Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ

Anul şcolar 2020-2021


Disciplina Istorie Românilor și Univesală
Clasa a VII-a

Numele şi prenumele elevului:...............................................................................................


Data susţinerii testului:.............................
1. Unește, prin săgeți, noțiunile și definițiile corespunzătoare:

Feudă - Persoană care administrează un


palat regal sau princiar;
Feudal - Domeniu sau moșie pe care regele
sau seniorul feudal le dădea în
stăpânire vasalilor săi, în schimbul
îndeplinirii de către aceștia a
anumitor obligațiuni;
Episcop - Grad înalt în ierarhia bisericească
creștină și conducea o eparhie (o
regiune dintr-o țară);
Majordom - Nobil, mare proprietar de pământ
în Evul Mediu;
L012134
B. Stabiliţi corespondenţa între cele două coloane: 20 puncte

1. Ştefan cel Mare a. Dacia 1.


2. Mircea cel Bătrân b. Moldova 2.
3. Decebal c. Imperiul Roman 3.
4. Traian d. Ţara Românească 4.
A. Completaţi următorul organizator grafic: (20 de puncte)

Portret Numele domnitorului Ţara/Ţările unde a domnit

.......................................
....................................... .....................................

.......................................
...................................... .....................................

B. Citiţi cu atenţie, următorul text: 30 puncte


” (Opționalul „Lumea povestilor”2015)

1. Transcrieţi din text primele două propoziții ce se referă la daci. 5 puncte


......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

2. Cu ce se ocupau dacii? 5 puncte


......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3. Cum se numea regele lor? 5 puncte


......................................................................................................................................................

4. Ce bogății se găseau în Dacia? 5 puncte


......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

5. Transcrieţi din text, propoziția ce se referă la împăratul Traian.


5 puncte
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

6. Menţionaţi cum s-a format poporul român. 5 puncte

..................................................................................................................................................

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu
se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului
total acordat pentru test la 10.

PARTEA I (40 de puncte)

A. Câte 4 puncte pentru fiecare dintre următoarele răspunsuri: 1 – b; 2 – a; 3 – c; 4 – a; 5-b.


(4p.x5= 20 puncte)

B. Câte 5 puncte pentru stabilirea următoarelor corespondenţe: 1-b; 2-d; 3-a; 4-c.
(5p.x4= 20 de puncte)

PARTEA a II-a (50 de puncte)

A. Câte 2,5 puncte pentru identificarea corectă a numelui domnitorului şi câte 2,5 puncte
pentru identificarea ţării în care a domnit.
Ştefan cel Mare- Moldova; Mihai Viteazul- Ţările Române(Ţara Românească şi Moldova);
Vlad Ţepeş-Ţara Românească; Iancu de Hunedoara-Transilvania.
(2.5p.x8= 20 puncte)
B. Total: 30 de puncte
1. 5 puncte pentru transcrierea corectă: a primelor două propoziții referitoare la daci.
2. 5 puncte pentru identificarea corectă a ocupațiilor dacilor.
3. 5 puncte pentru precizarea numelui Decebal.
4. 5 puncte pentru identificarea corectă a bogățiilor Daciei.
5. 5 puncte pentru transcrierea corectă a propoziției ce se referă la împăratul Traian
6. 5 puncte pentru menţionarea modului de formare a poporului: român

MATRICEA DE SPECIFICAŢII

CLASA a V-a B
ISTORIE
COMPETENŢE 1.2 Să 2.1 Să 3.2 Să 3.1 Să 4.2 Să
ordoneze identifice şi observe şi să descrie într- folosască
cronologic să folosească compare o manieră termenii
evenimentele informaţii fapte simplă şi istorici în
istorice provenite din istorice, clară un formularea
studiate surse punând în fapt/ proces unor
istorice. evidenţă istoric enunţuri
schimbările folosind
survenite. surse
istorice
indicate
Conţinuturi

Geto-dacii şi X X X
romanii

Figuri de X X X
voievozi şi
domni