Sunteți pe pagina 1din 19
Ciugureanu-Mihailut Carolina E-mail: Tel PROFIL Ambitioasd, consecventd si motivatd, cu o vasta experienti de munea acumulati in insttuji publice si private. Peste 20 ani de experienta academici 5i expertid juridic8 au contribuit la formarea abilitajilor analitice gi de indeplinire a ‘mai multor sarcini simultan, dezvoltarea capacitiyi de a lucra sub presiune si de atingere @ obiectivelor. Cu pronuntate trdsdturi de leader i aptitudini de a lucra in echipd developate prin activitatea administrativa. Speaker, trainer, expert in domeniul drepturilor omutui POZITIA ACTUALA: ASEM, EGD, Departament Drept Conferentiar universitar, doctor in drept DATE PERSONAL! Data nasteri: 28.05.1977, Chisinau * Cetijenia: Republica Moldova EDUCATIE: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept 2008 - 2007 «Studi postuniversitare, doctort, «+ Dreptintemafional public, te sutinut in cara Institutului de Filozofie, Sociologie si Drept de pe ling Academia do Stine din Moldova, + tema teze: ,Reglementarea intomationala a drepturilorcopiluli” + doctor in drept international, Diploma DR 0579, 2007 Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept 2002 - 2003 + Studii masterat, ‘* magistru in dreptintemational, Diploma AM 002143, 2003, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept 1994 - 1999 « licenjatd in dreptintemafional public, Diploma AL. 0023431, 1999 FORMARE: # Seling Studio, studiu intensiv de limba engleza 2014-2016 Tidul stiinjiico-didactie de conferengiar universitar, 2014 Hotirirea Comisici de aestare a caurelor stiitifice si stiintifico-didactice din cadrul Consiliul Najional pentru Acreditare si Atestare nr, AT-1/6.2 din 13 februatie 2014 ,Cu privire la conferireattluilor stinyitice si stimjfico-didactice de Conferentiar universitar si conferentiar cercetitor” + Cursur la psihopedagogie organizate de Centrul Dezvoltare Curricular 2005 si Formare Pedagogici, in cadrul ASEM, Certificat 0054, 2005 * Stagiu de specializare la Universitatea ,A.L.Cuza” din lasi, Facultatea de Drept (01-30 aprile 2004 ACTIVITATE PROFESIONALA DIDACTIC: Conferentiar universitar, 28 ianuarie 2009 - prezent Departament Drept, Facultatea Beonomic Generala si Drept, ASEM, disciplinele: Drept intemafional public, Drept constitutional Lector universitar, 29 junie 2005 ~ 28 ianuarie 2009 Catedra Drept public, Facultatea Economie Generalé si Drept, ASEM, disciplinele: Dreptintemayional public Asistent universtar, (01 noiembrie 2004 ~ 29 iunie 2005 ‘Catedra Drept public, Facultatea Economie Generali i Drept, ASEM, isciplinele: Drept internajional public, Drept constitujional, Dreptul mediului Asistent universtar, 1 septembrie 2003 — 01 noiembrie 2004 Catedra Drept, Facultatea Economie Generala si Drept, ASEM, disciplinele: Drept constitusional, Dreptul mediului, Drept comercial Asistent universtar, cumular, 1 septembrie 2002 ~ 01 septembrie 2003 catedra Drept, Facultatea Economie Generali si Drept, ASEM, disciplinele: Drept constitutional , Organele de ocrotie a normelor de drept ACTIVITATE ADMINISTRATIVA: Director 2014 - prezent Centr de studiijuridice gi potitice din cadrul ICESE al ASEM ALTE ACTIVITATI PROFESIONALE : Consilier juridic (1 februarie 2003 ~ 31 iulie 2003, SRL Artisana Cosmetic Consilir juridie 01 august 1999 02 mai 2001 iM Taurex ACTIVITATE STLNTIFIC. ‘Membru al comitetului de redactie al Culegerii de articole siimfifice 2017 ..Competitivitatea gi inovarea in economia cunoasteri, ‘conferinta stinificd international (2017, Chisindu,) ~ Chiyinau: ASEM, 2018, B-ISBN 978-9975-75-894-9 ‘Membru in eadrul Consitiulu stiinifie de profil, (09 septembrie 2016 la specialitatea 12.00.10 ~ Drept international public, pentru sustinerea tezei de doctor in rept a dnei Zaharia Virginia pe tema ,Protecfia special a copiilor in dreptul international umanitar” Membru in eadrul Consiliului stiintifie de profil, 08 septembrie 2016 la specialitatea 12.00.02 - Drept public, pentru sustinerea tezei de doctor in drept a dlui Turgay Sen pe tema ,Cadrul juridie al cooperiri in relasile dintre Republica Moldova si Republica Tureia”” “Membru al comitetului de redactie al Culegerii de aticole gtiintifice 2015 .Competitivitatea si inovarea fa economia eunoasteri", ‘conferintastiintifica internationald (2015; Chisindu).—Chisindu: ASEM, 2015, ISBN 978.9975-75-774-4 Membru in cadrul Consiliului stintific de profil, 11 septembrie 2015 la spocialitatea 12.00.10 Drept internayional public, pentru susfinerea tezei de doctor in drept a dnei Grimailo Nelea pe tema ,Rolul organizagilor internationale regionale in procesul de creare a normelor de drept international” Membru al comitetului de redactie al Culegerii de articole gtintifice 2o1s .Simpozionul stintfic al tinerilor cercetdtori ASEM”, Ediia XII, (2015; Chiginiu). ~ Chisinau: ASEM, 2015, ISBN 978.9975-75-752-2, Membra al Comisiei Metodice a Facultitii EGD, ASEM 2015 - 2018 Membra al comitetului de redacfie al Culegerii de art _,Competitivitatea §1 inovarea in economia cunoasteri, conferint stinyiiea internafionali (2014; Chigindu). ~ Chigindu: ASEM, 2014, ISBN 978-9975-75-714-0 Se stinfice 2014 ‘Membra al Seminarului Stiinific de Profil interuniversitar 2012 - 2017 la specialitatea 12.00.10 - Drept international public, Hotiratea Insttutului de storie, Stat gi Drept al ASM, nr. AT-2/1-1 din 05.04.201 Membru in cadrul Consiliuli stiimtifie de profit, 12 iunie2009 la specialitatea 12.00.10 ~ Drept international public, pentru susfinerea tezei de doctor in drepta dnei Taralunga Vietoria pe tema ,Particularititile protectiei drepturilor copilului in dreptul international public” PARTICIPARI LA FORURI §THNTIFICE: Conferinastiitified international 2-23 septembrie 2017 _.Competitivtatea gi inovatea in economia cunoasteri”, Chisindu, ASEM, comunicat ,Aspecte conceptuale privind conflictele de cetatenic prin prisma dreptului intemational public” CConferintastiinifia internagionala 23-24 septembrie 2016 25 de ani de reforma economica in Republica Moldova: prin inovare si competitivitate spre progres eeonomic”, Chisindu, ASEM, ‘comunicat ,Abordiri conceptuale privind populaja in dreptul international contemporan” Conferina stintficd international 25-26 septembrie 2015 .Competitivitatea gi inovarea in economia cunoasteri”, Chisindu, ASEM, moderatorul sectiunli «Economie fundamental si aplicata” Conferinjastinyificd internationala 25-26 septembrie 2015 .Competitivitatea si inovarea in economia cunoasteri’, Chisinau, ASEM, ‘omunicat,Vulnerabilitatea economic: impactul ei asupra drepturilor copilului” ‘Simpozionul siintfic al tinerlor cercetatori ASEM, Eifia XIIL, 24.25 aprile 2015 ‘moderatorul seetiunii ,Jurisprudenja najionald in contextulintegracii europene. Drept public” ‘Training ,Metodologia elaborari si prezentirii unui articolstinyifie”, ASEM, trainer 13 martie 2015 Clinica Juridica Protect juridicd a drepturilor omului ccoordonator de proiect ASEM, 26 februatie ~07 mai 2015, Congeriny international 4 noiembrie 2014 dedicat aniversirii a 70 ani a prof. N. Osmochescu, Chiginiu, USM, USPEE, ‘comunicat ,Asigurarea depturilor copilului ~ conditie indispensabla de dezvoltare durabild” Conferinja stinificd international 26-27 septembrie 2014 _,Compettivitate si inovarea in economia cunoasterii", Chisinau, ASEM, ‘moderatorul secjiunii ,Economie fundamental si apticata” ‘Conferinta stintficdimtemationalé 26-27 septembrie 2014 «Competitivitates i inovarea comunicat ,Aspecte teoretice si practice ale secesiunii statclor raportate la principiile autodetermingri gi integritti teritoriale” ‘Simpozionul slinjfie al tinerlor cercetdtori ASEM, Ediia XU, ‘moderatorul sectiunii Justitia in Republica Moldova reali si perspective” ‘Training ,Metodologia elaborart si prezentieii unui articol stiinjifie", ASEM, trainer ‘Training ,Metodologia elaborari si prezentarii unui articol stiinifie", ASEM, trainer Conferina stinificdintemationala Probleme actuale ale istoiei, teriei dreptului si tiintelor administratiei publice”, ASEM, ‘comunicat ,Confinutul principiului respectirit drepturilor silibertitilor fundamentale ale omului™ CConferinta stiimifia internayionala Probleme actuale ale istoriei,teoriei dreptului si stiintelor administrafei publice”, ASEM, ‘comunicat ,Considerajiuni generale privind aspectuljuridico-moral al stautului ombudsmanului” Conferinga stiinific international .-Drepturile omului si drepturile minorittilor najionale in Republica Moldova", SURM, ‘comunicat,Protectia drepturilor copilului - obiectiv al dezvoltirié umane™ Conferinjastintifico-practica international Dimensiunea economico-juridica a globalizirit", IRIM, ‘comunicat ,.Dreptul copilului la educate in contextul procesului de globalizare” ‘Simpozionul international al tinerlor cercetitori ASEM, Editia V, ‘comunicat ,Statutultratatelor internationale in ordinea juridica a Republicii Moldova” CConferinga stinifico-practied internayionala .Dreptal nafional in contextul proceselorintegrationiste europene”, IRIM, ‘comtnicat ,Insttujia drepturilor si libertyilor copilului in contextul drepturilor si libertitilor fundamentale ale omutui” Conferinfastintfico-practic’ international .Dreptul national in contextul procesclor integrationiste europene”, TRIM, comunicat ,Drepturile gi libertile omului ca principiu fundamental al C. Ciugureanu-Mihailuta, 10.02.2020 Dr., conf. univ, PROIECT privind principalele obiective de activitate in eventualitatea accederii la funcfia de membru al Consili al pretendentului CIUGUREANU-MIHAILUTA CAROLINA. Superior al Magistraturii Preambul Independenta justifiei este un principiu constitutional, trisitura definitorie a statului de drept, ce fine de separatia/echilibrul puterilor in stat, fiind in fond o garantie in fata abuzurilor puterilor, Independent justitiei nu poate fi asigurata decat in conditiile in care toi cei implicati sunt angajati si sustini institutiile democratiei. Aceasti cerinfi impune atit independenta instituyionala a sistemului de justitie, cAt si independenta individual a judecdtorilor. Fara independenja judecatorilor, nu se poate vorbi de o activitate autentic’ de infaptuire a justitici. Constitujia Republicii Moldova consacrd Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) rolul de garant al independentei justijiei. Fiind parte integra a autorititii judecatoresti, CSM este chemat, pe de o parte, si protejeze independenta justitiei, iar, pe de alta parte, si garanteze eficienja si calitatea acesteia, Consiliul, in calitatea sa de organ de autoadministrare a sistemului judecatoresc, este dotat cu esentiald fort de decizie. Astfel, aflat in pozitie-cheie pentru intregul sistem judecdtoresc, CSM este primul si direct responsabil pentru situatia in justitie Astizi, refacerea sau, mai mult, autorefacerea sistemului, prin identificare gi implimentare a unor solujii coerente, de ansamblu si transparente in vederea cresterii gradului de incredere al justifiabilului fafa de instantele judecdtoresti $i actul de justitie in sine, dar gi refacerea imaginii nobile a judecdtorului, reprezinta obiectivul-cadmu al activit Principalele obiective pe care urméresc si le ating in mandatul de membru al Consiliului Superior al Magistratw: Obiectivele scontate sunt centrate pe realizarea unor activitati fundamentate pe cele ma inalte standarde de independent, integritate, impartialitate si reprezentativitate menite si asigure leplinirea efectiva a rolului constitutional al CSM-ului de garant al independenfei justitiei, dar si pentru a consolida increderea magistrajilor in capacitatea Consiliului de a gestiona eficient problemele din justitie, pozitiondindu-se ca for pentru judecdtori si nu impotriva lor. 1. Cu referire la functionarea Consiliului Superior al Magistraturii ca reprezentant al puterii judecitoresti, si contribui la consolidarea rolului constitutional al Consiliului in garantarea independentei justiiei 1. Pe aspectul relatiei cu celelalte puteri in relatiile cu autorititile publice, CSM este organ independent si se supune in activitatea sa doar Constitutiei si legilor. Asta nu exclude insi colaborarea cu aceste autorititi. Considerim ci CSM trebuie si-si reconfirme pozitia de partener de dialog credibil gi respectat in relatia cu exponentii celorlaltor puteri Dincolo de independenta institutional’ a CSM-ului, rimane de asigurat independenta institutionald a fiecdrei instanfe gi a fiecdrui judecdtor, atat cu privire la infaptuirea justtiei, cat gi cu privire la carierd. Insistim asupra atribujiei de avizare a proiectelor de acte normative sau initiativelor legislative care ar putea avea inciden{& asupra puterii judecdtoresti si independentei judecatorilor sau asupra garantiei de acces a cetitenilor la justitie. Vom face demersuri pentru ca CSM si aiba drept de initiativa Iegislativa in toate domeniile care influenjeaz infSptuirea justitie Atacul nefondat la adresa sistemului judecitoresc si al magistratilor submineazi independenta justijiei, Insistim asupra obligatiei CSM-lui de a apira imaginea sistemului si a ‘magistrafilor, inclusiv a membrilor CSM-ului, Susfinem inrddacinarea abilitatii CSM-ului de a reactiona public, in mod promt si ferm, atunci cdnd exponenti ai celorlaltor puteri sau entitati din societaten civilé criticl fird just temei sistemul judecdtorese sau cnd prin intermediul presei au loc atacuri concertate impotriva sistemului si a judecdtorilor. 2. Pe aspectul refacerii increderii in sistemu] judecdtorese Puterea judecdtoreasc se exerciti numai prin instanta judecitoreascd in petsoana judecdtorului, unicul purtator al acestei puteri. Independenta, impartialitatea si integritatea judecatorului sunt premiscle consolidarii increderii cetafenilor in sistemul judecdtoresc. Insistam asupra dezvoltdrii unei strategii de intarire a integritiii judiciare, cu refering la bunele practici internationale, insofiti de un plan de actiuni. Strategia urmeaza si se fundamenteze pe indicatori si evaluare de sistem, pentru promovarea eficientei si calitdti justitiei. Independenta judecatorilor exclude notiunea de ierarhie sau subordonare. in limitele atributiilor membrului CSM-ului, insistind asupra dreptului judecdtorilor de a lua decizii in deplina libertate, vom desfasura actiuni in vederea depistarii si sanctionarii ferme a cazurilor de influente, incitdri, presiuni, ameninfiri sau interventii nelegale, directe sau indirecte, indiferent din partea cui vin gi sub ce motiv. CSM e menit si asigure un echilibru intre independenta si responsabilizarea judecatorilor. Sanctiunile impotriva judecdtorilor trebuie si implice cazurile de presupuse abateri profesionale grave si care discrediteaza sistemul judecatoresc. Cresterea numérului de sanctiuni cronate sau abuzive aplicate judecatorilor produce un efect descurajant, de presiune si vulnerabilitate asupra corpului magistrafilor, stirbindu-i independenja si proiccténd in constiinta public o imagine neprofesionisti a acestuia, Insistim asupra unei practici efective si transparente de tragere la raspundere disciplinara a judecdtorilor, fir influente sau interferente cu activitatea judecdtorului de infaptuire a justitici. Independenta Inspectiei judiciare trebuie consolidatd. Susfinem necesitatea reglementarii stricte a procedurii de oferire a acordului pentru urmarirea penala a unui judecdtor, refinerea, aducerea lui silitd, perchezitia si arestarea. Refacerea increderii in sistemul judecatoresc este de neconceput in afara promovarii si implementarii toleranjei zero fa{Z de coruptia din sistem. Actiunile gi practicile anticoruptic aplicate nu au produs efectele asteptate. intr-un mediu vulnerabil la coruptie, CSM poate functiona bine doar in conditii de transparent si responsabilitate, in caz contrar, managementul performantei judecitorilor, esential pentru ,justitia sndtoasa”, va ramane opac. 3. Pe aspectul relatiei cu strueturile din Consiliul Superior al Magistraturii CSM exerciti competenfe cu referire la cariera judecdtorului in baza recomandarilor Colegiului pentru selectia si cariera judecatorului. Pentru asigurarea unei functionari corecte a CSM-ului, considerim necesar a clarifica cine are autoritatea final de a face aceasta selectie: Colegiul, $i atunci CSM nu poate decat valida din punct de vedere formal hotararea acestuia, sau CSM, si atunci colegiul nu face decat o propunere. Dreptul decizional privind aplicarea sanctiunii disciplinare fafd de judecitor apartine Colegiului disciplinar si CSM-ului, Insistim asupra clarificarii suprapunerilor de competente dintre Colegiului disciplinar gi ale CSM-ului. Considerdim c& e o procedura birocraticd, care ar putea fi gandité mult mai simplu: un organ de triere care face verificari cu privire la sesiz&ri, un organ de judecatd gi de sanctionare, o instanfa de judecata care sa verifica pe procedura si pe fond solufia de sancfionare. Insistim asupra excluderii corporatismului si garantarii_unei proceduri disciplinare echitabile. intre functia de ,,invinuire” si cea de ,,judecata”, inclusiv in materie disciplinari, trebuie sf existe o separare a lor, pentru a asigura un caracter de echitate a procedurii. Cu referire la Inspectia Judiciara, pentru a eficientiza institutia in vederea exercitirii rolului de urmarire diseiplinara, insistim asupra cresterii independentei sale operationale. Pomind de la spectrul competentelor sale, considerdm oportund selectarea inspectorilor judiciari numai din randul judeciitorilor cu inalta experienta. 4, Pe aspectul relatiet cu publicul Opinia publicului e capabild si influenteze imbundtairea calititi justitiei. Insistim asupra implicarii CSM-ului in activitatile de evaluare in mod regulat a gradului de satisfactie a publicului fata de serviciile judiciare oferite, exprimand in acest mod respect pentru opinia acestuia. Responsabilitatea fafa de public se manifesta gi prin formarea gi instaurarea unei noi culturi juridice la nivelul intregii societati, cea a statului de drept. Insistim asupra implicarii CSM-ului in activitati de educatie juridica a ceti{enilor. Valoarea expertizei oferite de societatea civil cu raportare 1a consolidarea unui sistem judecatorese independent este incontestabild. Insistim asupra dezvoltirii de citre CSM a unui sistem de informare gi de consultare reciproc’ cu societatea civild. Efortul de a mentine si consolida independenta sistemului judecdtorese se materializeazi ‘mult mai usor prin participare larga si conjugata. Insistm pe dezvoltarea relatiilor de colaborare a CSM-ului cu forurile internationale de reprezentare a consiliilor judiciare, in vederea impartasirii experientei si provocirilor comune. 11. Cu referire la statutul de organ colegial al Consiliului Superior al Magistratu contribui la exercitarea atributiilor aferente rolului siu de autoritate judecitoreasci 1. Pe aspectul profesionalizirii administratiei judecitoresti Ca organ colegial, de putere, CSM are rol de autoguvernare judecdtoreasca, Insistém asupra consolidarii independentei gi impartialitatii decizionale a CSM-ului. Doar o administrare realist’, moderna, transparent eficiena si calitatea acesteia, participativi poate asigura independenta justifiei si garanta CSM este un for de reprezentare al intregului corp judecdtoresc, hotararile sale constituind © manifestare de voin{S indirect a acestuia. Responsabilizarea membrilor CSM-ului poate garanta buna functionare a sa. in vederea evitirii eventualelor derapaje de la atributiile legale, blocajelor institufionale ori disconsiderarii vointei generale a magistratilor pe probleme ce vizeazi sistemul justitiei, insistim pe implimentarea unei proceduri clare si simple de revocare a mandatului membrilor CSM-ului, de o maniera si asigure magistrafilor un control real asupra activititii reprezentantilor lor. in activitatea sa, CSM trebuie si demonstreze cel mai inalt grad de transparenta decizionala fata de judecatori si societate, prin dezvoltarea unot proceduri prestabilite si prin hotirari motivate. Insistam asupra argumentirii temeinice a hotararilor adoptate, de o manier’ si fundamenteze prin confinut legalitatea lor. ‘Transparenta si coerenta decizionala sunt conditionate de comunicarea directa si constant pe care CSM trebuie si o dezvolte cu judecdtorii si cu asociatiile profesionale ale acestora. Insistim asupra unei conlucriri reale, eficiente, de continuitate, de 0 manieri si fortifice increderea judecatorilor in institutia Consiliului. Sustinem stabilirea unui dialog direct prin organizarea intalnirilor sistematice a membrilor CSM-ului cu asociatiile judecitorilor, cu judecitorii in instanje, prin videoconferinte cu presedintii de instanta, in vederea identificarii deficientelor din sistem si formulirii solutiilor viabile pentru eliminarea acestora. 2, Pe aspectul administririi instantelor judeeitoresti Volumul mare de activitate al judecttoriilor fgi pune tn mod direct amprenta asupra calitati actului de justitic, Insistim asupra degrevarii instanfelor, prin asigurarea unui volum optim de activitate pentru acestea. Insistim asupra modificarii actualului sistem al indicatorilor de performan{a al instanjelor, bazat pe criteriul numarului de dosare si nu al complexitatii lor, Insistim asupra imbundtafirii managementului instanfelor in vederea echilibrarii volumului de muneé al judecdtorilor. Dimensionarea pragmaticd a resurselor umane necesare sistemului judecitorese este capabila si conduca la cresterea calititii gi vitezei de realizare a actului de justitie. in contextul conturarii unei reale crize de personal, insistim asupra elaboririi si implementirii politicilor gi deciziilor strategice privind resursele umane. in vederea eficientizirii utilizirii resurselor materiale si umane, insistim asupra flexibilitatii operatiunii de relocare a unor posturi in cadrul sistemului, cat si a procedurii de detasare a judecatorilor la alte instante. In vederea consolidarii capitalului_uman, insistam asupra conceperii stimulentelor adecvate pentru personalul din sectorul justitiei. Digitalizarea justitiei conduce I imbundtifirea serviciilor in sistemul judecdtoresc, avand ca efect sclderea costurilor, cresterea eficienfei si echitatii, eliminarea necesitiii deplasfrii la sediul instanjei. Susfinem ideea implementarii dosarului electronic. Pe aspectul carierei judeciitorilor CSM are o influent decisiva pe dimensiunea carierei judecdtorilor. Transparenta in procedurile de numire, evaluare gi gestiune a performantei judecdtorilor este determinant& pentru independenta intregului sistem judecatoresc. Evaluarile profesionale ale judecatorilor nu pot fi utilizate pentru a dauna adjudecarii independente. Insistim asupra corectitudii si transparentei ilor clare si uniforme de evaluate profesionald, argumentarea procedurilor, aplicarii criti temeinic’ a deciziilor. pregitire solidi teoretici si practicd, raportatt la un volum de munci echilibrat si rezonabil, orienteaza judecdtorul spre emiterea hotirarilor judecitoresti de calitate. Prin cooperare cu Institutul Najional al Justitiei, CSM garanteaz3 calitatea pregatirii initiale si continue a judecatorilor, prin organizarea si controlul pregatirii profesionale a acestora. Insistim asupra incurajarii magistratilor si grefierilor si participe la programe de formare, seminarii gi conferinte nationale si internationale, ceea ce le va asigura o formare substantial Justitiabilii asteaptd ca judecdtorii si-si desfisoare activitatea in mod corect si impartial, aceste calitati impregnindu-se, practic, intregii activitati desfigurate in instante de personalul care participa, direct sau indirect, la infaptuirea actului de justitie. Este important ca procesul de judecati si nu fie compromis din cauza unor comportamente ale judecatorilor sau ale celorlalti membri ai colectivului instantei, capabile si descrediteze imaginea justifici. Insistim asupra ficientizarii activitajii CSM pe aspectul prevenirii incilcdrilor de eticd profesional, promoviit standardelor de conduita profesional a judecitorilor prin consultan{& si consiliere pe probleme de conduita profesionald a judecatorilor. IM. Cu referire la statutul de organ administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii, si contribui la cresterea eficienfei si calititii actelor manageriale 1. Pe aspectul functionarii Consiliului Superior al Magistraturii gi structurilor sale Insistim asupra eficientizarii activitatii CSM-ului prin crestere independentei operationale 4 stucturilor sale. Insistim asupra fortificdrii asistentei organizatorice si administrative a activitétii CSM, prin cresterea statelor de personal, prin specializarea personalului si sporirea gradului de remunerare a acestuia, prin asigurarea condijiilor de pregatire profesionala si de specialitate. Insistim asupra degrevarii CSM-ului de unele atributii ce impun, prin natura lor, operativitate decizionala, precum delegarea judecitorilor pentru participare la seminare, conferinte, cursuri de instruire si deplasdri in interes de serviciu, aprobarea si rechemarea din concediul de odihnd, suspendarea pe perioada concediului de maternitate, aprobarea decontarii chiriei, prin transferarea lor cAtre pregedintele instangei, Insistim asupra asigurarii conditiilor optime pentru desfigurarea sedintelor CSM-ului. Susfinem practica raportirii cvorumului necesat pentru adoptarea hotirarii de catre CSM la numarul membrilor prezenti la sedinta, exprimarii in secret a votului asupra hotirdrilor cu caracter personal. Insistim asupra automatizarii pentru unele atributii, prin instituirea registrului electronic al instantei, dosarului personal electronic al judecitorului, digitalizarea planificarii lor publice. bugetare gi achizi 2. Pe aspectul imbundtitirii managementului institufiei Fundamentat pe principiile profesionalismului, eficienjei si transparenfei, managementul institutiei trebuie s4 asigure indeplinirea misiunii CSM-ului si instaurarii unui climat de siguranya si corectitudine profesionaki. Insistim asupra responsabilizarii si specializ Consiliului. Insistém asupra divizirii in mod echitabil a sarcinilor membrilor CSM-ului, atat in cadrul grupurilor de lucru, cat si individual. Insistim asupra prezentérii raportului individual anual privind activitatea desfagurata al fiecdrui membru al Consiliului Insistim asupra cresterii capacititii de construire a bugetului instantelor. Necesitatea gi prioritizarea investijillor trebuie Picuta de citre personalul de specialitate din CSM, avand la bazii analize si evaluari realiste efectuate in teritoriu. 3. Pe aspectul cresterii transparentei Consiliului Superior al Magistraturii Consiliul Superior al Magistraturii trebuie si devin model de bune practici in materia accesului la informatii de interes public. Pozitia de custode a sistemului judecatorese impune CSML-ului un rol activ si profesionist in comunicarea publica. Accesul publicului la dezbateril CSM-ului si publicarea deciziilor sale, cit si abilitatea acestuia de a comunica public sunt componente inerente ale refacerii inerederii justitiabililor in sistemul judiciar si ale conturdrii unei imagini reale a magistratului. incheiere Obiectivele definite pomese de la standardele, normele gi practicile internationale si regionale si se focalizeazi pe refacerea credibilitijii justifiabilului in justitie si reconstituirea imaginii nobile a judecitorului, sunt conerete, cu implicatii reale si importante in administrarea sistemului judecdtorese, sunt fundamentate pe analiza resurselor disponibile si a mecanismelor necesare a fi puse in functiune. Sunt convinsa, realizarea obiectivelor scontate necesita timp si consecventi, dar gi voing’, implicare, comportamente rationale si responsabile. E momentul si depasim viziunea reductivi asupra justitiei pentru a face loc unei abordari constructive si pragmatice. societate care are incredere in sistemul su judiciar, in eficacitatea normei si in aplicarea principiului conform ciruia toti sunt egali in fala legii este 0 societate puternicd si prosper. E ‘momentul si oferim societafii moldovenesti bucuria confortului unei asemenea increderi. Ciugureanu-Mihailuta Carolina, Dr., conf. univ. Anexa nr. 1 DECLARATIE DE AVERE SI INTERESE PERSONALE INFORMATII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARARIL | Numele, prenumele, patronimicul si numdrul de identificare: Ciugureanu-Mihailufa Carolina Mihail, IDNP 2. Domiciliul si numarul de telefon: tel. 7 3. Functia ocupat (organizatia publica in care activeaza, tipul numire/angajare/eliberare): Conferentiar universitar, Academia de Studi Economice din Moldova, Ordin de angajare nr. 150 - PL din 26.09.2003 4, Tipul declaratiei: Anuali_O) La angajare/numire X La eliberare/incetarea mandatului_C) ‘5. Numele, prenumele, patronimicul si numarul de identificare ale sofului/sotiei sau ale concubinului/concubinei: IDNF 6. Numele, prenumele, patronimicul, anul de nastere si numarul de identificare ale copiilor minor 2a, JIDNP_ 7, Numele, prenumele, patronimicul, anul de nastere si numarul de identificare ale persoanelor aflate la intretinere: =) 2.N. IDNP. IL VENITURILE OBTINUTE DE SUBIECTUL DECLARARIIL, DE MEMBRIL FAMILIEI LUI SI DE CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATIT iN TARA CiT $I IN STRAINATATE, PE PARCURSUL ANULUI 20 Nr. ine a realizat venitul ‘Sursa venitul Serviciul | Suma venitului ert. (numele/denumirea | prestat/obiectul | persoanei generator de | =f fizice/juridice) venit 1. Venitul obtinut Ia locul de muneii de bazit 1.1 | Subiectul declararit ‘ASEM salariu 14741,01 LET ‘Ciugureanu-Mibailutd Carolina Mihail 12 | Sotul/sotia sau ‘Agrarian Center | salariu 20400 EURO coneubinul/concubina Africa SARL 1.3 _| Copii minor 1.4 | Persoanele aflate la intrefinere 2. Venitul obtinut din activitati didactice, stiintifice si de ereatie Subiectul declarari Sotul/soria sau concubinul/concubina 2:3] Copiii [2.1 2.2 2.4 | Persoanele aflate la intrefinere Een ml 3. Venitul obtinut din depuneri la institufiile financiare 3.1_| Subiectul declardrii 3.2 | Sojul/sotia sau concubinul/concubina 3.3_| Copii minori 3.4 | Persoanele aflate la intretinere 4, Venitul obfinut din activitatea de reprezentant al statului in societati comerci 4.1_ | Subiectul declarairit 4.2 | Sotul/sotia sau concubinul/eoncubina 43 _| Copiii minori 4.4 | Persoanele aflate la intretinere 5. Venitul ob{inut din donatii si mosteniri 5.1 _ | Subiectul declaririt 5.2 | Soful/sofia sau | concubinul/concubina 3.3 | Copii minort 5.4 | Persoanele aflate la intrefinere italul social al societatilor comerciale / 6. Venitul obfinut din instriinarea si/sau detinerea valorilor mobiliare si/sau a cotelor-parti in | Subiectul declararii Soful/sofia sau concubinul/concubina [63 | Copii minor 6.4 | Persoanele aflate la intretinere | 7. Venitul obtinut din instrainarea bunurilor mobile sau imobile 7.1_| Subiectul declararit 7.2 | Soful/soria sau concubinul/concubina 7.3 | Copiii 7.4_| Persoanele aflate la intretinere 8. Venitul obinut di proprietate intelectuala etc.) alte surse legale (pensii, burse, indemnizafii, premii, drepturi de 8.1_| Subiectul dectarari 8.2 | Soful/sotia sau | concubinul/concubina_ | 8.3_ | Copii minori I A. Terenuri Numele | Numir | Cat beneficiar | ul lui | cadast ici cfectiv | ra locale Modul] Anal] Supra | Cow] de | dobin | tata | parte Taformati] de identit- ‘itularutul altul decit boenefila- ul efeetiv ‘mumele subiectulud declarari, al membrulul de Jamilie sau al eoncubinului/concubinei acestuia, Categoria: (I) agricol: (2) forestier; (3) intravitan; (4) extravilam; (5) alte categorii de terenuri aflate in circuitul evil. ‘Modul de dobandire: (1) proprietate; (2) posesie: 3) alte contracte translative de posesie si de folosintd Valoarea bunului: (|) valoarea cadastrald sau (2) valoarea terenului conform documentului care certified proveniemta ‘acestuia, doar in cazi in care terenul nu a fost evaluat de organele cadastrale. Titwlaral bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posed bunt Tipu! titularului: (1) persoana fizicd rezidentd; (2) persoana fiicd nerecidentd; (3) persouna juridied recidenta; (4) persoana juridicd nerezidenta. Acest cimp se completeazd doar in cazul in care titularul este altul decdt beneficiarul efecti. Informatit de identificare a ttularului altul deci beneficiarul efectiv: in cazul persoanel ficice rezidente in Republica Moldova se indicd numérul de identfcare personal. in cazul persoanet fice nerecidente se indica tara de resedintd si tnumairal de identificare njional (dai numeral de identifcare nu este aplcabil, se indicé numara de identifiare isc. {mn cazu persoanei juridice recidene se indicdcodul de identifica. in cacul persoaneijuridce nerezidente se indicd fara sau Jurisdcta fn care este inregistrats persoana juridied si mumirul de daregistrare in registral comertlui din tara/jurisdictia respectv Subiecyt dectaririi care mu dejin bunurile in proprietate vor indica wrmétoarcle informayit: localitatea (farii numar cadastral); categoria bunului; modul de dobdndire; anul dobindirt; suprafafa yi sivularel bute B, Cladiri si construefii Numele | Adresa’ | Categ] Modul ‘Supra | Cota) Actual] Valoa- | Titula- ral] Tip beneficiar | aumi-rul| -ria | de fafa | - | care | rea | bunwtui | ul lui cad dobindi part confir- | bunu- ‘ital fectiv tral re mi | tui arul provent- ui ena bunului benefici arul a: cefectiv Ciogurean ‘pata | Popes | 199" [Gimp | 10 | Contest | 340835, | Cigars Mots ‘eal wincare | o0i0i | | Mian Carolina umpire Carolina Mba fe 71S dim ia 20051998 Copan 1 Aare] Propicmie | SOE [TRS [OS — | Comiaat | TRADETS | Capuano Minna meat mp vinzare | ki | Mihaly Carolina mp Caraisa Mail tr 603 din Mini! 01032018, ie pana | Proptamie PSOE TRS [OS | Contact THROATS = ment me. vinzare | teh Empsrare tr 603 din b1os018 Numele beneficiarului efectiv: wumele subiectulul declaravi, al menbrahat de familie sau al concubinuhilconcubinel ‘acestuia, Categoria: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) vil; (4) spatia comercial sau de producti: (5) garaj; (6) alte bunuri mobile, inclusiv cele nefinaizate. Modul de dobandire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) wzufruct; (4) uz: (5) abitatie; (6) alte contracte translative de posesie si de folosingd Valoarea bunulul: (1) valoarea cadasiralé sau (2) valoarea bunului conform documentilul care certified provenienta acestuia, doar daca bunul nu a fost evaluat de organele cadastrale Tiualarul bunuluis numele persoane! fice sau juridiee eare poseda bumul Tipul ttularului: (1) persoana fizied rezidentd; (2) persoana fizicd nerezidenta; (3) persoana juridicd residenta: (4) persoana | juridied neresidenti. Acest cémp se completeazi doar in caczul in care titularul este alu decit beneficiarul efectiv Informatit de identificare a titularutui altul decit beneficiaral efeetiv: in cazul persoanel fizice rezidente in Republica Maldova se indica numérul de identificare personal. In cazul persoanei fizice nerezidente se indicd tara de resedinta st tumdirul de idemtficare national (dacd numeral de identificare mu este aplicabll, se indied numdrul de ideniificare fiscal. In casul persoanet juridice rezidente se indicd codul de identficare. In cazul persoanel juridice nerezidente se indici fara saw jurisdichia in care este inregistrata persoana juridied si mumdrul de inregistrare in registrul comertului din farafjurisdictia respect Subiectt declardrit care mu detin bunurile in proprietate vor indica wmatoarele informayii: adresa (fair mumr cadastral) categoria bunutut; modul de dobindire; anul dobindiri; suprafaa si tnularul bunulu. TV. BUNURI MOBILE IN TARA §USAU IN STRAINATATE ‘A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, masini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte rijloace de transport supuse inmatriculirii Numele | Tipu] Anul] Locul | Anul | Modulde | Valoarea | Titularul beneficiarul | modelu | de | inregistri | dobandi | dobandire | bunul bunutai ui efeetiv 1 | fabri | ei? mumar | ri conform identifica catie | de documentulu arul | rea inmatricu Leare it ui | titwlarat lare certified ui altul provenienta decit | beneficia rul | cefeetiv Clagureana | Miereodes | 2005 Boe | Propricate | S000 EURO | Ciegucane | | Mini m0ep} Mitts Carona Mai Carina = Mita ‘Numele beneficlaralui efectiv: numele sublectuhu declardri, al membrulul de familie sau al concubinuluilconcubinet acestuia, Modul de dobandire: (1) proprietate;(2) posesie;(3) alte contracte translative de posesie side folosing. Titularuls numele persoanei fizice sau juridice care poseda bunul, Tipul tiularului: (1) persoana fizied rezidenta: (2) persoana fizicd nerezidenta; (3) persoana juridicd residentd: (4) persoana Juridica nerezidenta. Acest cmp se completeaza doar in cazul in care tilarul este alta decdt beneficiarul efecti Informati de ideniificare a ttularutui alta decit beneficiarul efetiv: in cazul persoanet fcice recidente in Republica Moldova se indica mumdrul de idenificare personal. tn cazul persoanei fzice neresidente se indi fara de resent $1 nuniiral de identificare naional (dai numarul de identifcare nu este aplicabil se indies mumdrul de idenificae fsca. {hn cazul persoanei juridice recidente se indi codul de identficare. In cazul persoanei juriice merezidente se indica fara sau {risdictia in care este inregustraa persoana juridicd gi mumérul de inegistrare in registral comernlui din (ara/jurisdctia respectivd. 'B, Bunurl sab forma de metale yi/eau pietre prefioase, obiecte de arti i de cult, oblecte ce fac parte din patrimoniul ste suma a 15 salarii medii pe economie, ‘Anul | Valoare | Titularul | Tipul titularului Tnformatit de dobindirit | a bunului identificare a estimati titularalui altul deca beneficiarul efectiv 3 | L Numele beneficlarului efectivs mmcle subiectulu’ declararit, al membrulit de familie sau al concubinului/eoncubine! ‘acestuia, Titularul bunului: numele subiectului dectardrit, al membrului de familie sau al concubinului/concubine’ acestuia Tipul titularului: (1) persoana ficied revidentd; (2) persoana fizied neresidentd: (3) persoana Juridica rezidenta: (4) persoana Juridica nerezidenti, Acest cémp se completeaza doar in cazul in care titularul este altl deci benefictarul efecti: Informatii de identificare a titularutui alrul decdt beneficiarul efectiv: in cazul persoanei fizice rezidente in Republica Moldova se indici numirul de idenificare personal. In cazut persoanei fizice nerezidente se indicd fara de reedinga $i ‘rumdrul de identificare national (dacdi numeral de identificare nu este aplicabil, se indica numdirul de idemificare fisca). Tn cazul persoanel juridice residente se indicd codul de identificare. In cazul persoanel juridice nerezidente se indicd fara sau jurisdictia in care este inregistraud persoana juridicd $i numdrul de inregistrare in registral comerfului din jara/jurisdictia respectivd, C. Colectiide arti, de numismaticl, de flatelie, de arme sau alte bunurl, a ciror valoare depiyegte suma a 20 de salarii ‘medi pe economi Nr. | Numele | Deseriere | Anul ] Valoare | Titularul | Tipul dtularului Tnformagit de cert, | beneficiarului | sumara | dobindirii | a bunutui identificare a feet cestimat ‘itularulul altul decd ia beneficiarul efectiv bunului I 2 3 Numele beneficiarulul efecti iumele subiectulul declarari, al membrulut de familie sau al concubinului/concubinel Titularut bumului: numele persoaneifisice sau juridice care poseda burl Tipul tiwlarului: (1) persoana fizied rezidentd; (2) persoana fizicd nerezidenta (3) persoana juridica resident; (4) persoana juridied nerezidenté, Acest edmp se completeaza doar in cazut in care ttularul este altul decdt beneficiarul efectiv. Informatii de ideniificare a titularului altul decit beneficiarul efectiv: in cazul persoanei fisice rezidente in Republica Moldova se indici numdrul de idemificare personal. In cacul persoanei fizice nerezidente se indica fara de resedint’ $i numdrul de identifieare national (dacii numérul de identificare mu este aplicabil, e indicé mumarul de identifica fiscal. ‘mn cazul persoanei juridice revidene se indi codul de idenificare. In cazul persoaneijuridice nerezidente se indica fara sau Jurisictia in care este inregistrata persoana juridicd si mumarut de inregistrare in registrul comertului din faraijurisdictia respectivd. D, Bunuri ransmise cu tty oneros sau gratult, personal sau de eitre membrii familie, concubiniconcubini, unor persoane fizice sau juridice in perioada declariril, daci valoarea fiecdrui bun depigegte suma a 10 salarii medii pe ‘economie Nr. | __Deserierea Modul de Data wansmiterli | Persoana ] Valoare ) Titularal bunulu ert. | bunuluitransmis | transmitere clreini-afost | a ‘transmis transmis | bunului 1 7 2 3 - Titularul bunului transmis: numele subiectalui declararit, af membralui de familie sax al concubinului/concubines acestula E, Alte bunuri mobile a caror valoare unitarl depayeste suma a 10 salarii medi pe economic Nr. Numele | Deseriere | Modul) Data Titularul T informant a cert. | beneficiaralui | abunulut | de — | dobindiri bunului identificare cefectiv dobine i titularului re altul decat | beneficiarull | efectiv 1 = wumele subiectulu declardri, al membrulul de jamilie sau al concubinului/concubines cacestula, Titularul bunului: numele subiecnului declariril, al membrului de familie saw al concubinului/concubinei acestuia Tipul titularului: 1) persoana ficicd residentd: (2) persoana fizicd nerezidenti; (3) persoana juridica reridenta: (4) persoana juridicd nerecidenti, Acest cdmp se completeazé doar in cazul in care ttuarul este altul decdt beneficiarul efecti: Informati de idemifcare a ttularatu altel det benefcirut efeciv: in cazitpersoane fice recidene in Republica Moldova se indied momdra de idenificare personal. in cz personel lice nereidente se indi fara de resediné ruminal de idenificare naional (daca rumarul de identficare mi este alice ini rumdrul de denifiare fiscal) in cazul persoanei juridice rezidente se indied codul de identificare. in cazul persoanei juridice nerezidente se indied fara sau jutsdefa tn care este invegistratapersoana jurided st mama de dnregisrare tn registra comerudu din farajurisdictia respect V. ACTIVE FINANCIARE IN TARA SUSAU IN STRAINATATE. “A. Conturi bancare, plasamente in fondu de investi sUsau in alte forme echivalente de economisire yi lavestire in Denumiren Tipul | Informagit beneficiarul | institutiet ‘itularutu ui efeetiv care echivalente de Grupa Cand Caraina Mii | ina salar 2] Chagusanas | SA Visor = Cont arent | USD] =] Cogan | Mihai Mina | 3 ‘SA Victorian Cont caear | EURO | — Carona Mihail Carolina = a ee ein Miail | ‘Numele Benefitaratal efectiv: numele wubiochah’ declardri, al memBrak de Familie sau al concuBinulalconcubine! Categoria: (I) cont curent sau forme echivatente (inclusiv card de eredit, mentiondnd tipul acestuia); (2) depozit hancar sau forme echivalente; (3) fond de investfi sau forme echivalemt, inclusiv fonduri private de pensit sau alte sisteme cw acumulare Titularal bunutuis numele persoanei fice sau juridice care poseda bunul Tiput tewlarului: (1) persoana fizic’ revidentd; (2) persoana fizicd nerecidenti (3) persoana juridicd rezidenta (4) persoana juridici nerecidenta, Acest cdmp se completeacd doar in cazul in care titularul este altul decdt beneficiarul fect. Informati de identifcare a ttularuli alta decit benefciaral efectiv: in cazul persoanei fcice rezidente n Republica Moldova se indicé numarul de identificare personal. In cazul persoanei fizice nerezidente se indic& jara de resedinja si imumciral de denificare najional (acd mumrul de identificare nu este aplcabi, se indies mumrul de wdentficare fiscal) Incazul persoanei jurdice rezidente se indicd codu de idenificare. b cuzul persoanei juridice nerezidene se indie fara su jvisdictia in care ese iregisirata persoana juridica gi mumral de inregistrare in resid comerpuul din jarajurisdcfa respectivi B. Piasamente, obligatiuni, cecurl, cambil, certificate de imprumut, investifi directe fn moneda nafionali sau in valuta strding ‘Numele Emitentul Categoria | Numaral Taformatit beneficiarulu | titlului/societatea la de itularul de iefectiv | care persoana este tithurileot i | identifieare acjionar, fondator aparte a itularulut sau altul decit bencficiaral cfectiv ‘asociatibeneficiar de imprumut Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarari, al membrului de familie sau al concubinululconcubinei Categoria: (1) hart de valoare (turi de stat, certificate, obligafiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de imprumut; (5) alte forme de investi directe. Titularul bunului: mumele persoanei fizice sau Juridice care poseda bun Tipul ttularulut: (1) persoana fizicd rezidentd; (2) persoana fizicd nerezidentd; (3) persoana juridied rezidentd; (4) persoana juridicd neresidenti. Aeest cémp se completeazé doar in cazul in care tiularul este all decét beneficiarul feet. Informayii de ideniificare a titularului altul decat beneficiarul efeetiv: in cazut persoanei fizice rezidente in Republica Moldova se indici mumdrul de ideniificare personal. In cazul persoanei fizice nerezidente se indied (ara de resedinid si rnumdirul de idemaficare nayional (dacd numdirul de idemificare mu este aplicabil, se indicd numcirul de identificare fiscal. An cazul persoanei juridice rezidente se indica codul de identifcare. In cazul persoanei juridice merezidente se indica jara sau jrisdictia in care este inregistrata persoana juridicd $i numdirul de inregisirare in registrul comertului din fara/jurisdictia rrespectina G Numerar in monedit nafionali gisau in valuta straind care depayeste suma a 15 salarii medii pe economie si care nu face obiectul unor depuneri in institutiifinanciare gi alte documente care incorporeaza drepturi patrimoniale Nr Suma] Valuta | Titsaral ] Tipal itularalui | Informa de crt Punta idemtiicare a titularulu alta decat “beneficiarul eect i = | 2 | 3 I | Numele beneficaralal efective ramele subieculal declarir, al membrului de familie sau al concubinaludconcubinet Titularul bunului: munele persoanei fizice sau juridice care poseda mumerarul Tiput titularului: (1) persoana fizicd rezidentd; (2) persoana fizied nerezidentd; (3) persoana juridied rezidenté; (4) persoana juridicd nerezidenta. Acest cmp se completeazi doar in cazul in care titularul este altul decat beneficiarul efectv. Informatii de identificare a titularului altul decét beneficiarul efeetiv: in cazul persoanei fizice rezidente in Republica Moldova se indica momdrul de idemificare personal. In cazul persoanet fizice nerezidente se indica jara de resedinfa yi numdrul de identficare nagional (daci numérul de identficare nu este aplicabil, se indicd numdrul de idemificare fiscal. ‘In cazul persoanet juridice rezidente se indicd codul de identficare. In cazul persoaneijuridice nerezidente se indicd fara sau Jjurisdictia in care este inregistraté persoana juridicd si numdrul de inregisurare in registrul comertului din jara/jurisdictia respectiva. ‘VE. COTE-PARTUACTIUNI IN CAPITALUL SOCIAL AL UNUIAGENT ECONOMIC pee ee a en ee ‘Numele | Denumirea | Sediul, | Tipul | Valoare | Cota de Tnformatii de eneficiarului | agentului | adresa | de | ade | participa identificare a cfectiv economic | juridich | activita | cumpir | re titularului te are altul decdt beneficiarul cefectiv ‘Numele beneficlarulul efectiv: mumele sublectuli’ declardrii, al membrilui de Jamilio sau al concubinuhi/concubinet ‘acestuia. Titularal bunulai: mumele persoanei fzice sau juridice care poseda mumerart. Tipul titwlarului: (1) persoana fizicd rezidenta; (2) persoana fizci nerecidenti; (3) persoana juridici rezidenta; (4) persoana Juridica nerezidenta. Acest cmp se completeazé doar in eazul in care tiularul este altul deca beneficiarul efectiv. Informa de identificare a titularului altul decit beneficiarul efectiv: in cazul persoanei fizice rezidente in Republica Moldova se indicé numérul de identificare personal. In eazul persoanei fizice nerezidente se indicd fara de resedinid si nunirul de idemificare nayional (dacii nuniirul de identficare nu este aplicabil, se indica numarul de identificare fiscal in cazul persoanei juridice rezidente se indicd codul de identficare. In cazul persoanei juridice nerezidente se indicd jara sau jurisdictia in care este inregistratd persoana juridied si numdrul de tnregistrare in registrul comertutui din taraljurisdicfia respectiva. z Vil, DATORIT E g ins Debite(nelusiv axe) neachitae, ipotec, garaniemise in beneficiul unor te, imprumutur i eredite Creditor ‘Anul Scadent la Rata | Sumainifila | Valuta Debitor contract dobinait | Vill, INTERESE PERSONALE, ‘A. Califatea de asociat, de acfionar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control in cadrul unor organizatii necomerciale sau societifi comerciale ori calitatea de ‘membru al unor organizafii necomerciale sau internationale Denumirea $i adresa Calitatea definuta Documentul eare certified calitatea organizatiel/societiqit respectiva B. Contracte, inchelate sau aflate in derulare de eitre sublectul declariril, soquUsofia sau concubimuleoncubina | acestuia, inclusiv persoanele juridice in care acestia sint beneficiari efectivi, care sant finantate de Ia bugetul de stat, din bugerul local si/sau din fonduri externe ori incheiate cu societtl comerciale cu capital de stat NF. ‘Beneficiarul Tastitufia? Tipul Valoarea total a ert. contractulu organizajia | contractului contractului Subiectul declarieii = aa 1 T = 2 hex ‘Sojul/sojia sau Coneubinulleoneubina subjectulul dectararit I 4 : Persoanele juridice in care declarantul sau soqul/sotia ori concubinuliconcubina acestuia sunt benelicianiefectivi 1 T 2 Prezenta declarafie este un act public si rispund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor prezentate. Data completirii_ £3 O2 2020 Semnitura__— =