Sunteți pe pagina 1din 57

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

SPECIALIZAREA MANAGEMENT ŞI AUDIT ÎN AGRICULTURĂ

PROIECT CADRU DE REORGANIZARE


SC COTNARI SA

Îndrumător:
Prof.univ.dr.Stejărel BREZULEANU

Masterand,
Cătălin Antoniu
MAA, Anul II

2019
CUPRINS

1. Preambul
1.1. Prezentarea bazei legale
1.2. Realizatorul planului de reorganizare
1.3. Durata de aplicare a planului și administrarea societății
1.4. Scopul planului

2. Necesitatea reorganizării
2.1. Aspecte economice
2.2. Aspecte sociale
2.3. Avantajele reorganizării
2.3.1. Premisele reorganizării S.C. Cotnari S.A.
2.3.2. Avantaje generale faţă de procedura falimentului
2.3.3.Comparaţia avantajelor reorganizării în raport cu valoarea de lichidare a
societăţii în caz de faliment
2.3.4. Avantaje pentru principalele categorii de creditori
2.3.4.1. Avantaje pentru creditorii garantaţi
2.3.4.2. Avantaje pentru creditorii bugetari
2.3.4.3. Avantaje pentru furnizori şi clienţi
2.3.4.4.Avantaje pentru ceilalţi creditori chirografari

3. Prezentarea societăţii debitoare


3.1. Identificarea societăţii debitoare
3.2. Obiectul de activitate
3.3. Asociaţii. Capitalul social
3.4. Scurtă prezentare a activităţii societăţii debitoare anterior declanşării insolvenţei.
Principalele cauze care au dus la starea de încetare de plăţi a debitoarei:

4. Starea societăţii la data propunerii planului


4.1. Structura manageriatului
4.2. Pasivul societăţii

5. Prezentarea pieței căreia i se adresează SC COTNARI SA


5.1. Cota de piață
5.2. Concurența
5.3. Promovarea produselor

6. Măsuri de reorganizare judiciară


6.1. Durata de imprementare a planului
6.2. Măsuri de restructurare internă
6.3. Măsuri de optimizare internă
6.4. Măsuri de optimizare a activității financiar-contabile

7. Distribuiri
7.1. Tratamentul creanţelor
7.2. Distribuiri
7.3. Programul de plată a creanțelor înscrise în tabelul definitiv
7.4. Descărcarea de obligații și răspundere a debitorului
7.5. Plata retribuției administratorului judiciar

8. Controlul aplicării planului de reorganizare


8.1. Cele trei autorități independente
8.2. Forme concrete de control

9. Anexe
1.PREAMBUL

1.1. Prezentarea bazei legale


Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare este
Legea 85/2006 denumită în continuare Legea.
Legea consacră problematicii reorganizării două secţiuni distincte în cadrul Capitolului
3, respectiv Secţiunea a V-a - Planul, şi Secţiunea a VI-a - Reorganizarea.
Legea insolvenţei, amintită, enumeră printre principiile de bază care guvernează
aplicarea ei şi pe cel al preeminenţei reorganizării faţă de faliment şi care-şi găseşte
consacrarea explicită în mai multe din articolele actului normativ amintit, având astfel pe
lângă o fundamentare economică şi socială şi una legală.
Prin prisma acestor prevederi, legea prevede o alternativă la lichidare urmărindu-se
salvarea întreprinderii şi a afacerii debitorului, atunci când această soluţie răspunde mai bine
intereselor creditorilor, debitorilor şi salariaţilor acestuia pe baza unui plan de reorganizare care
“va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii
debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta
debitorului, şi va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică (..)”(Art. 95 (1) din Lege).

1.2. Realizatorul planului de reorganizare


Prezentul plan îşi propune să acţioneze pentru modificarea structurală a societăţii pe mai
multe planuri: economic, organizatoric, financiar şi social, având ca scop principal plata
pasivului SC Cotnari SA, relansarea viabilă a activităţii, sub controlul strict al
administratorului judiciar în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor menţionate.
Pe perioada reorganizarii se propune pastrarea in intregime de catre debitor a conducerii
activitatii sale, cu exercitarea acesteia de catre administratorul special, inclusiv dreptul de
dispozitie a bunurilor din averea sa, cu supravegherea activitatii sale de catre administratorul
judiciar desemnat, respectiv Fair & Full Insolvency Consulting IPURL, prin practician in
insolventa - Dna Fanica Constantin.
In temeiul prevederilor art. 94 alin. 1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolventei, un plan de reorganizare va putea fi propus de către
- debitor, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, in termen de 30 de zile de
la afișarea tabelului definitiv de creanțe, cu condiția formulării, potrivit art. 28, a
intenției de reorganizare, daca procedura a fost declanșata de acesta;
- administratorul judiciar de la data desemnării sale si pana la împlinirea unui
termen de 30 de zile de la data afișării tabelului definitiv de creanțe, cu condiția
sa își fi manifestat aceasta intenție pana la votarea raportului prevăzut la art. 59
alin. (2) sau
- unul sau mai mulți creditori care si-au anunțat aceasta intenție pana la votarea
raportului prevăzut la art. 59 alin. (2) , deținând împreuna cel puțin 20% din
valoarea totala a creanțelor cuprinse in tabelul definitiv de creanțe, in termen de
30 de zile de la data afișării tabelului definitiv de creanțe.

4
Conceperea si întocmirea prezentului plan de reorganizare al societății a fost asigurata de
administratorul judiciar Fair & Full Insolvency Consulting IPURL, prin practician in insolventa -
Dna Fanica Constantin.
In consecința, Planul de reorganizare a activității COTNARI S.A. va fi supus aprobării
Adunării Creditorilor si confirmării judecătorului-sindic de către administratorul judiciar Fair &
Full Insolvency Consulting IPURL.

1.3.Durata de aplicare a planului și administrarea societății


In ceea ce privește durata de implementare a planului de reorganizare, se propune
implementarea acestuia pe o perioada de maxim 24 de luni din momentul confirmării acestuia de
către judecătorul-sindic cu posibilitatea revizuirii modalităților de realizare a planului după
trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la data confirmării planului de către judecătorul sindic.
In conformitate cu prevederile art. 95 alin. 4 din Legea nr. 85/2006, la recomandarea
administratorului judiciar, după trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea
planului, perioada propusă pentru implementarea planului va putea fi extinsă cu cel mult încă o
perioada de un an, dacă o astfel de propunere este votată de cel puțin doua treimi din creditorii
aflați în sold la data la care aceasta este făcuta.
Recomandarea administratorului judiciar este ca prezentul Plan de reorganizare să fie
implementat pe o perioada de 2 ani de la data confirmării sale. Cu toate acestea, prin raportare la
angajamentele asumate de Romania in relația cu instituțiile financiare internaționale, se
intenționează îndeplinirea obligațiilor de plata conform programului de plata si închiderea
procedurii insolventei pana la sfârșitul lunii iunie 2022.
Conform legii, îndeplinirea tuturor obligațiilor de plată conform programului de plata din
planul de reorganizare confirmat de judecătorul-sindic, oricând pe parcursul procedurii de
reorganizare judiciara are ca efect închiderea procedurii insolventei si reinserția Cotnari în
activitatea comercială. Prezentul Plan de reorganizare prevede următoarele categorii de creanțe:
(i) creanțe certe, lichide si exigibile care vor fi achitate conform programului de plați; (ii) creanțe
reprezentând credite bancare care vor fi achitate la termenele, în moneda și în condițiile prevăzute
în contractele de credit; (iii) creanțe eșalonate la plata pe baza de convenții încheiate cu creditorii
si (iv) creanțe sub condiție care vor fi achitate la data îndeplinirii condiției.
In consecință, dacă obligațiile de plata asumate prin programul de plata prevăzut în
prezentul plan vor fi achitate in cursul lunii iunie 2022, administratorul judiciar va solicita
judecătorului sindic închiderea procedurii insolventei la termenul de judecata din 26 iunie 2022.
Fără a aduce atingere celor de mai sus, în opinia administratorului judiciar, este imperios
necesara continuarea activității de reorganizare și restructurare a societății pornind de la măsurile
luate în perioada de observație și urmărind elementele strategiei de reorganizare prevăzută în
Capitolul VI din prezentul Plan și după ieșirea companiei din insolvență.

5
Administrarea și conducerea societății în perioada reorganizării judiciare
In scopul asigurării implementării cu succes a prezentului plan de reorganizare în vederea
închiderii procedurii insolvenței și reinserției Cotnari în circuitul economic, pe toata durata de
implementare a planului de reorganizare, întreaga activitate a debitoarei Cotnari S.A. va fi
condusă de către administratorul judiciar Fair & Full Insolvency Consulting IPURL împreuna cu
administratorul special al societății
1.4.Scopul planului
Scopul principal al planului de reorganizare coincide cu scopul Legii 85/2006
proclamat fără echivoc în art.2 şi anume acoperirea pasivului debitorului în insolvenţă aceasta
realizându- se fie prin reorganizarea şi continuarea activităţii debitorului, fie lichidarea totală
sau parţială a unor bunuri din averea acestuia.
Planul de reorganizare, potrivit spiritului Legii 85/2006, acoperă patru mari domenii:
- domeniul economic, care se referă la plasarea debitorului pe piaţă şi posibilităţile
de redresare în funcţie de specificul activităţii şi mijloacele financiare disponibile, precum şi
măsurile de reorientare a activităţii debitorului;
- domeniul social, care cuprinde măsurile privind salariaţii debitoarei, eventualele
restrângeri de personal şi reorientarea profesională;
- domeniul financiar, referindu-se la condiţiile de plată a creditorilor (termenele de plată,
reducerile de creanţe), mijloacele financiare folosite pentru stingerea creanţelor;
- domeniul managementului, care se referă la modalitatea de conducere a debitoarei
pe perioada reorganizării (eventualele înlocuiri de manageri, asistarea acestora de către
specialişti ş.a.).

Principala modalitate de realizare a acestui scop, în concepţia modernă a legii, este


reorganizarea debitorului şi menţinerea societăţii în viaţa comercială, cu toate consecinţele sociale
şi economice care decurg din aceasta. Astfel, este relevantă funcţia economică a procedurii
instituite de Legea 85/2006, respectiv necesitatea salvării societăţii aflate în insolvenţă, prin
reorganizare, inclusiv restructurare economică, şi numai în subsidiar, în condiţiile eşecului
reorganizării sau lipsei de viabilitate a debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru
satisfacerea intereselor creditorilor.
Reorganizarea prin continuarea activităţii debitorului presupune efectuarea unor
modificări structurale în activitatea curentă a societăţii aflate în dificultate, menţinându-se
obiectul de activitate, dar aliniindu-se modul de desfăşurare a activităţii la noua strategie, conform
cu resursele existente şi cu cele care urmează a fi atrase, toate aceste strategii aplicate fiind menite
să facă activitatea de bază a societăţii profitabilă.
Planul de reorganizare, potrivit spiritului Legii 85/2006, trebuie să satisfacă scopul
reorganizării lato sensu, anume menţinerea debitoarei în viaţa comercială şi socială, cu efectul
menţinerii serviciilor şi produselor debitorului pe piaţă. Totodată, reorganizarea înseamnă
protejarea intereselor creditorilor, care au o şansă în plus la realizarea creanţelor lor. Aceasta
pentru că, în concepţia modernă a legii, este mult mai probabil ca o afacere funcţională să producă
resursele necesare acoperirii pasivului decât lichidarea averii debitoarei aflate în faliment.
6
Argumentele care pledează în favoarea acoperirii pasivului Societății prin reorganizarea activității
acesteia sunt accentuate cu atât mai mult în actualul context economic caracterizat printr-o acută
criză de lichidități și scăderea semnificativă a puterii de cumpărare a populației, precum și de o
contractare a sectorului creditării la nivel mondial și național cu consecințe directe în
imposibilitatea găsirii resurselor necesare finanțării investițiilor decât cu reale dificultăți. În acest
context economic încercarea de acoperire a pasivului Societății prin lichidarea bunurilor din
patrimoniul acesteia va necesita un interval de valorificare destul de ridicat generat de specificul
bunurilor existente în patrimoniul Societății și de specificul cererii pentru acestea, sumele obținute
din valorificarea activelor putându-se dovedi insuficiente pentru acoperirea într-o manieră
satisfăcătoare a creanțelor existente împotriva Societății. De asemenea, cheltuielile generate de
derularea unei proceduri de lichidare a activelor Societății, compuse în general de elemente de
natura stocurilor specifice activității Societății, se pot dovedi superioare celor generate de
continuarea activității acesteia. În acest sens dorim să învederăm faptul că lichidarea elementelor
de natura stocurilor, în condiții de lichidare fără utilizarea rețelei de distribuție a Societății va avea
ca și consecință scăderea valorii recuperate ca urmare a vânzării, prin raportare la valoarea de
piață a activelor respective.
Prezentul plan îşi propune să acţioneze pentru modificarea structurală a Societăţii pe mai
multe planuri: economic, organizatoric, managerial, financiar şi social având ca scop principal
plata pasivului Societăţii, relansarea viabilă a activităţii, sub controlul strict al administratorului
judiciar în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor menţionate și valorificarea tuturor activelor
existente în patrimoniul Societății către o persoană juridică înființată anterior sau ulterior
confirmării planului de reorganizare, în conformitate cu prevederile art. 96 alin. 5 lit. C din Legea
nr. 85/2010, cu modificările și completările ulterioare.
În ceea ce privește variantele de reorganziare a activității Societății avute în vedere în
prezentul plan, menționăm faptul că se prevede restructurarea operațională și finanicară a
Societății și continuarea activității acesteia cu transmiterea activelor aflate în patrimoniul acesteia
către o persoană juridică înființată anterior sau ulterior confirmării planului. Adoptarea acestei
strategii de reorganizare a Societății a fost determinată și de natura elementelor patrimoniale de
activ existente în patrimoniul acesteia (în cea mai mare parte fiind vorba de elemente de natura
stocurilor) și de posibilitățile de continuare a activității Societății. Astfel, administratorul judiciar
împreună cu conducerea executivă a Societății a concluzionat faptul că susținerea activității
curente a Societății nu este posibilă decât în condițiile în care Societatea va beneficia de credit
furnizor, precum și de o infuzie de capital substanțială. Or, în condițiile în care față de Societate
pe toată durata implementării planului de reorganizare, planează spectrul posibilității de
deschidere a falimentului Societății, posibilitățile de identificare a surselor de finanțare sunt
extrem de limitate.
În plan economic, procedura reorganizării este un mecanism care permite comerciantului
aflat într-o stare precară din punct de vedere financiar, să se redreseze şi să-şi urmeze comerţul.
O asemenea procedură își găsește finalitatea în încercarea de păstrare a afacerii în circuitul
7
comercial cu consecința participării acesteia în mod activ la viața economică și contribuția
acesteia la performanțele economiei naționale în ansamblul ei.
Din punct de vedere conceptual, reorganizarea înseamnă trasarea realistă a unor obiective
ce trebuie atinse în orizontul de timp planificat, sub aspectul angajării unor noi afaceri, lansării pe
piaţă a unor produse şi servicii sau îmbunătăţirii calităţii şi cantităţii produselor şi serviciilor deja
lansate. Planul de reorganizare constituie o adevărată strategie de redresare, bazată pe adoptarea
unei politici corespunzătoare de management, marketing, organizatorice şi structurale toate
menite să transforme societatea din una aflată în dificultate într-un competitor viabil generator de
plus valoare și beneficii.

2. NECESITATEA REORGANIZĂRII

2.1. Aspecte economice


În plan economic, procedura reorganizării este un mecanism care permite comerciantului
aflat într-o stare precară din punct de vedere financiar, să se redreseze şi să-şi continue activitatea
comercială.
Reorganizarea SC Cotnari SA înseamnă pentru viaţa economică:
 Menţinerea unui important contribuabil la bugetul local şi de stat.
 Locuri de muncă.
 Continuarea colaborării comerciale cu furnizorii tradiţionali, atât cei de
servicii cât şi de produse în interesul economic reciproc.
 Menţinerea pe piaţă a produselor comercializate de societate, atât sub mărci
proprii, cât şi sub alte mărci deja consacrate, apreciate de consumatori sub aspectul calităţii lor
şi a preţurilor avantajoase.

2.2. Aspecte sociale


Reorganizarea Societăţii şi continuarea activităţii sale (chiar și în cadrul altei entități
juridice ca urmare a transferului tuturor activelor Societății) îşi manifestă efectele sociale prin
păstrarea salariaților existenți în cadrul societății. Relansarea activității Societăţii, ca urmare a
preluării afacerii de noua entitate creată în acest scop și cooptarea unui investitor de anvergură,
va putea impune noi angajări, acest aspect urmând a avea impact şi asupra pieţei muncii.
Astfel, Societatea îşi propune relansarea activității de bază prin restructurarea acesteia din
punct de vedere operațional și transferul acestei afaceri în cadrul unei noi entități juridice. În acest
sens, în prezent se efectuează demersuri în vederea creșterii cifrei de afaceri a Societății prin
intensificarea demersurilor de marketing.
Prezentul plan de reorganizare este gândit în sensul creări posibilității creşterii numărului
de salariaţi direct productivi, care au un rol important în procesul de comercializare a elementelor
de natura stocurilor ce fac obiectul activităţii acesteia, întrucât Societatea urmăreşte ca în urma
restructurării activității sale să obțină un profit însemnat, care să fie destinat plăţii pasivului.
8
Numeroasele disponibilizări efectuate în ultimul an, datorate scăderii activităţii pe piaţa
comerțului cu produse vinicole, în principal ca urmare a propagării efectelor crizei financiare pe
care o traversăm, criză ce a afectat foarte mult așa cum se știe sectorul anterior menționat, au creat
adevărate frământări sociale, astfel că în acest context relansarea activităţii Societăţii şi implicit
crearea de noi locuri de muncă sunt premise ale creşterii nivelului de viaţă şi ale rezolvării
nemulţumirilor atât a salariaților Societății, cât și potențialilor noi angajați.
Societatea s-a canalizat încă de la înființare pe o politică de dezvoltare permanentă a
activității sale și a rețelei de magazine, dezvoltarea ce a implicat în mod obligatoriu crearea de
noi locuri de muncă. În acest sens, chiar și pe durata de implementare a prezentului plan, cât și
după depășirea cu succes a perioadei dificile pe care Societatea o traversează, ținta pe care aceasta
și-o propune este aceea de dezvoltare a rețelei sale de distribuție și de recucerire a locului deținut
anterior deschiderii procedurii, și anume acela de lider al pieței distribuției de produse vinicole.
Pentru realizarea acestor deziderate este necesară inclusiv realizarea de noi angajări. Societatea
va avea în vedere la angajare, pe lângă criteriile de competenţă şi eficienţă, pe foștii salariaţi
rămaşi fără loc de muncă din motive extrinseci activităţii lor, salariaţi dintre care mare parte nu
şi-au găsit alt loc de muncă după disponibilizare sau lucrează pe salarii mici, din lipsă de
alternativă
Reorganizarea societăţii SC COTNARI SA şi continuarea activităţii îşi manifestă efectele
sociale pozitive asupra salariaţilor societăţii, precum şi asupra pieţei muncii din judeţul Iași şi
din alte judeţe unde debitoarea are magazine de desfacere. Aceste efecte sunt cu atât mai
importante, ţinând cont de contextul actual al economiei locale şi naţionale, caracterizat printr-o
serie de măsuri de restrângere a activităţii şi de reducere a cheltuielilor care au antrenat
disponibilizări masive de personal.
Prin dezvoltarea activitaţii de comerţ, în cadrul firmei SC Cotnari SA s-au creat locuri de
muncă pentru specialişti cu înaltă calificare în vânzări.
Totalul de angajaţi ai SC Cotnari SA este în prezent de 500, din care 350 în teritoriu
(Com.Cotnari, Hîrlău, Tg.Frumos Jud.Iasi) şi 150 în Botoșani.

2.3. Avantajele reorganizării


2.3.1. Premisele reorganizării S.C. Cotnari S.A.
Având în vedere cuantumul ridicat al pasivului vizavi de valoarea activelor
(25.629.385,98 lei pasiv definitiv), intrarea în procedura falimentului şi lichidarea activelor
ar duce la îndestularea doar în parte a creditorilor garantaţi (cf art. 121 al Legii) şi bugetari,
rămânând parţial neacoperite creanţele bugetare şi integral cele chirografare. Activele, fiind în
proporţie de peste 60% grevate de garanţii reale, valoarea acestora ar fi destinată acoperirii
parţiale a creanţelor garantate şi a creanţelor bugetare. Creditorii chirografari care reprezintă
procentul cel mai însemnat ca valoare din totalul pasivului (peste 50%), categorie care
cuprinde, în principal, băncile cu partea negarantată a creanţelor şi furnizorii debitoarei, ar
rămâne cu creanţele nerecuperate.
De asemenea, vânzarea întregului patrimoniu al SC Cotnari SA în cadrul procedurii
de faliment ar duce la înstrăinarea acestui patrimoniu la o valoare inferioară valorii sale reale,
având în vedere faptul că acesta ar fi vândut într-o procedură care, fiind caracterizată de
celeritate, imprimă urgenţă tuturor actelor săvârşite în cadrul ei, astfel că, valorificarea de
patrimoniu, deşi se face la cele mai bune preţuri obtenabile, nu poate atinge de cele mai multe
ori valoarea reală. Pe de altă parte asupra acestor valorificări falimentul îşi pune în mod

9
inevitabil amprenta, atrăgând o anumită categorie de cumpărători şi a căror ofertă este mult sub
cea a pieţei. La toate acestea se adaugă diminuarea masivă a vânzărilor pe piaţa produselor
specifice datorită blocajului existent pe piaţa construcţiilor şi a orientării populaţiei doar spre
achiziţia produselor necesare traiului zilnic.
Nu în ultimul rând, menţionăm că afacerea Cotnari este una funcţională cu
şanse de reorganizare în condiţii de profitabilitate, remarcându-se faţă de alte societăţi
unde au fost promovate planuri de reorganizare prin următoarele aspecte:
 Prin continuarea activităţii în perioada de insolvenţă societatea Cotnari a
păstrat relaţia cu piaţa, conservându-şi colaborările cu furnizorii principali şi mai ales cu
clienţii de pe piaţa specifică, chiar dacă la un nivel mai redus decât anterior deschiderii
procedurii. Societatea dispune încă de un portofoliu de clienţi şi furnizori deja format.
 Societatea deţine :
 Infrastructură organizatorică şi logistică foarte performată.
 Specialişti angajaţi.
 Reţea de distribuţie proprie.
 Reţea de retail proprie.
Concepţia modernă a reorganizării judiciare se fundamentează pe ideea că o afacere
în stare de funcţionare are şanse mai mari de a produce resursele necesare acoperirii pasivului,
fiind mai profitabilă creditorilor, în raport cu procedura falimentului.
Votarea planului şi demararea procedurii reorganizării sunt măsuri menite prin
finalitatea lor să satisfacă interesele tuturor creditorilor, atât ale creditorilor garantaţi cât şi
ale celorlalţi creditori, precum şi interesele debitoarei, care îşi continuă activitatea, cu toate
consecinţele economice şi sociale aferente.

2.3.2. Avantaje generale faţă de procedura falimentului


Falimentul unei societăţi situează debitoarea şi creditorii pe poziţii antagonice, primii
urmărind recuperarea integrală a creanţei împotriva averii debitorului, iar acesta din urmă
menţinerea întreprinderii în viaţa comercială.
Dacă în cazul falimentului interesele creditorilor exclud posibilitatea salvării
intereselor debitorului, a cărui avere este vândută (lichidată) în întregime, în cazul
reorganizării cele două deziderate se cumulează, debitorul continuându-şi activitatea, cu
consecinţa creşterii sale economice, iar creditorii profită de pe urma maximizării valorii
averii şi a lichidităţilor suplimentare obţinute, realizându-şi în acest fel creanţele.
Ordonarea unui complex de măsuri menite să asigure redresarea intreprinderii reprezintă
o necesitate evidentă, care permite participanţilor la procedură să aibă o reprezentare adecvată
a ţintei şi a mijloacelor prin care se propune atingerea acesteia. De aceea, deşi este o
procedură concursuală care se desfăşoară, cum am mai spus, în prezenţa intereselor divergente
ale debitoarei şi ale creditorilor, procedura propunerii unui plan care, în condiţiile legii, urmează
a fi acceptat şi confirmat, implică deopotrivă creditorii şi debitorul şi conciliază interesele
contrare ale acestora în vederea atingerii unui scop comun: acoperirea pasivului şi
continuarea activităţii comerciale.
Făcând o comparaţie între gradul de satisfacere a creanţelor în cadrul celor două
proceduri, arătăm că în ambele cazuri există un patrimoniu vandabil destinat plăţii pasivului, dar
că în procedura reorganizării lichidităţile destinate acoperirii pasivului provin în principal din
activitatea comercială, concomitent cu conservarea patrimoniului, astfel încât, chiar în
eventualitatea eşuării planului de reorganizare valoarea activelor rămâne aceeaşi.
Avantajele de ordin economic şi social ale reorganizării sunt evidente, ţinând cont
10
de necesitatea menţinerii în circuitul economic a unei întreprinderi care s-a dovedit a fi viabilă
până în prezent şi de menţinerea şi crearea unui număr însemnat de locuri de muncă,
răspunzând exigenţelor celor trei direcţii de interes ale oricărei proceduri de insolvenţă:
continuarea activităţii întreprinderii, satisfacerea creditorilor şi protecţia salariaţilor debitorului.

2.3.3. Comparaţia avantajelor reorganizării în raport cu valoarea de lichidare a


societăţii în caz de faliment
În estimarea valorii de lichidare a activului societăţii ne-am raportat la evaluarea de active
efectuată de către evaluatorul Fair & Full Insolvency Consulting IPURL (membru ANEVAR)
la nivelul lunii mai 2019. În estimarea valorii de lichidare, evaluatorul a ţinut cont de cadrul
special în care are loc vânzarea:
⇒ vânzarea se face într-o perioadă de timp limitată sever (4-6 luni);
⇒ condiţiile reale ale pieţei sunt cele curente (dobânzi bancare în medie de cca. 10-12% pe
an, număr limitat de investitori, oportunităţi diverse şi multiple de investiţii etc.)
⇒ cumpărătorul acţionează prudent şi în cunoştinţă de cauză;
⇒ vânzătorul este extrem de obligat să vândă;
⇒ cumpărătorul este motivat obişnuit;
⇒ cumpărătorul se consideră că acţionează în cel mai bun interes al său;
⇒ se permite numai un marketing limitat în timp şi efort;
⇒ plata se face cash;
⇒ preţul nu este influenţat de aranjamente financiare speciale sau facilităţi sau de
cineva interesat în vânzare.

Valorile astfel obţinute sunt următoarele:

Eur fără TVA


Nr.Crt. Activ Lei fără TVA
4.65 lei/euro
1 Stocuri 1.073.774,00 230.919,13
2 Mijloace fixe 902.871,00 194.165,81
3 Teren 157.500,00 33.870,97
4 Imobilizări necorporale 147.508,50 31.722,25
5 Creanţe 476.996,50 102.573,44
6 Casa & conturi 231.883,00 49.867,32
TOTAL fără TVA 2.990.533,00 643.125,38
TOTAL cu TVA 3.558.734,27 765.319,19

Urmare a acestei evaluări rezultă o valoare de lichidare a activelor Cotnari SA de


2.990.533 lei (fără TVA), adică 3.558.734 lei cu TVA inclus. Ţinând cont de faptul că
TVA-ul încasat la vânzările cu amănuntul urmează a fi virat la bugetul statului precum şi de
măsurile de simplificare prevăzute de art.160 din Codul fiscal, în prezenta analiză ne vom
raporta la valoarea fără TVA a activelor societăţii.
Din aceasta sumă care s-ar obţine din valorificarea activelor în caz de faliment, într-
o variantă optimistă, ar urma să se suporte şi costurile procedurale cum ar fi: cheltuielile cu
conservarea patrimoniului până la vânzare (chirii, utilităţi, salarii personal), cheltuielile cu
vânzarea (publicitate), onorariul lichidatorului judiciar. Aşadar, suma distribuită ar urma să
fie mai mică cu valoarea acestor costuri.
Valoarea totală a creanţelor înregistrate la data intrării în insolvenţă este de 25.629.386 lei.
Observăm astfel un nivel al activelor la valoarea de lichidare de aproximativ 8 ori mai
mic decât nivelul datoriilor existente. Din total active la valoarea de lichidare, practic 55%
(adică 1.646.960 lei) reprezintă active garantate la bănci.

11
Valoarea ramasă de 1.343.573 lei, care reprezintă activele negarantate la valoarea
de lichidare, ar reprezenta doar 5,6% din totalul restului de creanţe (23.982.426 lei rămaşi
după scăderea sumei distribuite la bănci în contul bunurilor garantate, restul creanţelor
garantate neacoperite fiind înscrise în grupa chirografarilor) şi ar putea fi distribuită cu
respectarea ordinii de preferinţă stabilită de art.123 din Lege.
Rezultă astfel un total al creanţelor anterioare deschiderii procedurii rămas neacoperit
în caz de faliment în valoare de 22.638.852,5 lei.
În schimb, valoarea propusă a fi rambursată către creditori în urma implementării
cu succes a planului de reorganizare ar fi de 13.679.609 lei, adică aproximativ 50%
din totalul creanţelor înregistrate.

2.3.4. Avantaje pentru principalele categorii de creditori


În preambul menţionam că procedura de reorganizare nu se rezumă la a proteja doar
interesele creditorilor. Fiind o procedură complexă, ea înseamnă mai mult decât interesul
creditorilor de a-şi recupera creanţele şi de a avea un debitor solvabil, înglobând şi interesul
salariaţilor de a avea un loc de muncă, al furnizorilor şi clienţilor de a întreţine relaţii de
colaborare stabile şi chiar al statului de a dispune de un contribuabil.
Prezint mai jos avantajele reorganizării pentru principalele categorii de creditori:
2.3.4.1. Avantaje pentru creditorii garantaţi
 Desfăşurarea procedurii de valorificare a patrimoniului SC Cotnari SA, fiind de lungă durată,
ar implica cheltuieli de executare, precum şi mari cheltuieli de conservare şi administrare
(pază, utilităţi etc), cheltuieli care împietează în mod direct asupra gradului de recuperare
a creanţelor, diminuându-l. În cadrul procedurii de reorganizare nu se pune problema
cheltuielilor de administrare şi conservare, întrucât creanţele vor fi achitate, în principal,
din activitatea comercială;
 Având în vedere prevederile Legii 85/2006, creditorii garantaţi au o poziţie favorizată numai
în raport cu bunurile asupra cărora poartă garanţia, însă raportat la distribuirile de sume
provenite din valorificarea oricăror alte active, sau din orice alte surse, aceştia deţin poziţia
unor simpli creditori chirografari. Ei nu mai pot beneficia de nici un fel de distribuiri înaintea
vânzării bunurilor asupra cărora au constituite garanţiile, ceea ce ar putea constitui un proces
de durată şi supus aleatoriului.
2.3.4.2. Avantaje pentru creditorul bugetar
 Alternativa reorganizării este o cale sigură de realizare a creanţelor bugetare, relansarea
activităţii comerciale putând asigura resursele necesare acoperirii integrale a debitelor
fiscale, aceasta în condiţiile în care, aşa cum am arătat, în caz de lichidare acestea ar
rămâne doar parţial acoperite.
 Nu trebuie neglijat faptul că prin continuarea activităţii economice a societăţii comerciale
Cotnari SA se menţine un important contribuabil, care, achitând impozite şi taxe aferente
activităţii curente, întregeşte resursele financiare publice.
 Demn de menţionat, vizavi de ultima afirmaţie făcută, este faptul că, raportat la întregul pasiv,
valoarea creanţelor bugetare este relativ redusă, ceea ce demonstrează faptul că acest
contribuabil şi-a plătit datoriile către stat în mod constant, restanţele evidenţiate în tabelul
preliminar reprezentând o perioadă scurtă de dinaintea deschiderii procedurii şi care n-au fost
achitate doar din pricina interdicţiei legii insolvenţei de a mai plăti orice fel de datorii datând
de dinaintea deschiderii procedurii.
2.3.4.3. Avantaje pentru furnizori şi clienţi
 Continuarea activităţii comerciale a SC Cotnari SA implică în mod necesar şi continuarea
colaborărilor cu furnizorii de produse de pe piaţa internă şi cea externă, o parte dintre ei fiind
12
şi creditori ai societăţii.
 Colaborarea cu un partener economic al cărui necesar considerabil de mărfuri este satisfăcut
de pe acest segment de piaţă, reprezintă o sursă importantă de venituri pentru societăţile
furnizoare, sursă care ar dispărea în cazul falimentului societăţii.
 Importante avantaje prezintă reorganizarea şi pentru clienţii debitoarei având în vedere că la
rândul ei acesta este furnizor produse pentru un număr de 42 de subdistribuitori locali.
2.3.4.4. Avantaje pentru ceilalţi creditori chirografari
Avantajul pentru restul creditorilor chirografari rezultă în mod evident din faptul că, în
caz de faliment al debitoarei, şansele de recuperare a creanţelor lor sunt egale cu zero.
În cazul reorganizării însă, se conturează posibilitatea realizării într-o anumită
măsură a creanţelor, respectiv în proporţie de 35 %.

3. PREZENTAREA SOCIETĂŢII DEBITOARE

3.1. Identificarea societăţii debitoare

Denumire COTNARI

Forma juridică Societate comercială pe acţiuni

Sediul Sat Cotnari, Comuna Cotnari, Județ Iaşi

CUI RO 1955782

Nr.înmatr.Reg.Com. J22/613/1991

TEHNOLOGIE

Cotnari este un important investitor al industriei de profil. De la sectorul viticol până la


crame și liniile de îmbuteliere, fiecare segment a fost supus unui proces de retehnologizare și
modernizare, făcând din Cotnari producatorul ce dispune de unul din cel mai modern și avansat
suport tehnologic existent pe piata. Tradiția și experiența sunt puse acum în valoare prin utilizarea
celor mai moderne linii tehnologice de vinificare.
Tehnologia folosită este adaptata fiecărui soi de vin. Momentul recoltarii strugurilor este
stabilit stiințific în funcție de tipul de vin ce se dorește obținut, iar perioada de recoltare permite
producerea în mod natural a întregii game de vinuri, de la cele albe seci la cele dulci.
În septembrie 2002 Cotnari a devenit prima societate viti-vinicola din România certificată
conform standardului de calitate ISO 9001:2001 pentru sistemul de management al calității și pentru
sistemul HACCP de asigurare a securității în domeniul alimentar.
În iulie 2007 s-a făcut trecerea la noul standard referitor la sistemul de siguranță al
alimentului, ISO 22000:2005. Acest standard reprezintă trecerea de la standardul danez pentru
sisteme de siguranta alimentului ( DS 3027 ) la ISO22000.
Toate acestea au ca scop obtinerea unui produs autentic: VINUL DE COTNARI, cu
însușirile și calitățile lui incontestabile.

13
PROFESIONALISM

Complexul viti-vinicol Cotnari utilizează în prezent cele mai noi tehnologii de producere a
vinului, capacitatea de stocare fiind mai mare de 400.000 hectolitri, una dintre cele mai mari din
România. Cele două linii de îmbuteliere realizează circa 20 milioane sticle/an, din care o parte este
reţinută pentru învechire în cinci vinoteci cu o capacitate de 3 milioane sticle. Vinul învechit are un
rulaj anual de 10-15% şi este destinat pentru piaţa internă şi export.

În cadrul complexului, există secţii de vinificaţie primară, echipate cu utilaje performante,


instalaţii de filtrare a musturilor şi fermentare a acestora în regim termic controlat în recipienţi de
oţel inoxidabil, precum şi în butoaie de stejar pentru partizi de vinuri deosebite. Momentul recoltării
strugurilor este determinat pe baze riguros ştiinţifice, în urma unor investigaţii prealabile de
laborator. Recoltarea este eşalonată în funcţie de soi şi tipul de vin, în perioada 10 septembrie - 31
octombrie, începând cu vinurile albe seci şi încheind cu vinurile dulci. Producţiile medii la hectar
se situează între 20 şi 30 hl/ha pentru vinurile dulci şi 40 şi 80 hl/ha pentru vinurile seci şi demiseci.

Tehnologiile specifice fiecărui soi şi tip de vin, începând cu vinificarea strugurilor, dirijarea
şi controlul fermentaţiei, limpezirea, stabilizarea şi maturarea vinurilor, învechirea acestora în
butoaie sau sticle, fac parte dintr-un proces de elaborare ce are drept rezultat final obţinerea unui
produs autentic, « Vinul de Cotnari»

PRODUSE

Astazi, studiile de piață arată că una din trei sticle vândute în Romania sunt produse de
Cotnari. Acest lucru a fost posibil datorită extinderii gamei sortimentale de la seci la dulci și de la
albe la roze. Structura sortimentala contine in proportie de 60% vinuri albe (Grasă de Cotnari,
Frâncușă Albă, Tămâioasă Românească, Sauvignon Blanc și Muscat Otonel), in timp ce 40% sunt
sortimente roze (Busuioacă Roze, Busuioaca de Bohotin).

Cotnari este producatorul cu cea mai largă gamă de produse, acoperind toate segmentele de
la albe la roze și de la seci la dulci sau licoroase.

Asa cum spune însuși sloganul manifestării – Eticheta calității prin excelență – Mondialul
Vinurilor de la Bruxelles este, de 11 ani de când se desfășoară, cea mai înaltă autoritate în domeniu.
Comisiile sale, compuse din cei mai renumiți specialiști ai lumii, aleg an de an cele mai bune vinuri
la nivel mondial. O singură medalie obținută la Bruxelles constituie cea mai înaltă distincție pe care
o poate primi un producator de vin. Cotnari a obtinut astfel de distinctii in fiecare an, din 2005 până
în prezent.

14
Concursul Mondial de la Bruxelles 2013

S.C. COTNARI SA Busuioacă de Moldova 2011 2011 Au


S.C. COTNARI SA Tămâioasă demidulce 2012 Au

Concursul Mondial de la Bruxelles 2012

S.C. COTNARI SA Sauvignon blanc Sec de Cotnari 2011 Ag


Concursul Mondial de la Bruxelles
2011
S.C. COTNARI SA Fetească Albă 2010 Au
S.C. COTNARI SA Grasă de Cotnari 2010 Ag
Concursul Mondial de la Bruxelles 2009

S.C. COTNARI SA Chateau 2008 2008 Ag


Concursul Mondial de la Bruxelles 2008

S.C. COTNARI SA Grasă de Cotnari 2001 Au


S.C. COTNARI SA Muscat Otonel "Vinoteca" 1990 Au
S.C. COTNARI SA Grasă de Cotnari 2000 2000 Ag
S.C. COTNARI SA Chardonnay "Ferma Noua" 2007 Ag
S.C. COTNARI SA Feteasca Neagra "3 Hectare" 2007 Ag
S.C. COTNARI SA Fetească Albă demidulce 2007 Ag

Concursul Mondial de la Bruxelles 2007

S.C. COTNARI SA Tamaioasă Românească 2006 2006 Ag

Concursul Mondial de la Bruxelles 2006

S.C. COTNARI SA Tămâioasă Românească 2003 2003 Au


S.C. COTNARI SA Chateau Cotnari 2004 2004 Au
S.C. COTNARI SA Tămâioasă Românească 2005 2005 Ag
Concursul Mondial de la Bruxelles 2005

S.C. COTNARI SA Frâncușă Albă 2001 Au

15
S.C. COTNARI SA Grasă de Cotnari 2000 2000 Au
S.C. COTNARI SA Tămâioasă Românească Dulce 2002 Ag
S.C. COTNARI SA Tămâioasă Românească Dulce 2003 Ag
S.C. COTNARI SA Blanc Cotnari 2004 2004 Ag

Pentru obținerea unei acoperiri cât mai largi a consumatorilor de vin societatea a optat
pentru realizarea unei game variate de produse, cuprinzând, per total, în prezent cca. 200 de
sortimente, atat pentru piata internă cât și pentru cea externă.
Principalele produse ale Societății sunt vinurile: produse și imbuteliate la origine de SC
Cotnari SA, sunt în majoritate vinuri cu denumire de origine controlata (DOC), dar și vinuri cu
indicatie geografica „Colinele Moldovei" și vinuri de masa.

3.2. Obiectul de activitate


Obiectul de activitate al S.C. Cotnari S.A. este cultivarea de struguri pentru vin şi
producerea de vin din struguri din producţie proprie, conform codului CAEN 0121 -
“Cultivarea strugurilor “.

3.3 Structura manageriatului


Deschiderea procedurii insolvenţei prin încheierea nr. 1020/F/2018 din data de
20.11.2018 pronunţată în dosarul nr. 4088/111/2018 aflat pe rolul Tribunalului Iași, ţinându-se
cont şi de declararea de către debitoare a intenţiei de reorganizare, nu a ridicat acesteia dreptul
de admninistrare. Ca urmare, activitatea debitoarei a continuat în perioada de observaţie sub
conducerea administratorului existent, respectiv a Dna Fanica Constantin, sub stricta
supraveghere a administratorului judiciar Fair & Full Insolvency Consulting IPURL.
Prin urmare, în prezent, coordonarea activităţii debitoarei este asigurată de persoana
amintită mai sus care a fost desemnată ca administrator special, toate operaţiunile societăţii fiind
supervizate de către reprezentanţii Fair & Full Insolvency Consulting IPURL prin intermediul
previziunilor de plăţi şi a situaţiilor de încasări şi plăţi efectuate comunicate săptămânal.
În intervalul perioadei de reorganizare conducerea societăţii va fi asigurată de către
administratorul special desemnat sub controlul administratorului judiciar Fair & Full Insolvency
Consulting IPURL care are un drept legal de supraveghere a activităţii societăţii.
Echipa operaţională (de execuţie) care va sprijini implementarea planului de reorganizare
propus este compusă din:
- Neculai Carja – director executiv;
- Ioan Matei – vânzări Vinuri de Colecție;
- Ioan Malutan – vânzări BIE;
- Cornel Gregus – achiziţii;
- Oana Raducanu – logistică;
- Mihai Veres – distribuție;
- Mugur Durgheu – financiar & contabilitate.

16
3.4 Asociaţii. Capitalul social
La data deschiderii procedurii de insolvenţă capitalul social al societăţii Cotnari SA
era în valoare de 6.931.720 lei împărţit în 13.863.440 acţiuni având o valoare nominală de 0,5
lei. În ceea ce priveşte structura acţionariatului aceasta se prezintă astfel:

Nr. Nume acţionar Total aport Nr. total Procent beneficii şi pierderi :
lei acţiuni
1 Constantin Deleanu 4.434.270 8.868.540 31.9707 %
2 Ioan Matei 1.175.260 2.350.520 26.9548 %
3 Neculai Carja 180.135 668.850 12.4544 %
4 Ioan Malutan 170.055 160.110 11.1549 %
5 Razvan Serghiuta 105.0 1.810 8.0131 %
6 David Sorin-Dan 1.275 2.550 0.0184 %
7 Galbacea Sandu Estrela 4.255 8.510 0.0614 %
8 Magdalenea Maria Constantinopol 134.425 324.54 4.8246 %
9 Salagean Nicolae 42.520 85.040 0.6134 %
10 Chindlea Lucian 8.510 17.020 0.1228 %
11 Braun-Erdei Gheorghe 129.000 258.000 1.861 %
12 Siminie Mihai Ioan 51.670 103.340 0.7454 %
13 Malaies Florica Rodica 90.415 180.830 1.3044 %
14 Spataru Ioan Dinu 134.575 269.150 1.9414 %
15 Cernicica Peter 51.855 103.710 0.7481 %
16 Spataru Victoria 134.575 269.150 1.9414 %
17 Cernicica Sofia 88.020 176.040 1.2698%

3.5 Scurtă prezentare a activităţii societăţii debitoare anterior declanşării


insolvenţei. Principalele cauze care au dus la starea de încetare de plăţi a debitoarei:

Firma COTNARI este una dintre cele mai cunoscute firme de producţie şi distribuţie a
vinurilor din România.
S.C. COTNARI S.A. a luat fiinţă în anul 1948, ca secţie a unei ferme de stat, având la
vremea aceea 128 hectare plantaţii de vie. În anul 1956, S.C. COTNARI S.A. devine unitate
de sine stătătoare.
Între anii 1966 şi 1968 se construieşte un combinat modern, având o capacitate de
prelucrare de 500 tone de struguri în 12 ore şi 10500 tone pentru depozitare, din care 5520
tone pentru maturare.
Obiectul de activitate al S.C. Cotnari S.A. este cultivarea de struguri pentru vin şi
producerea de vin din struguri din producţie proprie.
Una din bijuteriile preţioase ale podgoriilor româneşti este cea de la Cotnari
atestată documentar de mai bine de 500 ani (1448), unde vinul este produs încă din timpuri
străvechi.
De-a lungul istoriei activităţii sale, Cotnari a reuşit să înregistreze poziţii de
top în industriile în care a activat:
Câteva considerente cu privire la Cotnari înainte de momentul 20 Noiembrie
2018, momentul intrării companiei în procedura de insolvenţă:
- peste 1100 de hectare cu plantaţii de vie întreținute lucrări agricole performante.
- deţinea un parc auto format din autocamioane (Volvo, MAN), van-uri (IVECO, Ford)
şi autoturisme folosite în desfăşurarea activităţii;
- a avut in jur de 500 angajaţi permanenți și aproximativ 300 de angajați temporari în perioada
culesului;
- proiecte în care a fost angrenată:
17
o distribuţia de pachete turistice, din care a decis să se retragă în anul 2018 urmare a
marjelor în continuă scădere (în ultima perioadă tindeau practic spre 0) şi a problemelor
de încasare a creanţelor sale în special de la clienţii retaileri independenţi;
o distribuţia de vinuri de colecție, unde promovează brandurile proprii (GRASĂ DE
COTNARI 1956 – sommelier, FETEASCĂ ALBĂ 1994 – cutie de lemn, etc), precum
şi branduri consacrate (BUSUIOACĂ de Bohotin, FRÂNCUȘĂ ALBĂ, etc.) cu
potenţial de marje considerabile;
o proiectul magazinului online, lansat la finalul anului 2016, în vederea îmbunătăţirii
situaţiei cashflow-ului şi a marjei la nivel de companie.
o evoluţie a cifrei de afaceri în ultimii ani este prezentată mai jos:

4. STAREA SOCIETĂŢII LA DATA PROPUNERII PLANULUI

4.1 Număr salariați


La data de referinta a planului, societatea dispune de un numar de 500 angajati,
structurati astfel:

Nr.
Denumire departament %
Pozitii
Conducere/Consult ext/Bugete 8 3,7%
RU+MED 4 1,9%
PR 2 0,9%
Investitii/Mijloace fixe 2 0,9%
Logistica 23 10,7%
Aprovizionare/Vanzari 4 1,9%
Economic 10 4,7%
Paza 15 7,0%
ITC 2 0,9%
Calitate 10 4,7%
Vinicol/Diverse vinicol 135 62,8%
Total 215 100,0%

În funcție de tipul de personal (productiv, indirect productiv, etc), situația se prezintă


astfel:

Descriere personal Nr.Pozitii Nr.Pozitii


Direct productivi (SVN+SIM) 282 52,09%
Indirect productivi (RUT) 18 8,37%
Suport 200 39,53%
Total 500 100,00%

18
Se poate remarca faptul că doar o mică parte a personalului este indirect productiv, restul fiind
antrenat în activitatea de producție și susținerea acesteia.

Din punctul de vedere al studiilor, situația se prezintă astfel:

Descriere personal Nr.Pozitii %


Studii superioare 64 12,8%
Școală profesională 20 4,3%
Liceu 390 76,4%
Școală generală 16 6,5%
Total 500 100,0%

Cea mai mare parte a personalului are studii medii (scoala profesionala sau liceu), fapt
ce corespunde cu necesitățile activității societății. Se remarcă totuși numărul destul de mare de
personal cu studii superioare, care asigură partea de management și o bună parte a suportului
necesar desfășurării în condiții optime a activității.
Salariul mediu a fost de de 1.588 lei/angajat.
Considerăm astfel că Societatea dispune de o resursă umană adecvată activității
întreprinse, care deține specializările și studiile necesare asigurării bunei funcționări a
companiei.

4.4 Pasivul societăţii


Situația financiar-contabilă a societății Cotnari SA la finalul anului 2018:
Bilant Contabil (RON) Nota
30.11.2018
Active circulante
- Investitii pe termen scurt 1 32.776.720
- lichiditati 238.898
- furnizori debitori, avansuri pt stocuri 2 593.400.169
- creante comerciale 3 144.435.051
- alte creante (inclusiv bugetare) 4 160.956.997
- stocuri 5 72.024.421
Total active circulante 1.003.832.256
- cheltuieli in avans 286.974

Active fixe
- concesiuni, brevete, marci, etc 6 65.115.886
- terenuri si constructii 17.583.425
- instalatii tehnice, masini, plantatii 47.893.619
- alte active, mobilier, etc 141.880
- avansuri si imobilizari corporale in curs 935.861
- creante imobilizate, imprumuturi acordate 7 607.064.822
Total active imobilizate 738.735.493

Total Activ 1.742.854.723

- datorii comerciale 8 1.524.073.692


- alte datorii 9 223.302.531
- subventii 10 17.356.612
Total datorii 1.764.732.835
Venituri in avans 154

Conturi de capital
- capital social 64.100.983

19
- rezerve din reevaluare 6.141.490
- rezerve legale 946.778
- rezerve - surplus din rezerve de reevaluare 3.618.179
- alte rezerve
- rezultatul reportat -93.827.435
- rezultatul exercitiului -2.858.261
- repartizarea profitului
Total capitaluri proprii -21.878.266

Total pasiv 1.742.854.723

Contul de profit si pierderi 30.11.2018


Venituri din productia vanduta 24.203.816
Venituri din vanzarea de marfuri 369.309
Cifra de afaceri 24.573.125
Venituri aferente productiei in curs de exec -9.021.986
Alte venituri din exploatare 284.692
Total venituri din exploatare 15.835.831

Cheltuieli de exploatare
- materii prime, materiale 8.496.439
- marfuri 320.906
- energia si apa 617.637
- personal 2.212.827
- amortizari 2.008.510
- ajustari active circulante
- prestatii externe, 3.487.904
- alte impozite si taxe 1.201.702
- alte cheltuieli 174.083

Total cheltuieli de exploatare 18.520.008

Rezultatul exploatarii -2.684.177

Venituri financiare 165.606

Cheltuieli financiare 339.690


- din care dobanzi 222.022
Rezultatul financiar -174.084

Rezultatul extraordinar

Rezultatul exercitiului -2.858.261

Impozit pe profit / alte impozite

Rezultatul net -2.858.261

Aceste situații financiare sunt realizate pe baza balanței de verificare la data de 30.11.2018,
care nu este auditată și nu include eventuale ajustări care sunt realizate cu ocazia înregistrării
tabelului definitiv al creanțelor sau efectul operațiunilor specifice închiderii exercițiului financiar.
Ca urmare, pot exista diferențe între evidența contabilă și sumele înscrise în tabelul defintiv al

20
creanțelor.
În continuare, sunt detaliate o parte a informațiilor din situațiile financiare, care sunt
considerate cu impact asupra planului de reorganizare:
Nota 1 - Investitii pe termen scurt
În cazul acestei poziții bilanțiere sunt înregistrate efecte de încasat. Astfel, sunt evidențiate
efecte de plată emise de Europrod Tgb în sumă de 759.385 lei, a căror beneficiar este Eurovino
International și girate către Cotnari SA, cu scadenta in anul 2016. Având în vedere vechimea acestor
creanțe, se estimează că aceste sume nu vor fi recuperate.
Societatea deține efecte de încasat emise de Gemarco Industry în favoarea Cotnari SA, în
sumă totală de 19.010.601 lei, cu scadențe până în decembrie 2014, ca urmare a derularii
contractului cadrul de distributie incheiat in 2011 având ca obiect vânzarea de băuturi imbuteliate.
Din totalul acestei sume, 10.500.000 lei reprezintă valoarea efectelor de încasat cu scadența
depășită la data de referință a planului de reorganizare. Avand în vedere faptul ca Gemarco Industry
este înscrisă la masa credală cu o creanta garantata în sumă de 13.869.511 lei, în cadrul planului se
va prevede achitarea acesteia prin girarea de bilete la ordin către emitent, în funcție de scadența
plăților prevazute în plan.
Societatea are de primit de la SC Marketing Clan Achiziții SRL suma de 12.400.000 lei
reprezentând efecte de încasat, având scadențe începand cu anul 2021 (ulterior finalizării planului
de reorganizare).
Aceste efecte reprezintă avansul pentru bunurile pe care societatea le va livra conform
contractului de vânzare-cumpărare nr. 1581/02.12.2017.
De asemenea, au fost primite efecte de plătit către Confidant Service (1.366.120 lei), cu
scadențe anuale pana în anul 2019, situația acestora a fost prezentată în capitolele anterioare,
neexistând impact asupra fluxurilor de numerar ale societății.
Nota 2 - Furnizori debitori, avansuri pentru stocuri
Situația analitică a furnizorilor debitori pentru achiziția de stocuri, se prezintă astfel:

Sold la
Partener 30/11/2018
Compania de supraveghere IG 592.380.776
Alti furnizori debitori 1.019.393
Total 593.400.169

Nota 3 - creante comerciale (clienti)


La data de referință a planului de reorganizare (30.11.2018), societatea avea de recuperat
următoarele creanțe principale (sume exprimate în lei, înregistrate în conturile de avansuri către
furnizori pentru prestări de servicii și execuții de lucrări, conturi de clienți și provizioanele aferente):

21
Sold la
Client 30/11/2018
Gemarco Industry 96.918.333
United Euro Distribution SA 52.384.907
Hecta Viticol 14.910.717
Compania de supraveghere IG 22.296.480
Euroavipo SA 7.434.460
Global Aqua Invest 5.244.831
International Distribution Network 1.562.452
Alti clienti (sume nete) 12.687.844
Provizioane pentru deprecierea creantelor -69.004.974
Total 144.435.051

Gemarco Industry
Sumele de încasat de la Gemarco Industry reprezintă sume rezultate în urma contractului de
distribuție cadru prezentat în capitolele anterioare. Această creanță va fi recuperata pe parcusul
planului de reorganizare.

United Euro Distribution


În data de 24.05.2014, în dosarul nr. 58607/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, a
fost dispusa deschiderea procedurii de insolvență împotriva societății. Conform tabelului definitiv
al obligatiilor United Euro Distribution, societatea are o creanță admisă în suma de 74.481,9 mii lei,
din care marfa 52.388,4 mii lei și penalități 22.154,6 mii lei (înregistrată în contul de debitori
diverși).
În cadrul planului de reorganizare confirmat, au fost stabilită stingerea creanței în 4 tranșe
trimestriale a câte 18.720.492 lei începând cu trimestru 9 (iunie 2018). Având în vedere
incertitudinea respectarii planului de reorganizare, nu sunt estimate încasări aferente acestei creanțe.

Compania de supraveghere IG
Societatea s-a înscris la masa credală a Companiei de Supraveghere IG cu suma sus
menționată, dupa cum a fost prezentat în sectiunile anterioare. Având în vedere stadiul procedurii
este incertă încasarea acestei sume.
Hecta Viticol
SC Casa de Vinuri Cotnari SA a fost înscrisă în tabelul preliminar al Hecta Viticol cu suma
de 14.948.677,49 lei – creanță chirografară, în carul procedurii de insolvență împotriva acestei
societăți care face obiectul dosarului 1408/114/2017 aflat pe rolul Tribunalului Buzau. Având în
vedere stadiul procedurii este incertă încasarea acestei sume.

Euroavipo SA
Societatea se afla în procedura de reorganizare judiciara, cauza făcând obiectul dosarului nr
1910/114/2016 aflat pe rolul Tribunalului Botoșani. În acest dosar, a fost aprobat de către creditori
și confirmat de către judecatorul sindic planul de reorganizare propus de catre debitoare, conform
22
caruia, Cotnari SA nu beneficiază de distribuții.
În urma derulăriii de operațiuni ulterioare datei confirmării planului de reorganizare al SC
Euroavipo SA, societatea are de încasat suma de 7.434.360 lei și de achitat suma de 10.720.088 lei.
Aceste sume for fi achitate/ încasate pe parcursul planului de reorganizare.

Nota 4 - Alte creante


La data de referință a planului de reorganizare, societatea avea de recuperat alte creanțe
în sumă de 161 mil lei, defalcate astfel:

Sold la
30/11/2018
Alte creante (sume nete)
Debitori diversi 14.249.774
TVA de recuperat 143.717.036
TVA neexigibil 2.967.773
Alte creante 22.415
Total 160.956.998

Unul dintre principalii debitori diverși ai societății este Signus Romania Distribution
înregistrat în contabilitate cu suma reprezentând contravaloare contract de vânzare / cumparare
actiuni. Această creanță a fost înregistrată în tabelul defintiv al obligațiilor debitoarei, iar prin
planul de reorganizare, urmează ca Cotnari să încaseze suma de 5.684.207 lei, începand cu
trimestrul VI al planului de reorganizare ( Trimestrul I 2019).
Pana la data de referință a acestui plan de reorganizare, debitorul nu a realizat nicio plată,
fiind incertă realizarea planului de reorganizare.
Conform deconturilor depuse, societatea a solicitat rambursarea TVA-ului sau compensarea
acestuia cu alte obigatii fiscale în suma totală de 143.717.036 lei. Aceste sume prezintă un grad
ridicat de incertitudine, fiind de altfel supuse controlului anterior acordării dreptului de rambursare.
Societatea a facut obiectul controalelor:
• finalizat cu RIF nr. 90 din 24.04/2018 și Decizie de impunere nr 1015/24.04.2018
• finalizat cu RIF nr. 626 din 26.06.2018 și Decizie de impunere nr 665/26.06.2018
• finalizat cu RIF nr. 598/18.06.2018 și Decizia de impunere
nr.636/18.06.2018 prin care nu s-au admis la deducere cea mai mare
parte a sumele solicitate.

Toate deciziile menționate au fost sau urmează a fi contestate, procesul în urma căruia vor
fi rezolvate contestațiile este estimat a dura circa 3 ani, iar sumele acceptate la deducere vor scădea
corespunzator valoarea creanțelor bugetare născute pe parcursul procedurii, efectul în termen de
cash flow fiind nul pe perioada de reorganizare.

23
Nota 6 - creante imobilizate, imprumuturi acordate
Sold la
Creante imobilizate, impr. Acord 30.11.2018
Compania de supraveghere IG 600.000.000
Confidant Service 4.797.812
Garantie antrepozit fiscal 2.124.614
Alte creante imobilizate 142.396
Total 607.064.822
Nota 7 - datorii comerciale
4.5 Situația creditorilor
Situatia datoriilor comerciale se prezinta astfel:
Nota 7 - datorii comerciale
Sold la
Datorii comerciale 30.11.201
Clienti creditori 10.527.74
Efecte de platit 1.378.159
Furnizori de imobilizari 17.353.10
Alte datorii comerciale 494.305
Total 1.524.073

Din acest total, datoriile acumulate pe parcursul procedurii reprezinta 1.456.816.242


lei, defalcate astfel:

Sold la
Datorii din procedura 31/12/2017
Clienti creditori 10.524.546
Furnizori 67.805.354
Efecte de platit 1.377.991.877
Alte datorii comerciale 494.466
Total 1.456.816.242

O situație specială o constituie datoria din procedura față de ApaVital Iași. Astfel, prin
contractul nr. 1364/16.09.2011, societatea a închiriat către creditorul SC APAVITAL SA, persoană
juridică română, cu sediul în Iași, Strada Mihai Costăchescu 6, jud. Iași, înmatriculată sub nr.
J22/311/1993, avand CIF RO 4958597, imobilul constând în teren și sediu administrativ din Str.
Moldovei 33 Pașcani, loc.Pașcani, jud. Iași.
Având în vedere intenția societății de a reduce cheltuielile, inclusiv cele aferente acestui

24
imobil, de a obține surse suplimentare de venit în primul trimestru al planului, precum și dispozitiile
art. 27 din contractul de închiriere sus menționat, potrivit căruia “Locatarul are dreptul de
preemțiune, în situatia în care locatorul intentionează să înstrăineze dreptul de proprietate al
bunului”, tinând cont și de faptul că în perioada de observație (inclusive luna iunie 2018) societatea
a acumulat debite restante în valoare totala de 421.274,69 lei față de acest creditor, în cadrul planului
de reorganizare, va fi propusă valorificarea activului în cauză către Apavital, la valoarea estimată în
cadrul raportului de evaluare. Prețul vânzării va fi achitat cu creanța din procedura detinută de catre
Apavital, așa cum va fi prezentat în capitolele urmatoare.
Efectele de plătit reprezintă bilete la ordin, alte instrumente de plată emise de societate în
favoarea terților, astfel:
Efecte emise în favoarea SC Compania de Supraveghere IG SRL - în suma totală de
975.621.756 lei, a caror scadență se prezinta astfel:
- Efecte de achitat până în data de 30.04.2021 (data de finalizare a planului): 189.421.756 lei
- Efecte de achitat ulterior datei de finalizare a planului :786.200.000 lei
Efecte emise în favoarea Casa de Vinuri Cotnari SA (absorbită de către Compania de
Supraveghere IG) în suma totala de 401.004.000 lei, a caror scadență se prezintă astfel:
- Efecte de achitat până în data de 30.04.2021 (data de finalizare a planului): 376.464.000 lei
- Efecte de achitat ulterior datei de finalizare a planului :24.540.000 lei
Efecte de achitat emise în favoarea Confidant Service si Hecta Viticol: 1.366.120 lei, având
scadențe anuale în data de 31.07 a fiecarui an, incepand cu anul 2017, pe parcursul a 5 ani, cu rate
egale (273.224 lei / an).

Nota 8 - Alte Datorii


Situatia altor datorii inscrise in evidenta contabila la data de 30.11.2018 se prezinta astfel:
Sold la
Alte datorii 30.11.2018
Datorii bancare 13.838.299
Leasing, alte imprumuturi si datorii asimilate 12.258.078
Personal 887.012
Contributii sociale, de sanatate, fonduri 19.840.133
Impozit profit 1.420.145
TVA de plata 10.631.443
Impozit salarii 1.373.241
Alte taxe, impozite si datorii fiscale 51.667.432
Creditori diversi 111.386.749
Total 223.302.532

Din acest total, suma de 134.404.548 lei reprezintă obligații născute după data deschiderii

25
procedurii, detaliate astfel:

Sold la
Alte datorii dupa data deschiderii procedurii 30.11.2018

Datorii bancare 13.044.982

Personal 426.037
Contributii sociale, de sanatate, fonduri 18.856.632
Impozit profit 1.111.237
TVA de plata 10.631.443
Impozit salarii 1.328.484
Alte taxe, impozite si datorii fiscale 48.571.216
Creditori diversi 33.557.904
Total 134.404.548

În cazul datoriilor fiscale curente în suma totală de 78.163.031 lei a fost solicitată
compensarea cu TVA-ul de recuperat, acceptandu-se partial o serie de sume. Avand în vedere
cele prezentate și în capitolele anterioare, nu se poate estima un efect asupra fluxurilor de numerar
aferent acestor datorii.

Situațiile financiare ale societătii aferente ultimelor 3 exerciții financiare, împreună cu setul de
indicatori considerați relevanți pentru analiză sunt prezentate în continuare (sume exprimate în lei).
`
Bilant Contabil (RON) `
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Active circulante
- Investitii pe termen scurt 42.185.818 2.754.221 19.769.984 32.776.720
- lichiditati 826.201 1.055.157 1.591.147 1.642.994
- furnizori debitori, avansuri pt stocuri 389.193.592
- creante comerciale 30.650.623 114.751.548 165.198.760 138.577.676
- alte creante (inclusiv bugetare) 25.758.707 24.423.885 49.560.841 112.346.408
- stocuri 79.961.174 80.557.832 143.929.229 74.864.854
Total active circulante 179.382.523 223.542.643 380.049.961 749.402.244
- cheltuieli in avans 43.721 57.891 40.720 31.087

Active fixe
- concesiuni, brevete, marci, etc 4.406.763 4.292.601 63.901.509 65.254.033
- terenuri si constructii 25.367.319 33.181.297 18.571.585 17.849.657
- instalatii tehnice, masini, plantatii 42.018.618 39.626.589 43.884.761 49.450.702
- alte active, mobilier, etc 111.598 206.398 180.231 151.367
- avansuri si imobilizari corporale in curs 6.368.034 10.550.154 6.571.058 963.615
- creante imobilizate, imprumuturi acordate 291.662 178.910 1.397.069 5.389.714
Total active imobilizate 78.563.994 88.035.949 134.506.213 139.059.088

Total Activ 257.990.238 311.636.483 514.596.894 888.492.419

Datorii curente
- datorii fata de institutii financiare 11.606.976 2.602.150 5.069.648 7.889.123
- datorii comerciale 116.682.696 154.258.448 235.450.816 408.827.119
- alte datorii 10.771.056 22.651.598 153.125.560 202.113.009
- subventii 13.586.826 15.940.834 17.316.859 17.582.139
Total datorii curente 152.647.554 195.453.030 410.962.883 636.411.390

26
Datorii pe termen lung
- sume datorate institutiilor de credit 1.285.371 9.533.465 7.725.952 5.734.539
- alte datorii pe termen lung 27.713.010 21.414.738 10.872.954 265.366.494
Total datorii pe termen lung 28.998.381 30.948.203 18.598.906 271.101.033
Total datorii 181.645.935 226.401.233 429.561.789 907.512.423
Venituri in avans 588.267 585.854 0
Provizioane 457.622 155.943 164.081

Conturi de capital
- capital social 64.100.983 64.100.983 64.100.983 64.100.983
- rezerve din reevaluare 1.380.495 9.684.460 6.141.998 6.141.490
- rezerve legale 844.151 927.727 946.778 946.778
- rezerve - surplus din rezerve de reevaluare 71.418 75.209 3.617.670 3.618.179
- alte rezerve 0
- rezultatul reportat 1.279.388 8.901.367 9.705.074 9.511.300
- rezultatul exercitiului 8.277.581 887.282 377.572 -103.338.734
- repartizarea profitului 655.602 83.576 19.051
Total capitaluri proprii 75.298.414 84.493.452 84.871.024 -19.020.004

Total pasiv 257.990.238 311.636.482 514.596.894 888.492.419

Contul de profit si pierderi 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013


Venituri din productia vanduta 116.770.543 129.226.211 131.530.834 126.142.417
Venituri din vanzarea de marfuri 2.283.430 10.511.579 2.298.264 3.504.131
Cifra de afaceri 119.053.973 139.737.790 133.829.098 129.646.548
Venituri din productia proprie si capitalizata 7.239.471 7.279.954 4.511.495 2.347.163
Venituri aferente productiei in curs de exec -32.275.015 -33.554.320 11.693.271 -8.594.744
Alte venituri din exploatare 13.948.260 5.441.697 4.497.008 23.767.697
Total venituri din exploatare 107.966.689 118.905.121 154.530.872 147.166.664

Cheltuieli de exploatare
- materii prime, materiale 45.079.850 50.220.460 75.728.016 66.126.119
- marfuri 2.112.076 10.478.670 2.375.864 3.323.905
- energia si apa 2.386.762 2.405.023 2.846.607 3.271.408
- personal 4.858.302 5.376.769 5.907.934 6.129.663
- amortizari 5.394.931 6.066.542 6.352.863 5.837.747
- ajustari active circulante 641.971 469.440 -123.390 103.359.573
- prestatii externe, 24.179.663 21.253.963 17.897.843 19.924.729
- alte impozite si taxe 5.622.188 8.695.413 35.069.841 32.208.728
- alte cheltuieli 3.608.715 9.666.178 8.036.648 8.275.195
- ajustari provizioane 457.622 -301.679 -155.943
- regularizari tabel

Total cheltuieli de exploatare 94.342.080 114.330.779 153.936.283 248.457.067

Rezultatul exploatarii 13.624.609 4.574.342 594.589 -101.290.403

Venituri financiare 2.699.539 2.770.422 4.837.292 907.432

Cheltuieli financiare 5.821.299 5.673.248 4.623.936 2.955.763


- din care dobanzi 2.711.216 2.620.561 1.437.078 1.108.474
Rezultatul financiar -3.121.760 -2.902.826 213.356 -2.048.331

Rezultatul extraordinar 0 0 0

Rezultatul exercitiului 10.502.849 1.671.516 807.945 -103.338.734

Impozit pe profit / alte impozite 2.225.268 784.234 430.373 0

Rezultatul net 8.277.581 887.282 377.572 -103.338.734

27
Cash Flow 31.12.2010 31.12.201 31.12.201 31.12.2013
Profit inainte de impozitare 10.502.849 1.671.516 807.945 -103.338.734
- amortizari 6.494.524 6.234.303 5.927.506 5.837.747
- rezultat din vanzari imob corporale - -247.481 5.610.796 -808
- ajustari imob corporale (plus inventar) -227.402
- pierderi din creante 146.023 6.586.979
- provizioane active circulante net 96.772.594
- venituri din subventii -1.328.009 - - -1.613.554
- cheltuieli cu provizioane instrumente financiare 759.385
- cheltuieli nete privind dobanzile 2.688.129 2.617.388 1.434.612 1.083.920
- diferente de curs nemonetare 344.264 129.996 - 0
Profit exploatare inainte de modif capit circulant 6.609.335 8.684.177 10.412.69 6.087.529
- datorii achitate (-), acumulate (+) 28.721.003 44.191.52 150.613.5 474.300.872
- creante recuperate (+), acumulate (-) * -17.513.106 - - -152.863.274
- stocuri si asimilate acumulate (-), vandute (+) -6.526.097 -596.659 - -321.257.266
- dobanzi achitate -2.069.981 - 0
- impozit profit platit -609.125 - -33.243
Cash flow generat de activitatea de exploatare 8.612.029 6.532.847 3.988.956 6.267.861

- venituri din vanzari active 1.613 2.916.866 674.436 7.000


- dobanzi si imprumuturi incasate 1.239.881 177.953 2.466 3.987
- imprumuturi acordate -3.227.815
Cash flow din activitati de investitii -8.986.408 - - -7.860.997

- plati leasing -6.226.276 - -781.133


- Subventii 7.350.603 3.916.844 2.375.335 1.660.700
Cash flow din activitati financiare 516.219 386.764 1.594.202 1.644.983

Cash la inceputul perioadei 684.360 826.200 1.055.156 1.591.146


Total cash flow 141.840 228.956 535.990 51.847
Cash la finalul perioadei 826.200 1.055.156 1.591.146 1.642.993

Rezultatul net 8.277.581 887.282 377.572 -103.338.734


Cheltuieli cu dobanzile (+) 2.711.216 2.620.561 1.437.078 1.108.474
Impozit pe profit (+) 2.225.268 784.234 430.373 0
EBIT 13.214.065 4.292.077 2.245.023 -102.230.260
% CA 11% 3% 2% -81%
Amortizari si alte deprecieri 6.036.902 6.535.982 6.229.473 109.197.320
EBITDA 19.250.967 10.828.05 8.474.496 6.967.060
% CA 16% 8% 6% 6%
Indicator 31.12.2010 31.12.201 31.12.201 31.12.2013
Vanzari de produse si marfuri 119.053.97 139.737.7 133.829.0 129.646.548
Costul marfii + mp + auxiliare+utilitati 49.578.688 63.104.15 80.950.48 72.721.432
Marja Comerciala 69.475.285 76.633.63 52.878.61 56.925.116
% 58% 55% 40% 44%
Alte venituri 13.948.260 5.441.697 4.497.008 23.767.697
Cheltuieli cu servicii diverse 24.179.663 21.253.96 17.897.84 19.924.729
Valoarea Adaugata 59.243.882 60.821.37 39.477.77 60.768.084
% 50% 44% 29% 47%
Salarii 4.858.302 5.376.769 5.907.934 6.129.663
Excedentul Brut din Exploatare 48.763.392 46.749.18 - 22.429.693
% 41% 33% -1% 17%
Indicatori 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Str. Finanatarii (capital propriu / total activ) 29% 27% 16% -2%
Lichiditatea generala ( Active curente / datorii curente) 118% 114% 92% 118%
Rotatia stocurilor (stoc mediu / CA *365 zile) N/A 226,7 311,5 316,5
Durata de achitare a obligatiilor curente (dat curente medii /
CA * 365 zile) N/A 454,6 827,0 1474,4

28
Durata de incasare a creantelor (Creante medii / CA * 365 zile) N/A 255,4 482,7 655,5
Rata profitului 6,95% 0,63% 0,28% -79,71%

Analizând principalii indicatori bilanțieri, se observă că, în ultimii 4 ani, s-au înregistrat
deprecieri ale indicatorilor. Astfel, dacă în anul 2014, activitatea societății era susținută în
proporție de 29% din resurse proprii, în anul 2017, toată activitatea societății este susținută din
resurse externe.
Creanțele societății cresc ca proporție în totalul activului de la 22% in 2014, la 52% in
2017. Aceasta evoluție, coroborată cu creșterea mai greoaie a cifrei de afaceri, demonstrează
dificultăți în recuperarea creanțelor, fapt demonstrat și de evoluția indicatorului aferent (durata
de incasare a creanțelor - inclusiv cele bugetare), care a crescut de la 255 zile la 655 zile. Acest
fapt se datorează mai ales creșterii substanțiale a creantelor fiscale nerecuperate, (avansurile
pentru stocuri nu au fost luate în considerare la calcularea duratei de rotație ca urmare a faptului
ca plata acestora s-a realizat cu efecte comerciale, neimplicând o variație a cash-ului)
Practic, societatea se confrunta cu o lipsa de lichiditati, care conduce la majorarea duratei
de plată a datoriilor curente.
Cifra de afaceri cunoaște o creștere cu 12% în anul 2016 față de anul 2014, însa o ușoară
contractare în anul 2017 (scadere cu 4%). Veniturile din exploatare mai mari aferente anului
2016 se datorează faptului că o pondere mai mare a stocurilor este reprezentată de producție în
curs de execuție, astfel încat veniturile aferente au fost pozitive (față de anii trecuți cand au fost
negative). Acest fapt este observabil și din evolutia stocurilor, care la finalul anului 2016 erau
cu cca 80% mai mari decat cele aferente anului 2015. Aceste venituri însa nu reprezintă vânzări
efective.
Ponderea cheltuielilor cu materiile prime și materialele cunoaste o creștere semnificativă
în primele 3 exercitii financiare analizate (de la 38% din cifra de afaceri a anului 2014 la 57%
din cifra de afaceri a anului 2016). Se remarcă însă în anul 2017, o scădere a acestei ponderi cu
6% față de anul 2016, pe seama optimizării costurilor.
Acest fapt arată că efectele crizei financiare se resimte asupra consumatorilor, astfel încât
societatea este nevoită să își restructureze portofoliul de produse și prețurile, rezultând o valoare
adaugată mai redusa a produselor.
Pentru reducerea efectului creșterii acestor cheltuieli, societatea reduce o serie de costuri,
cea mai semnificativă fiind reducerea prestațiilor externe, care scad de la 20% din cifra de afaceri
în anul 2014, la 15% în 2017.
Se remarcă însă faptul ca începând cu anul 2016, cresc semnificativ cheltuielile cu alte
impozite și taxe, ponderea cea mai mare reprezentând accizele. Acest fapt s-a produs pe seama
diversificării portofoliului de produse al societatii, prin realizarea și de alte produse alcoolice cu
o acciză ridicată.
La nivelul anului 2017, este realizată o ajustare importantă a activelor circulante
reprezentând provizioane constituite pentru clienți litigiosi. Desi acestea nu reprezintă o
cheltuială cu impact asupra cash-flow-ului societății, greveaza semnificativ rezultatul și
capitalurile proprii.
În termeni de cash-flow, se remarcă faptul că dacă la nivelul anului 2014, rezultatul
pozitiv consistent reprezintă o sursă semnificativă de lichidități, în anii următori, activitatea de
exploatare generează sume mai mult prin amânarea la plată a datoriilor. Se observă și faptul că
încasarea din ce în ce mai greoaie a clienților și acumularea de stocuri importante grevează din
ce in ce mai mult cash- flow-ul din exploatare.
Societatea continuă să-și îmbunătățească baza tehnică, investind în active imobilizate,
utilizând sume rezultate atât din activitatea de exploatare, cât și din activitatea de investiții
(subvenții).
În toata perioada analizată EBIT (profitul înaintea impozitului pe profit și a dobânzii),
29
înregistrează valori pozitive, însă în descreștere accentuată, atât ca valoare, cât și ca procent în
cifra de afaceri, scăzând de la 11% în cifra de afaceri la nivelul anului 2014 la -81% din cifra de
afaceri la nivelul anului 2017 (în special pe seama ajustării valorii activelor circulante).
EBITDA (profitul înaintea impozitului pe profit, a dobânzii, a amortizarilor și
deprecierilor), care arata rezultatul activității care se transforma în cash, cunoaște la rândul său o
reducere, atâta procentual (de la 16% in CA in 2014 la 6% in CA in 2017), cât și valoric (
EBITDA la nivelul anului 2017 reprezentând 30% din EBITDA a anului 2014, însă se menține
pozitiv, arătând că activitatea societății produce un excedent de numerar.

Contracte de leasing financiar

La data de referință a planului, se aflau în derulare 31 de contracte de leasing financiar


pentru echipamente necesare procesului de productie. Dintre acestea, 30 sunt incheiate cu Eurial
Leasing IFN, iar 1 contract este realizat impreuna cu Atlas Copco Customer Finance AB.
De asemenea, societatea a achizitionat in leasing (operational) un numar de 21
autoturisme, finantate de Capital Fleet Services.

Situatia sintetica a acestor contracte este prezentata in continuare:


DENUMIRE NR/ DATA TIP CTR. OBIECTUL CONTRACTULUI
1 EURIAL 22907 / leasing Automobil Mitsubishi lancer 2.0 invite
LEASING IFN 21.11.2007 financiar
SA
2 EURIAL 22617 / leasing vitrine frigorifice pentru vin eurocave S264 =
LEASING IFN 05.11.2007 financiar 200 buc
SA
3 EURIAL 26012 / leasing LINIE IMBUTELIERE VIN
LEASING IFN 15.07.2008 financiar
SA
4 EURIAL 26013 leasing LINIE DE AMBALARE STICLE DE VIN IN
LEASING IFN /15.07.2008 financiar CUTII DE CARTON-MJ MAILLIS
SA
5 EURIAL 26019 / leasing ECHIPAMENT RACIRE CLIMAVENETA -
LEASING IFN 15.07.2008 financiar CONFORM SPECIFICATIEI
SA
6 EURIAL 26020 / leasing 1*MASINA DE SULFAT PET FULL
LEASING IFN 15.07.2008 financiar AUTOMAT NISSEI-CONFORM
SA SPECIFICATIEI
7 EURIAL 26058 / leasing 2*ELECTROSTIVUITOR KOMATU FB15M-
LEASING IFN 18.07.2008 financiar 2R / 2*ELECTROSTIVUITOR KOMATU
SA FB15M-2R
8 EURIAL 26059 / leasing 2 * TRANSPALETA ELECTRICA
LEASING IFN 18.07.2008 financiar KOMATSU MWP16-1R / 1* TRANSPALETA
SA ELECTRICA KOMATSU MWP16 -1R
30
9 EURIAL 26062 / leasing 1 * ORIENTATOR DOPURI BERTOLASO
LEASING IFN 18.07.2008 financiar /1* ELEVATOR CU BANDA EMN 3500/550
SA /1* ELEVATOR CU BANDA EMN 3500
/550 /1*KIT ADAPTARE
DIMENSIONALA

10 EURIAL 26063 / leasing 1 * STELAJE PORT PALETI DRIVE IN 243 -


LEASING IFN 18.07.2008 financiar FURNIZOR RASTEROM
SA
11 EURIAL 26064 / leasing 2* USA INDUSTRIALA TIP RULOU
LEASING IFN 18.07.2008 financiar DECOTHERM /4* PLATFORMA DE
SA INCARCARE TIP KBS
12 EURIAL 26065 / leasing 1* BUNCAR PRIMIRE STRUGURI PIM CU
LEASING IFN 18.07.2008 financiar JGHEAB PENTRU FILTRARE -MARCA
SA PIM
13 EURIAL 26066 / leasing 10*REZERVOR STOCARE VIN PIM
LEASING IFN 18.07.2008 financiar
SA
14 EURIAL 26067 / leasing 1* ANALIZOR WINESCAN FLEX FOSS--
LEASING IFN 18.07.2008 financiar Furnizor FOSS ANALYTICAL A/S cu sediul
SA in Danemarca
15 EURIAL 26076 / leasing 1 * POMPA DOZATOARE CU
LEASING IFN 21.07.2008 financiar DIAFRAGMA GRUNDFOS ALLDOS-Serie
SA sasiu
16 EURIAL 26507 / leasing imobil situat în orasul Hîrlău,str Roșiori nr.
LEASING IFN 15.08.2008 financiar 19,jud.Iași,cu numarul cadastral 143,compus din
SA teren in suprafata de 3.103,34mp, din categoria
de folosinta curti constructii si constructia
edificata pe acest teren- "Popas turistic" co o
suprafata construita la sol de 638,60mp.

17 EURIAL 27367 / leasing 1*APARAT DE DISTILARE PENTRU


LEASING IFN 19.11.2008 financiar DETERMINAREA ALCOOLULUI SI
SA ACIDITATII VOLATILE IN VIN
18 EURIAL 27368 / leasing 1*ECHIPAMENT DE MARCARE LASER
LEASING IFN 19.11.2008 financiar DOMINO S 100,1*ECHIPAMENT DE
SA MARCARE CU CERNEALA DOMINO C7
19 EURIAL 28242 / leasing 20 * REZERVOR STOCARE VIN V = 50 MC
LEASING IFN 02.06.2009 financiar
SA

31
20 EURIAL 28243 / leasing 20 * REZERVOR STOCARE VIN V = 50 MC
LEASING IFN 02.06.2009 financiar
SA
21 EURIAL 28244 / leasing 20 * REZERVOR STOCARE VIN V = 50 MC
LEASING IFN 02.06.2009 financiar

22 EURIAL 28245 / leasing 1*CENTRALA FRIGORIFICA,


LEASING IFN 02.06.2009 financiar 1*REZERVOR PENTRU SOLUTIE
SA GLICONATA, 1*POMPA CENTRIFUGA
P=11 LW, 3*POMPA CENTRIFUGA P=7.5
KW, 7*REZERVOR STOCARE VIN V=40
MC
23 EURIAL 28246 / leasing 20*REZERVOR STOCARE VIN V=40 MC
LEASING IFN 02.06.2009 financiar
SA
24 EURIAL 28247 / leasing 15*REZERVOR STOCARE VIN V=50 MC,
LEASING IFN 02.06.2009 financiar 2*SCARA DESERVIRE REZERVOARE
SA
25 EURIAL 29569 / leasing 1*INSTALATIE DE AFUMARE
LEASING IFN 25.06.2009 financiar DOLESCHAL ECO CLIMA 9200 FMR
SA SECOND HAND
26 EURIAL 29570 / leasing 1*MASINA DE UMPLUT HANDMAN
LEASING IFN 25.06.2009 financiar VF620 SECOND HAND / 1*MASINA DE
SA UMPLUT HANDMAN VF622 SECOND
HAND / 1*KUTTER ALPINA SWOPER
SECOND HAND
27 EURIAL 29571 / leasing 1*MASINA DE CLIPSAT DC15-12 SECOND
LEASING IFN 25.06.2009 financiar HAND, 2*MASINA AUTOMATA DE
SA CLIPSAT SECOND HAND / 1*MASINA DE
AMBALAT WEBOMATIC ML3300 SECOND
HAND
28 EURIAL 29572 / leasing 1*CHILLER FOCS TIP 1532-2632 SECOND
LEASING IFN 25.06.2009 financiar HAND, 1*STATIE EPURARE APE
SA REZIDUALE TIP HYDROTECH 150MC/ZI
SECOND HAND, 1*MASINA SPALAT
CIMBER AL-604 SECOND HAND

32
29 EURIAL 29573 / leasing 1*LINIE DE TRANSARE TIP ROSER
LEASING IFN 25.06.2009 financiar SECOND HAND, 1*LINIE AERIANA
SA TRANSPORT CARCASE SECOND HAND,
3*MASINA DE FELIAT BIZERBA TIP 404A
SECOND HAND
30 EURIAL 29574 / leasing 1*INSTALATIE FRIG-AGREGATE FRIG,
LEASING IFN 25.06.2009 financiar TUNEL RACIRE SECOND HAND

31 ATLAS COPCO 08-00396/ leasing Utilaje tehnice vinificatie ( filtre, compresoare,


CUSTOMER 25.02.2008 financiar etc)
FINANCE AB
32 CAPITAL 050/18.12.2012 leasing 1 autoturism Audi Q7, 2 autoturisme
FLEET operational Volkswagen Touareg, 9 autoturisme Skoda
SERVICE SRL Octavia, 9 autoturisme Skoda Fabia

Ulterior, Eurial Leasing IFN a devenit NBG Leasing IFN

Cu privire la aceste contracte, societatea a primit notificarea de reziliere nr.


3256/11.06.2017, notificare ce a fost receptionată în data de 17.06.2017,
Ca urmare a analizării în detaliu a situației de drept a contractelor sus menționate, a
situației de fapt, societatea debitoare – SC COTNARI SA a comunicat NBG Leasing faptul că nu
poate fi acceptata rezilierea contractelor de leasing încheiate între societatea debitoare și NBG
LEASING, exploatarea bunurilor ce formează obiectul contractelor de leasing urmând a fi o sursa
de venit a societății în perioada de reorganizare, astfel încât acestea urmează a fi menținute în
vigoare pentru restul duratei contractuale
Cu privire la plata sumelor datorate în baza contractelor de leasing, urmare a soluționării
de către judecatorul sindic a constestației la tabelul preliminar al creanțelor, NBG leasing a fost
înscris în tabelul definitiv cu suma de 11,360,694.05 RON reprezentând creanțe scadente și
anterioare datei deschiderii procedurii insolventei.
Pe de alta parte, potrivit art. 64 alin 6 din Legea 85/2006 “Creanţele născute după data
deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi
plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa creda lă .”
Asadar, textul de lege sus mentionat prevede faptul ca pentru acele creante nascute după
data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare, si
anume in perioada in care debitoarea se afla sub controlul total sau partial al unui administrator
judiciar, nu este necesara înscrierea la masa credală in sensul parcurgerii etapei verificarii
acestora, acestea urmand insa a fi achitate in conformitate cu prevederile planului de reorganizare.
Asadar, toate creantele ce s-au nascut sau urmeaza a se naste de la data deschiderii
procedurii insolventei asupra debitoarei SC COTNARI SA și până la momentul depunerii
planului de reorganizare al acesteia urmeaza a fi achitate in conformitate cu prevederile planului
de reorganizare (inclusiv creanta NBG Leasing).

33
Credite primite / acordate, ipoteci si alte garantii care greveaza activele societatii

Credit BRD

Prin contractul cadrul nr. 117/28.07.2009, societatea in calitate de client garant si


codebitor, impreuna cu:
SC Euroavipo SA, SC Eurotrade Invest SA, SC Signus Romania Distributions SA (in
calitate de clienti garanti),
Ivanescu George, Dobronauteanu Emanoil Corneliu, SC Casa de Vinuri SA (în calitate
de garanti ipotecari)
SC United Euro Distributions SRL,
beneficiaza separat / impreuna cu restul clientilor garanti de un plafon global de finantare
multioptions, multicurrency, multicompany, in valoare totala de 8.479.000 euro, pe o durata de
12 luni, pentru finantarea nevoilor de trezorerie pe termen scurt. Situatia actuala a acestui credit
va fi tratata in capitolele urmatoare.

Credit OTP Bank


Prin contractul de credit nr. C1100 2006 000159 / 20.06.2006, societatea impreuna cu SC
Euro Trade Invest SRL, SC Signus Romania Distribution SA, SC Euroavipo SA, SC Euroavipo
Grup SA, au beneficiat de un plafon multivaluta cu utilizare multipla in suma totala de 7 mil
euro. acordat de OTP Bank Romania SA.
In urma actelor aditionale incheiate intre parti si a platilor realizate valoarea creditului
acordat a suferit o serie de ajustari, astfel incat, la data deschiderii procedurii, societatea mai avea
de achitat din creditul primit suma de 1.398.186 lei.
Ulterior, conform evidentei contabile, s-a acumulat pe parcursul procedurii o dobanda in
suma de 239.864 lei.
Suplimentar fata de suma efectiv utilizata, societatea este codebitor si garant pentru suma
de 5.849.388 lei reprezentand credit utilizat de catre United Euro Distribution SRL si inregistrat
in tabelul definitiv al obligatiilor la categoria de creante garantate sub conditie suspensiva
(conditia fiind neachitarea de catre debitorul principal a sumei datorate).

Contract de creditare Euro Trade Invest SA


Prin contractul de creditare nr 40/15.06.2004, societatea a beneficiat de un imprumut in
suma totala de 100 mld lei vechi (10 mil lei noi) acordat de SC Euro Trade Invest SA, pentru o
perioada de 5 ani. Prin actele aditionale din data de 01.09.2004, 29.04.2005, suma creditului a
fost suplimentata cu un total de 25 mil lei.
In urma restituirilor succesive, soldul datoriei societatii catre Euro Trade Invest SA la
data deschiderii procedurii era de 5,4 mil lei, suma care a fost inscrisa in tabelul definitiv al
obligatiilor impotriva debitoarei ca o creanta chirografara.

Credit acordat Compania de Supraveghere IG


In baza acordului din data de 31.01.2017, societatea, a emis – Titluri De Valoare - Bilete
La Ordin, in valoare totala de 650.000.000 lei (sasesutecincizecimilioanelei) catre SC
COMANIA DE SUPRAVEGHERE IG SRL care urma sa utiliza aceste Titluri de Valoare in
vederea obtinerii de credite comerciale/ sume de bani/orice tip de finantare in scopul derularii
activitatii sale de aprovizionare cu bunurile/serviciile pe care urmeaza a le livra/presta catre
Cotnari. Parte din aceste titluri de valoare – bilete la ordin au fost efectiv utilizate – prin gir - din

34
momentul utilizarii titlurilor, sumele inscrise in acestea fiind reconsiderate ca si imprumut
acordat COMPANIA IG, intervenind pentru aceasta obligatia de rambursare intr-un termen de
maximum 3 ani de la data utilizarii. Astfel, societatea a inregistrat aceasta creanta ca un
imprumut pe termen lung si obligatia platii efectelor emise. Imprumutul a fost garantat cu ipoteca
mobiliara asupra universalitatii creantelor SC Compania de Supraveghere IG.
In cadrul dosarului nr. 3833/114/2013 aflat pe rolul Tribunalului Buzau, s-a dispus
deschiderea procedurii de insolventa imptriva acestei societati. In data de 25.06.2014 a fost depus
tabelul preliminar al creantelor in cadrul caruia, SC Cotnari SA a fost inregistrata cu o creanta
totala in suma de 1.372.745.853 lei din care garantata. 603.000.000 lei.
Imprumutul a fost garantat cu ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor SC
Compania de Supraveghere IG. Astfel, societatea a inregistrat aceasta creanta ca un imprumut pe
termen lung si obligatia platii efectelor emise, nu exista un impact din punct de vedere al
fluxurilor de numerar la data de referinta a planului de reorganizare.

35
Situatia garantiilor care greveaza patrimoniul societatii se prezinta dupa cum urmeaza:

Nr. DENUMIRE BENEFICIAR OBLIGATIA OBIECTUL


Crt. GARANTIE GARANTIE GARANTATA GARANTIEI
1 Contract ipoteca BRD - Groupe Societe Contract Credit cadru nr. Imobile - teren in
imobiliara - autentificat Generale SA prin 117 si actele aditionale de la suprafata totala de
sub nr. Sucursala Dorobanti nr. 1- 8 63.917,79 mp si
2078/29.07.201-9 constructii - Crama
Cotnari; Nr cadastral
146 loturile 1-15
2 Contract de garantie BRD - Groupe Societe Contract Credit cadru nr. Garantie reala mobiliara
reala mobiliara pe Generale SA prin 117 si actele aditionale de la asupra unui numar de 24
universalitatea de Sucursala Dorobanti nr. 1- 8 marci nationale.
bunuri nr
1375/28.07.2009
3 Contract de garantie BRD - Groupe Societe Contract Credit cadru nr. Garantie universalitate de
reala nr. Generale SA prin 117 si actele aditionale de la bunuri respectiv utilaje ce
1378/28.07.2009 Sucursala Dorobanti nr. 1- 8 fac parte din procesul de
productie si depozitare in
valoare de 24.854.930
Ron
4 Contract de garantie BRD - Groupe Societe Contract Credit cadru nr. Garantie pe stocurile de
reala nr. Generale SA prin 117 si actele aditionale de la marfa - respectiv stoc de
2187/27.08.2009 Sucursala Dorobanti nr. 1- 8 vinuri, evaluate la valoarea
de piata de 9.451.088,89
Ron
5 Contract de garantie OTP Bank Romania SA Contract de credit nr. Stoc de 438.922 sticle de
reala mobiliara nr. R11002009005897/16.12.09 vin de colectie, marfuri
R110020090058973139 conexe si productie
neterminata
6 Contract de garantie OTP Bank Romania SA Contract de credit nr. Garantie asupra conturilor
reala mobiliara R11002009005897/16.12.09 curente deschise la OTP
Bank Romania
7 Contract de ipoteca SC GEMARCO Contract de vanzare Garantie asupra 7 marci
mobiliara din INDUSTRY SRL cumparare nr 37 din data de comunitare si asupra 12
01.11.2011 04.08.2011 marci internationale
8 Contract de ipoteca SC GEMARCO Obligatia de plata urmare Garantie asupra stoc de
mobiliara din INDUSTRY SRL preluarii prin cesiune a unei marfa, respectiv asupra
01.03.2012 creante in suma de cca 45.570 hl de produse

36
7.491.955,60 lei vitivinicole

9 Contract de OMNILOGIC SRL Contract de vanzare Garantie asupra 113


ipoteca mobiliara UNIPERSONALA cumparare marci
nr 11 din Bg nr.10/28.02.2012,
28.02.2012 Contract de cesiune
10 Contract de Lemarco SA Garantarea obligatiilor Garantie reala mobiliara
garantie reala de plata a Biletelor la asupra unui stoc de
mobiliara nr. Ordin emise de marfa constand in
1723/27.06.2011 Compania de 252.288 sticle de
Supraveghere IG SRL Bautura Spirtoasa
11 Contract de ipoteca Compania de Garantarea obligatiilor Imobile - terenuri
imobiliara Asigurari- Reasigurari de plata ale avamnd categorie de
autentificat sub nr. EXIM Romania SA GEMARCO folosinta vie, in
1610/13.06.2013 INDUSTRY SRL fata suprafata totala de 33,46
de SC WINE ha, situate in
SOLUTIONS extravilanul Loc. Cotnari
SRL, conform Politei
12 Contract de ipoteca Compania de Garantarea obligatiilor de Imobile - terenuri
imobiliara Asigurari- Reasigurari plata ale AFI TOTAL avamnd categorie de
autentificat sub nr. EXIM Romania SA DISTRIBUTION SRL folosinta vie, in
1680/13.06.2013 fata de SC WINE suprafata totala de 33,59
SOLUTIONS SRL, ha, situate in
conform Politei de extravilanul Loc. Cotnari
asigurare nr.
3786/22.05.2013 si
13 Contract de Banca Transilvania SA Garantarea obligatiilor de Imobile - terenuri
ipoteca imobiliara - Sucursala Victoria plata ale SC WINE avamnd categorie de
nr. SOLITIONS SRL folosinta vie, in
498/IPO/01.10.2013 derivand din contractul suprafata totala de 64,05
autentificat sub de factoring nr ha, situate in
nr. 498/03.09.2013 extravilanul Loc.Cotnari

37
5. PREZENTAREA PIEȚEI CĂREIA I SE ADRESEAZĂ SC COTNARI SA

5.1 Cota de piață


Piața locală a vinului este estimată la 400 de milioane de euro, cei mai importanți producători
fiind Cotnari, Murfatlar, Vincon și Jidvei;
Cotele de piață deținute de fiecare producător important de vinuri pe piața locală, se prezintă
astfel:

Volumul Cifrei de afaceri 2016

5%3% COTNARI
38% MURFATLAR
27%
JIDVEI
VINCON
12% 15%
CRAMELE RECAȘ
TOHANI

5.2 Concurența
Fiecare jucător pe aceasta piață se diferențiază de ceilalți, de cele mai multe ori prin
brand (ambalaj, promovare, canale de distribuție), prin produsul vândut (vinul fiind diferit în funcție
de zona viticola unde de unde au fost culeși strugurii). Astfel, Cotnari afirmă ca este singurul
producator de vinuri exclusiv din soiuri romanesti, Jidvei se diferențiază prin vinurile albe, Tohani prin
vinurile roșii.

5.3 Promovarea produselor


Ca lider de piață, firma are avantajul de formare a acesteia, putând aduce noi produse, promovate și
create pentru segmente bine definite ale pietei. De asemenea, posibilitatea de a produce o gamă largă
de produse, îi permite să raspundă imediat și eficient oricărei inovații aduse de către concurență. Pentru
sporirea vânzărilor, creșterea accesibilități clienților către produsele comecializate, compania Cotnari a
luat decizia de a crea o platformă on-line de desfacere a portofoliului de produse comercializate,
măsură care însă nu a produs rezultatele scontate, din cauza unei promovări deficitare a magazinului
on-line, precum și concetrarea pe o nișă, încă în formare, a consumatorilor de vinuri de colecție.

38
6.MĂSURI DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

6.1 Durata de implementare a planului

Termenul de realizare al planului de reorganizare este de 3 ani de la data confirmării


acestuia.
Planul de reorganizare are menirea de a readuce Cotnari pe poziţii de profit, astfel încât
compania să fie capabilă să achite datoriile către creditori într-o perioadă de 3 ani în conformitate
cu programul de plăţi al prezentului plan şi să poată depăşi cu succes perioada de reorganizare.
În vederea creării premiselor necesare atingerii acestor obiective, compania şi-a propus o
urmărire atentă a raportului venituri/cheltuieli, astfel încât revenirea la rezultate financiare pozitive
să se realizeze în cel mai scurt timp (2-3 luni).

39
6.2 Măsuri de restucturare internă

Din cele prezentate anterior, se poate observa că activitatea societății este influențată de o serie de
factori care pot schimba dramatic profitabilitatea viitoare. Astfel, recolta de struguri, cadrul fiscal,
orientarea consumatorilor și cursul de schimb pot conduce la o volatilitate mare a rezultatelor.
În vederea eliminării acestor riscuri intr-o proporție rezonabilă, care să permită realizarea unor
estimări ale rezultatelor viitoare mai precise, acest plan de reorganizare propune un pachet de măsuri
axat pe o valorificare superioară a activelor și prestarea unei activități eficiente.
Operatiuni privind activitatea de exploatare
Ținând cont de rezultatele exercțtiilor financiare anterioare și de condițiile actuale ale pietei, a fost
elaborat un buget de venituri și cheltuieli pentru perioada următoare. La estimarea veniturilor a fost
avută în vedere producția posibil de realizat (în concordanță cu cererea estimată a pieței) și prețurile de
vânzare ale produselor. De asemenea, a fost estimată o creștere de 5%, anuală și luată în considerare
ciclicitatea vânzărilor.
La estimarea cheltuielilor, s-au avut în vedere consumurile normate și costul materiilor prime,
materialelor și altor consumabile, costul estimat aferent reparațiilor și intreținerii, etc.
La realizarea cash-flow-ului au fost avute în vedere urmatoarele:
• cash-flow-ul este realizat prin metoda directa.
• cash flow-ul realizat luand în considerare prestarea activității de productie și
administrative, ținând cont de o durata medie de încasare a creanțelor aferente de 45 zile
și o durata medie de plată a datoriilor aferente tot de 45 zile.
• încasări de creanțe anterioare datei de referință a planului de reorganizare, conform celor
prezentate la sectiunea de diagnostic al societății.
Avaâd în vedere că estimarea contului de profit și pierderi a fost realizată luând în considerare
consumurile viitoare de materii prime și materiale (care vor fi achiziționate pe parcursul planului),
stocurile existente în sold la data de referință a planului, ajustate cu marja de profit a societății pentru
vânzări de marfuri (5%), reprezintă o sursa suplimentara față de veniturile estimate.
• impactul TVA
• plata datoriilor acumulate de la data deschiderii procedurii, până la data de referință a
planului de reorganizare, exclusiv cele privind creditele și contractele de leasing, în funcție
de posibilitățile societății, în rate egale trimestriale pe parcursul întregului plan de
reorganizare.
• eșalonarea plății creditului BRD pe o perioadă de 84 luni. În ultimul trimestru al planului
de reorganizare a fost înregistrată plata soldului ramas de achitat a creditelor bancare
acordate de această bancă, această stingere a creanței urmând a fi realizată din alte resurse
atrase decât cele luate în calcul la realizarea proiecțiilor sau rescadențarea lor în urma unui
40
nou acord încheiat cu banca finantatoare BRD-GSG. Plățile către acest creditor evidențiate
în cash-flow-ul previzionat pe perioada de reorganizare (exceptând sumele cuprinse la
capitolul "distribuții creditori" care sunt explicate la capitolul "tratamentul creanțelor")
reprezintă datorii curente, prin ajungerea la scadență a ratelor de credit și a accesoriilor
aferente. Plățile aferente creantelor curente din ultimul trimestru vor fi realizate prin
refinanțare de către BRD, respectiv acordarea unui credit în aceleași condiții de costuri
(dobânda, comisioane și altele) prevăzute în actualele contracte de finanțare. Banca nu va
refuza în mod nerezonabil o extindere a perioadei de rambursare față de perioada prevăzută
anterior (48 luni).
În anexă este prezentat detaliat modul de stingere al acestei creanțe pentru creanțele nescadente la
data de referință a planului de reorganizare (care vor deveni curente pe parcursul procedurii) aferente
contractelor de leasing incheiate cu NBG Leasing IFN, se propune stingerea prin achitarea ratelor
conform graficelor convenite între părți.
Precizam că, obligațiile societății exprimate în valută au fost denominate în lei la cusul de referință
al planului de reorganizare sau, pentru creantele înscrise în tabelul definitv - la cursul de la data
deschiderii procedurii de insolvență. În condițiile în care cursul efectiv de la data plății va fi diferit față
de cursul de referință, plațile vor fi realizate la cursul de la data plații.
Dupa cum se observa din capitolele anterioare, cea mai mare parte a datoriilor născute pe parcursul
procedurii (furnizori, avansuri, efecte de primit, etc) își regăsesc contrapartida în creanțele societății
(clienți, efecte de încasat, etc). Planul de reorganizare prevede plăți / încasări către acei furnizori care
nu au și calitatea de debitori ai societății și achitarea / încasarea eventualelor diferențe rezultate în urma
consolidării situației fiecărui terț, în funcție de situația sa specifică.

6.3 Măsuri de optimizare a strategiei de vânzări


Așa cum am arătat în capitolele anterioare, ApaVital a închiriat de la Cotnari un sediu
administrativ, care este propus în cadrul acestui plan de reorganiare, pentru vanzare cu respectarea art.
116-118 din Legea 85/2006.
Imobilul are urmatoarele coordonate:
Adresa Str. Moldovei 33 Pașcani, loc.Pașcani, jud. Iași.
Imobilul este situat în intravilanul orasului Pașcani și este format din terenul având numar
cadastral 568 inscris in CF 100640 (nr. vechi 1267) a orasului Pașcani în suprafata de4.477 mp și din
următoarele contrucții:
 sediu administrativ (cladire 1 P+E in suprafata de 646,78 mp)– avand numar cadastral 568
–C1
 anexa (cladire 2 in suprafata de 75,28 mp) – avand numar cadastral 568 – C2

41
Valoarea de piață a terenului conform raportului de evaluare este de 290.358 RON, iar cea a
constructiilor,are urmatoarea componenta (anexa 2):
nr. inventar 1358 (poz. 413 in raportul de evaluare - cladire administrativa) - 222.727,71RON
nr. inventar 1359 (poz 414 in raportul de evaluare - anexa) - 7.939,27 RON
nr. inventar 1360 (poz 415 in raportul de evaluare - imprejmuire) - 11. 337,26 RON
Prin urmare, valoare de piata totala a imobilului este de 537.362,24 RON
Având în vedere că societatea a acumulat datorii din procedura față de acest partener în sumă de
421.274 lei, acest plan de reorganizare prevede valorificarea imobilului sus mentionat catre SC
ApaVital, persoana juridica romana, cu sediul in Iași, Strada Mihai Costăchescu 6, jud. Iași,
înmatriculată sub nr. J22/311/1993, avand CIF RO 4958597 a imobilului descris anterior, pentru prețul
de 537.362,24 lei (conform raportului de evaluare anexat).
Prețul sus menționat va fi achitat parțial cu creanța din procedura detinuta de catre ApaVital, iar
diferența de 116.084 lei va fi achitata prin prestarea de servicii furnizare apă și canalizare pe o perioada
de cca 3 luni până la concurența sumei sus mentionate. Transferul dreptului de proprietate va fi realizat
odata cu achitarea integrala a prețului
În anexe sunt prezentate conturile de profit și pierderi, împreună cu cash-flow-ul estimat a se
realiza.

6.4 Măsuri de optimizare a activității financiar-contabile


Propunerea de plata a creantelor a avut in vedere urmatoarele aspecte:
 vor fi achitate acele creante care au devenit / devin scadente pe parcursul perioadei de
insolventa
 in general, se propune stingerea creantelor prin plata. In cazul partenerilor de afaceri,
stingerea datoriilor cuprinse in plan va putea fi realizata prin continuarea colaborarii
(livrarea de produse si servicii)

7.DISTRIBUIRI

7.1 Tratamentul creanțelor

Creante salariale
Prin prezentul Plan de reorganizare, având în vedere posibilitățile financiare ale societății,
pentru categoria de creanțe salariale nu se prevede o reducere a cuantumului creanțelor, astfel încât
se estimează plata către acești creditori a unui procent de 100% din creanțele cuprinse în Tabelul
definitiv, în rate egale, trimestriale, conform tabelului de plăți anexat. În consecință categoria de
creanțe salariale este defavorizată în intelesul Legii nr. 85/2006, prin modificarea scadenței acestora.

42
Creante garantate
Prin prezentul Plan de reorganizare, având în vedere posibilitațile financiare ale societății,
pentru categoria de creanțe garantate nu se prevede o reducere a cuantumului creanțelor, astfel încât
se estimează plata către acești creditori a unui procent de 100% din creanțele cuprinse în Tabelul
definitiv și care devin scadente pe parcursul planului de reorganizare. În consecință categoria de
creanțe garantate este defavorizată în intelesul Legii nr. 85/2006, prin modificarea scadenței acestora.
Conform tabelului definitiv al creanțelor, și a tabelului de plăți propus în cadrul acestui plan,
situația creditorilor garantați se prezintă astfel:

Creanta BRD
Conform tabelului definitiv al obligatiilor debitoarei, acest creditor este înscris cu o creanță
garantată în suma de 34.971.098 lei
Prin acest plan de reorganizare se propune continuarea derularii contractului de credit și
achitarea creantei garantate astfel:
 sumele reprezentand dobanzi si comisioane de plata la data deschiderii procedurii, vor
fi achitate in rate lunare egale in cei 3 ani de reorganizare judiciara
 achitarea ratelor de credit care vor deveni scadente pe parcursul planului de
reorganizare, conform scadentelor anexate si contractului de credit.
În ultimul trimestru, suma de 20.990.378 lei reprezentand credit, prin continuarea derularii
contractelor de împrumut, pe urmatoarele 48 luni în aceleași condiții de costuri (dobândă, comisioane
și altele), prevazute în actualele contracte de finanțare. Banca nu va refuza în mod nerezonabil o
extindere a perioadei de rambursare fata de perioada prevazuta anterior. (48 luni)
 platile vor fi realizate lunar, conform scadentarelor anexate.
Eventualele plăți efectuate de către codebitori / garanți / fidejusori din contractele de
împrumut încheiate cu BRD, vor diminua corespunzător sumele de plată evidențiate în tabelele
aferente prezentate în anexa.

Creanta OTP Bank


Conform tabelului definitiv al obligațiilor debitoarei, acest creditor este înscris cu o creanță
garantată în suma de 1.398.186 lei
Suplimentar fata de suma efectiv utilizata, societatea este codebitor si garant pentru suma de
5.849.388 lei reprezentand credit utilizat de catre United Euro Distribution SRL si inregistrat in
tabelul definitiv al obligatiilor la categoria de creante garantate sub conditie suspensiva (conditia fiind
neachitarea de catre debitorul principal a sumei datorate).
Avand in vedere ca pana la aceasta data, United Euro Distribution nu a realizat platile conform
scadentelor, acest plan de reorganizare va lua in calcul si plata acestei creante.
Ca urmare, prin acest plan de reorganizare se propune achitarea integrala a datoriilor fata de
OTP Bank, conform programului de plati prezentat in anexa.

Creanta Gemarco Industry


Conform tabelului definitiv al obligatiilor debitoarei, acest creditor este inscris o creanta
garantata in suma de 13.869.511 lei.
Prin acest plan de reorganizare se propune achitarea integrala a acestei creante, conform
programului de plati prezentat in anexa, prin girarea catre emitent a ordinelor de plata emise de acesta
în favoarea Cotnari SA.

43
Creanta Omnilogic SRL Unipersonala
Conform tabelului definitiv al obligatiilor debitoarei, acest creditor este inscris o creanta
garantata in suma de 74.400.000 lei.
Prin acest plan de reorganizare se propune achitarea integrala a acestei creante, conform
programului de plati prezentat in anexa.

Creanta Lemarco SA (preluata de catre SC Compania de Supraveghere IG)


Conform tabelului definitiv al obligatiilor debitoarei, acest creditor este inscris o creanta
garantata in suma de 9.016.615 lei.
Prin acest plan de reorganizare se propune achitarea integrala a acestei creante, conform
programului de plati prezentat in anexa.

Creanta Agentia Nationala de Administrare Fiscala


Conform tabelului definitiv al obligatiilor debitoarei, acest creditor este inscris o creanta
garantata in suma de 1.274.979 lei.
Prin acest plan de reorganizare se propune achitarea integrala a acestei creante, conform
programului de plati prezentat in anexa.

7.2 Distribuiri

Creante bugetare
Prin prezentul Plan de reorganizare, avand in vedere posibilitatile financiare ale societatii,
pentru categoria de creante bugetare nu se prevad plati, acestea fiind reduse in procent de 100%. In
consecinta aceasta categorie de creante garantate este defavorizata in intelesul Legii nr. 85/2006, prin
reducerea cuantumului datoriei.
Conform tabelului definitiv al creantelor si a tabelului de plati propus in cadrul acestui plan
situatia creditorilor bugetari se prezinta astfel:

Creante bugetare

PRIMĂRIA ORAȘULUI COTNARI 2.103.906

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 1.344.180

Total creante cf art. 123, pct 4 3.448.086

44
SIMULARE DISTRIBUTII CAZ FALIMENT (sume exprimate in lei)
Imobilizari corporale 34.569.973
Active imobilizate necorporale 26.170.700
Stocuri 25.574.939
Creante 46.222.844
Investitii pe termen scurt* 32.017.335
Total valoare de lichidare 164.555.791

Costuri aferente valorificarii bunurilor si recuperarilor de creante (altele


decat cele luate in considerare la realizarea evaluarii):
- onorariu lichidator (estimat) 5% 8.227.790
- paza, conservare patrimoniu, 345.700
- reclama / publicitate, evaluari, 345.700
Datorii din timpul 55.462.981
Total 64.382.170
Disponibil pentru distribuiri. 100.173.621
* investitiile pe termen scurt reprezinta efecte de incasat si care nu au fost supuse
evaluarii. Suma estimata a se incasa este evaluata pe baza valorii inregistrate in
contabilitate, corectata cu valoarea efectelor care nu se mai pot incasa conform celor
prezentate in sectiunile anterioare.
** datoriile din timpul procedurii sunt echivalente cu cele inregistrate a fi achitate
in cash flow-ul estimat pe parcursul procedurii

Suma Suma
Suma Cf Tabel distribuibila in propusa
Categorie de creante definitiv caz de faliment prin plan Diferenta
Creante garantate 140.779.7 100.219.717 140.779.777 40.560.060
Creante Salariale 138.1 0 138.186 138.186
Creante Chirografare 100.642.9 0 0 0
Creante sub conditie 31.298.5 0 0 0
Total 272.859.4 100.219.717 140.917.963 40.698.246
Se observa faptul ca in ipoteza declansarii procedurii de faliment impotriva societatii, din
valorificarea activelor acesteia si recuperarea creantelor, sumele disponibile pentru distributii catre
creditorii inscrisi in tabelul definitiv al creantelor sunt inferioare celor propuse a se achita in cadrul
planului de reorganizare.
Ca urmare, consideram ca acest plan de reorganizare ofera majoritatii creditorilor cea mai buna solutie
pentru recuperarea creantelor.

45
Creante chirografare
Prin prezentul Plan de reorganizare, avand in vedere posibilitatile financiare ale societatii,
pentru categoria de creante chirografare nu se prevad plati, acestea fiind reduse in procent de 100%.
In consecinta aceasta categorie de creante garantate este defavorizata in intelesul Legii nr. 85/2006,
prin reducerea cuantumului datoriei.

7.3 Programul de plată al creanțelor înscrise în tabelul definitiv

Conform tabelului definitiv al creantelor si a tabelului de plati propus in cadrul acestui plan,
situatia creditorilor chirografari se prezinta astfel:

CREANTE CHIROGRAFARE
AMORIM & IRMANOS S.A. PORTUGALIA 58.850
ALBERTO J TAVARES 1.349.288
AUTO-GRUP 22.400
BANCA TRANSILVANIA 176.254
CREDIT EUROPE BANK 3.761.243
C.N.C.I.R. 4.538
CONDURACHE LICĂ 2.594.722
COVALCIUC OVIDIU DUMITRU CIPRIAN 526.682
COFACE ROMÂNIA 771.214
CSIG 23.529.9
DUVIGNEU MURFATLAR 6.201
EUROVINO INTERNATIONAL 80.584
EURO TRADE INVEST 5.389.164
EUROAVIPO 2.463.754
ENEL ENERGIE 179.695
ENDRESS + HAUSER ROMANIA 52.819
ELMA TRADING COMP 8.691
ECO-ROM AMBALAJE 805.059
ELLA PROSAN 8.520
FRUVISAT S.A. 2.983.396
GEMARCO INDUSTRY 22.476.8
KONICA MINOLTA 1.012
LASER TECHNOLOGY PRODIMPEX 4.464
LINDE GAZ ROMANIA 67.426
MEADWESTVACO PACKAGING 112.068
MAR 1.415.058
MARCOM RMCˈ94 16.313
M.J. MAILLIS ROMANIA 16.053
NEPTUN MEDIA 4.000
NBG LEASING IFN 11.360.6
HECTA VITICOL 2.738.828
ROMAX SERVICE 197.488
ROMTELECOM 954
RAJA 279.432
SARTOROM IMPEX 100.363
SMURFIT KAPPA 1.150.865
TRANSILVANIA PACK 14.036
TORETO 14.819
TNT ROMANIA 7.124

46
TERRAMARE 20.192
VITIVINICOLA BASARABI 1.739.100
VINURI DOBROGENE 1.292.837
VIOLA TOTAL 11.682
WURTH ROMANIA 2.364
HEINRICH GULTIG 714.836
UNITED EURO DISTRIBUTIONS 8.885.245
FM POLSKA 40.116
AGORA INTERNATIONAL 2.178.796
ARIA INTEGRATION 6.901
COMPANIA DE FACTORING 1.000.000
TOTAL CREANTE CF ART. 12 PCT 7 100.642.97

Prin prezentul Plan de reorganizare, avand in vedere posibilitatile financiare ale societatii,
pentru categoria de creante chirografare sub conditie se prevede o reducere totala a cuantumului
datoriilor..

7.4 Descărcarea de obligații și răspundere a debitorului


In ipoteza vanzarii unor bunuri grevate de sarcini in favoarea creditorilor garantati inscrisi in
tabelul definitiv, cu respectarea prevederilor art. 116-118 din legea insolventei, sumele de bani
obtinute in urma valorificarii acestor active se vor achita cu prioritate creditorului garantat prin
modificarea programului de plati. Creditorul in cauza are dreptul de a calcula accesorii aferente
creantei garantate in temeiul art. 41, alin. 2 din legea insolventei.
La data propunerii acestui plan de reorganizare, societatea are in vedere ca posibilitate
realizarea unei fuziuni prin absortie cu o alta companie. Avand in vedere acest fapt planul de
reorganizare prevede masurile care ar putea fi luate si rezultatele acestora in ipoteza in care societatea
isi va continua activitatea in conditiile existente la data propunerii planului.
Operatiunea de fuziune va putea fi efectuata in cursul planului de reorganizare, pe baza
proiectului de fuziune, in conformitate cu prevederile art. 95, alin (6) litera D din Legea nr. 85/2006.
De asemenea, in functie de situatia viitoare, aceste masuri vor putea viza prelungirea planului
de reorganizare conform prevederilor Legii nr. 85/2006 sau devansarea termenelor de plata a
creantelor cuprinse in tabelul de plati.

Suma Total distrib %distrib


Creditor admisă
Creante salariale
Total creante cf art. 123 pct 4 138.186 138.186 100%
Creante garantate
Total creantecf art. 121 alin 1 pct 2 134.930 134.930.390 100%
Creante bugetare
Total creante cf art. 123, pct 4 3.448.086 0 0%
Creante chirografare
Total creante cf art. 12 pct 7 100.642 0 0%
Creante sub conditie suspensiva
Total creante cf art 123 pct 7 sub conditie 37.147 0
TOTAL GENERAL 276.30 135.068.576 49%
Pentru respectarea principiului acordării unui tratament corect si echitabil categoriilor
defavorizate de creante, in cazul in care o categorie defavorizata va respinge planul, nicio categorie
de creante cu rang inferior categoriei defavorizate, astfel cum este prevazuta in ierarhia de la art. 100
alin. (3) din Legea nr. 85/2006, nu va primi mai mult decat ar primi in cazul falimentului, iar sumele
47
cuvenite acestora prin programul de plati vor fi alocate categoriei de creante superioare.

7.5 Plata retribuției administratorului judiciar


În ceea ce priveşte administratorul judiciar, acesta este entitatea care are legătură directă cu
latura palpabilă a activităţii debitoarei, exercitând un control riguros asupra derulării întregii
proceduri, supervizând din punct de vedere financiar societatea şi având posibilitatea şi obligaţia
legală de a interveni acolo unde constată că, din varii motive, s-a deviat de la punerea în practică a
planului votat de creditori.
De asemenea, administratorul judiciar, prin departamentele sale specializate, asigură
debitoarei sprijinul logistic şi faptic pentru aplicarea strategiilor economice, juridice şi de marketing
optime.
În considerarea acestor activităţi şi având în vedere complexitatea procedurii şi a
multitudinii de probleme, implicarea deosebită în activitatea desfăşurată, folosirea infrastructurii,
a resurselor de personal şi a imaginii sale, toate acestea în scopul respectării programului de
plăţi propus prin prezentul plan, administratorului judiciar propune stabilirea retribuţiei sale pe
perioada reorganizării, care urmează a fi suportată din averea debitoarei, în cuantumul stabilit pentru
perioada de observaţie, respectiv de 2.000 euro/lună, la care propunem adăugarea unui procent de
10% din sumele obţinute din valorificarea bunurilor efectuate de administratorul judiciar în perioada
reorganizării.

8.CONTROLUL APLICĂRII PLANULUI DE REORGANIZARE

8.1 Cele trei autorități independente


În condiţiile Secţiunii a 6-a din Legea 85/2006, aplicarea planului de către societatea
debitoare este supravegheată de 3 autorităţi independente, care colaborează pentru punerea în
practică a prevederilor din cuprinsul acestuia.
Judecătorul sindic reprezintă “forul suprem”, sub conducerea căruia se derulează întreaga
procedură.
Creditorii sunt “ochiul critic” al activităţii desfăşurate în perioada de reorganizare.
Interesul evident al acestora pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin plan (acoperirea
pasivului) reprezintă un suport practic pentru activitatea administratorului judiciar, întrucât din
coroborarea opiniilor divergente ale creditorilor se pot contura cu o mai mare claritate
modalităţile de intervenţie, în vederea corectării sau optimizării din mers a modului de lucru şi de
aplicare a planului.
Creditorii nu sunt numai beneficiarii procedurii ci, aşa cum arătam, sunt şi un organ de
supraveghere a modului în care planul de reorganizare este adus la îndeplinire. Supravegherea
exercitată de creditori este o manifestare a contradictorialităţii ca element esenţial în procedurile de
drept comun.
Prezenţa creditorilor în cadrul desfăşurării reorganizării se manifestă, în genere, prin
intermediul următoarelor prerogative oferite de lege:
- art. 105 alin.1 „ Dacă debitorul nu se conformează planului sau desfăşurarea activităţii
aduce pierderi averii sale...comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori... poate solicita
oricând judecătorului- sindic să aprobe intrarea în faliment, în condiţiile art. 107 şi următoarele.”
- Art. 106 alin 1„ Debitorul, prin administratorul special, sau, după caz, administratorul
judiciar va trebui să prezinte trimestrial rapoarte comitetului creditorilor asupra situaţiei
financiare a averii debitorului...administratorul judiciar va notifica aceasta tuturor creditorilor,
în vederea consultării rapoartelor”
- Art. 106 alin.3 „În termen de 5 zile de la şedinţa comitetului creditorilor menţionată la
48
alin.1, comitetul creditorilor va putea convoca adunarea generală a creditorilor pentru a prezenta
măsurile luate de debitor şi/sau de administratorul judiciar, precum şi efectele acestora şi să
propună motivat şi alte măsuri”.
În ceea ce priveşte administratorul judiciar, acesta este entitatea care are legătură directă
cu latura palpabilă a activităţii debitoarei, exercitând un control riguros asupra derulării întregii
proceduri, supervizând din punct de vedere financiar societatea şi având posibilitatea şi obligaţia
legală de a interveni acolo unde constată că, din varii motive, s-a deviat de la punerea în practică a
planului votat de creditori.
De asemenea, administratorul judiciar, prin departamentele sale specializate, asigură
debitoarei sprijinul logistic şi faptic pentru aplicarea strategiilor economice, juridice şi de
marketing optime.

8.2 Frome concrete de control


Aşa cu am mai arătat, controlul aplicării planului se face de către administratorul judiciar
prin:
 Informări şi rapoarte periodice din partea debitoarei către administratorul judiciar;
 Întocmirea şi prezentarea săptămânală de către conducerea debitoarei a previziunilor de
încasări şi plăţi pe două săptămâni înainte;
 Sistemul de comunicare cu debitoarea prin intermediul notelor interne.
Prezenţa administatorului judiciar în controlul aplicării planului de reorganizare se manifestă de
asemenea prin următoarele prerogative şi obligaţii legale:
 Rapoartele financiare trimestriale, prezentate de către administratorul judiciar în conformitate cu
art. 106 alin.1 din Lege;
 Supravegherea tuturor actelor, operaţiunilor şi plăţilor efectuate de debitoare, cuprinse în
registrul special prevăzut de art.46 alin.2 din Lege;
 Sesizarea judecătorului sindic cu orice problemă care ar necesita o soluţionare din partea
acestora.
În considerarea acestor activităţi şi având în vedere complexitatea procedurii şi a
multitudinii de probleme, implicarea deosebită în activitatea desfăşurată, folosirea infrastructurii,
a resurselor de personal şi a imaginii sale, toate acestea în scopul respectării programului de plăţi
propus prin prezentul plan, administratorului judiciar propune stabilirea retribuţiei sale pe perioada
reorganizării, care urmează a fi suportată din averea debitoarei, în cuantumul stabilit pentru
perioada de observaţie, respectiv de 2.000 euro/lună, la care propunem adăugarea unui procent
de 10% din sumele obţinute din valorificarea bunurilor efectuate de administratorul judiciar în
perioada reorganizării.

După cum se poate observa aceste trei „autorităţi independente” au prerogative şi obligaţii
interdependente care asigură o legătură între aceştia, activitatea lor având un vector comun şi
anume realizarea aplicării literei planului.
În concluzie, controlul strict al aplicării prezentului plan şi monitorizarea permanentă a
derulării acestuia, de către factorii menţionaţi mai sus, constituie o garanţie solidă a realizarii
obiectivelor pe care şi le propune, respectiv plata pasivului şi menţinerea debitoarei în viaţa
comercială

9.ANEXE

49
Bugetul de venituri si cheltuieli previzionat

Plata datorii rezultate din contracte de imprumut BRD - sintetic:

Trim
Total plati BRD (sume in RON) Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim V Trim VI Trim VII VIII Trim IX Trim X Trim XI Trim XII
Capital (restructurat 84 luni) 1.020.965 1.034.029 1.047.265 1.060.677 1.074.267 1.088.037 1.101.989 1.116.127 1.130.451 1.144.967 1.159.675 1.174.578 13.1
Dobanzi si comisioane aferente capital restr 84 luni 463.779 449.792 435.621 421.262 406.714 391.973 377.037 361.904 346.570 331.033 315.290 299.496 4.6
Dobanzi si comisioane restante la
26.03.2016 (restructurat 36 luni) 69.949 69.949 69.949 69.949 69.949 69.949 69.949 69.949 69.949 69.949 69.949 69.949 8
Dobanzi si comisioane restante 26.03.2014
- 30.04.2018 (restructurat 36 luni) 403.176 403.176 403.176 403.176 403.176 403.176 403.176 403.176 403.176 403.176 403.176 403.176 4.8
Sume de achitat in ultimul trim al planului (capital
restr 48 luni din 84 luni) 20.990.378 20.9
Total 1.957.868 1.956.945 1.956.010 1.955.064 1.954.105 1.953.134 1.952.150 1.951.155 1.950.145 1.949.124 1.948.089 22.937.576 44.4
Bugetul de venituri si cheltuieli previzionat

Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim V Trim VI Trim VII Trim VIII Trim IX Trim X Trim XI Trim XII
Venituri din productia vanduta 26.723.000 38.175.714 38.175.714 32.825.143 28.059.150 40.084.500 40.084.500 34.466.400 29.462.108 42.088.725 42.088.725 36.189.720
Venituri din vanzarea de marfuri
Cifra de afaceri 26.723.000 38.175.714 38.175.714 32.825.143 28.059.150 40.084.500 40.084.500 34.466.400 29.462.108 42.088.725 42.088.725 36.189.720
Alte venituri din exploatare 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000
Total venituri din exploatare 27.048.000 38.500.714 38.500.714 33.150.143 28.384.150 40.409.500 40.409.500 34.791.400 29.787.108 42.413.725 42.413.725 36.514.720

Cheltuieli de exploatare
- materii prime, materiale 12.400.000 17.714.286 17.714.286 15.231.515 13.020.000 18.600.000 18.600.000 15.993.091 13.671.000 19.530.000 19.530.000 16.792.745
- marfuri 160.000 228.571 228.571 196.536 168.000 240.000 240.000 206.362 176.400 252.000 252.000 216.681
- energia si apa 600.000 857.143 857.143 737.009 630.000 900.000 900.000 773.859 661.500 945.000 945.000 812.552
- personal 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.560.600 1.560.600 1.560.600 1.560.600
- prestatii externe, 4.532.500 4.532.500 4.532.500 4.532.500 4.532.500 4.532.500 4.532.500 4.532.500 4.532.500 4.532.500 4.532.500 4.532.500
- alte impozite si taxe 7.000.000 10.000.000 10.000.000 8.598.436 7.350.000 10.500.000 10.500.000 9.028.358 7.717.500 11.025.000 11.025.000 9.479.776
- alte cheltuieli 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Total cheltuieli de exploatare 26.492.500 35.132.500 35.132.500 31.095.995 27.530.500 36.602.500 36.602.500 32.364.170 28.619.500 38.145.100 38.145.100 33.694.853

Rezultatul exploatarii (EBITDA) 555.500 3.368.214 3.368.214 2.054.148 853.650 3.807.000 3.807.000 2.427.230 1.167.608 4.268.625 4.268.625 2.819.867
Cash Flow previzionat

Indicator Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim V Trim VI Trim VII Trim VIII Trim IX Trim X Trim XI Trim XII Total
Incasari
Incasari creante anterioare
planului 8.881.460 8.881.460 7.991.009 7.991.009 6.679.801 10.641.537 10.641.537 13.041.537 15.823.290 15.823.290 15.823.290 15.823.290 138.042.512
Incasari din activitatea curenta
(cu TVA) 16.769.760 40.237.203 47.337.886 44.020.532 37.748.262 42.249.063 49.704.780 46.221.558 39.635.675 44.361.516 52.190.019 48.532.636 509.008.889
Valorificarea stocurilor existente
la data planului ( cu TVA) 14.885.047 14.885.047 14.885.047 14.885.047 14.885.047 74.425.235
Incasari din vanzari de active
Total incasari 40.536.267 64.003.710 55.328.894 52.011.540 44.428.063 52.890.600 60.346.317 59.263.095 55.458.965 60.184.807 68.013.309 64.355.926 676.821.495
Plati
Datorii din procedura
anterioare planului, din care 0 0 0 0
- datorii comerciale, leasing, etc 4.272.430 4.238.369 4.238.369 4.238.369 4.238.369 4.238.369 4.238.369 4.238.369 4.110.992 4.110.992 4.110.992 4.110.992 50.384.979
- dobanzi si comisioane bancare
OTP Bank 19.991 19.991 19.991 19.991 19.991 19.991 19.991 19.991 19.991 19.991 19.991 19.991 239.894
- dobanzi si comisioane bancare
(BRD) 403.176 403.176 403.176 403.176 403.176 403.176 403.176 403.176 403.176 403.176 403.176 403.176 4.838.109
- datorii bugetare
Datorii curente
- BRD - credit si dobanda
curente 463.779 449.792 435.621 421.262 406.714 391.973 377.037 361.904 346.570 331.033 315.290 299.496 4.600.470
- Leasing (cu TVA) 864.188 864.188 864.188 864.188 864.188 864.951 622.292 22.324 5.830.505
- Furnizori de marfuri si materii
prime (cu TVA) 7.172.160 17.418.103 20.491.886 19.055.851 16.340.676 18.289.008 21.516.480 20.008.644 17.157.710 19.203.458 22.592.304 21.009.076 220.255.356
- Alte materiale, servicii,
prestatii (cu TVA) 3.368.150 6.895.729 7.055.157 6.980.674 6.839.845 6.940.900 7.108.300 7.030.093 6.882.223 6.988.330 7.164.100 7.081.982 80.335.483
- Alte impozite si taxe 7.000.000 10.000.000 10.000.000 8.598.436 7.350.000 10.500.000 10.500.000 9.028.358 7.717.500 11.025.000 11.025.000 9.479.776 112.224.069
- Personal si contributii aferente 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.560.600 1.560.600 1.560.600 1.560.600 18.362.400
Total plati procedura 25.063.873 41.789.346 45.008.387 42.081.946 37.992.958 43.178.368 46.315.644 42.642.858 38.198.761 43.642.580 47.191.453 43.965.088 497.071.264
TVA colectat 10.063.931 12.812.583 12.812.583 11.528.446 10.384.607 9.698.280 9.698.280 8.349.936 7.148.906 10.179.294 10.179.294 8.763.533 121.619.672
TVA deductibil 4.247.382 5.498.948 5.498.948 4.914.231 4.393.398 5.707.690 5.660.724 4.930.648 4.379.453 5.759.304 5.759.304 5.114.654 61.864.684
Net TVA -5.816.549 -7.313.635 -7.313.635 -6.614.214 -5.991.209 -3.990.590 -4.037.556 -3.419.288 -2.769.453 -4.419.990 -4.419.990 -3.648.879 -59.754.988
Distributii creante inscrise in
tabelul defintiv 4.403.100 4.455.690 4.508.975 4.562.967 4.617.673 4.673.106 4.729.272 4.786.184 4.843.850 4.902.282 4.961.491 89.473.376 140.917.964
-
Cash al perioadei 5.252.745 10.445.039 -1.502.102 -1.247.587 -4.173.778 1.048.537 5.263.844 8.414.766 9.646.901 7.219.954 11.440.375 72.731.416 -20.922.722
Numerar la inceputul
perioadei 238.898 5.491.643 15.936.682 14.434.581 13.186.993 9.013.215 10.061.752 15.325.596 23.740.362 33.387.263 40.607.217 52.047.593 238.898
Numerar la sfarsitul -
perioadei 5.491.643 15.936.682 14.434.581 13.186.993 9.013.215 10.061.752 15.325.596 23.740.362 33.387.263 40.607.217 52.047.593 20.683.824 -20.683.824
Programul de plati al creantelor inscrise in tabelul definitiv

Nr. Suma Trim


Crt Creditor admisă (lei) Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim V Trim VI Trim VII VIII Trim IX Trim X Trim XI Trim XII Total distrib
Creante salariale
CREANȚE SALARIALE
IZVORÂTE DIN
138.186
RAPORTUL DE
1 MUNCĂ 11.516 11.516 11.516 11.516 11.516 11.516 11.516 11.516 11.516 11.516 11.516 11.516 138.186
Total creante cf art. 123
138.186 11.516 11.516 11.516 11.516 11.516 11.516 11.516 11.516 11.516 11.516 11.516 11.516 138.186
pct 4
Creante garantate
BRD – GROUPE
SOCIETE GENERALE
34.971.098
S.A. – Sucursala
2 Dorobanți 1.090.913 1.103.977 1.117.214 1.130.626 1.144.215 1.157.985 1.171.938 1.186.075 1.200.400 1.214.915 1.229.623 22.223.217 34.971.098
OTP BANK ROMÂNIA
1.398.186
3 S.A. 43.616 44.138 44.668 45.204 45.747 46.298 46.855 47.421 47.993 48.574 49.162 888.510 1.398.186
OTP BANK ROMÂNIA
S.A. - creanta sub conditie 5.849.388
4 suspensiva 182.470 184.655 186.869 189.112 191.385 193.689 196.022 198.387 200.783 203.211 205.671 3.717.133 5.849.388
GEMARCO INDUSTRY
13.869.511
5 S.R.L. 432.655 437.836 443.086 448.405 453.795 459.256 464.790 470.396 476.078 481.834 487.668 8.813.711 13.869.511
OMNILOGIC SRL
74.400.000
5 UNIPERSONALA 2.320.887 2.348.679 2.376.840 2.405.374 2.434.285 2.463.580 2.493.263 2.523.340 2.553.816 2.584.697 2.615.988 47.279.251 74.400.001
LEMARCO S.A. - creanta
preluata de Compania de 9.016.615
6 Supraveghere IG 281.271 284.639 288.052 291.510 295.014 298.564 302.161 305.806 309.500 313.242 317.034 5.729.823 9.016.615
AGENȚIA
NAȚIONALĂ DE 1.274.979
ADMINISTRARE
7 FISCALĂ 39.773 40.249 40.731 41.220 41.716 42.218 42.727 43.242 43.764 44.293 44.830 810.216 1.274.979
Total creantecf art. 121
140.779.777 4.391.585 4.444.174 4.497.459 4.551.451 4.606.158 4.661.590 4.717.756 4.774.668 4.832.334 4.890.766 4.949.975 89.461.860 140.779.778
alin 1 pct 2
Creante bugetare
PRIMĂRIA ORAȘULUI
2.103.906
8 MURFATLAR 0
DIRECȚIA
GENERALĂ DE
IMPOZITE ȘI TAXE 1.344.180
LOCALE A
9 SECTORULUI 1 0
Total creante cf art. 123, 3.448.086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pct 4 0
Creante chirografare
AMORIM & IRMANOS
58.850
10 S.A. Portugalia
11 ALBERTO J TAVARES 1.349.288 0
12 AUTO-GRUP 22.400 0
BANCA
176.254
13 TRANSILVANIA 0
CREDIT EUROPE
3.761.243
14 BANK 0
15 C.N.C.I.R. 4.538 0
16 CONDURACHE LICĂ 2.594.722 0
COVALCIUC OVIDIU
526.682
17 DUMITRU CIPRIAN 0
18 COFACE ROMÂNIA 771.214 0
19 CSIG 23.529.964 0
DUVIGNEU
6.201
20 MURFATLAR 0
EUROVINO
80.584
21 INTERNATIONAL 0
22 EURO TRADE INVEST 5.389.164 0
23 EUROAVIPO 2.463.754 0
24 ENEL ENERGIE 179.695 0
ENDRESS + HAUSER
52.819
25 ROMANIA
ELMA TRADING
8.691
26 COMP 0
27 ECO-ROM AMBALAJE 805.059 0
28 ELLA PROSAN 8.520 0
29 FRUVISAT S.A. 2.983.396 0
30 GEMARCO INDUSTRY 22.476.869 0
31 KONICA MINOLTA 1.012 0
LASER TECHNOLOGY
4.464
32 PRODIMPEX
LINDE GAZ
67.426
33 ROMANIA 0
MEADWESTVACO
112.068
34 PACKAGING 0
35 MAR 1.415.058 0
36 MARCOM RMCˈ94 16.313 0
M.J. MAILLIS
16.053
37 ROMANIA 0
38 NEPTUN MEDIA 4.000 0
39 NBG LEASING IFN 11.360.694 0
40 HECTA VITICOL 2.738.828 0
41 ROMAX SERVICE 197.488 0
42 ROMTELECOM 954
0
43 RAJA 279.432
0
44 SARTOROM IMPEX 100.363
0
45 SMURFIT KAPPA 1.150.865
TRANSILVANIA PACK 14.036 0
46
47 TORETO 14.819 0
48 TNT ROMANIA 7.124 0
49 TERRAMARE 20.192 0
VITIVINICOLA 0
1.739.100
50 BASARABI
51 VINURI DOBROGENE 1.292.837 0
52 VIOLA TOTAL 11.682 0
53 WURTH ROMANIA 2.364 0
54 HEINRICH GULTIG 714.836 0
UNITED EURO 0
55 DISTRIBUTIONS 8.885.245
56 FM POLSKA 40.116 0
AGORA
2.178.796 0
57 INTERNATIONAL
58 ARIA INTEGRATION 6.901 0
COMPANIA DE 0
59 FACTORING 1.000.000
Total creante cf art. 0
100.642.975
12 pct 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Creante sub conditie

suspensiva
EURO TRADE INVEST 10.432.839
60
S.A.
SIGNUS ROMANIA
DISTRIBUTION S.A. – 10.432.839
61 în insolvență
UNITED EURO
10.432.839
62 DISTRIBUTIONS S.A.
Total creante cf art 123
pct 7 sub conditie 31.298.518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 276.307.542 4.403.100 4.455.690 4.508.975 4.562.967 4.617.673 4.673.106 4.729.272 4.786.184 4.843.850 4.902.282 4.961.491 89.473.376 140.917.964