Sunteți pe pagina 1din 28

Programul Operațional Capital Uman

PROIECTE
ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE
POVEȘTI
DE SUCCES
Materialul de față prezintă povestea unor proiecte derulate, la nivel național, prin Programul Operațional Capital
Uman, care contribuie prin rezultate remarcabile la furnizarea unui pachet integrat de măsuri de sprijin pentru
grupuri-țintă diverse, precum vârstnici, copii, tineri, minorități etnice.

La finalul anului 2021, domeniul incluziunii sociale a fost


abordat în cadrul Programului Operațional Capital Uman
prin:

475 proiecte contractate


(dintre care 15 proiecte reziliate)

135 proiecte finalizate

325 proiecte aflate în


implementare
1 Acțiuni strategice pentru reducerea numărului de
persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune
socială din comunitatea marginalizată din orașul

2
Mărășești, județul Vrancea

GERAS – Generam eficient, rapid, activ, sustenabil


PROIECTE DE
3
servicii integrate pentru vârstnici

Servicii integrate pentru comunitățile marginalizate


DE SUCCES
din teritoriul GAL Curbura Carpaților

4 #FAPTE - Regenerare Urbană Amurgului

5 Leaving Care - Integrarea socio-profesională a


tinerilor care părăsesc sistemul de protecție
specială din regiunea București-Ilfov

6 Dezvoltarea de servicii sociale inovative pentru


reducerea riscului de instituționalizare în Sectorul 4

7 TEAM-UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a


copiilor

8 Creșterea calității vieții vârstnicilor din București și


promovarea îmbătrânirii active prin furnizarea de
servicii sociale

9 Venus – Împreună pentru o viată în siguranță!

10 Șanse pentru viitor – Prin măsuri integrate


11 Comunitatea VeDe
Beneficiar
Orașul Mărășești în parteneriat cu Certio
Concept S.R.L., Agenția pentru Dezvoltare
1
ACŢIUNI STRATEGICE
Obiectiv general
Furnizarea unui pachet integrat de
măsuri de sprijin pentru comunitatea
marginalizată romă din oraşul
Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud- PENTRU REDUCEREA Mărășești, judeţul Vrancea, în
Est, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Mărășești vederea reducerii numărului de
NUMĂRULUI DE PERSOANE persoane aflate în excluziune
AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE socială și risc de sărăcie pentru
ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ îmbunătăţirea condiţiei persoanelor
DIN COMUNITATEA din comunitatea marginalizată, într-
Valoarea totală a proiectului
o manieră sustenabilă, adaptată
MARGINALIZATĂ DIN cerințelor societăţii moderne, prin
19.214.798,83 lei, din care: ORAŞUL MĂRĂȘEȘTI, asigurarea unor intervenții integrate.
16.162.222,37 lei fonduri UE,
2.629.469,50 lei buget național și JUDEŢUL VRANCEA
423.106,96 lei contribuție proprie

https://spunenudiscriminarii.ro/despre-proiect
Soluții
✓ înființarea unui Centru de
Asistență Comunitară Integrat
pentru persoanele din
comunitatea marginalizată;
✓ amenajarea unui teren de sport
Perioadă implementare multifuncțional precum si dotarea
acestuia cu echipamente necesare
august 2017 - februarie 2021 practicării diferitelor tipuri de
sport;
✓ îmbunătățirea drumurilor de
acces în comunitate;
Grup țintă ✓ prestarea de servicii juridice în
600 de persoane aflate în deprivare vederea reglementării actelor de
materială severă, din care 27% romi, din proprietate pentru un număr de
oraşul Mărășești, județul Vrancea 30 gospodării.
Impact
• 659 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunităţile
marginalizate (321 de persoane de etnie romă) au beneficiat de servicii integrate în
domeniul educaţiei, ocupării forței de muncă și antreprenoriatului, locuirii și acordării
de asistență juridică pentru reglementarea actelor de proprietate, în domeniul social și
socio-medical și în domeniul asigurării de tratament egal și al nediscriminării;
• 130 de copii din învățământul primar și secundar au beneficiat de servicii de educație,
respectiv: servicii de informare și consiliere în vederea prevenirii riscului de abandon școlar,
precum și pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie; activități de tip
„școala după școală”; activități de tip recreațional prin organizare tabere tematice; servicii
de acompaniere (asigurarea de haine, încălțăminte, rechizite);
• 390 burse pentru 130 copii care au obținut o îmbunătățire a rezultatelor școlare;
• 375 de persoane beneficiari de măsuri de ocupare, respectiv: 10 participanți la programe
de ucenicie; 375 participanți la activități de informare, consiliere și mediere; 365
participanți la cursuri de formare profesională de nivel I si II și inițiere, din care 50
participanți la cursuri de antreprenoriat;
• 15 microgranturi în valoare de 25.000 Euro acordate pentru deschiderea unei afaceri;
• 15 firme nou-înființate sprijinite;
• 113 persoane care și-au găsit un loc de muncă ca urmare a activităților de ocupare din
proiect.

Inovație
• workshopuri pe teme socio-medicale precum igiena personală,
măsuri de prevenție a bolilor (cu accent pe bolile cronice),
prevenirea sarcinilor la minore, prevenirea decesului la minori,
acordarea primului ajutor, protecția mediului și rezistența la
dezastre naturale;
• schemă de antreprenoriat prin acordarea de microgranturi și
sprijin pentru dezvoltarea afacerii pentru un număr de 15
persoane în urma organizării unui concurs de planuri de afaceri.
2
Obiectiv general
Creșterea accesului la servicii sociale
Beneficiar
integrate, accesibile, durabile și de
Direcția de Asistență Socială a înaltă calitate prin dezvoltarea a 4
Municipiului Timișoara GERAS – tipuri de servicii sociale integrate fără
cazare, furnizarea acestor servicii unui
GENERĂM EFICIENT, număr de 165 de persoane vârstnice
RAPID, ACTIV, care îndeplinesc cumulativ următoarele
SUSTENABIL condiții: au domiciliul/reședința în
Valoarea totală a proiectului Municipiul Timișoara, se află în situații
SERVICII INTEGRATE
de dependență și/sau risc de
2.780.725,50 lei, din care: PENTRU VÂRSTNICI excluziune socială care determină o
2.363.616,66 lei cofinanțare din FSE, situație de vulnerabilitate, precum și
361.300,34 lei buget național și depășirea situației de vulnerabilitate
55.808,50 lei contribuție proprie. pentru minimum 92 de persoane
vârstnice ca urmare a sprijinului primit
prin proiect.
https://socialtm.ro/proiectul-geras-generam-eficient-
rapid-activ-sustenabil-servicii-integrate-pentru-
varstnici-cod-smis-126135-implementat-de-das-
timisoara-in-calitate-de-lider/
Soluții
✓dezvoltarea și furnizarea a 4 tipuri de
Perioadă implementare servicii sociale de tip integrat pentru
vârstnici:
iunie 2019 – aprilie 2022 • cantină socială- hrană la domiciliu
pentru persoane vârstnice cu
deficiențe locomotorii;
Grup țintă • centru de zi pentru socializare și
165 de persoane vârstnice din Municipiul petrecere a timpului liber, tip club;
• centru de zi pentru asistență și
Timișoara aflate în situații de
recuperare;
dependență și/sau risc de excluziune
• îngrijire la domiciliu pentru
socială care determină o situație de persoane vârstnice aflate în risc de
vulnerabilitate. sărăcie sau excluziune socială.
Impact
• 225 de persoane care aparțin grupurilor vulnerabile au beneficiat de servicii
integrate, adaptate nevoilor, din care:
•75 beneficiari de servicii sociale de tip cantină socială dezvoltate prin extinderea
componentei de transport hrană la domiciliu pentru persoane vârstnice cu deficiențe
locomotorii;
•75 beneficiari de servicii complementare constând în servicii medicale privind
supravegherea stării de sănătate la domiciliu, informare și consiliere socială la domiciliu,
consiliere juridică la domiciliu;
•69 beneficiari de servicii sociale de tip centru de zi pentru persoane vârstnice
(centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber, tip club);
•54 beneficiari de servicii sociale de tip centru de zi pentru persoane vârstnice
(centru de asistență și recuperare);
•27 beneficiari de servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice
(tip unitate de îngrijire la domiciliu).
• dezvoltarea capacității personalului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara
în furnizarea serviciilor pentru vârstnici (curs de formare profesională pentru dezvoltare
competențe specifice necesare în activitatea cu persoane vulnerabile).

Inovație
• cantină socială cu transport hrană la domiciliu pentru vârstnici cu
deficiențe locomotorii, însoțită de servicii de evaluarea nevoilor, servicii
medicale privind supravegherea stării de sănătate la domiciliu, informare și
consiliere socială la domiciliu, consiliere juridică la domiciliu;
• furnizarea de servicii și utilizarea instrumentelor/tehnologiilor care permit
transmiterea de date (audio, video etc.) la distanță, pentru respectarea
măsurilor de prevenție cu privire la răspândirea COVID-19.
3
Beneficiar Obiectiv general
Facilitarea accesului membrilor
Comuna Prejmer în parteneriat cu
comunităților marginalizate din
Școala Gimnazială Prejmer și Agenția
teritoriul GAL Curbura Carpaților la
Metropolitană pentru Dezvoltare
Durabilă Brașov
SERVICII INTEGRATE măsuri integrate în domeniul social,
PENTRU COMUNITĂȚILE educațional și al ocupării în vederea
depășirii situației de vulnerabilitate,
MARGINALIZATE DIN prin furnizarea de servicii sociale

Valoarea totală a proiectului


TERIORIUL GAL adaptate nevoilor beneficiarilor, prin
implementarea unui set complex de
CURBURA CARPAȚILOR măsuri pentru creșterea accesului și
4.641.518,54 lei, din care: participării la educație și a unui set de
4.409.442,76 lei cofinanțare din FSE, măsuri integrate de sprijin pentru
148.586,11 lei buget național și
accesul pe piața muncii.
83.489,67 lei contribuția proprie.

https://primariaprejmer.ro/proiecte/servicii-
sociale-pentru-comunitatile-marginalizate-din- Soluții
teritoriul-gal-curbura-carpatilor/ ✓ programe de tip A Doua Șansă
(ADS) pentru creșterea numărului
de persoane care se reîntorc în
sistemul de educație și formare;
✓ program extracurricular multianual
pentru reducerea părăsirii timpurii
Perioadă implementare a școlii, desegregare și promovarea
dobândirii de competențe-cheie;
iulie 2020 – iunie 2023
✓ organizarea unui târg de locuri de
muncă;
✓ studiu de analiză a nevoilor de
formare a reprezentanților grupului
Grup țintă țintă.
255 de beneficiarI (copii, adolescenți
și părinții acestora).
Impact
• servicii sociale funcționale la nivelul Centrului de Zi, adresate persoanelor din
comunitatea marginalizată, aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din
teritoriul GAL Curbura Carpaților;
• 70 de copii și 40 de adulți din comunitatea marginalizată, aflați în risc de sărăcie sau
excluziune socială, beneficiari ai serviciului de Centru Social de Zi pentru Copii aflați
în situații de risc de separare de părinți;
• 50 de adolescenți din comunitatea marginalizată, aflați în risc de sărăcie sau excluziune
socială, beneficiari ai serviciului pentru dezvoltarea deprinderilor de viață
independentă pentru adolescenți și tineri;
• 60 de copii și 35 de adulți din comunitatea marginalizată, aflați în risc de sărăcie sau
excluziune socială, beneficiari ai serviciului de consiliere și sprijin pentru părinți si
copii;
• 80 de persoane din comunitatea marginalizată, aflate în risc de sărăcie sau excluziune
socială, participante la cursurile de formare profesională;
• 15 persoane din comunitatea marginalizată, aflate în risc de sărăcie sau excluziune
socială, evaluate și certificate pentru competențe dobândite în context non-formal;
• 155 de persoane din comunitatea marginalizată, aflate în risc de sărăcie sau excluziune
socială, beneficiare de acțiuni de informare și consiliere în vederea susținerii
accesului pe piața muncii și mediere pe piața muncii;
• 40 de persoane din comunitatea marginalizată, aflate în risc de sărăcie sau excluziune
socială, încadrate în muncă în urma participării la activitățile proiectului.

Inovație
• facilitarea unui număr de 6 evenimente tip campanii de informare și
conștientizare, în vederea combaterii discriminării și promovării
multiculturalismului, a implicării active și a voluntariatului.
Obiectiv general
Dezvoltarea unui mecanism de servicii

4
Beneficiar
integrate care să elimine factorii
Primăria Sectorului 5 în parteneriat cu determinanți ai marginalizării persoanelor
RomActiv Business Solutions, Fundația aflate în risc de sărăcie și excluziune socială
Amfiteatru, Asociația Europas, Școala din comunitatea marginalizată Amurgului,
Gimnazială Nr. 125 și Institutul de #FAPTE- identificată pe raza teritorială a Sectorului 5
Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” REGENERARE al Municipiului București, oferind măsuri
complexe pentru un număr total de 300 de
URBANĂ persoane, copii și adulți, în vederea
Valoarea totală a proiectului AMURGULUI creșterii accesului și participării la educație,
soluționării problemei studiilor/ formării
17.044.639,04 lei, din care: profesionale și a ocupării, îmbunătățirii
13.477.940,89 lei cofinanțare din FSE, condițiilor de locuire, creșterii accesului la
3.239.524,18 lei buget național,
servicii sociale și îmbunătățirea stării de
291.834,99 lei contribuție proprie și
sănătate generală a populației.
35.338,98 lei cheltuieli neeligibile.

https://rua.sector5.ro/

Soluții așteptate

✓ măsuri integrate de educație formală și non-formală pentru


creșterea accesului și participării în sistemul de învățământ și
Perioadă implementare pentru reducerea riscului părăsirii timpurii a școlii;
✓ Programul „Școala după Scoală” în școala Gimnazială nr. 125 din
august 2019 – decembrie 2022 Sector 5, București;
✓ Programul de intervenție ZEP (Zone de Educație Prioritare) pentru
reducerea părăsirii timpurii a școlii (ateliere tematice pe diferite
Grup țintă domenii arte, sport, științe, TIC și activități de socializare și timp
300 de persoane aflate în risc de sărăcie liber, activități de protejare a mediului și cu caracter ecologic);
✓ dezvoltarea și furnizarea serviciilor sociale și medicale la nivelul
și excluziune socială din zona
comunității;
marginalizată Amurgului (din care
✓ oferirea de servicii în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit
minimum 80 persoane de etnie romă). (igienizare, reabilitare, modernizare).
Impact
• 110 copii (30 de etnie romă), care beneficiază de educație formală și non-formală
și de consiliere socială: kituri educaționale, rechizite, 1 laborator de informatică dotat
cu 20 de stații de lucru, computere, multifuncțională și tabla inteligentă, subvenții de
1500 lei/copil/an etc.;
• minimum 152 de persoane beneficiază de măsuri de ocupare: curs TIC, cursuri de
calificare - lucrător comercial, bucătar, ospătar;
• minimum 300 de persoane beneficiază de servicii medicale: analize anuale și
consultații generale și/sau consultații de specialitate;
• minimum 60 de persoane beneficiază de servicii sociale: programul „Bunicii și copiii
comunității”, sesiuni de informare în domeniul sănătății și igienei;
• minimum 50 de persoane care beneficiază de îmbunătățirea condițiilor de locuit;
• 10 gospodării reabilitate/modernizate;
• înființarea a 15 afaceri prin acordarea unor micro-granturi în limita a 25.000 euro.

Inovație
• furnizarea de workshopuri pe teme de
sănătate, igienă, prevenirea TBC,
prevenirea bolilor cu transmitere sexuală,
bolile cardiovasculare;
• organizarea a 5 evenimente în domeniile
incluziunii sociale și combaterii
discriminării, dezvoltării comunitare;
• organizarea unui eveniment pentru
promovarea diversității, nondiscriminării și
multiculturalismului.
5
Beneficiar
Asociația SOS Satele Copiilor România
în parteneriat cu Direcția Generală de Obiectiv general
Asistență Socială și Protecția Copilului
LEAVING CARE-
Creșterea numărului de tineri care
Sector 3 și Direcția Generală de INTEGRAREA părăsesc serviciile de tip
Asistență Socială și Protecția Copilului SOCIO-PROFESIONALĂ rezidențial, pregătiți pentru a avea
Sector 6 o viață independentă și acompaniați
A TINERILOR CARE în primii ani după încetarea măsurii
PĂRĂSESC SISTEMUL de protecție.
Valoarea totală a proiectului
DE PROTECȚIE SPECIALĂ
4.751.497,88 lei, din care: DIN REGIUNEA
3.801.198,29 lei cofinanțare din FSE, BUCUREȘTI-ILFOV
913.048,23 lei buget național și
37.251,36 lei contribuție proprie.
Soluții așteptate
https://www.sos-satelecopiilor.ro/pe-cine-
✓ dezvoltarea și furnizarea unui
ajutam/proiecte/leaving-care/
program de servicii integrate:
consiliere socială, consiliere
psihologică, educație pentru
formarea deprinderilor de viață
Perioadă implementare independentă, facilitarea accesului
la servicii medicale, educație
septembrie 2020 – septembrie 2023 formală;
✓ furnizarea unui program integrat de
sprijin prin măsuri menite să
Grup țintă faciliteze integrarea pe piața
70 de tineri cu vârsta între 16-26 ani și muncii;
care se află încă într-un serviciu de tip ✓ dezvoltarea unui program de
rezidențial, cât și tineri care au ieșit integrare socio-profesională a
din îngrijire începând cu anul 2016 și tinerilor care părăsesc sistemul de
care nu au împlinit vârsta de 25 ani. protecție specială din regiunea
București-Ilfov.
Impact
• 70 de tineri din regiunea București-Ilfov vor beneficia de consiliere socială,
psihologică, terapii, educație pentru formarea deprinderilor de viață independentă,
acces la servicii medicale, suport școlar și sprijin pentru locuire;
• 648 ședințe de meditații în vedere susținerea examenului de bacalaureat sau pentru
acei tineri care au anumite dificultăți de înțelegere a unor materii școlare;
• 20 tineri care vor beneficia de un program de formare profesională, nivel 2;
• 15 tineri care vor beneficia de plata chiriei și a utilităților.

Inovație
▪ crearea unei rețele de actori publici și privați la nivelul municipiului
București pentru susținerea tinerilor care părăsesc sistemul de
protecţie specială a copilului;
▪ utilizarea platformei online YouthLinks, implementată în România de către
SOS Satele Copiilor, cu scopul de a crea rețele de suport pentru tinerii cu
experiență în îngrijirea alternativă, în vederea conectării acestora într-un
spațiu virtual național.
Beneficiar
Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor
Sociale în parteneriat cu Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția
6
DEZVOLTAREA DE
Obiectiv general
Elaborarea de măsuri inovative pentru
prevenirea separării copilului de
Copilului Sector 4 și Fundația Sera SERVICII SOCIALE familie, dezvoltarea de servicii sociale
România INOVATIVE PENTRU alternative de sprijin în Sectorul 4,
REDUCEREA RISCULUI precum și îmbunătățirea sprijinului
acordat tinerilor pentru dezvoltarea
DE INSTITUȚIONALIZARE deprinderilor de viață independentă.
Valoarea totală a proiectului
ÎN SECTORUL 4
5.833.137,21 lei, din care:
4.666.509,77 lei cofinanțare din FSE,
1.115.999,73 lei buget național și
50.627,71 lei contribuție proprie.
Soluții așteptate
✓ dezvoltarea de programe de
https://www.fdss.ro/proiecte/proiecte-in-
identificare și monitorizare a copiilor
derulare/dezvoltarea-de-servicii-sociale-inovative-
aflați în risc de separare de familie și
pentru-reducerea-riscului-de-institutionalizare-in-
sectorul-4-cod-smis-2014-130210 de acompaniere a copilului expus
riscului;
✓ implementarea de intervenții
specializate pentru prevenirea
separării copilului de familie: asistență
de specialitate și suport; evaluare
socio-familială; consiliere socială;
Perioadă implementare
evaluare psihologică; consiliere
mai 2020 – august 2022 psihologică.
✓ oferirea de servicii integrate de sprijin
în vederea asigurării tranziției de la
servicii de îngrijire instituționalizată
Grup țintă către servicii la nivelul comunității;
✓ furnizare de programe de asistență
400 copii din Sectorul 4. tinerilor.
Impact
• 3 servicii sociale înființate:
o Centru de zi pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie;
o Centru de zi "RESPIRO" – centru de zi pentru copilul cu dizabilități;
o Centru pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă.
• 21 copii care au beneficiat de serviciile Centrului de zi pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau
reintegrării copilului în familie;
• minimum 80 tineri care au beneficiat de serviciile Centrului pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață
Independentă;
• minimum 250 copii care au beneficiat de serviciile Centrului de zi "RESPIRO" – centru de zi pentru copilul
cu dizabilități;
• 20 de copii reintegrați în familie, respectiv 15 familii cu copii reintegrați din sistemul
rezidențial/asistență maternală.

Inovație
• furnizarea de servicii sociale inovative în cadrul
Centrului de zi pentru pregătirea și sprijinirea
integrării sau reintegrării copilului în familie, a
Centrului de zi "RESPIRO" – centru de zi pentru
copilul cu dizabilități și a Centrului pentru
Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă.
Beneficiar Obiectiv general

7
Autoritatea Națională pentru Drepturile
Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Creșterea calității sistemului de
Adopții în parteneriat cu Direcția asistență socială și a numărului de
Generală de Asistență Socială și Protecția asistenți maternali la nivelul
Copilului de la nivelul celor 41 de județe TEAM-UP: comunității, prin introducerea de
și 6 sectoare ale municipiului București PROGRES ÎN CALEA instrumente și proceduri și prin
îmbunătățirea nivelului de
ÎNGRIJIRII ALTERNATIVE competențe al profesioniștilor din
A COPIILOR sistem.
Valoarea totală a proiectului
2.657.162.612,28 lei, din care:
2.243.584.251,42 lei cofinanțare din FSE, Soluții
332.365.653,29 lei buget național și
81.212.707,57 lei contribuție proprie. ✓ organizarea a 42 de seminarii de
diseminare și instruire pentru
aplicarea unitară a setului de
http://www.copii.ro/programe_inter/team-up-
proceduri de lucru;
progres-in-calitatea-ingrijirii-alternative-a-
copiilor-cod-smis-127-169/ ✓ un program de formare profesională
elaborat și furnizat pentru 15.000
Perioadă implementare de asistenți maternali în domeniul
protecției speciale a copilului
ianuarie 2014 - noiembrie 2023 separat de familie și al prevenirii
separării copilului de familie;
Grup țintă ✓ o campanie de informare și
15.000 persoane (inclusiv provenite conștientizare derulată (informare
din mediul rural și de etnie romă), din cu privire la oportunitatea de a
care 4.000 asistenți maternali nou deveni asistent maternal,
recrutați (din care 2.000 din mediul conștientizarea nevoii de formare
rural) pe perioada proiectului și profesională continuă,
11.000 asistenți maternali existenți promovarea importanței profesiei
(din care 5.500 din mediul rural) care de asistent maternal la nivel
vor participa la cursurile de formare național).
împreună cu cei nou recrutați.
Impact
• elaborarea și diseminarea unui set de proceduri de lucru/operaționale;
• angajarea unui număr de 4.000 de asistenți maternali;
• furnizare cursuri de formare profesională pentru 11.000 de asistenți maternali
activi și 4.000 de asistenți maternali nou angajați;
• dezvoltarea unei rețele de asistență maternală.

Inovație
• platformă digitală creată și dezvoltată la nivel național, cu module
de tip e-learning, module de educație digitală și baze de date
relevante pentru rețeaua de asistență maternală și personalul
specializat din sistem.
Beneficiar
8
CREȘTEREA Obiectiv general

Fundația Căminul Phillip în parteneriat CALITĂȚII VIEȚII


Creșterea incluziunii sociale și
cu Fundația Amfiteatru VÂRSTNICILOR
îmbunătățirea calității vieții a 170 de
DIN BUCUREȘTI ȘI vârstnici din Municipiul București care
PROMOVAREA aparțin categoriilor vulnerabile și
depășirea situației de vulnerabilitate de
Valoarea totală a proiectului ÎMBĂTRÂNIRII ACTIVE către 85 dintre aceștia ca urmare a
PRIN FURNIZAREA DE furnizării de servicii sociale/medicale/
2.772.236,41 lei, din care:
2.217.789,14 lei cofinanțare din FSE și SERVICII SOCIALE socio-profesionale, până la finalul
perioadei de implementare a proiectului.
554.447,27 lei buget național.

https://www.facebook.com/buniciicomunitatii/

Perioadă implementare
iulie 2019 - noiembrie 2021

Soluții

Grup țintă ✓ înființarea unui Centru de zi pentru


170 de persoane cu vârsta peste 65 de vârstnici în Municipiul București;
ani, cu domiciliul sau reședința în oricare
din sectoarele Municipiului București și ✓ dezvoltarea infrastructurii sociale
aflate în situații de dependență și/sau și adaptarea furnizării de servicii
excluziune socială. de asistență socială pentru
vârstnici în Municipiul București.
Impact
• 170 de persoane care aparțin grupurilor vulnerabile au beneficiat de servicii integrate:
o servicii de monitorizare a stării de sănătate și a parametrilor fiziologici,
o servicii de informare și consiliere pentru o viață sănătoasă și activă,
o servicii suport pentru recuperare mentală și emoțională,
o activități de socializare și comunicare, de relaxare și divertisment,
o activități culturale,
o asistență și suport pentru familii/aparținători legali.
• 170 de persoane care aparțin grupurilor vulnerabile și care au depășit situația de vulnerabilitate urmare
a sprijinului primit;
• 170 de persoane vârstnice beneficiază de o mai bună calitate a vieții în urma furnizării de servicii sociale
integrate.
Beneficiar Obiectiv general
Îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor
Agenția Națională pentru Egalitatea de

9
și serviciilor sociale în scopul prevenirii
Șanse între Femei și Bărbați (ANES) în
și combaterii violenței domestice, prin
parteneriat cu cele 42 de Direcții Generale
crearea și dezvoltarea unei rețele
de Asistență Socială și Protecția Copilului la
naționale inovative integrate de locuințe
nivel național
VENUS – ÎMPREUNĂ protejate, grupuri de suport și consiliere
vocațională.
PENTRU O VIAȚĂ
Valoarea totală a proiectului ÎN SIGURANȚĂ!
51.080.375,72 lei, din care: Soluții așteptate
43.129.888,80 lei cofinanțare din FSE,
6.478.663,26 lei buget național și
✓ implementarea unui Program
1.471.823,66 lei contribuție proprie.
național de protecție a victimelor
violenței domestice;
✓ servicii de integrare/reintegrare pe
https://anes.gov.ro/proiectul-venus-impreuna- piața muncii în vederea creșterii
pentru-o-viata-in-siguranta/
independenței sociale și economice
și a împuternicirii economice a
femeilor, în raport cu fostul
partener, soț sau concubin: grupuri
Perioadă implementare de suport și cabinete de consiliere
vocațională.
martie 2019 – martie 2023 ✓ derularea unor campanii privind
prevenirea și combaterea violenței
în familie;
Grup țintă ✓ constituirea unui Comitet de sprijin
minimum 6.636 victime ale violenței și monitorizare a serviciilor cu
domestice, personal al autorităților participarea instituțiilor relevante cu
publice/private care furnizează servicii competențe în domeniul violenței
sociale și de ocupare grupurilor domestice (AJOFM, IGPR, MS,
vulnerabile și specialiștilor în domeniul MDRAP, MEN, Colegiul Psihologilor
violenței domestice. din România, Colegiul Național al
Asistenților Sociali din România).
Impact
• crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de 42 locuințe protejate, grupuri de suport
și consiliere vocațională;
• desfășurarea a 42 grupuri de suport pentru programe specifice de asistență psihologică și de dezvoltare
personală;
• înființarea unui număr de 42 cabinete orientare/consiliere vocațională și acompaniere pentru identificarea
unui nou loc de muncă în vederea depășirii situațiilor de criză legate de VD și a reintegrării profesionale;
• crearea unui număr de 82 de servicii complementare pentru victimele violenței domestice: consiliere
psihologică; consiliere juridică; asistență socială; consiliere vocațională, orientare și formare profesională,
ocuparea forței de muncă și reintegrare socială; asistență medicală.

Inovație
• înființarea rețelei naționale inovative integrate
de 42 locuințe protejate pentru victimele
violenței domestice (câte o locuință protejată în
fiecare județ) pentru a asigura transferul la o viață
independentă și reintegrarea socio-profesională a
victimelor violenței domestice.
Obiectiv general
Beneficiar Limitarea fenomenului de săracie

10
generalizată și excluziune socială în
Comuna 1 Decembrie în parteneriat cu comunităţile marginalizate cu populație
„Asociația Sf. Stelian”, S.C. Alma Vision de etnie romă prin măsuri integrate de
S.R.L. și Școala Gimnazială nr. 1, Comuna educaţie, formare, ocupare, locuire,
1 Decembrie, județul Ilfov sănătate și asistență socială.
ȘANSE PENTRU
VIITOR – PRIN
MĂSURI
Valoarea totală a proiectului Soluții așteptate
INTEGRATE ✓ program de educație parentală și
mentorat pentru reducerea
16.553.115,00 lei, din care:
fenomenului de abandon școlar;
13.189.908,37 lei cofinanțare din FSE,
3.094.821,00 lei buget național și
✓ programe de tip „școala după școală”
pentru limitarea abandonului școlar și
268.385,63 lei contribuție proprie.
creșterea rezultatelor elevilor;
https://www.facebook.com/%C8%98anse-pentru-Viitor- ✓ programe de tip A Doua Șansă (ADS)
prin-m%C4%83suri-Integrate-110396830585752/ pentru creșterea numărului de
persoane care se reîntorc în sistemul
de educație și formare;
✓ programe de calificare/recalificare: 4
grupe pentru meseria de lucrător
comercial, 2 grupe pentru meseria de
patiser, 1 grupă pentru meseria de
mecanic auto;
Perioadă implementare ✓ servicii medicale, medico-sociale și
sociale destinate persoanelor aflate în
iunie 2019 – decembrie 2022 risc de sărăcie și excluziune socială,
inclusiv etnicilor romi, precum:
planificare familială; metode de
Grup țintă prevenție a apariției bolilor;
400 de beneficiari (din care 120 persoane prevenirea și combaterea violenței în
de etnie romă și 160 femei). familie; prevenirea abandonării
copiilor de către mamele singure sau
de către familiile cu mulți copii ș.a.
Impact
• 50 preșcolari, respectiv 100 școlari care au beneficiat, timp de 3 ani, de subvenție
anuală de 1.800 de lei, dintre care 15 copii de etnie romă;
• 100 de elevi care au participat la programul „Școala după Școală”, dintre care 30
de etnie romă;
• 24 copii/tineri/adulți au participat la programe A Doua Șansă (ADS), în vederea
reîntoarcerii în sistemul de învățământ;
• 226 persoane consiliate în carieră și participante la sesiuni de mediere pe piața
muncii, dintre care 68 de etnie romă;
• 48 de persoane care au fost angajate în urma ședințelor de consiliere și mediere,
dintre care 15 de etnie romă;
• 176 de persoane care au beneficiat de cursuri de formare profesională (lucrător
comercial, patiser, mecanic auto), dintre care 53 de etnie romă;
• 20 de micro-granturi acordate, dintre care minimum 8 acordate femeilor;
• 20 de locuri de muncă înființate prin micro-granturile acordate, minimum 1 loc de
muncă/firmă;
• 400 de persoane din grupul țintă care au beneficiat de servicii socio-medicale, dintre
care 120 de etnie romă și 160 femei;
• 50 locuințe care au beneficiat de intervenții pentru îmbunătățirea condiției de locuit;
• 100 de familii evaluate juridic din punct de vedere al situației actelor de identitate.

Inovație
• dezvoltarea unei platforme socio-medicale online pentru mediatizarea
problemelor comunității marginalizate la nivel național;
• operaționalizarea unei echipe mobile multifuncționale (psiholog, asistent
social, asistent medical) pentru desfășurarea de campanii door-to-door la
nivelul comunității;
• facilitarea unui număr de 17 workshopuri inovative privind egalitatea de
șanse/nediscriminare și incluziune socială.
Beneficiar Obiectiv general
Asociația de Dezvoltare Inter- Susținerea comunităților de
comunitară Zona Metropolitană Cluj apartenență, inclusiv serviciile sociale
în parteneriat cu Universitatea Babeș- de la nivel local, în a răspunde integrat

11
Bolyai Cluj-Napoca și coordonat nevoilor victimelor violenței
domestice, nevoilor de informare și
educare ale comunității, precum și
Valoarea totală a proiectului
pentru a preveni manifestarea
COMUNITATEA fenomenului violenței domestice în 20
1.842.992,96 lei, din care:
unități administrativ-teritoriale din
1.566.544,23 lei cofinanțare din FSE, VEDE județul Cluj, componente ale Zonei
265.025,05 lei buget național și
11.423,68 lei contribuție proprie. Metropolitane Cluj, regiunea de
dezvoltare Nord-Vest.

Perioadă implementare
Soluții așteptate
octombrie 2019 – ianuarie 2022
https://comunitateavede.ro/ ✓ acordarea asistenței necesare
victimelor violenței domestice, dar și
Grup țintă
informarea și educarea comunităților,
201 victime ale violenței domestice
pentru prevenirea acestui fenomen;
provenind din 20 unități administrativ-
teritoriale ale județului Cluj și anume ✓ oferirea de servicii specializate pentru
din 19 comune: Aiton, Apahida, Baciu, femeile aflate în situație de violență
Bonțida, Borșa, Căianu, Chinteni, domestică (consiliere psihologică,
Ciurila, Cojocna, Feleacu, Florești, juridică, reprezentare în instanță
Gârbău, Gilău, Jucu, Petreștii de Jos, (pentru ordin de protecție, divorț etc.);
Săvădisla, Sânpaul, Tureni, Vultureni, ✓ furnizarea de servicii publice de
precum și din municipiul Cluj-Napoca. asistență socială, inclusiv la nivel rural,
pentru a interveni în cazuri de violență
40 de specialiști din aparatul propriu al domestică;
serviciilor publice de asistență socială ✓ creșterea competențelor administrațiilor
de la nivelul municipiul Cluj-Napoca şi locale din Cluj-Napoca și cele 19
al celor 19 comune care fac parte din comune din Zona Metropolitană Cluj
Zona Metropolitană Cluj (asistent (ZMC) pentru a putea oferi victimelor
social/referent social). servicii sociale de calitate.
Impact

• înființarea unui centru de consiliere pentru prevenirea și combaterea


violenței domestice destinat zonei metropolitane Cluj-Napoca;
• dezvoltarea unui centru similar de consiliere la nivelul municipiului Cluj-
Napoca, gestionat de Universitatea „Babeș-Bolyai”;
• 201 victime ale violenței domestice au fost informate cu privire la
drepturile lor și consiliate în vederea depășirii situației de violență
domestică;
• 60 de victime ale violenței domestice au beneficiat de consiliere juridică;
• 70 de servicii de consiliere psihologică au fost oferite victimelor violenței
domestice;
• 40 de cauze de violență domestică au fost reprezentate în instanță (ordine
de protecție, divorț, partaj, încredințarea minorului, cauze penale etc.);
• 201 de victime ale violenței domestice au beneficiat de servicii de
consiliere și suport gratuite;
• 40 de specialiști din administrația locală a municipiului Cluj-Napoca și a
celor 19 comune care fac parte din ZMC (asistenți sociali/referenți sociali)
au beneficiat de instruire, pentru a putea să intervină prompt și eficient în
cazurile de violență domestică.

Inovație

• crearea unei rețele de colaborare între diferitele


instituții cu rol de sprijin pentru victime (poliție, servicii
medicale, servicii sociale etc.).
ORIZONTURI 2021-2027
PROGRAMUL OPERAȚIONAL PROGRAMUL OPERAȚIONAL
INCLUZIUNE ȘI DEMNITATE SOCIALĂ EDUCAȚIE ȘI OCUPARE

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)
(POIDS) are ca țintă grupurile vulnerabile: persoane din propune intervenții dedicate tinerilor, atât în domeniul
mediul rural, familii mono-parentale, familii cu o situație educației cât și în domeniul ocupării, precum stimularea
materială precară, persoane fără locuință, migranți, între-prinderilor sociale de inserție pentru susținerea
persoane cu dizabilități, vârstnici, victime ale violenței tinerilor NEETs, activarea și susținerea potențialului
domestice, promovând astfel protejarea dreptului la antreprenorial, asigurarea accesului și participării la
demnitate socială, reducerea disparităților dintre copiii educație a copiilor cu dizabilități și/sau a celor cu
aflați în risc de excluziune socială și ceilalți copii, cerințe educaționale speciale, dezvoltarea de
sprijinul acordat persoanelor cu dizabilități. mecanisme de monitorizare a informațiilor din piața
muncii.
Titlul proiectului:
Descoperă Programul Operațional Capital Uman

Editorul materialului:
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Data publicării:
mai 2022
Proiect cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu


poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

S-ar putea să vă placă și