Sunteți pe pagina 1din 2

ANUNȚ PUBLICITAR

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în


Bucuresti, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod fiscal 4221187, organizează la
sediul instituției anterior precizat, licitația publică cu strigare, în vederea vânzării
mijloacelor fixe identificate în Anexa nr. 1 a Caietului de sarcini.

Menționăm că pe site-ul M.A.D.R., la secțiunea ”Anunțuri achiziții” (a se


vedea http://www.madr.ro/anunturi-achizitii.html), poate fi accesată, de la data
publicării prezentului anunț, documentația pentru licitație, respectiv Caietul de
sarcini împreună cu anexele la acesta.

Cererile de participare la licitatie vor depune la sediul M.A.D.R. din


Bucuresti, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, la Registratura Generală.

Termenul limită pentru depunerea documentelor necesare înscrierii la


licitație este data de 16.10.2018, ora 09:30.

Ședința de deschidere a licitației publice cu strigare se va desfășura la


sediul MADR în data de 16.10.2018, începând cu ora 10:00.

Pretul de pornire al licitație este de 14.824,00 lei detaliat mai jos pe grupe
de bunuri:
- Grupa A: 6.075,00 lei/ 7 buc.;
- Grupa B: 8.196,00 lei/530 buc.;
- Grupa C: 553,00 lei/29 buc..
Garantia de participare este de 1.482,40 lei, defalcată pentru fiecare grupă
astfel:
- Grupa A – 607,5 lei,
- Grupa B – 819,60 lei,
- Grupa C – 55,3 lei.

Documentele necesare înscrierii la licitație sunt următoarele:


- declarația de participare,
- dovada achitării contravalorii garanției de participare,
- prezentarea de documente care certifică identitatea și calitatea
ofertantului, respectiv:
⁰ pentru persoanele juridice:

1
- copie certificat de certificatul de înmatriculare eliberat de
ONRC și după codul fiscal, în copie legalizată sau în copie
lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”, sau certificat
constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului
(O.N.R.C.) în original, copie legalizată sau în copie lizibilă cu
mențiunea „conform cu originalul”;
- împuternicirea persoanei prezente de a participa la licitație
dacă aceasta nu deține calitatea de reprezentant legal al
ofertantului;
- act de identitate al reprezentantului legal sau al persoanei
împuternicite să participe la licitație;
⁰ pentru persoane fizice:
- copie lizibilă după actul de identitate cu mențiunea „conform
cu originalul”;
- în situația în care potențialul cumpărător persoană fizică se
află în posibilitatea de a fi prezent la ședința de deschidere
a licitației poate împuternici o altă persoană, în baza unei
procuri/delegații, insoțită de o copie a actului de identitate
al persoanei împuternicite să participe la licitație
inscripționată cu mențiunea „conform cu originalul”.
- oferta ce va conține menționat prețul ofertat pentru fiecare grupă de
bunuri.

Pentru grupele de bunuri care nu sunt valorificate în urma desfășurării


prezentei licitații, calendarul de desfășurare al următoarelor ședințe este:
- Ședința nr. 2: 06.11.2018, ora 10:00. Prețurile de pornire vor fi diminuate cu
20% față de cele din listă. În cazul în care nici de această dată nu se prezintă
cel puțin doi participanți la licitație și/sau nu se oferă cel putin prețul de
pornire licitația se va relua, încheindu-se un proces-verbal de constatare în
acest sens, de către Comisia de licitație;
- Ședința nr. 3: 15.11.2018, ora 10:00. Prețurile de pornire vor fi diminuate cu
40% față de cele din listă.

Maria ȘERBAN
Director General,
Direcția Generală Buget-Finanțe și Fonduri Europene