Sunteți pe pagina 1din 7
He CMAC! “ara Preece Republel Moldova Direct reli cu cetonl corr gn pt 0: raceme SOE Dlui Igor DODON Presedinte al Republicii Moldova Solicitare de audienti Pe parcursul activitafii sale in piata infrastructurii calitajii 1.8. ,Centrul de Metrologie Aplicata si Cettificare” 1S. ,CMAC” a reclamat mai multe probleme cétre organul central de metrologie Ministerul Economiei si Infrastructurii, MOLDAC, precum gi organelor de drept, dar majoritatea sesizarilor nu au fost supuse examina si/sau examinat in mod formal. Prin urmare colectivul 1.S. ,CMAC” solicitim audienta Dumneavoastré pentru relatarea unor probleme, care dup& pirerea noastri merit& a fi evidenfiate, in contextul c& in prima instanfi au de suferit salariafii intreprinderii de stat, iar in ultima instant, consumatorul. Totodaté, agenfii economici cu care 1S. ,CMAC” are incheiate contracte de prestari servicii, sunt informati de c&tre reprezentanti ai companiilor private si totodaté concurengi cum ar fi: SRL »CTSIC”, SRL ,,Tehlab Service” $i SRL ,Metronlab” precum ca .S. ,CMAC” activeaza pand la data de 17.12.2019, si nu v-a mai obfine certificatul de acreditare necesar pentru prelungirea activitatii. Colectivul 1S. ,CMAC” fiind intr-o situafie nesigura la ziua de maine si asigurarea existentei ir jemelo: Atitudinea pirtinitoare a Autorititii Nationale de Acreditare MOLDAC in privinta LS. ,CMAC”, comparativ cu alfi agenti economic, protejati de aceasta. Astfel, din considerentul c& piafa certificdrii produselor petroliere si securititii industriale este definuta de un singur agent economic SRL ,,CTSIC”, 1S ,CMAC” a depus la data de 25.04.2019 in adresa MOLDAC o solicitare de acreditare pe domeniul dat. Grafie acestui fapt conducerea autoritatii de acreditare care este in legitura strns& cu factorii de decizie a SRL ,CTSIC” in mod intentionat a blocat procedura de acreditare. In acest sens considerdm c& grupul de protectionism din care fac parte conducerea MOLDAC, Teprezentanfi ai MEI), reprezentanfi ai companiilor private SRL ,CTSIC”, SRL ,,Tehlab Service” si SRL -Metronlab” in mod intenfionat enfin monopolul in piafa certificdrii produsclor petroliere, securitati industriale (linii de distributie a gazului, cariere, cazane) si verificarilor metrologice. La data de 22.04.2019 1S ,CMAC” a depus o cerere de extindere pe domeniul cisterne auto pentru petrol prin metoda volumetrica. Respectiv la data de 26-27.06.2019 echipa MOLDAC sau prezentat la evaluarea de extindere unde au constatat 5 neconformititi formale. In incercarea de a inlatura neconformitafile echipa MOLDAC nu accept actiunile coercitive, invocdnd temeiuri formale. Cauza pentru care MOLDAC nu accepti inliturarea neconformititilor este dictat de faptul c& un alt agent economic protejat de citre conducerea MOLDAC (SRL ,,Tehlab Service”, SRL ,Metronlab”, care au Tel 637322218416; ee eo Fax 037320) 750460 ~ E-mat offox@emac ma —— ‘Acree jutcd: MO 2064, sr. Eugen Coca 28, mun. Chisindu, Repubica aan acelasi asociat) gi-a procurat echipament gi s-a acreditat recent pe acest domeniu, avaind niste tarife mai mari decat 1S ,CMAC”. La data de 27.06.2019 1.S. "CMAC” a depus la MOLDAC o cerere de extindere a domeniului de activitate la taximetre electronice cu memorie fiscal4, verificate prin metoda utilizarii unei noi metode recunoscutdi la nivel european, efectuarea verificarii metrologice a ansamblului taximetru-autovehicul cu ajutorul standului pentru verificarea taximetrelor montate pe autovehicule (stand). Abia la data de 17- 18.09.2019 echipa MOLDAC s-a prezentat la evaluarea de extindere. in cadrul evaluarii de extindere echipa de evaluare a constatat o neconformitate (lipsa instructiunii de lucru unde sa fie stipulat metoda de efectuare verificarii intermediare a etalonului - standului) si o observatie, ambele avand un caracter formal. Notim faptul ca 1.S. ,CMAC” la data de 23.09.2019 a prezentat actiunile coercitive intreprinse, in scop de inlaturare a neconformitafii, la care prin intermediul demersului am fost anunjati c& MOLDAC a solicitat modificarea documentului normativ ce sti la baza verificarii metrologice a taximetrelor electronice cu memorie fiscal’, iar MOLDAC va efectua evaluarea de urmarire la fafa locului dupa adoptarea hotirarii finale acceptate de Autoritatea Centrala de Metrologie (INM). La sedinta Consiliului Tehnico $tiintific din cadrul INM din 25.10.2019 s-a decis cd documentul normativ ramane neschimbat. Astfel si in acest caz MOLDAC a intreprins acfiune pentru a tergiversa luarea deciziei de acordare a acreditarii pe domeniul solicitat, Dupa cum am mai mengionat mai sus, MOLDAC, in mod intentionat, in ultima perioada de timp nu accept inlaturarea asa ziselor neconformitafi depistate in cadrul cvaluarilor efectuate. Aga a fost si cu “neconformitafile” elucidate in cadrul evaludrii de supraveghere din 15-23 aprilie 2019. In continuarea actiunilor sale, MOLDAC avand o intentie de protectionism in raport cu societajile private, in detrimentul LS. ,CMAC”, a tiriginat acceptarea actiunilor coercitive parvenite la tratarea neconformitifilor, fapt care a generat depuncrea setului pentru reacreditarea Organismului de Inspectie Verificari Metrologice si Dispozitive Medicale, (OI tip A) cu intarziere. Pachetul pentru reacreditarea Organismului de Inspectie Verificari Metrologice si Dispozitive Medicale, a fost depus la data de 24.09.2019. Abia la data de 07.11.2019 am recepfionat Raportul de constatare a neconformitatilor la analiza informatiilor documentelor unde a fost expus analiza pachetul depus si s-a constatat iardsi niste neconformititi formale, care dupa confinut sunt diametral opuse cu neconformitafile depistate in cadrul altor evaludri, avand ca scop tirdginarea efectuarii evaluarii de reacreditare. Este de menfionat c& Organismului de Inspectie Verificari Metrologice si Dispozitive Medicale din cadrul 18. ,CMAC” este unicul organism care se ocup’ cu verificarea periodica a dispozitivelor medicale si verificarea metrologica a mijloacelor de masurare, este uunicul detindtor de etaloane unice in RM. Respectiv 18. ,CMAC” este unicul prestator de servicii de verificare metrologicd a anumitor mijloacelor de masurare rar intalnite, dar necesare dezvoltarii economiei nationale. Certificatul de acreditare detinut de 1S. ,CMAC” expird la data de 17.12.2019, consideram c& echipa MOLDAC fn mod intenfionat tarigineazi inceperea evaluarii pentru a da posibilitate agentilor economici privafi, SUS mentionati de a se acredita fri probleme si a monopoliza piata verificarilor metrologice si dispozitivelor medicale. La fel MOLDAC, la data de 30.07.2019 a emis decizia prin care a suspendat partial unele domenii de acreditare, iaragi in folosul agentilor economici privati, SUS mentionati, Urmeaza de mentionat ca persoanele care au referinfa la SRL ..CTSIC”, prin diferita participare la conducere: reprezentarea investitorilor, membrii consiliului de administrare etc, detin in proprietate si ‘companii private acreditate in domeniul verificarilor metrologice. Astfel importatorii si comerciantii de produse petroliere sunt fortati de cAtre SRL ,,CTSIC” si efectueze verificarea metrologica (la dozatoare, Soft) doar la aceste companii (SRL “Metronlab”, si SRL ““Tehlab Service”) domeniul definut gi de care 1.8 ~CMAC", iar aceasta insemna propagarea unei concurenfe neloiale si ca rezultat diminuarea veniturilor la intreprinderea de stat aa ee Tol. 637322/218.418; - ~ Fax 437322) 750-460 ° E-mal oftce@onacmd —— ‘Ades juried: MO 2064, Coca, n:28, mun. — uri st. Eugen| Chisinu, Republica Totodati considerdm oportun de a delega reprezentangi din cadrul APP si/sau MEI sau alte institut Pentru a participa la procedura de reacreditare a Organismului de Inspectie Verificiri Metrologice i Dispozitive Medicale (Ol tip A) si la Organismul de Certificare a Produselor din cadrul 1. ,CMAC” din considerentul c& avem dubii rezonabile in privinta obiectivitiiiechipei MOLDAC, mai ales c& concurentii, in persoana lui Serghei Mihalciuc (SRL. ,.Tehlab Service”, SRL. ,Metronlab” si SRL ,CTSIC") influenfeazd activ salariafii intreprinderii in scopul determinarii de a pleca inaintea petrecerii evaluarii, cu lansarca ameninfarilor c& va contribui la distrugerea iS. ,CMAC”, prin intermediul MOLDAC. La fel exista riscul si fie suspendata activitatea Ol, in urma petrecerii reacreditari, in contextul cnd cei vizafi intenjioneazd sa se extinda pe domeniul verifictii dispozitivelor medicale, mizind pe plecarea in masi a salaratilor 1S »CMAC” si blocdrii activitatii cu ajutorul MOLDAC. Problema licitatiilor trucate si cfistigate de citre protejatii MOLDAC. 1S. ,CMAC” la moment este implicat intr-o concurenta acerba cu agentii economici rivati printre care si “Tehlab Service” SRL, dar si “Metronlab” SRL, agenti economici care sub protectia organismului national de acreditare MOLDAC, al Ministerului Economiei si Infrastructurii incetul cu inceful acapara Piaja infrastructurii calitatii. Astfel va informam c& ,Tehlab Service” SRL, dar si “Metronlab” SRL au fost fondate in anii 2012 si respectiv 2011 de cdtre Mihalciuc Serghei. Acesta a fost angajat in calitate director al subdiviziunii 18. ,CMAC” din Ceadir-Lunga. La momentul actual ,,Tehlab Service” SRL si“Metroniab” SRL sunt intreprinderile care beneficiaza de cele mai multe contracte cu intreprinderile si instituiile de stat si/sau private, pentru prestarea serviciilor de verificare metrologica, 8) In una ianuaric 2019 SA ,RED Nord” a anunjat o licitafic la achizitionarea serviciilor de verificare ‘metrologicd. Este de mentionat c& acum cétiva ani asemenea servicii au fost contractate exclusiv de SRL. ,,Tehlab Service”. La licitatie pentru achizitionarea serviciilor de verificare metrologicd Pentru anul 2019 au participat doar doi operatori economici i anume 1. ,CMAC” si SRL »Tehlab Service”. Prin urmare IS ,CMAC” a fost desemnat drept cdstigétor al licitatiei. Din considerentul ca .S. ,CMAC” a prezentat o oferté total mai avantajoasti, adica la suma de 1004900 |ei, pe cand S.RLL. ,,Tehlab Service” in sumé totala de 1550000 lei. Gratie celor mentionate SA »Red Nord” a avut o tentativa de a anula rezultatele licitafiei, fara nici un motiv legal, dar cred cd din necesitatea de a organiza o alti licitatie in care sé fie favorizat al doilea operator economic SRL. ,,Tehlab Service”, in condipiile c&nd pretul din oferta prezentat de catre 1.8. ,CMAC” a fost facut public. In urma insistenfei I.S. ,CMAC” si plangerilor inaintate c&tre MEI conducerea SA "Red Nord” a cedat si in final a semnat contract cu LS. ,,CMAC”, ) Totodata Va informam ca la IP Balti se afla in faza de urmarire penala cauza penalai Pornitd in temeiul binuielii rezonabile de comitere a infractiunii prevazute de art.328 alin.(3) lit.d) CP al RM. Din materialele cauzei penale rezulta c& persoanele publice din cadrul SA ,Red Nord” {in complicitate cu functionarii din cadrul Ministerului Economiei, depisindu-si atributiile de serviciu, au implementat 0 schema coruptionala prin care desfisurdnd licitatia deschisa. privind verificarea metrologic& a unitatilor de masurare, au desemnat in calitate de cdstigtor al concursului © societate comerciald privaté SRL .,Tehlab Service”, oferta clirei depagea cu peste un milion de lei oferta LS. ,CMAC”. ©) situafie similard a avut loc si la laloveni gaz. Astfel in luna aprilie 2019 laloveni gaz a anunjat 0 Hicitatie pentru achizitionarea serviciilor de verificare metrologica. La licitafie au participat 4 Operatori economici, dintre care 1.8. ,CMAC”, S.R.L. ,,Tehlab Service”, companie asociati SRL ~Metronlab” si SRL ,Alfametr”. Astfel la data de 11.04.2019 a avut loc deschiderea pachetelor. Prin urmare oferta i.S. ,CMAC” a fost cea mai avantajoasi din considerentul c& era la cel mai mic Pref. Grafie celor menfionate licitantul a anulat rezultatul licitafiei invocdnd ca a fost admis doar 0 —-_C xq Tol 6373201218418; Fax #37322) 750460 ‘ Emat: + i, ‘offce@omae. md ‘Aaresajutdicd: MD 2064, sr. Eugen Coca, ar-28, mun. Chin, Republica a Singuré oferta si anume cea prezentaté de ,.Tehlab Service”, dispunind organizarea licitayei epetate. Prin urmare la licitatia repetata sau inscris 2 participanfi (LS. ,CMAC” si S.RLL. , Tehlab Service). La deschiderea ofertelor am constatatc& cel mai mic pret a serviciulu a fost acordat iri de catre 18. ,CMAC”. Cu toate ci la momentul deschiderii ofertei 18. .CMAC" era castigator, Prin oferirea celui mai mic pret, de la momentul deschiderii ofertelor nu s-a produs nici o actiune, in conditile cénd laloveni Gaz continua, in mod tacit si conlucteze cu SR.L. ,,Tehlab Service” astfel ignordnd rezultatele licitatiilor. La fel VA informim c& in adresa salariajilor LS. ,CMAC”, edt si a conducerii parvin mesaje de ameningare de la Serghei Mihalciue prin diferte persoane apropiate iui, prin care se sugereaza c& dinsu prin alia sat din cadrul organelor de stat (MEI, APP, MOLDAC) va pune tot efortul pentru lichidarea gi/sau eorganizarea intreprinderii cu preluarea volumelor la societatile sale private. Tendinja si tentatia acestuia se manifesta si prin ademenire, prin diferite metode, a personalului [.S. ,CMAC” de a pardsi serviciul, fapt demonstrat prin numeroasele cereri de demisionare depuse in ultima perioad&. Cu respect colectivul, conform listei Lorwtia Cea cler Lun ga - aC) o~ ~ #40019, 1h 04,49 : - ALILAG - SAS1. $018 fh 1 (@ . ‘ 42.44.49. —_ : en ae . - tb . > a ALP ~~. + d 12. H4-NY. 1d.44 20194 Fax 37322) 750-460 Ema offce@omac:md - ‘Adres jridied: MO 2064, st. Eugen Coa, 1:28, mun, Chigindu, Republica Moldova ‘Adres juris MO 2064, str. Eugen Coca 28, mun, Chisinau, Republica CMAC|= gS RE - oegee Wis ‘TE ae “he ? git! t ae 9:28, mun. Chigindu, Republica Moldova aR ew P| je ial 4 2 casa? (lk bd tla i sayy agli ‘ ~. rf 4 me e, ° bm Serene ae Nee oJ“ CMAC| * Aatiy’ 4 mm bumtoee el $5 lll 5 ee | %, 54 | 5¢ sy x