Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT CADRU DE REORGANIZARE A UNEI FIRME DIN

DOMENIUL AGROALIMENTAR
I. PREAMBUL

1. Prezentarea bazei legale (art... din Legea 85/2006 Legea Insovenței)


2. Realizatorul planului de reorganizare
a. Manager, debitor
b. Echipa de conducere, departamente ale firmei, etc.
3. Durata de aplicare a planului și administrarea societății
a. Durata maximă prevăzută de lege
b. Administratorul special
c. Administratorul judiciar
d. Oportunitatea prelungirii planului
e. Modificarea planului
4. Scopul planului
a. Acoperirea pasivului debitorului în insovență
b. Menținerea SC în mediul de afaceri
c. Protejarea intereselor creditorilor
d. Reorganizarea firmei pe principii economice viabile
e. Modificări structurale a SC pe plan economic, organizatoric, managerial, financiar, social, etc.
f. Noi strategii de marketing
g. Variantele de reorganizare prevăzute de lege
h. Instituirea stării de faliment

II. NECESITATEA REOGANIZĂRII

1. Aspecte economice
a. Obiective
b. Orizont de timp
c. Politici
d. strategii
2. Aspecte sociale
a. Păstrarea locurilor de muncă
b. Reangajarea salariaților disponibilizați
c. Restructurarea compartimentelor
3. Avantajele reorganizării
a. Premizele reorganizării ( capacitatea de a continua activitatea, relatii bune cu furnizorii, înzestrarea
tehnică, competențele salariaților, poziție geografică, resurse neutilizate etc.)
b. Avantajele generale față de procedura falimentului ( pozițiile debitorului și creditorilor, creșterea
gradului de vandabilitate a activelor, vânzarea firmei ca afacere nu ca piese ori fier vechi, etc)
c. Avantajele reorganizării în raport cu valoarea de lichidare a SC în caz de faliment ( evaluarea
patrimoniului SC, valoare de piață, valoare de lichidare,
4. Avantajele pentru principalele categorii de creditori
a. Avantajele pentru creditorii garantați
b. Avantajele pentru creditorii salariați
c. Avantajele pentru creditorii bugetari
d. Avantajele pentru furnizori
e. Avantajele pentru creditorii chirografari
III PREZENTAREA SOCIETĂȚII DEBITOARE

1. Identificarea societății debitoare ( obiect de activitate , asociați, categorii de produse)


2. Managementul SC și colaborarea cu o firmă de consultanță în reorganizare
3. Dezvoltarea SC prin intermediul administratorului special
4. Prezentarea proceselor de producție restructurate
5. Avantajele concurențiale obținute după implementarea strategiilor
6. Analiza economico-financiară ( bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, datorii pe termen scurt, datorii pe
termen lung, capitaluri proprii, cifra de afaceri, cheltuieli de exploatare, indicatori de lichiditate, indicatori de
rentabilitate, durata de recuperare a creanțelor)
7. Cauzele care au dus la încetarea plăților ( ramburasrea unui credit, criza economică, modificarea
comportamentului consumatorilor, gestiunea necorspunzătoare a relațiilor cu furnizorii și clienții, acumularea
creanțelor neîncasate)

IV STAREA SC LA DATA PROPUNERII PLANULUI DE REORGANIZARE

1. Număr salariați
2. Contract de asociere în participațiune cu firma de consultanță
3. Servicii (juridice, contabile, personale) furnizate de administraorul special al SC.
4. Pasivul SC debitoare
5. Situația creditorilor ( Anexe)

V. PREZENTAREA PIEȚEI CĂREIA I SE ADRESEAZĂ SC DEBITOARE

1. Cota de piață
2. Concurența
3. Promovarea produselor

VI MĂSURI DE REOGANIZARE JUDICIARĂ

1. Durata de implementare a planului ( max 3 ani)


2. Maăsuri de restructurare internă (strategia de dezvoltare a SC, procese, etc)
3. Măsuri de optimizare a strategiei de vânzări (mediul intern, mediul extern, politica de vânzări
4. Măsuri de optimizare a activității fiananciar contabile

VII DISTRIBUIRI

1. Tratamentul creanțelor (prezentarea categoriilor de creanțe, creanțe defavorizate prin plan,


2. Distribuiri (către creditorii garantați, către creditorii bugetari, către creditorii salariați, către creditorii
chirografari, etc )
3. Programul de plată a creanțelor înscrise în tabelu definitiv
4. Descărcarea de obligații și răspundere a debitorului
5. Plata retribuției administratorului judiciar

VIII CONTROLUL APLICĂRII PLANULUI DE REORGANIZARE

1. Cele trei autorități independente ( judecătorul sindic, creditorii, administratorul judiciar)


2. Forme concrete de control