Sunteți pe pagina 1din 24

SCOALA GIMNAZIALA NR1 NEGRILESTI

COM. NEGRILESTI, JUD. GALATI


STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mail: scoalanegrilesti@yahoo.com

Nr. de înregistrare 1223/ 17. 10. 2016

Prezentat în şedinţa Consiliului Profesoral din 19. 10. 2016

Aprobat în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 19. 10. 2016

RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII

PE ANUL ŞCOLAR 2015 – 2016

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de


comisii metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de
compartimentul secretariat, referindu-se la perioada 1.09.2015- 24.06.2016

1. INTRODUCERE
Anul şcolar 2014 – 2015, a început în condiţii bune pentru colectivul profesoral şi
colectivul de elevi – preşcolari al şcolii noastre. Cursurile s-au desfăşurat în două schimburi,
în condiţii foarte bune.
Materialele didactice din laboratoare şi cabinete au fost folosite intr-o mai mică măsură
deoarece nu toate cadrele didactice s-au implicat şi au dorit ca procesul instructiv – educativ
să se desfăşoare la cele mai înalte standarde.
Populaţia şcolară
Situaţia efectivelor de elevi a fost următoarea:
Învăţământ preşcolar: Grădiniţa Nr. 1 Slobozia – Blăneasa
17 preşcolari
Grădiniţa Nr.1 Negrileşti
34 preşcolari
SCOALA GIMNAZIALA NR1 NEGRILESTI
COM. NEGRILESTI, JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mail: scoalanegrilesti@yahoo.com
Învăţământ primar:
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Negrileşti
105 elevi
Învăţământ gimnazial:
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Negrileşti
116
Total elevi: 272
Mişcarea elevilor
I – IV V – VIII Preşcolar
Înscrişi la începutul anului şcolar: 105 116 51
Plecaţi 2 2
Veniţi 6 1 1
Abandon 1 1 1
Rămaşi 105 116 51
S-a remarcat o creştere a absenteismului mai ales la elevii care au părinţi în străinătate la
muncă şi un număr mare de medii scăzute la purtare.
B. CURRICULUM
Situaţia privind rezultatele la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2012 – 2013
Clasele I – IV
Total elevi: 105
Promovati 105
Repetenti 2

Procent de promovabilitate: 96,85%


Clasele V – VIII:
Promovaţi: 114
Repetenţi: 2
Procent de promovabilitate: 98%
SCOALA GIMNAZIALA NR1 NEGRILESTI
COM. NEGRILESTI, JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mail: scoalanegrilesti@yahoo.com

Starea disciplinară

Pe parcursul anului şcolar 2014– 2015au fost sancţionaţi mai mulţi elevi cu mustrare
scrisă, avertismente, pentru acte de indisciplină şi număr mare de absenţe.
Elevii au fost sancţionaţi cu scăderea notei la purtare după cum urmează:
Note la purtare între 5 – 7: 2 levi
Note la purtare între 8– 9: 30 elevi
Note la purtare sub 5: 2elevi
Total elevi cu nota scăzută la purtare: 34elevi
La nivelul şcolii se observă o creştere semnificativă a numărului de elevi ca absentează
sau se află în risc de abandon şcolar. Cauzele abandonului şcolar sunt sunt în mare parte
generate de plecarea părinţilor la muncă în străinătate, dar şi de situaţia socio – economică a
multor familii din comună.

1. MANAGEMENTUL ŞCOLAR

Inspecţia tematică şi specială


Luând în considerare priorităţile etapelor anului şcolar,au fost organizate inspecţii care au
avut următoarele obiective:
 Constituirea claselor;
 Transferule elevilor;
 Organizarea, desfăşurarea ţi validarea rezultatelor de corigenţă şi pentru încheierea
situaţiei şcolare;
 Încadrare;
 Orar;
 Elaborare Raport privind starea învăţământului;
 Plan managerial;
 Alegerea Consiliului de Administraţie;
SCOALA GIMNAZIALA NR1 NEGRILESTI
COM. NEGRILESTI, JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mail: scoalanegrilesti@yahoo.com
 Decizii de numire a membrilor comisiilor;
 Tematica Consiliului de Administraţie şi a Consiliului Profesoral;
 Monitorizarea desfăşurării procesului instructiv – educativ (respectarea parcurgerii
ritmice a materiei, notarea ritmică, asistenţe director);
 Respectarea graficului de desfăşurare a activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;
 Parteneriate;
 Frecvenţa elevilor;
 Avizarea disciplinelor opţionale;
 Parcurgerea integrală a materiei;
 Prelucrarea metodologiilor de examen;
 Afişarea metodologiilor de examen.
Pe parcursul anului şcolar 2015 – 2016, doamna inspector pentru implementarea
învăţământului descentralizat, prof. Cristache Alice, a efectuat inspecţii tematice de
îndrumare şi control, în urma cărora a constatat respectarea reglementărilor şi aplicarea
legislaţiei în vigoare. De asemenea au fost efectuate inspecţii pentru susţinerea gradelor
didactice II şi I.
În data de 15. 12. 2015, doamna MEDELEANU Iuliana, învăţător a fost inspectată,
pentru obţinerea inspecţiei IC 1, în vederea susţinerii gradului didactic I. Această inspecţie
a fost efectuată de către doamna profesor metodist pentru învăţământ pre-primar, Petică
Rodica de la Grădiniţa cu program prelungit nr. 16- Tecuci. Doamna profesor, Mardare
Dorinela a primit calificativul foarte bine.
În data de 22. 03. 2016, doamna Mardare Dorinela, profesor pentru învăţământ
pre-primar, a fost inspectată, pentru obţinerea inspecţiei IC1, în vederea susţinerii gradului
didactic I. Această inspecţie a fost efectuată de către doamna profesor metodist pentru
învăţământ pre-primar, Petică Rodica de la Grădiniţa cu program prelungit nr. 16- Tecuci.
Doamna profesor, Mardare Dorinela a primit nota 10.
În data de 05.04 . 2016, doamna BUJOR Alexandra, profesor de matematică, a
fost inspectată, pentru obţinerea inspecţiei speciale I, pentru acordarea definitivatului în
învăţământ. Această inspecţie a fost efectuată de către doamna metodist profesor, GOGU
SCOALA GIMNAZIALA NR1 NEGRILESTI
COM. NEGRILESTI, JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mail: scoalanegrilesti@yahoo.com
Luminiţa de la Şcoala Gimnazială „Anghel Rugină” Tecuci. Doamna profesor, BUJOR
Alexandra a fost notată cu calificativul Foarte bine.
În data de 02.06 . 2016, doamna BUJOR Alexandra, profesor de matematică, a fost
inspectată, pentru obţinerea inspecţiei speciale II, pentru acordarea definitivatului în
învăţământ. Această inspecţie a fost efectuată de către doamna metodist profesor, GOGU
Luminiţa de la Şcoala Gimnazială „Anghel Rugină” Tecuci. Doamna profesor, BUJOR
Alexandra a fost notată cu calificativul Foarte bine.
În data de 02. 03. 2016, domnul Mihociu Daniel, profesor de istorie, a fost
inspectat, pentru obţinerea inspecţiei IC 1, în vederea susţinerii gradului didactic I. Această
inspecţie a fost efectuată de doamna inspector al ISJ Galaţi, prof. NENU Camelia . Domnul
Mihociu Daniel, a primit calificativul foarte bine.
În data de 18. 03. 2016, domnul Ilisoi Jan, profeosr de religie, a fost inspectat,
pentru obţinerea inspecţiei curente I, pentru acodarea gradului II în învăţământ. Această
inspecţie a fost efectuată de către doamna profeosr metodist Coman Iustina – Dana de la
Liceul „Ovid Caledoniu”Tecuci. Domnul profesor a obţinut calificativul foarte bine.
În data de 28. 03. 2016, doamna învăţător SĂLĂVĂSTRU Daniela, a fost
inspectată, pentru obţinerea inspecţiei curente II, pentru acodarea gradului didactic I în
învăţământ. Această inspecţie a fost efectuată de către doamna profesor metodist, Parvana
Dumitra de la Şcoala Gimnazială „Dimitrie Sturdza” Tecuci. Doamna învăţător a primit
calificativul foarte bine.
În data de 24. 02. 2016, doamna profesor Negru Adriana – Ramona, a fost
inspectată, pentru obţinerea inspecţiei speciale, pentru acordarea gradului didactic II în
învăţământ. Inspecţia fost efecutată de către doamna, profesor metodist, SECHEL Carmen
– Mirela de la Colegiul Naţional „spiru Haret” din Tecuci. Doamna profesor a primit
calificativul foarte bine.
În data de 11. 05. 2016, doamna profesor, Jambru Mihaela, a fost inspectată,
pentru obţinerea inspecţiei speciale, pentru acodarea gradului didactic I în învăţământ.
Doamna profosr a fost inspectată de o comisie de al Universitatea „Dunărea de Jos” din
Galaţi. Aceasta a primit nota 9, 50.
SCOALA GIMNAZIALA NR1 NEGRILESTI
COM. NEGRILESTI, JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mail: scoalanegrilesti@yahoo.com
În data de 19. 05. 2016, domnul profesor Mihăilă Caludiu – Narcis, a fost
inspectat, pentru obţinerea inspecţiei speciale, pentru acordarea gradului didactic I. Domnul
profesor a fost inspectat de o comisie de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.
Acesta a primit nota 9, 33.
În data de 31. 05. 2016, doamna prof pentru învăţământ primar Oancea
Viorica, a fost inspectată, pentru obţinerea inspecţiei curente I, pentru acordarea gradului
didactic I. Înspecţia a fost efectuată de către doamna profesor metodist, Bratu Gabriela de la
Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” Tecuci. Aceasta a primit calificativul foarte bine.

În cadrul săptămânii „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, şcoala noastră a efectuat o
excursie cu elevii şcolii, la Iaşi.
Asistenţele la clasă s-au desfăşurat conform planificării stabilite de către director
împreună cu şefii comisiilor metodice.
În urma efectuării asistenţelor la clasă am constatat că majoritatea cadrelor didactice
stăpânesc bine materia şi aplică metodele didactice potrivite. La orele de asistenţă au fost
constatate câteva deficienţe, dar sub îndrumarea directorului şi a şefilor comisiilor metodice
aceste erori au remediate pe parcursul anului şcolar.

Proiectarea planului de şcolarizare


Pentru anul şcolar 2015 - 2016 s-a avut în vedere criteriul legislativ, resursele umane,
populaţia şcolară din comuna Negrileşti. Astfel, s-a propus:

Grădiniţa cu program normal nr. 1 Slobozia- Blăneasa, comuna Negrileşti

Nr. Grupe Număr de preşcolari Număr grupe


Crt.
1 grupă 15 1

Grădiniţa cu program normal nr. 1, comuna Negrileşti


SCOALA GIMNAZIALA NR1 NEGRILESTI
COM. NEGRILESTI, JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mail: scoalanegrilesti@yahoo.com
Nr. Grupe Număr de preşcolari Număr grupe
Crt.
1 grupă 35 2

Şcoala Gimnazială Nr. 1, comuna Negrileşti - învăţământ primar


Nr. Clase Număr elevi Număr clase
Crt.
1 Clasa I 21 1
2 Clasa a II – a 26 1
3 Clasa a III – a 19 1
4 Clasa a IV- a 18 1
5 Clasa pregătitoare 21 1

Şcoala Gimnazială Nr. 1, comuna Negrileşti - învăţământ gimnazial


Nr. Clase Număr de elevi Număr clase
Crt.
1 Clasa a V – a 26 1
2 Clasa a VI – a 19 1
3 Clasa a VII – a 26 1
4 Clasa a VIII –a 23 1

Obiectivele planului managerial


Organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv – educativ;
Perfecţionarea personalului didactic şi didactic – auxiliar prin participarea la cursuri,
activităţi metodice, ateliere de lucru;
Respectarea prevederilor legislative în vigoare;
Implicarea şcolii în proiecte naţionale;
Îmbunătăţirea activităţilor auxiliare procesului didactic;

3. PERSONAL DIDACTIC

ŞCOALA CU CLASELE NR. 1 NEGRILEŞTI


SCOALA GIMNAZIALA NR1 NEGRILESTI
COM. NEGRILESTI, JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mail: scoalanegrilesti@yahoo.com
Din care ocupate cu personal care are gradul:
Total
Doctor
posturi/ Debutant
Def. II I în Necalificat
catedre
ştiinţe
Educatoare -
3 - 1 2 0 -

Învăţători -
5 - - 4 1 -

Profesori
15 1 9 3 1 -
1

CADRELE DIDACTICTICE CARE AU PARTICIPAT LA CURSURI DE FORMARE


NR. NUME ŞI PRENUME DENUMIREA FURNIZORUL
CRT CURSULUI
1 Mihociu Daniel Program de Universitatea „Al. I.
conversie
Cuza” din Iaşi,
profesională,
specializarea facutatea de
geografie
geografie şi
Geologie

2 Sălăvăstru Daniela Comunicare în IŞJ Galaţi


limba engleză
3 Fuică – Haisler Mariana Matedidactica CCD Galați

4 Barbu Oana - Nicoleta Simpozioane – Unioversitatea


doctorat Valahia din
Târgoviște
SCOALA GIMNAZIALA NR1 NEGRILESTI
COM. NEGRILESTI, JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mail: scoalanegrilesti@yahoo.com

4. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

La începutul anului şcolar au fost constituite următoarele Comisii: Comisii metodice:


Comisia pentru formare continuă şi perfecţionarea cadrelor didactice, Comisia dirigintilor,
Comisia pentru orar, Comisia Antiviolenţă, Comisia pentru verificarea documentelor
şcolare, a ritmicităţii notării şi a frecvenţei elevilor, Comisia pentru curriculum, Comisia
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie (CEAC), Comisia pentru proiecte
europene. Coordonatorul activităţii educative a fost numit doamna prof.Jambru Mihaela.
Comisii pe probleme: Comisia PSI, Comisia pentru sănătatea şi securitatea muncii,
Comisia pentru acordarea burselor, Comisia de recepţie, Comisia de inventariere a bunurilor
de patrimoniu, Comisia pentru casare, Comisia pentru protecţie civilă şi apărare în caz de
dezastre, Comisia de salarizare, Comisia Euro 200, Comisia de arhivare, Comisia de etică.
Toate comisiile au fost numite prin decizia directorului unităţii de învăţământ şi au
fost elaborate fişe de atribuţii specifice fiecăreia.
Activitatea la nivelul catedrelor constituite la începutul anului şcolar s-a desfăşurat
în conformitate cu planurile manageriale şi de activităţi proprii. Astfel, s-au aplicat teste
predictive la toate disciplinele, s-au întocmit planificarile în concordanţă cu rezultatele
înregistrate la acestea. Proiectarea unităţilor de învatare s-a făcut în general în concordanţă
cu programele şcolare în vigoare. În cadrul asistenţelor efectuate la ore s-a constatat că
profesorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că folosesc
strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregatire ale claselor,
demersul didactic fiind bine conceput şi aplicat în majoritatea cazurilor.
Una dintre procupările permanente ale conducerii şcolii precum şi a profesorilor
diriginti a constituit-o prelucrarea noutăţilor legislative specifice ( metodologia Evaluării
Naţionale, mişcarea de personal, Legea calităţii în educaţie, s.a. ) atât în cadrul consiliilor
profesorale cât şi la clase către elevi şi părinţi.
SCOALA GIMNAZIALA NR1 NEGRILESTI
COM. NEGRILESTI, JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mail: scoalanegrilesti@yahoo.com

5. RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI EDUCATOARE


Activitatea educatoarelor de la Grădiniţa cu program normal Negrilesti si Gradinita cu
program normal Slobozia-Blaneasa , desfăşurată în anul şcolar 2015-2016, a avut la bază o
proiectare bine documentată, întocmită la timp şi cu mult simţ de răspundere, conform
calendarului activităţilor metodice, urmărindu-se atingerea scopului şi obiectivelor propuse.
Pentru realizarea acestor obiective au fost planificate acţiuni de dezbatere, referate şi
lecţii metodice. Activitatea comisiei metodice a avut un spectru larg, cadrele didactice
participând atât la consfătuirea cadrelor didactice, schimburile de experienţă desfăşurate pe
nivele de vârstă în plan local au creat prilejuri educatoarelor din grădiniţa noastră să
prezinte din experinţa personală exemple de bună practică din activitatea de zi cu zi.
Activităţile care s-au derulat au avut un impact deosebit în responsabilizarea cadrelor
didactice pentru creşterea nivelului calitativ al întregii activităţi, urmărindu-se utilizarea
strategiilor eficiente adaptate la specificul temei cu accent pe latura formativă în
concordanţă cu cerinţele educative moderne. De asemenea proiectarea activităţilor, aplicarea
personalizată a curriculumului corespunzător specificului grupei de preşcolari, asigurarea
respectării obiectivelor operaţionale propuse, aprecierea corectă a performanţelor copiilor
prin utilizarea unei game largi de instrumente de evaluare (evaluarea iniţială, continuă,
finală), colaborarea cu învăţătorii au facilitat asigurarea continuităţii în educaţia copiilor,
creşterea nivelului calitativ al întregii activităţi.
În proiectarea didactică, educatoarele au fost preocupate de completarea cu mare
responsabilitate şi atenţie a ,,Caietului de evidenţă a prezenţei şi a activităţii educatoarei şi a
copiilor în grădiniţă,, - completarea tuturor rubricilor, corelarea tuturor activităţilor dintr-o
săptămână cu tema mare a săptămânii şi existenţa unei legături strânse între activităţile unei
săptămâni atât pe verticala cat si pe orizontala între etapele activităţii, au abordat programa
creativ, in functie de posibilitatile grupei;
În lunile decembrie 2015 si martie 2016 au avut loc în unitatea noastră susţinerea
inspecţiilor curente pentru acordarea gradului didactic I în învăţământul prescolar a d-nei
educatoare Medeleanu Iuliana si a d-nei educatoare Mardare Dorinela, în cadrul cărora s-au
SCOALA GIMNAZIALA NR1 NEGRILESTI
COM. NEGRILESTI, JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mail: scoalanegrilesti@yahoo.com
desfăşurat activităţi de învăţare care au demonstrat pregătirea ştiinţifică ,pedagogică şi
metodică a candidatelor.
Proiectele educative propuse spre desfăşurare în cadrul parteneriatelor încheiate s-au
derulat conform calendarului de activităţi.
De asemenea, fiecare eveniment din calendarul şcolar, istoric sau religios a fost marcat
prin activităţi extracurriculare (acţiune dedicată zilei profesorului, petrecere de Halowen în
grădiniţă; Ziua Naţională a României, program artistic desfăşurat cu ocazia sărbătorilor de
iarnă),8 Martie.Ziua copilului.
Paleta de activităţi s-a extins de la simple participări, ca spectatori, până la iniţiere,
organizare, şi desfăşurare (teatru de păpuşi, expoziţii, vizite tematice, serbări, excursii).
Activitatea comisiei metodice nu a fost una formală, ci a avut ca scop implicarea
tuturor factorilor pentru o mai bună desfăşurare atât a activităţii instructiv – educative din
grădiniţă, cât şi pentru formarea unei viziuni moderne asupra sistemului educaţional în
general.
Activitatea comisiei metodice are scopul final de a dezvolta prin diverse strategii
competenţele psihopedagogice şi sociale ale cadrelor didactice din învăţământul preşcolar
sub raport teoretic, practic şi opţional.
În concluzie având în vedere întreaga activitate desfăşurată de cadrele didactice în anul
şcolar 2015-2016, demonstrează că fiecare educatoare este preocupată să dobândescă o cât
mai bună şi temeinică pregătire şi autoperfecţionare.
6. COMISIA METODIC Ă ÎNV ĂŢĂTORI
SCOALA GIMNAZIALA NR1 NEGRILESTI
COM. NEGRILESTI, JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mail: scoalanegrilesti@yahoo.com
SCOALA GIMNAZIALA NR1 NEGRILESTI
COM. NEGRILESTI, JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mail: scoalanegrilesti@yahoo.com

7. COMISIA METODICĂ UMANISTĂ


În contextul actual, când are loc un proces intens de înnoiri substanţiale ale
sistemului educaţional, analizele periodice pe care le efectuăm au drept scop stabilirea
situaţiei reale şi a măsurilor ce se impun pentru depăşirea disfuncţionalităţilor ce pot apărea
în procesul instructiv-educativ.
Activitatea la nivel de catedre s-a desfăşurat conform planului managerial stabilit la
începutul anului şcolar.
Astfel, pe parcursul semestrului I, Comisia Metodică Profesori şi-a propus atingerea
următoarelor obiective:
-creşterea eficienţei activităţii de predare-învăţare şi înzestrarea elevilor cu valorile,
competenţele şi atitudinile cuprinse în programele şcolare în vigoare;
-diferenţierea activităţii cu elevii şi adecvarea conţinuturilor de învăţare la nivelul
claselor (esenţializarea conţinuturilor şi prezentarea lor într-o formă accesibilă);
-dezvoltarea receptivitǎţii pentru nou şi a aptitudinilor de a-l introduce în practicǎ;
-perfecţionarea tehnicii didactice educative;
-imbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metodele complementare de evaluare
în scopul creşterii eficienţei activităţii de învăţare şi îmbunătăţirii interesului şi motivaţiei
învăţării;
Reevaluarea şi înnoirea metodelor folosite în practica instructiv - educativă prin:
- aplicarea metodelor centrate pe elev;
- accentuarea caracterului formativ al metodelor de instruire;
- îmbinare şi alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al
elevului (documentarea după diverse surse de informaţie, observaţia proprie, exerciţiul
personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica activităţii cu fişe
etc.) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor în
grup, asaltului de idei etc.;
- însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă;
- pregătirea suplimentară a elevilor pentru concursuri şcolare, olimpiade şi examene
(Examenul de Evaluare Națională);
- identificarea şi acoperirea pe cât posibil a lacunelor din cunoştinţele elevilor ;
- amenajarea cabinetelor avizierelor cu materiale noi.
DOMENII/ MONITORIZARE

PERFECTIONARE CONTINUA:
Prof.Mihociu Daniel
-inscris la gradul I
Prof..Jambru Mihaela
-finalizare gradul I
SCOALA GIMNAZIALA NR1 NEGRILESTI
COM. NEGRILESTI, JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mail: scoalanegrilesti@yahoo.com
Prof.Mihaila Claudiu
-finalizare gradul I
Prof. Drugan Oana
-anul II doctorat
Prof.Negru Adriana
-inscrisa la gradul II
Prof. Ilisoi Jan
-inscris la gradul II
Prof. Bujor Alexandra
-inscriere definitivat
CURSURI DE FORMARE:
Prof. Mihociu Daniel
- Proiecte Et wiming I.S. Bucuresti
Scrierea Proiectelor Europene ,organizat de
A.N.P.C.D.E.F.P
-Experti in evaluare examene B.A.C,Titularizare
-Program conversie profesionala geografie

ACTIVITATI METODICE/COMISIE
METODICA/CERC PEDAGOGIC

- activitati cultural artistice:-program de activitati extrascolare pentru Ziua


internationala a educatiei,Ziua internationala a Limbilor Europene,Ziua Invatatorului 5
octombrie –Concurs,Holocaustul -,,istoria nu trebuie sa se repete",Micii ecologisti,Happy
Halloween,ABC-ul alimentatiei sanatoase,Influienta aparatelor asupra organismului, Ziua
mondiala a apei,1 decembrie ziua nationala a Romaniei si a romanilor de
pretutindeni,Colindul-lauda Nasterii Domnului, vizita si cantare de colinde la centru de
copii cu dezabilitati David Austin,,Sfantul Andrei-prezentare powerpoint,24 ianuarie –
Unirea Principatelor Romane ,Ziua Muntilor Carpati,Tripla semnificatie a zilei de 9
mai,Glorioasele fapte ale romanilor vazute prin prisma filmelor istorice ,activitati pe tema
Traficului si consumului de droguri,Ziua Eroilor - toti membrii

- activitati de parteneriat/proiecte : scoli din judetul Arad., Casa David Austin centrul de
copii cu dezabilitati, Scoala Gohor,Berheci ,Ghidigeni,Toflea,Priponesti ,Biserica,
-Prof. Mihociu Daniel,Jambru Mihaela,Mihaila
Claudiu,Ilisoi Jan
-Parteneriate in cadrul proiectului,,Cuvinte ,suflet si
culori,,editia I cu Liceul Teoretic,,Sfanta Maria ,,Galati ,cu Liceul Teoretic,,Nicolae
Cartojan,,si participare la simpozionul national,,9 mai,,impreuna pentru o Europa unita
editia a -III –a, cu Colegiul Tehnic Electrotimis (Timisoara), cu Politia comunei
Negrilesti, cu Colegiul National ,,Alexandru Ioan Cuza,, Galati,cu Scoala Gim.,,Ioan
Agarici,, Muntenii de Sus - -Prof. Mihociu Daniel
SCOALA GIMNAZIALA NR1 NEGRILESTI
COM. NEGRILESTI, JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mail: scoalanegrilesti@yahoo.com
-proiect antiviolenta ,,Violenta naste monstri"
initiatori: prof.Mihociu Daniel,Jambru Mihaela,Negru Adriana.
-sustinerea de referate /lectii demonstrative:
-Prof. Pavel Ramona
Aevoaie Mandica
Drugan Oana
Bujor Alexandra
-participare cerc pedagogic:
-Prof. Mihociu Daniel(+cel cu directorii)
Jambru Mihaela,Constandache Paula,Negru
Adriana,Mihaila Claudiu,Aevoaie Mandica,Drugan Oana,Ilisoi Jan.
-olimpiade si concursuri scolare:
-concurs de istorie jud.Vaslui,
-concurs interjudetean de istorie si la colegiul Electrotimis
-Prof.Mihociu Daniel
-olimpiada ONSS Ghidigeni-Prof.Mihaila Claudiu
-olimpiada de religie faza locala si judeteana –Prof.Ilisoi Jan

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI
- întocmirea la timp, de către toate cadrele didactice din Comisie, a planificărilor
calendaristice semestriale şi anuale, conform programelor şcolare în vigoare;
- parcurgerea integrală a programelelor şcolare de către toţi membrii comisiei,
conform planificărilor şi în corelaţie cu conţinutul manualelor alternative;
- administrarea de teste iniţiale (predictive) la toate clasele, urmate de analiza şi
interpretarea acestora; fiecare cadru didactic şi-a stabilit odată cu concluziile şi un plan de
măsuri
- realizarea de către toate cadrele didactice din Comisie a unor modele de fişe de
lucru (fişe de exerciţii, fişe de recuperare, fişe de instruire problematizată, fişe de progres),
teste însoţite de bareme de evaluare şi notare (de evaluare iniţială, de progres,de evaluare
sumativă), unităţi de învăţare, subiecte însoţite de bareme de evaluare şi notare pentru
lucrări scrise semestriale;
- realizarea unei monitorizări permanente a progresului elevilor prin administrarea
periodică a testelor de progres;
- întocmirea încă de la începutul semestrului I a graficului de pregătire suplimentară
pentru Examenul de Evaluare Naţională, iar profesorii care au predat discipline de examen,
în baza unei planificări, au desfăşurat pe tot parcursul semestrului I , ore de pregătire
suplimentară , cu elevii claselor terminale ,
-pregatirea elevilor pentru participarea la olimpiade si concursuri scolare,
- cadrele didactice au fost permanent preocupate pentru asigurarea conţinutului
ştiinţific al lecţiilor, prin îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metode moderne de
predare-învăţare-evaluare (utilizarea calculatorului, a lucrului pe grupe, lucrul cu fişe,
flipchart, utilizarea cu preponderenţă a metodelor din clasa celor activ –participative etc.);
SCOALA GIMNAZIALA NR1 NEGRILESTI
COM. NEGRILESTI, JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mail: scoalanegrilesti@yahoo.com
- realizarea activităţilor metodice propuse conform programului stabilit şi încheierea
de procese verbale pentru fiecare şedinţă a comisiei metodice;
- întocmirea de către fiecare profesor a portofoliului personal;
- completarea permanentă a mapelor elevilor;
- prezentarea Raportului de analiză a activităţii desfăşurată în cadrul Comisiei
Profesori, în anul şcolar 2014-2015 şi întocmirea şi avizarea planificării calendaristice la
fiecare disciplină
- prezentarea şi discutarea rezultatelor obţinute de către elevi la testarea iniţială.
Prezentarea şi aprobarea Planului managerial al Comisiei pentru anul şcolar 2015-2016
- permanentă colaborare, pe tot parcursul anului, între toţi membrii Comisiei
metodice, urmărindu-se o cât mai bună coordonare, înţelegere şi aplicare a reformelor
învăţământului;
- participarea tuturor membrilor Comisiei la toate acţiunile organizate la nivelul
şcolii, precum şi la nivel judeţean şi informarea cu privire la noutăţile apărute în învăţământ;
- participarea cadrelor didactice în calitate de evaluatori, la olimpiade şi diverse
concursuri şcolare, ori de câte ori au fost solicitate.
La baza relaţiilor cadru didactic-elev au stat respectul reciproc, conduita civilizată,
colaborarea şi înţelegerea, afectivitatea. Elevii au fost în permanenţă încurajaţi în dorinţa de
autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de studiu, punctualitate, ţinută decentă, conduită
morală. Cadrele didactice au fost preocupate de cultivarea la elevi a atmosferei de muncă, a
respectului reciproc, dorinţei de afirmare şi autodepăşire. Este ştiut faptul că interacţiunea
pe verticală, profesor-elev, influenţează în mod hotărâtor atmosfera din clasă, cadrul
didactic fiind acela care contribuie la mărirea coeziunii sau care, dimpotrivă, prin atitudinile
sale duce la dezbinarea, fragmentarea grupului-clasă. Pentru a facilita comunicarea elev-
elev au fost utilizate metode interactive, activităţi pe grupe şi echipe de elevi. Pentru
obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie
permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi cadre didactice şi
echipa managerială. .
Colaborarea eficientă a dus la împărtăşirea reciprocă a experienţei didactice. A fost
promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi o
colaborare eficientă. S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din
şcoală împreună cu care au fost organizate multe activităţi extracurriculare. .
Pe lângă multele reuşite ale Comisiei, am identificat însă şi câteva :

PUNCTE SLABE

- insuficienta stimulare a elevilor pentru participare la diverse concursuri si


olimpiade de matematică, fizică, chimie,limba romana sau biologie; există destui elevi care
ar putea face faţă unui concurs, dar pregătirea insuficientă, determinată si de numărul mic
de ore , îi determină să renunţe la activitatea de performanţă la aceste discipline;
- nu toţi elevii au manuale, sau, dacă elevul are manual, nu se simte obligat să vină
permanent cu el la scoală si nu îl studiază acasă. De asemenea, la unele clase elevii nu îşi
notează lecţia.. Deseori elevii nu îşi efectuează tema, poate şi din cauza programului destul
de încărcat sau pentru că nu primesc temă pentru acasă;
- participarea redusă a membrilor Comisiei la cursuri de formare si perfectionare;
SCOALA GIMNAZIALA NR1 NEGRILESTI
COM. NEGRILESTI, JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mail: scoalanegrilesti@yahoo.com
- utilizarea insuficientă (nevalorificarea la maximum) a sistemului informatizat AEL;
- Materialele didactice sunt uzate şi de proastă calitate
- Familia nu se implică suficient în actul educaţional.
- Participarea unor elevi la sport fără echipament adecvat.
- Laboratoarele de biologie ,fizică şi chimie sunt săli de clasă.

OPORTUNITĂŢI
Disponibilitatea profesorilor de a face ore suplimentare, fără plată.
Disponibilitatea altor instituţii omoloage pentru schimburi de experienţă şi pentru
organizarea de proiecte educaţionale şi parteneriate.
Posibilitatea dezvoltării relaţiilor de parteneriat cu comunitatea locală.

AMENINŢĂRI
Indiferenţa părinţilor reduce implicarea familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se
reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor.
Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice duce la uzura morală a echipamentelor
existente.
Orientarea tot mai numeroasa catre scolile profesionale,conduce vizibil la rezultate
slabe si dezinteres in randul elevilor.
Programa încărcată şi programul zilnic al elevilor nu permite pregătirea suplimentară
intodeauna, sub supravegherea profesorilor, pentru concursuri.

Punând în balanţă atât aspectele pozitive cât şi pe cele negative, ca o concluzie, însă,
a întregii activităţi a Comisiei, pe parcursul semestrului I, aceasta s-a desfăşurat în bune
condiţii, membrii Comisiei preocupându-se în permanenţă pentru creşterea calităţii şi
eficienţei procesului de învăţământ .

8. COMISIA DIRIGINŢI – CONSILIERE EDUCATIVĂ ȘI ACTIVITĂȚI


EXTRAȘCOLARE
Subsemnata, Jambru Mihaela, professor titular pe catedra de limba engleza la Scoala
Gimnaziala Nr. 1 Negrilesti am desfasurat pe parcursul anului scolar 2015-2016 urmatoarele
activitati:

In cadrul procesului instructiv-educativ:


 Realizarea planificarii calendaristice-anuale, semestriale, pe unitati-in conformitate
cu programa scolara la Limba engleza;
 Organizarea spatiului in clase cu delimitarea acestora si dotarea lor cu materiale
didactice specifice;
 Organizarea activitatilor aplicand metode noi atat in predarea informatiilor, cat si in
fixarea si dezvoltarea acestora, dovada fiind testele de evaluare ale elevilor care au
achizitionat toate componentele, capacitatile si subcapacitatile specifice disciplinei
de invatamant prevazute in planificarea calendaristica si tematica, in concordanta cu
obiectivele cadru si de referinta cuprinse in Curriculum;
SCOALA GIMNAZIALA NR1 NEGRILESTI
COM. NEGRILESTI, JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mail: scoalanegrilesti@yahoo.com
 Evaluarea activitatilor proiectate in cadrul unei zile sau pe o unitate de timp s-a
realizat prin mijloace specifice alternative si prin metode traditionale: teste de
cunoastere a unor continuturi la inceput de ciclu, brainstorming, portofolii
individuale, evaluari in grup si pe perechi, autoevaluare, teste initiale, teste
sumative, orale si scrise;
 Am participat la cercurile metodice ale profesorilor de limba engleza, desfasurate la
Scoala Gimnaziala “Dimitrie Sturdza” Tecuci si Scoala Gimnaziala “Elena Doamna”
Tecuci;
 Am sustinut inspectia finala pentru obtinerea gradului didactic 1 si am promovat-o;
 Am realizat lectie demonstrativa la Consiliere si orientare, cu elevii clasei a 7-a, pe
semestrul I, intitulata “ Ziua Indragostitilor - o falsa sarbatoare?” ;
 In calitate de consilier educativ al scolii, am realizat activitati cultural-artistice si
literare cu prilejul zilelor omagiale importante, dintre care amintesc cateva: 26
Septembrie 2015- Ziua Limbilor Europene, 31 Octombrie- “Happy Halloween!”, 1
Decembrie- Marea Unire, 24 Ianuarie 2016- “Hai sa dam mana cu mana!”, 8 Martie-
“Mamico, te iubesc!”;
 Am colaborat cu articol in cadrul realizarii celui de-al doilea numar al Revistei
scolii;
 Am asistat la lectii demonstrative ale colegilor, unde am acumulat noi experiente de
lucru si am venit in ajutorul lor cu indrumari metodice;
 Am colaborat permanent cu colegii de la aceasta institutie scolara si cu personalul
didactic- auxiliar;
 Am promovat imaginea scolii prin participarea la Spectacolul cultural- artistic,
organizat de Primaria Tecuci, cu ocazia Craciunului, intitulat “ Datini din strabuni”,
scoala noastra obtinand Diploma de participare si profesorii organizatori, respectiv
Jambru Mihaela si Drugan Oana-Nicoleta, Diplome de merit.
9. COMISIA DE FRECVEN ŢĂ ŞI RITMICITATEA NOT ĂRII ELEVILOR
Comisia de Monitorizare a Frecvenţei şi ritmicităţii elevilor şi-a desfăşurat
activitatea în anul şcolar 2015 – 2016 conform unui program de activitate, în care fiecare
membru al comisiei a avut sarcini stabilite în conformitate cu atribuţiile anuale şi
semestriale ale comisiei.
Comisia de Monitorizare a Frecvenţei şi ritmicităţii elevilor are în componenţă
următoarele cadre didactice:
 Prof. Drugan Oana Nicoleta – responsabil comisie
 Prof. Pavel Ramona – membru
 Prof. Bujor Alexandra – membru

S-a întocmit un program de activitate al comisiei, atât anual cât şi semestrial,


conform căruia membrii comisiei îşi desfăşoară activitatea. Membrii comisiei au avut în
vedere cunoaşterea şi respectarea de către cadrele didactice din şcoală a capitolului de
Evaluare –sectiunea 1, 2 din R.O.F.U.I.P. Conform programului stabilit s-a verificat şi
stabilit situaţia elevilor corigenţi şi repetenti pe clase înregistrati în anul şcolar trecut şi s-au
purtat discuţii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la învăţătură
întâlnite la anumiţi elevii.
SCOALA GIMNAZIALA NR1 NEGRILESTI
COM. NEGRILESTI, JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mail: scoalanegrilesti@yahoo.com
Întocmirea şi prezentarea unei informări lunare ca urmare a verificării cataloagelor
şcolare, în vederea observării ritmicităţii notării elevilor, a determinat o analiză a modului
cum se realizează evaluarea elevilor şi dacă sunt respectate prevederile regulamentului
şcolar. Verificarea cataloagelor şcolare a avut în vedere următoarele aspecte:
1. Verificarea modului de completare a catalogului de către fiecare profesor consilier;
2. Verificarea ritmicităţii notării elevilor;
S-a constatat că la majoritatea disciplinelor de învăţământ notarea elevilor este
realizată ritmic, ceea ce înseamnă că evaluarea rezultatelor şcolare care reprezintă o
componentă importantă a procesului de învăţământ, este efectuată conform programei
şcolare. Numărul de note la fiecare disciplină de învăţământ este corelat cu numărul de ore
alocat prin planul de învăţământ. Una dintre măsurile principale pe care şi le propune
această comisie este aceea de prevenire a absenteismului elevilor, prin căţiva paşi, cum ar fi:
elaborarea uni program de prevenire a absenteismului, completarea de fişe de monitorizare a
absenţelor împreună cu profesorii diriginţi, aplicarea de chestionare elevilor şi părinţilor în
clasele în care absenteismul este ridicat.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


 Cunoaşterea de către cadrele  Existenţa unui număr redus de
didactice din şcoală a capitolului „Evaluare” cadre didactice care nu realizează notarea
din R.O.F.U.I.P.; ritmică a elevilor
 Majoritatea cadrelor didactice din  Rezultate slabe la învăţătură la acele
şcoală realizează notarea ritmică a discipline unde evaluarea nu se realizează
elevilor; constant.
 Existenţa unei comuniuni între  Nu s-au realizat, lunar, rapoartele de
profesori –elevi – părinti, cu privire monitorizare a frecvenţe elevilor;
la notele acordate;  Indiferenţa unor profesori diriginţi în
 Comisia de monitorizare a frecvenţei aplicarea regulamentelor şcolare.
elevilor a verificat, lunar, situaţia din
cataloagele şcolare;
 Comisia a urmărit aplicarea ROFUIP
şi a Regulamentului de Ordine Interioară al
şcolii pentru absenţe;
 Buna colaborare între membrii
comisiei;
AMENINŢĂRI OPORTUNITĂŢI
 Datorită faptului că la unele  Obţinerea unor rezultate bune la
discipline nu se realizează o notare ritmică majoritatea disciplinele de învăţământ,
poate să scadă interesul elevilor pentru evidenţiate într-un număr mic de corigenţi şi
disciplina respectivă; în participări la olimpiadele şcolare
 Obţinerea unor rezultate slabe la  Atragerea elevilor în cercuri de
învăţătură pentru elevii la care evaluarea nu specialitate
se realizează continuu  Antrenarea elevilor în diferite
SCOALA GIMNAZIALA NR1 NEGRILESTI
COM. NEGRILESTI, JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mail: scoalanegrilesti@yahoo.com
 Lipsa unei participării active a concursuri şcolare, olimpiade
elevilor în timpul orelor de curs.  Realizarea unui program de măsuri
 Numărul mare de absenţe nemotivate pentru prevenirea absenteismului;
atrage cu sine rezultate foarte slabe la  Aplicarea de chestionare pentru elevi
învăţatură; şi părinţi la clasele cu absenteism
 Dezinteresul părinţilor în colaborarea ridicat;
cu şcoala îngreunează profesorii diriginţi în
stabilirea motivelor de absenteism;

10. RAPORT DE ACTIVITATE LA SECRETARIAT

In anul scolar 2015/2016 la secretariatul scolii s-au desfasurat ca de obicei o serie


de activitati destul de complexe care implica multa responsabilitate.
Incepand cu inscrierea elevilor la clasa pregatitoare si clasa I, activitate care s-a
desfasurat in mai multe etape online, cu trecerea lor in registrele matricole, definitivarea
transferurilor, repartizarea elevilor pe clase, repartizarea repetentilor, inregistrarea
cataloagelor, intocmirea situatiilor statistice de inceput de an (SC.0 si SC.2.1.), continuând
cu incadrarea personalului didactic pe trepte si grade profesionale, intocmirea statului de
functii, intocmirea statelor de plata lunar, intocmirea planurilor manageriale si operationale,
eliberarea de adeverinte pentru somaj, ajutor social etc., am reusit sa ma achit de sarcini la
termenele stabilite de catre conducerea scolii si a Inspectoratului Scolar Judetean Galati.
Am prezentat corespondenta la conducerea scolii si am intocmit impreuna
raspunsurile la scrisori, le-am prezentat la semnat si am dat la timp rezolutiile.
M-am informat cu noile aparitii in legislatie si am transmis mai departe la conducerea
unitatii si corpul didactic. Am afisat la avizierul scolii si in cancelarie toate fax-urile si e-
mail-urile pentru informarea la timp a cadrelor didactice si a elevilor cu toate noutatile si
regulamentele din sistem.
Am depozitat corespunzator documentele scolare astfel incat sa fie asigurata
securitatea lor, fiind si membru in comisia de arhivare a documentelor.
Am actualizat agenda telefonica, am colaborat bine cu partenerii educationali
traditionali : ISJ Galati, CCD Galati, Politia Negrilesti, Primaria Negrilesti, Biserica
Negrilesti, gradinite si scolile vecine.
SCOALA GIMNAZIALA NR1 NEGRILESTI
COM. NEGRILESTI, JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mail: scoalanegrilesti@yahoo.com
Am participat la Cercurile pedagogice pe ambele semestre .
Consider ca mi-am indeplinit sarcinile de serviciu cuprinse in fisa postului si ma
straduiesc sa le duc la indeplinire cu succes si in continuare.

12. RAPORT DE ACTIVITATE LA BIBLIOTECA ŞCOLII

In anul scolar 2015-2016, la Biblioteca Scolii Gimnaziale Negrilesti au fost inscrisi


un numar de 150 elevi cu fise de cititor si cele 23 de cadre didactice din scoala noastra.
Biblioteca scolii este formata dintr-o singura incapere fara sala de lectura, este dotata
cu mobilier simplu (rafturi), rafturi de biblioteca insuficiente pentru cele 4830 de volume
existente .
Pe langa activitatea zilnica la biblioteca, desfasor si activitate de conservare si
igienizare a volumelor bibliotecii.
Am desfasurat activitati cu caracter cultural-educativ cum ar fi :
o Citim despre o viata mai buna
o Realizarea de materiale promotionale: semne de carte
o Am participat la diferite manifestari cu ocazia zilelor festive si anume : deschiderea
noului an scolar, 1 Decembrie, Serbarea pomului de Craciun etc.
Indrum lectura elevilor in functie de varsta, de posibilitatea elevului de a intelege
ceea ce citeste, de a mentine gustul pentru lectura, pentru studiu cu scopul de a cristaliza un
sistem de informare propriu.
Particip la toate activitatile in domeniu biblioteconomiei organizate de I.S.J. Galaţi
si Casa Corpului Didactic Galaţi.
La inceputul anului scolar am participat la instruirea PSI si NSM care se desfasoara
in scoala de catre responsabilul comisiilor respective.
Colaborarea mea cu conducerea scolii, cu cadrele didactice, cu elevii si parintii lor,
cu celelate institutii cu care avem proiecte de parteneriat a fost si este foarte buna.
Ma preocup permanent de imbunatatirea fondului de carte si cum nu prea sunt
fonduri pentru aceasta o sa ma axez din nou pe donatii de la cititorii nostri fideli.
SCOALA GIMNAZIALA NR1 NEGRILESTI
COM. NEGRILESTI, JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mail: scoalanegrilesti@yahoo.com
13. R A P O R T D E A C T I V I T A T E AL COMITETULUI DE SECURITATE ŞI
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

La începutul anului şcolar în baza Legii 319/2006 şi conform N.G.P.M. art.22, prin
decizia directorului Scolii Gimnaziale Nr.1 Negrilesti, Comitetul de Securitate şi Sănătate în
Muncă si P.S.I cu următoarea componenţă:
Comisia de securitate si sanatate a muncii :

 Prof.Mihăilă Claudiu - responsabil


 Inv. Mănăilă Ovidiu - membru
 Prof.Mihociu Daniel - membru
 Prof.Ilisoi Jan - membru
 Ingrj.Potarniche Anica - membru
 Ingrij. Tăbăcaru Stelian - membru
Ingrij. Bulgaru Fanica - membru

Activitatea Comitetului de Securitate şi Sănătate în muncă s-a concretizat în:


- procurarea fişelor de protecţie a muncii pentru tot personalul şcolii şi elevii care
efectuează instruire practică;
- efectuarea instructajului introductiv general pentru personalul nou angajat, al instructajului
periodic pentru restul personalului şi completarea fişelor de protecţie a muncii;
- efectuarea instructajului introductiv general pentru elevii care efectuează pentru prima dată
instruire practică, al instructajului periodic pentru restul elevilor care efectuează instruire
practică şi completarea fişelor de protecţie a muncii;
- procurarea dosarelor medicale pentru tot personalul şcolii;
- efectuarea controlului medical de către tot personalul şcoli şi completarea dosarelor
medicale;
- procurarea materialelor necesare informării şi instruirii din punct de vedere al protecţiei
muncii;
SCOALA GIMNAZIALA NR1 NEGRILESTI
COM. NEGRILESTI, JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mail: scoalanegrilesti@yahoo.com

- elaborarea Planului de Măsuri pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă pentru


anul şcolar 2015-2016;
- elaborarea Instrucţiunilor Proprii de securitate şi sănătate în muncă;
- elaborarea şi afişarea materialelor cu tematică de protecţie a muncii în laboratoarele şcolii;
- desemnarea prin dispoziţii interne a persoanelor responsabile cu verificarea instalaţiilor
electrice din şcoală (……………………….- electrician), instalaţiilor termice din
şcoala(…………………….- instalator) ;
- verificarea instalaţiei şi tablourilor electrice dacă corespund normativelor de protecţie a
muncii;
- verifcarea prizelor de împământare conform N.S.S.M. 111.
- efectuarea de exercitii de evacuare si comportament in caz de cutremur – incendiu.
(Simulare de evacuare in caz de cutremur – incendiu efectuată in semestrul 1 si în semestrul
2 cu elevii ciclului primar și gimnazial și a cadrelor didactice Scolii gimnaziale nr.1
Negrilești cu participarea cadrelor militare de la ISU Tecuci).

14. RESURSE MATERIALE


În anul şcolar 2016 – 2017, la Şcola Gimnazială Nr. Negrileşti au fost efectuate
următoarele investiţii:
 Amenajarea terenului de spor al școlii;
 Întreținerea bunirilor de patrimoniu aflate în administrarea școlii;
 Achiziționarea unui calculator pentru compartimentul secretariat;
 Achiziționarea unui laptop pentru compartimentul contabilitate;
 Achițiționarea unei mochete, a unor perdele și draperii pentru amenajarea clasei
pregătitoare;
SCOALA GIMNAZIALA NR1 NEGRILESTI
COM. NEGRILESTI, JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mail: scoalanegrilesti@yahoo.com
ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Colaborare eficientă cu  Lipsa unei centrale termice la


Primăria comunei Negrileşti; Şcoala Gimnazială Nr. 1
 Resursele financiare ne-au Negrileşti;
permis să realizăm o parte din  Lipsa unei săli de sport;
obiectivele urmărite;  Lipsa unor mijloace IT
 Resurse materiale performante.
achiziţionate de bună calitate  Lipsa unor computere performante
 Ajutor consistent din partea în laboraatorul Ael;
autorităţilor administraţie  Existența mobilierului uyat moral
locale. și fizic;
 Lipsa materialelor didactice
performante;
 Lipsa fondurilor pentru
participarea cadrelor didactie și la
personalului didactic – auxiliar la
cursuri de perfecționare.

Director, Secretar,
Prof. MIHOCIU Daniel FLOREA Alis