Sunteți pe pagina 1din 6

MASTER

PROGRAMUL DE STUDIU: CAFEC


ACEST PROIECT CONSTITUIE CONDIŢIE OBLIGATORIE DE INTRARE LA
EXAMEN
Compania analizată: SC MECANICA CEAHLĂU SA Piatra Neamţ
HTTP://WWW.MECANICACEAHLAU.RO/ACTIONARIAT/ (Materiale AGOA si
AGEA 14/15.04.2014):
HTTP://WWW.MECANICACEAHLAU.RO/WP-
CONTENT/UPLOADS/2014/09/RAPORT-CA-2013-REFACUT-CF.ADRESA-CNVM-353-
DIN-22.05.2014.PDF
HTTP://MECANICACEAHLAU.RO/DATA/DOCS/SITUATII_FINANCIARE_2013_I
NCLUSIV_NOTE.PDF

ANALIZA ŞI DIAGNOSTICUL FIRMEI


- proiect de studiu –

Întreprinderea – caracterizare strategică


A1. Scurt istoric şi descrierea succintă a întreprinderii şi a sectorului de care aparţine;
caracteristici tipologice ale firmei şi ale domeniului de activitate
A2. Misiunea firmei, obiectivele fundamentale (cuantificabile şi necuantificabile)
A3. Definirea opţiunilor strategice şi a obiectivelor specifice ca scop al diagnosticului

Elaborarea diagnosticului firmei


Etapa 1. Pregătirea diagnosticului
Definirea problemelor şi a obiectivelor de urmărit prin analiza – diagnostic;
Culegerea datelor, verificarea, sistematizarea şi gruparea datelor prin diferite tehnici
statistice;
(surse de informaţii: Situaţiile financiare anuale, Raportul administratorilor, comunicate de
presă, Studii de piaţă, Situaţii analitice elaborate pentru fiecare problemă analizată în parte)

Etapa 2. Prelucrarea şi analiza informaţiilor din mediul extern şi intern al firmei;


evidenţierea oportunităţilor şi restricţiilor, punctelor forte şi slabe ale firmei pe
domenii/activităţi; aspecte financiar - contabile

1
2.1. Diagnosticul juridic
2.2. Diagnosticul activităţii
2.2.1. Activitatea de producţie – Diagnosticul producţiei
- oferta, portofoliul de produse
- concurenţa
-diagnostic tehnic şi de producţie - capacitatea de producţie, starea şi dinamica mijloacelor
de producţie, procese de producţie
- strategii de producţie: calitatea, cercetare – dezvoltare
- aprovizionare – furnizori
- stocuri – politici de stocare
2.2.2. Activitatea de comercializare – Diagnostic comercial
- vânzări – Cifra de afaceri –
- produse
- pieţe
- clienţi
- strategii de preţ
- strategii de distribuţie
- strategii de promovare
2.2.3. Gestiunea resurselor umane şi a timpului
- asigurarea cu personal (volum, structură )
- analiza timpului de muncă
- analiza utilizării personalului
- motivare, salarizare
2.2.4. Diagnostic managerial
- analiza subsistemului metodologic
- analiza subsistemului decizional
- analiza subsistemului informaţional
- analiza subsistemului organizatoric
2.2.5. Diagnostic financiar-contabil
- cheltuieli
- rezultate
- poziţia financiară

Etapa 3. Elaborarea diagnosticului global strategic


Simptome (Anexa 2)

2
Evidenţierea cauzală a principalelor puncte forte/slabe – oportunităţi/restricţii (Anexe 1, 3)
Întocmirea raportului de analiză
Determinarea potenţialului de viabilitate economică şi managerială
Recomandări strategico-tactice de amplificare a potenţialului de viabilitate

NOTA:

Valoarea proiectului: 40% din nota finală

ANEXA 1

Analiza mediului contextual (de afaceri):

Criterii Oportunităţi Restricţii


1. Pieţe de aprovizionare
2. Pieţe de desfacere (debuşee)
3. Consumatori/Clienţi
4. Concurenţa
5. Alţi factori (naţionali şi internaţionali):
- economici
- tehnici şi tehnologici
- manageriali
- demografici
- socio-culturali
- politici
- ecologici
- juridici

3
ANEXA NR. 2
Analiza activităţilor firmei
Denumire activitate Simptome pozitive Simptome negative
1. Planificare strategică: misiune,
bugetare
2. Guvernanţă corporativă
3. Mediu
4. Politici de calitate
5. Investiţii
6. Cercetare- dezvoltare – concepţie
tehnică
7. Întreţinerea şi repararea
echipamentelor de producţie
8. Aprovizionare (asigurarea şi
gestiunea resurselor materiale);
9. Producţie - programarea, lansarea
şi urmărirea producţiei;
10.Vânzări-distribuţie
11. Marketing
12. Personal
- Selecţia şi încadrarea
- Formarea şi perfecţionarea;
- Evaluarea şi motivarea
12. Consumuri - Cheltuieli - costuri
13. Financiar
14. Contabilitate
15. Alte

4
ANEXA NR. 3

FIŞA DIAGNOSTICULUI
(pe structura criteriilor enunţate)

Evidenţierea cauzală a principalelor atuuri (puncte forte) şi disfuncţionalităţi (puncte slabe):


Nr. crt. Atuuri (disfuncţionalităţi) Cauze Efecte

5
Bibliografie:
Mihaela Bîrsan, Analiza şi diagnosticul firmei, suport de curs, Univ. „Ştefan cel Mare”
Suceava, 2012
Ion Verboncu, Ion Toma, Diagnosticarea firmei: teorie şi aplicaţii, Ed. Tehnică, 2001;
Marin Toma, Marius Chivulescu, Ghid pentru diagnosticarea şi evaluarea întreprinderii,
editat de CECCAR, 1996;
Mihai Păun, Analiza sistemelor economice, Ed. ALL, 1997;
Georgeta Vintilă, Diagnosticul financiar şi evaluarea întreprinderilor, E.D.P., 1998;
Maria Niculescu, Diagnostic global strategic, Ed. Economică, 1997;
Constantin Bărbulescu, Sistemul strategic al întreprinderii, Ed. Economică, 1999;
Octavian Jaba, Analiza strategică a întreprinderii, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 1999.

S-ar putea să vă placă și