Sunteți pe pagina 1din 2

Teză

I Citiți cu atenție textele de mai jos:

Textul A:
,, Atunci Lysimach, dintre vecini, s-a războit mai întâi cu odrisii și apoi a pornit cu armata
împotriva lui Dromichaites și a geților. Dar avu de înfruntat niște bărbați foarte pricepuți în
războaie și care îl întreceau cu mult prin numărul lor. El însuși ajunse într-o primejdie cât se
poate de mare și scăpă cu fuga. Fiul său, Agathocles, care-l sprijinea atunci în luptă pentru
prima oară, fu luat prizonier de către geți. Lysimach a fost biruit și în alte lupte. Și deoarece
socotea că nu este puțin lucru să-și aibă fiul prins în război, încheie o pace cu Dromichaites și
din stăpânirea sa cedă getului ținuturile de dincolo de Istru . Mai mult de nevoie îi dădu în
căsătorie pe fiica sa.
Pausanias, Descrierea Gerciei

Textul B
,, Întrucât Diodoros al lui Thrasycles, Procritos al lui Pherecles și Clearchos al lui
Aristomachos, trimiși soli la Zalmodegicos în privința ostaticilor, au călătorit prin țară dușmană
și — înfruntând primejdii de tot felul și dând dovadă de cea mai deplină râvnă — au adus
înapoi ostaticii [fiind aceștia la număr peste șaizeci], convingându-l totodată pe Zalmodegikos să
restituie cetății veniturile, Sfatul și Poporul să găsească cu cale ca aceștia și urmașii lor să fie
înscriși printre binefăcătorii obștii; să fie încununați, ei și urmașii lor, la toate spectacolele”
Inscripția de la Histria (sec. III î.Hr.), ISM, I, nr.8
1. Transcrieți numele conducătorilor geți din cele două texte.
2. Precizați, pe baza textului A, motivul înfrângerii lui Lysimach.
3. Enumerați, pe baza textului B, câștigurile obținute de solii histrieni de la Zalmodegikos.
4. Precizați, pe baza textului A, modul în care Lysimach a reușit să-și elibereze fiul.
5. Prezentați, pe baza textului B, felul în care solii histrieni au fost răsplătiți de cetatea lor.
6. Precizați o asemănare și o deosebire între cele două texte.
6x5=30 pct.
II Citiți cu atenția textul:
,, Întrucât mulți daci trecuseră de partea lui Traian — și încă din alte pricini —, Decebal
ceru iarăși pace. Însă el nu înțelegea să depună armele și să se predea, își aduna — în văzul
tuturor — trupe și chema în ajutor pe vecini. Spunea că dacă-l vor părăsi pe dânsul, și ei vor fi în
primejdie; că mai ușor și mai sigur își vor păstra libertatea, ajutându-l în luptă, înainte ca el să fi
suferit vreo nenorocire. Însă privind nepăsători cum sunt nimiciți dacii, mai pe urmă vor ajunge
ei înșiși robi, căci vor rămâne fără aliați”
Cassius Dio, Istoria roman\, LXVIII, 10–15
1. Prezentați, din text, necesitatea alianței între daci și vecinii lor.
2. Transcrieți numele unui lider dac și menționați o acțiune a acestuia.
3. Menționați, pe baza textului, un posibil efect al nerealizării alianței dintre daci și vecinii
lor.
4. Prezentați un factor de romanizare și definți procesul de romanizare.
5. Prezentați un conflict daco-roman din secolul I d. Hr. și un efect al acestuia.
6. Definiți retragerea aureliană și precizați doua efecte ale acesteia.
6x5=30 pct.
III Realizați un eseu cu titlul ,, Spațiul medieval românesc și relațiile sale cu Ungaria” ținând cont
de :
- Prezentarea a două izvoare istorice maghiare referitoare la spațiul românesc medieval.
- Menționarea statutului politic al formațiunilor medievale românești față de Ungaria.
- Prezentarea unui conflict militar româno-maghiar și un efect al acestuia.
- Prezentarea descălecatelor din spațiul românesc extracarpatic.
- Precizarea statutului politic al românilor transilvăneni și a unui act care să susțină acest
fapt.
- Precizarea unei asemănări și a unei deosebiri între întemeierea Țării Românești și a
Moldovei.
6x5=30 pct.

Din grația/mila Domnului/domnului... profesor se acordă 10 pct. din oficiu


