Sunteți pe pagina 1din 27

ZORILE SA

Situatii financiare individuale


pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Întocmite în conformitate cu
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
CUPRINS

Situaţia individuala a poziţiei financiare 3

Situaţia individuala a rezultatului global 4

Situatia individuala a modificarilor 5


capitalurilor proprii

Situatia individuala a fluxurilor de trezorerie 6

Note la situatiile financiare individuale 7.-25


Situaţia individuala a poziţiei financiare la 31 decembrie 2017

Notă Sfirsitul perioadei Inceputul perioadei


Active
Active circulante
Numerar şi echivalente de numerar N 13 26098653 3600086
Creanţe din activitatea de baza N 14 5855491 3367746
Alte creanțe (inclusiv avansuri) N 15 28412880 3563589
Stocuri N 16 23143764 28013563
Cheltuieli anticipate N 17 1231750 533709
Alte active N 18 2942368 1197790
Total active circulante 87684906 40276482
Active imobilizate
Active financiare N 19 - 1651800
Imobilizări necorporale N 20 326503 526572
Imobilizări corporale N 21 186662270 234889657
Investitii imobiliare N 22 319187453 243071553
506176226 480139582
Total active imobilizate

Total active 593861132 520416064


Capitaluri proprii si datorii
Capitaluri proprii
Capital social emis N 23 193005576 137499948
Rezerve stabilite de legislaţie N 24 31562236 31130580
Rezultat reportat 291528415 282544868
Rezultatul exerciţiului 3196132 8633118
Alte elem ale rez global
Total capitaluri proprii 519292359 459808514
Datorii pe termen lung
N 25 33275689 19272263
Credite bancare si imprumuturi
Datorii privind impozitele amanate N 26 32920093 32734607
Total datorii pe termen lung 66195782 52006870
Datorii curente
Datorii comerciale si alte datorii N 27 7266198 6775095
Impozite si obligatii pentru asigurari sociale si N 28
481558 445873
medicale
Provizioane N 29 516254 1270158
Datorii fata de proprietari N 30 108981 109554
Total datorii pe termen scurt 8272991 8600680
Total capitaluri proprii şi datorii 593861132 520416064
Notele ataşate constituie parte integrantă a acestor situaţii financiare.
Situaţia individuala a rezultatului global
pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2017
Nota Sfirsitul perioadei Inceputul perioadei
Venituri din vinzari N4 73014853 70646346

Costul vinzarilor N5 51734726 46935484

Profit brut 21280127 23710862


Alte venituri operationale N6 2395587 2087112
Cheltuieli de distribuire N7 2736609 3477614
Cheltuieli administrative N8 10499612 11046351
Alte cheltuieli operationale N9 3133074 2217791
Rezultat operational 7306419 9056220
Rezultat financiar – diferente nete N10 972911
(venituri/cheltuieli), net (.2396164)
Rezultat din ieşiri de imobilizări corporale N11
(.872597) 23202

Rezultat inainte de impozitare


4037658 10052333

Cheltuieli privind impoztul pe venit N12 841526 1419215


Rezultatul global total aferent anului 3196132 8633118

Notele ataşate constituie parte integrantă a acestor situaţii financiare.


ZORILE SA
Situatii financiare individuale pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2017
(Toate sumele sunt exprimate in MDL, daca nu este indicat altfel)

Situaţia individuala a modificărilor capitalurilor proprii pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2017

Capital social Prime de emisiune Rezultat reportat Rezerve stabilite Rezultat reportat/trecere IFRS Total capitaluri
de legislaţie proprii
Sold la 01 ianuarie 2016 (IFRS) 128260404 9275363 x 31026885 282648563 451211215
Profitul anului 8633118
Alte elemente ale rezultatului global 103695 8529423 8633118
Total alte elemente ale rezultatului global
Rezultatul global aferent anului

Tranzacţii cu acţionarii, înregistrate direct în 9239544 (.9275363)


capitalurile proprii (.35819)
Transferuri la/din capital de rezervă
Sold la 31 decembrie 2016 (IFRS) 137499948 0 x 31130580 282544868 459808514
Rezultatul perioadei - 3196132 3196132
Alte elemente ale rezultatului global 431656 350429 782085
Tranzacţii cu acţionarii, înregistrate direct în 55505628 55505628
capitalurile proprii
Transferuri la/din capital de rezervă
Sold la 31 decembrie 2017 (IFRS) 193005576 0 3196132 31562236 291528415 519292359

Notele ataşate constituie parte integrantă a acestor situaţii financiare.

5
Situatia individuala a fluxurilor de trezorerie
pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2017

Perioada de 12 luni Perioada de 12 luni incheiata


incheiata la 31 la 31 decembrie 2016
decembrie 2017 (IFRS) (IFRS)
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională
Încasări din vînzări 010 95504611 87395325
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 020 27541737 23861736
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală 030 28137044 28338484
Dobînzi plătite 040 1952550 625995
Plata impozitului pe venit 050 915559 1572938
Alte încasări 060 1806057 1947210
Alte plăţi 070 7586506 5094362
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională (rd.010 – rd.020 – 080 31177272 29849019
rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii
Încasări din vînzarea activelor imobilizate 090 618260 1606310
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate 100 76871808 61366527
Dobînzi încasate 110
Dividende încasate 120
Alte încasări (plăţi) 130
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii (rd.090 – rd.100 + 140 (.76253547) (.59760217)
rd.110 + rd.120 ± rd.130)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi 150 26442599 20014019
Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor 160 11339247
Dividende plătite 170 538 4172
Încasări din operaţiuni de capital 180 55976312
Alte încasări (plăţi) 190 959
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 200 71079126 20008889
+ rd.180 ± rd.190)
Fluxul net de numerar total 210 26002851 (.9902310)
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220 (.3504283) 65176
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 230 3600086 13437220
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + 240 26098654 3600086
rd.230)

Notele ataşate constituie parte integrantă a acestor situaţii financiare.

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entităţii*


Presedintele Consiliului S.A.”Zorile” /V.Roșioru/
Director general /V. Benderschi/

6
Note la situatiile financiare individuale
1. Entitatea raportoare

Informatii generele
Societatea pe acțiuni „Zorile” este înființată la 15 august 1995 prin reorganizarea întreprinderii de stat
Asociația de Producere și Comerț Zorile, fiind succesoarea tuturor drepturilor și obligațiunilor patrimoniale
și este înregistrat în Registrul de stat al persoanelor juridice cu numarul de indentificare (IDNO)
1002600001349.
Pe parcursul anului, activităţile principale ale Societatii au fost:
- producerea si comercializarea incaltamintei;
- servicii de dare in locatiune;
- prestare de servicii (rolledrom).
Adresa juridică a Societatii este str. Calea Iesilor, 8, Chişinău, Republica Moldova. Societatea operează prin
intermediul oficiu central.
Pe parcursul anului, Societatea a avut 355 angajaţi, (345 angajaţi la finele anului încheiat la 31 decembrie
2017).

a) Declaratia de conformitate cu IFRS


In conformitate cu art. 29 alin (1) si art. 47 alin (2) din Legea contabilitatii nr. 113-XVI din 27.04.2007, cu
modificarile ulterioare, fiind entitate de interes public, incepand cu exercitiul financiar al anului 2017,
Societatea are obligatia de a aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara la intocmirea situatiilor
financiare.
Prezentele situatii financiare individuale pentru 12 luni incheiate la 31 decembrie 2017 au fost intocmite in
conformitate cu Standardul International de Contabilitate 34 „Raportari financiare”, asa cum a fost adoptat de
Republica Moldova. Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu politicile contabile prezentatre
in notele de mai jos, care sunt in general in concordanţă cu Standardele Internationale de Raportare
Financiara (IFRS).
b) Continuitatea activitatii
Situatiile financiare individuale au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, ceea ce
presupune ca entitatea va putea sa-si realizeze activele si sa-si indeplineasca obligatiile in conditii normale de
activitate.
2. Rezumat privind politicile contabile. Estimări si raţionamente contabile esenţiale.
a.  Consideratii generale

Politicile contabile adoptate de Societate sunt folosite la pregatirea situatiilor financiare anuale ale
Societatii pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017, cu exceptia aplicarii standardelor si
interpretarilor noi in vigoare de la 1 ianuarie 2017. Societatea nu a aplicat anticipat niciun standard
nou, interpretare sau amendament care au fost emise, dar care nu au intrat inca in vigoare.
Societatea a adoptat о prezentare a situatiilor financiare bazata pe lichiditate in cadrul situatiei
individuale a pozitiei financiare, considerand ca aceasta metoda de prezentare ofera informatii care
sunt credibile si mai relevante decat cele care ar fi fost prezentate in baza altor metode permise de
IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare". SIC 1 acorda posibilitatea de a prezenta rezultatul global
in 2 rapoarte (Situatia veniturilor si cheltuielilor si Situatia rezultatului global) sau intr-un singur
raport (Situatia Rezultatului Global). Societatea prezinta rezultatul global intr-un singur raport.

7
b. Conversia la moneda străină

Moneda funcţională şi de prezentare


Conducerea Societatii consideră leul moldovenesc ca moneda funcţională, conform celor specificate
de IAS 21 „Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar”. Situaţiile financiare sunt pregătite şi
prezentate în leul moldovenesc (“MDL”), care este moneda funcţională şi de prezentare a
Companiei, rotunjit la cea mai apropiată unitate.

Tranzacţii şi solduri
Tranzacţiile în valută sunt convertite în moneda funcţională a Societatii folosind cursul de schimb al
BNM în vigoare la data tranzacţiei. Activele şi pasivele monetare denominate în valută la data
raportării sunt reconvertite în monedă funcţională la cursul de schimb de la acea dată. Pierderile şi
câştigurile valutare din elemente monetare reprezintă diferenţa dintre costul amortizat în moneda
funcţională la începutul perioadei, ajustate pentru dobânzi şi plăţi efective pe parcursul perioadei, iar
costul amortizat în valută convertit la cursul de schimb la sfârşitul perioadei.

Activele şi pasivele nemonetare denominate în valută evaluate la valoarea justă se convertesc în


monedă funcţională folosind cursul de schimb de la data la care s-a stabilit valoarea justă. Diferenţele
de schimb valutar care apar din reconversie se recunosc în profit sau pierdere, exceptând diferenţele
care apar din reconversia activului financiar disponibil pentru vânzare incluse în capital.
Cursurile de schimb de referinţă oficiale ale BNM erau următoarele:

2016 2017

USD EUR USD EUR

31 decembrie 19.981 20.8895

31 decembrie 17,1 20.4099

c. Numerar şi echivalent de numerar


Numerarul si echivalentele de numerar cuprind: numerarul din casierie si conturile curente, depozite
la termen. Contabilitatea operatiunilor monetare in valuta straina se tine atat in moneda in care a fost
efectuata cat si in moneda nationala, conversia in moneda nationala se face conform politicilor
contabile aferente conversiei tranzactiilor in moneda straina prezentate mai sus in aceste note.

d. Imobilizări corporale

Imobilizările corporale, inclusiv proprietăţile imobiliare utilizate de posesor, sunt înregistrate pe


baza costurilor, exceptând costurile pentru servicii zilnice, minus amortizarea acumulată şi orice
pierderi din depreciere acumulate. Înlocuirea sau costurile privind inspecţiile generale sunt
capitalizate în momentul în care sunt suportate şi dacă este probabil ca beneficiile economice
viitoare asociate cu elementul respectiv vor fi generate pentru entitate şi costul elementului poate fi
evaluat în mod fiabil.

Amortizarea este prevăzută pe baza unei metode de amortizare liniară pe parcursul duratei de utilizare:
Rata uzurii
Construcţii 3% - 20.0%
Echipament 6.6% – 33.3%
Mijloace de transport 12.7% – 14.3%
Alte mijloace fixe 10.0% – 50.0%

8
Valoarea reziduală a imobilizărilor corporale, durata de utilizare şi metoda de amortizare utilizată
sunt revizuite şi ajustate, dacă este cazul, la finele fiecărui an financiar şi ajustate corespunzător,
dacă este cazul.

Revizuirile din depreciere sunt examinate când există factori care indică posibilitatea nerecuperării
valorii contabile. Pierderile cu privire la depreciere se regăsesc în contul de profit şi pierdere ca şi
cheltuieli.

Un element de imobilizări corporale este derecunoscut în momentul cedării sau atunci când nu se
mai aşteaptă beneficii economice viitoare din utilizarea sau cedarea sa. Orice câştig sau pierdere care
rezultă din derecunoaşterea unei imobilizări corporale (calculată ca diferenţă dintre încasările nete
din cedare şi valoarea contabilă a activului) este inclusă în contul de profit şi pierdere în anul în care
activul financiar este derecunoscut.

e. Investitii imobiliare
Investitiile imobiliare sunt evaluate initial la cost, inclusiv costurile de tranzactie. Valoarea contabila
include costul inlocuirii unei parti a investitiei imobiliare inexistente in momentul in care sunt
suportate costurile, daca sunt indeplinite criteriile de recunoastere; si exclude costul intretinerii
zilnice a unei astfel de proprietati imobiliare. Dupa recunoasterea initiala, investitiile imobiliare sunt
evaluate la costul lor minus orice amortizare cumulata si orice pierderi din depreciere cumulate.

Investitiile imobiliare sunt derecunoscute in momentul cedarii sau atunci cind investitia imobiliara
este definitiv retrasa din folosinta si nu se mai preconizeaza aparitia de beneficii economice viitoare
din cedarea ei. Orice castig sau pierdere privind casarea sau cedarea unei investitii imobiliare este
recunoscuta in contul de profit sau pierdere in anul casarii sau cedarii.

Transferurile in si din categoria investitiilor imobiliare sunt facute daca si numai daca exista o
modificare a utilizarii evidentiata de incheiere a utilizarii de catre posesor a proprietatii, inceperea
unui leasing operational cu o alta parte sau finalizarea lucrarilor de constructie sau de amenajare.
Revizuirile privind deprecierea sunt efectuate cind exista factori care indica posibilitatea
nerecuperariii valorii contabile. Pierderile din depreciere sunt recunoscute direct in contul de profit
si pierdere.

f.   Contracte de locatiune (chirie)

Compania este parte a unui numar semnificativ de contracte de chirie in calitate de locator.
Compania califica toate contractele sale de chirie drept chirie operationala intrucit acestea nu duc la
transferul tuturor riscurilor si beneficiilor care insotesc proprietatea. Veniturile din chirie sunt
recunoscute drept venituri alocate in mod proportional pe tot parcursul perioadei de valabilitate a
contractului de chirie. Platile pentru chirie sunt recunoscute drept cheltuieli alocare in mod
proportional pe tot parcursul perioadei de valabilitate a contractului de chirie.
Veniturile din contractele de locatiune sunt clasificate ca venituri din activitatea de baza, deoarece
acestea reprezinta o parte semnificativa din totalul Cifrei de Afaceri, strategia Societatii fiind
investitii in proprietati imobiliare.

g. Imobilizări necorporale

Activele nemateriale dobândite separat se recunosc la cost in momentul recunoaşterii iniţiale. Costul
activelor nemateriale dobândite în cadrul unei combinări de întreprinderi reprezintă valoarea sa justă
la data achiziţiei. După recunoaşterea iniţială activele nemateriale sunt contabilizate la costul lor
minus orice amortizare şi pierderi din depreciere cumulate. Imobilizările necorporale generate
intern, excluzând costurile de dezvoltare capitalizate, nu sunt capitalizate şi cheltuielile sunt
reflectate în contul de profit şi pierdere în anul în care au fost efectuate cheltuielile.

9
Perioada şi metoda de amortizare pentru un activ intangibil cu durată de viaţă utilă determinată sunt
revizuite cel puţin la finele fiecărui an financiar. Modificările privind durata de viaţă utilă
preconizată a activului sau ritmul preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare
încorporate în activ sunt contabilizate prin modificarea perioadei sau metodei de amortizare, dacă
este cazul, şi considerate drept modificări în estimările contabile. Cheltuielile de amortizare privind
activele intangibile cu durată de viaţă determinată se recunosc în situaţia veniturilor şi a cheltuielilor
la categoria de cheltuieli corespunzătoare de imobilizări necorporale. Câştigurile sau pierderile care
rezultă din derecunoaşterea unei imobilizări necorporale se evaluează ca diferenţă dintre încasările
nete din cedare şi valoarea contabilă a activului.

h. Deprecierea activelor

La fiecare dată de raportare, Societatea verifică dacă există indicii ale deprecierii activelor. Dacă
există un astfel de indiciu, sau în situaţia în care se impune testarea valorii contabile a unei
imobilizări necorporale, Societatea estimează valoarea recuperabilă a activului. Valoarea
recuperabilă a unui activ este cea mai mare valoare dintre valoarea justă a unui activ sau a unei
unităţi generatoare de numerar (UGN) minus costurile de vânzare şi valoarea sa de utilizare.
Valoarea recuperabilă se calculează pentru fiecare activ în parte cu excepţia cazului în care un activ
nu generează intrări de numerar care să fie în mare măsură independente de cele generate de alte
active sau grupuri de active. În cazul în care valoarea contabilă a unui activ sau UGN depăşeşte
suma care urmează să fie recuperată, aceasta este considerata depreciată şi este redusă la valoarea
recuperabilă a acestuia. Pentru evaluarea valorii de utilizare, fluxurile de trezorerie viitoare estimate
sunt actualizate la valoarea actuală folosind rata înainte de impozitare care să reflecte evaluările
curente de pe piaţă ale valorii-timp a banilor şi ale riscurilor specifice activului. Pentru determinarea
valorii juste minus costul de vânzare, sunt luate în calcul tranzacţiile recente de pe piaţă, dacă
acestea sunt disponibile. În cazul în care nu există astfel de tranzacţii, se ia în considerare modelul
de evaluare adecvat. Aceste calcule sunt confirmate de preţuri cotate pe piaţa de capital pentru
societăţile cotate la bursă sau de alţi factori disponibili care indică valoarea justă.

Pierderile din depreciere privind operaţiunile continue sunt recunoscute în contul de profit sau
pierderi din acele categorii de cheltuieli corespunzătoare cu funcţia activului depreciat.

Evaluarea se face la fiecare dată de raportare în cazul în care există factori care să indice că
pierderile din depreciere anterior recunoscute nu mai există sau au fost reduse. În cazul în care există
un astfel de indicator, Societatea evaluează valoarea recuperabilă a activului nefinanciar sau a
unităţii generatoare de numerar. Pierderea din depreciere recunoscută anterior este reluată numai în
cazul în care s-a produs o modificare a estimărilor utilizate pentru a determina valoarea recuperabilă
de la recunoaşterea ultimei pierderi din depreciere. Într-o astfel de situaţie, valoarea contabilă a
activului este determinata să crească până la valoarea sa recuperabilă. Valoarea majorată a
respectivului activ nu trebuie să depăşească valoarea contabilă, netă de amortizare, care ar fi fost
determinată în cazul în care în exerciţiile anterioare nu ar fi fost recunoscută o pierdere din
depreciere pentru activul în cauză. O astfel de reluare este recunoscută în contul de profit sau
pierdere, cu excepţia situaţiei în care activul este contabilizat la valoarea reevaluată, situaţie în care
reluarea pierderii din deprecierea unui activ trebuie tratată ca o creştere din reevaluare.

i. Active financiare

Recunoaşterea iniţială şi evaluarea activelor financiare


Activele financiare sunt clasificate drept active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere,
împrumuturi. Societatea stabileşte clasificarea activelor financiare la recunoaşterea lor iniţială.

Clasificarea depinde de scopul pentru care investiţiile au fost achiziţionate. Activele financiare sunt
clasificate la valoarea justă prin profit sau pierdere dacă strategia documentată de investiţie a

10
Societatii este aceea de a gestiona investiţiile financiare pe baza unei valori juste, prin aceeaşi
modalitate prin care sunt gestionate datoriile financiare.

Activele financiare ale Societatii includ, instrumente financiare cotate şi necotate.

Evaluări ulterioare. Evaluările ulterioare ale activelor financiare depind de următoarea clasificare:

Active financiare disponibile în vederea vânzării. Activele financiare disponibile in vederea


vinzarii includ titlurile de capital. Investitiile de capital clasificate drept disponibile in vederea
vinzarii sunt acele investitii care nu sunt clasificate nici drept detinute in vederea tranzactionarii nici
drept desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere. In cazul in care titlurile de capital sunt
cotate, acestea sunt evaluate la valoarea justa conform cotelor pietei. Titlurile de capital necotate si
investitiile in intreprinderi-fiice necotate sunt evaluate la cost minus reduceri pentru depreciere.
Dividendele castigate in momentul detinerii de investitii disponibile pentru vinzare sunt recunoscute
in contul de profit sau pierdere drept “venit din investitii” in momentul stabilirii dreptului de plata.
In cazul in care activul financiar este derecunoscut, castigurile sau pierderile cumulate sunt
recunosculte in alte venituri operationale, sau depreciate, sau pierderea cumulata este transferata din
rezerva pentru activele financiare disponibile pentru vinzare in contul de profi sau pierdere privind
costurile financiare ale exercitiului de raportare.

Deprecierea activelor financiare. La fiecare dată de raportare Societatea evaluează măsura în care
există vreo dovadă obiectivă că un activ financiar sau un grup de active financiare este depreciat. Un
activ financiar sau un grup de active financiare se consideră a fi depreciate numai atunci când există
dovezi obiective de depreciere ca urmare a unuia sau mai multor evenimente care au avut loc după
contabilizarea iniţială a activului (un ‘eveniment de pierdere’ înregistrat) iar acel eveniment de
pierdere are un impact asupra viitoarelor fluxuri de numerar estimate ale activului financiar sau ale
grupului de active financiare care pot fi estimate în mod fiabil.

Dovezile din depreciere pot include indicaţii conform cărora debitorul sau un grup de debitori se află
într-o situaţie financiară extrem de dificilă, în situaţie de incapacitate de plată sau de abatere de la
plata dobânzilor sau a principalului, probabilitatea că vor intra în procedura de faliment sau altă
procedură de reorganizare financiară şi atunci când datele care pot fi observate indică faptul că
există o scădere măsurabilă în viitoarele fluxuri de numerar estimate, ca de exemplu modificări ale
arieratelor sau alte condiţii economice corelate riscului de neplată.

Derecunoaşterea activelor financiare. Un activ financiar (sau, dacă este cazul, o parte dintr-un
grup de active financiare similare) este derecunoscut în următoarele situaţii:

 Când au expirat drepturile de a primi fluxuri de numerar din active; sau


 Când Societatea îşi rezervă dreptul de a primi fluxuri de numerar din active sau când îşi
asumă obligaţia contractuală de a plăti integral contravaloarea fluxurilor de numerar primite fără
întârziere de plată către terţe părţi în temeiul unui acord ‘de trecere’; şi:
 Când Societatea a transferat majoritatea riscurilor şi beneficiilor aferente activului financiar;
sau
 Când Societatea nu a transferat şi nici nu a păstrat majoritatea riscurilor şi beneficiilor
aferente activului, dar a păstrat controlul asupra activului transferat.

j. Impozitul pe venit curent şi amânat


Cheltuielile privind impozitul pe venit includ impozitul pe venit curent şi amânat. Impozitul
este   recunoscut   în   contul   de   profit   sau   pierdere,   exceptând   situaţia   în   care   se   referă   la
elementele recunoscute în alte venituri globale sau direct în capitalurile proprii. Taxa privind
impozitul pe profit curent se calculează pe baza legislaţiei fiscale adoptate în mod concret la
sfârşitul   perioadei   de   raportare   din   Republica   Moldova.   Conducerea   evaluează   periodic
11
poziţiile adoptate  în declaraţiile  fiscale cu privire la situaţiile  în care regulamentul  fiscal
aplicabil   este   supus   interpretării   şi   stabileşte,   după   caz,   dispoziţiile.Impozitul   pe   profit
amânat este recunoscut, folosind metoda de răspundere, privind diferenţele temporare care
apar   între   baza   fiscală   a   activelor   şi   pasivelor   şi   valoarea   lor   contabilă   din   situaţiile
financiare. Impozitul pe venit amânat se stabileşte folosind ratele fiscale (şi legislaţia) care
au fost adoptate în mod concret la sfârşitul perioadei de raportare şi care se aşteaptă a fi
aplicate atunci când activul respectiv este realizat sau datoria este decontată. Activele privind
impozitul pe profit amânat sunt recunoscute în măsura în care există probabilitatea să existe
profituri   impozabile   faţă   de   care   să   poată   fi   utilizate   diferenţele   temporare.   Activele   şi
datoriile   privind   impozitul   pe   venit   amânat   se   neteaza   când   există   un   drept   legal   de   a
compensa   activele  privind  impozitul   curent  cu  datoriile  privind  impozitul   curent  şi când
creanţele şi datoriile privind impozitul amânat sunt aferente impozitelor pe profit percepute
de aceeaşi autoritate fiscală  privind fie  entitatea impozabilă fie entităţi impozabile diferite
care intenţionează să deconteze soldurile pe baza unei sume nete. Efectele fiscale privind
reportarea pierderilor sau creditelor fiscale neutilizate sunt recunoscute ca active când există
probabilitatea  să existe profituri impozabile  faţă de care să poată fi utilizate  respectivele
pierderi. Rata impozitului pe venit pentru anul 2016 si 2017 este de 12%.

k.   Capitalul social

Acţiuni ordinare. Acţiunile ordinare sunt clasificate drept capitaluri proprii.

Dividende. Dividendele privind acţiunile ordinare sunt recunoscute ca datorii în perioada în care
acestea sunt declarate.

l. Beneficiile angajaţilor

Beneficii privind serviciile pe termen scurt. Beneficiile angajaţilor pe termen scurt includ salariile,
premiile, concediul anual plătit şi contribuţiile de asigurări sociale. Beneficiile angajaţilor pe termen
scurt sunt evaluate pe o bază neactualizată şi sunt recunoscute drept cheltuieli în momentul în care
sunt suportate. O datorie este recunoscută pentru valoarea care se aşteaptă a fi plătită ca bonus în
numerar pe termen scurt sau în cazul planurilor de participare la profit în situaţia în care Societatea
are o obligaţie prezentă legală sau implicită la data bilanţului de a efectua astfel de plăţi, ca urmare a
serviciului trecut prestat de către salariat, şi dacă obligaţia poate fi estimată în mod fiabil.

Planuri de contribuţii determinate. Planul de contribuţii determinate reprezintă planul de beneficii


post-angajare în baza cărora o entitate plăteşte contribuţii fixe către o entitate separată şi nu va avea
nici o obligaţie legală sau implicită de a plăti contribuţii suplimentare. Obligaţiile de contribuţii la
planurile de pensie cu contribuţii definite sunt recunoscute drept cheltuieli în profit sau pierdere pe
măsură ce sunt suportate.
În cursul desfăşurării activităţii, Societatea efectuează plăţi către Casa Naţională de Asigurări
Sociale şi către Casa Naţională de Asigurări Medicale în numele angajaţilor săi din Moldova pentru
pensie şi sănătate. Toţi angajaţii Companiei sunt membri şi sunt, de asemenea, obligaţi prin lege să
plătească contribuţii definite (incluse în contribuţiile la asigurările sociale) către planul de pensii de
stat din Moldova (plan de contribuţii determinate). Toate contribuţiile relevante către planul de
pensii de stat din Moldova sunt recunoscute drept cheltuieli în profit sau pierdere pe măsură ce sunt
suportate. Societatea este scutită de orice obligaţie suplimentară.

12
Societatea nu operează nici un regim de pensii independent şi, prin urmare, nu are nici o obligaţie în
ceea ce priveşte pensiile. Societatea nu operează nici un alt plan de beneficii determinate sau vreun
plan de beneficii după pensionare. Societatea nu are nici o obligaţie să ofere servicii suplimentare
foştilor sau actualilor angajaţi.

m.  Datorii financiare

Datoriile   din   credite   comerciale   si   alte   datorii   similare   sunt   evaluate   initial   la   valoarea   justa   a
contraprestatie ce urmeaza a fi platita pentru bunurile primite si pentru serviciile prestate, indiferent
daca acestea sunt sau nu facturare Companiei. Ulterior, datoriile sunt evaluate la costul amortizat
utilizind   metoda   dobinzii   efective.   Datoriile   sunt   derecunoscute   atunci   cind   obligatia   aferenta
datoriei se stinge, expira sau este achitata.

n. Datorii comerciale şi alte datorii

Datoriile din credite comerciale şi alte datorii similare sunt evaluate la valoarea lor nominală
reprezentând valoarea justă a contravalorii ce urmează a fi plătită pentru bunurile primite şi pentru
serviciile prestate, indiferent dacă acestea sunt sau nu facturate Societatii.

o. Provizioane
Pretenţii legale sunt recunoscute când:
 societatea are o obligaţie juridică curentă sau implicită generată de un eveniment anterior;
 este foarte probabil că o ieşire de resurse va fi necesară pentru stingerea obligaţiei;
 şi suma a fost estimată în mod fiabil.
Nu sunt înregistrate provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare.
Provizioanele sunt evaluate la valoarea actualizată a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru
stingerea obligaţiei utilizând o rată înainte de impozitare care să reflecte evaluările curente de piaţă
ale valorii-timp a banilor şi ale riscurilor specifice datoriei. Majorarea provizionului datorată trecerii
timpului este recunoscută drept cheltuială cu dobândă.

p. Costuri de indatorare
Costurile de indatorare aferente direct achizitiilor, constructiei sau producerii activelor calificate sunt
capitalizate pe parcursul perioadei necesare pentru constructia activelor si pregatirea acestora pentru
functionare. Alte costuri de indatorare sunt recunoscute drept cheltuieli financiare.

q. Estimări si raţionamente contabile esenţiale

Întocmirea rapoartelor financiare în conformitate cu standardele IFRS impune managementului să


facă estimări şi ipoteze, care afectează sumele şi soldurile raportate în situaţiile financiare şi notele
care le însoţesc. Aceste estimări se bazează pe informaţii disponibile la data întocmirii rapoartelor
financiare. Prin urmare, rezultatele reale pot fi diferite de estimări. Societatea face estimări şi ipoteze
care afectează valorile contabile ale activelor şi datoriilor în cadrul următorului exerciţiu financiar.
Estimările şi evaluările se realizează în mod continuu pe baza experienţei istorice şi a altor factori,
inclusiv aşteptări cu privire la evenimente viitoare considerate rezonabile în circumstanţele date.
Zonele semnificative de analiza subiectiva includ:
* Referitor la cadrul economic actual, in baza informatiilor disponibile in prezent, conducerea
a luat in considerare toti factorii relevanti care pot afecta evaluarea si deprecierea activelor si
pasivelor din aceste situatii financiare, impactul asupra lichiditatilor, finantarii operatiunilor
13
Societatii si alte efecte pe care acestea le pot avea asupra situatiilor financiare. Toate aceste
efecte, daca este cazul, au fost reflectate in aceste situatii financiare. Conducerea Societatii
continua sa monitorizeze situatia si impactul ulterior al crizei financiare si al incetinirii
economice asupra operatiunilor sale.

* Societatea creeaza provizioane pentru concediile nefolosite, cheltuieli de promovare pentru


care exista dovezi obiective ca, urmare a unor evenimente din trecut, fluxurile de numerar
viitoare estimate sunt afectate in mod negativ. Aceste prevederi se bazeaza pe experienta
istorica si actuala a Societatii cu privire la analize subiective ale conducerii Societatii despre
estimarea fluxurilor de numerar viitoare. In conditiile economice actuale, rezultatul acestor
estimari poate fi diferit de sumele provizioanelor pentru depreciere recunoscute la data de 31
decembrie 2016, iar diferenta poate fi semnificativa.
* Există incertitudini cu privire la interpretarea reglementărilor fiscale complexe şi la suma
veniturilor impozabile viitoare. Dată fiind natura de lungă durată şi complexitatea acordurilor
contractuale existente, diferenţele care apar între rezultatele efective şi ipotezele făcute sau
viitoare modificări privind astfel de ipoteze, ar putea necesita modificări ulterioare privind
impozitarea veniturilor şi cheltuielilor deja înregistrate. Creanţele privind impozitul amânat
sunt recunoscute pentru toate pierderile fiscale neutilizate în limita probabilităţii că va exista
profit impozabil faţă de care pot fi utilizate pierderile. Se impune estimarea semnificativă a
managementului pentru a determina valoarea creanţelor care pot fi recunoscute privind
impozitul amânat, pe baza temporizării probabile şi nivelului privind profiturile fiscale
viitoare precum şi strategii viitoare de planificare fiscală.

* O pierdere din depreciere este recunoscută la valoarea cu care valoarea contabilă a activului
depăşeşte valoarea recuperabilă. Pentru stabilirea valorii recuperabile, managementul estimează
fluxurile viitoare de numerar şi stabileşte o rată adecvată a dobânzii pentru a calcula valoarea actuală
a acestor fluxuri de numerar. În procesul de evaluare a fluxurilor de numerar viitoare, managementul
face estimări cu privire la rezultatele operaţionale viitoare. Aceste ipoteze se referă la evenimente şi
circumstanţe viitoare. Rezultatele reale pot varia şi pot modifica semnificativ activele Societatii în
cadrul exerciţiului financiar următor.

* Amortizare la nivel de obiect de inventar. Pentru obiectele de inventar ( inclusiv role,


echipamente, birouri, tehnica de calcul, tablouri etc.), care au pretul unitar egal sau sub 6000 mii lei,
conducerea Societatii a hotarat ca amortizarea sa fie calculata pe o baza sistematica liniar pe
perioada exploatarii acestora.

r. Recunoasterea veniturilor
Veniturile cuprind valoarea justa a sumelor incasate sau de incasat din vanzarea bunurilor si
serviciilor furnizate.
Veniturile din vanzarile de bunuri sunt recunoscute in momentul in care Societatea a transferat
cumparatorului principalele riscuri si beneficii asociate detinerii bunurilor.
Veniturile din prestari servicii sunt recunoscute in momentul in care serviciile sunt prestate.
Veniturile din chirii (locatiune) sunt recunoscute pe baza principiilor contabilitatii de angajament in
conformitate cu substanta economica a contractelor aferente.
In aceste situatii financiare, veniturile si cheltuielile sunt prezentate la valoarea justa. In bilantul
contabil, datoriile si creantele de la aceiasi parteneri sunt prezentate la valoarea neta in momentul in
care exista un drept de compensare.

s. Stocuri
14
Stocurile sunt recunoscute initial la cost, iar ulterior la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea
realizabila neta. Costul este compus din toate costurile de achizitie, costul de conversie si alte costuri
suportate pentru a aduce stocurile la locatia si starea prezenta. In cazul produselor finite costul de
productie cuprinde costul de achizitie a materiilor prime si materialelor consumabile si cheltuielile
de productie direct atribuibile bunului. Costul este determinat pe baza metodei „primul intrat -
primul iesit „(FIFO), precum si costului mediu ponderat.
Acolo unde este necesar, se fac ajustari pentru stocuri uzate fizic sau moral. Valoarea realizabila neta
este estimata pe baza pretului de vanzare diminuat cu cheltuielile de vanzare. La data bilantului
stocurile se evalueaza la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta. In cazul in
care valoarea contabila a stocurilor este mai mare decat valoarea de inventar (valoare realizabila
neta), valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta, prin constituirea unei
ajustari pentru depreciere. Activele de natura stocurilor se evalueaza la valoarea contabila, mai putin
ajustarile pentru depreciere constatate.

t. Active imobilizate detinute spre vanzare


Atunci cand exista o modificare a utilizarii unei imobilizari corporale, in sensul ca aceasta urmeaza a
fi imbunatatita in perspectiva vanzarii, Societatea inregistreaza transferul activului din categoria
imobilizari corporale in cea de active imobilizate detinute in vederea vanzarii.

Activele imobilizate sunt clasificate ca active detinute spre vanzare in momentul in care:

a. Sunt disponibile pentru vanzarea imediata


b. Managementul societatii este angajat la plan de vanzare
c. Sunt sanse minime ca planul de vanzare sa sufere modificari semnificative sau sa fie retras
d. Este initiat un program activ de a gasi cumparatori
e. Grupul de active este comercializat la un pret rezonabil in raport cu valoarea justa.

3. Standarde, amendamente şi interpretări ale standardelor existente care nu sunt încă în


vigoare şi care nu au fost încă aplicate de către Societate
Informatii cu privire la noile standarde, amendamente si interpretari care se asteapta a fi relevante
pentru rapoartele financiare ale Companiei sunt furnizate in ceea ce urmeaza:
a) Amendamente la IAS 16 Imobilizari corporale si IAS 38 Imobilizari necorporale - clarificari
privind metodele acceptate de depreciere si amortizare (in vigoare pentru perioadele care
incep la 1 ianuarie 2016 sau ulterior acestei date).
Amendamentele clarifica faptul ca utilizarea metodelor bazate pe venituri pentru a calcula
amortizarea unui activ nu este adecvata, deoarece veniturile generate de о activitate care include
utilizarea unui activ, reflecta factori diferiti de consumul beneficiilor economice incorporate in
activul respectiv. Amendamentele clarifica de asemenea faptul ca veniturile reprezinta о baza
nepotrivita pentru masurarea consumului beneficiilor economice incorporate intr-un activ
intangibil. Aceasta prezumtie, poate fi combatuta in circumstante limitate.
b) Amendamente la IAS 16 Imobilizari corporale si IAS 41 Agricultura intitulate Agricultura -
plante productive ((in vigoare pentru perioadele care incep la 1 ianuarie 2016 sau ulterior
acestei date)
Amendamentele stabilesc ca activele biologice sa fie contabilizate similar cu imobilizarile corporale
conform IAS 16 Imobilizari corporale, active biologice care sunt utilizate pentru a dezvolta noi
produse, in scopul IAS 16. Aplicarea acestor amendamente nu va avea impact in situatiile
financiare individuale ale Societatii.
c) Amendamente la IFRS 11 Angajamente comune - Contabilizarea achizitiilor de interese in
angajamente care sunt controlate in comun (in vigoare pentru perioadele care incep la 1
ianuarie 2016 sau ulterior acestei date)
Amendamentele adauga noi indrumari privind modul de contabilizare a intereselor in angajamente
controlate in comun, care constituie о afacere. Amendamentele specifica tratamentul contabil
adecvat pentru astfel de achizitii.

15
d) IFRS 14 - Conturi de amanare reglementate (data intrarii in vigoare: perioade anuale ce
incep cu data de 1 ianuarie 2017)
IFRS 14 permite entitatilor care adopta pentru prima data IFRS ca, la data adoptarii standardelor sa
continue sa recunoasca sumele aferente tarifelor reglementate in conformitate cu cerintele
practicilor contabile general acceptate aplicate anterior. Aplicarea IFRS 14 nu va avea impact in
situatiile financiare individuale ale Societatii.
4. Venituri din vinzari
Pentru 2016 Pentru 2017
Venituri din locatiune 36134609 41793918
Venituri din vanzari de marfuri si produse finite 18789131 14630091
Servicii LOHN 13049005 13591384
Servicii prestate 2673601 2999460
Total 70646346 73014853
Principalele venituri realizate de entitate in 2017 constituie din darea in locatiune – 57% din
vinzarile totale. Vanzarile de marfuri si produse finite (incaltaminte, articole din piele) sunt realizate
in magazinele Societatii (in spatiile proprii) – 20% din vinzarile totale. Serviciile LOHN sunt
aferente fabricarii incaltamintei, inclusiv la export (beneficiar -Loncar LTD , ALLTRACK SPORT
SRL,CalzaturificioMENEGHELLI SRL- Italia, RIF-1 SRL Ucraina ) - 13591384 lei. Veniturile
aferente vanzarilor din servicii se compun din servicii rolledrom – 2226111,28 lei si servicii jocuri
mecanice- 773349,05 lei.
5. Costul vinzarilor
Pentru 2016 Pentru 2017
Costul serviciilor din locatiune 24402287 28541593
Costul vanzarilor de marfuri si produse finite 11197849 9218920
Costul serviciilor LOHN 9913316 12205636
Costul serviciilor prestate (rolledrom, jocuri mecanice) 1422033 1768577
Total 46935485 51734726

6. Alte venituri operationale


Pentru 2016 Pentru 2017
Venituri din ieşirea altor active circulante (active detinute pu
810820 1030164
vinzare, materiale, deseuri, etc).
Venituri din plusurile de active circulante constatate la
65598 10722
inventariere
Venituri din servicii de mentenanta a spatiilor date in locatiune 913228 1195359
Venituri din incasarea creantei casate in perioada precedenta 177761 19807
Alte venituri (certificate, altele) 119706 139533
Total
2087112 2395586

7. Cheltuieli de distribuire

Pentru 2016 Pentru 2017


Cheltuieli cu personalul implicat în procesul de comercializare a 1676415 1194082
produselor/mărfurilor
Costul materialelor utilizate în procesul de comercializare a 523899 285670
produselor/mărfurilor
Cheltuieli de transportare şi expediere a produselor/mărfurilor, 30602 1519
de permurare a echipamentului
Drepturile de export, serviciile brokerului vamal, serviciile 6066 9276
terminalului vamal etc.
Cheltuieli aferente serviciilor de marketing (design, etc) 85472 641263
Cheltuieli de publicitate, participare la expoziţii 653486 347255
Locaţiunea operaţională a spatiilor utilizate în scopuri
comerciale
Cheltuieli aferente returnării produselor/mărfurilor vîndute,
precum şi reducerile de preţ acordate
Taxe şi impozite aferente comercializării produselor/mărfurilor 34768 30146
Amortizarea, întreţinerea şi reparaţia imobilizărilor necorporale
şi corporale, utilizate în procesul de comercializare a 176678 81109
produselor/mărfurilor
16
Alte cheltuieli de distribuire 290228 146289
Total 3477614 2736609

8. Cheltuieli administrative

Pentru 2016 Pentru 2017


Cheltuieli cu personalul administrativ
5918002 5262553
(salariu, defalcari sociale, medicale)
Amortizarea, întreţinerea şi reparaţia
imobilizărilor necorporale şi corporale cu 366783 215351
destinaţie administrativă.
Cheltuieli privind rechizitele de birou,
formularele documentelor primare şi 16601 6059
rapoartelor
Cheltuieli privind delegarea personalului
187255 210249
administrativ
Cheltuieli de protocol (reprezentanţă)
Cheltuieli suportate în scopuri
5000
filantropice şi de sponsorizare
Costul serviciilor de consultanta, audit,
traduceri, bancare, mass-media,
288925 213910
telecomunicaţii, internet-provideri, de
judecată, etc.
Cheltuieli ce ţin de perfecţionarea
11904 44733
personalului administrativ
Impozite şi taxe 159727 215408
Cheltuieli aferente desfăşurării adunărilor
38911 32702
generale a acţionarilor
Indemnizaţii curente calculate membrilor
3615821 3505777
consiliului şi comisiei de cenzori
Alte cheltuieli administrative 437421 792870
Total 11046351 10499612

9. Alte cheltuieli operationale

Pentru 2016 Pentru 2017


Valoarea contabilă a activelor
circulante vîndute (materiale, 429287 851451
active detinute pu vinzare)
cheltuielile privind dobînzile
308140
aferente creditelor bancare
Valoarea contabilă a lipsurilor şi
pierderile din deteriorarea 48351 37342
activelor
Costul produselor constatate ca
163271 332362
rebut
Costuri indirecte de producţie
neincluse în costul produselor 577594 461691
fabricate
Amenzi, penalităţi, despăgubiri
pentru nerespectarea prevederilor 78 8572
legislaţiei şi clauzelor contractuale
Cheltuieli buletine angajator 138045 96903
Alte cheltuieli operaţionale 861165 1036612
Total 2217791 3133074

17
10. Rezultat financiar – diferente nete de curs valutar

Pentru 2016 Pentru 2017


Venituri din diferente de curs valutar 12334310 28736397
Cheltuieli din diferente de curs valutar 11361399 31132561
Total 972911 (2396164)
Rezultatul financiar din diferente de curs la 31.12.2017 reprezintă pierdere, iar la 31.12.2016 venit
in marime de 972911 lei. Asupra acestui fapt a influințat aprecierea leului fata de principalele valute
de referinta USD si EURO.

11. Rezultat din iesiri de imobilizari corporale


Pentru 2016 Pentru 2017
Venituri 1383862 1260328
Cheltuieli 1360659 2132924
Total 23202 (872597)
Rezultatul din iesiri a imobilizarilor corporale pentru anul 2017 constituie pierdere. Acest fapt se
datoreaza vinzari actiunilor Moldinconbank S.A. la un pret mai mic de costul lor in suma de
715222,33 lei si a lichidarilor de mijloace fixe.

12. Impozit pe venit  

Pentru 2016 Pentru 2017

Cheltuiala/(venit) privind impozitul pe venit, din care: 1419215 841526


Cheltuiala curenta 1199759 656040
Cheltuiala/(venit) aminat 219456 185486

13. Numerar si echivalente de numerar

Inceputul perioadei Sfirsitul perioadei


Numerar in casa 28326 56576
Conturi curente in valuta nationala 2131609 631820
Conturi curente in valuta straina 1326119 25306197
Numerar in tranzit 114031 104060
Total 3600085 26098654
La 31 decembrie 2017 si 31 decembrie 2016 Societatea nu a avut nici o restrictie asupra
conturilor bancare sau altor elemente.

14. Creante din activitatea de baza 

Inceputul perioadei Sfirsitul perioadei


Creante privind locatiunea 2399816 3860669
Creante privind comercializarea produselor/mărfurilor 967929 1085581
Total 3367745 4946250
Minus provision pentru depreciere

18
Total 3367745 4946250

Toate creantele sunt pe termen scurt. Valoarea justa a creantelor aproximeaza valoarea lor de
bilant. Valoarea justa a fost estimata in baza fluxurilor de numerar actualizate aferente
contractelor in baza carora aceste creante au fost recunoscute.

15.  Alte creante

Inceputul perioadei Sfirsitul perioadei


Avansuri acordate (cu exceptia celor pu imobilizari) 539517 759670
Imprumuturi acordate 930607
Creante ale bugetului public national 1817365 1113498
Creante ale personalului 276100 198408
Alte creante 909241
Total 3563589 2980817

16.  Stocuri 

Inceputul perioadei Sfirsitul perioadei


Materiale, inclusiv materii prime şi materiale de bază 1829393 2316046
Produse în curs de execuţie 446456 683925
13508604 11233406
Produse finite
Marfuri procurate în vederea revînzării 11793546 8548326
Active deţinute pentru vînzare 435564 362061
Total 28013563 23143764

Societatea nu detine stocuri cu miscare lenta, pentru care ar fi necesara recunoasterea unei
deprecieri de valoare. Societatea nu detine stocuri ipotecate in favoarea tertilor.

17. Cheltuieli anticipate

Inceputul perioadei Sfirsitul perioadei


Asigurarea proprietatii 126554 290393
Alte cheltuieli 407155 941357
Total 533709 1231750
Alte cheltuieli include cheltuieli suportate, dar care se refera la perioade viitoare. Pe măsura
survenirii perioadelor corespunzătoare, cheltuielile anticipate se decontează la cheltuielile curente
prin metoda liniară sau pe masura utilizarii .

18. Alte active includ valoarea contabila a anvelopelor si acumulatoarelor procurate separate
de mijloacele de transport si instalate la vehicule. Valoarea anvelopelor se trece la cheltuieli în baza
foilor de parcurs si a cartelelor de evidență a anvelopelor conform kilometrilor parcursi. Valoarea
acumulatoarelor se trece la cheltuieli pe o baza liniara pe parcursul duratei de exploatare a acestora
in suma 20226 lei , totodata se includ alte bunuri materiale care se trec la cheltuieli prin metoda
liniara pe durata de utilizare a acestora. Suma lor constituie 2942368 lei.

19
19. Active financiare

Inceputul perioadei Sfirsitul perioadei


Titluri de capital ­ Moldinconbank 1 651 800
Total 1651800

Investitiile in Moldinconbank pe parcursul anului 2017 au fost vindute.

20.Imobilizari necorporale conform IFRS

Intre 1 ianuarie 2017 si 31 decembrie 2017, imobilizarile necorporale au evoluat astfel:


Licenţe Alte
Programe
imobilizari Total
informatice
necorporale
MDL MDL MDL
Cost
La 1 ianuarie 2016 287814 289472 577286
Achiziţii 162155 103727 265882
Ieşiri
La 31 decembrie 2016 449969 393199 843168

Amortizarea acumulată 198340 35720 234060


La 1 ianuarie 2016
Amortizarea anuală 73206 9329 82535
Ieşiri
La 31 decembrie 2016 271546 45049 316595

Valoarea netă de bilanţ


La 31 decembrie 2016 178423 348150 526573
Cost
La 1 ianuarie 2017 449969 393199 843168
Achiziţii 127651 49896 177547
Ieşiri 259672 259672
La 31 decembrie 2017 577620 183424 761044

Amortizarea acumulată 271546 45049 316595


La 1 ianuarie 2017
Amortizarea anuală 107815 10131 117946
Ieşiri
La 31 decembrie 2017 379361 55180 434541

Valoarea netă de bilanţ


La 31 decembrie 2017 198259 128243 326503

Societatea nu detine active cu termenul de valabilitate nedeterminat, care nu se amortizează, dar


se testează pentru depreciere.

20
21. Imobilizari corporale conform IFRS
Intre 1 ianuarie 2017 si 31 decembrie 2017, imobilizarile corporale au evoluat astfel:
Terenuri Clădiri Maşini şi echipamente Mijloace de Alte imobilizari Imobilizari corporale Total
transport in curs
Anul 2016
Valoarea iniţială la 1 64203785 95428623 924377
11292555 4099791 12837506 188786637
ianuarie 2016
Transferrin din imobilizari
corporale in curs
Intrari 614085 2883509 311264 439720 55070742 18365802
Ieşiri 1053686 183873 113543 2437780 4551816 11601271
La 31 decembrie 2016 64203785 94989022 13992191 1122099 2101731 63356431 239765259

Amortizarea cumulata
1 ianuarie 2016 62309 2379928 2439547

Cheltuiala cu amortizarea 2717163 1571650 136422 442632 4867867


Amortizarea cumulata a 26342 7990
iesirilor
24602 2375567 2434501
La 31 decembrie 2016 2753130 1547048 128432 444303 4872913
Valoarea neta contabila
1 ianuarie 2016 64203785 95366314 11292555 924377 1719863 12837506 186196962
La 31 decembrie 2016 64203785 92235893 12445143 993667 1657428 63356431 234892347
Anul 2017
Valoarea iniţială la 1 64203785 94989022 1122099
13992191 2101731 63356431 239765259
ianuarie 2017
Transferrin din imobilizari
corporale in curs
Intrari 8631312 3118274 16150 1029418 41123593 53918747
Ieşiri 16543043 106508 371929 80187179 97208659
31 decembrie 2017 64203785 87077292 17003957 1138249 2759220 24292845 196475347
Amortizarea cumulata
31 decembrie 2016 2753130 1547048 128432 446993 4875603

Cheltuiala cu amortizarea 2872261 2353133 162042 512736 5900172


Amortizarea cumulata a 724079
iesirilor
26268 212351 962698
31 decembrie 2017 4901312 3873913 290473 747379 9813077
Valoarea neta contabila
31 decembrie 2016 64203785 92235893 12445143 993667 1657428 63356431 234889656
31 decembrie 2017 64203785 82175980 13130044 847775 2011842 24292845 186662270

21
Intrarile de imobilizari corporale cuprind si transferuri ale unor imobilizari corporale in curs. Imobilizarile corporale in curs reprezinta in
principal lucrari de constructii si reconstructii a spatiilor si avansuri acordate furnizorilor de imobilizari precum si furnizorilor privind
indeplinirea lucrarilor de reconctructii. La 31 decembrie 2017 valoarea avansurilor acordate furnizorilor de reconstructii a fost de 25780811 lei.

Intrarile in imobilizari in curs din cursul perioadei de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2017 finantate din surse proprii, emisii suplimentare si linie
creditara au fost in valoare de 36472292 lei. Costurile cu indatorarea ce au fost capitalizate in cadrul imobilizarilor in curs constituie suma de
1723266lei aferente liniei de credit Revolving. Rata dobanzii folosita este de 6,5% pina la 29 martie iar din 29 martie constituie 5,5%, totodata
pentru contractul 1257 din 20,03,2017 rata dobinzi a constituit 5% . Valoarea imobilizariior corporale in curs sunt reprezentate in principal de
realizarea lucrarilor de investitii in imobil, astfel:
* Reconstructia Zitymall etaj 2-5 suma 23954432 lei;

In cursul periodei de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2017, au avut loc transferuri din imobilizari corporale in curs la imobilizari corporale si
investiti imobiliare in suma de 80187179 lei

22
22. Investitii imobiliare conform IFRS
Intre 1 ianuarie 2017 si 31 decembrie 2017, investitiile imobiliare au evoluat astfel:

Clădiri Total

01 ianuare 2016
Valoarea iniţială 248920283 248920283
Transferrin din imobilizari corporale in curs
Intrari 375349 375349
Ieşiri 61475 61475
31 decembrie 2016 249234157 249234157

Amortizarea cumulata
01 ianuarie 2016

Cheltuiala cu amortizarea 6224078 6224078


Amortizarea cumulata a iesirilor 61475 61475
31 decembrie 2016 6162603 6162603
Valoarea neta contabila
01 ianuare 2016 248920283 248920283
31 decembrie 2016 243071554 243071554
ANUL 2017
01 ianuarie 2017 243071554 243071554
Valoarea iniţială 249234157 249234157
Transferrin din imobilizari corporale in curs
Intari 83302561 83302561
Ieşiri
31 decembrie 2017 332536718 332536718

Amortizarea cumulata
31 decembrie 2016 6162603 6162603

Cheltuiala cu amortizarea 7186662 7186662


Amortizarea cumulata a iesirilor
31 decembrie 2017 13349265 13349265
Valoarea neta contabila

31 decembrie 2017 319187454 319187454

Investitiile imobiliare reprezinta cladiri (birouri) ale Societatii, date in locatiune operationala.
Cele mai mari obiecte sunt cladirea cu birouri Ztower si cladirea Centru National de incaltaminte Zorile,
100% din suprafata carora este data in locatiune. Valoarea contabila neta a cladirii, inregistrata ca investitie
imobiliara, este de 243071554 lei.
La 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2017, Societatea nu a avut active in leasing financiar, sau active
gajate. Contractele de leasing operational sunt pe termen scurt. La 31decembrie 2017 valoarea justa a
investitiilor imobiliare nu diferta semnificativ de valoarea lor contabila.

23
23.  Capital Social

MDL 2016, % MDL 2017, %


Donne Investments Limited 116349966 84,62 171847458 89,04
White City SRL 17207028 12,51 21106314 10,94
Total persoane juridice (6) 519444 0,38 ­ ­
Total personae fizice (26) 3423510 2,49 51804 0,02
Total 137499948 100 193005576 100

24. Rezerve prevăzute de legislaţie

În conformitate cu art. 46, alin. 2 al Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997,
Societatea trebuie să aloce 5% din profitul net anual în capitalul de rezervă până la atingerea unui nivel de
cel puţin 15% din capitalul statutar.

25. Credite bancare pe termen lung

Inceputul perioadei Sfirsitul perioadei


Moldinconbank SA 19272263 33275689
Total Credite  19272263 33275689

Creditele sunt primite pe termen de pina in 2019 , rata dobinzii 31 decembrie – constituie 5,5%.

26. Datorii privind impozitele aminate calculate conform IFRS

Datoriile si activele aminate privind impozitul pe venit sunt generate de urmatoarele elemente:

Active Obligatiuni Total


imobilizate
Sold la 01.01.2016 33237633 (722482) 32515151
Cheltuiala/(venit) 254607 ­474063 219456
Sold la 31 decembrie 2016 32983026 ­248419 32734607
Cheltuiala/(venit) ­12982 172504 185486
Sold la 31 decembrie 2017 32970044 ­75915 32920093

27. Datorii comerciale si alte datorii

Inceputul perioadei Sfirsitul perioadei


Avansuri primite ­locatiune 2917901 3324985
Datorii fata de furnizori 1941203 1690235
Datorii privind personalul 1908057 1901693
Alte datorii 7934 42027
Total 6775095 6958940

24
Avans locatiune reprezinta un avans primit de Societate de la locatori pentru garantie in conformitate
cu prevederile contractelor de locatiune. Datoriile fata de furnizori nu sunt purtatoare de dobanzi si
sunt, de obcei, decontate in termen de 30-90 de zile.

25
28. Impozite si obligatii privind asigurari sociale si medicale

Inceputul perioadei Sfirsitul perioadei


Datorii   privind   impozitul   pe   venit   din   activitatea   de ­
întreprinzător 
Datorii privind impozitul pe venit din salariu ­ 5510
Datorii privind impozitul pe venit reţinut la sursa de plată
Datorii privind taxa pe valoarea adăugată ­ 252615
Datorii privind alte impozite şi taxe 38308 49114
Datorii privind sancţiunile
Datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat 357438 431060
Datorii   faţă   de   fondurile   asigurării   obligatorii   de   asistenţă 50127 50498
medicală
Total 445873 788797

29. Provizioane pentru alte datorii şi cheltuieli transferate

Inceputul perioadei Sfirsitul perioadei


Rezerve pentru concediile 1270158 516254
Total
nefolosite 1270158 516254

30. Datorii fata de proprietari reprezinta dividendele ramase neachitate, calculate in


baza Proces verbal nr 24/15-a din 27.05.2015

31.Tranzactii cu parti afiliate

Societatea  a definit urmatoarele parti ca fiind afiliate:
Contraparte Relatia
I persoana fizica Presedinte al Consiliului de Administratie in 2016 si 2017
4 persoane fizice Membrii al Consiliului de Administratie in 2016 si 2017
Don Invest  Limited Actionar ce detine controlul asupra Companiei

Pe parcursul anului de raportare si la sfarsitul lui, Compania a avut urmatoarele tranzactii si solduri
cu partile afiliate:

Pentru   perioada Pentru   perioada   12   luni


12 luni 2016 2017
Tranzactii:
Bunuri vindute si servici prestate 0 0
Bunuri si servici achizitionate 0 0
Remunerari incluse in cheltuieli administrative 2671911 2749629
Solduri:
Creante a  intreprinderi fiice 0 0
Datorii Remunerari  0 0
Total 2671911 2749629

26
32. Evenimente ulterioare datei bilantului

27