Sunteți pe pagina 1din 107
‘SERVICIUL ARHIVE NATIONALE ISTORICE CENTRALE BIROUL ARHIVE FEUDALE, PERSONALE SI COLECTI Inventar nr. 1608 Colectia Microfilme S.U.A. R. 623,627-628 Anii extremi: 1912-1943 Bucuresti RREPATA Documentele cuprinse in rolele care fac obiectul pregen- tului inventar au fost depistate in Statele Unite la Arhivele Natio= Male ale SeJeh» fiind selectionate din urmiitoarele fonduri existente la aceste arhive: General records of the american commision to nego= ciate peace, (Arhiva general’ a comisiei americane pentru negocierile de pace) ReG. 2565 General records of the Departement of state, (Ar= hiva generald a Departementului de stat) ReGe 59; Records of the International Conferences ( Documente ale Conferinjelor interna}ionale ReGe 433 Records of foreign service posts; Instructions to UsSe Con- sulate Bucharest (Arhiva posturilor diplomatice in striinitates Ins- tructiuni citre Consulatul S.UsA+ la Bucuresti) gi Liberary of Cone gress (Biblioteca Congresului) fondurile: In mare documentele acoperi o perioad% cuprinzind sproepe un secol, de le 1870 la 1947 iulustrind, intr-un fel sau altul, eve- nimentele importante din istoria universald ¢i a Roméniei incepind cu numixea primilui consul american la Bucuresti, 29 dunie 1670, tre cind prin rigboiul pentru independentd Roméniei, apot negocierile care au dus , in 1880, la stabilivea de relatii diplomatice dintre Roménia gi Statele Unite 9i Roménia $1 Marea Britanies Apoi participerea Roméniei la primul rigboi mondiel, problemele teritoriale ale Rominie ei in context beleanic i european, negocierile Conferintei de pace de la Paris gi demersurile intreprinse de guvernul romfén pentru o stabilire just# ¢i dreaptd a granizelor ¢4rii 91 pentru recunoagterea Basarabiei, Bucovinei ¢1 Transilvaniei ea teritorii roménegti, inso= ite de rapoarte, note gi studii ale unor personalitayi de seam ro- ménegti ¢i din atriinitete care aduc argumente de ordin etnic, isto- ric gi ceografic tn oprijinul drepturilor Romfnici asupra celor trei provincii. iste, de asemenea, reliefatd perionda dintre cele dout razboaie = politica intern, activitetea unor personalititi politice romine = tratativele purtate in scopul realisirii Micii Injelegerd - organism suprastatal format din Roménia, Sehoslovacia gi Iugoslavia = evolujia gi ¢firgitul acested aliante, aparitia elementelor fascicte in Roménia, activitatea Girzii de fer, opozitia elementelor progre- siste fajd de ascensiunea dietaturii fasciste, Dictatul de la Viena, perioada dictaturii antonesciene gi, tn fine, crearea Fondului Natio- nal Democratic gi reletiile dintre Romfnia gi UsReS.s. pint 1a croarea RePoRe elle Documentele au f state fn anul 1977 de che, redactor Bef la Revista Arhivelor, profesor de 1: a englazile respective au intrat tn in anul 1978, fiind invent fn anul 1979 $i 19306 lepozitele riate de Ileana Chirtu decembrie 1980 1¢/IT Numéral vechi al vunititil de plstrare 2 Anul extremi 4 oBsERVATH GOLECTIA MICROPT IME eds BQLA Iie 623 THE NATIONAL ARCHIVES OF THE UNITED STATES (Arhivele aes ale Statelor Unite). GSRERAL RECORDS OF THE AMERICA COMMISSION TO HEGOCIATE PEACE 1918 + 1931 (Arhivele generale ele Comisiei Americane pentra ne+ Goeierile de pace 1916-2932). 2200. = 2930s _ 193991923, Report asupre erelirif uned gone neutre intre Ungaria gi Romie ee mitelor zoneie Fragment din procesul verbal godinjed Comisied pentru problemelq romainegti gi dugoslave in eadrul clireia a fost audiatii delegatia roy ocupe Basarabia, Rispunsul primulud ministru, Sritianne Importanta po- Liticé G4 economicii a Basarabieie Politica guvernului roman fatii de nationelititd, in special faji de 19194) aoe Cotas 1919, febre22, Par! ik min’ in legituré cu Soovodstrebh de care guvernul romin a fost, sf Ge5-12 1 Denumirea par(ii structurale Numérul vechi al uunitaqit de piistrare | Ne. ord Anut CUPRINSUL UNITATIT DE PASTRARE a 4 Ca. 212/974 — V 2074 Raport al Comisied pentru 1919, ivania referitor la motivele | febre care problema Transilvaniei | Paris trebui restudiati de Conferints pace cu scopul de a se ajunge la sezolvare gi de a se evita even- confiicte intre Rominte gi Recomandirile conitetului tru problemele rominegti din 17 fo- 1@ 19196 jeeGrem, confirnll primires de la tetul national el unitifjit romine| urmitoarelor decumente: “Problem in Transilvania 91 Ungaria” ‘text engles gf "Problema Banatulut}' {text ongiez). Documentele Iipsese fin microfiime Raport al reprezentantilor mis rizboi care au stabilit limitele ones neutre din Transtiventa gi | Ports metodele de supraveghere a sonoie Pragment din procesul verbal blemele romfnegti gi iugosleve in cadrul clireia a fost desbituts dlema stabilirii grenitelor rominoy Sesretarul general al Comisiei/ 1919, pentru negocierile de . fevr}es O23 ~ 16 Litert af Consiliulut supren do februdirio 16~ martiq 8 al gedinjei Comisiei pentru pro- as 28- > martiq 2, Paris Denumirea par(ii structurale Numarul vechi al unitatit de pistrare UNITATIT TRARE ouSERVATH 2 5 fRominge’ de e 4 se atribul Transil' |Discutaree frontierelor romine in [fransilvaniae Problena populatiei. lsuthenee Diferite variante de fron ltfere propuse de delegatiiie martior jputerie Propuneri ale delegatiei ro- jmaine le Conferinte de pace ce la Paris ca trupele aliate care se jafli in imediata vecinitate a sec- torulud romin de ooupajie sii fie jsubordonate Comandamentului aliat \de la Bucuregtisca administrares ¢: lferate Satu Mare= Oradea Mare=Arad lei fie prelustii de Rominia gi ca lcolujionarea problemet Benatulut oi fie griibitie Noth a delegajie’ romine la \Conferinta de la Paris in care se jarata ci populatia romini din Un= jgaria are, incepind cu 18 octe1918,) |propriul e! cuvern, recunoscut de |guvernul maghiar, guvern care hot! stigte fn numele ef gi care nu a & jchemat la negocierile ce amistitit da Belgrad, dintre autoritijile gi copandentvl trupelor a4 fate, Pranchet d*isperey. ole |etrbe in Banat in functie de — 1919, markip 6, Paris| Ce52=55_ 58 Denumirea piir(ii structurale Numa UNETATIC RARE 128 Anul sau ani | OBSERVAIT 4 = e a, 212/1974 — V 2874 Serisoare a delegajiei ro- m&ne le Conferinja de pace de la Paris ciitre pregedintele Conferin- fei, GeClemenceau, in care subdlie Infect necesitatea ca, conditiile lcaracter definitiv ce urmeazi a fi impuse Germantei de clitre Puterile jaliate gi esociate si fie impuse jAustriei, Ungeriei, Dulgariei ¢i Purcieis Hotk a delegajiei romine la Conferinte de Pace ée 1a Paris re- feritoare la atrocitéjile comise dq Imaghiari in Transilvania impotriva populatie’ romfinegtis fe Regeste (neinsotite de docu- jmente) referitoare la Transilvanie gi relajiile romAno=-maghiares Hoth a delega}iei romine 1a loonferinja de pace priviné lipsa 255 Vir Denumirea pirtit structurale Anul extrem UNIGTATIT TRAR 23 £26 oBSERVATIE ‘ ge lase libertates si stabileascit frontierele intre Slovacia gi Qu- ‘thenia pe bage principiilor etno= erafice sau economices Memorin conjinind o declaratice @ Seoretarului general ol Comisiei americane pentru negocierile de privind numirea a doi ofitert cant care sii asiste 1s duceres la Andeplinire a termontlor Armistitis- Aui dintre Cehoslovacie gi Ungaria fn gona neutri dintze forjele mili+ tare ale celor doull tirt. Wott a maregalului Foch, coman+ dantul suprem al amatelor aliste c&tre GeCldmenceau, pregedintele Conferinged de pace, referitoare la situajia de la frontiera ceho- unger ca urmare @ oouplirii de clitre fortele militare cehe a piirtit de nora @ baginulud minfer Salgo-TZeryfine Serisoare a ministrulut Slo- vaeiei le Budapesta, ciitre menbrii| misiunii militere interaliate in aceeagi capital’ privind expulsarep ofiterilor maghiori de pe terito- riul Cehoslovaciole Regeste ale unor documente Lippi Gin microfilm referitoare 1a unele| fe Denumirea pir( ay Pe, Numan etl CUPRINSUL UNITATII a unl de DE PASTRARE aa plsirire 2 7 = etalid ale definitivirii fronts velor dintve Uigaria 51 Cehosiova- eta. = Denumirea par{ii structurale Numarol vechi al vunititii de pistrare CUPRINSUL “UNDTA TI DE PASTRARE ‘Model 2 Anul sau ani | N= | opservati extremi | Melor z B Batt oy BCE aS OF THs UH (azhivele Fationale ele Statelor oxi WASHINGTON ReGe 256s Records of the Americar to negociate pence. 59% Generel record of the te States Bele Records of internation ReCe Records of Foreign “et Instructions to Us5.° Ogn: Labts Resamat al docun or referitoaré la @rontierela Austro= Ungorici.e 1/ Sehostovecia ¢.072,14 = gorectarea linici de fronticr’s 2/ Tugoslavie ce .293,15 = componente populettet = frontiercle propuces Regumat al doounentelor referitoare 1a frontiercle justro= Sngariet: 1/ Roméitt in MistyosUngerid Be Se = prozentare a ‘poputagies [pe 'ridtionaltetyts Cd. 508/1978 — V 28 — Ia 026 fle F; te) Connigeton partanent of Conference: ce Posts; sulotel = Sugharest Me Denumirea par(ii structurale Numéeul vechi al uunitagit de pistrare | Nr. ora. CUPRINSUL UNITATII DE PASTRARE 2 Anal Model? Nr filetor -= dustificare pentru respinge= 0a O8FGRiL romine-fn- cede co wivegte frontierele tn Sucovinas Regumat al documentelor re= feritoare 1a frontierele Austro= Ungerieds 1/Populagia polones’ din sustroy Ungaria + ¢e6,17. 2/ Coreotarea lintel de frontied zi Gelitia (aportine polonesilor din secs XIV)» 3/ Ruthondi, ce. 3, 18 Regumat al documantelor referitoare 1a frontisrele Austros| Ingetiei : VY Ungaria 12-090 kn® Q’nilioane de Tocuttors 82 % = popuiatie mahiarh €094196 Regumat esupre repoartelor feferitoare la frontiercle juste A practicabile ale Austro-Ungariei} Tabla de mater’i o+21-23 fou hirtl + 24025 Cd. 598/1978 — V 28 — Ta 026, of/e p6-8, $eS-1q de 11-}3, 216 120 Observatil Denumirea partii_structurale Numarul veehi al unitatis de pistrare Anil CUPRENSUL UNITATIT faaanfi= |= DE PAS TRARE aan | sitetor = a ‘Model 2 Observati Ca, 3081978 — V 28 — Menorendum oh ezpitanalui| 1916 Vasile Stotes, pregedintcle bigia | ete Hationsle Romine, din SUA, referit la cituayia rominilor din Austroe Ungoriee Tumiiral locuttorilor ro= nént din Inperiu euctrosunzar, po-| trivit datelor statistice ungare ei otritae. Lucrerea "Paces d¢ la Sucuresti* de Hason Oyler. 1918, Memorandum tntoemtt 4¢ segtla dz. Ne Lupa, 4épatat ta parlanent, referitor 1a scopul Roméniei tn ribbot, s}puc @& la Conferinte soctalict’ interes eliatd de le Londra 4in Sobrusric 1918. ~£2. frameeea Memorandum asupra problem¢i 1914 austriece fntoemit de lie ¥iekham angq8 Steed, editorul edigiel pentru otrii- nitate a siarului londones “Tines* 91 autor el luoririd "Monarhte Hebsburgikoz". 0 copie a acestat memorondum a fost trinis’ pregedii telus SUA, w.Wiloony le cereres ae basadorului america. Foti de convorbirt tntve Ta 026 Ge 1590135 lad Denumirea parti structurale CUPRINSUL UNTTATII DE PASTRARE Observatil =| Nr. ora, = Ca, s08ji0Ta — V 28 — Ta 026 agat=naval Douglas Johngon,/'.%. gi are care a pledat pentru retrocedarea Banatuliad unde predomin’ populagia romineaso%e Rapoarte. siptiminale- despre Rominies ale Birowlui de informayit el Departenentuluil infornayiilor el gavernulud beitenic. = sitactin aitdtars = irredenja rosineace’ in francilvanic, = situetie econont: = relogiile Romtnied cu alia $ii ofis + situajic populstiei din pr vinoiile ooapate (4up4 prosa rome. neased 9 tinpututs Repoarte siptininale referitda- re le Austro=Jngaria intoonite de Biroul de informeyit ele Deportamin~ . tului informatiilor al guvernulut beitenice In principal se refera la situajia najionaliti¢ilor din ioperius Le Cy, 2035 eepitolul avizarea prin intermedinl bisericii", este comentati nisura contslui Apponyi de a reduce nimit ral scoliler confesionale rominé Despre ertza politic st economies a imperialui $1 politica oxternd 8 contelui Ozerwine fle Lage be1so | Denumirea_pir(ii structurale Numarul vechi al unititir de pistrare CUPRINSUL UNITE PII DE PASTRARE Anil Rr. fitelor ‘Model 2 Observati 2 2 Ambosadorul luondra, walter es Ba, fle Gepartamental ae Stat=an-dapet lsiptuntnel fntoonit 46 “trout linforneytt al fo-retizne%Wficceulut jreferitoy 1a Entiinisile aintre des Regatiile “Austriel ¢i Ungariel. Yeclarayiile contelui Czernia cu lprivire a eatodeteraineres na}ion [itiyilors relagiile ungeroegezs tabele ou date otatietice re. lve 1a natfonsLitipilor inperiului jaustrowungare tusrare despre pangerso= Iniomul Gi panclavismal in tria \de Louie Jarqy.e imedenticmal slav tn austria. Igostavii ain Inmperiu j@astro=uncer » Iredentioml italian in Austrias Haterial despre resursel forestiere din Homfnia. (760094001 ecri| dintre care 467502000 cint tn punti. 22% din tntreace suprefqe Gi a Giriis Sxportul produselor din lemn in 19136 Stoicn de la “teiunen rons Statele Unite despre get oi Tranéilvoniei. On Saisie — vos — to hte Denumirea piirtii structurale Numarul vechi al uunitatit de piistrare c UPRONSUL “ Informatiilor al Mari Britanii = referitoare le conditiile de’ pace |ele presedintelut Wilson oi implica= tille acestoxa asupra veletiilor amezicano-britanices 54366 ar Hote de convorbiri ou “ouis | 1918 Marin, deputat de Maney, profesor sib ae geografie 1a Colegiul de stint sociale din Parise Au fost atinse mai mite subiecte, printro caver froi tiere: dintre orraine, Saarbruck Ca, 598/197 — V 28 — Ta 026 ite