Sunteți pe pagina 1din 6

CZAd - PO.

01
Procedură operaţională
Modul II – Standard 2
D.G.A.S.P.C. Galati
Data initiala: 03.07.2019
ADMITEREA Editia: Revizia: Data reviziei:
Nr.ex.:

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei, sau după caz, a


reviziei în cadrul ediţiei

Nume şi prenume Funcţie şi compartiment Semnătură Data


Ionelia Mariana Șef CZISP
Elaborat Pîrlea
Mioara Gheorghiu Șef CZPHA”Pentru Voi”
Verificat Ciprian Groza Director Gen.Adj.Prot.Sociala
Mihaela Negru Consilier, Comp.AQ
Aprobat Cătălin Vădană Director Gen. Adj. Ec./RMC

2.Situaţia ediţiilor şi reviziilor în cadrul ediţiilor

Ediţia sau, după caz, Componenta Modalitatea Data de la care se


revizia în cadrul ediţiei revizuită reviziei aplică
1 2 3 4
Ediţia I
Revizia 1
Revizia 2
Revizia 3

Ediţia a II- a
Revizia 1
Revizia 2
Revizia 3

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz,


revizia din cadrul ediţiei

Scopul Ex. Comparti - Funcţia Nume şi Data Semnătura


difuzării Nr. ment prenume primirii
1 2 3 4 5 6 7
1 Aplicare CZISP Șef centru Ionelia Mariana
Pîrlea
2 Informare Dir.Gen. Manon Emilia
Cristoloveanu
-Dir.Gen.Adj. Ciprian Groza

3 Evidenţă CZISP Șef centru Ionelia Mariana


Pîrlea
Comp.AQ Consilier Mihaela Negru
4 arhivare RMC Cătălin Vădană

F22 – Formular de elaborare documentatie – Rev.6 / 17.07.2019 1


CZAd - PO.01
Procedură operaţională
Modul II – Standard 2
D.G.A.S.P.C. Galati
Data initiala: 03.07.2019
ADMITEREA Editia: Revizia: Data reviziei:
Nr.ex.:

4. Scopul procedurii: Stabilește modalitatea de admitere a beneficiarilor în condițiile în care se


poate răspunde, prin activitățile și serviciile CZ, nevoilor individuale specifice.
5. Domeniul de Centrele de Zi pentru Persoane cu Handicap Adulte
aplicare:
6. Documente de - SR EN ISO 9001:2015, Sistem de management al calităţii. Cerinţe
referinţă: - SR EN ISO 9000:2006, Sistem de management al calităţii. Principii
fundamentale şi vocabular.
- Ordinul 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al
entitatilor publice
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 268 /2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările și completările ulterioare;
- Hotararea nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 197 din 2012 privind asigurarea calității în
domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a
structurii orientative de personal;
- Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, privind aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 privind aprobarea Strategiei naționale „O
societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități 2016-2020”.
- Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de
calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu
dizabilităţi – Anexa 6 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale
acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor
adulte cu dizabilităţi;
7. Definiţii şi abrevieri: - Beneficiar – persoană adultă cu dizabilităţi;
- CZ – unitate de asistență socială de interes public, fără personalitate
juridică, în regim de centru de zi pentru persoane cu handicap;
- DGASPC – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
- DGAPS - Director general adjunct pentru protecţie socială
- DG – Director general
- AP – asistent personal al persoanei cu handicap grav
- APP – asistent personal profesionist
8.Descriere procedură: Resurse necesare:
- umane: şef centru, asistentul social/lucrătorul social;
- financiare: conform bugetului anual aprobat;
- materiale: furnituri de birou, hârtie, imprimantă, copiator, calculatoare, alte
consumabile;

CZ pune la dispoziția persoanelor interesate materiale informative cu privire

F22 – Formular de elaborare documentatie – Rev.6 / 17.07.2019 2


CZAd - PO.01
Procedură operaţională
Modul II – Standard 2
D.G.A.S.P.C. Galati
Data initiala: 03.07.2019
ADMITEREA Editia: Revizia: Data reviziei:
Nr.ex.:

la condiţiile de admitere, activităţile şi serviciile oferite, drepturile şi obligaţiile


beneficiarilor, condiţiile de încetare a acordării serviciilor. Aceștia primesc
toate informațiile referitoare la modul de organizare și funcționare a CZ, oferta
de servicii, drepturile și obligațiile beneficiarilor.
In vederea identificării posibililor beneficiari, asistentul social/lucrătorul
social din cadrul CZ va face următoarele demersuri :
 diseminează adecvat informațiile cu privire la activitatea centrului, prin
distribuire de materiale informative pe suport de hârtie(pliante,flyer, etc);
 promovează serviciile în cadrul instituţiilor publice și private din
comunitate;
 întocmește raport de întrevedere/parteneriat de colaborare;

Riscuri identificate:
- informația să nu ajungă la potențialii beneficiari.

Măsuri preventive și corective:


- colaborarea cu instituțiile publice și private din comunitate în vederea
promovării serviciilor centrului;
- promovarea serviciilor CZ prin distribuirea de pliante informative, afișe de
campanie, invitarea posibililor beneficiari în cadrul unor acțiuni de
promovare, etc.

ADMITEREA

Obiective :
- Admiterea în condiţiile în care poate răspunde, prin activităţile şi serviciile
CZ, nevoilor individuale specifice;

Indicatori de performanţă:
- Număr de persoane pentru care s-a stabilit admiterea
-
Resurse necesare:
- umane: şef centru, asistentul social/lucrătorul social,
- financiare: conform bugetului anual aprobat;
- materiale: furnituri de birou, hârtie, imprimantă, copiator, calculatoare, alte
consumabile;

Solicitantul se adresează centrului de zi şi completează o cerere denumită în


continuare ca și cerere de admitere pentru a beneficia gratuit de serviciile
sociale oferite de centru. Cererea de admitere va fi aprobată de Directorul
general adjunct pentru protecţie socială şi înregistrată în dosarul personal al
beneficiarului.
Şeful centrului va stabili responsabilul de caz ce urmează a informa
beneficiarul cu privire la actele necesare ce urmează a fi depuse la dosar
respectând criteriile de eligibilitate.
Beneficiarii CZ sunt persoane adulte cu dizabilităţi pentru care
certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de
valabilitate; aceştia beneficiază de servicii de tip LP/se află în îngrijirea
familiilor/trăiesc independent/în asistenţa AP sau APP.
Centrul întocmeşte pentru fiecare beneficiar în funcţie de nevoi un dosar
personal al beneficiarului. Documentele necesare pentru admiterea persoanei

F22 – Formular de elaborare documentatie – Rev.6 / 17.07.2019 3


CZAd - PO.01
Procedură operaţională
Modul II – Standard 2
D.G.A.S.P.C. Galati
Data initiala: 03.07.2019
ADMITEREA Editia: Revizia: Data reviziei:
Nr.ex.:

sunt:
 cerere de admitere;
 copie de pe actele de identitate şi stare civilă, după caz;
 copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, după caz;
 copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap
în termen de valabilitate, PIS, PIRIS;
 ultimul talon de pensie sau adeverinţă de venit;
 raportul de anchetă socială.
 alte documente medicale şi administrative prevăzute de legislaţia în
vigoare, după caz.CARE SUNT ACESTEA,AVAND IN VEDERE CA
SUNT PREVAZUTE DE LEGISLATIE
Dosarul personal al beneficiarului include acordul scris în vederea utilizării
imaginii şi datelor cu caracter personal pe o anumită perioadă de timp –
Acordul de prelucrare date. Beneficiarul sau reprezentantul legal va semna
formularul „ Notă de informare ”,după primirea informaţiilor(P.O.AQ.30 -
Informare privind drepturile persoanei vizate asupra datelor cu caracter
personal prelucrate de DGASPC Galaţi) şi îşi va da consimţământul
( formularul „Consimţământ”) privind prelucrarea de date cu caracter
personal(P.O.A.Q.31 - Condiţii privind acordarea consimţământului).
În baza analizei documentelor depuse se emite Dispoziţia de admitere
semnată de Directorul general, iar copie de pe dispoziţia de admitere este
inclusă în dosarul personal. Ulterior se încheie Contractul de furnizare de
servicii sociale cu beneficiarul sau, după caz, cu reprezentantul legal al
acestuia, în cel puţin 2 exemplare originale: un exemplar se păstrează în
dosarul personal al beneficiarului, iar un exemplar se înmânează
beneficiarului/reprezentantului legal, fiecare fiind semnat de ambele părţi și se
înregistrează în Registrul pentru contracte, existent la Registratura
instituției. Prin semnarea acestuia se asigură că beneficiarul a înțeles care
sunt drepturile și obligațiile ambelor părți și și-a asumat răspunderea pentru
respectarea obligațiilor care țin de el, inclusiv perioada de acordare a
serviciilor (12 luni de la semnarea contractului) cu posibilitatea prelungirii
acestuia prin act adițional.
Dosarele personale ale beneficiarilor se păstrează în condiţii de siguranţă
şi confidenţialitate arhivându-se pe o perioadă de 5 ani de la încetarea
acordării serviciilor.
Consultarea dosarului personal al beneficiarului se poate face:
- de către beneficiar sau reprezentantul său legal, la solicitare;
- de către o persoană din sistemul de protecţie/asistenţă socială în prezenţa
personalului cu atribuţii din instituţie;
- de către o persoană din afara sistemului de protecţie/asistenţă socială cu
acordul scris al beneficiarului sau reprezentantului său legal, în prezenţa
personalului cu atribuţii din cadrul instituţiei.

Riscuri identificate:
- documentație incompletă sau neconformă cu realitatea;
- colaborare deficitară cu beneficiarul/ reprezentantul legal astfel încât
procedura nu poate fi respectată;
- distorsionarea informației către beneficiar;
- nerespectarea procedurii de admitere de către personalul centrului;
- neînregistrarea sau deteriorarea documentelor.

F22 – Formular de elaborare documentatie – Rev.6 / 17.07.2019 4


CZAd - PO.01
Procedură operaţională
Modul II – Standard 2
D.G.A.S.P.C. Galati
Data initiala: 03.07.2019
ADMITEREA Editia: Revizia: Data reviziei:
Nr.ex.:

Măsuri preventive și corective:


- verificarea atentă a documentelor furnizate de beneficiar;
- sesiuni de informare a beneficiarului/reprezentantului legal cu privire la
procedura de admitere;
- sesiuni de instruire a personalului propriu privind procedura de admitere.

ÎNCETAREA ACORDĂRII SERVICIILOR

Obiective: închiderea dosarului beneficiarului cu respectarea legislaţiei

Indicatori de performanţă:
- numărul de dosare finalizate şi arhivate.

Resurse necesare:
- umane: şef centru, asistentul social/lucrătorul social, director general adjunct
pentru protecție socială;
- financiare: conform bugetului anual aprobat;
- materiale: furnituri de birou, hârtie, imprimantă, copiator, calculatoare, alte
consumabile;

Încetarea acordării serviciilor CZ se poate face:


- la cererea beneficiarului/reprezentantului legal, prin decizia unilaterală a
acestuia;
- prin decizia argumentată a conducerii instituţiei/şefului CZ;
- prin acordul părţilor;
- decesul beneficiarului, etc.
Responsabilul de caz se asigură că beneficiarii cunosc condițiile/situațiile
în care încetează acordarea serviciilor sociale oferite de centru, prin
informarea lor asupra acestor condiții de încetare.
Înainte de expirarea perioadei pentru care s-a întocmit Contractul de
furnizare de servicii sociale, responsabilul de caz va contacta beneficiarul
pentru a i se aduce la cunoștință acest aspect. Atunci când beneficiarul
dorește continuarea colaborării cu centrul nostru, se v-a prezenta la sediul
instituției noastre în perioada imediat următoare pentru a solicita printr-o
cerere, prelungirea contractului de furnizare de servicii sociale prin Act
adițional. Actul adițional se încheie pe o perioadă de 12 luni cu posibilitatea
prelungirii acestuia.
Cererea beneficiarului prin care solicită prelungirea contractului sau
încetarea serviciilor înainte de expirarea perioadei contractului de furnizare de
servicii va fi aprobată de către șeful de centru.
Încetarea acordării serviciilor sociale în centru se realizează prin
completarea Fișei de ieșire avizată de Directorul general adjunct pentru
protecție socială al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Galați.
CZ înregistrează, zilnic sau săptămânal, beneficiarii și serviciile oferite în
Registru de evidență a serviciilor acordate beneficiarilor (pe suport de
hârtie sau electronic) care se păstrează la sediul CZ. Acesta
păstrează/arhivează registrele de evidență, în condiții de siguranță și
confidențialitate, pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acordării serviciilor.
Pentru a afla şi măsura gradul de satisfacţie a beneficiarilor în vederea
îmbunătăţirii serviciilor oferite de centrul de zi, responsabilul de caz va aplica
F22 – Formular de elaborare documentatie – Rev.6 / 17.07.2019 5
CZAd - PO.01
Procedură operaţională
Modul II – Standard 2
D.G.A.S.P.C. Galati
Data initiala: 03.07.2019
ADMITEREA Editia: Revizia: Data reviziei:
Nr.ex.:

acestora, Chestionarul ,,Satisfacţia clientului”.

Riscuri identificate:
- colaborare deficitară cu beneficiarul/ reprezentantul legal astfel încât
procedura nu poate fi respectată;

Măsuri preventive și corective:


aducerea la cunoştinţă a beneficiarului/reprezentantului legal a informațiilor
privind încetarea acordării serviciilor conform standardelor minime.
9. Responsabilităţi: asistent social/lucrător social:
- diseminează informația, întocmește raportul de întrevedere, întocmește
dosarul personal al beneficiarului conform procedurii, înregistrează
documentele în registrul de evidență a centrului;
- întocmeşte documentaţia privind încetarea acordării serviciilor(cerere de
ieşire, fişă de ieşire), informează beneficiarul cu privire la încetarea acordării
serviciilor.
şef centru - avizează: raportul de întrevedere, semnează dispoziţia de
admitere, contractul de servicii sociale şi fişa de ieşire, desemnează
responsabilul de caz.
DGAPS – aprobă cererea de admitere, semnează dispoziţia de admitere şi
contractul de furnizare a serviciilor sociale, avizează fişa de ieşire şi actul
adițional;
DG - emite dispoziţia de admitere şi semnează contractul de furnizare a
serviciilor sociale.
10. Anexe (privind Pliante/flyer/ broșuri;
aplicarea procedurii) Raport de întrevedere;
Parteneriat de colaborare;
Cerere de admitere;
Cerere de prelungire a serviciilor furnizate;
Cerere de încetare;
Copie de pe actele de identitate şi stare civilă, după caz;
Copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, după caz;
Copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în
termen de valabilitate, PIS, PIRIS;
Ultimul talon de pensie sau adeverinţă de venit;
Raportul de anchetă socială;
Notă de informare;
Consimţământ;
Dispoziţie de admitere;
Contract de furnizare de servicii sociale;
Act adițional;

F22 – Formular de elaborare documentatie – Rev.6 / 17.07.2019 6

F4.2-01/01.2003

S-ar putea să vă placă și