Sunteți pe pagina 1din 2

,8'(p

REPUBLICA MOLDOVA
MIINICIPIUL CHI$TNAU
PRIMAR GENERAL

DrsPozrTrE
nr.8.1O-/ din d I ae:/eq A2''e ;Alg
Cu privire la desfEgurarea unor
rnanifestaJii tn municipiul Chiginau
de citre S.R.L. ,,CONSENS D&N"

Av6nd in vedere declaratia prealabild nr. 06- 11517268 din 26.1 1 .2019, prin care
S.R.L. ,,CONSENS D&N" in conlucrare cu Primdria rnunicipiului Chiqindu anunfli
desfEEurarea unor manifestaJii social-culturale dedicate sdrbdtorilor de iarnd, in
perioada 1 decembrie20lg -20 februarie 2020, intre orele l0:00 -24:00 (in noaptea
de revelion pdnd la ora 03:00), in Pia{a Marii Adundri Na{ionale (cu instalarea umri
patinoal artificial gi a r-rtilajului pentru deservirea acestuia, a sistemului de iluminare gi
sonorizare, a gardului cle protecfie, a bannerelor, a tomberoanelor gi a blocurilor
sanitare, incepAnd cu data de 27 noiembrie curent);
pentru buna desfrgurare amanifestaliilor, intemeiul art. 5 (1), art.6, art. 10 (3),
art. 16 (I-4), art. 18 (1,2) 9i art. 19 din Legea Republicii Moldovanr.2.6-XVI din
22.02.2008 ,,Privind intnrnirile", oft. 29 alin. (2) qi art. 32 alin. ( I ) din Legea nr. 436-
XVI din 28.12.2006,,Privind adnrinistralia publicd local6", art. 15 alin. (2) Ei ar1. 16
alin. (1) din Legea ru. 136 din l7.06.2016,,Privind statutul municipiului Chiqindu",
dispoziliei Primarului General al municipiului Chigindu nr. 180 din 28.02,2017 ,,Cvr
privire la aprobarea Regularnentului pentru recepfionarea, notificarea qi monitorizarca
intrunirilor gi a rnanifestaJiilor cultural-sportive din municipiul ChiEin[u qi
desemnarea funcfionarilol publici din preturile de sector re sponsabili de
monitorizare", Primarul General al municipiului Chiginau DISPUNE:
1. La solicitarea organizatonrlui manifestaJiilor, Inspectoratul Gcneral al Poli{iei
va acorda ajutorul necesar pentru asigurarea orclinii publice gi in colaborare cu
Direcfia generald transpott public Ai cdi de comunicafie, va sista traficul rutier, in caz
de necesitate, pe bd. $tefan cel Mare Ei SifAnt, in perirletrul str[zilor lvlitropolit G.
B[nulescLt-Bodoni gi A. Pugkin gi il vor redirecfiona pe strdzile adiacente. Circulafia
transportr,rlui public (autobu;zelor ;i troleibuzelor de ruti) r,a fi redirectionatir pe s1r..
Bucureqti.
2. S.R.L. ,,CONSENS D&N'':
- va coordona desflisurarca manife staliilor respeclive cLl Plctrrra ssr:torLriuri
Buiucani:
- va coordona' in mod obligatoriu, cu Direclia situatii excepJionale, chestiunile
ce
tin de respectarea regulilor de apdrare impotriva incendiilor;
- va incheia un contract cu IMSP Centrul Nafional de Asistenfd Medical6
Urgenti Prespitaliceascd in vederea acorddrii, in caz de necesitate, a ajutorului
medical participanlilor la manifestatii ;
- va incheia un contract cu i.C.S. ,,RED Union Fenosa" S.A. la necesitate gi cu
i.Vt. Relelele electrice de iluminare ,,LUMTEH" in vederea conectdrii aparatajului
de
sonorizare qi sistemului de iluminare la sursa de energie electricd (in cazul in care
va
fi posibili conectarea).
3 . Intreprinderile
municipale Regia,,Autosalubritate" , ,,Asociafia de gospoddrire
a spatiilor verzi" qi Directia generald locativ-comunalE gi amenajare vor asigura
salubrizarea terenului unde se vor desfEgura manifestafiile.
4. Organizarorul manifestaJiilor va depune o notificare la Direcfia generald
comerf, alimentaJie_ publicd gi prestdri servicii, privind inilierea activitalii de comer!,
cu cel pufin 3 zile lucrdtoare inainte de desfEqurarea manifestaJiilor, iar aceasta ii va
elibera autotiza[ie de activitate agentului economic dupd caz, in-conformitate cu
legislafia in vigoare, pentru perioada I decembfie 20lg 20 februarie 2020.
-
5. Organizatorul manifestaJiilor va afiga la loc vizibil un panou informativ pe
care se va regdsi urmdtoar.ea informa{ie:
- copia dispoziliei cu privire la desfbgurarea manifestaJiilor;
- datele de contact ale organizatorului gi/sau ale persoanei responsabile;
- schema/planul de desfEgurare a evenimentului cu privire la amplasarea, dupd
caz, a unitdfilor Ei echipelor de interven{ie de prim ajutor, a agenlilor economici
participanli/unitdlile de comerf, inclusiv a informaliei cu indicarea ionelor sanitare.
6. Responsabild pentru buna desfbgurare a manifestatiilor, de starea tehnica a
patinoarului artificial gi a utilajului pentru deservirea acestuia, a sistemului de
iluminare gi sonorizare, de proteclia spafiilor verzi gi asigurarea ordinii publice este
s.R.L. ,,CONSENS D&N" (dnii Daniel T )pALA qi Nicu iolerA;.
7. Responsabil pentru desfdgurarea.legalS a manifestatiilor din parlea prim6riei
municipiului Chigindu este dl Vasile PASCARI.
8. Direcfia social-umanitard gi relaJii interetnice va asigura controlul executdrii
prevederilor prezentei dispozilii.

\-p\J' ryi\4AR
c)
-_--hncEBAN
GENERAL