Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei ASISTENȚA SOCIALĂ A PERSOANELOR


CU DIZABILITĂȚI
Anul de studiu: II Semestrul*: III Tipul de evaluare finală (E / V / C): E
Regimul disciplinei Op-opţională Numărul de credite: 5
Ob ore în planul de învăţământ: 42 ore; Total ore de studiu individual: 44 ore Total ore pe semestru: 86
Total
Titularul disciplinei
* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Facultatea Asistență Socială și Sociologie Numărul orelor de curs, seminar, activități de
Departamentul / Departamentul Științe Socio-Umane laborator, proiect sau practică pe semestru
Colectivul
Domeniul de licență Asistență socială Total C** S L P
Specializarea Asistență socială 42 ore 28 ore 14 ore x ore x ore
** C - curs, S - seminar, L - activităţi de laborator, P - proiect sau lucrări practice

1. Obiectivele cursului / seminarului:


Cognitive Cunoașterea domeniului de studiu și de cercetare și a importanței studiului persoanelor
cu diverse deficiențe
Afective înțelegerea nevoilor și trebuințelor persoanelor cu dizabilități
Acționale înțelegearea și utilizarea serviciilor cu scopul de a îmbunătăți situația beneficiarilor

2. Competenţe specifice disciplinei


Cunoaștere și înțelegere cunoașterea categoriilor de deficiențe și serviciile oferite

Explicare și interpretare Explicarea fenomenelor de integrare și formarea capacității de analiză a rolului


asistentului social în integrarea persoanelor cu dizabilități
Instrumental-aplicative Propunerea unor măsuri de schimbare a politicii actuale privind protecția persoanelor cu
dizabilități.
Atitudinale promovarea atitudinilor privind comportamentul echidistant în relație cu persoanele cu
dizabilități

3. Tematica:
A. Conținutul tematic al cursului: Număr de ore
I. Introducere în structura cursului 2
II. Aspecte teoretice privind dizabilitatea 2
Conceptul de dizabilitate
Definiţie
Forme de dizabilităţi
Handicapul social
Simptome, cauze şi efecte
III. Aspecte ale asistenţei sociale a persoanelor cu dizabilităţi 2
Criterii medico-psihosociale de încadrare în grad de handicap.
Comisia de evaluare.
Asistentul personal profesionist
Cadru legislativ național
IV.Protecţia persoanelor cu dizabilităţi în România 2
Structura serviciilor sociale.
Servicii sociale primare.
Servicii sociale specializate.
Personalul din sistemul de asistenţă socială
V. Instituţionalizarea şi dezinstituţionalizarea persoanelor cu dizabilităţi 2
Instituţionalizarea şi alternativele sale
Implicaţiile instituţionalizării asupra persoanelor cu dizabilități
Efectele instituţionalizării
VI. Integrarea socială a persoanei cu dizabilităţi 2
Concept , forme
Integrare – incluziune
Integrare – normalizare
Bariere privind integrarea
VII.Acesul pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi 2
Obstacole și dificultăți ale integrării profesionale
VIII. Incluziunea şcolară a copiilor cu CES 2

IX.Recuperarea şi reabilitarea persoanelor cu dizabilităţi 2


X. Excluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 2
Aspecte conceptuale
Forme ale excluziunii

XI. Marginalizarea şi discriminarea 2


Prevenirea excluziunii şi combaterea discriminării

XII. Politici sociale ale persoanelor cu dizabilități în țările UE 2


Cadru legislativ internațional
XIII. Atitudini şi mentalităţi faţă de persoanele cu dizabilităţi 2
Modul în care e percepută situația persoanelor cu dizabilități
Percepția persoanelor cu dizabilități față de mediul social
Percepția mass-media
XIV. Recapitulare 2
Total ore: 28

B. Conținutul tematic al seminarului / laboratorului: Număr de ore


1. Introducere în structura seminarului, discutarea bibliografiei, precizări terminologice şi 2
conceptuale. Explicarea criteriilor şi modalităţilor de evaluare
2. Clasificarea stărilor de handicap 2
- Delimitări conceptuale
- Precizie și perimare conceptuală
- Prevenția stărilor de handicap
3.Sistemul de protecție a persoanelor cu dizabilități 2
- Drepturile persoanelor cu handicap
- Măsuri pentru protecția persoanelor cu dizabilități
4. Inserția socio-profesioanlă a persoanelor cu dizabilități 2
- Accesul la educaţie, profesionalizare şi muncă a persoanelor cu handicap
- Angajarea asistată- ideal sau realitate?
- Consilierea și rolul asistentului social în scopul angajării persoanelor cu dizabilități
- Atribuțiile AJOFM privind ocuparea persoanelor cu dizabilități
5. Intervenţia asistenţei sociale în cazurile de handicap 2
- Instituţii destinate educării şi recuperării persoanelor cu handicap
- Rolul asistentului social în instituțiile de protecție socială
6. Politicile de ocupare în UE 2
7.Recapitulare 2
Total ore: 14 14
4. Evaluare:
La stabilirea notei finale se iau în considerare: Ponderea în notare, exprimată în %
(Total=100%)
 răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 75%
 evaluarea continuă pe parcursul semestrului, prin teste, lucrări de control etc.
 teme, referate, eseuri, traduceri, proiecte etc. 25%
Descrierea modalității practice de evaluare finală (de exemplu: lucrare scrisă – descriptivă şi/sau test grilă, probleme etc. – ,
examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.): Evaluarea va consta într-un examen oral, cu bilete,
studentul trebuind să trateze 2 subiecte (1 subiect de nivel mediu, 1 subiect mai complex care presupune prezentarea unei schițe
de proiect)
Cerințe minime pentru nota 5: prezentarea principalelor Cerințe pentru nota 10: Explicarea fenomenelor de
categorii de deficiențe și serviciile oferite persoanelor integrare și excluziune; propunerea unor măsuri de
cu dizabilități schimbare a politicii actuale privind protecția
persoanelor cu dizabilități

5. Distribuirea timpului total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului:
Timp estimat / activităţi
1. Studiul notițelor de curs 5ore 8. Pregătirea prezentărilor orale ore
2. Studiul după manual / suport de curs 5ore 9. Pregătirea examinării finale 10ore
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5ore 10. Consultații ore
4. Documentare suplimentară în bibliotecă 5ore 11. Documentare pe teren ore
5. Activitate de pregătire a seminarului / laboratorului 5ore 12. Documentare pe INTERNET 4ore
6. Realizare de teme, referate, eseuri, traduceri etc. 5ore 13. Alte activități: ore
7. Pregătirea lucrărilor de evaluare continuă / pe parcurs ore
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) 44ore

6. Bibliografie:
a) obligatorie (minimală):

1. Centrul de Resurse şi Informare pentru profesiuni sociale (CRIPS), 2005, Studiul


Elemente majore de evaluare a gradului de integrare/participare socială a persoanei cu
handicap, colecția atelier CRIPS
2. Centrul de Resurse şi Informare pentru profesiuni sociale (CRIPS), 2004, Medierea
accesului pe piața muncii, colecția atelier CRIPS
3. Guttman Filip, 2008, Percepția persoanelor cu deficiență de vedere, Editura Lumen,
Iași
4. Manea L., 2000, Protecţia socială a persoanelor cu handicap, Editura Şansa, Bucureşti
5. Ponea Simona, 2009, O lume diferită, o lume la fel. Integrarea socială a persoanelor cu
dizabilități locomotorii, Editura Lumen, Iași
6. Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
7. HG 1175/2005 aprobarea Strategiei naţionale privind proţectia, integrarea şi
incluziunea socială a persoanelor cu handicap din România în perioada 2006 – 2013
8. OUG 14/2003 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ANPH
9. Constituţia României, 2003, art. 50, „ Protecţia persoanelor cu handicap”
10. H.G. 1215/2002 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia specială şi
integrarea socială a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al
României, nr. 853, în dată de 26/11/2002, pentru aprobarea Strategiei naţionale
privind protecţia specială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap din România

b) opţională (extinsă):

11. Căpîlnean. F., Călugăru. A., Prisca. A. 2005, Integrarea în muncă a persoanelor cu
dizabilităţi - ghid metodologic, Editura Samuel, Mediaș
12. Chelemen Ioan, 2007, Abordări teoretice – persoane cu handicap, editura
Universitatea din Oradea, Oradea
13. Gherguţ A., 2006, Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii
diferenţiate şi incluzive în educaţie, Editura Polirom, Iaşi
14. Gherguț A., 2008, Dizabilitatea - o provocare pentru societate. Studiu comparativ
asupra atitudinii față de persoanele cu nevoi speciale în ”Psihologia Socială” Nr. 21/
(I/2008), Editura Polirom, Iași

Data: Semnătura: