi a celorlalts p.rroun. r'
care vine in contact, care Pot fi afectali de acJiunile sau omisiuniie sale in timpul procesultii dL munc6.

in mod deosebit, in scopul realizdrii obiectivelor prevdzute mai sus, salariatul are urmdtoarele
obligalii:
a) sd utilizeze corect aparatura, uneltele, substanlele periculoase gi alte mijloace de producfie;
b) sd utilizeze corect echipamentul individual de protecfie acordat gi, dup6 utilizari, sd il inapoieze sau s6
il pund la locul destinat pentru pdstrare, dacd eite cazul;
c) sE nu procedeze la _scoaterea din funcliune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitraru a
dispozitivelor de securitafe proprii, in special ale aparaturii, uneltelor, instalaliilor tehnice gi cl6dirilor, gi
sd utilizeze corect aceste dispozitive;
d) s[ comunice imediat angajatorului gi administratorului orice situalie de muncd despre care au motive
intemeiate sd o considerg
lrll pericol pentru securitatea gi sdndtatea ia gi celorlalli salariali, precum gi
orice deficientd a sistemelor dqproteclie;
e )sd aducd la cunogtinJ[ condti'ddtorului locului de rului accidentele suferite de propria
persoand; f)-s[ cgopeteze cu angajatorul gi cu pers atdt timp cdt este necesar, pentru a
face posibild, realizarca oric[ror mdsuri sau cerinfe inspectorii de munc[ gi inspectorii
sanitari, pentru proteclia sAnAUIii gi securitilii lucrdtorilor;
g) sa coopereze, atAt timp cdt este necesar, cu angajatorul gi cu lucr[torii desemnafi, pentru a permite
angajatorului sd se asigure cd mediul de munc[ gi condiliile de lucru sunt sigure gi A.a riscuri pentru
securitate gi s6ndtate, in domeniul s6u de activitate;
h) sa i$i insugeasc6 9i si respecte prevederile legislaliei din domeniul securit[1ii s6ndtdtii in
9i muncd gi
mSsurile de aplicare a acestora; i) sd dea rela{iile solicitate de cdtre inspectorii d. ,nunri gi inspectorii
sanitari.

6. Disciplina muncii
1" Obligativitatea semndrii zilnice a condicii de evidenjd a orelor de munc6 prestate.
2. Cunoagterea gi aplicarea prevederilor Regulamentului Intern gi a Regulamentului de Ordine
Interioard a unitatii scolare.

7.ALTE ATRIBUIII:

infunc1ie de nevoile,specifice ale unitdlii de inv6]5mdnt , salariatul este obligat s6 indeplineiisc6


9i alte
sarcini tepartizate de angajator, precum gi sd respectdnormele, procedurile de sdndtate gi securitut" u
muncii, de PSI, ISU 9i SSM , in conditriile legii.
- Ocazional sd asigure curbtenia in curtea gcolii gi a spaliilor verzi aparfindtoare.
- Ocazional sd indeplineasc[ funcJia de curier sau paznic.

Rlspunderea disciplinari
Neindeplinirea sarcinilor de serviciu sau indeplinirea lor in mod necorespun zdtor atrage dup6 sine
diminuarea calificativului gi/sau sanclionarea disciplinard, conform prevederilor legii.

Programul de lucru:

intre orele 6.30-14.30 in schimbul I, adaptat nevoilor ivite


intre orele 12.00-20.00 in schimbul II, adaptat nevoilor ivite

Pauza de masi: 20 minute

Punctajulpostului se stabilegte conform Ordinului MECTS nr. 3860/10.03.2011 dupd modelul din Anexa
la Ordinul MECTS nr.3860/10 .03.2011, i:

Director, Am luat la cunogtinJd,


Prof. Anda-Ligia ALECU
L.S.

Am primit un exemplar

'9,
DATA
lk, /.ga /l/, az . zrzL

KrlvrurBul EDucATr Ei s r ^
UERCETART r grr rNtrFiei'

Anex5
. MODEI. -

Judeful

Localitatea timbru
fiscal
Unitatea sanitari

TC

in baza referafului Dr
numele ;i prenuntele
ln calitate de ....................
Se certificE de noi ct:........
nuurele qi prenumele

Domic.iliaf in; jud. isect. ,.........loc.

la

S-a eliberai pre2enlul spre a-i servl la:.,,


,....i;....,...

Med:lc director,
L,S.

ip,

..4Ij=

:?i,1"I

S-ar putea să vă placă și