Sunteți pe pagina 1din 187

Strategia de

Dezvoltare a Comunei
Pui
2014 - 2020
” Implementând împreună Strategia de dezvoltare a comunei Pui vom
da cetăţenilor posibilitatea de a-şi aduce contribuţia la creşterea
gradului de bunăstare, de a lua atitudine şi de a avea un cuvânt de spus
- acţionând împreună cu toate sectoarele comunităţii pentru a crea un
viitor cât mai durabil… Trebuie să asigurăm generaţiilor care ne vor
urma posibilitatea de a se bucura de minimum de cerinţe pentru o
viaţă sănătoasă.

Acest document este un răspuns al comunităţii şi oferă oportunitatea


reală de a identifica şi de a adopta practici ale dezvoltării durabile
locale. ”

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUI


CONSULTANT:
Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 -PENTRU
ASOCIAȚIA 2020 INTEGRAREA DEZVOLTĂRII DURABILE Page 0
ISO 9001:2008

Consultant:
Asociația pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Simeria, str. Traian, nr. 80, jud. Hunedoara, tel-fax: 0254-260519
E-mail: office.aidd@yahoo.ro ; office@aidd.ro
Website: www.aidd.ro

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 1


CUVÂNT ÎNAINTE

Anul 2013, a impus elaborarea noii Strategii de


Dezvoltare a Comunei Pui pentru următoarea perioadă
programatică 2014-2020. Programarea dezvoltării locale a fost
deosebit de complexă și a presupus consultări cu toți actorii din
unitatea teritorial-administrativă a comunei. Planificarea
strategică a fost un proces realizat în mai multe etape prin care
Comuna Pui și-a creat imaginea viitorului pornind de la
condiţiile prezente de potenţial al resurselor şi oportunităţilor,
trasând căi de realizare a acelui viitor prin elaborarea Strategiei
de Dezvoltare Locală.

Politica actuală a Uniunii Europene este concentrată pe


Victor SOICA dezvoltarea durabilă a societăţii din toate punctele de vedere
Primarul Comunei Pui asigurând statelor membre diverse instrumente financiare
pentru rezolvarea problemelor economice şi sociale. Pentru a
atrage aceste fonduri în vederea finanţării proiectelor de dezvoltare locală, este absolut necesară
elaborarea strategiei de dezvoltare a fiecărei comunităţi din România.

Identificarea problemelor şi a nevoilor la nivelul comunităţii, stabilirea planului de


acţiune locală pentru dezvoltare durabilă, stabilirea domeniilor prioritare care au nevoie de
finanţare şi pregătirea portofoliului local de proiecte au în vedere direcţiile perioadei 2014-2020
de programare financiară a fondurilor Uniunii Europene.
Cred că fiecare generaţie îşi are propriile provocări, iar de-a lungul istoriei acestea s-au
confruntat cu responsabilităţi diferite. Responsabilitatea generaţiei actuale este de a crea o
societate durabilă. Trebuie să asigurăm generaţiilor care ne vor urma posibilitatea de a se
bucura de minimum de cerinţe pentru o viaţă sănătoasă.
Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 – 2020 oferă o imagine cât mai clară a
obiectivelor pe care administraţia locală si le-a fixat în următorii 7 ani. Acest document
reprezintă rezumatul muncii depuse de echipa de consultanţi şi de Comitetul de Dezvoltare
constituit în vederea elaborării strategiei.
Implementând împreună Strategia de dezvoltare a comunei Pui vom da cetăţenilor
posibilitatea de a-şi aduce contribuţia la creşterea gradului de bunăstare, de a lua atitudine şi de
a avea un cuvânt de spus - acţionând împreună cu toate sectoarele comunităţii pentru a crea un
viitor cât mai durabil. Vom reveni asupra acestei strategii în mod regulat pentru a-i aduce
îmbunătăţiri astfel încât ajustarea să corespundă schimbării continue. Acest document este un
răspuns al comunităţii şi oferă oportunitatea reală de a identifica şi de a adopta practici ale
dezvoltării durabile locale.

Mulţumesc pe această cale întregii comunităţi, cetăţeni, instituţii, firme, ONG-uri și în


mod deosebit Asociației pentru Integrarea Dezvoltării Durabile (AIDD) pentru solidaritatea,
puterea şi energia alocată finalizării acestui document .

Victor STOICA,
Primarul Comunei PUI

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 2


CUPRINS

INTRODUCERE
Componenţa Comitetului de Dezvoltare Strategică 4
Contextul Strategiei de Dezvoltare a comunei Pui 5

I. ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE 6


Aşezare geografică şi scurt istoric 6
Suprafaţa şi caracteristicile administrativ teritoriale 8
Situaţia socio-economică 20
Dinamica economiei comunei Pui 9
Industria 25
Agricultura 25
Serviciile şi comerţul 29
Transporturile şi reţeaua de acces 29
Turismul 29
Servicii publice 35
Învăţământ şi educaţie 38
Mediul înconjurător 41
Situaţia Socială 43

II. ANALIZA SWOT 48

III. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 59


III.1 Parteneriatul 59
III.1.1 Analiza bugetului local pentru perioada 2007 - 2013 59
III.2 Obiectivele strategiei 2014 - 2020 60
III.2.1 Indicatori de rezultat 60
III.2.2 Operațiuni/acțiuni propuse (hard și soft) 62
III.3 Domenii majore de intervenţie 65
3.1 Capacitate administrativă 66
3.2 Infrastructură şi mediul înconjurător 98
3.3 Agricultură, dezvoltare rurală şi turism 117
3.4 Economie şi mediul de afaceri 133
3.5 Social şi resurse Umane 142
3.6 Educaţie, cultură şi sport 152

V. BUGETUL STRATEGIEI 158

VI. MONITORIZARE ŞI EVALUARE 158

ANEXĂ - PROIECTE ȘI INVESTIȚII DERULATE ÎN PERIOADA 2007-2013

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 3


COMPONENŢA COMITETULUI DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ

Stoica Victor Tiberiu – primar


Creciunesc Doinel – viceprimar
Găldean Gheorghe Adrian – secretar
Farcaș Paul – inspector contabilitate
Radoni Ioan – inspector urbanism
Iancu Mihai – consilier finanțe
Revitea George – inspector
Vonica Cristina – inspector resurse umane
David Sanda – inspector asistență socială
Lucaci Neluțu – consilier local
Stoicuța Rodica – director Școala Pui
Vândalac Sebastian – preot Pui

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 4


CONTEXTUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI PUI

Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care comunităţile
pot să îşi creeze imaginea viitorului pornind de la condiţiile prezente de potenţial şi
resurse şi să îşi traseze căi de realizare a acelui viitor.
Pe baza profilului economico-social al zonei, Comitetul Strategic de
Dezvoltare a sintetizat obiectivele strategiei de dezvoltare a Comunei Pui şi a
identificat direcţiile strategice şi domeniile prioritare de acţiune pentru următorii 7
ani. Strategia de dezvoltare urmăreşte ,,Creşterea bunăstării comunităţii locale în
ansamblul ei”.
Pentru aceasta este nevoie de:
- o economie locală diversificată, dinamică şi eficientă;
- locuri de muncă şi câştiguri decente pentru toată populaţia activă;
- stabilitate politică şi deschidere din partea autorităţii locale şi centrale;
- încurajarea iniţiativei şi creşterea libertăţii de opţiune în toate domeniile;
- condiţii favorabile existenţei umane şi servicii de bună calitate: locuinţe,
asistenţă socială şi medicală, climat social echilibrat, posibilităţi pentru activităţi
educaţionale, culturale, sportive, recreative, religioase şi o calitate bună a mediului
înconjurător.
Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse în programul
naţional şi regional de dezvoltare, Primăria comunei Pui îşi va desfăşura activitatea în
următoarele direcţii:
1. Identificarea programelor naţionale şi externe de finanţare şi depunerea
de proiecte în vederea atragerii de resurse financiare în zonă.
2. Înfiinţarea unor zone economice pentru crearea unor întreprinderi care
să absoarbă forţa de muncă existentă pe piaţă.
3. Atragerea altor localităţi în programe de dezvoltare zonale cu beneficii
pentru toţi partenerii implicaţi.
4. Investiţii în infrastructură care să permită deschiderea zonei.
5. Valorificarea resurselor naturale, a potenţialului turistic cultural-istoric, a
celui de agrement şi utilizarea forţei de muncă disponibile.

Condiţii de implementare a strategiei:


- determinarea profilului socio-economic şi de mediu al Comunei Pui, inclusiv
identificarea problemelor cu care se confruntă comunitatea;
- propunerea mai multor scenarii de dezvoltare;
- stabilirea viziunii de dezvoltare, a direcţiilor strategice şi a obiectivelor;
- acordul şi susţinerea strategiei de către cetăţeni şi politicieni;
- susţinerea din partea sectorului privat a strategiei;
- informarea permanentă a cetăţenilor privind progresul implementării strategiei;
- implicarea mass-media şi a O.N.G. - urilor în diseminarea informaţiilor şi
monitorizarea Strategiei.
Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 5
I. ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE

1.1 AŞEZARE GEOGRAFICĂ ŞI SCURT ISTORIC

Comuna PUI este situată în partea central-vestică a ţării, în Regiunea de


Dezvoltare V Vest, partea de sud judeţului Hunedoara.
Poziţia geografică a Comunei PUI, este limitată de valorile 45°31' latitudine
nordică şi 23°06' longitudine estică. Comuna Pui este situată la 65 km de Deva şi la
18 km de Haţeg pe DN 66 şi se întinde pe o suprafaţă de 22.879 ha, cu o populaţie de
4745 locuitori şi este străbătută de apele râului Strei şi ale pâraielor Râu Barbat,
Rusor şi Uric. Comuna Pui are în componenţă 12 sate: Pui-reşedinţă de comună,
Băieşti, Federi, Galaţi, Hobiţa, Ohaba Ponor, Ponor, Rîu Bărbat, Ruşor, Şerel, Fizeşti
şi Uric.

Prima atestare documentară a localităţii Pui este din anul 1426, ca domeniu
aparţinând unei familii de origine franceză, pe nume Puly. În prima jumătate a
secolului XX, localitatea Pui era un important centru administrativ, comercial şi chiar
administrativ-financiar, având o clasă de mijloc bine închegată, chiar înstărită. Se
consideră că multe aşezări din bazinul Streiului: Râu Barbat, Paros, Uric, Petros,
Hobiţa ş.a. - au luat fiinţă în urma unor imigrări ale ţăranilor din valea Streiului şi din
Ţara Haţegului.

În “epoca de aur” satul de reşedinţă Pui şi satele aparţinătoare au cunoscut o


decădere datorită fenomenului de depopulare-prin migrarea populaţiei spre centrele
industriale, în căutarea unor locuri de muncă –şi îmbătrânire a populaţiei rămase pe
loc.

Elemente ale cadrului natural

Relaţiile de vecinătate:

Relaţiile de vecinătate sunt: la limita vestică a teritoriului administrativ, cu comuna


Sălaşu de Sus; spre nord-vest comuna Pui se învecinează cu comuna Sîntămăria
Orlea, spre nord cu comuna Boşorod, spre limita nord-estică cu comuna Orăştioara de
Sus iar spre est cu comuna Baru.

Caracteristicile reliefului:

Relieful comunei este variat, de la lunci în zona centrală a comunie, la munţi înalţi ce
se încadrează în masivul Retezat-spre zona sudică a comunei la munţi înalţi şi
mijlocii spre nordul comunei-munţii Şureanu constituit din şiruri cristaline cu o
Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 6
structură geologică complexă, cu suprafeţe de denudaţie bine dezvoltate şi relief
glaciar slab reprezentat.
Din punct de vedere topografic terenul comunei Pui este denivelat, prezentând
diferenţe de nivel de le cota 360,00 M.N. (în lunca Streiului, în vecinătatea localităţii
Băieşti), până la cota 1791,00 M.N. în sudul comunei, vf. Tulişa.
Vegetaţia este caracterizată de păduri de fag, gorun, carpen, stejar şi păşuni,
predominantă în zona deluroasă. În zonele montane vegetaţia este alcătuită
preponderent din fag, molid şi brad, alternate cu pajişti secundare-apărute pe locul
pădurilor montane. De asemenea, suprafeţe întinse sunt ocupate cu livezi, cu
preponderenţă de pruni.

Caracteristicile geotehnice:

Solurile se încadrează în categoria silvestre-brune, silvestre podzolice şi brune gălbui.


Din sondajul efectuat în zona Uric se consemnează următoarea stratificaţie:
- intre cotele ±0,00 considerată suprafaţa terenului şi -0,50 sol vegetal;
- între cotele -0,50 şi -2,50 argila cafenie cu intercalaţii cenuşii şi concreţiuni
calcaroase plastic vâscoase-teren contractil;
- sub cota-2,50 apare zona de stâncă, izolat apărând straturi de pietriş şi nisip;
- apa freatică apare în regim stabilizat la cota -3,0 m;
- adâncimea minimă de fundare este de -1,0 m;
- presiunea admisibilă este de 220 Kpa sau 2,2 Kgf/cmp.

Reţeaua hidrografică:

Reţeaua hidrografică este bogat reprezentată în întreaga zonă. Principalul curs de apă
este râul Strei care străbate teritoriul comunei de la sud-est la nord-vest. Un afluent
important al Streiului este Rîu –Bărbat, pe cursul căruia se află o captare în amonte
de satul Hobiţa. Apele râului Strei adună toate apele curgătoare din zonă, printre cele
mai importante pâraie având un debit relativ constant sunt: Pârâul Izvorul, Pârâul
Ponor, Valea Ruşor, Valea Şerel.

Văile sunt în majoritate înguste şi adânci cu procese active de versant. În partea


inferioară a bazinului apar terenuri cu eroziune moderată şi puternică.

Relaţii în teritoriu:

Teritoriul administrativ al comunei Pui se află în zona sudică faţă de limitele


judeţului Hunedoara. Localitatea reşedinţă de comună este satul Pui, aflat la o
distanţă de 65 km faţă de municipiul reşedinţă de judeţ, Deva.
Comuna Pui este străbătută de calea ferată electrificată – Simeria – Petroşani.
Localitatea Pui este amplasată adiacent magistralei de cale ferată Simeria – Petroşani.
Accesul major carosabil în zonă este asigurat de D.N. 66, direcţia Deva.

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 7


Datorită reliefului variat al comunei, circulaţia rutieră se desfăşoară pe artere
caracteristice fiecărei zone. Astfel se regăsesc drumuri de clase diferite, de la clasa V
la clasa II, drumuri forestiere, drumuri miniere.
În interiorul satelor, mai ales de-a lungul văilor, circulaţia se desfăşoară pe străzi
nemodernizate, în cea mai mare parte cu îmbrăcăminte provizorie.

1.2 SUPRAFAŢA ŞI CARACTERISTICILE ADMINISTRATIV


TERITORIALE

Teritoriul administrativ al comunei Pui se află în zona sudică faţă de limitele


judeţului Hunedoara. Localitatea reşedinţă de comună este satul Pui, aflat la o
distanţă de 65 km faţă de municipiul reşedinţă de judeţ, Deva.
Comuna Pui are în componenţă 12 sate: Pui-reşedinţă de comună, Băieşti, Federi,
Galaţi, Hobiţa, Ohaba Ponor, Rîu Bărbat, Ruşor, Şerel, Fizeşti şi Uric. Suprafaţa
teritoriului administrativ este de 22.879 ha. La 1 ianuarie 2006, populaţia stabilă era
de 4518 locuitori.
Zona funcţională preponderentă la nivel de comună este zona de locuit, ocupând
77,5% din intravilanul existent. Zonele de locuinţe sunt constituite din locuinţe
individuale, regim de înălţime parter şi parter şi un etaj.

POPULAŢIA.

Observatie:

Din graficul de mai sus se poate remarca o reducere a populatiei stabile in


Comuna Pui, cu un grad de 7,11%, de la un numar de 4636 in anul 2002 la 4328
in anul 2011.

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 8


Populația stabilă - grafic comparativ:

Observatie:
Populatia stabila a Comunei Pui reprezinta un procent de 4% din populatia
stabila a comunelor din judetul Hunedoara.

Populatia stabila pe sexe 2002 - 2011:

Observatie:
Se remarca o fluctuatie a ponderii persoanelor de sex feminin in totalul
populatiei stabile din Comuna Pui, insa de la jumatatea perioadei analizate
persoanele de sex maculin raman majoritare, cu un procent de ≃50%.
Structura pe sexe a populaţiei Comunei Pui inregistreaza o scadere continua pe
Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 9
perioada analizata, astfel ca din anul 2002 si pana in anul 2011 s-a inregistrat o
scadere cu 5,37%.

Situatia stabilirii de resedinte si a plecarilor cu resedinta in/din Comuna Pui

Observatie:
Analizand stabilirea de resedinte in Comuna Pui la nivelul anului 2010 fata de
anii anteriori este crescanda, insa comparand cu 2011 si 2012 nu se mai
inregistreaza nimic. De asemenea, in ceea ce priveste plecarile cu domiciliul din
comuna Puieste aproximativ identica cu stabilirile de domiciliu.

Populatia stabila dupa etnie (2011)

Observatie:
Ponderea cea mai mare din populatia Comunei Pui este de etnie Romana cu un
procent de 95%, in aceeasi comunitate se regasesc si persoane de etnie rroma,
maghiara, germana, etc.

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 10


Populatia stabila dupa religie (2011)

Observatie:
Din punct de vedere al religiei, cea mai mare pondere in totalul populatiei
stabile a Comunei Pui o au persoanele de religie ortodoxa(90%), urmata de
baptisti (3%) si adventisti de ziua a 7-a (2%).

Populatia stabila doar pe grupe de varsta (2011)

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 11


Observatie:
Din totalul populatiei stabile din Comuna Pui, luand in considerare grupele de
varste cea mai mare pondere o au persoanele care au varsta cuprinsa intre 60-
64 de ani( 7,8%), urmata de grupa 40-44 de ani (7,84%) si 35-39 de ani (7,4%).
Grupa de varsta care cuprinde cele mai putine persoane este peste 85 de ani
(1,48%).

Populatia stabila doar pe stare civila (2011)

Observatie:
Din totalul populatiei stabile de la nivelul Comunei Pui un procent de 44% este
casatorita, 38% este necasatorita si 11% divortata.

Teritoriu, locuinte, utilitati publice:

Observatie:
Situatia locuintelor existente la nivelul Comunei Pui este relativ constanta, astfel
ca locuintele in proprietate majoritara de stat nu prezinta nici o crestere din
anul 2002 si pana in anul 2011, fata de locuintele in proprietate majoritar

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 12


private care a crescut de la inceputul perioadei analizate si pana in anul 2011 cu
un numar de 6 locuinte.

Suprafata locuibila – total mp (2011)


- Suprafata locuibila - proprietate majoritara de stat- mp
- Suprafata locuibila - proprietate majoritar privata –mp

Observatie:
Ponderea suprafetei locuibile majoritara proprietate privata reprezinta 99%
din totalul suprafetei locuibile de la nivelul Comunei Pui.

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 13


Suprafata locuibila, comparativ 2002 - 2011:

Observatie:
In ceea ce priveste suprafata locuibila la nivelul Comunei Pui este relativ
constanta, astfel ca suprafata locuibila in proprietate majoritara de stat nu
prezinta nici o crestere din anul 2002 si pana in anul 2011, fata de suprafata
locuibila in proprietate majoritar privata care a crescut de la inceputul
perioadei analizate si pana in anul 2011 cu 0,76%.

Lungimea totala a retelei simple de distributie a apei potabile – km (numar),


comparativ 2002 – 2012

Observatie:
Dinamica lungimii totale a retelei simple de distributie a apei potabile se poate
remarca vizibil, astfel ca din anul 2002 si pana in anul 2011 a fost construita pe o

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 14


lungime de 22,3 km. Se poate spune ca prin accesarea fondurilor europene s-a
adus o imbunatatire vizibila .

Capacitatea instalatiilor de producere a apei potabile - mc/zi, (numar) ),


comparativ 2002 – 2012

Observatie:
Incepand cu anul 2009 si pana in anul 2011 se poate observa o evolutie
privind Capacitatea instalatiilor de producere a apei potabile in mc/zi .

Cantitatea de apa potabila distribuitaconsumatorilor - total - mii mc, (numar),


comparativ 2002 – 2012

Observatie:
Avand in vedere ca s-a imbunatatit capacitatea instalatiilor de producere a
apei potabile, precum si createrea lungimii retelei simple de distributie a apei

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 15


potabile este evidenta si cresterea cantitatii de apa potabila distribuita
consumatorilor.

Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare – km (numar) ,


comparativ 2002 – 2012

Observatie:
In anul 2005 are loc o crestere a lungimii totale simple a conductelor de
canaliare de la 0,3 km la 0,8 km.

Locuinte conventionale dupa dotarea cu instalatii si dependinte 2011

Observatie:
Numarul locuintelor conventionale din Comuna Pui este de 1705, astfel din
totalul locuintelor cele mai multe dispun dupa cum urmeaza de urmatoarele
facilitati:
Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 16
- cu un procent de 32% instalatie de canalizare in locuinta1);
- instalatie electrica - 24%;
- alimentare cu apa in locuinta - 15%;
- instalatie de canalizare – 14%;
- baie in locuinta – 13%;
- incalzire centrala – 2%
Legenda:
1)
Locuinte care au instalatie de canalizare la o retea publica, la un sistem propriu sau alta situatie.
2)
Termoficare si centrala termica proprie.

Situatia autorizatiilor de construire eliberate petru cladiri rezidentiale (numar


si mp)

Observatie:
Daca analizam din punct de vedere al autorizatiilor de construire aceste este
crescator in perioada analizata, atat din punct de vedere al numarului acestora
cat si din punct de vedere al mp.

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 17


Informații privind situația actuală a DRUMURILOR FORESTIERE/
COMUNALE/JUDEȚENE ȘI A STRAZILOR, inclusiv poduri și podețe pe raza

Necesități investiționale:

Drumuri județene:
Nr. Denumire DJ Lungime Localizare Se va Necesități
crt. (drumuri (m) (intre preciza: investiționale:
județene pe raza localiatea x și - Pietruit modernizare/r
comunei) localitatea y) - Asfaltat eabilitare (m)
sau alte - Pământ
puncte de
reper
1 DJ 667 22000 Pui - Baleia Asfaltat – 5 Modernizare
km reabilitare
-Pietruit
- Drum de
pamant

Drumuri comunale:
Nr. Denumire DC Lungime Localizare Se va Necesități
crt. (drumuri (m) (intre preciza: investiționale:
comunale pe localiatea x și - Pietruit modernizare/r
raza comunei) localitatea y) - Asfaltat eabilitare (m)
sau alte - Pământ
puncte de
reper
1 DC 64 7800 DN 66 – Asfaltat Modernizare/r
Galati - 3170 eabilitare
Fizesti - pietruit
2. DC 65 7500 DN 66 – Asfaltat – Modernizare/r
Ponor - Federi 3450 m eabilitare
Drum
beton –
2.932 m
Pietruit -
1118
3. DC 71 2200 Hobita - Uric 380 m Modernizare/r
asfaltat eabilitare
Pietruit –
1820 m
4. DC 72 7000 DN 66 - Asfaltat Intretinere/mo
Rusor - Serel dernizare
/reabilitare
Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 18
5. DC73 A 2000 DN 66 - pietruit modernizare
Baiesti

Străzi:
Nr. Denumire Lungime Localizare Se va Necesități
crt. străzi (pe raza (m) (intre preciza: investiționale:
comunei) localiatea x și - Pietruit modernizare/r
localitatea y) - Asfaltat eabilitare (m)
sau alte - Pământ
puncte de
reper
Sat Pui
1 Strada Garii 230 DN 66- gara pamant modernizare
2. Strada 700 Gara – str. pamant modernizare
Primaverii Streiului
3 Strada 1.135 Propr.. Calian pamant modernizare
Dumbrava Viorel -
Dobrei
Reumisim
4 Strada Florilor 500 Propr.. Socaci pamant modernizare
Octavian-
Murgoi Ioan
5 Strada Brazilor 550 Propr.. Socaci pamant modernizare
Beniamin -
Vladislav
Treja
6 Strada Morilor 1.300 Propr.. pamant modernizare
Gherlan
Viorel - Sila
Romulus
7 Strada Baleia 1.100 Dn 66 – asfaltat modernizare
pepiniera
8. Strada 2.000 popr. Farcas pamant modernizare
principala Elena - Bal
Alexandru
Sat Baiesti
9. Strada 1.200 Prop. Vitan macadam modernizare
Mihailestilor Emil – Raul
Strei
10. Strada 900 Propr. pamant modernizare
Halmagionilor Coroescu
Stefan –

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 19


Halmagi
Mihai
11. Strada Farcasoni 900 Propr. pamant modernizare
Deheleanu
Eugenie –
Nicsa Nicolae
12. Strada Hornita 1000 Propr. Costa pamant modernizare
A leodor – str.
Vitanilor
13. Strada Vitanilor 1000 De la biserica pamant modernizare
la Gorgan
14. Strada garii 1400 DN 66 – gara macadam modernizare
CFR

1.3 SITUAŢIA SOCIO-ECONOMICĂ

Dezvoltarea economico-socială este influenţată de o serie de factori-amplasarea


în reţeaua de localităţi a judeţului, relief, existenţa, exploatarea resurselor naturale,
potenţial industrial şi agricol.

Dezvoltarea localităţilor amplasate în lunca râului Strei este direct influenţată de


producţia agricolă şi de dezvoltarea reţelei naţionale de drumuri.

Amplasarea localităţilor comunei în zona de deal este în relaţie directă cu


creşterea animalelor, activitatea preponderentă a locuitorilor din aceste zone.

Din păcate infrastructura nedezvoltată suficient – căi de comunicaţie


modernizate, reţele edilitare-limitează confortul locuirii în mediul rural, constituind
uneori şi un impediment pentru dezvoltarea unor activităţi economice noi.

Profilul economic al comunei este preponderent agricol (agricultură, zootehnie,


pomicultură, sivicultură), practicându-se în prezent agricultura în gospodăriile
individuale.

După aplicarea Legii Fondului Funciar, toate C.A.P.-urile s-au dezmembrat, iar
construcţiile aferente fie s-au dezintegrat (Pui, Ohaba Ponor), fie au fost privatizate şi
refuncţionalizate în unităţi de mică producţie industrială sau agricolă (fosta fermă
Băieşti, C.A.P.-urile din Râu Bărbat, Şerel, etc.).

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 20


Activităţile economice ale localităţii Pui sunt acum mai complexe: s-au
constituit noi unităţi comerciale şi de prestări servicii atât pentru populaţia comunei,
cât şi pentru circulaţia de tranzit care se derulează pe D.N. 66.

O altă activitate cu tendinţe de dezvoltare este ramura de turism şi agrement, de


sfârşit de săptămână. Este necesară modernizarea căilor de acces carosabil şi acolo
unde este posibil prevederea sau extinderea reţelelor edilitare.

Pentru localitatea Pui, vecinătatea râului Strei ar oferi condiţiile dezvoltării


unei zone de agrement (ştrand amenajat, terenuri de sport,pescuit sportiv şi sporturi
nautice) activităţi care existau dar s-au pierdut din cauza staţiilor de balastiere, care
prin exploatarea iraţională uneori, au modificat în timp conformarea cursului şi
malurilor râului.

Actuala perioadă este favorabilă iniţiativei private, apărând numeroase societăţi


comerciale majoritatea având profil comercial sau de alimentaţie publică. În
localităţile Pui, Galaţi, Ponor, Fizeşti, Băieşti, Rîu Bărbat, Hobiţa, Ruşor, Şerel, Uric
s-au înfiinţat noi societăţi comerciale cu activitate de producţie pe diverse profile.

Principalele societăţi comerciale din zonă sunt:

Nr. Denumire societate Localitate/sat Profil si Număr


crt. (sediu sau punct domeniile/ariile de aproximativ
de lucru) activitate de angajați
economică (indiferent
de forma de
angajare)
1. SC NELUTU Pui Exploatarea si 20
PRODCOM SRL prelucrarea
lemnului
2. SC MIR TRANSCOM Ponor Exploatarea si 15
SRL prelucrarea
lemnului
- Transport
materiale
3. SC ANTAL PROD Pui Prelucrarea pieilor 6
COM SRL
4. CONSUMCOOP Pui comert 10
Rusor 1
Serel 1

5. SC MARSON OIL SRL Ponor Comercializare 4


produse petroliere
6. SC FARMACOM SRL Pui Comercializare 2
produse
farmaceutice
7. SC TRAHANO SRL Pui Prelucrarea si 4

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 21


comercializarea
produselor de
panificatie
8. SC IMPEX COM Pui Materiale de 4
BREMOR SRL constructii
9. SC COLECT MET Pui Colectare deseuri 1
VASI metalice reciclabile
10 OCOLUL SILVIC PUI Pui Silvicultura si 40
. exploatari forestiere
11. SC APA PROD Pui Distributie apa 51
12. SC CASA NICOARA Pui comert
13. SC ESPRIDOR Pui comert
SERVICE
14. SC EXPONEL SRL Pui Expploatare 14
forestiera
15 SC EOLICA SRL Pui Productie energie
electrica
16. SC DECEBAL MED Pui Comert cu ridicata 6
VET SRL aparatura electrica
17 SC MA&GC DEPO Pui Comert materiale 10
CON SRL constructii
18 SC GREENHOUSE Pui Sere si material 3
PLANT SRL saditor
19. SC COMARNIC Pui Exploatare 6
FOREST SRL forestiera
20. SC RODY ALPIN SRL Rau Barbat comert 2
21 SC MTA MARMIS Rau Barbat Productie mobila 5
SRL
22. SC IMPEX Ponor Exploatare 12
TRANSCOM forestiera
MAGURA SRL
23. SC DANADA IMPEX Pui Exploatare 8
SRL forestiera
24. SC TRANS FNC SRL P onor Exploatare 6
forestiera
25. SC LEMN BALEIA Serel Exploatare 3
SRL forestiera
25. SC MARGINEA Serel Exploatare 3
MUGUR SRL forestiera
26. SC QUARK SRL Baiesti comert 3
27. SC ONIX TINA SRL Baiesti comert 1
28. SC ELECTRIFICARE Pui Intretinere retele 14
CFR SRL electrice de inalta
tensiune
29. CAR HATEG Pui Activitati bancare 1
AGENTIA PUI
30. BANCA Pui Activitati bancare 2
COOPERATISTA
DECEBAL DEVA –
AGENTIA PUI

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 22


Dinamica
Pondere
DOMENIU 2002 2006 2012 fata de
in total
2002
Agricultura, silvicultura si pescuit - 627,447.00 3,449,062.00 549.70% 12.54%
Industrie extractiva 2,544,827.00 - 0.00% 7.83%
Productie si furnizare de energie
- 126,491.00 332,624.00
electrica, termica si gaz 262.96% 1.41%
Distributia apei - 13,863.00 - 0.04%
Construcţii - 26,581.00 160,051.00 602.13% 0.57%
Comerţ 4,592,087.00 3,370,674.00 73.40% 24.49%
Transport si depozitare 496,363.00 1.53%
Informatii si comunicatii 266,593.00 0.00% 0.82%
Turism 16,338,940.00 168,887.00 1.03% 50.77%
TOTAL 18,883,767.00 6,149,425.00 7,481,298.00 100.00%

Observatie:
Dinamica cea mai mare este înregistrată în sectorul agricol ( de la 627.447 lei in
2006 la 3.449.062 lei in 2012) cu o dinamica de 549,70% si o pondere in totalul
Cifrei de afaceri de 46,10%.
De asemenea se poate remarca o evolutie a cifrei de afaceri si in domeniul
productie si furnizare de energie electrica, termica si gazcu o dinamica de
262,96% fata de anul 2006.

O scădere semnificativă se observa în sectoarele de turism (- 9674% în


comparaţie cu anul 2002) şi industrie.

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 23


a) Ponderea cifrei de afaceri pe domenii communicate de ONRC, 2012:

Observatie:
Ponderea cea mai mare a cifrei de afaceri la nivelul anului 2012 o are sectorul
agricol (46,10%), la o distanta destul de mica comerţ (45,05%), urmat de
productia si furnizarea de energie electrica, termica si gaz la o distanţă destul de
mare (4,45%). Sectoarele de constructie si turism sunt aproape inexistente.

b) Ponderea cifrei de afaceri pe domenii comunicate de ONRC perioada 2002,


2006, 2012

Observatie:
O evolutie semnificativa a cifrei de afaceri se poate observa doar in
domeniile: Agricultura, silvicultura si piscicol si Productia si furnizarea de
Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 24
energie electrica, termica si gaz. Se poate spune ca aceasta evolutie este in
mare partedatorata atragerii fondurilor europene.

Facilități pentru investitori:


- cladiri si terenuri ce pot fi puse la dispoziție pentru investitori (detaliere): 22 ha
zona Baleia
- taxe și impozite reduse pentru investitori

Oportunități de investiții pe domenii:


- zootehnie
- pomicultură
- legumicultură
- pișicultură
- apicutură
- dezvoltare infrastructură
- comerț
- agroturism

Posibilități economice neexploatate:


- exploatarea resurse minerale (bauxita din cariera de bauxita de la Federi,
abandonata dupa anul1989)
- exploatare agregate minerale de balastieră
- agroturism

Industria

Unităţile industriale şi de depozitare din zonă sunt grupate în localitatea Pui şi Ponor,
adiacent căii ferate, acest fapt având implicaţii pozitive în dezvoltarea economică a
localităţii. Astfel în teritoriul intravilan a localităţii Pui se află unităţile industriale:
Balastiera, Agromec, gater şi depozit de lemn. Majoritatea acestor unităţi economice
nu reprezintă surse de poluare majoră a mediului.
Zone de producţie industrială se găsesc în localitatea Pui şi în satul Ponor, procentul
de 2,33% din totalul intravilanului, fiind semnificativ pentru numărul relativ mic al
populaţiei active din industrie.

Agricultura şi creşterea animalelor

Zona de producţie agricolă – este prezentă în toate localităţile comunei, cu menţiunea


că unele unităţi au fost între timp desfiinţate, iar altele privatizate şi refuncţionalizate
în unităţi de industrie mică.

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 25


Observatie:
Din totalul suprafetei comunei un procent de 52% este suprafata agricola si
48% suprafata terenuri neagricole.

Suprafata agricola dupa modul de folosinta:

Observatie:
Dupa cum se poate observa din graficul de mai sus, la nivelul Comunei Pui, in
perioada analizata (2003 – 2012) ponderea suprafetelor agricole a ramas
neschimbata, dupa cum urmeaza: din totalul de 11 691 ha – 51% reaprezinta
suprafata fanetelor, 32% pasunile si 17% suprafata arabila.

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 26


Observatie:
La nivelul anului 2012 suprafata totata a Comunei este impartita astfel: 48%
suprafata neagricola, 27% Fanete, 16% pasuni si 9 % Teren arabil.

Modul de cultivare al terenului arabil

Observatie:
Din graficul de mai sus se pot observa culturile predominante in Comuna Pui –
pentru anul 2012:
- Suprafata cultivata cu porumb boabe (820 ha);
- Suprafatele cultivate cu cartofi si grau si secara sunt egale (250 ha);
- Suprafata cultivata cu legume (140 ha).

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 27


Productivitatea Agricola si animaliera pe comuna, pentru ultimul an agricol:

Observatie:
Pe de alta parte avand in vedere productivitatea agricola in Comuna Pui –
pentru anul 2012:
- Productia totala de cartofi este cea mai mare de 3750 tone, urmata de:
- Productia de porumb boabe – 2624 tone și
- Productia totala de legume – 1828 tone.

Observatie:
Avand in vedere productivitatea animaliera in Comuna Pui – pentru anul 2012,
exista 10.700 de pasări, 1700 de bovine 860 de familii de albine si 850 de ovine.

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 28


Serviciile şi comerţul

Activitatea ce a luat amploare în sectorul privat este comerţul atât alimentar cât
şi nealimentar, alimentaţie publică, benzinării, produse farmaceutice, comerţ auto.
Sectorul de servicii este cel mai slab reprezentat în dinamica economiei comunei Pui,
în sectorul bancar funcţionează doar o cooperativă de credit şi un CEC.
Pentru comerţul alimentar şi nealimentar există magazine mixte o cooperativă
de consum şi o serie de unităţi particulare a micilor întreprinzători, care de altfel au
prestaţii şi în alimentaţia publică.

Transporturile şi reţeaua de acces

Comuna Pui este străbătută de calea ferată electrificată – Simeria - Petroşani.


Localitatea Pui este amplasată adiacent magistralei de cale ferată Simeria - Petroşani.
Zona de protecţie a căii ferate este marcată de planşele de reglementări şi este de 100
m de la limita cadastrală.
Accesul major carosabil în zonă este asigurat de D.N. 66, direcţia Deva. Datorită
reliefului variat al comunei, circulaţia rutieră se desfăşoară pe artere caracteristice
fiecărei zone. Astfel se regăsesc drumuri de clase diferite, de la clasa V la clasa I,
inclusiv drumuri forestiere:
Drumul naţional 66 – Simeria –Petroşani
Drumul judeţean 667 – Pui – Cabana Baleia (asfaltat 5,5 Km)
Drumul comunal 64 – Galaţi – Fizeşti (asfaltat 1,6 Km)
Drumul comunal 65 – D.N. 66 – Ponor – Ohaba-Ponor – Federi (betonat şi IBU 4,5
Km)
Drumul comunal 71 – Hobiţa - Uric
Drumul comunal 72 – Ruşor – Şerel
Drumul comunal 73 A – Băieşti
În interiorul satelor circulaţia se desfăşoară pe străzi nemodernizate, in cea mai mare
parte cu îmbrăcăminte provizorie. Relaţia între localităţi este îngreunată de starea
proastă a drumurilor comunale, şi în special a drumului judeţean 667, care este
impracticabil cu autoturismul. S-au prevăzut ca obiective de primă importanţă
reparaţiile şi întreţinerea acestor drumuri.

Turismul

O altă activitate cu tendinţe de dezvoltare este ramura de turism şi agrement, de


sfârşit de săptămână. Pentru localitatea Pui, vecinătatea râului Strei ar oferi condiţiile
dezvoltării unei zone de agrement (ştrand amenajat, terenuri de sport, pescuit sportiv
şi sporturi nautice) activităţi care existau dar s-au pierdut din cauza staţiilor de
balastiere, care prin exploatarea iraţională uneori, au modificat în timp conformarea
cursului şi malurilor râului.

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 29


În prezent sunt formate trei zone de agrement, una în amonte de satul Uric, cea de-a
doua în jurul localităţii Ohaba Ponor, iar cea de-a treia în amonte de localitatea
Hobiţa . Există o zonă montană de agrement în masivul Retezat, la cabana Baleia,
însă calea de acces este greu accesibilă, deşi este de categoria drumurilor judeţene.

Funcţionarea dominantă a comunei Pui este reprezentată de zona de agrement,


recreere, sport şi turism

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 13/1997 s-au conturat zonele de protecţie a
patrimoniului natural, din care fac parte Parcul Natural Grădiştea Muncelului –
Cioclovina, Zona Tampon a Parcului Naţional Retezat care se află pe teritoriul
comunei Pui.
Începând din anul 1999 s-a înfiinţat Administraţia Parcului Naţional Retezat,
constituită în cadrul Direcţiei Silvice Deva, care îşi desfăşoară activitatea de
implementare a proiectului Managementul conservării biodiversităţii, ce cuprinde o
strategie a conservării mediului natural şi includerea într-un sistem naţional de arii
protejate. Această planificare a activităţilor specifice Parcului, cât şi a zonelor sale
limitrofe, prin aplicarea managementului conservării biodiversităţii va avea un impact
pozitiv în dezvoltarea viitoare a turismului în zonă.

Conform datelor furnizate de Ministerul Culturii şi Cultelor, pe teritoriul comunei Pui


sunt următoarele monumente şi situri arheologice, conform Listei Monumentelor
Istorice 2004:

Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare


HD-I-s-A-03202 Situl arheologic de la Sat OHABA „Peştera Bordu -
Ohaba Ponor, punct PONOR; comuna Mare”
„Peştera Bordu Pui
Mare”
HD-I-s-A- Aşezare Sat OHABA „Peştera Bordu Neolitic
03202-01 PONOR; comuna Mare”
Pui
HD-I-s-A- Aşezare Sat OHABA „Peştera Bordu Paleolitic
03202-02 PONOR comuna Mare”
Pui
HD-II-m-B- Casă Sat Galaţi; comuna Nr. 30 Sec. XIX
03315 Pui
HD-II-a-B- Ansamblu rural Pui Sat Pui; comuna Pui Zona de S-E a Sf. sec.
03418 localităţii, cu str. XIX – înc.
Morilor (până la nr. sec. XX
31) şi Republicii
(până la nr. 75)
HD-II-m-B- Casă Sat Pui; comuna Pui Nr. 70-72 Sec.
03419 XVIII
HD-II-m-B- Casă Sat Pui; comuna Pui Nr. 73 Sec.
03420 XVIII
HD-II-m-B- Biserica „Pogorârea Sat Ponor; comuna Nr. 12 Sec.
03416 Sf. Duh” Pui XVIII
Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 30
Zone de protecţie a patrimoniului natural:

Conform Legii nr. 5/2000 din 06/03/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional, Fânaţele Pui din Comuna Pui (13,00 ha), este zonă protejată.

Ariile naturale protejate (în toate cazurile monumentele necesită delimitarea zonei de
protecţie, restaurare, conservare şi punere în valoare):

 Rezervaţia naturală Peştera Şura Mare, rezervaţie speologică de grad IV


Peştera Şura Mare cunoscuta si sub numele de Ohaba-Ponor este situata in vestul
Munţilor Şureanu, pe cursul paraului Lunca Ponorului. Pestera se afla pe
teritoriul satului Ohaba-Ponor, comuna Pui din judetul Hunedoara. Lungimea
pesterii este de aproximativ 4500 metrii, intrarea se face printr-un portal de mari
dimensiuni (37 metrii inaltime si 12 m latime), galeria principala de 2-3 m latime si
30 de metrii inaltime este strabatuta de raul Ohaba, care formeaza o serie de cascade
si un lac interior. Pe parcurs exista mai multe sali de mari dimensiuni dintre care cea
mai mare are 45 m lungime, 35 m latime si 30 m inaltime. De asemenea pe parcurs
vizitatorul poate intalni o serie de stalagmite de 4-5 metrii inaltime si blocuri de
prabusire.
In peştera Şura Mare se afla cea mai mare colonie de lilieci din România, in total
peste 10000 de lilieci. Printre acestia a fost identificat si Pipistrellus pipistrellus -
cel mai mic exemplar de liliac din Europa. Colonia de lilieci este interesanta si prin
faptul ca intra in hibernare pe timpul ierni. Pe depozitele de gunoi rezultate de la
acesti lilieci se dezvolta numeroase insecte, crustacee si fluturi. Şura Mare este o
pestera greu accesibila, fiind explorata pentru prima data in 1929.

 Punctul fosilifer Ohaba Ponor, rezervaţie paleontologică de grad IV

 Parcul Naţional Grădiştea Muncelului – Cioclovina


În Carpaţii Meridionali, la circa 250 de kilometri nord-vest de Bucureşti, se află una
dintre cele mai complexe arii protejate din România. Este vorba de Parcul Natural
Grădiştea Muncelului – Cioclovina. Acesta cuprinde, laolaltă, obiective de o
deosebită importanţă arheologică, antropologică, etnografică, geologică, speologică,
faunistică şi floristică.

În parc este localizat sistemul celor 8 cetăţi fortificate din jurul capitalei politice,
culturale şi religioase a Daciei antice, Sarmizegetusa. Complexul antic constituie,
practic, unul dintre obiectivele principale ale conservării în Parcul Natural Grădiştea
Muncelului – Cioclovina. Cercetarea siturilor arheologice din zonă este în curs,
săpăturile scoţând la iveală, an de an, noi dovezi privind locuirea acestor munţi din
cele mai vechi timpuri.

Este recunoscută şi valoarea floristică a parcului. Dintre speciile endemice întâlnite


Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 31
aici menţionăm crucea-voinicului (Hepatica transsilvanica), cimbrişorul (Thymus
comosus) şi brusturul negru (Symphytum cordatum). Avem şi o serie de specii rare,
precum Dianthus petraeus, Sesleria rigida, Floarea de colţ, Anacamptis pyramidalis şi
Herminium monorchis.

Fauna este, de asemenea, foarte bine reprezentată. Sophnochaeta dacica, specie


endemică identificată in Peştera Tecuri, Duvaluis budai, specie rară, care trăieşte în
Peştera Ponorici, şi Procerus gigas, cel mai mare gândac din România, sunt doar
câteva dintre speciile de coleoptere care pot fi întâlnite in acest parc natural.

Dacă peştii, amfibienii şi reptilele de aici nu ies din tiparele zonelor de munte,
surprinde diversitatea păsărilor. Uliul porumbar (Accipiter gentilis) şi acvila mică
(Hieraetus pennatus) sunt doar două dintre speciile deosebite din zonă. Sunt şi multe
mamifere, precum ursul (Ursus arctos), lupul (canis lupus), râsul (Lynx lynx) sau
pisica sălbatică (Felis silvestris).

Principalele ecosisteme din Parcul Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina sunt


pădurile de fag, urmate de cele de molid. La fel de importante sunt şi ecosistemele
cavernicole. Intr-o proporţie mai mică sunt prezente ecosistemele acvatice.

 Zona tampon a Parcului Naţional Retezat

Parcul Naţional Retezat se află în zona masivului muntos cu acelaşi nume, aparţinând
de Carpaţii Meridionali, în partea de sud-vest a României.

Importanţa florei, faunei şi frumuseţea deosebită a peisajului de aici au convins


autorităţile române, încă din anii ’20, de necesitatea protejării acestei zone. Astfel, a
fost primul parc naţional din România, constituit ca atare în 1935.

Zona Retezatului este renumită mai ales datorită caracteristicilor sale hidrologice. Pe
de o parte, regiunea este obârşia multor râuri care se varsă în Mureş sau Jiu, două
dintre principalele ape curgătoare ale României. Atracţia cea mare este reprezentată,
însă, de numeroasele lacuri glaciare. Aici există circa 100 de lacuri, dintre care 40
sunt mari sau mijlocii. Mai există 18 lacuri mici, însă permanente, alături de alte 40
foarte mici, care seacă în sezonul cald.

Fauna este extrem de bogată. Dintre cele peste 150 de specii de vertebrate, 26 sunt
mamifere. Dintre reptile, două sunt considerate specii rare şi aflate în pericol: şarpele
lui Esculap (Elaphe longissima) şi vipera cu corn (Vipera ammodites). Între speciile
rare de pasări, avem ciocârlia urecheată (Eremophila alpestris), acvila de munte
(Aquila chrysaetos) şi acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina).

Dintre mamifere, trebuie remarcate două specii de lilieci, şi anume liliacul mare cu
potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum) şi liliacul pitic (Pipistrellus pipistrellus). Nu

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 32


lipsesc ierbivorele mari precum capra neagră (Rupicapra rupicapra) şi cerbul carpatin
(Cervus elaphus).

1. Peşteri cu urme de locuire.

a) Peştera Federi.
În acest punct s-au descoperit materiale ceramice specifice epocii bronzului, cultura
Wietenberg.
b) Peştera Nr. 1 de la Coasta Vacii de la Federi.
Peştera se află în Munţii Sebeşului, bazinul Ohaba, sub înălţimea Fruntea Mare.
Aceasta este şi mai mare decât prima. Aici s-au descoperit unelte şi arme paleolitice.
În peşteră se află materiale arheologice din paleolitic (cultura Aurignaciană) până în
eneolitic târziu (cultura Coţofeni), începutul epocii bronzului, dar şi din epoca
prefeudală (secolele VIII-X d.Chr.).
c) Peştera Nr. 2 de la Coasta Vacii de la Federi.
Peştera se află în Munţii Sebeşului, bazinul Ohaba, sub înălţimea Fruntea Mare, sub
Peştera Nr. 1.
Aici s-au descoperit materiale cioplite musteriene, dar şi straturi de arsură.

d) Peştera Nr. 3 de la Coasta Vacii de la Federi.


Peştera se află în Munţii Sebeşului, bazinul Ohaba, sub înălţimea Fruntea Mare, în
stânga Peşterii Nr. 2.
De aici provin câteva răzuitoare musteriene.

e) Peştera Cocoşului sau Gaura Cocoşului de la Federi.


Cavitatea se află localizată în Munţii Sebeşului, bazinul Ohaba, Dealul Piatra
Muntenilor, în faşa peşterilor de la Coasta Vacii.
Urmele de aici sunt musteriene, aurignaciene, eneolitice finale, de epoca bronzului
(cultura Wietenberg), dacice şi de epocă romană.
În anul 1940-1941 s-a descoperit craniul unei femei, în vârstă de 30-40 de ani, de tip
Homo sapiens fossilis.

f) Peştera Nr. 1 din Piatra Muntenilor sau Coridorul din Piatra Muntenilor.
Peştera se află în Munţii Sebeşului, bazinul Ohaba, Dealul Piatra Muntenilor, lângă
peştera Gaura Cocoşului.
Aceasta este şi mai mare decât prima. Aici s-au descoperit unelte şi arme paleolitice
(cultura Musteriană). În peşteră se află materiale arheologice din neolitic şi eneolitic,
începutul epocii bronzului, perioada romană şi cea medievală.

2. Vestigii preistorice.
a) Pe valea râului care izvorăşte din Piatra Muntenilor s-a descoperit ceramică
Coţofeni.

3. Vestigii dacice.
Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 33
a) Punctul Izvor.
La 400 m de izvor, la nord de sat, spre Pui – Ponorici se află valuri de pământ dacice.

4. Vestigii de epocă romană.


Punctul Dealul Padeş sau Sub Padeş. Aici, la circa 400 m est de cătun, a funcţionat
un castru roman.

5. Mine şi cariere.
Punctul Fâneaţă. La 600 m de Sălaşul lui Iosif Murgoi s-a descoperit un atelier
pentru prelucrarea fierului dacic. Zăcămintele de fier din zonă se află la circa 10 km
de Rudele, „faţă-în-faţă” cu acest obiectiv (minereurile se găsesc în două locuri).

6. Vestigii medievale (Galaţi - Comuna Pui)


Biserica de zid dispărută este construită în secolul XVI d.Chr. În jurul ei există o
necropolă relativ bogată. În localitate mai există o biserică de lemn nepublicată.

Alte obiective turistice, istorice şi arheologice:

 la Pui, pe malul drept al Streiului au fost sesizate resturi de construcţi romane


iar pe cel opus, pe “Magura”, întâlnim fosile din cretaceu (Acteonella);
 satul Râu Barbat a fost cunoscut ca o puternică aşezare cneziala. Un document
din anul 1412 ne vorbeşte de un proces de proprietate dintre protopopul român
Dobrota şi cneazul Leel şi fiul său Barb. Probabil că de la acest Barb şi-a
primit Râu Barbat numele. Pe vârful dealului împadurit deasupra satului au fost
constatate urme romane. Pe aici urcă drumul spre cabana Baleia, singura
unitate de cazare publică din zonă.

Scurtă descriere a activităţilor socio-cultural - educative şi/sau recreative ce sunt


organizate pe raza comunei:

- Zilele comunei Pui – 15 august


- Serbari de 8 marie, 1 iunie, sfarsit de an scolar
- Targ saptamanal
- Targ anual de toamna -14 octombrie – „Vinerea mare”
- Targ anual de primavara – 1 mai – „Armindeni”
- Nedei organizate in fiecare sat in perioada dintre Pasti si Rusalii
- Balul martisorului 1 martie si manifestari de ziua femeii - 8 martie

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 34


Servicii publice:

Dintre serviciile publice de stat, în PUI se află unitate proprie de Poliţie,


servicii de telecomunicaţie şi poştă, un dispensar, două cabinete medicale, serviciul
de ambulanţă şi postul de jandarmi.

Salubritate

Serviciul de salubritate se desfasoara prin derularea unui contract cu firma de


salubritate SC BUCURA PREST HATEG
Gunoiul menajer se colecteaza in pubele si containere ecologice. Colectarea
momentan, nu se face selectiv.

Alimentare cu apă potabilă

În prezent sunt alimentate cu apa, prin reteaua de alimentare in sistem centralizat a


comunei, satele Pui, Hobita, Rau Barbat, Galati. Captarea se face din Raul Barbat in
amonte de satul Hobita, unde se afla si statia de tratare. Apa tratata este stocata in
doua rezervoare de 200 mc fiecare. Lungimea retelei de aductiune este de iar
lungimea retelei de distributie este de 21 km.
- din aceasi retea se alimenteaza si satul Ponor, investitie realizata in proportie de
90%, rezervorul de stocare a apei pentru satul Ponor fiind de 100 mc
- de asemenea este in executie reteaua de alimentare cu apa in sistem centralizat a
satelor Serel, Rusor, Baiesti , avand doua rezervoare de 200 mc, captarea se face din
paraul Serel, statia de tratare in amonte de satul Serel, lungimea retelelei de aductiune
800 m, statie de tratare in satul Serel, lungimea retelei de distributie 10.573 m

În restul satelor aparţinătoare comunei Pui, nu există alimentare cu apă în sistem


centralizat, alimentarea cu apă a locuinţelor făcându-se din fântâni individuale.

Necesități investiționale (înființare/extindere, etc.), conform tabel:

Situația actuală a REȚELEI/SISTEMULUI DE APĂ POTABILĂ


pentru fiecare localitate a comunei

Nr. Localitate/sat Număr de Lungime retea (m)


crt case/gospodării
Existenti Potentiali Existenta Propusa
racordati (viitori)
pentru
racord
1 Pui 829/ /341 3581 3600
2 Baiesti /118 1639 2000
3 Federi /115 - 16000
4 Fizesti /152 - 18000
Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 35
5 Galati 512 /198 - 4122
6 Hobita 205 /63 1310 1310
7 Ohaba Ponor /92 1200 3000
8 Ponor 135 /135 5287 2750
9 Rau Barbat 208 /92 1756 1756
10 Rusor /112 2420 3000
11 Serel /165 - 4290
12 Uric /92 3000 3500

Canalizare menajeră și pluvială

Reteaua de canalizare se afla în faza de finalizare numai in centru de comuna Pui.


Statia de epurare este in satul Galati, în restul localităţilor aparţinătoare nu există în
prezent canalizare în sistem centralizat.

Situația actuală a REȚELEI/SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERĂ


pentru fiecare localitate a comunei
Nr. Localitate/sat Număr de Lungime retea (m)
crt case/gospodării
Existenti Potentiali Existenta Propusa Posibilitatea de
racordati (viitori) racord la statie
pentru epurare a apelor
racord uzate existenta
sau propusa,
localizare?

1 Pui 67 /341 300 3600 La statia de


epurare care se
afle in
constructie sat
Galati
2 Baiesti - /118 - 2000 -
3 Federi - /115 - 16000 -
4 Fizesti - /152 .- 18000 -
5 Galati - /198 - 4122 -
6 Hobita - /63 - 1310 -
7 Ohaba Ponor - /92 - 3000 ---
8 Ponor - /135 - 2750 -
9 Rau Barbat - /92 - 1756 -
10 Rusor - /112 - 3000 -
11 Serel - /165 - 4290 -
12 Uric - /92 - 3500 -

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 36


CANALIZARE A APELOR PLUVIALE pe raza Comunei:

Canalizarea apelor pluviale se face prin rigole de scurgere in lungime aproximativa


10 km, s-au prin santuri de scurgere.

Energie electrică

Localitatea Pui este străbătută de o serie de reţele electrice de înaltă tensiune


110kV,medie tensiune 20kV şi joasă tensiune 0,4kV.
Sursa de alimentare este staţia de transformare de 110/20kV, amplasată lângă calea
ferată, în estul localităţii Galaţi, staţie ce deserveşte cu energie electrică satele din
zona sudică a judeţului Hunedoara, inclusiv localitatea Pui.
În general, liniile electrice de înaltă tensiune au traseul peste terenuri agricole şi se
apropie de zonele locuite la limitele permise de lege.
Liniile electrice de joasă tensiune sunt amplasate de-a lungul străzilor, alimentând cu
energie electrică consumatorii casnici, edilitari şi iluminatul public, prin branşamente
aeriene.
Posturi de transformare sunt de tip aerian, montate pe stâlpi de beton.
Puterea transformatoarelor este de 400 kW la o tensiune de 20/0,4 kV.

Alimentarea cu gaze naturale:

În prezent nu există alimentare cu gaz pe teritoriul comunei Pui. Încălzirea se face


local cu sobe alimentate cu combustibil solid.

Telefonie

Localitatea Pui are un oficiu poştal unde se află o centrală automată.


Există un număr mare de abonaţi telefonici, conectaţi la această centrală, prin cabluri
pozate în mare măsură aerian, pe stâlpii de energie electrică de joasă tensiune.
Centrul de distribuţie a energiei electrice FREE Pui dispune de o antenă pentru
comunicări prin radio – telefon.

Alte servicii publice funcționale pe raza comunei:

Serviciul de Politie locala infiintata in anul 2010,


Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă – SVSU- Interventii in caz de
incendii, calamitati, inundatii

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 37


Învăţământ şi educaţie:

În comuna Pui funcţionează câte o şcoală în fiecare localitate componentă, deci


sunt 12 astfel de instituţii de învăţământ, precum şi un număr de şapte grădiniţe.
Dintre cele 12 şcoli, două sunt cu clase I - VIII şi funcţionează în satele Pui şi Băieşti.
Comuna Pui a fost prima din judeţ care a acceptat comasarea unor clase V -VIII şi s-a
renunţat, astfel, învăţământul alternativ la acest nivel de şcolarizare.
De asemenea, elevii de ciclu gimnazial din comună, pentru a ajunge la şcolile
unde învaţă, au de parcurs distanţe destul de mari, care, socotite dus- întors, se ridică
la aproape 65 de kilometri. Comuna a primit, în urma programului derulat de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, două microbuze pentru efectuarea transportului
şcolar, fiind singura localitate din judeţ care a primit, până în prezent, mai mult de un
astfel de mijloc de locomoţie destinat elevilor.

Transportul elevilor la şcoli este realizat pe patru trasee, acestea fiind Federi -
Ohaba Ponor - Ponor – Pui; Uric - Hobiţa - Râu Bărbat – Pui; Fizeşti - Galaţi - Pui şi
Şerel - Ruşor - Băieşti, rutele fiind executate, normal, tur şi retur.

Nr. Numele Localitate/s Total Total cadre Total clase Total clase
crt. insituției at elevi/copii didactice I-IV I-VIII
(școli/grădin
ițe)
1 Scoala Pui 148 10 27 121
gradinita 16
2. Scoala Baiesti 101 6 12 89..
gradinita 13
3. scoala Federi 8 1 8 -
4. scoala Fizesti 16 2 16
5. Scoala Galati 18 2 18
gradinita 10
6. scoala Hobita 12 1 12
7. scoala Ohaba 1
Ponor
8. Scoala Ponor 27 3 27
gradinita 16
9. - Rau Barbat -
10. Scoala Rusor 16 2 16
gradinita 11
11. Scoala Serel 18 2 18
gradinita 15
12. Scoala Uric 16 2 16
gradinita 13

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 38


Situatia școlară

Observatie:
In perioada analizata se remarca o scadere a unitatilor de invatamant de la
nivelul comunei Pui, astfel ca daca in anul 2002 existau 13 unitati, in anul 2012
mai este doar 1 unitate functionala.

Observatie: Se poate remarca o scadere atat in ceea ce priveste prescolarii


inscrisi la gradinite cat si elevii din ciclul primar si gimnazial.

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 39


Observatie:
In ceea ce priveste personalul didactic la nivel prescolar se mentine constant,
fata de cel de la nivelul primar si gimanzial, care este in scadere. Indicele de
scadere este de aproximativ 50% pentru personalul gimanzial si 35% pentru
personalul din invatamantul primar.

Populatia de 10 ani si peste, dupa nivelul scolii absolvite (2011)

Observatie:
Din totalul populatiei stabile de 10 ani si peste, se poate remarca faptul ca
ponderea cea mai mare (66%) o au personele care au absolvit nivelul

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 40


secundar de invatamant, si anume: Liceu, Scoala profesionala si de ucenici,
Inferior (gimnazial).

De asemenea, realizand o comparatie intre anii 2002 si 2011 se remarca o


evolutie a nr. populatiei care a absolvit studii superioare si postliceale si o
involutie a persoanelor care nu au absolvit nici o scoala.

Mediul înconjurător

Factori de poluare ai aerului

O categorie importantă de poluatori o constituie noxele generate de traficul rutier


intens, în zonele intravilane traversate de drumuiri naţionale, zone cu precădere
rezidenţiale, neprotejate prin perdele de vegetaţie(Pui, Ruşor, Băieşti).

Factori de poluare ai solului: dejecţiile de animale, gunoiul menajer depozitat


necorespunzător în gospodăriile individuale şi platforma de gunoi neamenajată
constituie factori de poluare ai solului.
În prezent comuna Pui nu dispune de o platformă de depozitare a deşeurilor solide
amenajată conform normativelor în vigoare. Lipsa unor măsuri ferme pentru
împiedicarea depozitării gunoiului în locuri neadecvate de către agenţii economici şi
persoane private duc la poluarea şi degradarea mediului. Această platformă s-a
propus ca amplasament între localităţile Galaţi şi Ruşor, la cca 20 m de D.N. 66.

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 41


Factori de poluare a apei

Se estimează că în prezent apele din zonă nu sunt în pericol de a fi poluate, este însă
necesară întreţinerea malurilor pârâurilor şi controlul deversării deşeurilor menajere
în locuri amenajate în acest scop. Lipsa actuală a reţelelor de alimentare cu apă şi mai
cu seamă a canalizării nu răspunde cerinţelor corelate ale prevederilor Normativelor
sanitare, Legii apelor şi Legii mediului. Deversările de ape uzate în fose septice
amenajate superficial (fără hidroizolaţie), amplasate prea aproape de malurile
pârâurilor duce la degradarea calităţii apei. Lipsa unor măsuri ferme pentru
împiedicarea depozitării gunoiului în locuri neadecvate de către persoane particulare
duce la poluarea şi degradarea mediului. De asemenea improvizarea unor chioşcuri ce
desfac băuturi fără a avea grupuri sanitare riscă să conducă la prejudicierea unor zone
prin poluarea acestora.

Staţia de tratare a apei Hobiţa, aparţinând de Consiliul Local Pui, are ca sursă de
suprafaţă Râul Bărbat, din conducta de aducţiune a staţiei Sâmpetru de la Hunedoara.
Tratarea apei se face prin intermediul unei staţii de tratare, modul automat –
containerizată. Documentaţia de autorizare sanitară s-a depus în luna decembrie
2006, staţia fiind în curs de evaluare a condiţiilor igienico-sanitare de funcţionare şi
de evaluare a capacităţii de tratare concretizată prin distribuirea către populaţia din
comuna Pui, cu localităţile aferente, a unei ape tratate conform legislaţiei sanitare în
vigoare.

Pe teritoriul comunei Pui nu s-au înregistrat poluări accidentale sau accidente majore
de mediu. În prezent există următoarele arii naturale protejate :

 Parcul Naţional Retezat - în SV;


 Parcul Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina(CNGM - C) – in E;
 Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului – în N şi centru;
 Rezervaţia naturală de tip speologic Peştera Şura Mare (CNGM - C), suprafaţa
rezervaţiei, potrivit Legii nr. 5/2000, este de 5 ha;
 Rezervaţia naturală de tip botanic Fânaţele Pui (CNGM - C), suprafaţa
rezervaţiei, potrivit Legii nr. 5/2000, este de 13 ha;
 Rezervaţia naturală de tip paleontologic Locul fosilier Ohaba -Ponor (CNGM -
C), suprafaţa rezervaţiei, potrivit Legii nr. 5/2000, este de 10 ha;
 Suprafaţa totală a Parcului Naţional Retezat şi a Parcului Natural Grădiştea
Muncelului – Cioclovina, cât şi parte din suprafaţa Geoparcului Dinozaurilor
Ţara Haţegului, care se suprapune comunei Pui, sunt incluse propunerilor de
situri din partea României pentru reţeaua ecologică europeană Natura 2000;

Ca disfuncţionalitate, se semnalează lipsa spaţiilor verzi amenajate şi a dotărilor de


agrement şi sport. Condiţiile naturale permit dezvoltarea unor zone de agrement.
De asemenea, se constată alăturarea unor funcţiuni incompatibile şi lipsa perdelelor
de protecţie vegetală (zone de locuit de-a lungul drumurilor cu trafic intens).

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 42


S-au identificat ca principali factori de risc inundabilitatea de-a lungul malurilor
râului Strei, ce poate afecta construcţiile amplasate în luncă şi alunecările de teren,
prezente în zonă. O problemă cu care se confruntă relativ frecvent aceste localităţi
este inundarea terenurilor agricole în zonele unde diguri existente pe malul râului
Strei sunt degradate sau nu există îndiguiri, sau în locurile de confluenţă ale apelor,
care nu au cursul regularizat şi malurile îndiguite.

Solul prezintă alunecări de teren cu precădere în unele zone, pe văi, în satele Federi şi
Fizeşti.

Patru din localităţile comunei Pui s-au dezvoltat în lunca râului Strei: Pui, Ponor,
Galaţi, Băieşti, Ruşor, ceea ce conferă iniţial atât sursa de apă, cât şi terenul fertil
necesar lucrărilor agricole. O altă problemă cu care se confruntă relativ frecvent
aceste localităţi este inundarea terenurilor agricole în zonele unde digurile existente
pe malurile râului Strei sunt degradate sau nu există îndiguiri. Lucrările
hidroameliorative – îndiguiri sunt necesare în lunca Streiului.

Din punct de vedere seismic, zona se încadrează în zona F de intensitate seismică,


prezentând valori pentru coeficienţii Ks-0,08 şi Tc-0,7 sec(perioada de colţ), conform
Normativ P100/92 şi gradul 6 de intensităţi macroseismice conform STAS 11100/1-
77.

Situaţia Socială

Situatie socială – statut economic populatie (populatie activă și inactivă)

Observatie:
Analizand ponderea populatiei active in totalul populatiei din Comuna Pui se
poate spune reprezinta 46 % fata de populatia inactiva 54%.

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 43


Clasificand populatia activa in 2 categorii se observa ca doar 5% reperzinta
someri, iar resstul populatiei active fiind ocupate.

Populatia inactivă pe categorii:

Observatie:

Din totalul populatiei inactive se poate vedea urmatoarea clasificare:


- 34% - pensionari;
- 29% - elevi/studenti;
- 14% - intretinuti de alte persoane;
- 8% - Casnice;

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 44


Rata somajului, raportata la populatia active si numarul de someri
indemnizatie , situatie comparativa 2004, 2006, 2013

Observatie:

Rata somajului in Comuna Pui in anul 2013este de 5,98%, cu mult in scadere


fata de anii 2006 si 2004, raportată la populaţia activă şi numărul de şomeri
indemnizaţi.

Situaţia şomajului (someri indemnizati si neindemnizati) – Situatie AJOFM,


grafic comparativ (procent si numar) pentru 2004, 2006 si 2013

Observatie:
Situatia somajului este prezentata in cele 2 grafice de mai sus, astfel ca din
totalul de 183 de someri doar un procent de 28% sunt indemnizati.
Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 45
Forta de munca, un grafic cu total salariati si situaţia salariaţilor pe domenii de
activitate (2011)

Observatie:
Avand in vedere populatia ocupata dupa statutul profesional avem
urmatoarele: 38% - Salariati; 37% - lucratori pe cont propriu; 24%
Lucratori familiali (neremunerati); 1% Patroni/angajatori.

Observatie: Din graficul de mai sus se poate remarca cea mai mare pondere a
salariatilor o reprezinta personalul din domeniul – invatamantului (27%) urmat de
- transport si depozitare(18%) si cei din industrie(13%).

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 46


Scurtă descriere privind structura categoriilor sociale vulnerabile şi defavorizate
și/sau asistați sociali de pe raza comunei:
- Asistati sociali – 38 persoane
- Comunitati de etnie roma in satele Hobita, Galati, Rusor, Uric – beneficiari de
ajutor social, ajutoare pentru incalzirea locuintei, coditii de locuit insalubre

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 47


II. ANALIZA SWOT

SWOT Factori pozitivi Factori negativi


Factori Puncte tari: Puncte slabe:
interni
CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

- Existența cadrului legal privind autonomia - Posturi din organigrama Primăriei nu


financiară și administrativă la nivelul sunt ocupate în prezent, din cauza
autorităților administrației publice locale. constrângerilor legale și bugetare, ceea
- Continuarea tendinței de descentralizare a ce îngreunează furnizarea unor servicii
serviciilor publice, în virtutea principiului publice de calitate.
subsidiarității și pentru a asigura o - Scăderea salariilor din sistemul public a
adaptare mai bună și mai rapidă la nevoile condus la scăderea capacității
locale; administrative la nivel local.
- Existența unui program operațional - Capacitate administrativă redusă de a
dedicat capacității administrative; genera venituri proprii și de a absorbi
- Existența unui mecanism de determinare a fonduri nerambursabile;
autorităților administrației publice locale - Cheltuieli reduse cu investițiile;
de a crește gradul de colectare a - Climatul general de suspiciune faţă de
impozitelor și taxelor locale; alocarea de fonduri către autorităţile
- Cadrul legal favorabil încheierii unor locale;
parteneriate în vederea aplicării și - Dotări tehnice și tehnologice insuficiente
implementării de proiecte finanțate din și/sau depășite moral, aplicații
fonduri structurale și/sau în vederea informatice insuficiente sau realizate
dezvoltării și prestării de servicii în într-o manieră care nu permite
comun; centralizarea, interconectarea și
- Experiența dobândită în cadrul proiectelor interpretarea integrată a datelor;
cu diferite surse de finanțare externă; - Definire incompletă a prerogativei de
- Existența cadrului legal care permite putere publică;
autorităților administrației publice locale - Influenţa şi presiunile factorului politic;
să utilizeze instrumente pentru - Cooperare interinstituţională inadecvată;
eficientizarea furnizării serviciilor publice; - Insuficienţa informaţiilor cu privire la
- Creşterea transparenţei privind organizarea utilizarea instrumentelor de management
concursurilor de recrutare şi promovare; al calităţii în administraţia publică;
- Existența unui cadru legal care - Lipsa unor sisteme și proceduri de
favorizează/permite accesul cetățenilor la monitorizare și evaluare, inclusiv
informații de interes public, garantează participativă, a performanței furnizării
transparența decizională, asigură serviciilor publice;
respectarea integrităţii în exercitarea - Lipsa standardelor de calitate orientate
funcţiilor şi demnităţilor publice; spre rezultatele serviciilor publice;
- Existența unor angajamente prin care - Utilizarea redusă a parteneriatelor public-
România își asumă priorități majore privat în vederea eficientizării procesului
precum: sporirea gradului de de furnizare a serviciilor publice;
disponibilitate a datelor publice deschise - Legislaţie secundară privind funcţia
puse la dispoziție de autoritățile publice, publică şi funcţionarii publici care nu
creșterea integrității publice, gestionarea mai corespunde cu realitatea;
eficientă a fondurilor publice, consolidarea - Restricţionarea ocupării prin concurs a
responsabilității corporative; posturilor vacante;
- Asigurarea transparenţei şi deschiderii - Recrutare bazată pe evaluarea strictă a
către mass-media şi societatea civilă; cunoştinţelor în dauna potenţialului şi
- Implicarea directă sau indirectă în proiecte abilităţilor;

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 48


şi activităţi importante cu impact în planul - Lipsa de atractivitate din punct de vedere
modernizării şi eficientizării instituţionale financiar pentru ocuparea unei funcţii
şi asupra societăţii civile; publice;
- Existenţa unui cadru legislativ privind - Sistem de carieră bazat pe vechime în
managementul situaţiilor de urgenţă; detrimentul performanţelor, cu
- Capacitatea de intervenţie operativă în consecinţe în ceea ce priveşte
situaţii de urgenţă, la un nivel acceptabil; demotivarea personalului;
- Cultivarea iniţiativei personale în cadrul - Reglementare insuficientă în ceea ce
domeniului situaţiilor de urgenţă; priveşte oportunitatea reorganizărilor
- Posibilităţi de pregătire profesională a instituţionale şi eliberările din funcţia
personalului; publică;
- Disponibilitatea pentru colaborarea cu - Grad ridicat de subiectivism în evaluarea
parteneri interni şi externi; performanțelor profesionale individuale;
- Parteneriate cu instituţii publice, ONG-uri - Formalism în evaluarea gradului de
şi organizaţii internaţionale; atingere a obiectivelor individuale,
- Capacitatea de a atrage, de a coordona, însoţită, în multe situaţii, de stabilirea
implementa şi monitoriza resurse defectuoasă şi nerealistă a acestora;
financiare externe; - Lipsa unei reglementări cu privire la
perioada minimă obligatorie anuală de
perfecţionare profesională;
- Lipsa resurselor financiare sau
insuficientă alocare a resurselor bugetare
pentru perfecţionarea funcţionarilor
publici și a personalului contractual;
- Nivel scăzut de informatizare. Lipsa
informatizării circuitului documentelor în
cadrul primăriei;
- Calitatea redusă a acțiunilor de informare
și consultare realizate;
- Subdimensionarea structurilor din
domeniul ordinii publice şi siguranţei
cetăţeanului, pe fondul restructurărilor
realizate, raportat la dinamica
elementelor situaţiei operative;
- Resurse financiare şi logistice
insuficiente, spaţii insuficiente, destinate
desfăşurării activităţilor structurilor cu
atribuţii în domeniul ordinii publice şi
siguranţei cetăţeanului;
- Dificultăți în corelarea nivelului de
expertiză al specialiștilor TIC cu evoluția
tehnologiilor și a standardelor în
domeniu, în condițiile lipsei alocărilor
financiare în acest scop;
- Acțiunile de vizibilitate și sensibilizare și
parteneriatele cu instituții și ONG-uri
sunt puțin valorificate;
- Infrastructura de comunicaţii şi
tehnologia informaţiei nemodernizată;
- Nefinalizarea operaţionalizării serviciilor
voluntare pentru situaţii de urgenţă, ca
urmare a insuficienţei resurselor

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 49


financiare alocate în acest scop;
- Dotare deficitară cu autospeciale de
intervenţie, precum şi insuficienţa
resurselor financiare şi logistice alocate
pentru asigurarea disponibilităţii
autospecialelor de intervenţie;
- Slaba pregătire a personalului în
cunoaşterea limbilor străine;
- Formarea profesională continuă nu
răspunde unor nevoi riguros determinate;
- Organizare deficitară în domeniul
arhivării documentelor (lipsa spaţiilor de
depozitate şi a unui sistem electronic de
arhivare);
- Încărcarea mare a personalului existent,
atribuirea dezechilibrată a sarcinilor,
responsabilități neclare;
- Existența unui număr semnificativ de
sarcini administrative;
- Lipsa de motivare a personalului, în
condițiile unor salarii foarte mici;
- Proces dificil de derulare a achizițiilor
publice, care îngreunează întregul sistem
de implementare a fondurilor .

INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU


ÎNCONJURĂTOR ÎNCONJURĂTOR

- există infrastructură stradală în centrul - lipsa unei gropi de gunoi ecologice


comunei Pui - lipsa de fonduri şi surse de finanţare pentru
- majoritatea drumurilor comunale sunt incluse dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii
în programe de modernizare - lipsa unei infrastructuri stradale moderne şi
- existenţa de pubele ecologice amplasate la în extindere
agenţii economici din comună - drumuri nemodernizate la sate
- amplasarea de containere ecologice la - investiţii reduse în sectorul infrastructurii
particulari - stare necorespunzătoare a drumurilor
- există o staţie de tratare a apei potabile în - lipsa unei platforme de gunoi
localitatea Hobiţa - lipsa canalizării şi a resurselor de apă
- zonă protejată cu suprafaţă întinsă - lipsa surselor de informare, datorită absenţei
- Comuna Pui este electrificată internetului.
- majoritatea drumurilor din sate sunt asfaltate - management şi gestionare deficitară a
- spaţii verzi/locuitor mari deşeurilor
- reţea hidro bogată - investiţii mici în sectorul de protecţie a
mediului

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 50


AGRICULTURĂ, DEZVOLTARE AGRICULTURĂ, DEZVOLTARE
RURALĂ ŞI TURISM RURALĂ ŞI TURISM

- existenţa unei suprafeţe agricole mari - acces greoi la sursele de finanţare


- teren productiv pe lunca Streiului si Rîu - suprafeţe întinse de teren nelucrate
Bărbat - împăduriri necontrolate
- potenţial turistic mare - numar redus de servicii turistice ce pot fi
- zonă turistică cu posibilităţi de dezvoltare puse la dispozitia turistilor;
- existenţa rezervaţiilor naturale: Parcul - slaba promovare a patrimoniului cultural,
Naţional Retezat, Parcul Natural Grădiştea – peisagistic, a diverselor trasee turistice etc.;
Muncel si a Geoparcului Dinozaurilor - capacitate insuficientă de cazare pentru
- potenţial piscicol mare turişti
- forma de relief corespunzătoare dezvoltării - turismul lipseşte aproape în totalitate
agriculturii, creşterii animalelor şi - publicitate insuficientă pentru promovarea
agroturismului rezervaţiilor naturale
- teren fertil peste media judeţului; - numar mic de locuri de recreere,
- suprafaţă mare de teren agricol; divertisment, de practicarea a diverselor
-calitatea superioară a terenurilor agricole; sporturi în mediul
- potenţial agricol. rural în raport cu potentialul turistic al zonei
- situri arheologice; rurale;
- zonă atractivă din punct de vedere turistic şi - lipsa capacităţii de prelucrarea produselor
peisagistic. animaliere
- puncte de atracţie, rezervaţii şi monumente - lipsa canalizării şi a resurselor de apă
istorice: Rezervaţia naturală Peştera Şura Mare, - lipsa surselor de informare, datorită absenţei
rezervaţie speologică de grad IV internetului.
Punctul fosilifer Ohaba Ponor, rezervaţie - drumuri nemodernizate la sate
paleontologică de grad IV - potenţial turistic nevalorificat corespunzător
Parcul Naţional Grădiştea Muncelului – - lipsa publicităţii locurilor cu potenţial
Cioclovina turistic mare.
Zona tampon a Parcului Naţional Retezat, etc.

ECONOMIA ŞI MEDIUL DE AFACERI ECONOMIA ŞI MEDIUL DE AFACERI

- acces la drumul naţional DN 66 care face - nu există forţă de muncă disponibilă


legătura între centrul judeţului Hunedoara şi - accesul dificil al IMM - urilor şi
centrul ţării producătorilor agricoli la sursele de finanţare
- existenţa în zonă a unor investiţii în domeniul - dificultatea acaparării pieţii de desfacere
forestier - insuficienta dezvoltare a parteneriatului
- fond forestier bogat şi personal calificat în public-privat
domeniu - posibilitate redusă de cofinanţare de la
- exploatarea produselor de balastiere bugetul local a proiectelor
- există proiecte de investiţii pentru - acces dificil la informaţie în domeniul
construirea de hale de producţie industrială şi afacerilor
spaţii de expunere - nr. scăzut al întreprinzătorilor privaţi cu

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 51


- existenţa unei cooperative de credit şi a unui capital mare;
CEC. - nr. scăzut al unităţilor ce oferă servicii de
- deschiderea autorităţilor locale pentru cazare şi masă.
dezvoltarea comunităţii de afaceri. - infrastructura bancara şi de asigurări slab
dezvoltată
- potenţial economic slab promovat
- lipsa unor spaţii adecvate pentru unităţile de
prestări servicii
- nivel redus de investiţii în IMM
- număr redus de IMM-uri/microîntreprinderi
de interes local;
- spirit antreprenorial slab dezvoltat.
- acces dificil la sistemele de creditare
- slaba valorificare a resurselor naturale si a
materiilor prime din mediul rural.

SOCIAL ŞI RESURSE UMANE SOCIAL ŞI RESURSE UMANE

- existenţa unui compartiment specializat şi - lipsă locuri de muncă


bine pregătit în cadrul Primăriei - lipsa programelor de integrare în societate a
- existenţa personalului calificat care s-a retras persoanelor cu probleme
la ţară după disponibilizările masive din - accesul dificil pentru anchetele sociale la
centrele industriale din judeţ domiciliul solicitanţilor de ajutor social
- înfiinţarea şi funcţionarea unui azil de bătrâni - capacitate redusă de cazare a persoanelor
în satul Rîu Bărbat, cu un personal calificat vârstnice
- existenţa de dispensare medicale , şcoli, - lipsa infrastructurii de informare prin
grădiniţe , biserici. internet
- tineri cu studii superioare - buget local cu resurse reduse
- tineri care doresc să se perfecţioneze în - ponderea crescută a populaţiei inactive 55%
anumite domenii. - inexistenta unui serviciu social de îngrijire
- funcţionarea Compartimentului Asistenţă la domiciliu a persoanelor vârstnice
Socială din cadrul Primăriei - procent ridicat de persoane vârstnice cu
- colaborare eficienta cu structurile judeţene venituri reduse
pentru problemele sociale - lipsa unor unităţi care să furnizeze servicii
- reţea de învăţământ şcolar adaptată condiţiilor sociale (Centre de reconversie profesională,
zonei (învăţământ gimnazial) etc.);
- azilul de bătrâni din satul Rîu Bărbat, - lipsa cunoştinţelor specifice pentru
funcţionează la parametrii foarte buni. dezvoltarea afacerilor si crearea de noi locuri
- distribuţia echilibrată a populaţiei după sexe de munca;
- forţă de muncă bine calificată şi instruită. - investiţii scăzute în resursele umane;
- fluctuaţia populaţiei bine pregătite înspre
alte zone.

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 52


EDUCATIE, CULTURA SI SPORT EDUCATIE, CULTURA SI SPORT
- existenţa unui program de modernizare şi - dotarea şi modernizarea şcolilor şi
reabilitare a şcolilor din Pui, Ruşor, Uric, grădiniţelor este precară
Ponor, Băieşti şi Galaţi. - lipsa de fonduri în domeniu
- introducerea reţelei de cablu şi internet în - fluctuaţia cadrelor didactice
şcoli - baza materială insuficientă sau uzată fizic şi
- existenţa unei baze sportive depăşită tehnic în unităţile de învăţământ
- construcţie sală de sport - implicare redusă a cetăţenilor la viaţa
- organizarea unor evenimente specifice: târguri asociativă
şi nedei, sărbătorile comunei, etc. - lipsa unor programe/activităţi de angrenare a
- personal didactic din şcoli şi grădiniţe bine comunităţii locale în rezolvarea unor
pregătit probleme ale comunităţii şi luarea deciziilor.
- existenta unui număr corespunzător de unităţi
de învăţământ
- infrastructură de educaţie, cultură şi sport
relativ bună.
- organizare de evenimente locale:
1 mai – „Zilele comunei Pui”
14 octombrie – „Nedeea în Pui”
- organizare de manifestări sportive:
- Competiţiile de fotbal inter-sate, campionat
(cupa măgura Pui)
- competiţii de atletism inter-şcoli
- competiţii de şah inter-şcoli

Factori Oportunităţi: Ameninţări (Riscuri/Pericole):


externi
CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

- Dezvoltarea sectorului tehnologiei; - Alocări insuficiente de la bugetul de stat


- informaţiilor şi comunicaţiilor; pentru realizarea obiectivelor privind
- Progresul tehnologic continuu şi transferul capacitatea administrativă.
de tehnologie şi know-how; - Capacitate administrativă redusă
- Inițiative legislative privind criza financiară - Persistența luării deciziilor de către
și insolvența unităților administrativ- autoritățile administrației publice centrale,
teritoriale; fără o fundamentare reală și bazată pe
- Preocuparea Guvernului pentru consolidarea informații relevante cu privire la
finanțelor publice și a stabilității financiare; administrația publică locală și fără o
- Preocuparea Guvernului pentru creșterea preocupare de a învăța din experiențele
gradului de colectare a taxelor și anterioare;
impozitelor; - Accentuarea crizei financiare și impunerea
- Preocuparea Guvernului pentru creșterea de către organismele internaționale de noi
gradului de absorbție a fondurilor constrângeri;
nerambursabile și stimularea investițiilor; - Instabilitatea zonei euro: accentuarea
- Posibilitatea includerii în programarea presiunilor economice asupra tuturor
viitoare a fondurilor structurale a unor statelor membre UE, inclusiv asupra
măsuri dedicate dezvoltării capacității sistemelor administrative ale acestora, care

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 53


administrative a instituțiilor din trebuie să reducă drastic costurile privind
administrația publică; administrația publică, dar, în același timp
- Implementarea sistemului de semnătură să crească eficiența activităților
electronică în relaţia cu autorităţile şi administrației și a intervențiilor statului;
instituţiile publice; - Întârzieri majore care intervin între
- Dezvoltarea unor instrumente de momentul depunerii cererilor de finanțare
management al calității; și momentul contractării proiectelor cu
- Posibilitatea finanțării proiectelor din finanțare externă, datorate cu precădere
fonduri structurale sau granturi puse la proceselor de evaluare și contractare și al
dispoziție de organizațiile internaționale celor privind achizițiile publice;
- Existenţa unor angajamente asumate la nivel - Educație civică redusă;
politic naţional cu privire la reforma - Părăsirea sistemului administraţiei publice
procesului politicilor publice la nivelul de către personalul cu experienţă relevantă
administraţiei publice; pentru sectoare de activitate mai atractive
- Preocuparea guvernului pentru din ţară sau străinătate;
eficientizarea planificării strategice și - Criza economică actuală cu restrângerile şi
sistematizarea reglementărilor (adoptarea limitările bugetare;
Codului administrativ, elaborarea și - Complexitatea decizională, birocraţia sau
adoptarea Codului finanțelor publice locale limitarea resurselor de toate tipurile, pe
și a Codului de procedură administrativă); fondul crizei economice, pot genera un
- Încurajarea de parteneriate public-private și blocaj strategic şi structural;
subcontractarea de servicii publice mediului - Complexitatea procedurilor de achiziţii
privat; poate determina prelungirea de la un an la
- Creşterea rolului societăţii civile altul a acestei activităţi şi pierderea
reprezentate prin patronat, sindicate, bugetului alocat achiziţiilor;
organizații neguvernamentale, asociaţii - Repeziciunea cu care se succed
profesionale şi a consumatorilor, alături de schimbările nu oferă timpul necesar
autoritatea publică locală; reacţiei şi există riscul apariţiei unei
- Evoluţia continuă a tehnologiei incompetenţe cauzate de faptul că ”ne
comunicaţiilor mobile care creează propunem mai mult decât putem face”;
premisele dezvoltării unei platforme de - Deciziile la nivel politic și modificările
comunicaţii mobile de bandă largă ce ar instituționale frecvente/ potențial
permite utilizatorilor acces în timp real, de nefavorabile ;
oriunde, la informaţiile de care au nevoie. - Existența unor structuri/proceduri de
- Adoptarea legii cadru privind salarizarea control etc. care îngreunează mecanismul
unitară a personalului plătit din fonduri de implementare, printr-un control/
publice; birocrație excesivă;
- Colaborarea, în domeniul funcţiei publice, - Gradul ridicat de neîncredere al populației
dintre instituţiile publice, societatea civilă, și actorilor economici în fondurile
instituţii din cadrul academic şi europene – în contextul dificultăților și
instituţii/organizaţii din afara ţării; birocrației asociate acestora, cumulat cu o
- Existența unui cadru strategic la nivel cunoaștere insuficientă a oportunităților și
european care include măsuri ce vizează beneficiilor utilizării acestor fonduri.
depășirea obstacolelor și a fragmentării
existente la nivelul Uniunii Europene –
adaptarea cadrului juridic pentru reutilizarea
datelor, mobilizarea instrumentelor
financiare în sprijinul deschiderii datelor
prin acțiuni precum crearea de portaluri
europene de date;
- Îmbunătăţirea participării populaţiei alături
de reprezentanţii structurilor din domeniul

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 54


ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului,
pentru realizarea scopului comun de
siguranţă;
- Necesitatea creşterii capacităţii de reacţie şi
intervenţie a structurilor din cadrul
Sistemului Situaţiilor de Urgenţă;
- Posibilitatea accesării altor surse de
finanţare în afara celor bugetare în vederea
derulării ritmice a planurilor logistice
multianuale;
- Posibilitatea accesării fondurilor externe
nerambursabile;
- Fructificarea interesului mass-media pentru
domeniul de activitate pentru transmiterea
de mesaje către populaţie.
- Simplificarea și revizuirea legislației
naționale în vederea facilitării implementării
fondurilor (în domeniul fiscal, achiziții
publice, control și aprobări etc)
- Eficientizarea utilizării fondurilor și
creșterea relevanței prin dezvoltarea unor
portofolii de proiecte bine puse la punct, la
nivelul tuturor Programelor Operaționale;
- Crearea unui mecanism complex de sprijin
pentru beneficiari și potențiali beneficiari, în
scopul îmbunătățirii întregului ciclu al
proiectelor finanțate din fonduri europene,
inclusiv prin facilitarea accesului la
finanțare.

INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU


ÎNCONJURĂTOR ÎNCONJURĂTOR

- posibilitatea asigurării unui transport modern - imposibilitatea asigurării susţinerii


- conştientizarea populaţiei privind necesitatea financiare în toate domeniile infrastructurii
protejării mediului - Ecologizarea zonei - educaţie ecologică insuficientă şi
- accesarea fondurilor structurale pentru reţele superficială
de apă şi canalizare în satele aparţinătoare - poluarea râului Strei
comunei Pui.
- amenajarea complexă a râului Strei, cu scopul
de a regulariza cursul şi debitul râului.

AGRICULTURĂ, DEZVOLTARE AGRICULTURĂ, DEZVOLTARE


RURALĂ ŞI TURISM RURALĂ ŞI TURISM

- posibilitatea dezvoltării unei agriculturi - dezinteresul faţă de aceste domenii duce la


moderne din perspectiva fondurilor ptr. posibilitatea ca să nu fie valorificate în
dezvoltarea rurală totalitate

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 55


- posibilitatea dezvoltării rapide a sectorului - invadarea pieţei de aprovizionare cu produse
turismului şi agroturismului lactate din alte zone, cele autohtone nefiind
- posibilitatea obţinerea de produse ecologice preluate spre procesare
- construire de căsuţe de vacanţă în zonele de - nesiguranţa valorificării produselor
agrement a comunei Pui agroalimentare
- posibilitatea realizării unor ferme zootehnice - concurenţa cu mari producători agricoli
prin accesarea de fonduri europene - lipsa informaţiilor privind obţinerea de
- zone cu potenţial turistic neexploatat pentru fonduri europene în domeniul agriculturii,
dezvoltarea agroturismului dezvoltării rurale şi turismului
- sprijin nemijlocit a specialiştilor din - competitivitate pe piaţa de desfacere a
agricultură produselor din partea altor producători din
- dezvoltarea sectorului privat alte localităţi şi zone ale ţării.
- existenţa unui potenţial de investiţii în - inundaţiile şi alunecările de teren;
dezvoltarea agriculturii - competitivitate cu alte localităţi care deţin
- potenţial piscicol neexploatat; potenţial turistic.
- posibilitatea dezvoltării microfermelor în
mediul rural.
- posibilitatea realizării de culturi ecologice
- diversificarea şi dezvoltarea activităţilor
economice în mediul rural;
- sprijinirea construirii infrastructurii aferente
formelor asociative;
- încurajarea asocierii şi sprijinirea înfiinţării de
exploataţii pentru culturi alternative şi
ecologice;
-existenta agriculturii ecologice si a produselor
traditionale ce pot fi valorificate prin activitatile
de turism rural ca de exemplu agro-turismul
- creşterea competitivităţii sectorului agricol
prin sprijinirea tinerilor fermieri în dezvoltarea
afacerilor;
- crearea, dezvoltarea unităţilor agricole de
producţie şi prelucrare.
- amenajarea pensiunilor rurale familiale;
- practicarea turismului sportiv

ECONOMIA ŞI MEDIUL DE AFACERI ECONOMIA ŞI MEDIUL DE AFACERI

- dezvoltare economică a comunei din - adaptabilitatea greoaie a agenţilor economici


perspectiva fondurilor comunitare la normele impuse de U.E.
- atragere investitori - dezvoltare industrială scăzută
- infrastructura de afaceri finanţată prin fonduri - resurse insuficiente puse la dispoziţia
structurale poate impulsiona dezvoltarea autorităţilor locale pentru finanţarea unor
economica a comunei proiecte majore
şi zonelor aparţinătoare - emigrarea forţei de munca în statele UE
- posibilitatea atragerii unor resurse la bugetul - dezinteresul investitorilor
local (resurse guvernamentale, fonduri
structurale, resurse private);

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 56


- dezvoltarea sectorului comerţ
- creşterea numărului de investitori
- crearea de noi locuri de muncă
- creşterea productivităţii economice a
localităţii.
- existenta unui potenţial ridicat de producere a
energiei regenerabile
- construirea unei ferme de păsări şi a unei
ferme de porci, vaci, oi

SOCIAL ŞI RESURSE UMANE SOCIAL ŞI RESURSE UMANE

- dezvoltarea unor programe de reintegrare - depopularea comunei prin migrarea


socială şi asigurare unor resurse materiale populaţiei spre alte zone din tară sau în
persoanelor defavorizate străinătate pentru căutarea unui loc de muncă
- realizarea de mici intreprinderi, ferme şi - lipsa de preocupare pentru calificarea sau
micro - ferme pentru atragerea forţei de muncă recalificare a unor cetăţeni
- protejarea micilor ateliere pentru atragerea - imigrarea persoanelor fără locuinţă şi venit
forţei de muncă - fluctuaţie mică a personalului spre alte
-noi surse de investiţii, inclusiv fondurile domenii de activitate;
structurale - migraţia forţei de muncă calificată şi mai
- dezvoltarea sectorului IMM-urilor si crearea ales înalt calificată către alte localităţi din
de noi locuri de munca judeţ, alte zone ale ţării şi către ţările membre
- grad relativ ridicat de şomeri neindemnizaţi în UE.
căutarea unui loc de muncă;
- forţa de muncă ieftina, disponibila , cu
calificare satisfăcătoare
- crearea unui mediu de dezvoltare a resurselor
umane;
- organizarea şi dezvoltarea unor programe de
integrare pe piaţa muncii, reconversie
profesională, calificare, etc.

EDUCATIE, CULTURA SI SPORT EDUCATIE, CULTURA SI SPORT

- modernizarea tuturor şcolilor şi grădiniţelor - posibilitatea degradării clădirilor şcolare


din comună dacă nu se iau masurile cuvenite
- organizarea de competiţii sportive pentru - migrarea populaţiei tinere spre alte zone
tineri; atragerea de sponsori pentru aceste - populaţie îmbătrânită
competiţii - scăderea numărului de copii şcolari, una din
- posibilitatea asigurării unei educaţii moderne cauze fiind provenienţa lor din familii cu
- amenajare de parcuri de joacă pentru copii de posibilităţi materiale şi intelectuale reduse
la sate
- organizarea de întreceri sportive la nivel local
- organizarea de concursuri cultural-educative

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 57


pentru elevi si tineri
- afirmarea tinerelor talente în diferite domenii
artistice şi sportive
- posibilitatea accesării de fonduri pentru
dezvoltarea educaţiei, culturii şi sportului în
comună.
- realizarea de investiţii pentru desfăşurarea
activităţilor de educaţie, cultură şi sport.
- atragerea cetăţenilor la viaţa asociativă prin
participarea în luarea deciziilor la nivelul
comunităţii, participarea la elaborarea unor
politicii de interes public;
- elaborarea unui cadru organizat prin care
cetăţenii să se implice în activităţile şi
rezolvarea problemelor de interes comunitar.

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 58


III. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ

III.1 Parteneriatul

În vederea elaborării strategiei, a fost constituit Comitetul de Dezvoltare


Strategică al Comunei PUI, având la bază principiul democraţiei, al liberei asocieri, al
iniţiativei şi al dreptului de exprimare a opiniei. Acest grup de lucru este format din
reprezentanţi ai Primăriei Comunei PUI, instituţiilor de învăţământ, IMM-uri şi alţi
reprezentanţi ai patronatelor şi cultelor care au dorit să-şi aducă contribuţia la
elaborarea acestei lucrări şi care au în vedere un spectru larg de interese ale
comunităţii locale.

III.1.1 Analiza bugetului local pentru perioada 2007 - 2013

Valoarea totala a bugetului comunei 2007-2013

Observatie:
Din graficul alaturat se poate vedea evolutia bugetului total al comunei din anul
2007 pana in anul 2013. Gradul de crestere al acestuia este de : 110% in anul
2013 fata de anul 2007.

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 59


III.2 Obiectivele strategiei 2014 - 2020

OBIECTIV GENERAL:

Obiectivul general al strategiei este de a îmbunătății atractivitatea Comunei Pui


prin creșterea competitivității economice, calității serviciilor oferite și satisfacției
cetățenilor privind calitatea vieții în mediul rural.

OBIECTIVE SPECIFICE:

dezvoltarea turismului şi agroturismului rural şi promovarea


antreprenoriatului;
creșterea ratei ocupării pe segmenrul de vârstă 20 -64 ani în mediul rural;
reducerea ratei șomajului pe termen lung în mediul rural;
aducerea infrastructurii la standarde europene;
dezvoltarea resurselor umane şi a mediului de afaceri;
crearea, îmbunătăţirea si diversificarea infrastructurii turistice, a facilităţilor şi
atracţiilor turistice;
sprijinirea activităţilor economice non-agricole;
creşterea veniturilor adiţionale ale fermelor de subzistenta si semi-subzistenta
din activităţi non-agricole;
crearea de locuri de muncă în satele aparţinătoare comunei Pui;
limitarea depopulării spaţiului rural;
creşterea cifrei de afaceri în sectoarele economice;
dezvoltarea integrată a satelor în vederea dezvoltării durabile;
crearea de servicii pentru populaţia rurală;
dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice, asigurarea cu servicii de
gospodărie comunală în sistem centralizat (apă, canalizare, salubrizarea
localităţilor).

III.2.1 INDICATORI DE REZULTAT:

 Cresterea satisfacției cetățenilor privind calitatea vieții în mediul rural - %


 Cresterea conectivității cu mediul urban (rutier, feroviar și transport în comun)
-%
 Cresterea gradului de acces la servicii publice de bază
 Cresterea densității IMM-urilor în rural – nr. IMM-uri / 1000 locuitori
 Cresterea producției si productivității agricole (t/ha);
 Dezvoltarea sustenabilă a industriei mobilei, a silviculturii si a pisciculturii;
 Scăderea procentului de exporturi cu produse finite, fără valoare adăugată din
sectorul agricol si forestier
 Multiplicarea servicii publice concentrate în mediul rural (nr., %)
Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 60
 Creșterea ratei ocupării pe segmentul de vârstă 20 -64 ani în mediul rural (pp)
 Reducerea ratei șomajului pe termen lung în mediul rural (pp)
 Obiective de patrimoniu cultural și natural restaurate (nr.)
 Clădiri abandonate și areale părăsite reabilitate și puse în valoare (nr.)
 Târguri/ piețe comunale modernizate (nr.)
 Lungimea drumurilor reabilitate/ extinse (km)
 Suprafață parcuri/ spații verzi modernizate/ create (mp)
 Spații publice de recreere create/ modernizate (nr.)
 Depozite de colectare și distribuție create/ modernizate (nr.)
 Exploatații agricole modernizate (nr.)
 Suprafață agricolă care beneficiază de rețeaua de irigații modernizată/ extinsă
(ha)
 Laboratoare de testare și certificare a produselor agricole și agroalimentare
create (nr.)
 Rețea de utilități extinsă/ modernizată (% acoperire alimentare cu apă,
canalizare si gaze naturale, internet)
 Structuri agroturistice (cazare/ agreement) create/ modernizate (nr.)
 Infrastructuri pentru distribuția și comercializarea produselor agro-alimentare
modernizate/extinse (nr.)
 IMM-uri sprijinite prin investiții (nr.)
 Întreprinderi și locuri de muncă nou create în zona rurală (nr.)
 Persoane care participă la cursuri de formare profesională, care au beneficiat de
consiliere și consultanță agricolă (nr.)
 Beneficiari ai serviciilor de informare/asistență privind atragerea de fonduri
europene, nerambursabile și managementul proiectelor (nr.)
 Forme asociative create (nr.)
 Lucrări de de îmbunătățiri funciare și de pregătire a terenurilor degradate
pentru activități agricole (ha)
 Programe de sprijinire a tinerilor fermieri și a fermierilor (nr.)
 Utiliaje agricole achiziționate (nr.)
 Centre zonale de colectare si păstrare a produselor agricole.
 Cresterea numărului de manifestații și evenimente artistice și culturale (%)
 Cresterea si diversificarea ofertei de activități de agrement în spațiul rural rural
(%)
 Cresterea numărului de activități districte și creative (%)
 Încurajarea expresiei artistice în spațiile publice
 Cresterea numărului de festivaluri (%)
 Creșterea numărului de turiști/ an (nr.)
 Modernizarea infrastructurii de cazare si adaptarea acesteia conform cererilor
turistilor (%)
 Biblioteci dotate/ reabilitate (nr.)
 Cămine culturale/ case de cultură modernizate/ extinse (nr.)
 Manifestări si activități culturale (nr.)
 Palate/ cluburi ale copiilor înființare/modernizate (nr.)
 Crearea unor facilități noi de petrecere a timpului liber (nr.)
Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 61
 Parcuri tematice amenajate/ modernizate (nr.)
 Baze sportive create/ modernizate (nr.)
 Spații publice de recreere create în mediul rural (nr.)
 Cluburi tematice de petrecere a timpului liber create/ modernizate (nr.)
 Structuri de agrement create/ modernizate (nr.)
 Structuri de cazare create/ modernizate (nr.)
 Muzee și așezăminte culturale reabilitate/ modernizate (nr.)
 Branduri turistice create (nr.)

III.2.2 OPERAȚIUNI/ACȚIUNI PROPUSE:

HARD

 Modernizarea vetrei satului si a zonelor centrale;


 Restaurarea, conservarea și consolidarea obiectivelor de patrimoniu cultural și
natural
 Conversia funcțională a clădirilor abandonate si punerea în valoare a arealelor
rurale părăsite;
 Sprijinirea modernizării târgurilor si piețelor comunale;
 Înlocuirea/ modernizarea mobilierului public învechit;
 Modernizarea si extinderea rețelelor de drumuri din interiorul comunei;
 drumurilor comunale, vicinale, precum și a drumurilor agricole și forestiere;
Amenajarea de parcuri și spații verzi;
 Modernizarea si extinderea rețelei de depozite speciale de colectare, distribuție
si valorificare a produselor agricole;
 Modernizarea exploatațiilor agricole prin: dotare cu echipamente moderne,
introducerea de noi tehnologii, construirea/ modernizarea clădirilor
operaționale; Modernizarea si extinderea rețelei de conducte de irigații si
adaptarea acesteia la cerințele agriculturii regionale;
 Crearea unor laboratoare independente de testare și certificare a produselor
agricole și agroalimentare;
 Sprijinirea dezvoltării mediului antreprenorial prin investiții în dezvoltarea
IMM-urilor existente și prin sprijinirea creării de noi IMM-uri;
 Introducerea/ extinderea rețelei de utilități (apă, canalizare, gaz, electricitate) și
telecomunicații (internet) în mediul rural;
 Îmbunătățirea valorificării pădurilor prin: refacerea/ extinderea pădurilor,
achiziția de echipamente;
 Investiții pentru îmbunătățirea procesării produselor agricole și forestiere și
realizarea de produse cu valoare adăugată ridicată;
 Modernizarea și/sau retehnologizarea lucrărilor de desecare și drenaj și de
corectare a torenților situați pe fondul agricol;
 Sprijinirea dezvoltării turismului în mediul rural, prin crearea/ modernizarea
structurilor de cazare și de agrement;
Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 62
 Achiziționarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice;
 Crearea și amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populație;
 Modernizarea și extinderea infrastructurii existente pentru distribuția și
comercializarea produselor agro-alimentare (piețe agroalimentare);
 Modernizarea parcului de utilaje agricole;
 Încurajarea efectuării unor lucrări de îmbunătățiri funciare;
 Modernizarea, extinderea și dotarea biblioteci din comună;
 Modernizarea si extinderea rețelelor de cămine culturale din mediul rural;
 Amplasarea unor spații pentru a încuraja expresia liberă (districte creative);
 Modernizarea si construcția infrastructurii adecvate pentru practicarea
sporturilor (terenuri sportive, inclusiv bazine de înot, amenajări pentru
sporturile de iarnă, etc)
 Modernizarea si amenajarea de parcuri tematice (pentru copii, de distracții,
etc.)
 Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală
(parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete);
 Conservarea patrimoniului și a obiectivelor turistice naturale;
 Reabilitarea, modernizarea si dotarea aferentă a muzeelor și altor așezăminte
culturale, în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial;
 Crearea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii de cazare și de agreement
turistic de toate tipurile;
 Valorificarea potențialului turistic montan prin: marcaje, amanajare de trasee și
refugii montane;
 Amanajarea infrastructurii pentru practicarea turismului de aventură;
 Construirea/ modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice.

SOFT

 Îmbunătățirea serviciilor de bază în mediul rural: educație, sănătate, social;


 Programe de instruire si conversie profesională a locuitorilor din mediul rural;
 Sprijinirea constituirii formelor asociative în agricultură;
 Dezvoltarea si promovarea produselor tradiționale și/ sau ecologice si crearea
unor branduri locale si regionale;
 Cresterea competitivității produselor agricole și agro-alimentare si
implementarea
 standardelor europene de calitate;
 Sprijinirea accesului producătorilor locali în calitate de furnizori pentru marile
lanțuri de magazine;
 Îmbunătățirea furnizării de informații, prin utilizarea acestor rețelelor existente:
administrația publică locală, asociații de producători, grupurile de acțiune
locală;
 Dezvoltarea unor rețelele specifice de consiliere și consultanță în domeniul
agricol și atragerea de fonduri europene nerambursabile;

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 63


 Crearea unui mecanism permanent de informare cu privire la prețurile
produselor și mărfurilor, atât din piața județeană/regională cât si din piețele cu
care există relații comerciale;
 Sprijin pentru activități de marketing și promovare pe plan național și
internațional a produselor agricole/ agroalimentare locale;
 Încurajarea și promovarea meșteșugurilor tradiționale;
 Formare profesională pentru îmbunătățirea managementului exploatațiilor
agricole;
 Sprijin pentru dezvoltarea tinerilor fermieri (training, consultanță, sprijin
financiar, etc.);
 Sprijinirea elaborării și implementării strategiei de dezvoltare locală 2021 –
2027;
 Stimularea cercetării de bază și aplicate în domeniul agro-alimentar;
 Încurajarea utilizării sustenabile a terenurilor din comună;
 Încurajarea luării de măsuri împotriva secetei si fenomenelor de risc climatic.
 Sprijinirea centrelor de cultură;
 Sprijinirea ONG-urilor din domeniul cultural;
 Sprijinirea manifestațiilor culturale care promovează valorile autentice;
 Promovarea si sprijinirea evenimentelor culturale locale și județene;
 Crearea unor branduri culturale și turistice proprii;
 Elaborarea de studii si analize privind turismul și cultura în Comuna Pui;
 Înființarea unor asociații / clustere pentru promovarea și dezvoltarea
turismului, a culturii și a artei;
 Exploatarea și dezvoltarea tipurilor de turism cu potențial: ecoturism și turism
activ, etc.
 Dezvoltarea și promovarea ecoturismului și a turismului activ;
 Promovarea obiectivelor si valorilor locale la diverse târguri de turism;
 Crearea și promovarea unei agende a evenimentelor pentru fiecare sezon;
 Formarea profesională a personalului care activează în domeniul turismului, în
vederea creșterii calității serviciilor;
 Crearea unor soluții TIC de management al destinațiilor turistice;
 Realizarea de acorduri și parteneriate cu operatorii de turism străini;
 Promovarea comunei la târgurile de turism naționale și internaționale;
 Crearea si valorificarea unor circuite turistice tematice si a unor produse
turistice cu specific local.

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 64


III.3 Domenii majore de intervenţie:

Strategia de dezvoltare a comunei Pui 2014 – 2020, cuprinde următoarele


domenii majore de intervenţie:

1) Capacitate administrativă
2) Infrastructură şi mediul înconjurător
3) Agricultură, dezvoltare rurală şi turism
4) Economie şi mediul de afaceri
5) Social şi resurse Umane
6) Educaţie, cultură şi sport

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 65


III.3.1 Capacitate administrativă

Scopul intervenţiei este de a contribui la consolidarea capacităţii instituţionale şi


eficientizarea administraţiei publice a Comunei Pui.

Arii prioritare în care intervenţiile strategice sunt necesare şi pot avea cea mai mare
valoare adăugată:
 consolidarea proceselor de luare a unor decizii eficiente şi consolidarea
proceselor de responsabilizare care îmbunătăţesc eficacitatea organizaţională în
cadrul administraţiei publice din Comuna Pui;
 îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei standardelor în furnizarea de servicii
publice;
 creșterea absorbției Fondurilor Structurale și de Coeziune la nivelul Comunei
Pui

Intervenții propuse:
 îmbunătăţirea proceselor de luare a deciziilor, inclusiv îmbunătăţirea calităţii
investiţiilor importante (acumularea de cunoştinţe şi resurse umane) şi a
selecţiei de proiecte (informaţii, reglementări şi mecanisme de feed-back);
 asigurarea unei implementări şi aplicări mai bune a legislaţiei; îmbunătăţirea
mecanismelor de reglementare, în special prin crearea unui model standardizat
pentru măsurarea costurilor asociate prevăzute de legislaţia existentă;
 asigurarea unei infrastructuri adecvate pentru activităţile economice (resurse
umane, baze de date, aspecte legislative);
 îmbunătăţirea procesului decizional în administraţia publică;
 asigurarea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice;
 creşterea numărului de funcţionari publici și personal contractual cu calificare
profesională în managementul resurselor umane, finanţe, economie şi drept;
 îmbunătăţirea capacităţii de măsurare a sarcinilor administrative;
 asigurarea unui management performant al funcţiei publice;
 elaborarea şi aplicarea standardelor de calitate orientate spre rezultate;
 creşterea transparenţei cu privire la serviciile publice furnizate;
 creşterea accesibilităţii beneficiarilor la serviciile publice;
 întărirea rolului și creșterea calității acțiunilor unității administrativ‐teritoriale a
Comunei Pui, în vederea dezvoltării teritoriale;
 îmbunătăţirea funcţiei de coordonare a managementului şi implementării
fondurilor UE și Guvernamentale la nivelul Comunei Pui, pentru a asigura
eficienţa şi eficacitatea intervenţiilor propuse în strategia de dezvoltare 2014 -
2020;
 asigurarea unor sisteme informatice compatibile la nivelul administrației
publice din Comuna Pui care să permită atât raportarea pe anumite sectoare cât
și informarea publicului cu privire la activitatea administrației;
Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 66
 dezvoltarea sistemelor de prezentare documente, raportare, comunicare online
cu alte autorităţi și instituții publice;
 îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii IT;
 elaborarea și implementarea de instrumente TIC specifice;
 formarea profesională a personalului în vederea unei utilizări eficiente a
instrumentelor TIC.

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 67


III.3.1.1 Capacitate administrativă, proiecte propuse:

Nr. Titlul proiectului Obiective Activităţi principale Rezultate Beneficiari Instituţia Parteneri Durata Buget/
crt. generale/specifice obţinute / responsabilă proiectului Surse de
(cuantificabile) Grup ţintă finanţare
1. Informatizarea Dezvoltarea - Elaborare Studii de - Spaţiu Primăria Primăria Pui ONG-uri 2015 - Total
Primăriei capacităţii Primăriei fezabilitate modern, comunei 2017 General:
Comunei Pui – comunei Pui, prin - atribuire contract de amenajat şi Pui 350.000
Sistem lucrări de achiziţii bunuri şi dotat logistic la Comunitate Euro
informatic infrastructură şi servicii standarde a locală
integrat de dotare logistică, demarare proiect. europene Furnizorii Buget local
management mobilier și sisteme - dotarea cu mobilier, - capacitate de lucrări ,
documente, informatice. echipamente IT, dezvoltată a bunuri şi Fonduri
arhivare sisteme informatice, sediului servicii structurale
electronică, Întărirea capacității alte componente și Primăriei
înregistrare instituționale și echipamente, comunei Pui
ședințe consiliu eficientizarea instrumente pentru - acces facilitat
și vot electronic administrației asigurarea unei al aparatului
publice activităţi eficiente la propriu şi al
nivel local – în cetăţenilor la
general, în particular serviciile din
la nivelul serviciilor cadrul Primăriei
publice. - acces la
- sesiuni de instruire resurse prin
în sistemele intermediul
informatice. internetului
- introducerea unei
conexiuni la internet
de mare viteză prin
fibră optică.
- amenajarea reţelei
locale de
calculatoare (LAN) ,
conectată la serverul
principal.

2. ”E-Comuna Obiectiv general : A1. Informare si A1: Informare si Primăria Pui ONG-uri 2017 - Total
Pui”, Servicii publicitate – publicitate funcţionari 2018 General:

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 68


Administrative asigurarea vizibilităţii Rezultat 1.1: publici şi 650.000
On-Line proiectului Comunicatului personal Euro
furnizate Creșterea (promovarea de presă privind contractual
cetătenilor, accesului, a proiectului) începerea din Buget local
instituţiilor și utilizării și calității A2. Managementul proiectului Primărie;
mediului de tehnologiei de proiect publicat Fonduri
afaceri comunicării și A3. Selectarea Rezultat 1.2: personalul structurale
informațiilor (e- furnizorilor Broşuri, pliante de
guvernare, e- A4. Recepţia si afise editate conducere
servicii) echipamentelor Rezultat 1.3: din
- Crearea unui hardware şi a Anunţ de presă Primărie -
sistem informatic software-ului referitor la primar,
integrat care să - Server Portal rezultatele viceprimar
pună la dispoziția - Server Subsistem proiectului şi
cetățenilor/mediului Gestiune Economica publicat.. secretarul
de si Subsistem - Minim 1000 de primăriei;
afaceri/instituțiilor Informatic pentru mape de nsilieri
subordonate Management (1 prezentare a locali;
servicii publice on- bucata): proiectului
line si care să - Server Subsistem realizare şi ai comunei
conducă la management de distribuite ;
eficientizarea documente - Minim 3000 de
activitatilor interne - Server Subsistem pliante, 1500 aproximativ
și serviciilor oferite gestiune GIS broșuri, 300 100 de alte
de Primărie. - Server baze de afise, 100 categorii
date etichete interesate (
- Server de personalizate, 3 reprezenta
Obiectivele test/backup bannere de nţi ai
specifice: - Rack promovare şi mediului
- Smart UPS informare privat, ai
- Sistem de stocare a privind organizaţiil
servicii publice prin datelor proiectul, or non-
mijloace - Backup tape elaboraţi şi guvername
electronice; - Firewall/VPN distribuiţi; ntale,
- Switch/Router - două panouri potenţiali
accesului - Echipamente de promovare investitori,
cetatenilor, wireless stradale etc.)
exponentilor - Accesorii (Cabluri montate
mediului de afaceri UTP, conectori, etc.) elaborate și Aceste

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 69


si a institutilor - Aparate aer montate; grupuri au
administratiei conditionat pentru - Minim 7 fost
publice la serviciile camera serverelor comunicate de evidenţiate
publice furnizate de - Calculator desktop presă elaborate din
catre institutie; - Notebook şi distribuite; următoarel
- Scanner - Minim 7 e
gradului de - Imprimante laser articole în considerent
informare a A4 ziarele locale e:
publicului; - Multifunctionala de (Informaţia
retea Simeriei, etc.);
transparentei - Terminale - Organizare a funcţionarii
activitatilor Infochiosc Intern două conferinţe publici şi
desfasurate de - Terminale de presă şi personalul
catre institutie; Infochiosc Extern masă rotundă; contractual
- Organizarea din
eficientei A5. Implementarea unei Campanie Primărie –
activitaţilor interne sistemului de îşi vor
ale instituţiei; A6. Instruirea conştientizare, desfăşura
SA 6.1 Realizarea sensibilizare, activităţile
eficientei furnizarii materialelor şi educare şi specifice
de servicii publice programa de curs; informare în din cadrul
si a calitatii SA 6.2 Cursuri de comunitate; Primăriei
serviciilor publice administrare: - Portal realizat; utilizând
furnizate. SA 6.3 Cursuri de - Minim 50 efectiv
Indeplinirea utilizare: persoane sistemul
obiectivelor A7. Auditul (reprezentanţi informatic,
specifice enuntate proiectului ai autorităţilor ei vor lucra
se va face prin - Audit financiar centrale, direct cu
implementarea - Audit de securitate județene, locale sistemul, în
proiectului propus, - Audit de sistem și mass-media) conformitat
proiect care va vor participa la e cu fişele
conduce la conferinţele de lor de post,
realizarea unui presă şi masa eficienţa
sistem informatic rotundă ce vor fi activităţii
care va indeplini organizate în lor fiind
urmatoarele cadrul îmbunătăţit
functionalitati: proiectului; ă prin
- Activităţile simplificare
• Transmiterea de proiectul vor fi a

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 70


notificari privind promovate şi procedurilo
hotararile de susţinute. r,
consiliu local; eliminarea
• Cerere online A2: activităţilor
certificat de Managementul redundante
producator agricol de proiect şi utilizând
• Emitere certificate Rezultat 2.1: Un informaţii
de urbanism si plan de lucru actualizate,
autorizatii de intocmit corecte şi
constructie Rezultat 2.2: corelate;
• Înregistrare online Intalniri interne
petiţii/reclamaţii ale echipei de viceprimar
• Gestionarea proiect, şi
online activitatii de rapoarte de secretarul
raportare de la activitate ale primăriei –
institutiile echipei; constituie
subordonate si Rezultat 2.3: nivelul
informarea online a Rapoarte decizional,
cetatenilor tehnice având
• Programarea intermediare / competenţ
online a audientelor final, dosare de e stabilite
• Identificarea rambursare prin lege şi
oportunitatilor de intocmite; hotărâri ale
angajare in Rezultat 2.4: consiliului
administratia Contabilitatea local; ei vor
publica locala distincta, obţine
• Urmărirea separata pe rapoarte
Execuţiei Bugetare proiect, direct din
• Serviciu online de rapoarte sistem, în
sondare a opiniei financiare si minim de
publice si forum de contabile ale timp şi cu
discutii in proiectului. maxim de
administratia A3: Selecţia exactitate,
publica furnizorilor eliminând
• Dezbateri online timpii de
privind propunerile Rezultat 3.1: aşteptare şi
de hotărâri de Caiete de incertitudin
consiliu sarcini ea
• Descărcare elaborate, informaţiilor

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 71


formulare online documente
• Informarea componente ale locali –
publica asupra dosarului de participă la
contractelor achizitie. procesul
incheiate de Rezultat 3.2: decizional
primarie si fiecare Accesului având
institutie potenţialilor competenţ
subordonata furnizori la e stabilite
primariei documentaţia prin lege şi
• Informarea de achiziţie hotărâri ale
publica asupra Rezultat 3.3: consiliului
achizitiilor efectuate Raport privind local; ei vor
de primarie si evaluarea obţine
fiecare institutie ofertelor rapoarte
subordonata depuse şi a direct din
primariei selectării sistem, în
• Publicarea câştigătorului. minim de
informaţiilor de Rezultat 3.4: timp şi cu
interes pentru Informatii maxim de
cetăţeni transmise exactitate,
• Informare privind eliminând
interactivă a desfăşurarea timpii de
cetăţeanului procesului de aşteptare şi
utilizând terminale achiziţie şi incertitudin
Infochioşc. deciziilor privind ea
ofertele către informaţiilor
Prin acest proiect ofertanţi,
se va asigura conform legii. localităţii şi
accesul la internet - Rezultat 3.5: celelalte
wireless, gratuit Contracte de categorii
pentru toți locuitorii achiziţie bunuri interesate
de pe raza şi servicii – se ofera
Comunei semnate posibilitate
A4: Recepţia a de a fi
echipamentelor informati în
hardware, mod
software transparent
Rezultat 4.1: şi în timp
Echipamente real asupra

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 72


hardware activităţilor
receptionate şi deciziilor
Rezultat 4.2: Primăriei,
Licente vor obţine
software orice
receptionate informaţie
A5: mai rapid
Implementarea iar
sistemului solicitările
Rezultat 5.1: lor vor
Documente de putea fi
analiza de rezolvate
bussines fără
Rezultat 5.2: întârzieri.
Infrastructura
hardware si
legatura la
internet
functionala
Rezultat 5.3:
Sistemul
Informatic
Integrat
dezvoltat si
functional
Rezultat 5.4:
Raportul de
testare fara nici
un element
ramas
nerezolvat;
Proces verbal
de acceptanta
Rezultat 5.5:
Sistemul
Informatic
Integrat la
nivelul finalizat
.

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 73


A6: Instruire
Rezultat 6
Instruirea
personalului
primăriei
Activitatea de
instruire va
avea
urmatoarele
rezultate:
SA 6.1
Realizare
materiale si
programa de
curs
Rezultat 6.1:
Materialele de
curs livrabile, o
programa de
curs
SA 6.2 Cursuri
de administrare
Rezultat 6.2 In
urma cursurilor
de admnistrare
vor fi instruiti 2
adminstratori
care vor
gestionat
aplicatiile care
vor fi
implementate si
utilizate in
cadrul Primariei
prin prezentul
proiect.
SA 6.3 Cursuri
de utilizare
Rezultat 6.3 In

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 74


urma cursurilor
de utilizare vor
fi instruiti
utilizatorii pe
aplicatiile
implementate si
utilizate in
departamentele
in care acestia
isi desfasoara
activitatea
Dupa
finalizarea
acestei activităţi
angajaţii
primăriei din
faţa staţiilor de
lucru trebuie să
ştie să
folosească
aplicaţiile
specifice ale
proiectului
pentru
compartimentul
respectiv.
A7: Auditul
proiectului
Rezultat 7:
Raportul final
de audit al
proiectului –
disponibil la
finantator,
beneficiar si
auditor extern
dupa finalizarea
implementarii
proiectului.

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 75


3. Eficientizarea Eficientizarea Managementul 1. Personal din Aparatul Comuna Pui - APL –uri 2014 – Total
procesului administraţii publice proiectului APL, propriu al - ONG-uri 2018 general
administrativ din locale a Comunei Organizarea si participanți la Primarului, (18 estimativ:
Comuna Pui Pui în beneficiul desfasurarea modulele de alte luni/proiect) 200.000
socio-economic al achizitiei publice prin training. Plan structuri, Euro
(Se are în vedere cetăţenilor. proceduri de achizitie de servicii, din
depunerea unui publica conform Perfecţionare subordinea Buget local
proiect sau a mai Creşterea legislatiei in vigoare, finalizat la Consiliului
multor proiecte capacităţii pentru echipa de nivelul Local. Fonduri
pentru instituţionale şi proiect administraţiei structurale
eficientizarea administrative a Achizitia resurselor Furnizorii
procesului Comunei Pui prin materialelor aferente 2. Creştere în de servicii
administrativ și dezvoltarea şi echipei de proiect proporţie de de trening
capacitate îmbunătăţirea Achizitia materialelor 25% a eficienţei şi
administrativă.) competenţelor de informare si la locul de consultanţă
resurselor umane materiale vizuale muncă. Ulterior
din administraţia Conferinţa de presă implementării
publică locală a pentru lansarea activităţilor de
Comunei Pui prin proiectului perfecţionare,
participarea la - analiză pentru se va
module de determinarea monitoriza
pregătire a nevoilor de training al indicele de
personalului. aparatului propiu succes al
Obiective specifice: - evaluarea nevoilor acestora prin
de resurse umane, a evaluarea
1. Dezvoltarea lipsurilor de eficienţei la
capacității competenţe si a locul de muncă.
strategice de soluţiilor inovatoare
formulare și pentru echilibrarea 3.Îmbunătăţirea
implementare de raportului între viaţa cu 50% a
politici publice profesională si cunoştinţelor şi
locale la nivelul cea personală a a deprinderilor
Primăriei Comunei funcţionarilor publici practice.
Pui. care lucrează în Cursurile vor
2. Creșterea administraţia locală viza exact
încrederii Pui aspectele în
cetățeanului prin - dezvoltarea de care personalul
îmbunătățirea programe/participare este deficitar
serviciilor de liniște la programe de sau în care

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 76


și ordine publică. formare profesională necesită
3. Îmbunătăţirea specifice aprofundare,
abilităților de (managementul şi astfel încât prin
comunicare la resursele umane, această
nivelul tuturor achiziţii publice, abordare să
compartimentelor servciiile sociale, crească nivelul
din cadrul management şi de îmbunătăţire
administraţiei. elaborare proiecte, a cunoştinţelor
4. Îmbunătățirea etc.) şi a
cunoştinţelor şi Achiziţia cursurilor de deprinderilor
competenţelor cu formare practice.
privire la legislaţiei Adaptarea nevoilor
orizontală, a de perfectionare 4. Peste 20 de
acquis-ului Adaptare curriculum module pentru
comunitar și a Implementarea însuşirea si
legislației europene sesiunilor de dezvoltarea de
5. Îmbunățirea perfectionare noi abilităţi si
managementului Rapoarte aptitudini
calităţii, al intermediare si finale profesionale.
resurselor umane, de evaluare a Prin cursurile
Managementul cursurilor si a derulate,
instituţiilor publice formatorilor participanţii îşi
şi al legalităţii Rapoarte tehnice de vor însuşi noi
actelor progres trimestriale abilităţi în
administrative. Intocmirea de cereri domeniile de
6. Creșterea de rambursare a activitate în
eficienței utilizării cheltuielilor care sunt
calculatorului prin Achiziţia serviciilor angrenaţi în
organizarea de de audit activitatea
cursuri ECDL.. Auditul proiectului zilnică.
7. Omogenizarea Conferinţa de
echipei prin finalizare a 5. Organizare
schimbul liber de proiectului internă
idei şi punerea în Activităţi de îmbunătăţită si
valoare a informare şi insusirea de
compentențelor și comunicare capabilităţi
abilităților manageriale
personale a Cursuri si intruiri moderne, de
grupului ţintă. propuse: coordonare mai

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 77


eficientă a
Scopul - Dezvoltare rurală și echipei şi
proiectului: management posibilitatea de
Creşterea eficienţei - Dezvoltare durabilă dezvoltare a
organizaţionale prin - Managementul unei culturi a
dezvoltarea instituţiilor publice, muncii în
abilităţilor şi - Parteneriatul public continuă
competenţelor – privat perfecţionare.
funcţionarilor - Administrațe Îmbunătăţirea
publici și publică locală nivelului de
personalului - Planificare cunoştinţe şi
contractual din multianuală a eficientizarea
administraţia investiţiilor publice procesului
publică locală a - Achiziţii publice administrativ va
Comunei Pui în - Management de permite şi
domeniile: proiect, atingerea unui
managementului de - Elaborarea, nivel
proiect şi al implementarea si îmbunătăţit de
accesului la monitorizarea organizare
fondurile europene, proiectelor finanţate internă.
elaborarea, din instrumentele
implementarea si structurale, fonduri Promovarea
monitorizarea guvernamentale sau practicii utilizării
proiectelor cu alte surse de indicatorilor de
finantare finantare performanţă în
nerambursabila nerambursabile procesul
(guvernamentale, - Transparenţa formulării şi
UE sau alte decizională şi liberul implementării
fonduri) achiziții acces la informaţii de politicilor
publice, licitare și interes public publice în
contractare - Imaginea şi relaţiile administraţia
proiecte, relații publice ale publică locală,
publice și organizaţiei cu scopul de a
comunicare, ECDL, - Contabilitate sprijini
limbi străine, în financiară şi de evaluarea
baza unui plan gestiune pentru constantă a
coerent de instruire instituţiile publice, activităţii
prin participarea la - Controlul financiar propriei instituţii
module de şi fiscal în entităţile sau în raport cu

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 78


pregătire la publice alte autorităţi
domeniile mai sus - Managementul publice locale.
menţionate , astfel resurselor umane din Prin procesul
sprijinind administraţia publică de evaluare
imbunatatirile de - Managementul propus este
structura si proces situaţiilor de urgenţă vizată nevoia
ale administraţiei - Eficienţa şi de
publice locale din eficacitatea auditului conştientizare
Comuna Pui. intern pentru la nivelul
entităţile publice adminstraţiei de
- Controlul legalităţii a utiliza
actelor administrative indicatori de
prin contenciosul performanţă în
administrativ activitatea pe
- Sisteme de care o
management al desfăşoară. De
calităţii în asemenea, va
administraţia publică rezulta şi o
- Comunicare metodologie
Planificare strategică generală de
pentru instituţiile monitorizare şi
publice evaluare a
- Limba engleză - performanţei
aplicatii pentru care să poată fi
administratia publica ulterior
- E.C.D.L. (modulul adaptată
III MS Word) nevoilor fiecărei
- E.C.D.L. (modulul direcţii, serviciu,
IV MS Excel) compartiment
- E.C.D.L. (modulul V sau birou.
MS Acces)
- E.C.D.L. (modulul Resurse umane
VI MS PowerPoint) competente
- Norme de conduita Aparat propriu
profesionala a dezvoltat
politistului comunitar Capacitate
- Acquisul comunitar ridicată de
si legislatia absorbţie a
comunitara fondurilor

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 79


orizontala europene
- Managementul
spatiilor verzi din Instruirea
punct de vedere al resurselor
protecției mediului umane, va
- Alte cursuri, intruiri asigura nivelul
și module de formare de absorbţie
identificate ca fiind corespunzător
prioritare la nivelu şi
administrației locale implementarea
eficientă a
proiectelor
finanţate din
instrumentele
sctrucurale
4. Structuri de - îmbunătăţirea A1. Organizarea Proiectul va Grupul ţintă Comuna Pui - APL –uri 2015 – Total
informare, managementului echipei de produce al - ONG-uri 2020 general
asistență, sprijin instrumentelor management a schimbări în prezentului estimativ:
și suport la structurale la proiectului capacitatea proiect îl 800.000
nivelul nivelul Comunei A2. Achiziţii publice administraţiilor reprezintă Euro
administrației Pui (simplificarea şi A3. Lansarea publice locale personal,
publice pentru îmbunătăţirea proiectului partenere angajaţi ai Buget local
dezvoltare rurală accesului la fonduri A4. Înfiinţarea unui implicate în administraţi
(informare și europene) Centru de Informare proiect în ilor publice Fonduri
asistență pentru Zonală (CIZ) şi a calitate de locale structurale
elaborarea și - Crearea de noi minim 3 Centre de aplicant şi implicate în
implementarea structuri la nivelul informare Locală respectiv proiect în
proiectelor cu administraţiilor (CIL) parteneri, de a calitate de
fonduri europene publice locale A4.1 Încheierea creşte aplicant şi
la nivelul implicate în proiect contractelor de randamentul respectiv
comunei Pui și a (Centre de achiziţie de bunuri şi serviciilor administraţi
altor comune Informare), care să servicii publice şi i publice
partenere) susţină optimizarea A4.2 Amenajarea eficacitatea partenere.
strategiilor de spaţiilor şi dotarea organizaţională,
informare a acestora cu mobilier, prin dezvoltarea Ca şi
comunităţii locale şi aparatură, software resurselor beneficiari
transparenţa actului legislativ, materiale umane proprii şi indirecţi
administrativ; tipărite, consumabile, prin punerea la sunt
- Creşterea conectare la internet dispoziţia identificaţi

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 80


capacităţii autorităţii A5. Crearea site- propriilor reprezenta
publice de a atrage urilor de prezentare angajaţi şi a nţii
si gestiona finanţări A6. Selectarea comunităţii comunităţii
externe, grupului ţintă locale a unor locale, care
- Crearea unei A6.1 Identificarea resurse de vor
structuri personalului informare şi beneficia
parteneriale zonale administraţiei publice formare. prin proiect
în care să fie inclus în grupul ţintă de accesul
incluse autorităţi A6.2 Organizarea la resursele
publice locale, prin grupelor mixte pentru de
implicarea acestora formare informare
în acţiuni comune A7. Formarea fizice şi
(activităţi de beneficiarilor electronice
formare, seminarii, A8. Lansarea şi din cadrul
conferinţe) şi prin asigurarea accesului centrelor
crearea şi public la CIZ şi CIL de
valorificarea unui A9. Conferinţă de informare
sistem informatic presă create,
de comunicare A10 Desfăşurarea în precum şi
interinstituţională ( spaţiile amenajate a de
portal şi forum programului de serviciile,
electronic). audienţe şi a altor optimizate
activităţi de pe care le
Scopul proiectului: consultare a oferă
comunităţii locale angajaţii
- Dezvoltarea A11. Seminar de administraţi
capacităţii informare şi schimb ei publice,
autorităţilor de experienţă în urma
administraţiei A12. Monitorizarea şi abilitării în
publice locale evaluarea internă a domeniul
incluse in proiect proiectului utilizării
de a oferi servicii A13. Audit extern noilor
de calitate tehnologii
cetăţenilor, prin informaţion
creşterea ale şi a
competitivităţii implementă
resurselor umane rii
proprii implicate în proiectelor
programe de de

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 81


formare şi prin finanţare.
crearea si
dezvoltarea unor
centre de resurse
ca structuri de
dezvoltare
instituţională şi
comunitară.
5. Dezvoltare locală Creşterea Management de R1. Asigurarea Grupul- Comuna Pui - APL –uri 2015 – Total
și performanţă în capacităţii proiect şi relevanţei ţintă al - ONG-uri 2017 general
administraţie - administrative şi monitorizare acţiunilor de proiectului estimativ:
instruire dedicată instituţionale a formare din este 160.000
şi certificarea Comunei Pui și Achziții publice: proiect în raport alcătuit din Euro
specialiştilor în altor comne din servicii formare; cu cerinţele personalul
domenii-cheie județul Hunedoara servcii consultanță în punctuale ale de Buget local
pentru atragerea în activitatea de management; servicii grupului-ţintă specialitate
de finanţări, elaborare şi organizare R2. Program de din cadrul Fonduri
implementarea implementare de evenimente; servicii instruire instituţiile structurale
de proiecte, proiecte şi publicitate și PR; dedicată şi de administraţi
stagii de atragerea de achiziții echipamente certificare a ei publice
pregătire externă. finanţări cu fonduri periferice, specialiştilor în locale
europene. Stagii de consumabile, etc. domenii-cheie (APL)
pregătire și schimb pentru partenere
de experiență Conferinţe de atragerea de din mediul
externă în spațiul lansare a proiectului finanţări şi rural
european. Cercetarea zonei- implementarea (comune),
ţintă: nevoi punctuale de proiecte: județul
de formare, interes management Hunedoara
participare la de proiect si
instruire şi achiziţii publice
oportunitate - pentru
includere în personalul
Programul de administraţiei
evaluare în vederea publice din
validării zona-ţintă
competenţelor R3.Asigurarea
Stagii de experiență coeziunii la
externă privind nivelul grupului-
dezvoltarea rurală, în ţintă şi a

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 82


cadrul altor unități proprietăţii
administrative din beneficiarilor
spațiul european. asupra
Raport de evaluare a rezultatelor
situaţiei din zona- proiectului
ţintă şi recomandări - Reţea
privind conţinutul şi judeteană a
organizarea specialiştilor din
procesului de administraţia
formare, interes publică în
pentru participarea la dezvoltare
acţiunile de formare rurală durabilă
şi evaluare, - Newsletter
identificare potenţiali Reţea
membri Reţea - Manual de
județeană bune practici în
Adaptarea administraţia
suporturilor de curs publică:
la cerinţele elaborarea şi
beneficiarilor implementarea
Creare şi funcţionare proiectelor de
Reţea județeană a dezvoltare
specialiştilor din elaborat,
administraţia publică publicat şi
în elaborarea, diseminat.
implementarea și R4.
monitorizarea Conştientizare
proiectelor crescută la
investiționale cu nivelul grupului-
finanțare europeană ţintă cu privire
și alte fonduri la importanţa
nerambursabile; formării în
Elaborare şi domenii-cheie
diseminare pentru
Newsletter Reţea atragerea de
jdețeană finanţări şi
Program de formare promovarea
a personalului din proiectului în
administraţia publică zona-ţintă

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 83


locală din zona-ţintă R5. Asigurarea
Program de evaluare implementării
în vederea validării corespunzătoar
competenţelor e a iniţiativei, în
obţinute pe alte căi deplin acord cu
decât cele formale cerinţele
pentru specialiştilor programului şi
Conferinţă județeană în condiţii de
“Excelenţa în maximă
formare - factor- vizibilitate
cheie pentru o - Management
administraţie publică de proiect şi
performantă pentru monitorizare
dezvoltarea rurală. performante;
Elaborare, tipărire şi - Prezenţa
diseminare “Manual publicului şi
de bune practici în presei la
administraţia publică: evenimentele
elaborarea şi publice ale
implementarea proiectului.
proiectelor de R6. Stagii de
dezvoltare rurală” expertiză și
Conferinţă de schimb de
închidere şi evaluare experiență în
finală dezvoltare
Audit rurală, la nivelul
altor
administrații
publice locale
din spațiul
european
6. Consolidarea Creșterea calității - Management de Personal instruit Grupul- Comuna Pui - ONG-uri 2018 – Total
capacității deciziilor în proiect şi în domeniul ţintă al 2020 general
administrative a administrația monitorizare planificării proiectului estimativ:
Comunei Pui și publică locală, prin strategice, este 60.000
elaborarea dezvoltarea - Achziții publice: formulării alcătuit din Euro
strategiei competențelor în servicii formare; de politici personalul
de dezvoltare formularea de servicii de publice, de Buget local
locală politici publice, de consultanță pentru dezvoltării de specialitate

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 84


a pentru perioada planificare elaborarea strategiei parteneriate din cadrul Fonduri
2021-2027. strategică și de de dezvoltare 2021 – aparatului structurale
dezvoltare de 2027; servcii Stagii de propriu si
parteneriate consultanță în experieriență serviciile
interinstituționale management; servicii efectuate din
organizare (intern și subordinea
evenimente; servicii extern) Consiliului
publicitate și PR;, Local,
etc. Strategia cetățeni,
de dezvoltare operatori
- Conferinţe de locală economici
lansare a proiectului a Comunei Pui și alte
- Instruirea pentru perioada organisme
personalului 2021-2027, din cadrul
administrației locale elaborată și Comunei.
în domeniul aprobată de
planificării strategice, Consiliul Local
formulării
de politici publice,
dezvoltării de
parteneriate
- Stagii privind
schimbul de
experiență în
elaborarea și
implementarea
strategiilor de
dezvoltare locală
(intern și extern)
- Elaborarea
strategiei de
dezvoltare a pentru
perioada 2021-2027
- Dezvoltarea unui
portofoliu de
proiecte
prioritare“Manual de
bune practici în
administraţia publică:

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 85


elaborarea şi
implementarea și
monitorizarea
stratgeiilor de
dezvoltare rurală”

Conferinţă de
închidere şi evaluare
finală
Audit

7. Îmbunătăţirea Continuarea Managementul 1.Proiectul are Angajaţi ai Comuna Pui - ONG-uri 2014 – Total
sistemului de implementării proiectului; ca rezultat Primăriei – 2017 general
management al reformei Promovarea principal un aparatul de estimativ:
calităţii la nivelul administrației proiectului; sistem de specialitate 80.000
primăriei publice în domeniul Evaluarea iniţială a management al al Euro
comunei Pui (ISO descentralizării și sistemului actual de calităţii primarului
9001:2008) deconcentrării în furnizare a serviciilor elaborat, și personal Buget local
general și a publice; adoptat, din cadrul
serviciilor publice în Implementarea implementat şi serviciilor Fonduri
particular, prin Sistemului de certificat la din structurale
crearea unor Management al nivelul Primăriei subordinea
abilități la nivelul de Calităţii în Comunei Pui. consiliului
decizie cel mai administraţia publică Acest sistem local.
apropiat de locală – Certificare vizează pe Demnitarii
cetățeni. Acest ISO 9001:2008; termen lung, publici şi
obiectiv contribuie Reorganizarea îmbunătăţirea personalul
la îmbunătățirea instituţională a continuă a cu funcţii
calității și eficienței Primăriei Comune rezultatelor prin de
furnizării serviciilor Pui, conform concentrarea conducere.
publice la nivelul standardului ISO asupra
administrației 9001:2008; cetăţenilor și
publice locale din Evaluare, audit şi cerinţelor a
România, prin raportare. tuturor celorlalte
furnizarea unor grupuri
servicii de calitate interesate .
la nivelul primăriei 2. În termeni de
și consiliului local al îmbunătăţire a
Comunei Pui. situaţiei

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 86


Scopul proiectului: grupului ţintă,
Îmbunătățirea proiectul are
furnizării de servicii următoarele
publice la nivelul rezultate:
Comunei Pui, prin - 100% din
implementarea grupul ţintă – și-
acestuia și au îmbunătăţit
menținerea cu minim 50%
permanentă a cunoştinţele şi
sistemului de abilităţile în
management al domenii majore
calității ISO legate de
9001:2008 pentru eficientizarea
serviciile publice serviciilor
oferite de primărie publice şi buna
și prin formarea guvernare
corespunzătoare a (politici publice,
angajaților planificare
instituției. strategică,
managementul
resurselor
umane,
management
financiar,
achiziţii publice,
dezvoltare de
parteneriate) –
acest rezultat
va fi determinat
în urma unor
chestionare de
evaluare a
cunoştinţelor
înainte şi după
fiecare modul
de formare;
- 100% din
grupul ţintă – ca
urmare a

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 87


instituirii, prin
Sistemul de
Management al
Calităţii, a unui
cadru clar de
desfăşurare a
atribuţiilor- vor fi
mai
responsabili şi
mai implicaţi la
locul de muncă,
mai motivaţi
pentru calitate
în activitatea
desfăşurată;
8. Revizuirea și Întărirea Revizuire și Implementarea Angajaţi ai Comuna Pui - ONG-uri 2018 – Total
dezvoltarea responsabilităţii dezvolare sistem standardelor de Primăriei – 2020 general
sistemul de manageriale în control control aparatul de estimativ:
control intern și sectorul public şi a intern/managerial intern/manageri specialitate 40.000
managerial la capacităţii care vizează al urmărește să al Euro
nivelul Primăriei administrative de a ansamblul de aducă o serie primarului
Comunei Pui implementa elemente de beneficii și personal Buget local
sisteme de implementate de Primăriei din cadrul
management/contr către responsabilii de Comunei Pui, serviciilor Fonduri
ol, în concordanţă la toate nivelurile printre care: o din structurale
cu principiile de Primăriei Pui, pentru mai bună subordinea
bună practică, a deţine controlul folosire a consiliului
acceptate pe plan asupra funcţionării resurselor şi local.
internaţional. activităţilor instituției, corelarea cu Demnitarii
în raport cu obiectivele publici şi
Dezvoltare sistem obiectivele fixate. instituţiei; un personalul
de monitorizare și grad crescut de cu funcţii
evaluare a modului transparenţă de
de furnizare a faţă de cetăţeni, conducere.
serviciilor publice. prin publicarea
pe site-ul
Eficientizarea instituţiei a
transparenței și modului de
integrității la nivelul utilizare a

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 88


Comunei Pui banilor publici;
flux
Identificarea informaţional
posibilităţilor privind îmbunătăţit (cu
creşterea gradului accent pe
de conştientizare şi circuitul
a responsabilităţii documentelor);
ordonatorului monitorizarea
principal de credite continuă a
în implementarea performanţelor
standardelor de instituţiei
control intern. publice;
identificarea şi
Proiectul va fi gestionarea
elaborat conform riscurilor privind
OMFP nr. 946/2005 funcţionarea
pentru aprobarea instituţiei;
Codului controlului standardizarea
intern/managerial, şi o mai mare
cuprinzând predictibilitate a
standardele de acţiunilor;
control responsabilizar
intern/managerial la ea
entităţile publice şi managementulu
pentru dezvoltarea i şi a
sistemelor de personalului de
control execuţie.
intern/managerial,
republicat cât și a
legislației care va fi
în vigoare la
momentul elaborării
și implementării
proiectului.

9. Dezvoltare Dezvoltarea - Managementul Sistem integrat UAT Comuna Pui - ONG-uri 2016 – Total
sistem integrat activităților de proiectului de cadastru li Comuna 2020 general
de cadastru și planificare - Achiziții publice carte funciară Pui estimativ:

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 89


carte funciară la strategică şi servicii implementat la 360.000
nivelul Comunei operaţională prin - Dezvoltare sistem nivelul Primărei Euro
Pui politici publice, informatic și Comunei Pui
reglementare și managerial privind Buget local
dezvoltarea unui sistemul cadastral la Informaţii
sistem informatic și nivelul comunei corecte şi Fonduri
managerial privind - Activități de complete structurale
sistemul cadastral intabulare a privind
la nivelul comunei. proprietăţilor publice proprietatea
de către Primăria unităţiii
comune Pui. administrativ-
- Auditare finală teritoriale –
proiect Comuna Pui,
suprafaţa, harta
infrastructurii de
utilităţi publice
(ex: stâlpi de
înaltă tensiune,
reţele de apă,
reţele electrice,
conducte
subterane de
gaz, apă, canal
etc.) situaţia
proprietăţilor în
litigiu etc.
Intabularea
proprietăţilor
publice de către
autoritatea
publice locale.
Susţinerea
procesului de
înregistrare
masivă a
imobilelor în
sistemul
integrat de
cadastru şi

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 90


carte funciară.
Evidenţa
corectă şi
completă a
tuturor
proprietăţilor
imobiliare va
avea
consecinţe
pozitive
multiple, dintre
care putem
enumera:
facilitarea
exproprierii
rapide a
terenurilor
vizate de lucrări
de investiţii,
reducerea
birocraţiei şi
impozitarea
corectă a
terenurilor,
evidenţierea
domeniului
public/privat a
unităţii
administrativ-
teritoriale şi al
statului român,
rezolvarea
problemelor
legate de actele
de identitate,
punerea în
aplicare a
politicilor de
comasare a

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 91


terenurilor în
vederea unei
mai bune
administrări prin
programe de
dezvoltare,
reducerea
semnificativă a
numărului de
litigii având ca
obiect regimul
juridic al
terenurilor.

Odată cu
realizarea unei
evidenţe
corecte si
complete a
tuturor
proprietăţilor
imobiliare, se
vor crea
premisele
pentru accesul
rapid şi
eficientizat al
Comunei Pui la
informaţii
actualizate
referitor la
imobile,
deţinători,
regimul juridic,
oportunităţile de
impozitare. Prin
aceasta, se va
obţine un grad
superior de

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 92


înţelegere,
monitorizare şi
gestionare a
informaţiilor şi
parametrilor
relevanţi pentru
sprijinirea
procesului de
stabilire a
taxelor datorate
de către
contribuabili în
aria de
competenţă a
administraţiei
publice locale,
Comuna Pui.
De asemenea,
înregistrarea
tuturor
imobilelor în
sistemul
integrat de
cadastru şi
carte funciară
va permite
trasarea de
corelări intre
parametrii geo-
spaţiali locali,
de natură să
sprijine
înţelegerea şi
simularea de
scenarii
tehnico-
economice
capabile să
producă o

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 93


creştere a
valorii prezente
şi viitoare a
taxelor încasate
pe diverse
tranşe valorice
si zonale,
precum şi
asupra
necesităţilor de
adaptare a
serviciilor
publice oferite
în multiple
domenii
(transport,
canalizare,
alimentare cu
apă etc.).

10. Dezvoltare Promovarea - Management - Implementare UAT Comuna Pui - APL-uri 2016 – Total
serviciu și sistem adaptării la proiect serviciu și Comuna - ISU 2020 general
de management schimbările - Achizitii publice sistem de Pui Hunedoar estimativ:
integrat al climatice, - Dotări management a 1.800.000
situațiilor de prevenirea şi echipamente, utilaje, integrat al - ONG-uri Euro
urgență managementul autoutilitare, sisteme situațiilor de
riscurilor informatice, etc. urgență la (Se are în Buget local
Consolidarea - Dezvoltare serviciu nivelul Comunei vedere
capacităţii de și sistem de Pui depunere Fonduri
management a management integrat - Hărți de risc a unui structurale
Primăriei Comunei al situațiilor de finalizate proiect în
Pui în gestionarea urgență la nivelul - înființare parteneria
situațiilor de risc și Comunei Pui centru reacţie t cu alte
urgențe de pe raza - Elaborarea hărților rapidă pentru unități
comunei de risc de pe raza managementul administra
Promovarea comunei inundaţiilor și tiv
integrării măsurilor - Dezvoltare centru incendiilor. teritoriale)
necesare adaptării reacţie rapidă pentru
şi prevenirea managementul

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 94


riscurilor în politicile inundaţiilor și
locale sectoriale, incendiilor
inclusiv modificarea - Activitatea de
normelor tehnice; cercetare-dezvoltare
Creşterea - Gestionarea
rezilienţei Situaţiilor de
infrastructurii şi Urgenţă:
serviciilor în ceea prevenirea
ce priveşte riscurile dezastrelor ,
naturale şi prevenirea incendiilor
adaptarea la și inundațiilor,
schimbările Informarea
climatice preventivă,
(reabilitarea prevenirea
infrastructurii vechi, epidemiilor,
eroziunea costală, pregătirea
investiţii preventive, profesioniştilor şi
protecţia împotriva protecţia populaţiei,
inundaţiilor pe râuri alarmarea populaţiei,
sau alte structuri adăpostire
specifice ingineriei , pregătire servicii
civile sau măsuri de voluntare şi private ,
genul spaţiilor verzi asigurări la dezastre
în zonele urbane;
Investiţiile în - Activități de
prevenirea riscurilor promovare
şi măsuri de - Auditare finala
management al proiect
riscurilor
- Consolidarea
capacităţii
administraţiei, cu
accent pe
evaluarea
economică şi
aptitudini tehnice
(dezvoltarea de
infrastructură de
pregătire şi

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 95


programe, unelte şi
metodologii),
pentru proiectarea
şi implementarea
planurilor de
prevenire a
riscurilor, inclusiv
cartografierea şi
evaluarea riscurilor,
planuri de
management a
riscului; elaborarea
hărților de risc
- Eficientizarea
activităților de
prevenire a riscului
la inundaţii și
incendii cu
concentrarea pe
măsurile soft şi de
ecosistem;
- Înființare centru
de reacţie rapidă
pentru
managementul
inundaţiilor și
incendiilor;
- Implementarea de
măsuri de mediu în
agricultură cu
înclinaţie spre
prevenirea şi
managementul
riscului şi
prevenirea riscului
de incendiu la
păduri şi
restaurarea
acestora.

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 96


11. Reactulizare Dezvoltare unitate Reactulizare PUG, în Imbunatatirea Comuna Primăria - 2014 – Total
Plan Urbanistic administrativ funcţie de direcţiile calitatii vietii Pui comunei Pui 2015 General:
General (PUG) teritorială de dezvoltare a locuitorilor 40.000
al Comunei Pui Comunei Pui Euro

Buget local
Fonduri
guvername
ntale

Fonduri
structurale

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 97


III.3.2 Infrastructură şi mediul înconjurător

Scopul acestei intervenţii este de a îmbunătăţi calitatea infrastructurii şi a calităţii


mediului înconjurător prin modernizarea sau extinderea drumurilor, reţelelor de
utilități apă, canalizare, gaz, amenajarea clădirilor existente, iluminatului public,
investiţii în colectarea deşeurilor menajere şi industriale, protejarea comunităţii de
riscurilor naturale, precum şi activităţi de conştientizare a locuitorilor cu privire la
importanţa păstrării curate a mediului în care trăiesc.

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 98


III.3.2.1 Infrastructură şi mediu înconjurător - proiecte propuse:

Nr. Titlul proiectului Obiective Activităţi principale Rezultate Beneficiari Instituţia Parteneri Durata Buget/Surse
crt. generale/specifice obţinute responsabilă proiectul de finanţare
(cuantificabile) ui
1. Amenajare Îmbunătăţirea - Întocmirea - spaţii verzi, Comunitatea Primăria - 2016 - Total
centru civic al aspectului comunei documentaţiilor tehnice: parcuri, parcări, locală, turişti Comunei Pui 2020 General
comunei Pui, Pui SF renovare centru estimativ:
modernizarea Proiectul propune civic 600.000
vetrei satului și amenajarea si - îmbunătăţirea Euro
a zonelor renovarea centrului imaginii comunei
centrale. civic al comunei: Fonduri
- amenajare Structurale –
peisagistică, PNDR
- amenajare parcuri,
parcări, pieţe Buget Local
- amenajare faţa de
cladiri etc.);

2. Amenajare parc, Scopul proiectului - Elaborare Parc și spații de Comuna Pui Primaria Pui - 2015 - Total
spații de joacă este de a dezvolta documentatii tehnice joacă amenajate 2016 General
și recreere – sat şi moderniza - Demarare procedura în satul Pui, estimativ:
Pui spaţiile verzi de achizitie publica Comuna Pui 70.000 Euro
aferente comunei - Lucrari pentru
Pui, precum şi amenajare si dotare Fonduri
înfiinţarea de noi parc și spații de joacă Guvernamen
parcuri, scuaruri şi - Recepția lucrărilor și tale
aliniamente si/sau dotărilor. Buget Local
reabilitarea celor Programul
existente. Proiectul naţional de
propune îmbunătăţire
amenajarea unui a calităţii
parc de recreere şi mediului prin
agrement totodată realizarea de
,ce va contribui la spaţii verzi în
dezvoltarea pe localităţi.
teritoriul comunei
Pui a zonelor de

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 99


promenadă si
spatiilor dedicate
pentru petrecerea
timpului în aer
liber.
3. Bloc ANL, sat Construcţia de - Elaborare Constructie bloc Comuna Pui Agenția Lucrarea 2016 - Total
Pui locuinte, destinate documentatii tehnice ANL finalizata. Națională va fi 2018 General
închirierii, pentru (Studiu de fezabilitate) Minim 20 de pentru contractată estimativ:
tineri cu vârste - Intocmire caiet de unitati locative Locuințe 1.400.000
cuprinse intre 18- sarcini si demarare (apartamente) (ANL) Euro
35 de ani, care nu procedura de achizitie destinate
îsi permit sa publica la pachet închirierii, pentru Fonduri
cumpere un (elaborare Proiect tineri cu vârste Guvernamen
apartament sau sa tehnic +DDE) si cuprinse intre 18- tale
închirieze o executie lucrari) 35 de ani, care nu Buget Local
locuinta de pe piata - Emitere certificat de îsi permit sa
libera. urbanim si obtinere cumpere un
avize si autorizatii apartament sau
- Emitere Autorizatie de sa închirieze o
Constructie locuinta de pe
- Executie lucrari piata libera.
- Receptia lucrarilor

4. Construire pod - Facilitarea - SF, documentaţii - acces facilitat în Locuitorii Primăria Pui Lucrarea 2014 - Total
peste Râu accesului pietonal, tehnice elaborate satul Râu Bărbat - comunei Pui este 2016 General
Barbat, in sat al vehiculelor şi infrastructură de contractată estimativ:
Pui(targul de autovehiculelor în - Lucrările au demarat transport Agenţi 180.000
animale) satul Râu Bărbat conform contractelor de dezvoltată economici, Proiect în Euro
Dezvoltarea achiziţii publice - Îmbunătăţirea investitori. derulare
infrastructurii de încheiate. imaginii comunei Buget local
transport rurale –
comuna Pui - Întreţinere şi Fonduri
reabilitare periodică structurale

5. Construire - Facilitarea - SF, documentaţii - acces facilitat la Locuitorii Primăria Pui Lucrarea 2016 - Total
poduri si podețe accesului pietonal tehnice elaborate infrastructură de comunei Pui este 2020 General
peste cursurile și al transport. contractată estimativ:
de apă din autovehiculelor în - Lucrările au demarat - Îmbunătăţirea Agenţi 1.600.000
comuna Pui satul Comuna Pui conform contractelor de imaginii comunei economici, Proiect în Euro

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 100


Dezvoltarea achiziţii publice investitori. derulare
infrastructurii de încheiate. Buget local
transport rurale –
comuna Pui - Întreţinere şi Fonduri
reabilitare periodică structurale

6. Amenajare si - Facilitarea - SF, documentaţii - străzi Locuitorii Primăria Pui - 2015 - Total
modernizare accesului pietonal, tehnice elaborate amenajate/ comunei Pui 2018 General
drumuri și ulițe al vehiculelor şi - Atribuire contract de reabilitate în estimativ:
în satele autovehiculelor pe achiziţie publică, lucrări satele comunei Agenţi 3.500.000
comunei (numar străzile din satele - demarare lucrări Pui economici, Euro
apoximativ aparţinătoare conform contractelor - acces facilitat la investitori.
lungime Km - 65 comunei Pui atribuite. reţeaua de străzi Buget local
km) - Dezvoltarea - Întreţinere şi din satele /judeţean
infrastructurii de reabilitare periodică comunei Pui
transport rurale – străzi ce necesita - Îmbunătăţirea Fonduri
comuna Pui renovare imaginii comunei structurale
si calităţii străzilor
Fonduri
guvernament
ale

7. Modernizare - Facilitarea - SF, documentaţii - străzi Locuitorii Primăria Pui - 2015 - Total
străzi sat Pui accesului pietonal, tehnice elaborate amenajate/ comunei Pui 2018 General:
al vehiculelor şi - Atribuire contract de reabilitate în satul 600.000
autovehiculelor pe achiziţie publică, lucrări Pui Agenţi Euro
străzile din satele - demarare lucrări - acces facilitat la economici,
aparţinătoare conform contractelor reţeaua de străzi investitori. Fonduri
comunei Pui atribuite. din satul Pui guvernament
- Dezvoltarea - Întreţinere şi - Îmbunătăţirea ale
infrastructurii de reabilitare periodică imaginii comunei
transport rurale – străzi ce necesita si calităţii străzilor Fonduri
comuna Pui renovare structurale

Buget local

8. Modernizare/rea - Facilitarea - SF, documentaţii - drum comunal Locuitorii Consiliul Primăria 2016 - Total
bilitare DJ 667 – accesului pietonal, tehnice elaborate amenajat/ comunei Pui Judeţean Pui 2020 General:
Pui - Baleia al vehiculelor şi - Atribuire contract de reabilitat Hunedoara 4.500.000

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 101


(numar autovehiculelor pe achiziţie publică, lucrări - acces facilitat la Agenţi Euro
apoximativ drumul judeţean reţeaua de economici,
lungime - 17 DJ 667 – Pui – - modernizarea drumuri în investitori. Fonduri
km) Cabana Baleia drumului comunal DJ comuna Pui, DJ guvernament
667 – Pui – Cabana 667 – Pui – ale
- Dezvoltarea Baleia - din comuna Pui Cabana Baleia
infrastructurii de - infrastructură de Fonduri
transport rurale – - Întreţinere şi transport structurale
comuna Pui reabilitare periodică dezvoltată
străzi ce necesita - Îmbunătăţirea Buget local
renovare imaginii comunei
si calităţii SF - finalizat
carosabilului
9. Modernizare DC - Facilitarea - SF, documentaţii - drum comunal Locuitorii Primăria Pui Lucrarea 2016 - Total
64- IBU – Fizesti, accesului pietonal, tehnice elaborate amenajat/ comunei Pui este 2020 General:
km 3+170 – al vehiculelor şi reabilitat Agenţi contractată 2.100.000
5+670 autovehiculelor în - Lucrările au demarat - acces facilitat la economici, Euro
comuna Pui conform contractelor de reţeaua de investitori.
achiziţii publice drumuri Fonduri
- Dezvoltarea încheiate. - infrastructură de guvernament
infrastructurii de transport ale
transport rurale – - modernizarea dezvoltată
comuna Pui drumurilor comunale - Îmbunătăţirea Fonduri
imaginii comunei structurale
- întreţinere şi si calităţii
reabilitare periodică carosabilului Buget local

SF - finalizat

10. Modernizare DC Modernizare/reabili - SF, documentaţii - drum comunal Locuitorii Primăria Pui Lucrarea 2016 - Total
65 - IBU - (pe tare tehnice elaborate amenajat/ comunei Pui, este 2020 General
raza comunei - Facilitarea reabilitat Agenţi contractată estimativ:
Pui, Ponor - accesului pietonal, - Lucrările au demarat - acces facilitat la economici, 2.000.000
Federi) al vehiculelor şi conform contractelor de reţeaua de investitori. Proiect în Euro
autovehiculelor în achiziţii publice drumuri Comuna derulare
comuna Pui încheiate. Pui Buget local
- infrastructură de
- Dezvoltarea - modernizarea drum transport Fonduri
infrastructurii de comunal dezvoltată structurale

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 102


transport rurale – - Îmbunătăţirea
comuna Pui - Întreţinere şi imaginii comunei
reabilitare periodică si calităţii
carosabilului
11. Modernizare DC Intretinere/moderni - SF, documentaţii - drum comunal Locuitorii Primăria Pui Lucrarea 2016 - Total
72 IBU (pe raza zare /reabilitare tehnice elaborate amenajat/ comunei Pui, este 2020 General
comunei Pui, reabilitat Agenţi contractată estimativ:
Rușor - Șerel) - Facilitarea - Lucrările au demarat - acces facilitat la economici, 1.500.000
accesului pietonal, conform contractelor de reţeaua de investitori. Proiect în Euro
al vehiculelor şi achiziţii publice drumuri Comuna derulare
autovehiculelor în încheiate. Pui Buget local
comuna Pui - infrastructură de
- modernizarea drum transport Fonduri
- Dezvoltarea comunal dezvoltată structurale
infrastructurii de - Îmbunătăţirea
transport rurale – - Întreţinere şi imaginii comunei
comuna Pui reabilitare periodică si calităţii
carosabilului
12. Modernizare – Intretinere/moderni - SF, documentaţii - drum comunal Locuitorii Primăria Pui Lucrarea 2016 - Total
DC 71 - IBU zare /reabilitare tehnice elaborate amenajat/ comunei Pui, este 2020 General:
Hobita – Uric, reabilitat Agenţi contractată 700.000
km – 0.390 – - Facilitarea - Lucrările au demarat - acces facilitat la economici, Euro
1+700 accesului pietonal, conform contractelor de reţeaua de investitori. Proiect în
al vehiculelor şi achiziţii publice drumuri Comuna derulare Fonduri
autovehiculelor în, încheiate. Pui guvernament
comuna Pui - infrastructură de ale
- modernizarea drum transport
- Dezvoltarea comunal dezvoltată Fonduri
infrastructurii de - Îmbunătăţirea structurale
transport rurale – - Întreţinere şi imaginii comunei
comuna Pui reabilitare periodică si calităţii Buget local
carosabilului
SF - finalizat

13. Modernizare – Intretinere/moderni - SF, documentaţii - drum comunal Locuitorii Primăria Pui Lucrarea 2016 - Total
DC - IBU – 73A zare /reabilitare tehnice elaborate amenajat/ comunei Pui, este 2020 General:
Baiesti – 2 km reabilitat Agenţi contractată 550.000
- Facilitarea - Lucrările au demarat - acces facilitat la economici, Euro
accesului pietonal, conform contractelor de reţeaua de investitori. Proiect în

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 103


al vehiculelor şi achiziţii publice drumuri Comuna derulare Fonduri
autovehiculelor în, încheiate. Pui guvernament
comuna Pui - infrastructură de ale
- modernizarea drum transport
- Dezvoltarea comunal dezvoltată Fonduri
infrastructurii de - Îmbunătăţirea structurale
transport rurale – - Întreţinere şi imaginii comunei
comuna Pui reabilitare periodică si calităţii Buget local
carosabilului
SF - finalizat

14. Regularizare si Reducerea Elaborare studiu de Menţinerea albiei populaţia din Apele Comuna 2008 - Total
amenajare râul eroziunii malurilor, fezabilitate actuale a râului zona Romane Pui 2013 General
Strei, zona protecţia terenurilor Strei estimativ:
comunei Pui agricole şi a O parte a satului Pui 4.160.000
comunităţii de este situat în zona Amenajarea Euro
inundaţii. inundabilă a râului Strei. complexă a râului
Pentru apărarea Strei, prevăzută Buget local
Lucrări locuinţelor împotriva pentru anii
hidroameliorative – inundaţiilor, se va următori, va Fonduri
îndiguiri desecări în realiza un dig de regulariza cursul structurale
lunca râului Strei, apărare din pământ pe şi debitul râului.
având în vedere malul drept al Streiului
frecventele şi realizare sistem de
inundaţii. pinteni in zonele expuse
eroziunii

15. Amenajarea Râu Îmbunătăţirea - Elaborare Studii de - coborârea - populaţia Primăria Public - 2016 - Total
- Bărbat şi calităţii mediului în fezabilitate/proiecte pânzei freatice din comunei comunei Pui privat 2020 General
pârâuri: Râu - comuna Pui prin tehnice zona Estimativ:
Bărbat, Ruşor, amenajarea - Identificare societăţi si - Curăţarea 2.200.000
Uric, Şerel, pârâurilor Râu - licitarea lucrărilor de pârâurilor de Euro
Izvorul, Ponor Bărbat, Ruşor, amenajare deşeuri si nămol
din teritoriul Uric, Şerel, Izvorul, - Achiziţie contract - menţinerea
administrativ al Pârâul Ponor lucrări curăţeniei Buget local
comunei Pui - Lucrări de canalizare, pârâurilor la
(canalizare, Dezvoltare şi decolmatare , traversarea Fonduri
decolmatare, implementare plan ecologizare, indiguire comunei Pui externe
ecologizare) de inundaţii - montarea unor - risc scăzut la

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pui 2014 - 2020 Page 104


sisteme de preluare inundaţii
Protecţia deşeuri de pe pârâurilor - un mediu mai
împotriva (la intrarea şi ieşirea din sănătos
inundaţiilor, comună) - reda