Sunteți pe pagina 1din 10

,ffi

#'ffi Aprobat,
or $colar General.

""ff;*u
Proceduri operational5
privind
\"K#
prevenirea ;i combaterea violen{ei in $coalI
Procedura operafionali Data elaboririi
t5.03.2017
Prevenirea gi combaterea violen(ei in gcoali .:

Profesori consilieri qcolari din cadrul CJRAE Semndtura:


Prof. Dogariu Cristina-Elena
Director CJRAE, prof. Laic Daniela Semndtura:

Intrat in vigoare la data:21.03.2017

Exemplar numdrul :.1..


Lista de difuzare: ( anexa 4)
Exemplar Destinatar document Data difuzdrii Semndtura de primire
Nr.

Inspector $colar General 21.03.2017


2 Postatd pe site-ul ISJ
6hl
21.03.2017
Directori unitdli qcolare 21.03.2017

Revizuire Data Persoana responsabil5 Semnitura

A
.+
Referinfe:
a. Legea 2I7/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata 2014.
b. Legea nr.27212004 privind protec{ia gi promovarea drepturilor copilului;
c. Legea nr.678/2001privind prevenirea gi combaterea traficului de persoane;
d. t-egeanr.l{3DC/UJ_privind prevenirea qi combaterea traficului gi consumului ilicit de droguri
e. Codul Penal - actualizat in 2015
f. Legea Nr. 48712002 sdndtdtii mintale gi a protectiei persoanelor cu tulburdri psihice. Modificata in
t3.9.2012.
g. H.G. 69112015 privind aprobarea Procedurii de monitorizate amodului de creqtere gi ingrijire a
copilului cu pdrin{i plecali la muncd in strdindtate qi a serviciilor de care aceqtia pot beneficia
h. Ordinul Cadru privind interzicerea segregirii gcolare in unitSlile de invdfdmdnt preuniversitar Nr.
6134/21.12.2106 " Sectiunea 4

Abrevieri:
CJRAE - Centrul Judelean de Resurse qi Asistenld Educafionald Vaslui
ISJ - Inspectoratul $colar Judefean Vaslui .:: .

MEN- Ministerul Educatiei Na{ionale


CA - Consiliul de Administrafie
CEAC - Comisia de evaluare gi asigurare a calitdtii
CP - Consiliul profesoral
CD - Cadru didactic
D - Director
DA - Director adjunct
CPCV- Comisia de prevenire si combatere a violentei
CV- Centralizator vio lenta
AD-Abateri disciplinare
DCVP-Declaratie constatare violent parinte

Cuprins:
1. Scopul procedurii;
2. Domeniul de aplicare
3. Responsabilititri;
4. Descriereaprocedurii
5. Monitorizarea procedurii;
6. Analizaprocedurii;
7. Anexd -continutul procedurii
8. Anexd - propuneri de mdsuri
9. Anexa - lista de difuzare
1. Scopul procedurii. Prevenirea qi combaterea violenfei in qcoal5 in acord cu norrmele metodologice in
vederea imbundt[lirii sistemului cadru de asigurare a protecjiei unitdtii gcolare, a siguranlei elevilor qi

cadrelor didactice din unitdtile de invdldmAnt din judelul Vaslui

2. Domeniul de aplicare. Toate cadrele didactice gi orice persoand care intrd in contact cu elevii pe
perioada cursuriior.

3. Responsabilitnti.
3.1. Procedura este valabila in unitdlile de inv6!6mdnt din judeful Vaslui si este utilizata de cdtre toate

cadrele didactice, profesori diriginli sau profesori ai Consiliului clasei .

3.2. Membrii comisiei, rdspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri tuturor membrilor
comunitatii scolare din unit[1ile de invdldmdnt din judeful Vaslui.
3.3. Directorii unit5lilor de invdldm6nt din judelul Vaslui qi coordonatorul comisiei sunt responsabili
pentru implementarea, menlinerea gi revizuirea acestei proceduri precum qi pentru alocarea unui
spaliu adecvat de depozitare a documentelor, accesibil profesorilor qi consilierului educativ din
qcoald.

3.4. Profesorii diriginli poartd responsabil itatea aplicdri i procedurii.


3.5. C.E.A.C. are responsabilitatea monitorizdrii gi verificdrii revizuirii procedurii de cAte ori este
necesar ca urmare a aparitiei unor situatii noi neprevazute in actualaprocedura.

4. Descrierea procedurii. Pe parcursul anului qcolar profesorii diriginli si celelalte cadre didactice ale
Consiliului Clasei /Consiliului Profesoral, au obligalia de a urmdri ;i aplica prezenta procedur[ in
vederea asigurarii sigurantei elevilor si intregului personal al qcolii.

5. Monitorizarea procedurii. Se face.de cdtre membrii comisiei ,consilierul educativ, Consiliul Clasei,
CEAC.

6. Revizuirea procedurii. Ritmicitateaanalizeiproceduriieste de un an gcolar.


7. Anexi
AnexI
PROCEDURA
privind prevenirea qi combaterea violen(ei in gcoali

SCOPUL
Scopul procedurii este de a diminua actele de violenta si indisciplina in randul elevilor si al elevilor fata de
cadrele didactice si personalul nedidactic din unitalile de invdfdmdnt din judeful Vaslui. Procedura stabileste
metodologia de prevenire gi combatere aviolenlei in scoal6.

violenta verbala - adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, amenintari, cuvinte
si expresii degradante sau umilitoare;

violenta psihologica - impunerea vointei sau a controlului personal, provocarea de stari de tensiune si de
suferinta psihica in orice mod si prin orice mijloace, violenta demonstrativa asupra obiectelor si animalelor,
prin amenintari verbale, afisare ostentativa a armelor, neglijare, controlul vietii personale, acte de gelozie,
constrangerile de orice fel, precum si alte actiuni cu efect similar;

violenta fizica - vatamarea corporala ori a sanatatii prin lovire, imbrancire, trantire, tragere de par, intepare,
taiere, ardere, strangulare, muscare, in orice forma si de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul
unor accidente, prin otravire, intoxicare, precum si alte actiuni cu efect similar;

violenta sexuala - agresiune sexuala, impunere de acte degradante, hartuire, intimidare, manipulare,
brutalitate in vederea intretinerii unor relatii sexuale fortate, viol conjugal;

violenta economica - interzicerea activitatii profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de
mijloace de existenta primara, cum ar fi hrana, medicamente, obiecte de prima necesitate, actiunea de
sustragere intentionata a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi si dispune de bunurile
comune, control inechitabil asupra bunurilor si resurselor comune, refuzul de a sustine familia, impunerea de
munci grele si nocive in detrimentul sanatatii, inclusiv unui membru de familie minor, precum si alte actiuni
cu efect similar;

violenta sociala - impunerea izolarii persoanei de familie, de comunitate si de prieteni, interzicerea


frecventarii institutiei de invatamant, impun erea izolarii prin detentie, inclusiv in locuinta familiala, privare
intentionata de acces la informatie, precum si alte actiuni cu efect similar;

violenta spirituala - subestimarea sau diminuarea importantei satisfacerii necesitatilor moral-spirituale prin
interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiratiilor membrilor de familie, a accesului la valorile
culturale, etnice, lingvistice ori religioase, impunerea aderarii la credinte si practici spirituale si religioase
inacceptabile, precum si alte actiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare.

abateri disciplinare
o injurii aduse unor colegi, personalului administrativ sau persoanelor straine, folosirea limbaiului vulsar
in pauze sau in timpul orelor de curs
' nerespectarea disciplinei in timpul orelor de curs, atitudini necuviincioase
fata de profesori sau fata de
conducerea scolii
o consumul de bauturi alcoolice, distrugerea intentionata a mobilierului
scolii sau a oricdror altor bunuri
ale scolii

OBIECTUL
Procedura se aplicd tuturor elevilor, personalului didactic, didactic
- auxiliar. nedidactic.
RESPONSABILI:
comisia pentru prevenirea gi combaterea violenlei ?n mediul gcolar,
- director:
director adjunct;
consilier psihopedagogig gcolar;
profesor de serviciu;
personal de pazd;
dirigin{i;
cadre didactice.

ABREVIERI
CPCV - Comisia pentru prevenirea gi combaterea violenlei in mediul qcolar;
ROFUIP - Regulamentul cadru de organizare gi funclionare a unitdfilor
din invdldmdntul preuniversitar nr.
5079/2016:
ROI - Regulamentul de organizare internd

REGULI DE PROCEDURA

INSPECTORATUL $COLAR JUDETE_AN VASLU


ASTSTENTA BnucaTroNALA vasr,ut verific5, prin controale
$I CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE $I
tematice, activitatea comisiei pentru
Prevenirea qi Comtiaterea violenlei in Mediul gi a Comisiei de
oisciplina, ur-a.ina urmdtoarele: existenla
procedurii, prelucrarea procedurii in cadrul consiliului profesoral,
upii"ur"ufrocedurii, portofolii, rapoarte,
fiqe.

COMISIA PENTRU PREVENIREA $I COMBATEREA VIOLENTEI iN


MEDIUL $C9LAR:
gestioneazd sistemul de comunicare intre gcoal6, autoritifi gi
familie pentru identificarea, monitori zarea gi
prevenirea actelor de violenfd/infracfiunilor, prin implicarea
tuturor faitorilor educafionali;
sesizeazd conducerea gcolii gi comisia judefeand p"ntru prevenirea gi combaterea
violenfei in mediul gcolar
in legdturd cu fenomenele qi actele de v.iolenfd constatate;
anarizeazd" cauzele fenomenelor qi actelor de violenfd constatate;
rcalizeazd' planul opera{ional privind reducerea fenomenului
violen{ei in mediul qcolar, ad,aptatcondiliilor
gcolii 9i in concordantd cu strategia nafionald pentru prevenirea
gi combaterea violenlei in mediul gcolar,
cu planul comisiei judetene qi cu planul managirial al directorului;
urmdreqte modalitdlile de aplicare a prevederilor legale, privind
creqterea siguran{ei la nivelul qcolii;
evalueazd" 9i monitorizeazd, activitalile de prevenire gi combatere
a violen{ei-in mediul gcolar propriu;
centralizeazi lunar situaliile de violen{5 semnalate de cdtre
dirigingi tompletdnd tabelul centralizator
violenfd CV (Anexa 1);
propune mdsuri de prevenire gi combatere a actelor de violen!6;
elaboreazd semestrial un raport de activitate gi il transmite
comisiei judefene pentru prevenirea gi
combaterea violen{ei in mediul gcolar.
COMISIA DE DISCIPLINA PENTRU BLEVI:
cerceteazd presupusele abateri disciplinare sdvArqite de elevi fatra
de prevederile ROFUIp prezentei
proceduri gi regulamentului de ordine interioard al unit[1ii gcolaie
prezintdin consiliul clasei qi in consiliul profesoral;
9i intocmeqte un raport pe care il
propune, dupd caz, consiliului profesoral sau consiliului de administrafie
sanclionarea elevilor care au
sdvdrgit abateri disciplinare, in conformitate cu prevederile prezentului regulament
qi cu regulamentul
intern;
propune, atunci cAnd considerd cd este necesar, consilierea psihopedagogicd
a elevului care a sdvArgit
abateri disciplinare cu tenta de violenta;
verificd aplicarea mdsurilor disciplinare de cdtre profesorii diriginfi.
activitatea comisiei de disciplin[ se desftqoard in conformitate cu legisla{ia
in vigoare.

DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT :

identificd factorii de risc in comunitatea $colarf,;


colaboteazd' cu reprezentanfi ai Poliliei, Jandarmeriei qi ONG-uri care
au acest obiect de activitate.
solulioneazd problemele confl ictuale apdrute.

CONSILIERUL SCOLAR:
consiliereael evi lor cu manifestlri vio lente ;
pdrinlilor;
consi lierea
organizeazd activitSli educative privind combaterea;i prevenirea violenlei
in qcoali.
PROFESOR DE SERVICIU:
monitorizeaz6, comportamentul elevilor;
consemneazd'in Registrul de abateri elevi toate situaliile de violenld apdrute.

PERSONAL DE PAZA:
previne introducerea, ?n incinta gcolii, de materiale care pot pune
in pericol integritatea fizicd gi psihicd a
elevilor gi a angajalilor gcolii;
intervine in situa{ii de violenfd apdrute;
semnaleazd profesorului de serviciu/directorul/director adjunct problemele
disciplinare apdrute;
apeleazdla l12, solicitdnd sprijin poliliei, Ambulanlei, etc.

DIRIGINTI:
prelucreazi ROFUIP la clasd;
stabilirea responsabilitalilor la nivelul fiecdrei clase de elevi cu privire la
disciplina ?n r6ndul elevilor din
fiecare clasd;
analiza situaliei disciplinare la nivelul fiecdrei clase in cadrul orelor
de consiliere cu elevii gi ?n cadrul
orelor de consiliere cu pdrinlii Ei verificarea permanenti a stdrii disciplinare
a elevilor din colectivul
lnorumat;
consultd Registrul de abateri elevi gi ia mdsuri disciplinare conform
ROFUIp;
dezbat situaliile de violenld apdrute la clasd, in cadrul Consiliului
clasei;
centralizeazd situa{iile de violenfd apdrute la clasd completdnd tabelul
Abateri disciplinare AD (Anexa 2);
solicitd prezen\a la ;coald a pdrintelui/tutorelui legal al elevului care a qeat probleme de
violenfd/disciplinare. Acesta va completa o declara{ie constatare violenld
DCVp (Anexa 3), un exemplar
ajung0nd la CPCV.
CADRE DIDACTICE:
monitorizeazl comportamentul elevi lor;
consemneazd ?n Registru de abateri elevi toate situafiile de violenfd apdrute;
aduc la cunogtinla profesorului diriginte situafiile de violen![ apdrute.

RESPONSABIL CU APLICAREA PROCEDURII:


monitorizarea activitdtii, CpCV;
propune mdsuri de imbundtdfire a activitdtii comisiei.

Ce se intimpli in cazul actelor de violen{i fizicd?


l' Orice persoand martord la locul incidentului anunld profesorul de serviciu, personalul
de paz6 qi
protecfie, dirigintele gi dupd caz conducerea qcolii.
2. In funclie de gravitatea incidentului persoanele indrituite vor lua urmdtoarele mdsuri:
2-1. profesorul de serviciu impreund cu profesorii diriginli ancheteazti incidentul gi vor
informa conducerea;colii in legdturd cu evenimentul qi riasurile luate;
2.2- pentru incidentele grave din carc rezultd persoane rdnite se acordd primul ajutor in
gcoald la cabine'tul medical sau se solicitd serviciul de urgen!6 1I2 d,e la
secretariatul ;colii
(se vor respecta etapele de la Procedura privind securitatea pi sdndtatea in
muncd - Ce se
?ntdmpl6 in caz de accident). Conducerea are obliga{ia sb anchet eze cazulqi sd solicite
,scolii
sprijinul polifiei comunitare.
^
3' In toate cazvile de violenfd frzicd,, diriginlii au obliga{ia sd inform eze familia celor implicafi in
incident.
4' Comisiile pentru prevenire ;i combaterea violenlei qi de disciplind in qcoald vor lua mdsuri cu privire
la consilierea elevilor implicali in acte de violen{6.
.(, d
\v)
F!
r_t
oq
v=
o)= -
(D
o
E.F
H .'6 E.E
o i+X
Fl (D -
o oq ffF
rr + N'8
o 0a
H6

w
o
o
q) E
€ v)

U)
(D
z-
C' ;
(D
v)
N

(D
-
19(

(h
-
(D o
Ft
e

-
(D
o
o ci
G
o
6 ll

"(t)
j zH
o €'
-.
H - lq
N
o o N
-o FD(
0a
E Fl
(D
a

o o
(D v)
-t-t
C)
$X z
"H
pr

r+
(D

(a Ei
z
^r. 5
P FD(

8E
(D E: F
So
o V?N
F' FT

=C)t
FDI
Ftl
cDl
I

O I

o I

I
I (D
X
6
C) I

- o
9Z
Director
(, ii' R'ra
uonsltler g5 Y:. !e
annl o-
NP o
gfd
Diriginte (D Fl.
I

Cadru didactic ='


sEz.
(D(D-
E 5"PY.E
EH F
oE
i: I

o i;
3H
=^

-<
t,>
to)
sE
l5'
l-
EEg
.8E o
r3 o

o
E:#
5< Fl
lH.

e.H6g^Hr'1
5 Y.a!
o
va ltrO.tr f5 5X @ a
ts@ s=. =< c' r

o
-
z

aCD
0^
Ft(D
(D-l
6
v(a
i:i'
o

Krr
q'F
=.<
-gH.
A)
(D
X
Bo
N)
I
ANEXA 3 - DCVP
DECLARATTE coNSTATARE vToLENTA pAnnqrp

Subsemnatul, ... ...... domiciliat in


""J.. ^rr
seria........ numdr. ," ,"u,"* ;" orn"*r*;r" ,"r"r" .r"""lj|7c.l
din clasa " ........ am
luat la cunoqtinfd urmdtoarele:

Md angajezca in perioada imediat unnbtoare sd iau misurile corespunzdtoare pentru a


preintdmpina aparilia unor situafii similare.

Semnltura

10