Sunteți pe pagina 1din 4

Numele și prenumele evaluatorului: PĂRPĂLEA CRISTIAN FLORENTIN

Data: ...................................................

ANALIZA UNUI MANUAL ȘCOLAR

Disciplina: RELIGIE

Clasa: V

Autori: Cristian Alexa Marius Bîzoi Sorina Ciucă Dragoş


Ioniţă Mirela Şova

I. Date generale despre manual Editura:AKADEMOS

Anul editării:2017

Format: tipărit și digital

Numărul de pagini:100

Culori:

II. Evaluarea manualului

Criterii Punctaj
3 2 1 Comentarii

1. Concepţia curriculară
1.1. Informaţii despre concepţia / principiile care au
stat la baza construcţiei manualului 3 Existenta prefata
(prefaţă, ghidul profesorului etc.)
1.2. Calitatea concepţiei / proiectului curricular,
3
principii ale învăţării şi dezvoltării etc.
1.3. Consecvenţa aplicării concepţiei în elaborarea
3
manualului
2. Conformitatea cu prevederile
programei: (se mentionează programa)
2.1. Conformitatea cu obiectivele programei În conformitate cu programa școlară
3 aprobată prin Ordinul ministrului
educației naționale
2.2. Conformitatea cu conţinutul programei Manualul corespunde programei
3
şcolare
2.3. Relevanţa conţinuturilor generale pentru Conținuturile sunt în concordanță cu
obiectivele prevăzute 3 obiectivele prevăzute în programa
școlară

3. Calitatea conţinutului
Criterii Punctaj
3 2 1 Comentarii
3.1. Acurateţea ştiinţifică, tehnologică,
3
pertinenţa culturală etc.
3.2. Dimensiunea axiologică a conţinuturilor
Conținuturile promovează valorile
(promovarea valorilor recunoscute, absenţa
3 recunoscute, absenta discriminarilor
discriminărilor rasiale, etnice, religioase, de
rasiale
gen etc.
3.3. Organizarea sistematică, coerentă Manualul şcolar prezinta o
3
organizare logica in redactare.
3.4. Esenţialitatea, reprezentativitatea informaţiilor 3
3.5. Raţionalitatea volumului informaţiilor 3
3.6. Structuri interdisciplinare Autorii manualului au integrat
elemente conexe de la
3
următoarele discipline: Limba
romana,Istorie,Educatie sociala.

4. Principiul accesibilităţii
4.1. Nivelul accesibilităţii conţinutului tematic Conţinutul ştiinţific este selectat,
(gradul de dificultate a noţiunilor) 3 simplificat,accesibil pentru a
putea fi înţeles de către elevi.
4.2. Accesibilitatea limbajului (claritate, construcţia
3
frazei, stilul etc.)
4.3. Accesibilitatea sarcinilor de învăţare )întrebări,
3 Sarcini de învățare accesibile vârstei
exerciţii, probleme)

5. Organizarea şi conducerea învăţării


5.1. Declanşarea şi cultivarea atenţiei şi motivaţiei Autorii au inclus aspecte care să-i
învăţării pe unități de instruire (informaţii motiveze pe elevii (teme
interesante, situaţii problematice, grafică atractivă variate,ilustraţii sugestive),au ţinut
etc.) cont de posibilităţiile psiho-
3 individuale elevilor, pentru a le
suscita interesul, imaginaţia ,
gândirea creatoare,învăţarea prin
descoperire.

5.2. Utilizarea metodelor care promovează învăţarea Metodele/tehnicile/strategiile


activă, pe unități de instruire (întrebări, exerciţii, didactice utilizate sunt activ-
rezolvări de probleme) participative, diversitatea lor
conducând la implicarea elevului .
Pentru noile informații se pot folosi
”Ciorchinele” , Cadranul; la diferite
3
sarcini se pot folosi Diagrama Venn,
jurnalul dublu, cvintet, explozia
stelară, la lecțiile de recapitulare-
”Floarea de lotus”, ”Cubul”, turul
galeriei.
.
5.3. Relevanţa metodelor de învăţare activă în raport
3
cu obiectivele proiectate
5.4. Dezvoltarea capacităţilor cognitive superioare şi a 3 Activităţile de învăţare propuse sunt
creativităţii (explicarea / interpretarea unor original concepute, şi atractive,
fenomene şi idei noi, rezolvare de probleme, asigurând în mod eficient
gândire critică, capacităţi creative) înţelegerea, sistematizarea şi
Criterii Punctaj
3 2 1 Comentarii
consolidarea conţinuturilor
5.5. Prevederi pentru tratarea diferenţiată a elevilor Existența textelor de lectură
3
(exerciţii, probleme, texte suplimentare etc.) suplimentară, panoul„Vreau să știu „
5.6. Diferenţierea şi reliefarea conceptelor,
principiilor, teoremelor esenţiale prin mijloace
3
specifice (caracterul literelor, încadrarea în chenar
/ bandă colorată etc.)
5.7. Sinteze, rezumate ale ideilor de fond este realizată sistematizarea textului,
prin evidenţierea elementelor de
3 conţinut (alineate, chenare,
culori/nuanţe distincte, marcaje,
exprimare clară, coerenţă etc.)
5.8. Teme pentru acasă 3
5.9. Îndrumări, sugestii privind modul de abordare şi Se găsesc exerciţii de colaborare
realizare a sarcinilor de învăţare (recomandări şi lucru în echipă, îndrumări
explicite sau implicite privind tehnicile de 3 pentru realizarea activităților
învăţare) practice.
5.10. Manualul, prin construcţia sa internă, poate
servi îndeplinirii obiectivelor disciplinei
3
considerate fără a mai fi nevoie să se apeleze la
resurse suplimentare majore
5.11. Sugestii de utilizare a altor surse de informare și Apar sugestii de utilizare a altor
documentare: INTERNET, dicționare, 3 surse de informare: dicționar,
documentație tehnică, legislativă etc. Internet

6. Suportul
6.1. Calitatea grafică-estetică a suportului (claritate,
3
expresivitate, culoare, valoare estetică etc.)
6.2. Calitatea funcţională a suportului (adecvarea Suportul este adecvat la obiective și
3
la obiective şi conţinut) conținut

7. Probe de evaluare
7.1. Evaluări parţiale, pe parcursul parcurgerii unor Cuprinde probe de evaluare orală și
unități de instruire (rol de feed-back) 3 scrisă.

7.2. Evaluări finale / sumative Cuprinde tipuri de evaluări finale/


3
sumative
7.3. Calitatea ştiinţifică şi relevanţa metodelor de Manualul mai cuprinde exerciţii
evaluare în relaţia cu obiectivele şi conţinutul concepute astfel încât elevul să-ţi
considerat 3 poată verifica singur progresele şi
reuşitele.

8. Originalitatea manualului
8.1. Originalitatea din punctul de vedere al selecţiei şi
3
organizării conţinuturilor
8.2. Originalitatea din punctul de vedere al În manual se găsesc diferite jocuri
strategiilor şi metodelor de predare-învăţare didactice, panoul „Vreau să știu ‘,
3 activități practice și
transdisciplinare.
.

8.3. Originalitatea din punctul de vedere al probelor 3 Evaluările sumative conțin probe
Criterii Punctaj
3 2 1 Comentarii
de evaluare orale și probe scrise.
8.4. Originalitatea din punctul de vedere al prezentării Toate ilustraţiile din manual sunt
şi graficii manualului (valoarea estetică) originale și justificate (corespund
conţinuturilor unitatilor în care apar,
3
transmit informaţii
interesante,reprezentări necunoscute
elevilor sau din afara mediului lor de
viaţă).

9. Prezentarea, tehnoredactarea şi condiţiile


materiale ale manualului
9.1. Respectă condiţiile de igienă a lecturii (caracterul Stilul redactării manualului este
literelor, aşezarea în pagină, calitatea cernelei accesibil,stimulativ, flexibil astfel
tipografice, claritatea imprimării) 3 încât să stimuleze şi să incinte
dorinţa elevului spre cunoaştere.

9.2. Diferenţiază succesiunea şi relaţiile dintre Noţiunile importante sunt


3
subiecte, teme etc. (grafică, culoare etc.) îngroşate,evidenţiate prin culori.
9.3. Calităţi materiale: calitatea hârtiei, a imaginilor Ilustraţiile sunt clare şi precise, dar
etc. 3 sunt şi sugestive pentru a trezi
interesul eleviilor.
Lipsa auxiliare curriculare in concordanta cu
10. Existența unor auxiliare curriculare manualul

III. Concluzii

Din totalul de 117 puncte, eu am acordat 113.

Manualul şcolar de”Religie” pentru clasa a V-a este elaborat de către specialişti, conţinutul
corespunde programei şcolare, este adaptat posibilităţiilor psiho-individuale ale elevilor,
valorifică aspecte ale educaţiei nonformale (surse diverse, TIC, mass-media).

Are coerenţă pedagogică, furnizează informaţii exacte şi precise, permite un acces facil la
informaţie, accesibilizează informaţiile, are valoare informativă, sarcini care implică folosirea
metodelor centrate pe elev, cu trimitere și către alte discipline, activități care se realizează pe
baza utilizării calculatorului, soft-urilor educaționale, filmulețelor educative.

Vocabularul teologic utilizat este adaptat nivelului psihologic al elevilor .

S-ar putea să vă placă și