Sunteți pe pagina 1din 6

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Str. Teodor Mihali nr. 58-60


Cluj-Napoca, RO-400951
Tel.: 0264-41.86.52-5
Fax: 0264-41.25.70
econ@econ.ubbcluj.ro
www.econ.ubbcluj.ro

FIŞA DISCIPLINEI
Fiscalitatea companiilor multinaţionale
1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca


1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
1.3 Departamentul Finanţe
1.4 Domeniul de studii Finanţe
1.5 Ciclul de studii Masterat
1.6 Programul de studiu / Calificarea Fiscalitate

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Fiscalitatea companiilor multinaţionale


2.2 Titularul activităţilor de curs Filip Angela-Maria
2.3 Titularul activităţilor de seminar Filip Angela-Maria
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Sumativă 2.7 Regimul disciplinei Ob.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de
28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14
învăţământ
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 33
Tutoriat 1
Examinări 3
Alte activităţi................................... -
3.7 Total ore studiu individual 97
3.8 Total ore pe semestru 125
3.9 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Fiscalitate directă; Fiscalitate indirectă


4.2 de competenţe Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

1
 Este recomandată prezenţa masteranzilor la cursuri;
 Discuţiile între masteranzi nu sunt admise în timpul cursului;
 Este încurajată participarea activă a masteranzilor la curs, solicitarea de
5.1. de desfăşurare a
către aceştia a unor explicaţii suplimentare, problematizarea unor concepte,
cursului
etc.;
 Nu se admite utilizarea telefonului mobil în timpul cursului şi sunt interzise
înregistrarea, filmarea sau fotografierea pe parcursul orelor de curs.
5.2. de desfăşurare a  Prezenţa la seminarii este obligatorie pentru toţi masteranzii;
seminarului/laboratorului  Discuţiile între masteranzi sunt admise doar cu acordul cadrului didactic, în
condiţiile în care acesta solicită rezolvarea în echipe a unor studii de caz;
 Este obligatorie deţinerea de către fiecare masterand a unui calculator
ştiinţific;
 Nu se admite utilizarea telefonului mobil în timpul seminarului şi sunt
interzise înregistrarea, filmarea sau fotografierea pe parcursul orelor de
seminar.

6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe  disciplina relevă implicaţiile fiscale ale funcţionării companiilor multinaţionale şi


profesionale opţiunile acestora.
 masteranzii se vor familiariza cu conceptele de competiţie fiscală nocivă, cod de
conduită fiscală, taxare transfrontalieră şi impunere internaţională.
 studiile de caz oferă o viziune comparativă asupra legislaţiei fiscale la nivel global şi
competenţe în domeniul planificării fiscale a companiilor multinaţionale.
Competenţe  conceperea strategiilor fiscale la nivelul companiilor multinaţionale;
transversale  dezvoltarea capacităţii de a participa şi de a coordona echipe de lucru în vederea
atingerii unor obiective financiare;
 dobândirea unei viziuni financiare strategice la nivelul companiilor multinaţionale;
 utilizarea teoriilor financiare, a metodelor şi conceptelor financiare în cercetare, atât în
elaborarea unor studii teoretice cât şi în identificarea unor soluţii practice care să
răspundă diferitelor nevoi financiare ale entităţilor economice.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul vizează familiarizarea masteranzilor cu principiile impunerii
internaţionale şi aspectele fiscale ale funcţionării companiilor
multinaţionale în diferite jurisdicţii.
7.2 Obiectivele specifice  fundamentarea regulilor fiscale privind impunerea venitului şi a
rezultatului financiar obţinut de companiile multinaţionale la nivel
global şi convergenţa politicilor fiscale adoptate UE, SUA şi Asia;
 cunoaşterea regulilor transfrontaliere de taxare a venitului şi a
posibilităţilor de obţinere de economii fiscale;
 rolul şi impactul fiscalităţii asupra investiţiilor străine directe .

8. Conţinuturi

Metode de
8.1 Curs Observaţii
predare
Fiscalitatea şi strategiile companiilor multinaţionale Expunere teoretică; 1 prelegere
Expunere teoretică;
Exemplificare şi explicare;
Impactul reglementărilor fiscale internaţionale asupra costului
Stimularea participării active a 1 prelegere
capitalului
studenţilor şi răspunsuri la
întrebări.
Expunere teoretică;
Exemplificare şi explicare;
Aspecte internaţionale ale impunerii corporaţiilor. Metode de
Stimularea participării active a 1 prelegere
evitare a dublei taxări internaţionale
studenţilor şi răspunsuri la
întrebări.

2
Expunere teoretică;
Exemplificare şi explicare;
Fiscalitatea şi transferul de tehnologie la nivelul companiilor
Stimularea participării active a 1 prelegere
multinaţionale
studenţilor şi răspunsuri la
întrebări.
Expunere teoretică;
Exemplificare şi explicare;
Reguli privind impunerea multinaţionalelor în SUA Stimularea participării active a 1 prelegere
studenţilor şi răspunsuri la
întrebări.
Expunere teoretică;
Stimularea participării active a
Reguli privind impunerea multinaţionalelor în UE 1 prelegere
studenţilor şi răspunsuri la
întrebări.
Expunere teoretică;
Stimularea participării active a
Politica şi planificarea fiscală a companiilor multinaţionale 1 prelegere
studenţilor şi răspunsuri la
întrebări.
Expunere teoretică;
Impactul socio-economic al multinaţionalelor asupra ţărilor
Stimularea participării active a 1 prelegere
gazdă
studenţilor şi răspunsuri la întrebări
Expunere teoretică;
Exemplificare şi explicare;
Investiţiile multinaţionalelor în ţările dezvoltate 1 prelegere
Stimularea participării active a
studenţilor şi răspunsuri la întrebări
Expunere teoretică;
Exemplificare şi explicare;
Investiţiile multinaţionalelor pe pieţele emergente 1 prelegere
Stimularea participării active a
studenţilor şi răspunsuri la întrebări
Expunere teoretică;
Exemplificare şi explicare;
Sensibilitatea fiscală a investiţiilor străine directe 1 prelegere
Stimularea participării active a
studenţilor şi răspunsuri la întrebări
Expunere teoretică;
Stimulente fiscale de atragere a investiţiilor străine directe în Exemplificare şi explicare;
1 prelegere
UE Stimularea participării active a
studenţilor şi răspunsuri la întrebări
Expunere teoretică;
Exemplificare şi explicare;
Impactul fiscalităţii asupra localizării capitalului 1 prelegere
Stimularea participării active a
studenţilor şi răspunsuri la întrebări
Expunere teoretică;
Exemplificare şi explicare;
Fiscalitatea fuziunilor şi achiziţiilor transfrontaliere 1 prelegere
Stimularea participării active a
studenţilor şi răspunsuri la întrebări

3
Bibliografie:

1. Beetsma R., Favero C., Missale A., Muscatelli V.A, Natale P., Tirelli P., 2007, Monetary Policy, Fiscal
Policy and Labour Markets: Macroeconomic Policymaking in the EMU, Paperback
2. Blomstrom A., Kokko A., Zejan M., 2000, Foreign Direct Investment: Firm and Host Country Strategies,
Hardcover Butler K., 2008, Multinational Finance, Paperback
3. Brakman S., Garretsen S., 2008, Foreign Direct Investment and the Multinational Enterprise, Hardcover
4. Carlberg M., 2005, International Economic Policy Coordination, Hardcover
5. Cohen S.D., 2007, Multinational Corporations and Foreign Direct Investment: Avoiding Simplicity,
Embracing Complexity, Paperback
6. DePamphilis D., 2009, Mergers, Acquisitions and Other Restructuring Activities, Hardcover
7. Eiteman D.K., Stonehil A.I., Moffett M.H., 2009, Multinational Business Finance, Hardcover
8. Gaughan P.A., 2007, Mergers, Acquisitions and Corporate Restructuring, Hardcover
9. Hines J.Jr., 1995, The Effects of Taxation on Multinational Corporations, Hardcover
10. Hines J.Jr., 2001, International Taxation and Multinational Activity, The University of Chicago Press
11. Inceu A.M., Lazăr D.T., 2006, Finanţe şi bugete publice, Editura Accent
12. Isenbergh J., 2005, International Taxation, Paperback
13. Micossi S., Parascandolo P., 2010, The Taxation of Multinational Enterprises in the European Union,
CEPS, No. 203/feb.2010
14. Miller E.L., 2008, Mergers and Acquisitions: A Step-by-Step Legal and Practical Guide, Hardcover
15. Nandra E.R., 2008, Competiţia fiscală. Infernul şi paradisul fiscal, Editura Sfera Juridică
16. Razin A., Joel Slemrod J., 1992, Taxation in the Global Economy, National Bureau of Economic Research
17. Sauvant K.P., Kristin Mendoza K. Ince I., 2008, The Rise of Transnational Corporations From Emerging
Markets: Threat or Opportunity, HardcoverStewart J., 2005, Headquarters and Subsidiaries in
Multinational Corporations: Strategy, Control and Coordination in the Multinational Corporation, Anthony
Rowe Ltd.
18. Tulai C., 2003, Finanţele publice şi fiscalitatea, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă
19. Tulai C., Serbu S., 2005, Fiscalitate comparată şi armonizari fiscale, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă
20. Văcărel I., Anghelache G., 2002, Finanţe publice, Editura Didactică şi Pedagogică.

Metode de
8.2 Seminar/laborator Observaţii
predare
Deciziile financiare ale companiilor multinaţionale Aplicaţii practice 2 seminarii
Reguli transfrontaliere de impunere a multinaţionalelor. Studiu de caz 1 seminar
Rolul stabilităţii fiscale în atragerea companiilor multinaţionale. Aplicaţii practice 1 seminar
Politica fiscală a companiilor multinaţionale în USA. Studiu de caz 1 seminar
Codul de conduită fiscală al UE. Aplicaţii practice 1 seminar
Studiu de caz
Evitarea impunerii şi paradisurile fiscale Studiu de caz 1 seminar
Competiţia internaţională a ţărilor gazdă. Aplicaţii practice 1 seminar
Studiu de caz
Rolul multinaţionalelor în procesul de globalizare economică şi impactul acesteia Aplicaţii practice 1 seminar
asupra dezvoltării lor. Studiu de caz
Rolul investiţiilor străine directe pe pieţele emergente. Aplicaţii practice 1 seminar
Studiu de caz
Investiţiile străine directe şi creşterea economică Aplicaţii practice 1 seminar
Studiu de caz
Competiţia fiscală nocivă la nivelul UE Aplicaţii practice 1 seminar
Studiu de caz
Perspectivele dezvoltării multinaţionalelor în Europa Studiu de caz 1 seminar
Deciziile financiare ale companiilor multinaţionale Aplicaţii practice 2 seminarii

4
Bibliografie:

1. Beetsma R., Favero C., Missale A., Muscatelli V.A, Natale P., Tirelli P., 2007, Monetary
Policy, Fiscal Policy and Labour Markets: Macroeconomic Policymaking in the EMU,
Paperback
2. Blomstrom A., Kokko A., Zejan M., 2000, Foreign Direct Investment: Firm and Host
Country Strategies, Hardcover Butler K., 2008, Multinational Finance, Paperback
3. Brakman S., Garretsen S., 2008, Foreign Direct Investment and the Multinational
Enterprise, Hardcover
4. Carlberg M., 2005, International Economic Policy Coordination, Hardcover
5. Cohen S.D., 2007, Multinational Corporations and Foreign Direct Investment: Avoiding
Simplicity, Embracing Complexity, Paperback
6. DePamphilis D., 2009, Mergers, Acquisitions and Other Restructuring Activities,
Hardcover
7. Eiteman D.K., Stonehil A.I., Moffett M.H., 2009, Multinational Business Finance,
Hardcover
8. Gaughan P.A., 2007, Mergers, Acquisitions and Corporate Restructuring, Hardcover
9. Hines J.Jr., 1995, The Effects of Taxation on Multinational Corporations, Hardcover
10. Hines J.Jr., 2001, International Taxation and Multinational Activity, The University of
Chicago Press
11. Inceu A.M., Lazăr D.T., 2006, Finanţe şi bugete publice, Editura Accent
12. Isenbergh J., 2005, International Taxation, Paperback
13. Micossi S., Parascandolo P., 2010, The Taxation of Multinational Enterprises in the
European Union, CEPS, No. 203/feb.2010
14. Miller E.L., 2008, Mergers and Acquisitions: A Step-by-Step Legal and Practical Guide,
Hardcover
15. Nandra E.R., 2008, Competiţia fiscală. Infernul şi paradisul fiscal, Editura Sfera Juridică
16. Razin A., Joel Slemrod J., 1992, Taxation in the Global Economy, National Bureau of
Economic Research
17. Sauvant K.P., Kristin Mendoza K. Ince I., 2008, The Rise of Transnational Corporations
From Emerging Markets: Threat or Opportunity, HardcoverStewart J., 2005,
Headquarters and Subsidiaries in Multinational Corporations: Strategy, Control and
Coordination in the Multinational Corporation, Anthony Rowe Ltd.
18. Tulai C., 2003, Finanţele publice şi fiscalitatea, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă
19. Tulai C., Serbu S., 2005, Fiscalitate comparată şi armonizari fiscale, Editura Casa Cărţii
de Ştiinţă
20. Văcărel I., Anghelache G., 2002, Finanţe publice, Editura Didactică şi Pedagogică.

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Impunerea internaţională şi localizarea capitalului, transferurile de proprietate transfrontaliere, coordonarea


impozitelor la nivelul OECD, rolul fiscalităţii în stimularea investiţiilor străine directe, competiţia fiscală nocivă,
codul de conduită fiscală, tratate privind evitarea dublei impuneri internaţionale, planificarea fiscală a
companiile multinaţionale, regulile transfrontaliere de taxare a venitului, opţiunile fiscale ale multinaţionalelor
reprezintă cunoştinţe fundamentale care pot asigura o carieră de succes în cadrul unei companii multinaţionale.

10. Evaluare

10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală
10.4 Curs Reguli privind impunerea multinaţionalelor în
SUA şi UE
Politica şi planificarea fiscală a companiilor Examen scris în sesiunea de 60%
multinaţionale examene;
Stimulente fiscale de atragere a investiţiilor
străine directe în UE

5
Fiscalitatea şi transferul de tehnologie la
nivelul companiilor multinaţionale
10.5 Fiscalitatea şi strategiile companiilor
Seminar/laborator multinaţionale
Impactul reglementărilor fiscale
internaţionale asupra costului capitalului
Aspecte internaţionale ale impunerii Examen parţial în timpul 40%
corporaţiilor. Metode de evitare a dublei semestrului;
taxări internaţionale.
Fiscalitatea fuziunilor şi achiziţiilor
transfrontaliere
Deciziile financiare ale companiilor
multinaţionale
10.6 Standard minim de performanţă
 Promovarea este condiţionată de obţinerea notei 5 la examenul final;
 Examenul final este scris și durează 120 minute.

Data completării Titular de curs


25.01.2016 Conf. univ. dr. Filip Angela-Maria

Titular de seminar
Conf. univ. dr. Filip Angela-Maria

Director de departament
Prof. univ. dr. Ciumaş Cristina

Data avizării în departament: 25.01.2016